Referat
Handicaprådet onsdag den 14. december 2022 kl. 17:00

Vandværket, etage 2

Sagsfremstilling

Den "nye" borgerrådgiver Christel Zukunft, som har været ansat siden d. 1.8.22, kommer på besøg for at hilse på Handicaprådet og fortælle om sin funktion i Ishøj Kommune.

Beslutning

Borgerrådgiveren præsenterede sig selv og sin funktion her i Ishøj Kommune. Borgerrådgiveren er ansat af byrådet og ikke administrationen. Borgerrådgiveren laver årligt en rapport, dog laves der ultimo 2022 en statusrapport for de sidste 5 måneder. Rapporterne lægges på hjemmesiden. Handicaprådet vil gerne anmode om, at rapporten sættes på som et orienteringspunkt på et møde i rådet, når denne er færdig. Der spørges til, hvorvidt man kan være anonym, hvis man bruger whistleblowerordningen. Ja, det er der mulighed for, da det kun er borgerrådgiveren, der har direkte adgang til systemet.

Borgerrådgiveren holder månedlige møder med direktionen samt møder med centerchefer ved behov.

Sekretæren sender link til de tidligere rapporter fra borgerrådgiveren: https://ishoj.dk/om/organisation/borgerradgiver/

Sagsfremstilling

Formand og næstformand orienterer om nyt siden sidste møde.

Beslutning

Der har i (d. 14.12.22) dag været afholdt møde i Tilgængelighedspanelet, hvor der bl.a. blev talt om parkering ved Brohuset, Søstedet samt Kærbo, hvor der aktuelt er store problemer med at få en p-plads. Center for Ejendomme og Arealer vil følge op på udfordringerne og mulige løsningerne herpå. der vil blive kommunikeret ud via ishoj.dk og kommunens facebookside.

Etape 3 af Brohuset: Der er på de nye stier problemer med tilgængeligheden for borgere på elscooter. Dette tager CEA hånd om.

DH er ved at udvikle en politik for universelt design og tilgængelighed.

Sagsfremstilling

På sidste møde blev det drøftet, hvordan Handicaprådet kan blive mere fokuserede på at følge op på de sager/spørgsmål, som har været rejst på møder i Handicaprådet. I tillæg hertil, hvordan rådet kan blive bedre til at arbejde med faste temaer i årshjulet og med konkrete mål for handicaprådets arbejde, som kan munde ud i en årsberetning, som kan forelægges byrådet, som derigennem får indsigt i Handicaprådets arbejde. Dette skal konkretiseres og drøftes på dette møde i Handicaprådet.

Beslutning

Hvordan bliver handicaprådet bedre til at følge op på de sager/emner, der har været til drøftelse på et handicaprådsmøde? Det foreslås, at handicaprådet kan lave en erindringsliste, hvor det også fremgår, hvem der har "bolden". Et eksempel kan fx være tilgængelighed i Brohuset, P-pladser, tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn (oversigt over antal sager, hvad der bliver gjort m.m.) tilgængelighed i biografen etc. Der er stadig opbakning til, at Handicaprådet laver en årsberetning ved udgangen af året, som forelægges byrådet. Administrationen anbefaler, at man løbende laver en liste over, Hvad handicaprådet har arbejdet med i løbet af året.

Sagsfremstilling

Administrationen giver en status på de foreløbiger erfaringer med den nye organisering i Det Gule Hus.

Beslutning

Administrationen giver en foreløbig status:
De foreløbige erfaringer er, at det gået godt med sammenlægningen af de to målgrupper men, at det selvfølgelig ikke er uden udfordringer, når der sker forandringer. Der er nedsat et brugerråd, bestående af repræsentanter fra det "gamle" brugerråd samt nye repræsentanter fra Klubben. Brugerrådet er med til planlægge og afvikle aktiviteter for aktivitets- og samværstilbuddet i det gule hus, herunder fx 4 årlige ture samt diverse arrangementer i Det Gule Hus. Handicaprådet appellerer til, at administrationen er opmærksom på, om alle målgrupper benytter de tilbud, der er, eller om der ses en "skævvridning".
Administrationen og brugerrådet har udarbejdet spilleregler for, hvordan man agerer i Det Gule Hus. Spillereglerne skal understøtte de to målgrupper i at være sammen. Der er igangsat et samarbejde med SIND Ungdom.


Handicaprådet spørger til bemandingen i tilbuddet, særligt hvorvidt det er en studerende, der er den gennemgående medarbejder. Administrationen følger op og vender tilbage.

Der bliver lavet en spørgeskemaundersøgelse inden jul samt igen i foråret, hvor borgerne spørges til deres erfaringer med den nye organisering.

Handicaprådet spørger til de borgere, der ikke længere kommer i Det Gule Hus. Tager man kontakt til dem? Dette blev også nævnt på møde i Udsatterådet, og administrationen vil undersøge, om man kan få tidligere brugere af Det Gule Hus med i undersøgelsen.


Sagsfremstilling

Ishøj Kommune er med i samarbejdet om Den Fælleskommunale Handicapidrætspujle, som er et samarbejde på tværs af 14 kommuner. Ishøj har en plads i styregruppen. Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje arbejder for øget idrætsdeltagelse i foreninger for børn og unge under 25 år med funktionsnedsættelser. Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje kan give økonomisk støtte til eksisterende foreningers udviklingstiltag og til oprettelse af nye idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse. Aktiviteterne kan oprettes på tværs af kommunegrænserne. Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje har indgået et samarbejde med Specialsport.dk, som er en forening, der arbejder for flere og bedre tilbud til børn og unge med funktionsnedsættelse og blandt andet matcher tilbud og barn, rådgiver foreninger og forældre og laver Specialsportsguiden med eksisterende tilbud.

I Ishøj Kommune har vi følgende tilbud for børn og unge med særlige behov:
· Jump4fun - særskilt aftale med DGI. Vi har et svømmetilbud og et gymnastiktilbud for børn og unge, der ikke er foreningsvante, oplever at være uden for fællesskabet eller er overvægtige.
· Svømmehold for børn med cerebral parese (en hjerneskade, der fører til f.eks. ufrivillige bevægelser og nedsat fin- og grovmotorik).
· Håndboldhold for børn med udviklingshandicap, autismespektrum, ADHD. Holdene er del af Lykkeliga.

Ishøj Kommune har i dag 65 børn med særlige behov i gruppeordning på Strandgårdsskolen. Derudover har alle Ishøjs skoler børn og unge i almene klasser, som modtager særlig støtte. Det er meget individuelt om børnene kan deltage i ordinære foreningstilbud, eller om der er behov for et særligt forløb. Hertil kommer ungegruppen, som f.eks.. er i STU-forløb. Der er dog et ønske fra forældre i Ishøj om flere tilbud målrettet børn og unge med særlige behov, da ovenstående tilbud ikke rammer alle.

Orienteringen har også været forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven
Servicelovens §41 omhandlende merudgifter og Servicelovens §45 omhandlende ledsagelse for børn og unge ml. 12 og 18 år.

Økonomi

Ishøj Kommune indbetaler 50 øre pr. borger til den Fælleskommunale Handicapidrætspulje.

Ishøj Kommune har en aftale med DGI om Jump4fun. Øvrige tilbud er finansieret af foreningerne.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet er bekymret for finansieringen af aktiviteterne. Handicaprådet er optaget af, at man etablerer et samarbejde med idrætsforeninger i Ishøj Kommune, fx i form af støtte til at blive en del af de etablerede fritidstilbud i Ishøj Kommune. Dette sættes på som tema ifm. udarbejdelse af årshjulet.

Handicaprådet spørger til puljemidler til tværgående projekter på tværs af social/sundhed, beskæftigelse og kultur/fritid. I det nye år fremlægges der status på puljen for SSU, BEU samt KFU.

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Handicaprådet.

Beslutningstema

Ishøj Kommune har, via det fælleskommunale samarbejde om handicapidræt, et fokus på børn og unge med særlige behov. Handicaprådet får en orientering om, hvilke aktiviteter, der er i gang, samt hvilke muligheder der er for et stærkere samarbejde om fritid for børn og unge med funktionsnedsættelser.


Bilag

Sagsfremstilling

Socialtilsynet har gennemført tilsyn på Spindehuset, som er et botilbudslignende tilbud. Tilsynet har haft fokus på temaerne Sundhed og trivsel, Organisation og ledelse, samt tilbuddets økonomi.

Tilsynets overordnede konklusion
Socialtilsynet vurderer, at kvaliteten i Spindehuset er tilfredsstillende, og at det fortsat lever op til sin godkendelse. Huset er i en positiv udviklingsproces og har arbejdet godt med tidligere udviklingspunkter.

Den konstituerede temleder og medarbejderne arbejder engageret og kompetent med at skabe udvikling for borgerne, så borgerne er i trivsel og opnår redskaber til så vidt muligt at opnå selvstændighed og sociale kompetencer. De er reflekterede omkring borgernes selv- og medbestemmelse, og sikrer at faglige problemstillinger og dilemmaer løses med pædagogiske tiltag, uden der sker indgreb i selvbestemmelsesretten, og dermed forebygges magtanvendelser og overgreb. De fysiske rammer skaber mulighed for privatliv, aktivitet og samvær.

Sundhed og trivsel scorer 5 ud af 5 point.

Organisation og ledelse scorer 4,5 ud af 5 point.

Økonomien vurderes til at leve op til, at der gives mulighed for den nødvendige faglige kvalitet og til at være bæredygtig og gennemskuelig

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet anfører en opmærksomhed omkring ledelse i forbindelse med den vakante afdelingslederstilling.

Tilsynets påbud
Ingen påbud.

Lovgrundlag

Lejeloven og servicelovens § 85 om pædagogisk støtte for voksne borgere med udviklingshæmning.

Økonomi

Ingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Socialtilsynet har den 13. september 2022 gennemført et anmeldt driftsorienteret tilsyn på bofællesskabet Spindehuset. Resultatet er positivt med højest mulige score på langt de fleste punkter. Omkring organisering og ledelse af tilbuddet er der en opmærksomhed i forbindelse med den vakante afdelingslederstilling. Der er i øjeblikket gang i en ansættelsesproces til den vakante afdelingslederstilling.

Bilag

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2023 træder en ny Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) efter lov om social service i kraft. Bekendtgørelsen har til formål at danne grundlag for udmåling af det kontante tilskud til ansættelse af hjælpere og tilskud til borgerstyret personlig assistance.

I den forbindelse har Social- og Ældreministeriet den 4. oktober 2022 sendt en orientering om en række forhold vedr. hjælperordningerne efter servicelovens §§ 95 og 96. Orienteringen skal ses som en opfølgning på politiske drøftelser i folketinget om servicelovens hjælperordninger, hvorfor Social- og Ældreministeriet ønsker at præcisere en række forhold vedrørende ordningerne med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter servicelovens § 95 og borgerstyret personlig assistance efter § 96.

Folketinget har konstateret, at der fra borgere, handicaporganisationer og andre interessenter udtrykkes bekymring over, at hjælperordningerne er under pres. Orienteringsskrivelsen præciserer personkredsen for hjælperordningerne, udpegelsen af hjælpere som ledsagere, støtte til borgere med hjælperordninger under indlæggelse på sygehuset samt udmåling af tilskud til dækning af administrationsbidrag.

Overordnet set har hverken orienteringsskrivelsen eller den nye bekendtgørelse betydning for sagsbehandlingen i Ishøj Kommune.

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 95 og 96.

Økonomi

Lovændringen forventes at have ingen eller lille betydning for den økonomi, der er på området.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om lovgivning og præcisering fra Social- og Ældreministeriet vedr. servicelovens §§ 95 og 96, der omhandler ordningerne med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95) og borgerstyret personlig assistance (§ 96) samt betydningen for Ishøj Kommunes administrative praksis.

Orienteringsskrivelsen fra Social- og Ældreministeriet og notat med beskrivelse af de væsentligste punkter i orienteringsskrivelsen er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

Sagsfremstilling

Handicaprådet ønsker en kort redegørelse for reglerne for henh. helbredstillæg og udvidet helbredstilæg.

Almindeligt helbredstillæg
En borger
kan søge om at blive godkendt til at få helbredstillæg til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.
Hvis borgeren opfylder betingelserne for helbredstillæg, har borgeren ret til tilskud til dele af den egenbetaling, som der ikke fås sygesikringstilskud til. Hvis borgeren modtager andre tilskud, fx fra Sygeforsikringen Danmark, som er kendt på betalingstidspunktet, fratrækkes de i beregningen af helbredstillægget.

Betingelser for at få tillægget
Borgerens
formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om borgeren kan få tillægget, og tillæggets størrelse afhænger af den personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af borgerens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Jo højere din tillægsprocent er, desto mere kan der opnås i tilskud. 

Ændringer af helbredstillæg
Der kan ske ændringer i den løbende udbetaling af helbredstillægget, såfremt den personlige tillægsprocent ændres. Den personlige tillægsprocent omregnes løbende, hvis fx indtægtsgrundlaget ændres mere end rent midlertidigt.

Udvidet helbredstillæg
Borgeren kan også søge helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling, som der ikke kan fås tilskud til efter sundhedsloven. Borgeren skal være berettiget til almindeligt helbredstillæg for at få udvidet helbredstillæg.Tillægget gives som et engangsbeløb, og dder skal ansøges inden bestilling/udførelse af behandling.

Læs evt. mere på borger.dk/helbredstillaeg

Beslutning

Taget til efteretning.

Handicaprådet er opmærksom på, om der er borgere, der kommer i klemme, såfremt deres helbredstillæg forsvinder.

Sagsfremstilling

Drøftelse af temaer samt forslag til mødedatoer for 2023

Beslutning

Forslag til temaer:

Kvalitetsstandarder - revidering: Handicaprådet har stort fokus på kvalitetsstandard for §85, da der aktuelt er en oplevelse fra DH-siden i rådet af, at det er meget svært at få tildelt § 85-støtte. Handicaprådet spørger til, hvad dette kan skyldes? Administrationen oplyser, at der ikke er ændret i praksis, men at der nogle steder, der er blevet "starmmet" op med baggrund i følgende tre årsager: 1. at der er nogle borgere, der har fået hjælp i en længere årrække, som kan være sat ned i hjælp, da de mål, de har arbejdet med, er opnået, 2. sektoransvarsprincippet, 3. snitfladen mellem § 83 og 85 (jf. afgørelse fra Ankestyrelsen). Dette sættes på som tema for 2023.

Kanylebokse er i 2022 overgået til kommunalt regi. Hvordan håndteres dette? Dette sættes på som tema på møde i 2023.

Tabt arbejdsfortjeneste (eller andre støttemuligheder) for forældre til et barn med sygdom/handicap/udfordring: sættes på som tema for 2023.


Mødedatoer 2023:

Onsdag d. 1.02.23 kl. 17-19.

Onsdag d. 19.04.23 kl. 17-19.

Onsdag d. 7.06.23 kl. 17-19.

Onsdag d. 23.08.23 kl. 17-19.

Onsdag d. 25.10.23 kl. 17-19.

Onsdag d. 6.12.23 kl. 17-19.

Beslutning

Kort drøftelse af den nye regering og det udmeldte regeringsgrundlag.