Referat
Handicaprådet mandag den 18. juni 2018 kl. 18:00

Mødelokale 2B

Sagsfremstilling

Center for Ejendommes centerchef Inge Sørensen giver en status på tilgængelighed i Ishøj By Center.

Beslutning

Inge Sørensen gav Handicaprådet en status på tilgængelighed i Ishøj By Center. På mødet blev der omdelt oversigt over centerforeningens svar på de opmærksomhedspunkter, som Handicaprådet i oktober 2017 kom med i forhold til tilgængelighed i Ishøj By Center. Oversigten er vedhæftet.

 

Nedenfor følger supplerende information vedrørende tilgængeligheden:

Plantekummer: Park, Vej og Miljø tager snarest hånd herom.

Trappen over for det gamle posthus: Center for Ejendomme følger op herpå.

Belægning ved indgangen til Østergården samt manglende gelænder: Center for Ejendomme følger op herpå.

Handicap p-pladser: Handicaprådet er enige i, at der er tilstrækkeligt antal p-pladser. Dog er alle p-pladserne i Bilka-kælderen ikke tilgængelige for kørestolsbrugere samt for borgere, der kommer i fx handicapbus (pga. bussens højde). Derfor foreslår Handicaprådet, at nogle af handicap p-pladserne i Bilka-kælderen flyttes til de andre p-pladser ved Ishøj By Center.

Elevator ved apoteket: I forbindelse med etablering af lægehus på 5 etage vil de nuværende elevatorer blive lavet om, således at der vil blive en bred og en smal elevator. Den brede elevator gør det muligt for borgere med fx elscooter at tage elevator.

 

På mødet havde Handicaprådet yderligere observationer vedrørende tilgængeligheden i Ishøj By Center:

- Trappen til anden sal på Store Torv (ved sundhedscentret): der mangler afmærkning for svagtseende. Center for Ejendomme undersøger nærmere.

- Skiltning på gangarealerne i Ishøj By Center: Der står ulovligt placerede skilte mange steder. Center for Ejendomme bringer dette videre til Centerforeningen.

- Handicaprådet påpeger endvidere, at der mangler et skilt, der tydliggør højden på nedkørslen til p-kælderen ved Bilka. Center for Ejendomme undersøger nærmere.

 

Brug af tilgængelighedspanelet: I forbindelse med etablering af lægehus har tilgængelighedspanelet været inddraget. Det har bl.a. medført, at der bliver udarbejdet ledelinjer, kontrastfarver samt passende skrankehøjde til kørestolsbrugere.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Rikke Hamberg Hesselø, der er chef for Sundhed og Analyse, kommer og giver en opdatering på Sundhedsstrategien.

Beslutning

Rikke Hamberg Hesselø gav en kort status på sundhedsstrategien og de forskellige tiltag herunder. Rikke fortalte ydermere, at der netop er kommet en ny landsdækkende sundhedsprofil, der viser, at det går værre med sundheden i Ishøj Kommune. Dette er dog ikke enestående for Ishøj men en generel tendens på landsplan. Der er dog færre ishøjborgere, der lider af langvarige depressioner og depression generelt.

Handicaprådet efterspørger forløbsprogrammer for sygdomme, der falder uden for de nuværende forløbsprogrammer i Ishøj Kommune.

Resume

Områdeleder for træning Marianne Damsbo Brix kommer og fortæller om resultaterne fra årsrapporten for træningsområdet.

Beslutning

Marianne Brix fortalte kort om årsrapporten, med særlig fokus på ventetider. Der er netop kommet ny lovgivning, hvilket medfører, at ventetiden er ændret fra max ti til max syv hverdage på opstart af genoptræning (for borgere visiteret efter Sundhedsloven). Af årsrapporten fremgår det, at der i starten af 2017 var borgere på venteliste. Man har arbejdet på at få ventelisten bragt ned, og pr. juni 2018 er der stort set ingen venteliste.

I forbindelse med ny lovgivning på området bliver det muligt for borgerne selv at vælge mellem private eller offentlige genoptræningstilbud. Handicaprådet spørger i den forbindelse til dækning af transportudgifter til private tilbud. Administrationen undersøger dette og venter tilbage med et svar.

 

 

Bilag

Resume

Fra 1. juli 2018 udvides den individuelle handicapkørsel til at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Baggrunden er, at Folketingets satspulje-partier i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2018 har afsat midler til at udvide individuel handicapkørsel efter § 11 i lov om trafikselskaber, således at ordningen også omfatter blinde og stærkt svagsynede. Det er kommunen, der visiterer til ordningen. Se det vedhæftede bilag.

Merete Amdisen giver en status på Strandparken.

Fyraftensmøde til familier, der har tilknytning til Familiecentret.

Helle Madsen giver en status på projekt Sundhedstjek for Udsatte Borgere.

Beslutning

Vedr. Handicapkørsel: Der vil på hjemmesiden blive informeret om udvidelsen af handicapkørselsordningen.

Vedr. Strandparken: Formanden informerede om tilgængelighed for borgere med et handicap til broen ved Strandparken.

Vedr. fyraftensmøder: Formand og næstformand foreslår, at der til efteråret afholdes fyraftensmøder for forældre til børn med handicap. Fyraftensmøderne skal fungere som oplysning til forældrene om, hvilke støttemuligheder der er, når man har et barn med et handicap. Derudover vil man også gerne høre om de udfordringer, som forældrene står i. Møderne skal planlægges i samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse.

Vedr. sundhedstjek for udsatte borgere: Helle Madsen orienterede om kommende sundhedstjek for udsatte borgere. Det er forventningen, at tiltaget opstarter pr. 1. august 2018. Der er indsendt samarbejdsaftale til PLO. Sundhedstjekket kan enten foregå i det kommende lægehus eller Søstedet.

Bilag

Resume

Den 13. juni 2016 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at indgå aftale om indkøbsordning med Intervare. Indkøbsordningen er for svage borgere, som er visiteret til indkøb via Serviceloven. Der blev efterfølgende indgået en kontrakt med Intervare gældende fra 1. september 2016. Kontrakten giver Ishøj Kommune mulighed for at forny kontrakten i op til 2x12 måneder. Borgerne i Ishøj og administrationen er tilfredse med ordningen.

Sagsfremstilling

Der er pr. 1. april 2018 107 borgere visiteret til ordningen. Borgerne i Ishøj Kommune udtrykker tilfredshed med ordningen. Et enkelt mindre problem, der har været nævnt, er en lidt kort holdbarhed på visse varer. Intervare har deres egen interne procedure i forhold til holdbarhed og regelmæssige tjek, som sikrer, at der er den nødvendige holdbarhed på de varer, der leveres til borgerne.

Nogle borgere oplever, at varerne er for dyre. Københavns Kommune har foretaget en prisanalyse i november 2017 på 150 standardvarer fra Intervare, som viste, at Intervares priser var et par procenter billigere end Føtex. Plejepersonalet udtrykker stor tilfredshed med ordningen og melder, at det er let at afgive en bestilling via deres Ipad, samt at personalet hos Intervare er søde og hjælpsomme. På baggrund af dette foreslår administrationen, at aftalen med Intervare forlænges med 2x12 måneder.

Beslutning

Taget til efterretning. Dog var der et medlem fra Handicaprådet der påpegede, at ordningen ikke kan bruges af blinde.

Resume

Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner modtager 11.214.286 kr. fra Socialstyrelsen i perioden fra 2016 til 2019 til at udvikle og etablere et fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og/eller alkoholproblemer. Hermed fremlægges midtvejsevalueringen på projektet samt status på forløbet, herunder statistik for den enkelte kommunes deltagelse i indsatserne.

Sagsfremstilling

Behandlingstilbuddet skal på kort sigt hjælpe børn og unge med at lære, hvordan de kan håndtere deres egen aktuelle livssituation i en familie med alkohol- eller andre misbrugsproblemer. På længere sigt skal hjælpen virke forebyggende, så projektets målgruppe ikke selv bliver misbrugere, ender i kriminalitet, oplever psykisk sygdom mm.

Overordnet viser rapporten, at deltagerne oplever, at behandlingstilbuddet har bidraget positivt til deres liv og højnet deres trivsel. Indsatsen bringer således børnene og de unge tættere på det normale niveau for trivsel og livsmestring, men deres trivsel er stadig lavere ved behandlingsforløbets afslutning sammenlignet med andre børn og unge. Derudover viser rapporten, at:

  • Der er en stor overvægt af piger
  • Der er en overrepræsentation af aldersgruppen 8-12-årige i GIV projektet
  • Alkoholmisbrug er den primære misbrugsfaktor hos forældrene
  • 87 % af børnene i GIV projektet frembyder andre sociale og psykiske problemstillinger så som angst, mistrivsel eller psykiske vanskeligheder

For fremtiden vil der blandt andet blive arbejdet med rekrutteringsstrategien og fastholdelse af deltagerne.

Fra Ishøj Kommune er der 40 børn, der har deltaget i projektet eller står på venteliste.  

Læseguide, så I ikke behøver kigge hele rapporten igennem:

  • Dokumentet 'ProjektGIV statistik' er relevant at kigge igennem. Her kan I se, hvor mange deltagere, der er fra Ishøj, og hvilken type rådgivning de tager i mod (særligt side 2 og 4)
  • I midtvejsrapporten kan I læse fra side 6-12 for at se de overordnede resultater for indsatsen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Det er blevet besluttet at afholde en frivilligfest på frivillig fredag den 28. september 2018. Der er her vedlagt et oplæg, som beskriver rammerne for festen. Det kan nævnes, at budgettet vil være kr. 50.000, og det foreslås, at midlerne tages fra Seniorrådets, Handicaprådets og Udsatterådets budgetter.

Beslutning

Formanden orienterede om baggrunden for forslaget om en frivillig fest for dem, som laver frivilligt socialt arbejde. Man ønsker, at også disse frivillige hyldes for deres arbejde. Handicaprådet gav tilsagn om, at der tages midler fra Handicaprådets budget til festen i 2018.

Beslutning

Administrationen vil tage kontakt til distriktspsykiatrien med henblik på at få afklaret samarbejds- og snitflader mellem distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien.

 

Fraværende:
Lennart Hartman Nielsen

Susanne Claudi, Charlotte La Cour indkaldt som suppleant