Referat
Handicaprådet mandag den 20. august 2018 kl. 18:00

Mødelokale 2B

Sagsfremstilling

Referat fra møde i regionshandicaprådet. Referatet er vedhæftet.

Status på fyraftensmøde for forældre med et handicappet barn.

 

Beslutning

Referat: Orientering herom.

Fyraftensmøde: Handicaprådet ønsker, at der berammes et møde med forældre til børn med et handicap. Mødet skal bl.a. handle om, hvad kommunen kan hjælpe med, hvad lovgivningen siger m.m. Admnistrationen kommer med forslag til program og dato på næste møde i Handicaprådet.

Bilag

Sagsfremstilling

Grundet den tidligere næstformand i Handicaprådets pludselige død, skal der findes en ny næstformand. DH har peget på, at Helle Nees skal indtræde som ny næstformand. Ivan Munck Petersen erstatter dermed Helle Nees som medlem af Handicaprådet. DH skal derfor finde en ny suppleant for Ivan.

 

Derudover har DH truffet beslutning om, at Susanne Claudi erstattes af Mette Grentoft i Handicaprådet.

 

Byrådet skal orienteres om omkostitueringen af Handicaprådet og godkende denne.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen oversendes til Byrådet. Velkommen til de nye medlemmer af Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Vedhæftet er budgetmateriale vedr. budget 2019. Materialet drøftes på mødet.

Beslutning

Formanden redegjorde for det fremlagte budget og sparekatalog.

I forlængelse heraf orienterede formanden om kommende analyse på hjemmepleje- og plejehjemsområdet, som skal belyse, hvorfor Ishøj Kommune er dyrere sammenlignet med andre kommuner og private leverandører.
Ligeledes blev der informeret om baggrunden for kommende takstreduktion på Kløverengen.

 

Misbrugsområdet:
Handicaprådet stiller sig kritiske over for de foreslåede besparelser på misbrugsområdet. Særligt er rådet bekymret for de negative konsekvenser, der kan være som følge af, at betaling af medicin forsvinder. Derudover er Handicaprådet skeptiske over for de foreslåede besparelser på døgnområdet. I forlængelse heraf indstiller Handicaprådet, at den foreslåede besparelse på medicinudgifter til misbrugere i behandling i Pitstop sløjfes og at man genovervejer besparelsen på døgnbehandling.  

 

Åbningstid Spindehuset:
Handicaprådet spørger til den foreslåede besparelse på Spindehuset? Administrationen oplyser, at det er en samlet rammebesparelse på hele handicap- og psykiatriområdet (udførende), og ikke særskilt på Spindehuset. Handicaprådet udtrykker bekymring om en besparelse på 300.000 kr. på området.

 

Sekretariatet udarbejder et forslag til høringssvar, som sendes til kommentering i Handicaprådet.

Bilag

Sagsfremstilling

Det foreslås, at årets handicappris uddeles torsdag d. 8. november 2018 kl. 16-18.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med høringen af Ishøj Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde i foråret 2018 ønskede Handicaprådet, at der blev udarbejdet borgervenlige udgaver af kvalitetsstandarderne. Der vil blive fremlagt et prøvetryk på mødet. Administrationen ønsker en drøftelse af indholdet og formatet i forbindelse med det videre arbejde med pixiudgaverne.

 

Beslutning

Handicaprådet bifalder, at man udarbejder læsevenlige og enkle kvalitetsstandarder. Dog efterspørger Handicaprådet en grundig gennemskrivning, hvor man tænker over, hvem der er målgruppen og tilretter sproget herefter. Administrationen vil komme med nyt udkast på næste møde i Handicaprådet.

Resume

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 22. juni 2018 udarbejdet en tilsynsrapport for det socialpsykiatriske bosted Kløverengen. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af et besøg fra det risikobaserede tilsyn på Kløverengen den 8. november 2017 samt et høringssvar fra Kløverengen fra den 1. juni 2018. Konklusionerne fra rapporten fremlægges hermed til orientering.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer i tilsynsrapporten, at medicinhåndteringen er grundig og systematisk og lever op til standarderne, men det konkluderes også, at der er mangler vedrørende sundhedsfaglige instrukser og journalføring på Kløverengen, som udgør en mulig risiko for patientsikkerheden. Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Kløverengen påbud om, inden 6. juli 2018, at sikre:

 1. Tilstrækkelig journalføring, herunder implementering af instruks for sundhedsfaglig dokumentation.
 2. Implementering af instruks for håndhygiejne og instruks om patienters behov for behandling.

Kløverengen har på baggrund af påbud vedrørende journalføring gennemført følgende tiltag inden 6. juli 2018:

 • Der er udarbejdet og implementeret instruks for sundhedsfaglig dokumentation.
 • Samtlige beboere er vurderet ud fra de 12 sygeplejefaglige områder.
 • Der er udarbejdet sundhedsfaglige behandlingsplaner for samtlige beboere.
 • Der er indkøbt det sundhedsfaglige modul Plan, som er en del af journaliseringssystemet KMD-Nexus, der benyttes på Kløverengen. Plan anvendes til sundhedsfaglig dokumentation om beboernes somatiske sygdomme, blodtryk, diabetes og lignende. Der er lavet en procesplan for implementering, opsætning og undervisning i systemet.

Kløverengen har på baggrund af påbud vedrørende instrukser gennemført følgende tiltag inden 6. juli 2018:

 • Instrukser for håndhygiejne, beboeres behov for behandling samt beboeres behov for akut behandling er formidlet til personalet på Kløverengen. Personalet har enkeltvis skriftligt tilkendegivet, at de har læst og forstået instrukserne.
 • Instruks for håndhygiejne er hængt op på medicinkontorerne og på personaletoiletter.

Kløverengen har i høringssvaret af 1. juli 2018 informeret Styrelsen for Patientsikkerhed om de gennemførte tiltag. Styrelsen for Patientsikkerhed anerkender, at Kløverengen har gjort tiltag for at forbedre den sundhedsfaglige journalisering og har sikret tilstedeværelsen af de nødvendige instrukser. Dog er det styrelsens vurdering, at det ikke alene på baggrund af Kløverengens oplysninger kan vurderes, om tiltagene har haft den tilsigtede virkning i praksis, og at påbuddene derfor kun kan ophæves ved et nyt tilsynsbesøg. Kløverengen afventer et nyt tilsynsbesøg.

Indstilling15. august 2018, pkt. 92:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om Kløverengens nye tiltag til efterretning og sender sagen til Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune samt til Udsatterådet og Handicaprådet til orientering.

 Social- og Sundhedsudvalget, 15. august 2018, pkt. 92:

Taget til efterretning. Sendes til Handicaprådet og Udsatterådet til orientering.

Beslutning

Handicaprådet undres over kravet om registrering i to forskellige systemer og spørger til, om Kløverengen registrerer de fejl, der opstår som følge af, at man nu skal registrere i to systemer? Dette vil administrationen bringe videre til Kløverengen. Tilsynsrapporten tages til efterretning.

Bilag

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden har den 17. juli 2018 været på anmeldt besøg hos Bofællesskabet Spindehuset. Hermed fremlægges den endelig tilsynsrapport samt hovedpointer fra rapporten til orientering.

Sagsfremstilling

Tilsynets overordnede konklusion er, at tilbuddet skaber kvalitet, trivsel og udvikling i indsatsen med borgerne. Derudover konkluderer de, at den socialfaglige støtte leveres af kompetente medarbejder, herunder ledelsen, med anvendelse af relevante faglige tilgange og metoder, ud fra de individuelle behov borgerne har. Hertil ser socialtilsynet, at tilbuddet har opmærksomhed på, hvilke kompetencer der yderligere er behov for at opkvalificere med, for at sikre kvalitet og udvikling for alle borgere i tilbuddet. Medarbejderne, herunder ledelsen, fremstår med et højt fagligt refleksionsniveau, der blandt andet medvirker til forebyggelse af magtanvendelser og overgreb.

Der er et enkelt opmærksomhedspunkt angående økonomien, hvor der i budgettet ikke var indregnet husleje for kontor og personalerum. Det er der i mellemtiden rettet op på. Årsagen var, at der ikke var udarbejdet en huslejekontrakt for servicearealerne (kontor). Det er der nu.

Derudover er tilbuddet blevet vurderet ud fra 7 temaer, som bliver scoret med tal mellem 1-5, hvor fem er højest. Resultaterne for de gennemsnitlige vurderinger inden for hvert tema er:

 1. Uddannelse og beskæftigelse: 4,5
 2. Selvstændighed og relationer: 5
 3. Målgruppe, metoder og resultater: 4
 4. Sundhed og trivsel: 4,4
 5. Organisation og ledelse: 4,2
 6. Kompetencer: 4,5
 7. Fysiske rammer: 4,3

Tilsynsrapporten er vedhæftet.

Indstilling15. august 2018, pkt. 96:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen til Udsatterådet og Handicaprådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 15. august 2018, pkt. 96:

Taget til efterretning. Sagen sendes til Handicaprådet og Udsatterådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning. Ros til Spindehuset fra Handicaprådet.

Bilag

Beslutning

Orientering om, at gruppen af førtidspensionister - som bla. har modtaget § 118-midler - er blevet delt i to.

Orientering om samarbejde med Boblberg.