Referat
Handicaprådet tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 16:30

Kirkebækskolen, Gymnasievej 23, 2625 Vallensbæk

Sagsfremstilling

Leder af Kirkebækskolen, Iben Helene Gofman, vil vise rundt på skolen og efterfølgende fortælle om Kirkebækskolen.

Beslutning

Iben fortalte om Kirkebækskolen og viste efterfølgende rundt. Der blev spurgt ind til, hvorfra børnene kommer. Det er primært børn fra Region Hovedstaden, der går på skolen. Men der er også en del fra nærkommunerne i Region Syd, herunder Greve Kommune.

Handicaprådet var glade for besøget og der var stor ros til Kirkebækskolen.

Slides fra oplægget er vedhæftet referatet.

Bilag

Sagsfremstilling

Centerchef René Juel vil fortælle om status på sammenlægningen af PPR og Familiecentret.

Beslutning

René fortalte om status på den igangværende samenlægning af de to centre. Der arbejdes på at skabe et fælles sprog blandt alle 90 medarbejdere, hvorfor det er en proces, der strækker sig over længere tid. I processen skal alle medarbejdere høres, hvorfor der bl.a. afholdes temadage for alle medarbejdere, hvor der arbejdes med arbejdsmiljø, organisering, "fag-faglighed", tværfaglighed m.m.

 

I sammenlægningsprocessen er der sat fokus på 3 områder:

- èn indgang for borgeren; Når man har et barn med et handicap, så skal man så vidt muligt have en kontaktperson/sagsbehandler, der har tovholderrollen på barnets sag.

- Fokus på sammenhængen mellem faglighed og økonomi

- Arbejdsmiljø

 

Man er ved at få genbeskrevet serviceniveauer, som dels skal være en rettesnor ift. visitation og dels skal kommunikere ud til borgerne, hvilket serviceniveau de kan forvente.

Det blev aftalt, at serviceniveauerne skal sendes i høring i Handicaprådet.

 

Handicaprådet vil fremadrettet gerne vide, hvordan status er på sammenlægningsprocessen. Det blev derfor besluttet, at René deltager på et møde i handicaprådet medio 2016.

 

Handicaprådet var glade for orienteringen og er især positive over for initiativet vedr. tovholderfunktion på den enkelte borgersag.

 

Sagsfremstilling

Handicaprådets budget

Orientering om budget 2016

Orientering om KLs Handicap- og Psykiatrikonference d. 18. november 2015 - se vedhæftning

Orientering om den fælleskommunale idrætspulje - se vedhæftning

Orientering om pårørendenetværk i Vallensbæk Kommune - se vedhæftning

Orientering om Tryghedsplejen

Referater fra møder i Regionshandicaprådet:
Regionshandicaprådet er et nyoprettet råd under Region Hovedstaden. Regionshandicaprådet ønsker at fremsende deres mødereferater til de lokale handicapråd i Region Hovedstaden. Referat fra Regionshandicaprådets første møde d. 2. juni 2015 er vedhæftet.

Beslutning

Vedr. budget: Handicaprådet har lagt kr. 25.000 tilbage i kommunekassen

Budget 2016:

Der er oprettet en pulje til omsorgskørsel efter servicelovens § 117. Der vil blive udarbejdet serviceniveau for kørsel efter § 117.

Der er afsat kr. 40.000 til indkøb af mobile teleslynger. Der skal laves en forretningsgang for, hvordan teleslynger kan lånes. Der skal undersøges, hvorvidt der kan være en fremvisning af teleslyngerne ved forhandler af teleslynger på et kommnede mødei Handicaprådet. Sekretær for Handicaprådet undersøger dette og sender derudover tilbud på teleslynger med ud med referatet.

Pårørendenetværk:

Handicaprådet synes, dt e ret godt initiativ, som man vil følge for at se, om det er tilbud, som der også skal være i Ishøj.

Tryghedsplejen:

Formanden orienterede om processenifm. tryghedsplejens konkurs.

Der var fra Handicaprådet stor ros til kommunens nødberedskab, som virkelig stod sin prøve.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Ydelseskataloget består af kvalitetsstandarder for kropsbårne hjælpemidler, som beskriver det politisk fastsatte generelle vejledende serviceniveau på området, som danner grundlag for en afgørelse om kropsbårne hjælpemidler, der dog altid træffes på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Borger og Socialservice har udarbejdet en kvalitetsstandard for hvert enkelt kropsbåret hjælpemiddel for at skabe ensartethed og gennemsigtighed for borgere, sagsbehandlere og politikere.

 I forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne foreslås ændringer af serviceniveauet på følgende områder:

Parykker

-          Tidligere bevilligedes 1 paryk og 1 skifteparyk med mulighed for udskiftning efter tidligst 12 måneder.

-          Fremadrettet bevilliges 1 paryk med mulighed for udskiftning efter tidligst 12 måneder, medmindre særlige omstændigheder, herunder hygiejnemæssige forhold, taler for det.

Brystproteser

-          Tidligere bevilligedes 1 brystprotese og 1 skiftebrystprotese med mulighed for udskiftning efter tidligst 12 måneder.

-          Fremadrettet bevilliges 1 brystprotese med mulighed for udskiftning efter tidligst 12 måneder, medmindre særlige omstændigheder, herunder hygiejnemæssige forhold, taler for det.

Borger og Socialservice vurderer, at ovennævnte ændringer af serviceniveauet vil bidrage til at overholde den vedtagne budgetramme på området.

I forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne er der udarbejdet en analyse af området for kropsbårne hjælpemidler i Ishøj Kommune, som har til hensigt at give en status på indkøbsaftaler, nøgletal, økonomi og aktuelle tiltag, der skal sikre den bedst mulige styring af området.

Analysen beskriver, at der fra 2015 bliver gået dybere ned i udviklingen i de specifikke kropsbårne hjælpemidler. Der er et stort fokus på effektive arbejdsgange og synlighed omkring udgifter til kropsbårne hjælpemidler, således at udgiftsniveauet kan følges tæt, og der løbende bliver sikret, at kommunen finder det rigtige kropsbårne hjælpemiddel til den billigst mulige udgift.

Ydelseskatalog for kropsbårne hjælpemidler og analyse af området for kropsbårne hjælpemidler i Ishøj Kommune er vedlagt som bilag.

Beslutning

Tgaet til orientering

Lovgrundlag

Servicelovens (LBK nr. 1053 af 8. september 2015) § 112.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte samt dag- og botilbud på det specialiserede voksenområde.

Ydelseskataloget består af opdaterede og reviderede kvalitetsstandarder inden for følgende paragraffer i serviceloven:

  • Socialpædagogisk støtte jf. § 85
  • Beskyttet beskæftigelse (dagtilbud) jf. § 103
  • Aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud) jf. § 104
  • Aflastning og midlertidige botilbud jf. § 107
  • Længerevarende botilbud jf. § 108

Der er foretaget en sproglig gennemskrivning af kvalitetsstandarderne. Derudover er kvalitetsstandarderne tilpasset gældende lovgivning. Da der alene er tale om tilrettelser og præciseringer, er der ikke foretaget ændringer i serviceniveauet.

Der er tilføjet retningslinjer for afholdelse af ferie i kvalitetsstandarderne for §§ 104, 107, 107 aflastning samt 108. Retningslinjerne fremgår af rubrikken "særlige forhold" i de nævte kvalitetsstandarder. Retningslinjerne blev politisk behandlet i Social- og Sundhedsudvalget i 2014.

Kvalitetsstandarderne beskriver det politisk fastsatte generelle vejledende serviceniveau og danner grundlag for en afgørelse om hjælp efter ovenfornævnte paragraffer. Den enkelte afgørelse træffes dog altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Ydelseskataloget er vedhæftet.

Beslutning

Taget til orientering

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 84, 85, 103, 104, 107 og 108

Bilag

Beslutning

Orientering om "studietur" d. 11. januar samen med Seniorrådet:

Seniorrådet og Handicaprådet skal d. 11. januar på studietur, hvor rådene bl.a. skal besøge Københavns Kommunes nye testlejlighed inden for velfærdsteknologi samt et innovativt plejehjem i Ballnrup (Sønderhaven). Administrationen er i gang med at arrangere turen og melder tilbage, når programmet er på plads.

 

Vedr. byggeri ved den gamle kirkegrund Ørnekærs Vænge:
Handicaprådet vil gerne i dialog omkring byggeriet. Det er ikke et kommunalt byggeri, hvorfor Handicaprådet ikke inddrages som "normalt". Men administrationen vil tage kontakt til Park og Vej om de kan fortælle noget om byggeriet og evt. tage kontakt til bygherre.