Referat
Handicaprådet tirsdag den 21. april 2015 kl. 16:30

4 nord

Sagsfremstilling

Meddelelser:

 

Handicaprådets økonomi:

Handicaprådet har anmodet om at få overført kr. 25.000 til 2015. Økonomi- og Planudvalget behandlede på mødet d. 23. marts anmodningen og godkendte overførslen.

 

Lokaler med teleslynge:

Handicaprådet har spurgt til, hvor mange lokaler i Ishøj Kommune, der råder over en teleslynge. Administrationen har undersøgt dette, og fundet frem til, at følgende lokaler har teleslynge:

 • På Torsbo i fællessalen (kan ikke bookes udefra)
 • På Kærbo i samlingssalen og på de forskellige afdelinger i deres fælles opholdsrum/samt i de boliger, hvor der er behov (kan ikke bookes udefra)
 • I Sundhedscentret i mødelokalet/undervisningslokalet (kan kun bookes af Sundhed og Ældre)
 • På Gildbroskolen (kan ikke bookes udefra)

Ledelinjer i Borgerservice.

Notat om socialt Index - herunder metodisk redegørelse for forskellene mellem Vallensbæk og Ishøj
Jf. vedhæftede notat.

Befordring til læge, speciallæge m.m.
Handicaprådet efterspurgte på mødet i februar regler for kørsel til egen læge, speciallæge m.m. Jurist i Borger- og Socialservice har undersøgt lovgivningen på området, og har udarbejdet notat herom.

Notatet er vedhæftet.

Orientering om fælleskommunal idrætspulje

Fællesmøde med Handicaprådet i Vallensbæk til september

Deltager til tilgængelighedspanel under Letbaneselskabet:
Letbaneselskabet har nedsat et tilgængelighedspanel, hvor 2-3 personer fra Ishøj Kommune skal deltage - herunder en fra Handicaprådet. Handicaprådet har budt ind med Jan Diemer som repræsentant.

Orientering om undersøgelse fra Pårørende I Danmark:
Foreningen Pårørende i Danmark har lavet en undersøgelse om det at være pårørende til borgere med alvorlig sygdom. Pressemeddelse om undersøgelsen er vedhæftet.

 

Beslutning

Lokaler med teleslynge:
Handicaprådet finder det beklageligt, at der er så få lokaler med teleslynge i Ishøj Kommunes mødelokaler og bygninger. Det foreslås derfor, at der findes midler til indkøb af transportabel teleslynge, sådan at det sikres, at også borgere med et hørehandicap kan deltage i samtaler i Borgerservice, i møder og konferencer m.m. på lige fod med andre medborgere.

Handicaprådet opfordrer i forlængelse heraf til, at der igangsættes en yderligere kortlægning af teleslynger i kommunens ejendomme, så man får et samlet overblik over udbuddet.

Ledelinjer i Borgerservice:

Det er rigtig fint med ledelinjer, dog er de ca. 1 meter for korte. Adminstrationen vil sørge for, at der bliver rettet op herpå hurtigst muligt.

 

Fællesmøde med Handicaprådet i Vallensbæk:
Det blev besluttet, at Handicaprådet i Vallensbæk inviteres med på møde til efteråret. Der skal laves en invitation og udarbejdes udkast til fælles dagsorden. Det forslås, at beskæftigelse og Kløverengen kan være temaer på et fællesmøde, da begge har interesse for handicaprådene i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

 

Vedr. befordring:
Handicaprådet foreslår, at der etableres en pulje på kr. 50.000 - 75.000 til kørsel efter Servicelovens § 117 (omsorgskørsel), sådan at det sikres, at også borgere med en funktionsnedsættelse kan få befordring til læge, speciallæge o.l.

 

Vedr. pårørende i Danmark:
Der blev gjort opmærksom på, at det vigtigste er, at der tages ordenlig hånd om den syge, sådan at det ikke bliver de pårørendes ansvar. Mange pårørende bliver syge netop fordi de pålægges for mange opgaver, der i virkeligheden burde håndteres af fagprofesionelle. Handicaprådet er optaget af problematikken omkring pårørende til alvorligt fysisk og psykisk syge, og finder det vigtigt, at der bliver gjort noget herved. Handicaprådet følger derfor udviklingen inden for området.

Bilag

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden har i oktober 2014 gennemført uanmeldt tilsyn på botilbuddet Løkkekrogen. Løkkekrogen er et botilbud efter ABL § 105 stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig), hvor borgerne pr. 1. januar 2015 modtager støtte efter SEL §§ 83 og 85. Målgruppen er udviklingshæmmede borgere i alderen 18-67 år. 

Sagsfremstilling

Fokus for tilsynet

Ved et uanmeldt driftsorienteret tilsyn, er der fokus på udvalgte indikatorer og kriterier. Under tilsynet af Løkkekrogen, oktober 2014 var der således fokus på:

1. Målgruppe, metoder og resultater

2. Fysiske rammer

 

Tilsynets overordnede konklusion

Tilsynet vurderer, at Løkkekrogen "overordnet arbejder med faglige metoder, der matcher målgruppen, og at tilbuddet herigennem sikrer trivsel og udvikling for borgerne".

Tilsynet vurderer endvidere, at Løkkekrogen samlet set arbejder relevant med borgerne, og at borgerne føler sig hørt, respekteret og anerkendt på tilbuddet.

 

Opmærksomhedspunkter

 • Tilbuddet kan med fordel overveje, om det vil styrke den faglige indsats, hvis tilbuddet samler sig om en fælles pædagogisk linje.
 • Sikre at alle borgere har aktuelle handleplaner
 • Udarbejde procedure for håndtering af § 141 handleplanerne og indhente § 141handleplaner fra de visiterende kommuner på de borgere, der mangler.

 

Påbud

Tilsynet har ingen påbud.

 

 

Sagen er oversendt til Vallensbæk Kommune.

Tilsynsrappport er vedhæftet som bilag.

 

 

IndstillingForslag til beslutning 9. marts 2015, pkt. 16:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Løkkekrogen til efterretning Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2015, pkt. 16:

Tiltrådt.

 

Oversendes til behandling i Handicaprådene i Ishøj og Vallensbæk. 

Beslutning

Handicaprådet havde ingen kommentarer til tilsynsrapporten.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2015 afsat puljer på henholdsvis 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. Af aftalen fremgår det blandt andet, at midlerne skal sikre, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen, får tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til.

 

Puljens målgruppe er de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Det vil sige de svageste borgere, der er omfattet af frit valg af leverandør af hjemmehjælp. Det er op til kommunerne selv at afgrænse den konkrete målgruppe, der skal tilbydes en klippekortmodel.

 

De afsatte midler udmøntes til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016, som fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud.

 

 

IndstillingForslag til beslutning 9. marts 2015, pkt. 22:

Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgning til pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2015, pkt. 22:

 Tiltrådt.

Ansøgningen sendes til orientering i Handicap- og Seniorrådet.

Beslutning

 Handicaprådet finder det beklageligt, at borgere med et handicap ikke er nævnt som en del af målgruppen for projektet, da også borgere, som ikke har et plejebehov kan have behov for ekstra klip.

Økonomi

Der er ansøgt om kr: 626.256,00.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet oplæg til mad- og måltidspolitik på ældreområet. Politikken sendes nu i høring på foranledning af Social- og Sundhedsudvalget.

Politikken henvender sig til de borgere i Ishøj Kommune, der er i kontakt med Sundhed og Ældre. Ligeledes henvender politikken sig til medarbejdere og frivillige på området. Politikken består af 4 temaer, som er:

 • Individuelt ernæringsbehov
 • Tværfagligt samarbejde
 • Gode måtidsoplevelser
 • Socialt ansvar

Høringsfristen for politikken er d. 30/6-2015.

Politikken er vedhæftet.

IndstillingForslag til beslutning 9. marts 2015, pkt. 23:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at, Mad- og måltidspolitik godkendes. Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2015, pkt. 23:

Tiltrådt.

Politikken sendes i høring i Handicap-og Seniorrådet. Efterfølgende udarbejdes en "pixi-udgave", der blandt andet trykkes i pensionisthåndbogen.   

Beslutning

Handicaprådet opfordrer til, at borgere med et handicap nævnes som en del af målgruppen. Handicaprådet efterspørger en beskrivelse af, hvordan man fremover sikrer, at borgere med behov for socialt samvær indtager mad med andre medborgere? Endelig opfordres der til, at politikken gennemskives, da den sproglig kan opleves lidt tung.

 

Sekretær for Handicaprådet udarbejder på baggrund af ovenstående høringssvar som tilsendes Sundhed og Ældre inden for høringsfristen.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Med udgangen af januar 2015 har alle kommuner godkendt Sundhedsaftale III gældende fra 2015 til 2018. Sundhedsaftalen er indgået mellem kommunerne i KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden.

Sundhedsaftalen er fulgt op af en implementeringsplan med 74 punkter. Alle disse punkter skal behandles og evt. implementeres i løbet af de næste 4 år.

 

Sundhedsaftalen har fire visioner, der skal medvirke til, at ulighed i sundhed nedbringes:

 

1. At borgerne er og oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen

2. At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer.

3. At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed

4. At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen

 

Handicaprådet har udarbejdet spørgsmål til implementering af sundhedsaftalerne i Ishøj Kommune. Spørgsmålene er stilet til Sundhed og Ældre, der administrerer Sundhedsaftalerne. Sundhed og Ældre har besvaret spørgsmålene. Spørgsmål og besvarelse er vedhæftet. Derudover er sundhedsaftalerne 2015-2018 samt implementeringsplan vedhæftet.

 

Beslutning

Handicaprådet ønsker en yderligere drøftelse af Sundhedsaftalerne, særligt med fokus på brugerinddragelse og hvordan man vil indarbejde de kliniske retningslinjer for fx sclerose- og parkinsonpatienter. Sundhed og Ældre skal derfor inviteres med på et møde i Handicaprådet til en yderligere drøftelse af sundhedsaftalerne og implementering heraf i Ishøj Kommune.

Bilag

Resume

Pitstop, Ishøjs nye sociale misbrugstilbud for unge under 30 år, startede op d. 1. februar 2015. Der er pr. dags dato 22 indskrevne borgere. En Vej Ind, som er et projekt under enhed for kriminalitetsforebyggende indsats, deler lokaler med Pitstop.

I forbindelse med etableringen af Pitstop er der udarbejdet et metode- og ydelseskatalog.

Sagsfremstilling

Status

Pitstop, som er Ishøj Kommunes nyligt oprettede misbrugstilbud til unge under 30 år, har til huse på adressen Tranegilde Strandvej 7, startede officielt op d. 1. februar 2015.

Lokalerne deles med Ishøj Kommunes exitprogram, En Vej Ind. Lænken benytter ligeledes lokalerne to gange om ugen i aftentimerne.

 

Metode- og Ydelseskatalog

Metode- og ydelseskataloget indeholder en beskrivelse af den behandling og de ydelser, som tilbydes i Pitstop:

 

Metode:

 • I behandlingen er der fokus på relationen til borgeren. Derudover arbejdes der ud fra en løsningsorienteret tilgang, hvormed formålet er at skabe forståelse for borgerens egen livsforståelse og refleksion omkring egen afhængighed - hvad kan borgeren gøre for at komme ud af sin afhængighed.
 • Pitstop arbejder systemisk, hvormed  relevante medspillere inddrages i behandlingsforløbet fx pårørende eller repræsentanter fra andre kommunale og regionale instanser herunder jobcenter, SSP netværk, lærere, kriminalitetsforebyggende indsatser, visitatorer, familiecentre, familierådgivere, praktiserende læger, psykologer, psykiatere m.m.

 

Behandling:

 • Ambulant behandling:
  • Her tilbydes borgeren 1-2 individuelle samtaler pr. uge.
  • Borgeren tilbydes at deltage i motiverende gruppebehandling.
  • Pårørende inddrages i behandlingsforløbet såfremt, det findes relevant for borgerens forløb.
  • Mulighed for tilknytning af en psykiater.
 •  

 • Stoffri efterbehandling:
  • Borgeren tilbydes 1-2 individuelle samtaler pr. uge.
  • Borgeren tilbydes at deltage i stoffri gruppebehandling.
  • Pårørende inddrages i behandlingsforløbet såfremt, det findes relevant for borgerens forløb.
  • Mulighed for tilknytning af en psykiater.
 •  

Beslutning

 Handicap

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Handicaprådet er meget positive over, at man har oprettet et lokalt social misbrugsbehandlingstilbud til unge ishøjborgere. Administrationen oplyste, at der over sommeren vil igangsættes en proces om forebyggelse af misbrug blandt Ishøjs unge. Forebyggelsesdelen skal understøtte selve behandlingsdelen og være med til at forebygge, at unge påbegynder et misbrug.

Ydelses- og metodekataloget blev taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget serviceniveau for ledsagelse i forbindelse med ferie.

Serviceniveauet er: 

  • Borgere i botilbud kan komme på 1 fælles ferie om året i Danmark af op til 5 dages varighed
  • Borgere i dagtilbud (§ 104) kan komme på 1 fælles ferie om året i Danmark af op til 3 dages varighed
  • Borgere med både bo- og dagtilbud kan kun være omfattet af feriereglerne for det ene af tilbuddene
  • Shared Care og IF Coming Up er særlige tilbud, som har et sundhedsrettet sigte. Borgere som deltager i disse tilbud kan således deltage på 1 årlig ferie med tilbuddet ud over ferien med deres bo- eller dagtilbud.

 Serviceniveauet er vedhæftet.

Beslutning

Leder af Borger- og Socialservice orienterede om serviceniveauet og gjorde i den forbindelse opmærksom på, at Ishøj Kommune ligger på linje med andre kommuner, hvad angår borgere i botilbud. Ift. borgere, der er i dagtilbud, så er Ishøj Kommunes serviceniveau højere end i kommuner, vi normalt sammenligner os med. Der vil være en løbende dialog med Handicaprådet om serviceniveauet, ligesom der er også er på andre områder, hvor der er udarbejdet serviceniveauer.

Bilag

Beslutning

Der gøres opmærksom på, at den nye hjemmeside www.ishoj.dk ikke i alle henseender er tilgængelig for svagtseende og blinde. Administrationen retter henvendelse til kommunikationsafdelingen herom.

 

Foreningen Take Care:

Helle Nees har stiftet foreningen "Take Care", som er en forening der sørger for, at der bliver taget hånd om husdyr til borgere, som er indlagt. Handicaprådet roser initiativet, da det rammer ind i aktuelt behov. Pjece for Take Care blev omdelt på mødet og er vedhæftet referatet.