Referat
Handicaprådet tirsdag den 23. januar 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2 E

Sagsfremstilling

Medlemmerne i det nye Handicapråd præsenteres.

Beslutning

Medlemmerne i det nye Handicapråd præsenterede sig.

Resume

Jan Diemer fra Dansk Blindesamfund var fraværende til mødet. Helene Bendiksen fra Dansk Blindesamfund var indkaldt som suppleant.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

Den 10. april 2018 holder Det Centrale Handicapråd årsmøde i Odense. Årsmødet vil have fokus på hverdagsliv og levevilkår for mennesker med handicap, og der vil både være oplæg, workshops, taler og underholdning. Det er muligt at tilmelde sig ved at sende en mail til udviklingskonsulent Ida Marie Jeppesen.

Beslutning

Programmet for Det Centrale Handicapråds årsmøde d. 10. april blev efterspurgt. Administrationen udsender programmet til medlemmerne af Handicaprådet, når det foreligger.

Der blev informeret om, at Handicaprådets budget for 2018 er på kr. 50.000. Nogle af pengene skal bruges på en udflugt - evt. sammen med Seniorrådet til venskabsbyen Svedala i Sverige.

Udkast til revideret Børne- og Ungepolitik er blevet sendt i høring i blandt andet Handicaprådet. Rådet udtalte, at det er positivt stemt over for politikken, men understregede vigtigheden af, at der udarbejdes strategier og handleplaner, som sikrer, at politikkens visioner bringes til live. Administrationen udarbejder udkast til høringssvar, som fremsendes til medlemmerne af Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til mødedatoer i Handicaprådet i 2018. Handicaprådet drøfter og beslutter mødedatoer for 2018.

 • 23. januar kl. 16.30-18.30
 • 10. april kl. 16.30-18.30
 • 19. juni kl. 16.30-18.30
 • 14. august kl. 16.30-18.30
 • 23. oktober kl. 16.30-18.30
 • 5. december kl. 16.30-18.30

Møderne foregår i et mødelokale på 2. sal.

Beslutning

Møderne d. 19. juni, d. 14. august og d. 23. oktober er sammenfaldende med andre møder. Formand og næstformand vil derfor komme med forslag til nye mødedatoer på næste møde i Handicaprådet d. 10. april.

Møderne d. 10. april og d. 5. december blev vedtaget.

Det blev besluttet, at møderne fremadrettet afholdes i mødelokalet på 4. nord.

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til årshjul 2018, som drøftes af Handicaprådet.

Beslutning

Forslag til årshjul 2018 blev vedtaget.

Det blev foreslået, at der i forlængelse af temamødet d. 10. april inviteres til et offentligt møde efter sommerferien, hvor sagsbehandlingen på området for handicappede børn drøftes.

Der blev efterspurgt en status på Projekt Sundhedstjek for Udsatte Borgere på mødet i juni.

Med hensyn til mødet i august, hvor der foreslås en fællestur med Seniorrådet, vil administration undersøge mulighederne for relevante aktiviteter i Svedala. Et fokus på velfærdsteknologi blev foreslået.

Bilag

Sagsfremstilling

På baggrund af Handicaprådets konference om "mere lighed i sundhed" (afholdt i oktober 2016) ønskede Handicaprådet, at der blev etableret et tilbud om sundhedstjek af udsatte borgere i Ishøj Kommune. På den baggrund udarbejdede administrationen i Center for Socialservice en foreløbig beskrivelse af "sundhedstjek for udsatte borgere". Handicaprådet besluttede derefter, at beskrivelsen skulle oversendes til Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget behandlede i januar 2017 en foreløbig beskrivelse af projektet.

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 13. november 2017 blev det besluttet, at projekt Sundhedstjek for Udsatte Borgere igangsættes som pilotprojekt i 2018 og 2019.

Administrationen har i mellemtiden udarbejdet en detaljeret projektbeskrivelse, som blev fremlagt på mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 16. januar 2018. Projektbeskrivelsen er vedlagt.

Projektet forventes at følge følgende tidsplan:

 • Januar/februar 2018: forberedelse til projektstart, herunder forberedelse af medarbejdere og etablering af samarbejde med PLO. Indgåelse af en lokalaftale med PLO er en forudsætning for projektets levedygtighed og afventes pt.
 • Marts 2018: projektet opstartes, og der tages kontakt til borgere, som kunne være relevante for projektet
 • 1. halvår 2018: 1. sundhedstjek
 • Januar/februar 2019: midtvejsevaluering, som fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget
 • 2. halvår 2019: 2. sundhedstjek
 • Januar 2020: projektet afsluttes
 • Primo 2020: slutevaluering.

Beslutning

Formand Merete Amdisen fortalte om baggrunden for Projekt Sundhedstjek for Udsatte Borgere.

Det blev efterspurgt, at Handicaprådet løbende opdateres på projektet.

Bilag

Sagsfremstilling

Der gives en status på arbejdet i Tilgængelighedsgruppen, som afholdt møde d. 15. januar 2018. Jan Diemer, Helle Nees og centerchef Helle Pernille Madsen repræsenterer Handicaprådet i Tilgængelighedsgruppen.

Kommissorium for Tilgængelighedsgruppen er vedhæftet.

Beslutning

Der blev fortalt om baggrunden for oprettelsen af Tilgængelighedsgruppen, som er oprettet sammen med Seniorrådet. Formålet er at forbedre arbejdet med tilgængelighed i Ishøj Kommune.

Helle Nees fra SIND fortalte om app'en Ishøj Borgertip, hvor man som borger i Ishøj har mulighed for at indberette konkrete problemstillinger i relation til tilgængelighed. Der arbejdes pt. på at gøre app'en tilgængelig for blinde og svagtseende borgere.

Næstformand Birte Søbye Christensen påpegede, at elevatoren i Ishøj Bycenter overfor Apoteket pt. ikke virker, og at der skal indsættes en ny. Det blev aftalt, at administrationen retter henvendelse til Centerforeningen med henblik på at forhøre sig om muligheden for, at døren til den nye elevator gøres større, således at den er tilgængelig for borgere i kørestol.

Susanne Claudi fra LEV påpegede, at der er flere naturområder, hvor tilgængeligheden for borgere i kørestol er begrænset.

Endelig blev det besluttet, at administrationen retter henvendelse til Strandparkens Bestyrelse med henblik på at anmode om, at stranden gøres tilgængelig for borgere med bevægehandicaps, når stranden åbner d. 1. maj.

Bilag

Sagsfremstilling

Den 11. oktober 2017 afholdt administrationen et møde, hvor udearealerne ved Ishøj Søvej 1 blev drøftet. Drøftelserne fra mødet vil her blive gennemgået.

På mødet blev det påpeget, at det er vigtigt, at der ikke er for meget beplantning udenfor, som opfordrer til ulovlig aktivitet, eksempelvis salg af stoffer. Samtidig er det vigtigt, at beplantningen ikke er for høj, da dette kan skabe utryghed. Med hensyn til belysning så er opmærksomheden rettet mod, at der skal opsættes ekstra belysning, samt at der opsættes belysning med censorer ved "den lange bygning".

I forbindelse med anlægning af beplantning et det vigtigt at have for øje, at eksempelvis plantekasser er sårbare over for tyveri. Det blev foreslået at bruge gamle whiskytønder til at plante i, da de er meget tunge og derfor ikke uden videre kan flyttes.

Der skal desuden etableres en form for afgrænsning til hjemløseboligerne, som samtidig tager højde for brandsikkerheden. Der blev på mødet foreslået, at der etableres små forskudte hegn, der muliggør gennemgang.

Derudover skal der opstilles brandsikre askebægre udenfor – evt. med sand i.

Såfremt der skal opstilles havemøbler udenfor, er det vigtigt at have for øje, at disse højst sandsynligt vil blive stjålet eller brændt, medmindre der vælges meget tunge havemøbler i materialer, der ikke kan brænde. Det blev på mødet besluttet at vente med indkøb af eventuelle havemøbler, indtil behovet for disse er afklaret.

Det blev desuden påpeget, at det visuelle udtryk er vigtigt at have for øje – området må ikke have karakter af at være en kommunal institution. Det skal fremstå imødekommende både inde og ude samt fremstå som et rart sted at være.

Administrationen afholdt desuden et møde d. 11. januar 2018, hvor forslagene til udearealerne blev drøftet yderligere. Centerchef Helle Pernille Madsen giver en aktuel status på mødet.

Beslutning

Centerchef Helle Pernille Madsen orienterede om, at der vil blive opsat cykelstativer samt robuste havemøbler, som ikke er sårbare over for tyveri og brand. Derudover vil der blive etableret beplantning i form af levende hegn, der vil fungere som afskærmning mellem Søstedet og hjemløseboligerne ved Søhaven. Endelig vil der blive opsat lyscensorer. Det er planen, at Ung På Vej flytter til de nye lokaler i uge 5, og derefter vil Pitstop og Ungegruppen flytte derned.

Der vil blive inviteret til en åbningsceremoni, når alle parter er kommet på plads i lokalerne.

Centerchef Helle Pernille Madsen informerede desuden om, at to borgere er flyttet ind i de nye hjemløseboliger ved Søhaven, samt at yderligere to snarligt flytter ind. Tårnby og Roskilde Kommune har desuden været på besøg hos hjemløseboligerne, da de to kommuner planlægger at etablere lignende tiltag.

Beslutning

Der var intet til evt.