Referat
Handicaprådet onsdag den 24. marts 2021 kl. 16:30

Virtuelt

Sagsfremstilling

Cæcilie Færch og Inge Sørensen deltager under dette punkt

Beslutning

Inge og Cæcilie fortalte om overgangen til Stofa, og de opmærksomhedspunkter der er i den forbindelse. Der er i dag ca. 80 % af Ishøjs borgere, der er tilknyttet fællesantennen, og de skal alle have truffet beslutning om internetleverandør inden d. 1 juni 2021. CEj har udarbedjet pjece herom, som er klar til udsendelse efter påske. Vejledere og medarbejdere i Hjemmeplejen skal være med til at sprede budskabet om overgang til Stofa. Borgerne er generelt forvirrede over den kommende overgang. Det er vigtigt, at Stofa kommere på banen ift. at få infomeret borgerne. Derfor har Sofa udsendt brev til alle borgere, der i dag er tilknyttet fællesantennen.

Resume

Orienteringssag

Til efterretning orienteres om administrationens tiltag for øget samarbejde med tilgængelighedspanelet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har siden 2017 haft et tilgængelighedspanel, der har til formål at sikre fokus på tilgængeligheden for ældre medborgere og personer med handicap i forbindelse med kommunens bygninger og anlæg såsom institutioner, veje og stier. Panelets rolle er at rådgive kommunen. Panelet består af to repræsentanter fra kommunens Seniorråd, to repræsentanter fra kommunens Handicapråd samt to repræsentanter fra administrationen.

For at give ekstra opmærksomhed på tilgængelighed og lytte til tilbagemeldinger fra tilgængelighedspanelet der oplever, at det kan være svært at blive hørt, så implementerer administrationen nogle ekstra tiltag for bl.a. at sikre, at panelet har faste kanaler, hvor spørgsmål og input om tilgængelighed er på dagsordenen:

 • Der indføres flere faste møder i tilgængelighedspanelet, så mødekadencen bliver 4 årlige møder. Møderne lægges fast i kalenderen (næste møde er indkaldt til d. 31. marts 2021).
 • Centerchefen for Center for Ejendomme deltager fast i møderne.
 • En eller to gange årligt informeres Handicaprådet og Seniorrådet om tilgængelighedspanelets arbejde. Tilgængelighedspanelet samt repræsentanter fra administrationen deltager, og der gives en status for tilgængelighedspanelets aktiviteter og forventede kommende opgaver i panelet. Afholdes første gang før sommerferien 2021 - forbåbentlig på et fysisk møde.
 • Der oprettes en mailadresse (tilgaengelighed@ishoj.dk) som tilgængelighedspanelet kan sende konkrete spørgsmål eller forslag til. Emnerne besvares eller sættes på dagsordenen til det efterfølgende møde. Ønsket er en fast koordinering via den faste mailadresse uafhængig af opgave og kontaktpersoner.

Ligesom det hidtil har været tilfældet, kan panelet komme med emner til dagsordenen, og både medlemmer af panelet og administrationen kan bede om, at der indkaldes til yderligere møder, hvis der opstår emner mellem møderne. På møderne vil der fortsat blive fremlagt konkrete projekter, og deltagere kommer til orde med input til mulige løsninger og opmærksomhedspunkter om tilgængelighed. På møderne vil der fast indledes med en opfølgning og status på drøftelser fra det sidste møde.

Tilgængelighedspanelet har fået tilsendt administrationens oplæg til øget samarbejde og drøfter det på det kommende møde i tilgængelighedspanelet.

De foreslåede tiltag igangsættes snarest, og evalueres efter 1/2 år.


Indstilling8. marts 2021, pkt. 31:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsvalget tager
orienteringen til efterretning.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 31:

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget har drøftet kommissoriet, og ønsker indarbejdet, at der ved akut opståede ombygninger, at Tilgængelighedspanelet indkaldes til møde.

Beslutning

Generel drøftelse af samarbejdet med Tilgængelighedspanelet. Derudover blev det drøftet, at der aktuelt er problemer med scootere, som ikke kan være i elevantoren. CEj vil tage hånd om denne problematik.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Der er udarbejdet årsrapport 2020 for Træningscentret. Rapporten fremlægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet. Adelingsleder Nathalie Pedersen deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport 2020 for træningscentret. Træningscentret dækker over de to træningscentre; træningscentret på Kærbo i Ishøj og Pilehavehus i Vallensbæk. Årsrapporten skal ses i lyset af COVID-19, som har betydet, at der i marts/april 2020 var lukket for fremmøde i træningscentret. Indledende samtaler og opfølgning på genoptræningsforløb blev derfor løst telefonisk. Samtidig var der også en del borgere, der selv valgte at aflyse deres tid i træningscentret. Borgere i risiko for uopretteligt funktionstab har modtaget genoptræning i hele perioden med COVID-19.

Datagrundlag
Data til årsrapportens tal fra 2020 er udelukkende fra håndregistreringer blandt terapeuterne. Den leverede tid er lig med den faktiske tid, som terapeuten bruger sammen med borgeren. Heri er ikke medregnet transporttid fra Træningscenteret og til borgerens hjem eller anden lokalitet, administrativt arbejde som dokumentation i omsorgssystemet eller koordinering internt eller eksternt i kommunen ift. det aktuelle borgerforløb. Dette bruger terapeuterne tid på ud over den leverede tid.

Årsrapporten 2020 viser

 • At der over forår og sommer har været tilbudt opstart af og opfølgning på genoptræning over telefonen så vidt, det har været muligt.
 • At der i perioder har været fokus på at mindske fremmødet i træningssalene for at mindske risiko for smitte. Det har medført færre borgere pr. hold og færre fremmøder pr. forløb.
 • At der har været stort fokus på at tilbyde genoptræning ved fysisk fremmøde til borgere med størst behov. Deraf har Træningscenteret også løbende foretaget vurderinger af, hvilke borgere der kan genoptræne ved at selvtræne under supervision fra en terapeut og dermed ses færre gange af en terapeut.
 • At der er et fald i antal henvendelser og et fald i leveret tid (timer).
 • Fald i antal henvendelser skyldes primært færre genoptræningsplaner fra hospitalerne.
 • Faldet i leveret tid (timer) tilskrives fortrinsvis COVID-pandemien, som har medført en stigning i visitering til individuelle tilbud, hvilket skyldes, at der i hele pandemien har været visiteret markant flere borgere til individuel træning efter første vurderingssamtale for at mindske smitterisikoen.
 • I 2020 var fordelingen af genoptræningsforløb 61 % til Ishøj og 39 % til Vallensbæk.
 • Inden for flere diagnosegrupper ses en stigning i antallet af henvendelser. Der ses højest stigning inden for neurologi (senhjerneskade), geriatri (den ældre medicinske borger), hoftebrud/ny hofte samt ben/ankel/fod.


Årsrapporten er vedhæftet.

Indstilling8. marts 2021, pkt. 22:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager årsrapporten til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 22:

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen har revideret Træningscentrets kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne forelægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Træningscentrets kvalitetsstandarder er blevet revideret. Revideringen gælder følgende kvalitetsstandarder:

 • Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter servicelovens § 86, stk. 1
 • Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter servicelovens § 86, stk. 2.
 • Kvalitetsstandard for træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg - sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse
 • Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140

Af kvalitetsstandarderne fremgår parametre som målgruppe, formål, indhold, tildelingskriterier mv. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som fagproffesionelle indsigt i, hvad Ishøj Kommune tilbyder, når man som borger visiteres til et forløb ved Træningscentret.

Ændringer
Der er alene tale om sproglige ændringer og præciseringer. Der er dermed ikke ændret på indholdet i ydelserne. Derudover er lovgivningen i klagevejledningen opdateret i alle kvalitetsstandarderne.

I Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven § 86, stk. 1 er flg. ændringer foretaget:

 • I afsnittet ”Omfang og varighed” er beskrivelse af de konkrete forløb taget ud for at korte afsnittet ned. I stedet henvises til ”Ydelseskatalog for genoptræning i Ishøj Kommune”.
 • I afsnittet ”Tildeling” er der ændret i teksten under overskriften ”Afgørelse”.

Oprindelig sætning: Borgeren får ved slutningen af den indledende samtale og undersøgelse mundtligt meddelt afgørelsen. Borgeren får tillige en skriftlig afgørelse tilsendt over e-boks. Et eventuelt afslag på træning vil blive begrundet skriftligt i afgørelsen.
Sætningen er ændret til: Borgeren får ved slutningen af den indledende samtale og undersøgelse mundtligt meddelt afgørelsen. Hvis borgeren ønsker at få en skriftlig afgørelse på, at genoptræning bevilliges, vil afgørelsen blive tilsendt over e-boks. Et eventuelt afslag på genoptræning vil blive begrundet i en skriftlig afgørelse.

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter serviceloven § 86, stk. 2

 • I afsnittet ”Tildeling” er der ændret i teksten under overskriften ”Afgørelse”.

Oprindelig sætning: Borgeren får ved slutningen af den indledende samtale og undersøgelse mundtligt meddelt afgørelsen. Borgeren får tillige en skriftlig afgørelse tilsendt over e-boks. Et eventuelt afslag på træning vil blive begrundet skriftligt i afgørelsen.

Sætningen er ændret til: Borgeren får ved slutningen af den indledende samtale og undersøgelse mundtligt meddelt afgørelsen. Hvis borgeren ønsker at få en skriftlig afgørelse på, at genoptræning bevilliges, vil afgørelsen blive tilsendt over e-boks. Et eventuelt afslag på genoptræning vil blive begrundet i en skriftlig afgørelse.

Kvalitetsstandard for træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg - sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse

 • Ingen ændringer fraset lovgivningen i klagevejledningen.

Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140

 • Ingen ændringer fraset lovgivningen i klagevejledningen.


Vedhæftet er de reviderede kvalitetsstandarder.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 140

Sundhedsloven § 119

Servicelovens § 86, stk. 1 og 2

Indstilling8. marts 2021, pkt. 23:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
de reviderede kvalitetsstandarder og sender sagen til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 23:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for forløbsprogrammerne under Træning og Rehabilitering i Ishøj Kommune. Kvalitetsstandarden forelægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet kvalitetsstandard for sundhedstilbud til borgere på forløbsprogrammerne for kræft, KOL, diabetes og hjerteforløb efter Sundhedsloven § 119.

Af kvalitetsstandarden fremgår parametre som målgruppe, formål, indhold, tildelingskriterier mv. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som fagproffesionelle indsigt i, hvad Ishøj Kommune tilbyder, når man som borger visiteres til et forløbsprogram.

Kvalitetsstandarden fremlægges til drøftelse med efterfølgende høring i Seniorrådet. Høringsfristen sættes til d. 15. april 2021. Der fremlægges således endeligt forslag til kvalitetsstandard for forløbsprogrammerne til maj.


Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for forløbsprogrammerne.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119

Indstilling8. marts 2021, pkt. 24:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget drøfter
kvalitetsstandarden og sender sagen til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 15. april 2021.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 24:

Tiltrådt. Sagen sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 15.4. 2021.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Ved vedtagelsen af lov nr. 1053 af 30.06.2020 (lovtekst inkl. bemærkninger her til er vedlagt som Bilag 3) blev det pålagt kommunerne at oprette et socialt tandplejetilbud til de mest udsatte borgere i samfundet. Der er med loven fastsat 2 målgrupper:

 1. Hjemløse, herunder gadehjemløse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig, og som ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud.
 2. Udsatte borgere, som ikke er hjemløse, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer.

For så vidt angår tandplejetilbud til målgruppe 1, da forpligtes kommunen til at oprette dette tilbud.

For så vidt angår målgruppe 2, da er det kommunalbestyrelsens kompetence at beslutte, om tilbuddet skal oprettes i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Der findes 18 forskellige tandplejeordninger i Danmark, og med den senest vedtagne – socialtandplejen – er der nu 19 forskellige ordninger. En del af disse ordninger er økonomisk tilskud til tandbehandling i privat regi. 

Formålet med den nye tandplejeordning er at give borgere med særlige sociale problemer, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud, mulighed for at få tandbehandling, og derved øge de mest socialt udsatte borgeres livskvalitet og tandsundhed samt begrænse yderligere marginalisering.

Udgangspunktet for den nye tandplejeordning er, at den kun gælder, hvis borgeren falder indenfor én af de 2 målgrupper, som er beskrevet ovenfor, og hvis borgeren ikke kan bruge en af de øvrige ordninger.

Der lægges i Ishøj Kommune op til en ordning, hvor visitationen til tandplejetilbuddet er en fælles opgave fordelt mellem Center for Voksne og Velfærd, som vil sikre at borgeren falder indenfor den målgruppe, som er tiltænkt i ordningen, og Center for Børn og Forebyggelse, Tandplejen, som vil foretage vurderingen af om borgeren konkret har behov for den tandbehandling, som er omfattet af ordningen.

Det vil herefter være Tandplejen i Ishøj Kommune, som vil udføre behandlingen (for detaljeret beskrivelse af et sagsforløb se bilag 2).

Den lovpligtige ordning omfatter kun hjemløse. Det erkendes dog i forarbejderne til loven, at der kan være grupper af socialt udsatte, som ikke er hjemløse, men som heller ikke vil kunne benytte de eksisterende tandplejeordninger. I forhold til dem gælder de samme hensyn, at også de har brug for øget livskvalitet, tandsundhed og begrænsning af øget marginalisering. Kommunerne har mulighed for at lade denne begrænsede gruppe omfatte af ordningen.

Det er på nuværende tidspunkt vurderet, at denne gruppe vil udgøre ca. 4 borgere om året. Dette er et skøn, som er foretaget på et meget løst grundlag, da det ikke er muligt på forhånd at give et mere underbygget skøn, da der kan være mange årsager til at disse borgere ikke kan benytte en af de øvrige tandplejeordninger.

Af samme grund er der lagt op til, at både for så vidt angår hjemløse, men også den gruppe som ikke er hjemløse, først skal indgå i et vejlederforløb, som skal afklare om borgeren kan benytte et andet tandplejetilbud, før der kan ske bevilling af social tandpleje. Vurderes det, at borgeren kan det, vil borgeren få vejledning og støtte til at benytte det relevante tilbud.

På samme vis som Tandplejen tilbyder tandbehandling til voksne i omsorgs- og specialtandplejen, vil socialtandplejen blive tilbudt tandpleje under de samme forhold og i samme lokaler.

Lovgrundlag

LBKG 2019-08-26 nr. 903, Sundhedsloven § 134 a. Lovens ordlyd samt bemærkninger til loven kan ses i Bilag 3.

Økonomi

Uddybende bemærkninger til beregning kan ses i Bilag 1.Samlede udgifter pr. år


Tilbuddet i sundhedslovens
§ 134 a stk. 1


Tilbuddet i sundhedslovens
§ 134 a stk. 2

I alt pr. år

Tandpleje

135.000

90.000

225.000

Vejledere

18.828

12.552

31.379

Rådgivere

12.111

8.074

20.184

I alt

165.938

110.626

276.564


Kommunen modtager DUT midler på kr. 241.144,00 pr. år i årene 2021 – 2023, hvilket håndteres budgetmæssigt ved den kommende budgetopfølgning pr. 31.3. 2021.

DUT-midlerne fordeles mellem Center for Børn og Forebyggelse (tandplejen) og Center for Voksne og Velfærd (administration og vejlederforløb) således, at Tandplejens budget forøges med kr. 225.000, og budgettet i Center for Voksne og Velfærd forøges med kr. 16.144,00.

Udgifter til vejlederforløb, som ikke er dække af DUT-midlerne, samt administrationsomkostninger i forbindelse dermed afholdes indenfor eksisterende budget.

Indstilling8. marts 2021, pkt. 27:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget beslutter,

 1. at Ishøj Kommune opretter socialtandpleje til den gruppe af borgere, som er omfattet af Sundhedslovens § 134 a stk. 2, som defineret af Ishøj Kommune i Bilag 2.
 2. at Ishøj Kommunes visitationsproces af borgere, omfattet af Sundhedslovens § 134a stk. 2, godkendes. Visitationsprocessen er beskrevet i Bilag 2.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 27:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning

Handicaprådet bakker op om tilbuddet - det er en virkelig god ide. Det aftales, at overtandlæge Birgitte Sindrup inviteres med på næste møde i Handicaprådet og fortæller mere om tilbuddet.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for 2020 for Ishøj Kommune. Sagen forelægges endvidere for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for 2020 omhandlende alle sager på socialydelse- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet. Statistikken vedrører således Borgerservice, Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Voksne og Velfærd.
Statistikken omfatter tillige borgere fra Vallensbæk Kommune, på de områder hvor Ishøj Kommune som følge af det forpligtende samarbejde varetager opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Der skelnes derfor ikke mellem, om en sag er indbragt af en Ishøj borger eller Vallensbæk borger.
Der er forskel på antal modtagne sager og antal afgjorte sager. På grund af sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen kan en sag godt være modtaget i et år, og afgøres i det efterfølgende år. I 2020 har Ankestyrelsen modtaget 127 klagesager og afgjort 128 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på socialydelse- og beskæftigelsesområdet.

En nærmere forklaring af Ankestyrelsens begreber, er gengivet bilag (Ankestatistik 2020).

Der har i 2020 været indsendt 127 klagesager fra Ishøj Kommune, det udgør et fald i forhold til tidligere år, hvor der tilbage i 2017 f.eks var 150 indsendte klagesager.
Af nedenstående tabel fremgår det hvordan antallet af afgjorte klagesager i
2020 er fordelt på lovområder, samt om Ankestyrelsen har henholdsvis stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist klagen.


aktivlov

Pensions-love

Sygedag-pengelov

Servicelov

øvrige

I alt

Stadfæstelser

15

7

4

51

0

77

Ændringer

2

0

1

6

0


9

Hjemvisninger

5

1

0

17

2

25

Afvisninger

3

3

0

11

0

17

I alt


25

11

5

85

2

128

Omgørelsesprocententen for Ishøj Kommune på 31 % er lidt højere end for landet som helhed, hvor den er 29 %.

Tabel: Omgørelsesprocent 2020 fordelt efter lovgivning – beskæftigelsesområdet indgår under øvrige

Omgørelses-procent

Aktivlov

Pensions-love

Sygedag-pengelov

Servicelov

øvrige

I alt

Ishøj Kommune

32

12

20

31

100

31

Landstotal

29

17

18

36

32

29

På servicelovens område har Ishøj Kommune dog en lavere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet.

Omgørelsesprocent vedr. serviceloven

- Alle sager

2018

2019

2020

Hele landet

36,0

40,9

36,3

Ishøj Kommmune

33,8

37,9

31,1

På aktivlovens område har Ishøj Kommune en større omgørelsesprocent end landsgennemsnittet, men omgørelsesprocenten er faldet fra 48,4 % i 2018 til 31,8 % i 2020.

Omgørelsesprocent vedr. aktivloven

-Alle sager

2018

2019

2020

Hele landet

34,9

32,2

28,9

Ishøj Kommmune

48,4

42,9

31,8

Som følge af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune, har der kun været påklaget
2 sager på beskæftigelsesområdet i 2020.

Den iværksatte tværgående indsats for at styrke kvaliteten i kommunens afgørelser generelt, ser således ud til at have haft effekt. Dette ønskes at fortsætte.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 76-79b

Indstilling8. marts 2021, pkt. 29:

Forslag til beslutning:

Social- og sundhedsudvalget tager Ankestyrelsens ankestatistik for 2020 til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Handicaprådet samt Udsatterådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 29:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Handicaprådet samt Udsatterådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet i december 2020, at der ønskedes kontakt til de borgere, som ikke selv havde meldt tilbage på et åbent brev med tilbud om et forebyggende besøg. Resultatet af denne kontakt fremlægges her.


Sagsfremstilling

Opfølgning på forebyggende hjemmebesøg var på Social- og Sundhedsudvalgets møde i december 2020. Her fremlagdes en status på, hvor mange af de nye 75 årige i Ishøj, der selv henvender sig med et ønske om et forbyggende hjemmebesøg. Det blev på mødet besluttet, at administrationen skulle kontakte de borgere, som ikke selv havde meldt tilbage, for at få afklaret årsagen til dette. Der er 44 borgere, der i løbet af september, oktober og november 2020 har modtaget et åbent brev uden fastlagt tidspunkt, hvilket betyder, at de selv har skulle henvende sig med ønske om et forebyggende hjemmebesøg. I nedenstående vises et overblik over resultatet af en rundringen til disse borgere:

 • 6 borgere har modtaget besøg
 • 7 borgere giver udtryk for, at de selv vender tilbage ved behov
 • 15 borgere ønsker ikke besøg
 • 2 ønsker besøg senere
 • 4 borgere har i første omgang ikke været opmærksom på brevet, men ønsker ikke besøg
 • 9 borgere forefindes der ikke aktuelle telefonoplysninger på - der er undersøgt via krak.dk m.m.
 • 1 borger svarer ikke sin telefon - der er forsøgt kontakt til denne borger 4-5 gange

På baggrund af ovennævnte opfølgning foreslår administrationen, at der fremadrettet foretages opfølgende kontakt ved udsendelse af breve om forebyggende hjemmebesøg for nye 75 årige.

Indstilling8. marts 2021, pkt. 28:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender opfølgningen til efterretning og sender til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 28:

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker fortsat opfølgende kontakt ved udsendelse af breve vedr. forebyggende hjemmebesøg.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Orienteringssag

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for 2020 for Ishøj Kommune. Sagen forelægges endvidere for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for 2020 omhandlende alle sager på socialydelse- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet. Statistikken vedrører således Borgerservice, Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Voksne og Velfærd.
Statistikken omfatter tillige borgere fra Vallensbæk Kommune, på de områder hvor Ishøj Kommune som følge af det forpligtende samarbejde varetager opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Der skelnes derfor ikke mellem, om en sag er indbragt af en Ishøj borger eller Vallensbæk borger.
Der er forskel på antal modtagne sager og antal afgjorte sager. På grund af sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen kan en sag godt være modtaget i et år, og afgøres i det efterfølgende år. I 2020 har Ankestyrelsen modtaget 127 klagesager og afgjort 128 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på socialydelse- og beskæftigelsesområdet.

En nærmere forklaring af Ankestyrelsens begreber, er gengivet bilag (Ankestatistik 2020).

Der har i 2020 været indsendt 127 klagesager fra Ishøj Kommune, det udgør et fald i forhold til tidligere år, hvor der tilbage i 2017 f.eks var 150 indsendte klagesager.
Af nedenstående tabel fremgår det hvordan antallet af afgjorte klagesager i
2020 er fordelt på lovområder, samt om Ankestyrelsen har henholdsvis stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist klagen.


aktivlov

Pensions-love

Sygedag-pengelov

Servicelov

øvrige

I alt

Stadfæstelser

15

7

4

51

0

77

Ændringer

2

0

1

6

0


9

Hjemvisninger

5

1

0

17

2

25

Afvisninger

3

3

0

11

0

17

I alt


25

11

5

85

2

128

Omgørelsesprocententen for Ishøj Kommune på 31 % er lidt højere end for landet som helhed, hvor den er 29 %.

Tabel: Omgørelsesprocent 2020 fordelt efter lovgivning – beskæftigelsesområdet indgår under øvrige

Omgørelses-procent

Aktivlov

Pensions-love

Sygedag-pengelov

Servicelov

øvrige

I alt

Ishøj Kommune

32

12

20

31

100

31

Landstotal

29

17

18

36

32

29

På servicelovens område har Ishøj Kommune dog en lavere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet.

Omgørelsesprocent vedr. serviceloven

- Alle sager

2018

2019

2020

Hele landet

36,0

40,9

36,3

Ishøj Kommmune

33,8

37,9

31,1

På aktivlovens område har Ishøj Kommune en større omgørelsesprocent end landsgennemsnittet, men omgørelsesprocenten er faldet fra 48,4 % i 2018 til 31,8 % i 2020.

Omgørelsesprocent vedr. aktivloven

-Alle sager

2018

2019

2020

Hele landet

34,9

32,2

28,9

Ishøj Kommmune

48,4

42,9

31,8

Som følge af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune, har der kun været påklaget
2 sager på beskæftigelsesområdet i 2020.

Den iværksatte tværgående indsats for at styrke kvaliteten i kommunens afgørelser generelt, ser således ud til at have haft effekt. Dette ønskes at fortsætte.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 76-79b

Indstilling8. marts 2021, pkt. 29:

Forslag til beslutning:

Social- og sundhedsudvalget tager Ankestyrelsens ankestatistik for 2020 til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Handicaprådet samt Udsatterådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 29:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Handicaprådet samt Udsatterådet.

Beslutning

Punktet udgik, da sagen blev behandlet under punkt 18.

Bilag

Sagsfremstilling

Fokus på patientsikkerhed ved fodbehandling: https://www.fodterapeut.dk/om-danske-fodterapeuter/aktuelt/aktuelt/folketinget-vil-undersoege-patientsikkerhed/


Henvendelse vedrørende fjernskrivetolkning:

Til Brøndby, Ishøj og Albertslund Kommune

Forslag om fjernskrivetolkning på virtuelle møder.
Kommunerne har i den seneste tid inviteret bl.a. deres foreninger, til virtuelle møder og arrangementer. Det virker som om, at virtuelle møder og arrangementer også vil være en del af fremtiden.

Blandt de foreninger der bliver inviteret, er der ofte lokalafdelinger under Høreforeningen, afdelinger under Dansk Handicap forbund, senior- og ældreråd m.v., hvor der kan være mange medlemmer med nedsat hørelse.

Lokalafdelingen af Høreforeningen Brøndby, Ishøj og Albertslund, som repræsenterer borgere i de 3 kommuner med nedsat hørelse, vil derfor foreslå, at disse møder, arrangementer og lignende fremover vil være med skrivetolk.

Det skal dog være en forudsætning:

- at der på mødet skal være mindst én deltager, der ikke kan undvære skrivetolkning

- fjerntolkningen skal have adgang til det virtuelle møde (har tavshedspligt)

- deltageren som har behov for skrivetolkning, skal muligvis have 2 computere. Én til det virtuelle møde og én anden til fjern tolkningen (hvis der bliver vist dokumenter kan fjerntolkningen ikke direkte bruge pladsen på skærmen).

- arrangøren af det virtuelle møde, skal angive datoen mindst 2 uger forud for mødet

Høreforeningen tilbyder fjernskrivetolkning af virtuelle møder. På Høreforeningens hjemmeside, kan man læse meget mere om skrivetolkning på virtuelle arrangementer på linket herunder:

https://hoereforeningen.dk/hjaelp-til-dig/tolkeformidling/fjernskrivetolkning/

Fra Høreforeningens Tolkeformidling er det oplyst, at fjerntolkningen koster kr. 650 pr. time pr tolk – med tillæg for aften og helligdag.

Med venlig hilsen

Lokalafdeling af Høreforeningen for Brøndby -Ishøj - Albertslund (BISA)

Med venlig hilsen
Leif Sønderby

Søholtparken 30
2660 Brøndby Strand
42756114
Høreforeningen
Formand Brøndby Lokalafdeling

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Der var ikke noget til eventuelt.