Referat
Handicaprådet torsdag den 26. juni 2014 kl. 16:00

4. Nord

Sagsfremstilling

Oplæg om beskæftigelsesområdet v/ jobcenterchef Dan Nielsen og repræsentant fra DH                    

Beslutning

Jobcenterchef Dan Nielsen gennemgik jobcenterets indsatser og opgaver på handicapområdet herunder forskellige ordninger og tiltag.

DH holdte oplæg omhandlende deres oplevelse af beskæftigelsesområdet og reformernes betydning for handicappede borgere. For DH er borgerinddragelse vigtig for, at reformerne kan lykkes.     

Bilag

Resume

Aktiveringsstrategien fremlægges for Handicaprådet med henblik på eventuelle kommentarer og tilføjelser.             

Sagsfremstilling

Aktiveringsstrategien indeholder 3 fokusområder:

 1. Unge ledige
 2. Langtidsledighed
 3. Virksomhedskontakt

Aktiveringsstrategien er vedhæftet som bilag                      

Beslutning

Handicaprådet ønskede, at det i den kommende aktiveringsstrategi for Ishøj Kommune gøres tydeligere hvilke tiltag, der er for handicappede borgere herunder fastholdelse. Dette medtages i 2015.

Handicaprådet roser, at handicapområdet er tænkt ind i hele strategien fx. i forhold til flexjobs og revalidering.     

Bilag

Resume

Meddelelser fra formand Merete Amdisen         

Sagsfremstilling

 1. Økonomi for Handicaprådet
 2. Pjecen "Mennesker med handicap i Danmark" er modtaget fra Det Centrale Handicapråd til uddeling.
 3. Beretning fra seminardag d. 7. maj afholdt af Socialstyrelsen
 4. Orientering om nyt netværk på Socialstyrelsens hjemmeside for kommunale handicapråd. Ishøj Handicapråd tilmeldes resten af 2014 gratis for at afprøve netværket.

   

Beslutning

1. Økonomi: Handicaprådet har brugt 7.100 kr og har derfor 39.050 kr. tilbage i indeværende år.

2. Beretning fra seminar d. 7. maj afholdt af Socialstyrelsen: Handicaprådet oplevede, at de er godt med i forhold til andre handicapråd.

3. Nyt netværk for handicapråd på Socialstyrelsen.dk: Handicaprådet tilmeldes dette netværk, som vil blive demonstreret for Handicaprådet i efteråret 2014

4. Formanden er blevet kontaktet af borgere, som er utilfredse med, at stranden endnu ikke er gjort tilgængelig for handicappede borgere. Formand for Handicaprådet kontakter derfor I/S Strandparken.

5. Orientering om at Handicapkonference vil finde sted i Albertslund d. 26. september 2014. Yderligere information følger.

6. Jan Diemer omtalte en sag. Dette undersøges nærmere.  

Resume

BDO Kommunernes Revision har i november 2013 gennemført anmeldt tilsyn på botilbuddet Kløverengen.            

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har gennemført anmeldt tilsyn på botilbuddet Kløverengen. Kløverengen er et botilbud efter servicelovens §§ 107 0g 108.

Tilsynets overordnede konklusion

Det overordnede indtryk af Kløverengen er, at det er et relevant tilbud til målgruppen, som tilbydes en individuel tilpasset indsats med fokus på udvikling og progression.

Tilsynets bemærkninger:

 • Tilsynet bemærker muligheden for ophold i udslusningslejligheden før udflytning til egen bolig.
 • Tilsynet bemærker, at Recoverystjernen forventes implementeret inden sommeren 2014. Recoverystjernen eller forandringskompasset er et udviklingsværktøj, der arbejdes med i samarbejde med borgeren. Borgerens udvikling måles på denne måde inden for ti forskellige områder, dette kan fx. være sociale kompetencer og sundhed.
 • Tilsynet bemærker, at tilbuddet fremover gerne vil have integreret metoden Recoverystjernen/forandringskompasset i den pædagogiske handleplan.
 • Tilsynet bemærker, at borgerne finder, at kosten er blevet ”for sund”, og opfordrer til, at der initieres en dialog med borgerne om kosten i hverdagen.
 • Tilsynet bemærker, at ledelsen er i færd med at gøre op med tidligere kultur, og dermed skabe større tillid og gennemsigtighed i organisationen.
 • Tilsynet bemærker, at der skal gennemføres brand- og evakueringsøvelser i 2014.

 Tilsynets anbefalinger:

 • Tilsynet bemærker, at nyansatte introduceres til procedurer og retningslinjer ved AMR, og anbefaler i forlængelse heraf, at Kløverengen indfører, at den nyansatte skriver under på, at vedkommende har fået introduktionen.

Tilsynets påbud:
Tilsynet har ingen påbud
 
Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag            

Beslutning

Handicaprådet roste tilsynsrapporten fra Kløverengen og havde ingen yderligere kommentarer 

Bilag

Resume

BDO Kommunernes Revision har i november 2013 gennemført anmeldt tilsyn på 'Firmaet'.            

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har gennemført anmeldt tilsyn på Firmaet. Firmaet er et beskyttet beskæftigelsestilbud efter servicelovens § 103.

Tilsynets overordnede konklusion:
Det overordnede indtryk af Firmaet er, at tilbuddet er et dynamisk og levende tilbud, som arbejder målrettet og struktureret for at sikre deres målgruppe en positiv udvikling. 

Tilsynets bemærkninger:

 • Tilsynet bemærker, at en borger ønsker at få nedskrevet sine opgaver.
 • Tilsynet bemærker, at der foregår en udarbejdelse af en overordnet funktionsbeskrivelse for Firmaet.

Tilsynets anbefalinger og påbud:
Tilsynet har ingen anbefalinger eller påbud

Tilsynsrapporten er vedhæftet dagsordenpunktet.           

Beslutning

Jobcoach er blevet ansat på Kløverengen for at hjælpe borgerne i beskæftigelse 

Bilag

Resume

BDO Kommunernes Revision har i november 2013 gennemført anmeldt tilsyn på Cafe Hjerterummet.             

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har gennemført anmeldt tilsyn på Cafe Hjerterummet. Cafe Hjerterummet er et aktivitetstilbud efter servicelovens §§103 og 104 for borgere med sindslidelser.

Tilsynets overordnede konklusion:
Det overordnede indtryk af Cafe Hjerterummet er, at tilbuddet er et dynamisk og levende tilbud, som arbejder målrettet og struktureret for at sikre deres målgruppe en positiv udvikling.

Tilsynet bemærker:

 • Tilsynet bemærker, at en medarbejder efterspørger en konkret jobbeskrivelse eller kursus i, hvad det vil sige at være mentor. 

Tilsynet anbefaler:

 • Tilsynet anbefaler, at man overvejer om bestyrelses/cafémøderne skal øges i antal, alt for at øge borgernes demokratiforståelse - evt. en gang i kvartalet ligesom sådan et initiativ også kan anvendes i et pædagogisk øjemed.
 • Tilsynet anbefaler, at man indskærper indsatsen med at få udarbejdet og nedskrevet præcise mål for borgerne i de pædagogiske planer.

Tilsynets påbud:
Tilsynet har ingen påbud.

Tilsynsrapporten er vedhæftet dagsordenspunkt.               

Beslutning

Handicaprådet havde ingen kommentarer til tilsynsrapporten  

Bilag

Resume

Handicappolitikken og Handleplan har været til høring hos de lokale medarbejderudvalg samt det overordnede medarbejderudvalg for Ishøj Kommune.

            

Sagsfremstilling

På baggrund af høring af Handicappolitik og Handleplan har medarbejderudvalg i Ishøj Kommune taget Handicappolitik og Handleplan til efterretning.

Center for Børn og Undervisning har fremsendt kommentarer til Handicappolitik og Handleplan og har bemærkninger bl.a. i forhold til sproget politikken er skrevet i, hvorvidt politikken er for ambitiøs og hvilke overvejelser, der ligger bag valg af temaer.

Høringssvar fra Ishøj Kulturskole, Park og Vejcenter samt kommentarer fra Center for Børn og Undervisning er vedhæftet som bilag.            

Beslutning

Handicaprådet indstiller til, at Handicappolitik og handleplan sendes til Byrådet uden ændringer.      

Sagsfremstilling

Næste møde er torsdag d. 21. august 2014, hvor temaet jævnfør Årshjulet er Fritidsguider.            

Beslutning

Helle Nees fortalte, at Helle Rabøll Hansen har indvilliget i at holde foredrag om mobning d. 1. oktober kl. 19.00-21.30 i Ishøj.

Det aftales, at Handicaprådet er medarrangør på dette arrangement. Helle Nees booker lokaler, og Handicaprådet vil kunne byde ind i forhold til annoncering af arrangementet i løbet af september.