Referat
Handicaprådet onsdag den 26. august 2020 kl. 16:30

FÆLLESMØDE MED UDSATTERÅDET. Byrådssalen etage 2, Rådhuset

Sagsfremstilling

Mette Hensel, leder af Ishøj Uddannelse og Job vil fortælle om de indsatser der er under Uddannelse og Job målrettet unge med udfordringer.

Beslutning

Taget til efterretning. Slides er vedhæftet.

Bilag

Sagsfremstilling

Kim Hostrup Hansen, leder af Handicap og Psykiatri, Voksne vil fortælle om dialogforum mellem psykiatrisk Center Glostrup og Ishøj Kommune.

Beslutning

Rådene ønsker at følge samarbejdet, gerne om et års tid. I den forbindelse kunne det være relevant at inddage borgerperspektivet, eventuelt i form af en borgers vej gennem systemerne (det kommunale og regionale).

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Høring af budget 2021:
Vedhæftet er budgetoverslag for budget 2021 samt overslagsårene samt uddybende notat herom.

Beslutning

Et medlem af Udsatterådet spørger til, om den store stigning i tilkendelser af førtidspension, har medført ressourcefrigivelse, fx i jobcenterregi. Antagelsen er, at der må være mange borgere, der tidligere har været i forskellige indsatser, som ikke længere skal have en indsats? Nej det kan ikke umiddelbart mærkes, da der løbende kommer nye borgere til, som har brug for en indsats.

Høringssvar:
Rådene indstiller, at man for at bibeholde færdigheder hos beboere på plejehjemmene i Ishøj Kommune, afsætter midler til at ansætte medarbejdere med pædagogisk og/eller ergoterapeutisk baggrund, som kan lave forskellige aktiviteter for de ældre beboere på Kærbo og Torsbo, hvormed livskvalitet og færdigheder vedligeholdes.

Bilag

Sagsfremstilling

Socialt udsatte hører til de grupper i samfundet, der har været mest udfordret under coronakrisen og den deraf afledte nedlukning af samfundet. Samtidig har den langsomme og delvise genåbning af samfundet også været udfordrende for socialt udsatte. Coronakrisen har også banet vejen for nye måder at arbejde og mødes på, som har vist sig positive. Rådet for Social Udsatte har derfor i perioden 7-27. maj 2020 udført en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af lokale udsatteråd og frivillige sociale organisationer. På baggrund af undersøgelsen har rådet udarbejdet notat om erfaringer med coronakrisen, både de positive og de negative.

 

Af postive erfaringer fremhæves følgende:

 • Mere fleksible og opsøgende behandlingsindsatser
 • Nye tiltag til meningsfulde hverdagsaktiviteter og samvær
 • Hurtig etablering af samarbejde mellem de kommunale indsatser og frivlllige sociale organisationer
 • kompenserende indsatser, som fx videomøder, online sociale fora, walk and talks m.m.
 • Hurtig og vedvarende kommunikation under covid-19

 

På bekymringssiden nævnes blandt andet:

 • Langsom genåbning: Socialt udsatte har brug for, at behandlingstilbud, bostøtte, aktivitet- og samværstilbud og sociale tilbud kommer fuldt i gang
 • Behandlingsefterslæb: Der er et efterslæb i behandlingen og mange socialt udsatte skal ud af ensomhed og isolation.
 • Tilbagefald i borgernes behandling og progression
 • Manglende kommunikation og information under covid-19

 

Vedhæftet er notat samt spørgeskema.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Årets Frivilligfest er aflyst på grund af COVID-19. Derfor skal det besluttes, hvordan Ældreprisen, Handicapprisen og Den sociale frivilligpris skal uddeles. Rådene bedes derfor drøfte, hvordan årets uddeling af disse priser skal finde sted.

Beslutning

Det indstilles fra begge råd, at der laves en virtuel prismodtagelse og at der laves et tv-indslag herom.

Resume

I maj 2020 blev Seniorrådet og Handicaprådet orienteret om flytningen af aktiviteter fra Seniorlokalerne og huset på Tranegilde Strandvej til Brohuset. Af orienteringen fremgik det, at de foreninger og netværk, som er brugere af Seniorlokalerne og huset på Tranegilde Strandvej, blev orienteret om flytningen til Brohuset i april 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med orienteringen fik foreningerne og netværkene mulighed for at komme med inputs til, hvilket ønsker og behov, som de har til det fremtidige Forenings- og Netværksområde i Brohuset. På baggrund af de mange input fra foreninger og netværk samt en proces med kommunale aktøre har byggeteamet udarbejdet en skitse over den foreløbige plan for Forenings- og Netværksområdet i Brohuset. Se vedhæftede. Bemærk at der er tale om et udkast. Der vil komme nogle ændringer omkring adgangsforhold til depot og lokalet til IT-undervisning.

Der er mange muligheder for at mødes til aktiviteter, arrangementer og uformelle fællesskaber i Forenings- og Netværksområdet i Brohuset. Følgende fremhæves:

 • Der kommer et stort fællesområde, hvor det er muligt at være sammen i små og store grupper.
 • Der er en stor sal, hvor det vil være muligt at afholde faste aktiviteter og større arrangementer.
 • Der vil både være et anretter køkken, som svarer til det i Foreningshuset 45B og Seniorlokalerne, men også et stort fælleskøkken, hvor det er muligt at tilberede mad til fx undervisning og arrangementer. Fælleskøkkenet kan bookes. De to køkkener vil dele et fælles opvaskeområde.
 • Der vil blive etableret ét fælles kontor, hvor brugerne kan benytte opsatte arbejdspladser. Der vil derfor ikke være egne separate kontorer.
 • Der kommer et fælles udeareal med beplantning, borde og bænke.

I uge 22 blev denne skitse sendt ud til alle de foreninger og netværk, der er brugere af Seniorlokalerne og huset på Tranegilde Strandvej. Herefter havde foreninger og netværk indenfor en kort tidsfrist mulighed for at komme med kommentarer og inputs, som efterfølgende er bragt videre til byggeteamet. Foreninger og netværk inviteres til en snak om udnyttelsen af lokalerne efter sommerferien 2020, når den endelige disponeringsplan ligger klar.

Center for Kultur og Fritid varetager processen vedrørende brugerne af Foreningshuset på Vejlebrovej 45B.16. juni 2020, pkt. 59:

Rådet tager orienteringen til efterretning.Seniorrådet, 16. juni 2020, pkt. 59:

 

Beslutning

Der stilles en undren over, at seniorværkstedet har fået så meget plads i foreningshuset? Desuden undres man over, at der kun er et handicaptoilet?

Det er fra et tilgængelighedssynspunkt ikke hensigtsmæssigt at vælge rødt eller blåt gulv, da det gør, at svagtseende ikke kan orientere sig. Derfor opfordres der til, at man vælger lyse farver. Rådene spørger til, om man husker at inddrage tilgængelighedspanelet?

Taget til efterretning, men rådene anbefaler, at der etableres handicaptoilet i tillæg til den store sal, at man tænker over farvevalg samt at man i øvrigt husker at inddrage tilgængelighedsudvalget.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Administrationen har udarbejdet retningslinjer for besøg på de sociale botilbud Kløverengen samt Spindehuset. Social- og Sundhedsudvalget forelægges retningslinjer til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 5. april 2020 fastsatte Social- og Indenrigsministeriet et midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud, i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Som led i regeringens gradvise genåbning af samfundet, herunder Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19 af 25. april 2020, blev det aftalt, at der skulle ske en lempelse af de fastsatte regler om besøgsforbud. Social- og Indenrigsministeriet har således ændret reglerne om midlertidigt besøgsforbud, jf. bekendtgørelse nr. 610 af 13. maj 2020.
Som følge af de ændrede regler har beboere på sociale botilbud i Ishøj Kommune nu mulighed for at modtage besøg. Besøgene tilrettelægges ud fra fastlagte rammer, og altid efter sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer (se bilag).

Indstilling8. juni 2020, pkt. 61:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender retningslinjer for sociale botilbud.Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2020, pkt. 61:

Tiltrådt. Sagen oversendes til efterretning i Byrådet samt Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning

Der er behov for en drøftelse af retningslinjerne, som opleves som meget rigide. Der tages derfor en drøftelse med ledelsen af Spindehuset. Der er et ønske om at sådanne retningslinjer udsendes til pårørende. Rådene opfordrer til, at man åbner mere op, som det fx ses på ældreområdet.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Der fremlægges status på aktiviteter og indsatser under Handicap og Psykiatri i fase 1, 2 og 3 af covid-19-krisen. Status fremlægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Grundet regeringens udmelding om nedlukning af store dele af det danske samfund, blev alle tilbud og aktiviteter under Handicap og Psykiatri midlertidigt lukket ned d. 13. marts 2020. Da socialområdet henhører under "kritiske funktioner" har det stadig været muligt for borgerne at få individuel vejledning i hele perioden. I begyndelsen foregik vejledningen primært som telefon- og skypevejledning, men efterhånden som samfundet er åbnet mere op, er vejledningen så vidt muligt omlagt til at foregå udendørs eller i borgerens eget hjem, men efter de sundhedsmæssige retningslinjer.

Der har ikke være udstukket retningslinjer for det sociale område under covid-19, ligesom det ses på sundhedsområdet. Først d. 15. maj 2020 udsendte Socialstyrelsen Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på det sociale område, hvormed Handicap og Psykiatri fik nogle konkrete retningslinjer, som kunne anvendes i forbindelse med genoptagelsen af aktiviteter på socialområdet. Derfor er man aktuelt i færd med at åbne alle tilbud under Handicap og Psykiatri, dog i en anden form end normalt, da der skal tages hensyn til smittefare.

I vedhæftede notat gives der en status på alle aktiviteter og indsatser under Handicap- og Psykiatri i fase 1, 2 og 3.

Indstilling8. juni 2020, pkt. 62:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
orientering om aktiviteter og indsatser under Handicap og Psykiatri til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2020, pkt. 62:

TIltrådt. Sagen oversendes til efterretning i Byrådet samt Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning

De pårørende har generelt svært ved at genkende de beskrivelser, der er om Spindehuset. Helle Madsen tager drøftelsen med ledelsen.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Punktet er en forlængelse af tidligere sag. I vedhæftede notat fremlægges en status for faserne 4, 5 og 6 til orientering (se bilag).

Sagsfremstilling

Grundet regeringens udmelding om nedlukning af store dele af det danske samfund, blev alle tilbud og aktiviteter under Handicap og Psykiatri midlertidigt lukket ned d. 13. marts 2020. Da socialområdet henhører under "kritiske funktioner" har det stadig været muligt for borgerne at få individuel vejledning i hele perioden. I takt med at samfundet løbende er åbnet mere op, har borgernes vejledning været omlagt i overensstemmelse med de sundhedsmæssige retningslinjer i faserne 1-6. Administrationen forelægger faseplan for faserne 4-6 (se bilag) for genåbning og reetablering af aktiviteter og indsatser under Handicap og Psykiatri.

Beslutning

Se tidligere punkt.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Ishøj Kommune ønsker at optimere indsatsen inden for det socialpsykiatriske område, hvorfor der ønskes en uvildig analyse af området. BDO har afgivet tilbud på analyse, og tilbuddet forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

BDO har afgivet tilbud på analyse til afdækning af funktioner af tilbud i Det Gule Hus, samt borgernes tilfredshed og forventninger til tilbud (se bilag). Opgaven er desuden, på baggrund af undersøgelsen, at BDO fremkommer med anbefalinger til fremtidige tilbud.
Følgende elementer vil indgå i undersøgelsen:

 • Brugerperspektivet (afdækkes på baggrund af anonymiserede interviews)
  - Hvordan oplever borgerne tilbud i Det Gule Hus i dag?
  - Hvordan er borgernes oplevelse af indflydelse og inddragelse?
  - Hvad ønsker borgerne, at tilbud skal bidrage med?
 • Medarbejderperspektivet (Både medarbejdere med særlig tilknytning og øvrige medarbejdere der anvender Det Gule Hus)
  - Hvorledes er tilbuddet organiseret?
  - Er der klarhed om kerneopgaverne?
  - Hvorledes arbejdes med borgerindragelse?
 • Ledelsesperspektivet
  - Hvordan fungerer tilbuddet i et drifts- og organisatorisk perspektiv?
  - De fysiske rammer
 • Målgruppeperspektivet
  - Hvordan fungerer de forskellige målgrupper i tilbuddet?
  - Er der en synergieffekt?
  - Hvordan fungerer frivillighedsindsatsen?
 • Aktivitetsperspektivet
  - Hvilke tilbud er der i dag?
  - Er det de relevante tilbud, og rammer de målgrupperne?

 

Analysens mål og succeskriterier

Det er målet, at undersøgelsen skaber en god belysning af forholdende på tilbuddet både i et organisatorisk- og et brugerperspektiv, og på denne baggrund fremkommer med anbefalinger til kommende indsatser og funktioner. Der er fokus på involvering af ledere, medarbejdere og i særdeleshed brugere i undersøgelsen.

 

Ved godkendelse af tilbuddet udarbejder BDO en konsulentaftale og en databehandleraftale.

Indstilling12. august 2020, pkt. 80:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender tilbud på analyse fra BDO.Social- og Sundhedsudvalget, 12. august 2020, pkt. 80:

 

Beslutning

Rådene anbefaler, at der bliver to brugerrepræsentanter i styregruppen. Taget til efterretning.

Økonomi

Den samlede pris for opgaveløsningen er kr. 270.900. ekskl. moms og inkl. kørsel.

Finansieringen tages indenfor eksisterende budgetramme, konto 5.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen har udført en analyse på pleje- og omsorgsområdet i Ishøj Kommune, og ønsker at gennemføre et lignende eftersyn af det voksenspecialiserede socialområde og af vejlederteamet samt myndighed (se bilag for kommissorium samt tidsplan).

Sagsfremstilling

Administrationen oplever et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde. Udgiftspresset er blandt andet opstået ved, at stadig flere mennesker visiteres til sociale ydelser som følge af et stigende antal borgere med psykiske udfordringer og/eller diagnoser.
Derfor ønsker administrationen at skabe transparens og omsættelig ledelsesinformation til styring af ressourcer/udgifter på det voksenspecialiserede socialområde, ved at analysere tilbud i udbudsviften under § 85, § 82a og § 82b og at efterse vejlederteamets brug af metoder til at sikre borgerens progression, samt at undersøge kvaliteten af visitationen.
Administrationen ønsker tillige at styrke en fælles faglighed i myndigheden, der sikrer, at sagsbehandlerne har et ensartet og stærkt metodisk grundlag for tildeling og opfølgning af kommunens tilbud til borgeren.
På denne baggrund ønsker administrationen at påbegynde en transformation til at ruste Ishøj Kommune mod et voksende udgiftspres og kommende udfordringer på det voksenspecialiserede socialområde.

Analysens formål er følgende:

 • At sikre borgerens progression
 • At sikre brug af systematiske metoder i tilgange til borgeren
 • At skabe transparens på området
 • At analysere fremadrettede behov på det voksenspecialiserede område
 • At sikre specialisering og kvalitet
 • At sikre økonomisk bæredygtighed og ressourceoptimering

 

Følgende parametre skal indgå i analysen:

 • Et eftersyn af udbuds/tilbudsviften under § 85
 • Oversigt over ydelser
 • Oversigt over tilbud
 • Målgruppebeskrivelse
 • En kapacitetsanalyse af det voksenspecialiserede socialområde herunder forholdet mellem antal af borgere og vejledere, ATA-tid, samt vejledernes forbrug af tid på kørsel.
 • Benchmark for sammenligning med andre vestegnskommuner
 • Analyse af kvaliteten i visitationen
 • Udvikling af brugbar og omsættelig ledelsesinformation/styringsredskaber
 • Udvikling af metoder
 • Afrapporteringer til Social- og Sundhedsudvalget

 

Projektet forløber i perioden august 2020 - september 2021 og fordeles over fem faser.

Social- og Sundhedsudvalget fremlægges en midtvejsevaluering i maj 2021 i forbindelse med budgetplanlægning 2022.

Indstilling12. august 2020, pkt. 81:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender Projekt analyse af det voksenspecialiserede socialområde myndighed/udfører handicap og psykiatri.Social- og Sundhedsudvalget, 12. august 2020, pkt. 81:

Tiltrådt. Sagen sendes til Udsatterådet samt Handicaprådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Der fremlægges status på vaskeordning for borgere i Hjemmeplejen. Status forelægges til orientering og sendes efterfølgende til Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte d. 11. juni 2019 toårigt pilotprojekt om at tilbyde borgere i Hjemmeplejen og på plejecentrene vask ved privat leverandør (Berendsen Vaskeservice).

Pilotprojektets primære målsætninger var:

 • At frigive ressourcer til den borgernære pleje og omsorg
 • At mindske spildtid relateret til vask af borgernes tøj, herunder at vente på ledige maskiner i fællesvaskerierne, at hænge tøj op og lægge det sammen m.m.
 • At tilbyde borgerne en vaskeordning, der var pris- og kvalitetsbevidst og med et ensartet serviceniveau
 • At sikre arbejdsmiljøet for medarbejderne i Hjemmeplejen og på plejecentrene

D. 1. november 2019 overgik de borgere, der var visiteret til vask ved Hjemmeplejen til at få vasket ved Berendsen Vaskeservice. Derfor har borgerne nu fået vasket tøj ved Berendsen i mere end 6 måneder, hvorfor der foretages en status på vaskeordningen for denne gruppe borgere. Til efteråret vil der blive udarbejdet en tilsvarende status på plejecenterområdet.

Status er udarbejdet på baggrund af følgende fokusområder:

 • Spørgeskemaundersøgelse om tilfredshed med ordningen, hvor der er ringet til ti tilfældigt udvalgte borgere
 • Datamateriale på antal tilmeldte borgere i ordningen
 • Dialog med visitationen om deres oplevelse af vaskeordning, herunder klager fra borgerne
 • Dialog med Hjemmeplejen om deres oplevelse af ordningen i forhold til dels borgernes respons på ordningen dels det arbejdsmiljømæssige og ressourcemæssige perspektiv

Status på vask for borgere med tilknytning til Hjemmeplejen:

Tilfredshed med ordningen:
Der er foretaget spørgeskemainterview med ti tilfældigt udvalgte borgere. Her spørges til tilfredsheden med vaskeordningen. Spørgeskemaet viser, at 80 % af borgerne er tilfredse med vaskeordningen. Særligt tilfredse er borgerne med afhentning og levering af tøjet, tøjets sammenlægning og mængden og hyppigheden af tøj, der kan vaskes. 70 % af borgerne er tilfredse med prisen, og 0 % synes ordningen er dyr. Der hvor borgerne er mindst tilfredse, omhandler information om ordningen samt valgmuligheder og tilkøbsmuligheder i ordningen.

Antal borgere i ordningen:

Der blev i september 2019 sendt informations- og tilmeldingsbrev ud til til 84 borgere, der fik vasket ved hjemmeplejen:

 • 52,5 % af borgerne valgte at være med i vaskeordningen (44 borgere)
 • 44 % af borgerne valgte at sige nej til ordningen (37 borgere)
 • 3,5 % af borgerne havde så specielle hensyn at tage, at de stadig kunne få vasket ved Hjemmeplejen (3 borgere)

Visitationens oplevelse af vaskeordningen:
Visitationens oplevelse er, at nogle borgere i starten var bekymrede for ordningen, da de skulle overgå fra vask ved Hjemmeplejen til ekstern leverandør. Visitationen oplever ikke, at borgere der visiteres til hjemmehjælp stiller spørgsmålstegn ved ordningen. Det skyldes, at nye borgere ikke har oplevet at Hjemmeplejen vaskede for dem, og derfor at de ikke har skiftet fra en velkendt og tryg ordning til noget nyt.

Hjemmeplejens oplevelse af vaskeordningen:
For Hjemmeplejens medarbejdere har vaskeordningen ført til bedre arbejdsmiljø, samt frigivelse af ressourcer til at hjælpe flere borgere. Hjemmeplejens medarbejdere fortæller, at nogle borgere i starten var kritiske over for ordningen, men at det ikke længere er tilfældet, hvilket er i tråd med visitationens oplevelse.

I januar 2021 vil der blive foretaget midtvejsevaluering af vaskeordningen for Hjemmeplejen såvel som plejecentrene. Der vil i den forbindelse blive fremlagt beregninger på, hvor meget tid vaskeordningen har frigivet til den borgernære omsorg og pleje.

I vedhæftede notat uddybes status på vaskeordningen og af bilaget kan tilfredsheden med ordningen inden for forskellige parametre aflæses.

Indstilling8. juni 2020, pkt. 73:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager status på vaskeordning for borgere med tilknytning til Hjemmeplejen til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2020, pkt. 73:

TIltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet samt Handicaprådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Det nuværende nødkaldssystem i Ishøj Kommune kan ikke serviceres af kommunens IT-afdeling. Der indgås derfor samarbejde med Tryghedscentralen om at levere nødkald til Ishøj Kommune. Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune, Center for Voksne og Velfærd har været i dialog med Tryghedscentralen om at levere nødkald til de hjemmeplejeborgere, som har behov herfor. Tryghedscentralen betjener i forvejen 27 % af landets kommuner med nødkald, og er således en erfaren leverandør på markedet. Tryghedscentralen tilbyder som en del af pakken bemandet forvagt, hvilket vil sige, at der er personale fra Tryghedscentralen, der besvarer nødkald døgnet rundt. Erfaringer fra andre kommuner viser, at den bemandede forvagt medfører, at 40-55 % af kaldene kan afsluttes, og de resterende kald kanaliseres det rette sted hen, fx til sygeplejen eller den private leverandør.

Tryghedscentralen fakturerer kommunerne efter antallet af tilslutninger og ikke antallet af kald. Prisen er 41 kr. pr. tilsluttet nødkald pr. måned samt driftsomkostninger på 1500 kr./måned. Ishøj Kommune har ca. 300 borgere, der har brug for et nødkald. Derfor vil der være en samlet omkostning på 13.800 kr./måned inklusiv driftsomkostninger. Hertil vil der være et opstartsgebyr på 15.000 kr. Udgifter til nødkald tages inden for den eksisterende ramme i Center for Voksne og Velfærd.

Driften af nødkald kan iværksættes 9 uger efter, at kontrakten med Tryghedscentralen underskrives.

Vedhæftet er forslag til implementeringsplan fra Tryghedsgruppen.

Indstilling8. juni 2020, pkt. 72:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
orienteringen til efterretningSocial- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2020, pkt. 72:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet samt Seniorrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Pris pr. måned: 13.800 kr./måned

Opstartsgebyr: 15.000 kr. (engangsbeløb).
Udgifterne tages inden for den eksisterende ramme i Center for Voksne og Velfærd.

Bilag

Resume

Efterretningspunkt
Socialtilsyn Hovedstaden har i april 2020 udarbejdet en tilsynsrapport for det socialpsykiatriske botilbud Kløverengen. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af et anmeldt driftsorienteret tilsyn på Kløverengen den 21. januar 2020, et opfølgende møde hos Socialtilsynet den 19. februar 2020 samt et høringssvar fra Kløverengen fra april 2020.

Ved tilsynet den 21. januar 2020 foretog Socialtilsyn Hovedstaden interviews med beboere, medarbejdere og ledelse.
Socialtilsynet har desuden foretaget en kvalitetssikring af godkendelsesbrevet for Kløverengen.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden konkluderer i tilsynsrapporten, at Kløverengen er godkendt i henhold til Lov om Socialtilsyn § 5.

Af tilsynsrapporten fremgår det desuden, at:

 • Kløverengen leverer en faglig, kompetent indsats, med et relevant og målrettet fokus på at inkludere borgerne i samfundslivet.
 • Borgerne støttes i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til arbejde og uddannelse, med udgangspunkt i den enkeltes situation og ønsker.
 • Borgerne giver generelt udtryk for, at de modtager en relevant indsats fra deres kontaktpersoner.
 • Kløverengen har et fokus på at styrke borgernes sociale kompetencer gennem deltagelse i beskæftigelse, sociale aktiviteter og fællesskaber.
 • Medarbejderne fremstår fagligt velfunderede og med de fornødne kompetencer og erfaringer til at varetage indsatsen overfor målgruppen.
 • Kløverengen har en fagligt kompetent ledelse, der er opmærksom på de udfordringer, tilbuddet har.

Opmærksomhedspunkter

 • Med udgangspunkt i de udførte interviews, opstiller Socialtilsynet et opmærksomhedspunkt for, at der på Kløverengen sættes et øget fokus på værdighed, etik og omgangsform i tilbuddet.
 • Socialtilsynet opstiller et opmærksomhedspunkt i forhold til nedbringelse af personalegennemstrømningen på Kløverengen, som vil blive fulgt op på ved kommende tilsyn.

Kløverengens bemærkninger til opmærksomhedspunkter

Kløverengens ledelse tager borgernes udtalelser til Socialtilsynet meget alvorligt, og vil følge op på dem med borgere og medarbejdere. Det skal således sikres, at alle medarbejdere arbejder efter Kløverengens faglige tilgang og værdigrundlag, der er baseret på værdighed, etik og en ligeværdig omgangsform. Ledelsen har desuden et løbende fokus på at understøtte en kultur baseret på få regler og mange faglige refleksioner og overvejelser.

Kløverengens ledelse er opmærksom på, at personalegennemstrømningen kan være en udfordring. Personalegennemstrømningen vurderes bl.a. at kunne forklares i manglende kompetencer hos medarbejderne. I den forbindelse er der blevet indført brug af cases i ansættelsessamtaler, for på denne måde at finde de medarbejdere, der matcher jobbet bedst.

Kvalitetssikring af godkendelsesbrev

Socialtilsyn Hovedstaden har i februar 2020 foretaget en kvalitetssikring af godkendelsesbrevet for Kløverengen.

Kløverengen er godkendt til 41 pladser, jf. lov om social service § 107 og § 108.

Indstilling12. august 2020, pkt. 87:

Forslag til beslutning:

Social- og sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Kløverengen af april 2020 til efterretning.

 Social- og Sundhedsudvalget, 12. august 2020, pkt. 87:

TIltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Efterretningssag

Socialtilsyn Hovedstaden har i maj 2020 udarbejdet en tilsynsrapport for rusmiddelbehandlingen Pitstop. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af et anmeldt driftsorienteret tilsyn på Pitstop den 12. februar 2020 samt et høringssvar fra Pitstop fra maj 2020.
Ved tilsynet den 12. februar 2020 har Socialtilsyn Hovedstaden observeret en gruppebehandling og deltaget i fællesspisning. Socialtilsynet har haft mindre dialoger med borgere i forbindelse med gruppebehandlingen, ligesom der er foretaget interviews med ledelse og medarbejdere samt foretaget stikprøver i Pitstops dokumentation.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden konkluderer i tilsynsrapporten, at Pitstop fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. § 6 og § 12-18 i Lov om socialtilsyn.
Af tilsynsrapporten fremgår det desuden, at:

·         Pitstops indsats med individuelle behandlingssamtaler, gruppebehandling og social helhedsorienteret støtte imødekommer borgernes behov.

·         Borgerne føler sig anerkendt og godt hjulpet i tilbuddet i forhold til den enkeltes rusmiddelrelaterede problematikker.

·         Tilbuddet har en relevant borgerrettet dokumentation, der fremstår med behandlingsmål og løbende opfølgning på disse.

·         Pitstop samarbejder med en række relevante eksterne aktører, med henblik på at sikre borgerne en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov.

·         Pitstop er udfordret af personalegennemstrømningen i personalegruppen. Socialtilsynet anbefaler, at der tilstræbes en fastholdelse af den nuværende medarbejdergruppe, for at sikre stabilitet og udvikling i tilbuddet.

·         Tilbuddets faglige tilgange og metoder fortsat er i en implementeringsproces, hvilket understøttes af uddannelse af medarbejdere og faglig supervision inden for den metakognitive tilgang.

·         Medarbejderne er trygge ved deres leder og oplever ejerskab i forhold til tilbuddet.

·         Pitstop har en visionær ledelse, som har en kritisk sans for at højne kvaliteten i tilbuddet.

Indstilling12. august 2020, pkt. 88:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Pitstop af maj 2020 til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 12. august 2020, pkt. 88:

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet samt Udsatterådet.

Beslutning

Taget til efteretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Borgerforslag: "Handicapområdet skal væk fra kommunerne". Borgerforslaget er udarbejdet af Monica Lylloff, som er talskvinde for facebookgruppen "Bak op om pårørende til handicap og psykisk sårbarhed". Se vedhæftning.

Udgivelse fra Rådet for Social Udsatte: Socialt udsattes brug af klagesystemet samt ideer til lokale udsatteråd- se vedhæftning

Status på tilgængelighed ved Brohuset - skal vi have udarbejdet en arbejdsgang for brug af tilgængelighedsudvalget.

Henvendelse fra En Million Stemmer - se vedhæftning

Beslutning

Emnet vedr. hvor handicapområdet skal ligge foreslås at blive et tema på et kommende møde i handicaprådet. Det helt store fokusområde er, at der opleves så stor forskel i sagsbehandlingen og ekspertisen kommunerne imellem. Det er et emne, der rækker ud over den enkelte kommune . Det opfordres til, at handicaporganisationer og kommunale handicapråd på vestegnen involveres i en sådan temadag. Et sådan arrangement kan ligge i det nye år?

I regi af Udsatterådet ønskes det, at det afdækkes, hvordan det forholder sig i Ishøj Kommune. Hvor opsøgende er borgerrådgiveren, og ved borgerne, at de kan påklage en afgørelse?

Der rettes henvendelse til TBU og CEj om inddragelse af tilgængelighedspanelet.

Bilag

Beslutning

Der var ikke noget til eventuelt.