Referat
Handicaprådet onsdag den 26. oktober 2022 kl. 18:00

Tårnbjerget

Beslutning

DH-siden af Handicaprådet har undersøgt, hvem der har formandsposten i andre kommunale handicapråd. I størstedelen af handicaprådene er det DH-siden, der har formandsposten. Derfor er der et ønske om, at Ishøjs handicapråd også har en DH-repræsentant som formand. Ifølge Handicaprådets vedtægter, er det rådet selv, der udpeger sin formand og næstformand. Der er således ikke noget til hinder for, at formandsposten skifter hænder, sålænge der er flertal herfor. Der var flertal for et formandsskifte blandt medlemmerne af Handicaprådet. Helle Nees blev valgt som formand og Kasper Bjerring Søby blev valgt som næstformand.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

D

Beslutningstema

Drøftelse af formandsposten: På baggrund af ønske fra DH-siden i Handicaprådet skal formandsposten drøftes. DH vil uddybe punktet på mødet.

Vedtægter for Handicaprådet er vedhæftet.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om vinderen af Handicapprisen 2022: Lykkeliga vandt prisen i år.


Beslutning

Under dette punkt blev det desuden drøftet, hvordan Handicaprådet kan blive mere fokuserede på at følge op på de sager/spørgsmål, som har været rejst på møder i Handicaprådet. I tillæg hertil, hvordan rådet kan blive bedre til at arbejde med faste temaer i årshjulet og med konkrete mål for handicaprådets arbejde, som kan munde ud i en årsberetning, som kan forelægges byrådet, som derigennem får indsigt i Handicaprådets arbejde. Dette skal konkretiseres og drøftes på kommende møde i Handicaprådet.

Beslutning

Orientering om, at Genoptræning og Rehabilitering er flyttet i Brohuset, hvor det nye genoptræningscenter netop er blevet indviet. Der blev i forlængelse heraf spurgt til, om det betyder, at beboere på Kærbo ikke længere kan modtage genoptræning på Kærbo. Hertil blev det understreget, at genoptræningssalen på Kærbo stadig er i brug, og bruges af bebeore på Kærbo og på flekspladserne.

Et medlem fra Handicaprådet oplyser i forlængelse heraf, at man ikke kan få liggende transport til genoptræning via kommunen. Dette vil administrationen følge op på.

Sagsfremstilling

Historik
Social- og Sundhedsudvalget besluttede henholdsvis d. 10. maj og d. 13. december 2021 at opdele funktionerne socialpædagogisk vejledning og socialt samvær, samt undersøge alternative lokationer for begge. Dette med henblik på at skabe bedre rammer for vejledningssamtalerne, i forhold til GDPR samt borgerens fortrolighed og retssikkerhed. Processen med at adskille funktionerne udspringer af BDO's "Afrapportering - Det Gule Hus" fra november 2020. Socialpædagogisk Vejledningsteam flyttede derfor fra Det Gule Hus til 6. sal på Rådhuset, mens socialt samvær forblev i Det Gule Hus. Denne organisering er effektueret pr. 1. juli 2022.

Medarbejderressourcer på Det sociale udføreområde
Det sociale udføreområde har ansvaret for kommunens ydelser og tilbud efter Servicelovens § 82b (tidlig forebyggende indsats), § 85 (hjemmevejledning), § 99 (støtte-kontaktperson), §101 (rusmiddelbehandling) og §110 (herberg). Der er tale om lovpligtige ydelser, som den enkelte borger visiteres til, dog kan tilbud efter §§ 82b og 99 være uvisiterede, jf. beskrivelse af de enkelte paragraffer i vedhæftede bilag. Derudover har Det sociale udføreområde også ansvar for drift af Det Gule Hus.

Udover ledelse (en afdelingsleder og en teamleder) og administration (økonomimedarbejder) er der 25 ansatte og 1 studerende på Det sociale udføreområde, hvoraf 19 er ansat som socialpædagogiske vejledere. Der går 16 fuldtidsansatte, 1 studerende og 1 fleksjobansat til dækning af visiteret vejledning på 6. sal og i eget hjem, samt afholdelse af Neurogruppe (borgere med senhjerneskade) to gange om ugen. Det omfatter aktuelt 160 borgere der er bevilliget §§ 82b eller 85. Herudover bemandes Spindehuset med 2 fuldtidsansatte 7 dage om ugen, samt en fast deltidsvikar (ikke medregnet i de 25 ansatte). Det sociale udføreområde dækker endvidere Den boligsociale indsats (hjemløseboliger og herberget) med 3 fuldtidsansatte, samt rusmiddelbehandlingen med 3 fuldtidsansatte. Alle ovennævnte indsatser er lovpligtige for Ishøj Kommune og normeringen er godkendt af Socialtilsynet. Med de nuværende indsatser og normering allokeres 1 fuldtidsstilling til socialt samvær i Det Gule Hus, som ikke er en lovpligtig ydelse. Fuldtidsstillingen er fordelt på to medarbejdere og skal ses i sammenhæng med det forslag til ramme og aktiviteter, der fremlægges for Det Gule Hus.

Socialpædagogisk vejledning på 6. sal Rådhuset
Pr. 19. april 2022 opstartede Socialpædagogisk vejledning på 6. sal, i form af et nyt tilbud om Åben vejledning med de nuværende åbningstider: Mandag og tirsdag 09-11.30, samt torsdag 14-17. Der er 70 borgere tilknyttet Åben Rådgivning med socialpædagogisk rådgivning, og det er i dette tilbud at borgere, der har brug for hurtig hjælp kan henvende sig.
Hen over sommeren er varetagelsen af de øvrige vejledningstilbud §§ 82a, 82b, 85 og 99 i Lov om social service flyttet fra Det Gule Hus til 6. sal. En andel af forløbene varetages som altid i hjemmet af den udekørende enhed i Vejlederteamet.
Administrationen foreslår følgende åbningstider på 6. sal pr. 1. oktober 2022 ud fra hensyn til udekørende funktioner, møder, samt medarbejdernes indsigt i, hvornår borgerne bruger tilbuddet:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

9-12

9-12

Lukket

14-17

9-12 (efter aftale)


Forslag til åbningstider i Det Gule Hus:
Grundet sikkerhedsnormering skal der altid være to medarbejdere til stede i Det Gule Hus, hvormed der kan holdes åbent 24 timer om ugen (resttid går til møder, supervision mm.) Administrationen foreslår følgende åbningstider for Det Gule Hus pr. 1. oktober 2022, baseret på medarbejderes indsigt i, hvornår borgerne bruger de respektive tilbud, samt med hensyn til supervision og borgeraktiviteter:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

10-16

12-20

10-16

Lukket

10-14


Fremtidig ramme for Det Gule Hus
Drift af kommunens tilbud skal ske med hjemmel i lovgivningen. Med den nye organisering af Det sociale udførerområde er der behov for, at der besluttes hjemmelsgrundlag for drift af Det Gule Hus. Det er administrationens vurdering, at tilbuddet bør hjemles i Servicelovens § 104, hvorefter kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne. Administrationen vil herefter drive Det Gule Hus som en uvisiteret social café og arbejde videre med en konkret beskrivelse af indhold samt regel- og værdisæt for huset i samspil med brugerne. Målgruppen er borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, med et krav om at borger kan acceptere tilbuddets til enhver tid gældende regel- og værdisæt, samt selv kan befordre sig til og fra Det Gule Hus. Medarbejderne har det seneste år oplevet en positiv udvikling omkring involvering hos brugerne, hvilket skaber grobund for videreudvikling af tilbuddet i samspil mellem borgere, civilsamfund og frivillige organisationer. Der samarbejdes allerede med SIND, hvor der i den forbindelse kommer en fast frivillig i huset én dag om ugen. I forbindelse med høringsprocessen har brugerne givet udtryk for ønsker til aktiviteter målrettet hhv. borgere med handicap og psykisk lidelse. På den baggrund vil administrationen efter vedtagelsen af åbningstider gå i dialog med borgerne om, hvordan der indenfor de 24 timers åbningstid kan planlægges målrettede aktiviteter for de enkelte grupper såvel som for alle brugerne.

Administrationen vil fortsat følge udviklingen i brugen af Det Gule Hus såvel som Den åbne rådgivning.

Vedhæftet sagen er "Notat - Etablering af Socialpædagogisk vejledning på 6. sal, samt fremtidig ramme for Det Gule Hus", "Høringssvar fra brugerne af Det Gule Hus", "Høringssvar fra Klubben", "Notat - Orientering om samarbejdsflader på Det sociale udføreområde", "Notat - Opgørelse over §§ 82ab, 85 og Klubben", "Rammeaftale SIND og Ishøj", "Organisationsdiagram CVV august 2022", "Beskrivelse af ydelserne §§ 82ab, 85 og 99" samt høringssvar fra Handicaprådet og Udsatterådet.

Lovgrundlag

§§ 82a, 82b, 85, 99 og 104 i Lov om social service

Økonomi

Tilbagerulningen af besparelsen i 2022 på Det Gule Hus betyder, at udgiften vil kunne holdes indenfor rammen til udførerområdet i 2022 og fremover.

IndstillingAdministrationen indstiller, at 22. september 2022, pkt. 89:

 • forslag til organisering og åbningstider for socialpædagogisk vejledning på 6. sal godkendes
 • forslag til organisering og åbningstider for socialt samvær i Det Gule Hus godkendes
 • principbeslutning om uvisiteret § 104 i Lov om social service som fremtidig ramme for Det Gule Hus godkendes.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 18. august 2022, pkt. 79:

SSU drøftede sagen og besluttede, at Handicaprådet og Udsatterådet høres angående ændringerne, og at sagen genoptages til behandling i september.


Særindstilling: Annelise Madsen (Ishøj Demokraterne)

Støtter at sagen først sendes i høring i Handicapråd og Udsatteråd. Dette på baggrund af flg.:
Psykisk sårbarhed og udviklingshæmning går bare ikke i spænd for nogen af grupperne.
Dårlig løsning at blande dem sammen og at satse på frivillige til at varetage funktioner, som det kræver en uddannelse for at løfte tilfredsstillende.
Vi risikerer at flere vil blive væk fra fællesskabet, og at vi dermed skaber større ensomhed end hidtil.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 22. september 2022, pkt. 89:

Tiltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at brugen af Det Gule Hus evalueres efter 6 måneder med inddragelse af Det Gule Hus og Klubben. I forbindelse med evalueringen følges der op på brugen af hjemmevejledning i eget hjem. Den Sociale Udførererenhed søger for at give borgerne i Det Gule Hus en orientering om den ændrede organisering.

Sagen sendes til orientering i Byrådet.

Særindstilling fra Annelise Madsen (M):
I høringssvar fra klubtilbuddet for udviklingshæmmede, er man utryg ved at blive slået sammen med borgere med psykiatriske udfordringer, samt ønsker mere end en dag med aftenåbent, da de alle er på arbejde om dagen.
I høringssvaret fra et brugermøde med de psykisk sårbare brugere, giver også denne brugergruppe udtryk for utilfredshed med sammenblanding af to så forskellige grupperinger.
I høringssvaret fra Udsatterådet, ønsker man adskillelse af de to grupperinger, og to aftener åbent om ugen, samt udtrykker bekymring omkring citat: “ekstremt fokus og brugen tid på frivillige istedet for arbejdet som pædagoger” citat slut.
Ifølge høringssvarene går psykisk sårbarhed og udviklingshæmning ikke i spænd for nogen af grupperne.
Vi risikerer at flere vil blive væk fra fællesskabet, og at vi dermed skaber større ensomhed end hidtil.
Der lyttes ikke til brugerne, og jeg kan således ikke godkende den foreslåede fordeling af arbejdskraft mellem Det Gule Hus og vejledningen på etage 6.

Beslutning

Det blev indledningsvist præciseret, at sagen er et orienteringspunkt og ikke et beslutningspunkt. Sagen har været behandlet i SSU, som har godkendt organisering og åbningstider for det Gule Hus og 6. sal, råd- og vejledningscenter.
Flere i Handicaprådet er meget bekymrede for, at man har valgt at "blande" handicap- og psykiatribrugere om aftenen i Det Gule Hus. Allerede nu er medlemmer fra Handicaprådet belvet kontaktet af flere brugere af det Gule Hus, som er meget kede af det. Handicaprådet anmoder derfor om, at administrationen ikke venter 6 måneder med at evaluere de nye rammer. Handicaprådet har udabejdet to forslag til, hvordan man kan organisere åbningstiderne, uden at man blandet handicap- og psykiatribrugerne. Dette forslag sendes til adminsitrationen. Handicaprådet spørger desuden til om der er blevet lavet et spøegeskema, som man vil sammenligne med ved halvårsevalueringen? Dette vil administrationen undersøge.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Resume

I denne sag fremlægges administrationens forslag til organisering og åbningstider for tilbud om socialpædagogisk vejledning og socialt samvær, samt forslag til principbeslutning omkring fremtidig ramme i Det Gule Hus. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 18. august 2022 at sende sagen i høring i Udsatterådet og Handicaprådet. Høringssvar fra de to råd er vedhæftet dagsordenen.

Som følge af tilbagerulningen af de kompenserende besparelser er det blevet muligt at bibeholde åbningstiden på 24 timer i Det Gule Hus, fremfor de 16 timer, der var fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget på møde i august. Forslag til åbningstider er indsat i nedenstående skema. Administrationen har på baggrund af høringssvarene indarbejdet enkelte ændringer i indstillingen omkring åbningstider og opfølgning på brugen af tilbuddene.

Bilag

Sagsfremstilling

I januar 2019 besluttede SSU, at Ishøj Kommune kun skal indgå i prisaftaler med autoriserede fodterapeuter. Handicaprådet ønsker en status på, hvordan Ishøj Kommune anvender prisaftalerne i praksis samt hvorvidt der ydes tilskud til fodbehandling til ikke-autoriserede fodplejere.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Handicaprådet ønsker en kort redegørelse for reglerne for henh. helbredstillæg og udvidet helbredstilæg.

Almindeligt helbredstillæg
En borger
kan søge om at blive godkendt til at få helbredstillæg til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.
Hvis borgeren opfylder betingelserne for helbredstillæg, har borgeren ret til tilskud til dele af den egenbetaling, som der ikke fås sygesikringstilskud til. Hvis borgeren modtager andre tilskud, fx fra Sygeforsikringen Danmark, som er kendt på betalingstidspunktet, fratrækkes de i beregningen af helbredstillægget.

Betingelser for at få tillægget
Borgerens
formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om borgeren kan få tillægget, og tillæggets størrelse afhænger af den personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af borgerens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Jo højere din tillægsprocent er, desto mere kan der opnås i tilskud. 

Ændringer af helbredstillæg
Der kan ske ændringer i den løbende udbetaling af helbredstillægget, såfremt den personlige tillægsprocent ændres. Den personlige tillægsprocent omregnes løbende, hvis fx indtægtsgrundlaget ændres mere end rent midlertidigt.

Udvidet helbredstillæg
Borgeren kan også søge helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling, som der ikke kan fås tilskud til efter sundhedsloven. Borgeren skal være berettiget til almindeligt helbredstillæg for at få udvidet helbredstillæg.Tillægget gives som et engangsbeløb, og dder skal ansøges inden bestilling/udførelse af behandling.

Læs evt. mere på borger.dk/helbredstillaeg

Beslutning

Punktet sættes på til næste møde i Handicaprådet.

Resume

Det foreslås, at Ishøj Kommune indgår samarbejdsaftale med KLAPjob under LEV. Det overordnede formål for samarbejdet er at fremme processen for afklaring af borgere i målgruppen, og indgå aftaler med virksomheder for de afklarede borgere om ansættelser.

Sagsfremstilling

I Ishøj Kommune tror vi på, at vi skal have alle med. Også dem som står udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet, men som stadig har en arbejdsevne. Derfor foreslås det, at Ishøj Kommune indgår samarbejdsaftale med KLAPjob under LEV. Bilag 1.

Borgere, der opfylder
et eller flere af nedenstående punkter, kan KLAPjob hjælpe i fleksjob:

 • Borgeren skal være visiteret til et § 85 tilbud.
 • Borgeren har taget eller er i gang med en STU-uddannelse.
 • Borgeren har haft en tæt kontakt til PPR inden det fyldte 18. år.
 • Borgeren skal af kommunen være vurderet til en arbejdseffektivitet på omkring 15-35 % af normalområdet.
 • Borgeren skal være interesseret i at komme i arbejde i de virksomheder, KLAPjob har samarbejde med.

Samarbejdet har fokus på følgende aktiviteter:

 • Etablering af skånejob for førtidspensionister med udviklingshandicap og andre kognitive handicap.
 • Etablering af jobs til borgere, der er bevilliget fleksjob inden for målgruppen.
 • Rådgivning til kommunens sagsbehandler, der arbejder med borgere inden for målgruppen.
 • Hjælp til oprettelse af praktikker og beskæftigelse for STU-elever.

Der er pt. oprettet 12 stillinger i den nuværende ordning. Med den nye aftale med KLAPjob er det erfaringen, at der typisk sker en stigning på 50 % i antallet af jobs efter aftalens indgåelse.

Ishøjs nabokommuner, Høje-Taastrup og Greve, har allerede indgået samarbejdsaftaler med KLAPjob. Se bilag 3 og 4.

Sagen sendes til Handicaprådet til orientering.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om Social Pension, Lov om Aktiv Socialpolitik, Lov om Social Service, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Folkeskoleloven.

Økonomi

KLAPjobs indsats er finansieret af satspuljemidlerne, og er derfor gratis for kommunerne og alle øvrige samarbejdspartnere at benytte.

IndstillingAdministrationen indstiller, 22. september 2022, pkt. 98:

 at Ishøj Kommune indgår samarbejdsaftale med KLAPjob under LEV.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for første halvår 2022 for Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for første halvår 2022 omhandlende alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet, det er således primært afgørelser inden for serviceloven og aktivlovens område. Statistikken vedrører Borgerservice, Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Voksne og Velfærd.  

Statistikken fra tidligere år omfattede tillige sager vedrørende borgere fra Vallensbæk Kommune på de områder, hvor Ishøj Kommune som følge af det forpligtende samarbejde varetog opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Dette er den første statistik efter ophøret af det forpligtende samarbejde.

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2022 modtaget 43 klager i sager, hvor Ishøj Kommune har truffet afgørelse, men afgjort 46 sager i samme periode. Ankestyrelsen har en sagsbehandlingstid på gennemsnitligt 8 - 9 måneder, så en sag kan godt blive indbragt i 2022, men først afgøres i 2023.

Tabel 1 og 2 i bilag 1 viser er, at det primært er klagesager inden for aktivlovens og servicelovens område, der antalsmæssigt vejer tungt.

Det er relativt få sager, der påklages til Ankestyrelsen (under 10 % af samtlige afgørelser, som kommunen træffer), og indenfor hver bestemmelse drejer det sig om få sager. Handicapbiler (servicelovens § 112) er den bestemmelse, hvor Ankestyrelsen har behandlet flest klagesager fra Ishøj Kommune, i alt 4, hvor alle er stadfæstede. Herudover er der maksimalt 1 - 2 sager indenfor hver bestemmelse i de omhandlede love. Ankestyrelsen kommer på enkeltsagsniveau ofte med bemærkninger til kommunen, som konkret skal følges. 

I Ishøj Kommune er omgørelsesprocenten lidt højere end landsgennemsnittet, jf bilag 1, tabel 4. Omgørelsesprocenten er 29% for hele landet, og 32 % for Ishøj Kommune.

Der er således færre klagesager i første halvår 2022 sammenlignet med de forudgående år, hvilket sandsynligvis må henføres til ophøret af det forpligtende samarbejde, samtidig er omgørelsesprocenten for Ishøj Kommunes afgørelser faldet til 32 %, hvor den i 2021 lå på 35,4%, 31,1% i 2020 og 37,9% i 2019. Administrationen vil fortsat have fokus på kvalitet og borgernes retssikkerhed.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 76 - 79b.

IndstillingAdministrationen indstiller, 22. september 2022, pkt. 97:

at Ankestyrelsens ankestatistik for første halvår 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Resume

Ankestyrelsen har udsendt orientering om danmarkskort med omgørelsesprocenter på socialområdet i 2021 fra Social – og Ældreministeriet til landets kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling

Af orienteringen fra Ankestyrelsen fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises. Socialområdet dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunalbestyrelsens afgørelse. Når udvalget normalt behandler ankestatistikker, er der flere lovområder end udelukkende servicelovens.

Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises. Omgørelsesprocenten viser dermed, hvorvidt de der klager til Ankestyrelsen, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag.

Omgørelsesprocenten omfatter derimod ikke oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten viser dermed ikke hvor stor en del af det samlede antal sager eller afgørelser i kommunerne som indeholder fejl eller som påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten kan derfor ikke bruges til at udtale sig om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Omgørelsesprocenten var 37,9% i 2019 for Ishøj mod 40,9% på landsplan, 31,1% i 2020 mod 36,2% på landsplan, mens den i 2021 var 36,5% for Ishøj Kommune mod 31,8% procent på landsplan. Ishøj Kommune havde dermed en lavere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet i 2019 og 2020, hvorimod omgørelsesprocenten i 2021 var højere end landsgennemsnittet.

Ankestatistik
Ishøj


Realitetsbehandlede sager i alt

Stadfæstelsesprocent

Omgørelsesprocent

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Ishøj

Serviceloven

66

74

52

62, %

68,9 %

63,5 %

37,9 %

31,1 %

36,5 %

Hele landet

Serviceloven

9301 sager101

10329 sager

8280 sager

59,%

63,8 %

68,2 %

40,9 %

36,2 %

31,8 %

Kilde: Ankestyrelsen ( 2022 )

Efter lov om retssikkerhed og administration § 79 b, stk. 1., skal kommunalbestyrelsen behandle danmarkskortet på et møde, og efter § 79 b, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandlingen efter stk. 1 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handleplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom.

Da omgørelsesprocenten i Ishøj Kommune er en smule større end landsgennemsnittet er der grund til at udarbejde en handleplan. Administrationen foreslår, at følgende handleplan sendes til Ankestyrelsen:

Borgernes retssikkerhed og oplevelse af, at der foregår en seriøs og ordentlig sagsbehandling, ligger Ishøj Kommune væsentligt på sinde. Ishøj Kommune vil løbende forsøge at nedbringe omgørelsesprocenten for kommunens afgørelser ved at afsætte tid til, at der på ugentlige og månedlige statusmøder i de forskellige afdelinger, som fast punkt gennemgås nyt fra Ankestyrelsen, ny og nuværende praksis, afgørelser der er modtaget fra Ankestyrelsen samt løbende holdes kurser i den gode afgørelse. I Center for Børn og Forebyggelse er der pr. 1. august 2022 som en del af en ny struktur, oprettet en enhed omkring børn med særlige behov.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 b.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

IndstillingAdministrationen indstiller, 13. oktober 2022, pkt. 108:

 • at omgørelsesprocenten på socialområdet i 2021 tages til efterretning
 • at ovenstående handlingsplan godkendes og sendes til Ankestyrelsen til orientering.

Beslutning

Et medlem spørger til, om det er den samme sagsbehandler, der behandler en hjemvist sag? Det vil det oftest være, da sagsbehandleren er den, der kender borgerens sag bedst.
Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd

Bilag

Beslutning

Der var ikke noget til eventuelt.