Referat
Handicaprådet onsdag den 27. marts 2019 kl. 17:00

Mødelokale 2B

Sagsfremstilling

Tema fra årshjulet:
Handicaprådet har ønsket at høre mere om de sociale tilbud, der er inden for frivillighedsområdet. I forlængelse heraf ønsker Handicaprådet at sætte fokus på, hvordan Ishøj Kommune kan blive bedre til at udbrede kendskab om de frivillige sociale tilbud. Ane Katrine Hyldahl Jensen fra Frivillighed og Lokalsamfund deltager under dette punkt. Ane vil bl.a. fortælle om tilbud til pårørende, demente m.fl.

Beslutning

Ane fortalte om de forskellige tilbud. Særligt fokus er der på områder som sundhed, ensomhed og frivillighed på tværs af målgrupper. Derudover arbejdes der på at bygge bro til de mange tilbud, der er på kultur- og fritidsområdet. Der pågår et samarbejde med center for frivilligt socialt arbejde.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket, at der udarbejdes rammer for Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterådet. Formålet er at tydeliggøre rådenes formål og virke. Administrationen har derfor udarbejdet notat om forslag til rammer for Handicaprådet. Forslaget er til drøftelse i Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet pixiudgaver af kvalitetsstandarder inden for det specialiserede voksenområde. Pixiudgaverne skal gøre det lettere for borgerne at få et overblik over, hvad der er indeholdt i kvalitetsstandarderne. Pixiudgaverne er oprindeligt et ønske fra Udsatterådet, som syntes, at de ordinære kvalitetsstandarder kunne være svære at forstå. Udsatterådet havde derfor et ønske om, at administrationen udarbejdede pixiudgaver, som borgerene lettere kunne navigere i. Pixiudgaverne forelægges Handicaprådet til drøftelse.

Der fremlægges pixiudgaver inden for følgende paragraffer/områder:

 • Servicelovens § 85, socialpædagogisk støttte
 • Servicelovens § 107, aflastning
 • Servicelovens § 107, botilbud
 • Sundhedslovens § 141, alkoholbehandling.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

I Træning og Rehabilitering har man udarbejdet en årsrapport for træningscenteret, der giver et overblik over nøgletal og udvikling på træningsområdet. Hermed fremlægges rapporten for 2018.

Sagsfremstilling

2018 har været præget af flere større forandringer i træningscenteret.  Herunder en ny lov om kortere ventetid og udvidet frit valg på genoptræning, implementering af nyt omsorgssystem (Cura) samt implementering af ny styringsmodel med pakkeforløb. De vigtigste konklusioner fra rapporten er følgende:

 • Rapporten viser, at træningscenteret er lykkedes med at overholde de nye ventetider, men forandringerne og ressourcer til implementering har haft konsekvenser på den leverede tid til træning i 2018 ifm. SEL § 86.1 og SUL § 140:
  • Der er et samlet fald på 22 % i forhold til leveret tid fra 2017 til 2018.
  • Cura (det nye omsorgssystem) kræver mere administrationstid, da programmets system ikke er målrettet træning – dette resulterer i mindre tid til at levere genoptræning.  
  • De nye pakkeforløb har nedsat tiden på udvalgte hold fra 60 til 45 minutter.
  • Den nye lovgivning om kortere ventetid og frit valg har resulteret i aflyste træninger, da træningscentret har prioriteret at få borgerne ind til den første samtale inden for de syv kalenderdage, som lovgivningen foreskriver.
  • Der kan ikke trækkes ’leveret tid’ fra Cura, så tiden er blevet registreret manuelt via Excelark, og der er derfor en større sandsynlighed for, at der er fejl.
 • Siden kommunalreformen har der været en stigning i antal årlige genoptræningsforløb:
  • Fra 2017 til 2018 har der været en stigning på 17 %, hvilket skal ses i lyset af et utilsigtet fald i 2017, hovedsageligt grundet implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden.
  • Fra 2016 til 2018 er der sket en stigning på 7,5 procent, hvilket følger den generelle udvikling set over de sidste 11 år.
 • I 2018 var fordelingen af genoptræningsforløb samlet set 59 % fra Ishøj og 41 % fra Vallensbæk.
 • Inden for flere diagnosegrupper ses der en stigning i antallet af henvendelser. Der ses den højeste stigning inden for den geriatriske gruppe (ældre patienter) og dernæst amputationer og bækkensmerter/gynækologi.
 • Rapporten viser, at træningscentret er rigtig god til at overholde rammer for ventetiden – til og med 1. juli 2018 var det 10 hverdage for SUL § 140 (fastsat i kommunal kvalitetsstandard), hvor den nye lovgivning nu foreskriver syv kalenderdage. For SEL § 86.1 er det 15 hverdage, fastsat i kommunal kvalitetsstandard.

Indstilling11. marts 2019, pkt. 35:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 11. marts 2019, pkt. 35:

Tiltrådt.

Beslutning

Det bemærkes, at der i mindre grad er mulighed for at få individuel behandling, hvilket et medlem af handicaprådet synes er uheldigt. Det blev understreget, at denne mulighed stadig eksisterer, men at man som udgangspunkt planlægger træning i grupper.

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Der aflægges en endelig status på indsatserne under handleplan for Psykiatriplan 2015-2018 for Vallensbæk og Ishøj Kommuner. Psykiatriplanen vil blive erstattet af en strategi på området, og der er derfor ikke udarbejdet en ny strategi. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk og Ishøj Kommuner.

Sagsfremstilling

Alle indsatser under handleplanen på nær ét er blevet igangsat, forankret eller afsluttet. Den indsats, der ikke er kommet i gang, er afhængig af et samarbejde med regionen, som skal være initiativtager.

I det vedhæftede dokument kan alle indsatsers status ses.

Indstilling11. marts 2019, pkt. 38:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.Social- og Sundhedsudvalget, 11. marts 2019, pkt. 38:

Vedrørende tøjdepotet, jf. s. 12, så varetages tøjdepotet af Næstehjælperne. Depotet er således ikke nedlagt, blot overgået til andre "hænder".
Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at psykiatriplanen fortsætter i 2019, indtil der udarbejdes en strategi for psykiatriområdet. Udvalget ønsker, at der udarbejdes en plan for omlægning af akutboliger i Ishøj.
Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Kvalitetsstandard for klippekortsordning i hjemmeplejen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde d. 12. november 2018 at tildele klippekortsordningen i hjemmeplejen kr. 500.000 fra værdighedsmilliarden. Klippekortsordningen er et tilbud til særligt sårbare hjemmehjælpsborgere, der har brug for socialt samvær og støtte til deltagelse heri.

Center for Voksne og Velfærd har derfor udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for klippekortsordning i hjemmeplejen. Af kvalitetsstandarden fremgår det, hvem der er i målgruppen for klippekortsordningen, hvilke aktiviteter, der er en del af ordningen og hvordan man visiteres hertil.

Kommunikation til borgerne om klippekortsordningen:
Hjemmehjælpsmodtagere der tidligere har fået klip via klippekortsordningen, er ikke automatisk i målgruppen for den nye klippekortsordning. Derfor sendes der en skrivelse ud til alle hjemmehjælpsmodtagere, der tidligere har modtaget klip. Af skrivelsen fremgår det, at borgeren skal søge på ny, såfremt de mener, de er i målgruppen for klippekortsordningen. Kvalitetsstandarden for klippekortsordningen vedlægges skrivelsen.

Forslag til kvalitetsstandard for klippekortsordning i hjemmeplejen er vedhæftet.

Indstilling11. februar 2019, pkt. 24:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om forslag til kvalitetsstandard for klippekortsordning i Hjemmeplejen til efterretning og sender sagen til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 11. februar 2019, pkt. 24:

Sendes til høring i forbindelse med ordinære møder i Seniorrådet og Handicaprådet. Der er høringsfrist den 12. april 2019.

Beslutning

Handicaprådet ønsker, at der sættes fokus på de borgere, som ikke er i kontakt med hjemmeplejen. Hvordan når vi dem? Helle Nees deltager på møde d. 10. april, hvor dette emne tages op.
Tiltrådt.

Økonomi

Der er afsat kr. 500.000 til klippekortsordningen i 2019.

Bilag

Sagsfremstilling

Drøftelse af muligt arrangement med Christina, som er synshandicappet. Helle Nees vil fortælle mere herom på mødet.

Status på netværksgruppe for forældre til et barn med et handicap.

Referat fra Det Centrale Handicapråd - se vedhæftede dokumenter
Analyse om hjælp til borgere med handicap ift. beskæftigelse.
https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2019/2/Ny-analyse-af-hjaelp-til-personer-med-handicap/ 

Beslutning

Det blev besluttet at undersøge nærmere om en dato og sted for afholdelse af arrangement. Handicaprådet vil gerne bidrage med et beløb til forplejning samt evt. honorar til Christina.

Sekretær for Handicaprådet undersøger, hvorvidt det er muligt at holde arrangementet i foyeren i Kulturium i slutningen af maj 2019.

Bilag

Beslutning

Formanden gav en status på Vejlebrovej 45 og de forskellige funktioner, der påtænkes at ligge der.

Misbrugsportalen.dk har et tilbud om ferie til pårørende til misbrugere. Ferien er i uge 27, i Lalandia og er gratis. Læs mere på misbrugsportalen.dk

Afstressningscafe i Pitstop: Helle Nees fortalte om de foreløbige erfaringer med afstresningscafeen, som har været anvendt af Pitstops brugere og andre borgere, som har haft et behov. Erfaringerne er indtil nu meget positive.