Referat
Handicaprådet onsdag den 30. januar 2019 kl. 16:30

Mødelokale 2B

Resume

Beslutningspunkt
Pensionister med helbredskort kan få tilskud til fodterapi. Ishøj Kommune har indgået prisaftale med fire autoriserede fodterapeuter. Prisaftalen er fra 2009 og afspejler ikke den reelle pris på fodterapi. Derfor anbefaler administrationen, at den eksisterende prisaftale genforhandles, samt at prisaftalen fremadrettet genforhandles hvert andet år. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om social pension kan pensionister og førtidspensionister (før 2003) med helbredskort få tilskud til fodterapi. I Ishøj er der ca. 150 borgere, der får tilskud til fodterapi. Borgeren skal selv betale minimum 15 % af udgiften til terapien. Kommunen kan vælge at indgå prisaftale med autoriserede fodterapeuter. En prisaftale med autoriserede fodterapeuter kan afhjælpe, at borgerne vælger at gå til ikke-autoriserede fodterapeuter, hvilket er i borgernes interesse, da autoriserede fodterapeuter er underlagt en lang række krav, som ikke-autoriserede terapeuter ikke er underlagt.

Borgeren kan frit vælge en anden leverandør end de leverandører, kommunen har indgået prisaftale med, men tilskuddet beregnes med udgangspunkt i prisaftalen. Har kommunen ikke indgået en prisaftale, beregnes tilskuddet i forhold til den faktiske pris på fodterapien. Ishøj Kommune indgik i 2009 en prisaftale med fire autoriserede fodterapeuter i Ishøj Kommune. Prisaftalen var på 315 kr. pr. fodterapibehandling. Borgerens egenbetaling var således 47,25 kr. Prisaftalen har ikke været reguleret siden 2009, og priserne på fodterapi er steget siden da. Dermed er borgernes egenbetaling i dag højere end de 47,25 kr., da det er borgerne, der skal betale differencen mellem de eksisterende priser på fodterapi og den indgåede prisaftale.

Administrationen i Center for Voksne og Velfærd har undersøgt prisen på fodterapi hos en række autoriserede fodterapeuter i Ishøj Kommune og omegn. Den gennemsnitlige pris på fodterapi er ca. 397 kr., hvilket er en prisstigning på 26,03 %. Såfremt den eksisterende prisaftale genforhandles, og den gennemsnitlige pris på fodterapi stiger med 26,03 %, vil det medføre en merudgift på ca. 10.000 kr. på budgettet for fodterapi.

Administrationen anbefaler, at den eksisterende prisaftale på fodbehandling genforhandles. Det anbefales derudover, at prisaftalen fremadrettet genforhandles hvert andet år, hvormed prisaftalen afspejler den reelle pris på fodbehandling. Dermed vil det ikke være borgerne, som i forvejen er økonomisk trængte, der skal betale differencen mellem prisaftalen og den faktiske pris på fodterapien. Endelig er det administrationens anbefaling, at der kun indgås prisaftale med autoriserede fodterapeuter. Således sikrer kommunen, at det som udgangspunkt er autoriserede fodterapeuter, som benyttes.

Indstilling10. december 2018, pkt. 134:

Forslag til indstilling:
Social- og Sundhedsudvalget godkender,
at den eksisterende prisaftale på fodterapi genforhandles, og at der fremadrettet genforhandles prisaftale på fodterapi hvert andet år. Sagen sendes til Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 10. december 2018, pkt. 134:

Vedtaget.

Beslutning

Handicaprådet ønsker at vide, hvordan man er kommet frem til, hvor mange, der får tilskud til fodterapi. Administreationen i CVV har udarbejdet notat, hvor der redegøres herfor. Notatet er vedhæftet.

Økonomi

Administrationen har lavet en overslagsberegning på, hvad det vil koste, såfremt den gennemsnitlige pris på fodterapi fremadrettet er på 397 kr. frem for de nuværende 315 kr., dvs. en stigning på 82 kr., svarende til 26 %. Borgerens egenbetaling vil således være 59 kr. I 2017 var budgettet 467.500 kr., mens det faktiske forbrug var 376.000 kr., altså et mindreforbrug på 91.000 kr. Antages det, at prisen på fodterapi i 2017 var steget med 26 %, ville det betyde en samlet udgift til fodterapi på ca. 475.000 kr. Altså en budgetoverskridelse på 7.500 kr. Budgettet til fodterapi er i 2018 på ca. 474.000 kr. Der forventes derfor en mindre budgetoverskridelse i 2019 på ca.10.000 kr. såfremt den eksisterende prisaftale genforhandles. Merudgiften forventes at kunne afholdes inden for den samlede budgetramme i 2019 på området.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts 2018 blev BDO's analyse af trænings- og hjælpemiddelområdet fremlagt, og to arbejdsgrupper blev nedsat for at arbejde på dels kvalitetsstandarder og dels en afregningsmodel. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. september vedtog udvalget, at arbejdsgrupperne kunne arbejde videre ud fra en ny styringsmodel på træningsområdet med standardiserede pakkeforløb og kvalitetsstandarder, der bygger på denne model. På samme møde blev udkast til kvalitetsstandard for Sundhedslovens § 140 fremlagt. Hermed fremlægges alle kvalitetsstandarder på træningsområdet til orientering, inden de sendes i høring. Marianne Damsbo Brix, afdelingsleder af Træning og Rehabilitering, deltager ved dette punkt.

Sagsfremstilling

Marianne Brix deltager under dette punkt.

Hvor kvalitetsstandarderne på træningsområdet førhen var samlet, er de nu delt op efter indsatser under hhv. Sundhedslov §§ 140 og 119 (SUL) og Servicelov § 86, stk. 1 og stk. 2 (SEL). Der har ikke tidligere være en kvalitetsstandard for SUL § 119. Ens for alle standarderne er, at de er blevet mere detaljerede end tidligere.

Udkast til kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag.

Som noget nyt er der udarbejdet ydelseskatalog for SUL § 140, hvor pakkeforløbene er beskrevet. Udkast hertil er ligeledes vedlagt som bilag.

Befordring

På baggrund af analysen fra BDO er der set på befordring til træning. Ishøj Kommunes kørselsafdeling har i foråret 2018 implementeret et nyt kørselssystem, som giver mulighed for at trække specifikke data på kørsel til brug for analyse. Der fremlægges en særskilt sag om befordring i 2019.

Administrationen i begge kommuner vil følge kørselsmønstret tæt i Ishøj og Vallensbæk i 2019.

Ishøj Kommunes kørselsafdeling vil fortsat være leverandør på kørsel til genoptræning i begge kommuner i 2019.

Afregningsmodel

Arbejdsgruppen, der har set på afregnings- og budgetmodeller, fremlægger forslag til en budgetmodel i starten af 2019. Den nuværende model med afregning af antal leverede træningstimer fortsætter i 2019.

Indstilling10. december 2018, pkt. 132:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at sende kvalitetsstandarder i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 10. december 2018, pkt. 132:

Vedtaget. Standarderne sendes i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist den 13. februar 2019.

Beslutning

Handicaprådet vil gerne vide, hvorvidt pakkeforløbene er standarder, eller omd er er mulighed for at få mere hjælp end beskrevet i en pakke? Marianne Brix oplyste, at det altid handler om en konkret og individuel vurdering, hvormed der tages udgangspunkt i borgerens behov. Årsagen til, at man har lavet pakkeforløb er bl.a. at det skal være nemmere for borgeren at gennemskue, hvilke ydelser man får, når man visiteres til genoptræning. Derudover er det nemmere at styre for kommunen.
Handicaprådet spørger endvidere til, om man i Ishøj Kommune kan overholde kravet om, at borgeren skal kontaktes inden for fire dage og møde en sundhedsperson inden for syv dage fra uskrivning. Marianne Brix oplyste, at man næsten når 100 % af borgerne inden for tiden.
Marianne oplyste endvidere om den nye fritvalgsordning, der træder i kraft d. 18. februar 2019, hvilket betyder, at såfremt kommunen ikke kan tilbyde en samtale med en sundhedsperson inden for syv dage, så kan borgeren vælge en privat aktør.

Lovgrundlag

Kvalitetsstandarderne er fordelt på hhv. Sundhedslovens §§ 140 og 119 samt Servicelovens § 86, stk. 1 og stk. 2. Sundhedslovens § 140 omhandler kommunens pligt til at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der udskrives fra hospitalet med et genoptræningsbehov. Sundhedslovens § 119 omhandler kommunens ansvar for at skabe rammer for en sund levevis for borgerne (forløbsprogrammer). Servicelovens § 86, stk. 1 omhandler kommunens pligt til at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2 omhandler kommunens pligt til at tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

I forbindelse med budgetvedtagelse for 2019 besluttede Byrådet at ændre kriterierne for hovedrengøring for borgere, som er visiteret til praktisk hjælp efter § 83 i Serviceloven. I stedet skal hovedrengøring tildeles efter en individuel og konkret vurdering af borgerens behov for hovedrengøring. Administrationen har derfor udarbejdet udkast til kvalitetsstandard for hovedrengøring. Standarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse, og sendes efterfølgende i høring hos Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

De nye regler for hovedrengøring træder i kraft d. 1. januar 2019.

I kvalitetsstandarden præciseres det, hvem der er målgruppen for hovedrengøring, hvilke ydelser, der indbefattes af hovedrengøring, samt hvilke ydelser, der ikke kan ydes hjælp til. Endvidere præciseres det, at hovedrengøring ikke er en årlig tilbagevendende ydelse.

Administrationen anbefaler derfor, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandard for hovedrengøring, og standarden sendes efterfølgende i høring hos Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet. Høringsfristen er d. 21. december 2018.

Vedhæftet er udkast til kvalitetsstandard for hovedrengøring samt afkrydsningsskema til brug for hovedrengøring.

Indstilling10. december 2018, pkt. 140:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at sende kvalitetsstandard for hovedrengøring til høring i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 10. december 2018, pkt. 140:

Vedtaget. Standarden sendes til Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet til høring med høringsfrist den 15. januar 2019.

Beslutning

Handicaprådet har indgivet skriftligt høringssvar. Høringssvaret er vedhæftet.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Misbrugstilbuddet Pitstop har pr. 1. november 2018 etableret et anonymt rådgivningstilbud. Derudover har man i Pitstop besluttet, at man vil ændre opfølgningskadancen på afsluttede behandlingsforløb, således at der følges op to gange årligt i stedet for fire gange årligt. På den baggrund skal den nuværende kvalitetsstandard for misbrugsbehandling revideres. Den reviderede standard fremlægges hermed, inden den sendes i høring.

Sagsfremstilling

Som følge af, at Pitstop nu tilbyder anonym rådgivning og vil ændre opfølgningskadancen på afsluttede behandlingsforløb, skal kvalitetsstandarden for misbrugsbehandling efter servicelovens § 101 revideres herefter.
Tidligere har der været opfølgning efter henholdsvis 1, 3, 6 og 9 måneder, men det foreslås nu, at opfølgning fremadrettet skal ske efter 3 og 9 måneder. Det ønskes fra Pitstops side at kvalificere opfølgningerne, så Pitstop ud over en opfølgning på borgerens situation og tilstand også inddrager borgerens erfaring fra behandlingen på Pitstop. Herigennem kan udviklingspotentialet synliggøres og dermed give anledning til både opkvalificering og udvikling af tilbuddet. Dette kan eksempelvis være gennem dialog med borgeren kombineret med et spørgeskema, som borgeren bedes besvare. Til det formål vil Pitstop i fagsystemet oprettet et nyt forløb, kaldet ”opfølgningsforløb”, hvor borgeren står som afsluttet i selve sin behandling, men stadig står som aktiv i forløb, indtil opfølgning efter hhv. 3 og 9 måneder er foretaget. På den måde kan borgerens besvarelse og status stadig noteres i fagsystemet, og relevant data fra opfølgningen kan systematiseres og anvendes til tilbuddets fortsatte udvikling.

Det skal ligeledes bemærke, at borgeren skal give samtykke til, at Pitstop laver opfølgning. Det kan virke mere overskueligt for borgeren, hvis dette er to gange i stedet for fire.

Endeligt er der rettet sproglige nuancer til i kvalitetsstandarden for at gøre den mere præcis.

Indstilling14. januar 2019, pkt. 2:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at sende kvalitetsstandard for Servicelovens § 101 i høring hos Udsatterådet og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2019, pkt. 2:

Sendes i høring med høringsfrist den 13. marts 2019. Sagen forelægges Vallensbæk Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Servicelovens § 101

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Hjerteforeningens lokalforening for Ishøj/Vallensbæk ønsker at etablere to hjertestier på Ishøjs kløversti. Sagen blev fremlagt for og godkendt af Klima- og Miljøudvalget den 12. december 2018 og fremlægges nu for Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk ansøger om etablering af to hjertestier på kløverruterne Ådalen og Strandparken på hhv. 2.5 og 5.5 km.

Af ansøgningen fremgår, at hjertestierne blev prioriteret som et tilbud i slutningen af sidste århundrede, hvor hjertepatienter kunne få fysisk genoptræning under trygge forhold på afmærkede stier. I takt med det voksende antal stier er der dog også sket en ændring af brugergruppen, idet de offentligt tilgængelige stier bruges bredt af den danske befolkning til gavn for folkesundheden generelt.

På landsplan har Hjerteforeningen etableret mere end 200 hjertestier (se hjertestier.dk), der for langt hovedpartens vedkommende findes i naturskønne områder.

Hjerteforeningens lokalforeninger arrangerer i vekslende omfang aktiviteter på stierne, og Hjerteforeningen er desuden ved at søsætte et projekt, hvor frivillige uddannes som motionsinstruktører ”i det grønne” – bl.a. på hjertestierne.

Lokalforeningen udarbejder en folder inkl. tilhørende kort over stierne. Lokalforeningens medlemmer vil jævnligt færdes på stierne og sikre, at skiltning mm. er i orden.

Sagen er sendt til Social- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet til orientering.

Indstilling14. januar 2019, pkt. 8:

Forslag til beslutning: 12. december 2018, pkt. 85:

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at ansøgning om to hjertestier på Ishøjs kløversti godkendes.


Klima- og Miljøudvalget, 12. december 2018, pkt. 85:

Tiltrådt

 

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender det til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2019, pkt. 8:

Taget til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet gør opmærksom på de mange forskellige stier, der er i Strandparken. Hvem har ansvaret for at vedligeholde stierne? Er det muligt at kortlægge, hvor mange forskellige temastier, der er i Ishøj Kommune? Sagen løftes videre i TBU, som vil undersøge Handicaprådets forespørgsler.
Handicaprådet vil i løbet af den kommende tid gå en tur på de to hjertestier for at se om de er tilstrækkeligt tilgængelige for borgere med et handicap.

Økonomi

Hjerteforeningens lokalforening Ishøj/Vallensbæk påfører selv skilte (10cm X 10cm) på eksisterende stolper og vedligeholder selv skiltningen. Etablering af hjertestier er derfor udgiftsneutral for Ishøj Kommune.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 18. juni 2018 blev det besluttet, at ydelseskatalog vedrørende fysio- og ergoterapeutisk bistand for børn og unge i alderen 0-18 år i Vallensbæk og Ishøj kommuner skal opdateres. En opdatering af ydelseskataloget med tilføjede kvalitetsstandarder fremlægges.

Sagsfremstilling

Det nye katalog ”Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Fysio- og ergoterapeutisk bistand for børn og unge i alderen 0-18 år i Vallensbæk og Ishøj kommuner” er en revideret udgave af ydelseskataloget fra 2016, hvor kvalitetsstandarder er blevet tilføjet. 

I kataloget bliver det tydeliggjort, hvilke forløb der kan tilbydes børn og unge i alderen 0-18 år i Ishøj og Vallensbæk kommuner, der har udvidet behov for undersøgelse, træning, rådgivning/vejledning, genoptræning og vedligeholdende træning. Det bliver tydeliggjort både i forhold til de forskellige lovgivninger, men også i forhold til forløbenes ensartethed, kvalitet - og serviceniveau.

Ydelseskataloget indledes med en afklaring af anvendte ydelser. Derefter følger retningslinjer for visitation til fysio- og ergoterapeutisk bistand i Center for Børn og Forebyggelse. I den sidste del af kataloget beskrives de konkrete ydelser inddelt efter lovgivning.

Til orientering er ydelseskataloget for genoptræning i Ishøj og Vallensbæk kommuner vedhæftet dagsordenen. Ydelseskataloget er sendt i høring frem til den 13. februar 2019. Det er på side 5 samt 23 - 24 beskrevet, hvordan genoptræning varetages, når Center for Voksne og Velfærd modtager genoptræningsplan for børn og unge under 18 år.

IndstillingForslag til beslutning: 21. januar 2019, pkt. 12:

Børne- og Undervisningsudvalget godkender kvalitetsstandard og ydelseskatalog vedrørende fysio- og ergoterapeutisk bistand for børn og unge i alderen 0-18 år i Vallensbæk og Ishøj kommuner.  Børne- og Undervisningsudvalget, 21. januar 2019, pkt. 12:

Tiltrådt.

Sagen oversendes til Handicaprådet.

Beslutning

Handicaprådet foreslår, at man indtænker netværksgruppen af forældre til et barn med et handicap som referencegruppe på ydelseskataloget. Administrationen i CVV tager kontakt til CBF herom.

Bilag

Sagsfremstilling

Brainstorm over, hvilke temaer og emner Handicaprådet skal drøfte på møderne i 2019.

 

Forslag til temaer:

  • Bedre sammenhæng i psykiatrien
  • Handicap, uddannelse og arbejdsmarked, herunder opfølgnig og status på projekt med Social Medicinsk Enhed
  • Børn med særlige behov eller diagnoser, hvor mange er inkluderet i de almindelige skoleklasser i Ishøj kommune og får de den nødvendige støtte i dagligdagen til at kunne efterleve de stigende krav der følger med skolereformen. Undersøge om handicappede og deres familier oplever at kunne leve et liv på lige fod med andre mennesker i kommunen.
  • Udbredelse og synliggørelse af sociale tilbud, gode tiltag som f.eks amput-caféen og andre "ukendte" netværk til kommunens borgere?

Beslutning

Handicaprådet ønsker, at socialt frikort bliver sat på dagorden på kommende møde i Handicaprådet. Sekretariatet udarbejder årshjul til næste møde i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Handicaprådets budget.

 

Fodterapi:
Altinget har bragt debatindlæg vedr. fodterapi, som er udarbejdet af Handicaprådets formand, Merete Amdisen. Debatindlægget kan læses her: 
www.altinget.dk/sundhed/artikel/debat-luk-hul-i-loven-saa-faerre-gaar-til-uautoriserede-behandlere

Ansøgning til pulje ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap”. Ansøgningen blev sendt i december 18, og der var svar ultimo december 2018. Desværre blev der givet afslag på ansøgningen. Overfor Handicaprådet kan fremhæves, at Danske Handicaporganisationer har været meget behjælpelige og aktive i samarbejdet vedr. ansøgning og projektbeskrivelse.

Netværksgruppe - forældre til et barn med et handicap. Orientering fra mødet i december samt drøftelse af, hvordan skal gruppen inddrages? Hvordan kan Handicaprådet samarbejde med forældrene?

Beslutning

Handicaprådet har kr. 51.000 til rådighed i 2019.

Handicaprådet foreslår, at forældregruppen kan bruges som referencegruppe, fx i forbindelse med ydelseskatalog og kvalitetsstandarder på børneområdet.
Taget til efterretning.

Lennart Hartmann var fraværende på mødet.

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal for udvalgte områder.

Indstilling14. januar 2019, pkt. 12:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning og sender punktet til Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2019, pkt. 12:

Taget til efterretning.

Beslutning

Der spørges til nøgletal for hjemmeplejen. Der er aktuelt ved at blive udarbejdet en analyse af hjemmeplejeområdet i Ishøj Kommune. Analysen forelægges SSU til marts, og vil efterfølgende forelægges Handicaprådet.

Bilag

Beslutning

Handicaprådet spørger til, hvor man som borger skal henvende sig, hvis man oplever en medarbejder ryge, når de nye regler for røgfri arbejdsplads er vedtaget. Administrationen oplyser, at dette ikke er drøftet endnu.