Referat
Handicaprådet onsdag den 31. august 2022 kl. 16:00

Vandværket

Beslutning

Det blev drøftet, hvilken rolle administrationen skal spille på møder i Handicaprådet. Der var i den forbindelse stor utilfredshed med, at der har været afholdt et dialogmøde uden alle medlemmer fra Handicaprådet var inviteret med ind. Hertil blev det påpeget, at referatet fra dialogmødet var mangelfuldt og ikke afspejlede de reelle drøftelser på mødet.

Beslutning

Dette punkt blev udeladt grundet mængden af punkter på dagsordenen.

Sagsfremstilling

CVV har udarbejdet vedhæftet notat om kompenserende besparelser på CVVs område som følge af merudgifter grundet tilgang af sager fra børne/ungeområdet.

Sagen fremlægges til orientering.

Beslutning

Formanden orienterede om, at nogle af forslagene er foreslået tilbagetrukket, med endelig beslutning ved kommende byrådsmøde. Dette gælder bl.a. julefrokost for pensionister og reducering af åbningstid i det gule hus.

Det fulde beløb til julefrokoster tilbageføres ikke, men der tilbageføres 400.000 kr, hvormed der kan holdes julefrokost to dage, eller det der kan gennemføres for 400.000 kr. Ole Beckmann redegjorde for processen vedrørende julefrokoster, bl.a. har ssu forelået reduktion til to dage, med baggrund i den vigende tilslutning, der har været efter corona.

Dertil kommer en generel frustration over, at de kompenserende besparelser ikke har været sendt i høring i rådene, da der tidliger eer lavet aftaler om, at beslutninger, der vedrører driften, skal høres i rådene. Dette er adminstrationen godt klar over og bekalger den manglende høring. Dette vil ikke ske fremover.


Bilag

Beslutning

Handicaprådet har følgende kommentarer til råderumskatalog og budgetforslag:
Ole Bechmann understregede, at det for nuværende er et forslag, og at det er vigtigt at Handicaprådet kommer med input hertil.

Det Gule Hus: Handicaprådet er ærgerlige over, at det igen er de svageste borgere, der rammes af nedskæringer i og med, at Det Gule Hus i 2023 kun har 16 timers åbningstid. Hvor skal de udsatte og handicappede borgere gå hen, når deres værested "forsvinder"? Handicaprådet anbefaler derfor, at nedskæringer på åbningstid i Det Gule Hus rulles tilbage. Handicaprådet spørger desuden til, hvorvidt det er et ønske, at der kommer en fra SIND i Det Gule Hus, eller om det er en konkret aftale? Annelise Madsen spørger til, om der er en frivillig fra SIND, der aktuelt sidder i Det Gule Hus? Ja, det er der og pågældende laver kreative ting på PC'en. Formanden læste op fra den aftale, der er indgået mellem SIND og Ishøj Kommune. Sekretær afklarer, hvad der ligger i aftalen med SIND og vender tilbage.

Handicaprådet ønsker, at det tydeligere kan se, hvorvidt der er ændringer i budgettet ift. tidligere år, året tidligere ønskes med og de .

Handicaprådet er bekymret for forslaget om at hjemtage borgere fra botilbud, særligt ses i lyset af de øvrige besparelser på § 85. Handicaprådet er af den holdning, at det bliver dyrere på den lange bane, når man laver sådan en øvelse.

Det Gule Hus: Handicaprådet undrer sig over, at huset skal være et § 104-tilbud, særligt ses i lyset af, at der skal skæres i timer. Der hennvises til formålsbeskrivelsen for § 104 om meningsfulde aktiviteter.

Handicaprådet er desuden bekymrede for den planlagte besparelse på § 85-området, og er ikke af den opfattelse, at § 82a (gruppeforløb) kan sættes i stedet for § 85-støtte, da dette er en tidsbegrænset ydelse, der kun kan gives en gang.

Vedrørende indførelse af egenbetaling på flekspladserne: Annelise Madsen spørger til, hvorvidt der er lovhjemmel til at opkræve betaling for flekspladserne. Alberte redegjorde for forskellen mellem fleksible pladser og akutpladser.

Handicaprådet ønsker ikke, at cafeen på Kærbo lukkes ned, da den er vigtig for nogle af de svageste borgere.

Gadeplan: Handicaprådet ønsker, at der ikke spares på gadeplan, særligt ses i lyset af den nylige rapport om utryghed i Ishøj Kommune. Men der er et behov for, at gadeplansmedarbejderne er mere synlige om aftenen.

Falck Healthcare: Hvis vi fortsat vil være Danmarks bedste arbejdsplads, så er det vigtigt, at kommunen passer på medarbejderne. Handicaprådet er bekymret for besparelsen.

Besparelse på klippekortsordning: Handicaprådet er ærgerlige over forslaget om besparelse på klippekortsordningen, og vil samtidig gerne vide, om man har gjort nok opmærksom på ordningen? Handciprådet ønsker derfor, at der ikke spares på området.

Ole Beckmann og Erkan Yapici ønsker, at det skal tages til referat, at de ved budgetforhandlingerne, vil tage endelig stilling til høringsbemærkningerne.

Bilag

Resume

Godkendelsessag

Nærværende sagsfremstilling beskriver administrationens forslag til organisering og åbningstider for tilbud om socialpædagogisk vejledning og socialt samvær, samt forslag til principbeslutning omkring fremtidig ramme i Det Gule Hus. Sagen sendes til orientering ved Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Historik
Social- og Sundhedsudvalget besluttede henholdsvis d. 10. maj og d. 13. december 2021 at opdele funktionerne socialpædagogisk vejledning og socialt samvær, samt undersøge alternative lokationer for begge. Dette med henblik på at skabe bedre rammer for vejledningssamtalerne, i forhold til GDPR samt borgerens fortrolighed og retssikkerhed. Processen med at adskille funktionerne udspringer af BDO's "Afrapportering - Det Gule Hus" fra november 2020. Socialpædagogisk Vejledningsteam flytter derfor fra Det Gule Hus til 6. sal på Rådhuset, mens socialt samvær forbliver i Det Gule Hus. Administrationen forventer denne organisering fuldt etableret og effektueret pr. 1. juli 2022.


Socialpædagogisk vejledning på 6. sal Rådhuset
Pr. 19. april 2022 opstartede Socialpædagogisk vejledning på 6. sal, i form af et nyt tilbud om Åben vejledning med de nuværende åbningstider: Mandag og tirsdag 09-11.30, samt torsdag 14-17. Borgere kan møde op uden aftale og som udgangspunkt få op til 3 afklarende vejledningssamtaler pr. måned i forbindelse med et akut behov. Efter en konkret vurdering kan de henvises til øvrige vejledningstilbud. Fra d. 1. juli 2022 påtænkes Vejlederteamets varetagelse af indsatserne §§ 82a, 82b, 85 og 99 i Lov om social service at flytte fra Det Gule Hus til 6. sal. Målgruppen er borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. Aktuelt er 70 borgere for nuværende tilknyttet et forløb. En andel af forløbene vil som førhen varetages i hjemmet af den udekørende enhed i Vejlederteamet. Udgangspunktet for det samlede vejlederteam er at udvikle og fastholde færdigheder, der hjælper borgeren til at opnå mest mulig selvstændighed. Fra d. 1. juli 2022 foreslås følgende åbningstider på 6. sal, således at det harmonerer med udekørende funktioner, samt aktiviteter i Det Gule Hus:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

9-12

9-12

Lukket

14-17

9-12


Forslag til fremtidig ramme for Det Gule Hus
I takt med at der ønskes en udvikling af tilbuddet Det Gule Hus, foreslås det, at rammen for Det Gule Hus bliver en social café i henhold til et uvisiteret § 104 tilbud i Lov om social service. Administrationen vil herefter arbejde videre med en konkret beskrivelse af indhold i samspil med brugerne. Målgruppen er borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, med et krav om at borger kan acceptere tilbuddets til enhver tid gældende regel- og værdisæt, samt selv kan befordre sig til og fra Det Gule Hus. Tilbuddet har til formål at støtte op om fælles sociale aktiviteter som brætspil, fællesspisning, emnecaféer og gåture, der organiseres i samspil med borgerne. Medarbejderne har det seneste år oplevet en positiv udvikling omkring involvering hos brugerne i Det Gule Hus, eksempelvis ved organisering af brugermøder og fællesspisning, samt deltagelse i andre etablerede fritidstilbud. Dette skaber grobund for videreudvikling af tilbuddet i samspil mellem borgere, civilsamfund og frivillige organisationer. Der samarbejdes allerede med SIND, som arrangerer pop-up tilbud som bingo, foredrag og sommerfest i huset, og der kommer desuden en fast frivillig fra SIND i huset en dag om ugen. Grundet de medarbejderressourcer der er koblet på Vejlederteamet på 6. sal, samt at der med sikkerhedsnormering skal være to medarbejdere til stede, kan der allokeres medarbejderressourcer til følgende åbningstider i Det Gule Hus:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

10-14

15-19

10-14

Lukket

10-14

Åbningstider for både Socialpædagogisk vejledning på 6. sal og i Det Gule Hus er baseret på medarbejderes indsigt i, hvornår borgerne bruger de respektive tilbud. Løsning om flytning/omdannelse har været drøftet med brugerråd og lokale med-udvalg.

Vedhæftet sagen er "Notat - Etablering af Socialpædagogisk vejledning på 6. sal, samt fremtidig ramme for Det Gule Hus".

Lovgrundlag

§§ 82a, 82b, 85, 99 og 104 i Lov om social service

Beslutning

Høringssag, jf. beslutningen fra SSU: Handicaprådet er ærgelige over, at der foreslås at reducere i åbningstiderne, samtidig med, at borgerne ikke er blevet hørt. Handicaprådet er bekymret over, at man vil blande målgrupper i det gule hus, da tidligere erfaringer har vist, at dette ikke fungerer. Åbningstiden tilgodeser ikke borgernes behov, da der er lagt op til at der er åbent tidligt på dagen, ikke tilgodeser borgerne. Handicprådet ønsker, at der kigges på ressourceforbruget i Det Gule Hus (hele udførerområdet) ift. hvordan timerne bruges bedst. Fx nævnes sikkerhedsnormering på Ishøj Søvej, som "tidsspild" og timer, der bedre kunne bruges på det socialpædagogiske arbejde. Handicaprådet har et ønske om, at adminstrationen kigger ind i ressourcebruget. Dette er taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

I januar 2019 besluttede SSU, at Ishøj Kommune kun skal indgå i prisaftaler med autoriserede fodterapeuter. Handicaprådet ønsker en status på, hvordan Ishøj Kommune anvender prisaftalerne i praksis samt hvorvidt der ydes tilskud til fodbehandling til ikke-autoriserede fodplejere.

Beslutning

Sagen flyttes til næste mødi Handicaprådet.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Den 23. marts 2022 udkom der en ny regional sundhedsprofil, som beskriver borgernes trivsel, sundhed, og sundhedsadfærd. Administrationen har udarbejdet notat, som opsummerer resultaterne fra sundhedsprofilen 2021 for Ishøj kommune (se bilag).

Sagsfremstilling

Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaer, der har været udsendt til ca. 100.000 borgere i Region Hovedstaden, hvoraf ca. 56.000 svarede. Sundhedsprofilen giver således et bredt og dybdegående indblik i borgernes selvvurderede helbredstilstand. Resultaterne viser desværre, at sundhedstilstanden på de fleste områder er gået den forkerte vej i forhold til borgernes selvvurderede helbredstilstand. Dette billede gør sig også gældende for borgerne i Ishøj Kommune.

Hovedresultater for Ishøj Kommune:

Rygning og brug af elektroniske cigaretter:

 • 19 % af borgerne i Ishøj ryger dagligt. Det er den højeste procentvise andel i Region Hovedstaden.

Svær overvægt og moderat overvægt:

 • Andelen af borgere med svær overvægt i Ishøj er 25 %, som er den højeste procentvise andel i Region Hovedstaden.
 • 35 % af borgere i Ishøj er moderat overvægtige. Dette er højt, på trods af et mindre fald i andelen af ishøjborgere med moderat overvægt (38 % i 2013). Til gengæld er der er en markant stigning i andelen af ishøjborgere med svær overvægt.

Ensomhed:

 • I 2021 er 13 % af borgere i Ishøj Kommune ensomme. Det samlede gennemsnit i Region Hovedstaden er ligeledes 13 %. Fra 2017 (8 %) til 2021 (13 %) ses en stigning på 5 pct. i andelen af ishøjborgere som føler sig ensomme.

Høj score på stresskala:

 • 33 % af borgere i Ishøj scorer højt på stresskalaen. I 2017 var dette tal 30 % og i 2013 29 %. Der ses derfor en stigende tendens i antallet med en høj score på stresskalaen for borgere i Ishøj Kommune.

Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd:

 • 28 % af borgerne i Ishøj Kommune har lav fysisk aktivitet i fritiden. Til sammenligning ligger regionsgennemsnittet på 18 %.
 • 53 % af borgerne i Ishøj Kommune har i alt mere end 8 timers stillesiddende tid på en typisk hverdag, og 41 % af borgerne har mindst 4 timers skærmtid i fritiden.

Usundt kostmønster:

 • 20 % af borgerne i Ishøj Kommune har et usundt kostmønster. I størstedelen af regionens kommuner er forekomsten af borgere med usundt kostmønster steget fra 2013 til 2021. Fra 2017 til 2021 ses dog ingen signifikant ændring i regionens kommuner. Dette gælder ligeledes for Ishøj Kommune.

Alkohol:

 • 5 % af borgerne i Ishøj Kommune drikker over 14/21 genstande på en typisk uge. I Region Hovedstaden drikker 7,2 % af borgerne over de anbefalede antal ugentlige genstande. Andelen, som drikker over 14/21 genstande om ugen, er faldet gradvist fra 7 % i 2013 til 5 % i 2021 blandt borgerne i Ishøj Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 23. juni 2022, pkt. 69:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen forelægger status for ernæringsterapi 2021. Sagen sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet. Afdelingsleder Nathalie Hjort Pedersen, Forebyggelse og Rehabilitering deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Sundhedskonsulenterne i Ishøj Kommune varetager kommunens tilbud for ernæringsterapi. Borgere der kan tilbydes ernæringsterapi er:

 • Borgere med utilsigtet vægttab
 • Borgere med ønske om vægtvedligeholdelse i forbindelse med sygdom
 • Småtspisende borgere
 • Borgere i rehabilitering og genoptræning (fx efter sygdom og/eller kirurgisk indgreb)

Borgere henvises via hospital, egen læge eller kommune. Derudover har borgere mulighed for selv at henvende sig til sundhedskonsulenterne, som vil rekvirere henvisning fra egen læge.

Borgere der henvises til kommunens ernæringsvejleder tilbydes individuelle forløb.

Antal henvisninger til ernæringsterapi

 • I 2021 blev 32 borgere henvist til ernæringsforløb.

Fokusområder 2022

For at have fokus på at øge kendskabet til tilbuddet internt i organisationen og dermed øge tilgængeligheden for borgerne, planlægger ernæringsvejlederen at:

 • Invitere til samarbejdsmøder med forebyggende konsulenter, visitation og sagsbehandlende terapeuter for at gøre opmærksom på tilbuddet og opfordre til henvisninger ved behov.
 • På sigt at øge samarbejdet mellem Hjemmepleje og Plejecentre Kærbo/Torsbo for at identificere borgere i ernæringsmæssig risiko.

Status for ernæringsterapi 2021 er vedhæftet.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 26. april 2022, pkt. 41:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering vedr. status for ernæringsterapi til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 26. april 2022, pkt. 41:

Tiltrådt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen forelægger status for Kontinensklinikken 2021. Sagen sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet. Afdelingsleder Nathalie Hjort Pedersen, Forebyggelse og Rehabilitering deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Der har gennem hele 2021 været en jævn tilgang af borgere, som har modtaget udredning for inkontinens.

Borgere henvender sig via egen læge, via ansøgning om bleer, via genoptræning, Hjemmeplejen eller forløbsprogrammer. Mange af borgerne rekrutteres gennem de øvrige kommunale sundhedstilbud.

Som noget nyt blev der i slutningen af 2021 indrykket en annonce i Sydkysten via Fællesannoncen, hvor der blev oplyst om Ishøj Kommunes Kontinensklinik. Dette har givet en del nye henvendelser fra borgergrupper, der ikke tidligere har henvendt sig. Dels yngre mennesker samt et øget antal af borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Størstedelen af borgerne i Kontinensklinikken er kvinder. Mænd henvender sig også for udredning og hjælp, men dog i noget mindre omfang.

Antal borgerhenvendelser 2021

 • I 2021 var der i alt 77 borgerhenvendelser

Der arbejdes på at etablere et formelt samarbejde med sundhedsplejen, da det er relevant at få kontakt til de kvinder, der for nyligt har født, og at instruere nybagte mødre i bækkenbundstræning og inddragelse af denne i hverdagen. Der er til en start formidlet informationsmateriale i form af postkort til Center for Børn og Forebyggelse.


Status for Ishøj Kommunes Kontinensklinik 2021 er vedhæftet.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 26. april 2022, pkt. 40:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om status for Kontinensklinikken 2021 til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 26. april 2022, pkt. 40:

Tiltrådt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen forelægger status for Forløbsprogrammer 2021. Sagen sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet. Afdelingsleder Nathalie Hjort Pedersen, Forebyggelse og Rehabilitering deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har jf. sundhedsloven § 119 ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis og etablere forebyggende tilbud til borgerne. Ishøj Kommune tilbyder forløbsprogrammer indenfor lænderyg, KOL, diabetes, hjerte og cancer. Ud over de af Sundhedsstyrelsen definerede forløbsprogrammer, tilbyder Ishøj Kommune rygestopforløb i samarbejde med andre kommuner på Vestegnen og Stoplinien samt ernæringsvejledning til borgere med prædiabetes.

Antal henvisninger i 2021 til § 119 forløbsprogrammer

 • 187 borgere blev henvist til forløbsprogrammer

Henvisninger fordelt på diagnose

 • Diabetes: 59
 • Kræft: 38
 • Rygestop: 29
 • Prædiabetes:1
 • Hjertekar:16
 • KOL: 8
 • Overvægt: 18

For at øge kendskabet til forløbsprogrammerne og rygestoptilbuddet internt i organisationen, og dermed opfordre til henvisninger og øge tilgængeligheden for borgerne, planlægger sundhedskonsulenterne at invitere til samarbejdsmøder med blandt andet forebyggende konsulenter, hverdagsrehabilitering og visitation, genoptræning og sagsbehandlende terapeuter.

Status for forløbsprogrammer 2021 er vedhæftet.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 26. april 2022, pkt. 39:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om status for forløbsprogrammer 2021 til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og i Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 26. april 2022, pkt. 39:

Tiltrådt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Der er udarbejdet årsrapport 2021 for Træningscentret. Rapporten fremlægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet. Afdelingsleder Nathalie Hjort Pedersen, Forebyggelse og Rehabilitering deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Datagrundlag
Data til årsrapportens tal fra 2021, er udelukkende fra håndregistreringer blandt terapeuterne. Den leverede tid er lig med den faktiske tid, som terapeuten er sammen med borgeren. Heri er der ikke medregnet transporttid fra Træningscentret og til borgerens hjem eller anden lokalitet, administrativt arbejde som dokumentation i omsorgssystemet eller koordinering internt/eksternt i kommunen ift. det aktuelle borgerforløb.

Opsummering
Årsrapporten Træningscenter 2021 viser:

 • En stigning i antal henvendelser og en stigning i leveret tid (timer) i forhold til 2020. Dog ligger antallet ikke på niveau med årene før Covid-pandemien.
 • En stigning i antal henvendelser indenfor flere diagnosegrupper. Størst stigning inden for senhjerneskade, geriatri og cancer.
 • Flere af de ortopædkirurgiske diagnoser (operationer) ligger ikke på niveau med årene før Covid-pandemien.
 • I perioder med mange henvendelser er flere borgere tilbudt genoptræning i privat praksis. Kun få borgere ønsker dette.
 • I 2021 var fordelingen af forløb procentuelt fordelt på 61 % borgere fra Ishøj og 39 % fra Vallensbæk.

Årsrapporten er vedhæftet.

Lovgrundlag

Sundhedslov § 140
Servicelov § 86.1

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 26. april 2022, pkt. 38:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om årsrapport 2021 Træningscenter til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 26. april 2022, pkt. 38:

Tiltrådt.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Resume

Administrationen har indarbejdet eksisterende kvalitetsstandarder for personlig pleje samt støtte til rengøring, begge efter servicelovens § 83, i skabelon for kvalitetsstandarder. Der er desuden udarbejdet et ydelseskatalog for ydelser efter servicelovens § 83 og 83 a (hjemmehjælp). Kvalitetsstandarderne forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

De eksisterende forslag til kvalitetsstandarder for henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp (rengøring), begge efter servicelovens § 83, er indarbejdet i skabelonen for kvalitetsstandarder. I kvalitetsstandarderne afspejles det kommunale serviceniveau, og kvalitetsstandarderne skal derfor give borgerne information om, hvilket serviceniveau de kan forvente ved levering af konkrete ydelser. Samtidig skal kvalitetsstandarderne bruges som et redskab i visitationen ved ansøgning om konkrete ydelser.

Tillige er udarbejdet et ydelseskatalog, som benyttes ved visitation til ydelser efter servicelovens § 83 og 83 a. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog sendes til orientering i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Kvalitetsstandarder samt ydelseskatalog er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 24. marts 2022, pkt. 28:

Social- og Sundhedsudvalget godkender de fremlagte kvalitetsstandarder og sender sagen til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. marts 2022, pkt. 28:

Tiltrådt.

Beslutning

Taget til efteretning

Bilag

Resume

Orienteringssag
BDO har foretaget uanmeldt tilsyn med den private hjemmeplejeleverandør, DFS plus. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

BDO har d. 24. januar 2022 foretaget uanmeldt tilsyn med den private hjemmeplejeleverandør DFS plus. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og om hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets vurderinger:

 • At den samlede dokumentation i middel grad lever op til Ishøjs Kommunes retningslinjer på området. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har delvis forståelse og faglig indsigt i arbejdet med dokumentationen.
 • At hjælp til medicinindtagelse i meget høj grad lever op til Ishøj Kommunes og de nationale retningslinjer på området. Det er tilsynets vurdering, at borgerne har fået medicin, svarende til tilsynstidspunktet, samt at de er tilfredse med kvaliteten af hjælpen. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis kan redegøre for korrekt medicinadministration.
 • At det samlede indtryk af området; personlig støtte og pleje, i middel grad opfylder indikatorerne for området. Tilsynet vurderer, at borgerne generelt er tilfredse med kvaliteten af hjælpen til personlig pleje. Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for hjælpen til personlig pleje, og hvorledes hjælpen udføres med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang og borgernes behov, ønsker og vaner.
 • At borgerne i meget høj grad er tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp. Borgerne oplever at modtage den hjælp, som de er visiteret til og har behov for. Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig indsigt og på en refleksiv måde kan redegøre for den praktiske hjælp til borgerne, herunder anvendelse af værnemidler ved særlig smitterisiko.
 • At borgerne i meget høj grad er tilfredse med kvaliteten af den rehabiliterende indsats. Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for arbejdet med rehabilitering under udførelsen af pleje og praktisk hjælp af borgerne.
 • At borgerne oplever, at der bliver taget hånd om deres sundhedsmæssige udfordringer på særdeles tilfredsstillende vis. Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der arbejdes sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til borgernes sundhedstilstand.
 • At borgerne i meget høj grad oplever, at der er en god omgangstone og en respektfuld kommunikation fra medarbejderne. Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for faktorer, der medvirker til at skabe en respektfuld og anerkendende kommunikation med borgerne.

Tilsynets anbefalinger:

 • At det ledelsesmæssigt sikres, at handlingsanvisninger på SEL-området tilføjes ydelsen og tilpasses den enkelte borgers tilstand.
 • At der ledelsesmæssigt er fokus på at kvalificere handlingsanvisninger på SUL-området.
 • At der iværksættes undervisning på dokumentationsområdet, særligt i forhold til udarbejdelse af handlingsanvisninger på SEL-området.
 • At der ledelsesmæssigt er fokus på, at der er overensstemmelse mellem visiterede og leverede ydelser.
 • At der ledelsesmæssigt følges op på en konkret borgers utilfredshed.
 • At der implementeres arbejdsmetoder (triagering), til at få overblik over borgere, der er i risiko for forværring af enten eksisterende sygdom, udvikling af ny sygdom eller tab af funktionsevne.


På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet vedhæftede handleplan (se bilag). Tilsynet havde ingen bemærkninger eller påbud. Administrationen vil i den kommende tid sammen med DFS plus arbejde videre med tilsynets anbefalinger og DFS plus egne tilbagemeldinger på selvsamme.

Tilsynsrapport samt handlingsplan er vedhæftet.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 26. april 2022, pkt. 36:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning, og sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 26. april 2022, pkt. 36:

Tiltrådt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt
Der fremlægges revideret kvalitetsstandard for Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens § 96. Standarden fremlægges til godkendelse og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) er en særlig ydelse, der tildeles borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse, hvormed borgeren får mulighed for at bo i egen bolig og leve så selvstændig en tilværelse som muligt, på lige fod med borgere uden et handicap. Betingelsen for bevilling af en BPA-ordning er, at modtageren af tilskuddet er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne i ordningen. BPA er en ydelse efter serviceloven, men ofte får borgere med en BPA-ordning også sundhedslovsydelser i deres hjem. Hjælp til sundhedslovsydelser kan ikke bevilges efter serviceloven, men skal bevilges efter sundhedsloven. Derfor er sundhedslovsydelser ikke omfattet af en BPA-ordning.

På baggrund af henvendelse fra borger vedrørende tømning af stomiposer i en BPA-ordning og den deraf afledte forespørgsel til Social- og Ældreminister Astrid Krag herom, fremlægger administrationen revideret kvalitetsstandard for BPA, hvor det er tydeliggjort, at sundhedslovsydelser ikke er en del af en BPA-ordning, men at sundhedslovsydelser kan deleges til personalet i en BPA-ordning efter en individuel og konkret vurdering, jf. BEK nr 1219 af 11/12/2009 'Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)af d. 11. december 2009 delegation af sundhedslovsydelser'. Ændringen er markeret med rødt i standarden.

I tillæg hertil har administrationen udarbejdet notat om delegation af sundhedslovsydelser, hvori der redegøres for forholdene ved delegation, jf. bekendtgørelse af 11.12.2009 § 1 stk 1 og 2 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp, hvori det fremgår at "En sundhedsperson, der er autoriseret i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven), kan delegere alle former for forbeholdt sundhedsfagligt virksomhed, jf. autorisationslovens § 1, stk. 3, til en medhjælp, jf. dog §§ 2 og 3. Stk. 2. En autoriseret sundhedsperson, der delegerer sundhedsfaglig virksomhed til en medhjælp, kan beslutte, at videredelegation ikke må finde sted"
Vedhæftet er revideret kvalitetsstandard for BPA-ordning efter servicelovens § 96 samt notat om delegation af sundhedslovsydelser samt Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Lovgrundlag

Servicelovens § 96, bekendtgørelsen

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 24. marts 2022, pkt. 27:

Social- og Sundhedsudvalget godkender revideret kvalitetsstandard for BPA-ordningen samt tager notat om delegation af sundhedslovsydelser til efterretning.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. marts 2022, pkt. 27:

Tiltrådt.

Særindstilling: Annelise Madsen (M) ønsker en velvillighed og smidighed ved oplæring.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Godkendelsessag
Der fremlægges revideret kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Sagen fremlægges til godkendelse og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat 650.000 kr./årligt til Ekstra Rengøring. Ekstra Rengøring er en særlig ydelse, der tildeles de borgere, hvis hjem har brug for en ekstra rengøringsindsats, førend der kan foretages vedligeholdende rengøring efter servicelovens § 83. Borgeren skal desuden være visiteret til varig praktisk hjælp efter servicelovens § 83 og have omfattende begrænsning af fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Administrationen foreslår, at ændre arbejdsgangen for tildeling af Ekstra Rengøring, således at det fremover er hjemmeplejen, der tildeler Ekstra Rengøring, ud fra en vurdering af borgerens behov. Dette understøtter nærhedsprincippet mellem hjemmeplejen og borgeren. Der kan således ikke ansøges om Ekstra Rengøring, men hjemmeplejen kan kontaktes med henblik på en vurdering af behovet for ekstra rengøring. Ekstra Rengøring er ikke en årlig tilbagevendende ydelse, men gives som en engangsydelse. Der kan gives én Ekstra Rengøring pr. kalenderår.

Administrationen har derfor tilrettet den eksisterende kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Der er ikke foretaget ændringer i indholdet af ydelsen eller tildelingskriterier. Det er præciseret i standarden, at Ekstra Rengøring er en særlig ydelse, der ikke kan ansøges om, samt at det er hjemmeplejen, der har tildelingskompetencen.


Vedhæftet er kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 24. marts 2022, pkt. 26:

Social- og Sundhedsudvalget godkender tilrettet kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring og sender sagen til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. marts 2022, pkt. 26:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

BDO har foretaget tilsyn med indkøbsordningen i Ishøj Kommune. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Tilsynets overordnede vurderinger:

Tilsynet vurderer, at:

 • Varer i de udtagne stikprøver overholder holdbarhedsdatoerne
 • Der arbejdes med at sikre et godt prisniveau
 • Borgerne ved opstart i ordningen orienteres, svarende til kravspecifikationens beskrivelser
 • Chaufføren kan redegøre for de retningslinjer, der er for leveringen
 • Leverandøren i sin tilrettelæggelse af indkøbsordningen lever op til kravspecifikationens krav til levering, herunder chaufførens beklædning og forhold omkring anmærkningsfri straffeattest
 • Borgerne er meget tilfredse med deres leveringstidspunkt og med både kundeservicemedarbejdernes og chaufførens kommunikation og adfærd
 • Leverandøren anvender et formaliseret kvalitetsstyringssystem. Lederen oplyser, at der ikke er modtaget klager fra borgere i Ishøj Kommune de seneste 12 måneder
 • Borgerne oplever generelt ikke kvalitetsproblemer, og at der reageres relevant fra leverandøren ved fejl
 • Borgerne er tilfredse med sortimentet, bestillingsform og kvalitet

Tilsynet observerer, at:

 • Alle varer opbevares indpakkede og i transportkasser under leveringen, samt at der anvendes kølelegemer i kasserne
 • Chaufføren er præsentabel, udfører sit arbejde på hygiejnisk forsvarlig vis, og kommunikerer og agerer med forståelse for målgruppen under leveringer

Tilsynet anbefaler, at:

 • Leverandøren sikrer, at alle borgere ved opstart i indkøbsordningen orienteres om rykkergebyrer og renter, der løber på ved manglende betaling
 • Alle chauffører bærer synligt ID-kort ved levering til borgerne

Der er ikke udstedt påbud.
Leder oplyser under interview med BDO, at der løbende arbejdes med kvalitet i ordningen.


Tilsynsrapport er vedhæftet.

Lovgrundlag

Indkøbsordning bevilges efter servicelovens § 83.

Økonomi

Der er ingen økonomi til punktet.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 23. juni 2022, pkt. 68:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og i Handicaprådet.
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 23. juni 2022, pkt. 68:

Tiltrådt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Handicaprådet ønsker en kort redegørelse for reglerne for henh. helbredstillæg og udvidet helbredstilæg.

Almindeligt helbredstillæg
En borger
kan søge om at blive godkendt til at få helbredstillæg til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.
Hvis borgeren opfylder betingelserne for helbredstillæg, har borgeren ret til tilskud til dele af den egenbetaling, som der ikke fås sygesikringstilskud til. Hvis borgeren modtager andre tilskud, fx fra Sygeforsikringen Danmark, som er kendt på betalingstidspunktet, fratrækkes de i beregningen af helbredstillægget.

Betingelser for at få tillægget
Borgerens
formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om borgeren kan få tillægget, og tillæggets størrelse afhænger af den personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af borgerens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Jo højere din tillægsprocent er, desto mere kan der opnås i tilskud. 

Ændringer af helbredstillæg
Der kan ske ændringer i den løbende udbetaling af helbredstillægget, såfremt den personlige tillægsprocent ændres. Den personlige tillægsprocent omregnes løbende, hvis fx indtægtsgrundlaget ændres mere end rent midlertidigt.

Udvidet helbredstillæg
Borgeren kan også søge helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling, som der ikke kan fås tilskud til efter sundhedsloven. Borgeren skal være berettiget til almindeligt helbredstillæg for at få udvidet helbredstillæg.Tillægget gives som et engangsbeløb, og dder skal ansøges inden bestilling/udførelse af behandling.

Læs evt. mere på borger.dk/helbredstillaeg

Beslutning

Sagen flyttes til næste møde i Handicaprådet

Resume

Orienteringssag

Administrationen orienterer om nøgletal. Sagen sendes til orientering i Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 23. juni 2022, pkt. 72:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 23. juni 2022, pkt. 72:

Tiltrådt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Der var ikke noget til eventuelt.