Referat
Ishøj Byråd - konstituering torsdag den 7. december 2017 kl. 19:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
Der fremsættes forslag til valg af borgmester, og valget foretages efter bestemmelserne i Styrelsesloven. Opnår en af kandidaterne ved 1. afstemning et antal stemmer svarende til mindst én over halvdelen, dvs. mindst 10, er den pågældende valgt som borgmester. 
Sker dette ikke, foretages der fornyet afstemning. (Ved denne 2. afstemning kan der foreslås nye kandidater). Opnår en af kandidaterne herefter et stemmetal på mindst én over halvdelen, er den pågældende valgt som borgmester. 
Sker dette ikke, foretages der et bundet valg (3. afstemning) imellem de to kandidater, der ved 2. afstemningen har opnået flest stemmer.
 
Den kandidat, der opnår flest stemmer ved denne 3. afstemning, er valgt som borgmester.
 
Ved eventuel stemmelighed foretages der lodtrækning.

Valgt blev:

Parti:

 Ole Bjørstorp

A

(Den valgte borgmester overtager herefter ledelsen af mødet).

Beslutning

F+Ø+V foreslår Ole Wedel-Brandt som borgmester.

Der blev foretaget skriftlig afsteming. Ole Bjørstorp (A) 13 stemmer, Ole Wedel-Brandt (Ø) 6 stemmer.

Ole Bjørstorp (A) blev valgt.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §6, stk. 2 og 3, og §24, stk. 2.

Sagsfremstilling

(Valgteknisk samarbejde):
 
Der anmeldes følgende valggrupper:

Partier:

Antal mandater:

Får i udvalg m.v. pladserne nr. :

 A+O

13

1,2,4,5,7

F+Ø+V

 6

3,6

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §24. stk. 3 og §27.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:

Valgt blev:

 

Parti:

1. næstformand/viceborgmester:

  Sengül Deniz

 

A

2. næstformand/viceborgmester:

    Poul Jørgensen

 

O

 

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling: Ole Wedel-Brandt (Ø) foreslår, at der ikke vælges en 2. viceborgmester.

 

Lovgrundlag

Styrelseslovens §6, stk. 5 og 6.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
7 medlemmer:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelsesloven.

Udvalget fastsætter overordnede retningslinjer og politikker for personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrative områder, og varetager den umiddelbare forvaltning af løn-og personaleforhold inden for kommunens administrative centre. Endvidere fastsætter udvalget regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold forinden sagen forelægges byrådet til beslutning.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender vedrørende kommunens økonomiske planlægning, og har ansvaret for den overordnede fysiske planlægning i henhold til planloven herunder kommuneplanstrategi og lokalplaner, samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver, og udarbejdelse af de økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag, og foretager indstillilng til byrådet.

Endvidere varetages den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om aktiv beskæftigelseindsats, Lov om aktiv social politik, Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter Integrationsloven og ydelser knyttet hertil. Endvidere varetager Økonomi- og Planudvalget Lov om Borgerservice (folkeregister, pas/kørekort, ejendomsskat) , tilsyn med de almene boligorganisationer, turisme og erhverv, venskabsbysamarbejde og trygheds- og kriminalitetsforebyggelse.Vallensbæk Kommune varetager Ishøj Kommunes opgaver inden for beskæftigelsesområdet i henhold til Lov om forpligtende samarbejder.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, og fastsætter regler om indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets budget- og bevillingskontrol, forsikring af værdier, samordne indkøbsfunktioner og IT sikkerhedsbestemmelser.

Udvalget fører tilsyn med, at forvaltningen af de økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger, og kommunens kasse- og regnskabsvæsen er forsvarlig og påser, at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde.

Der henvises i øvrigt til styrelsesvedtægten.

Valgt blev:

 Parti:

1. Ole Bjørstorp

A

2. Poul Jørgensen

O

3. Lennart Hartmann Nielsen

V

4. Merete Amdisen

A

5. Kasper Bjering

A

6. Sami Deniz

F

7. Henrik Olsen

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §17, stk. 1, §18 og §§ 20- 21 og styrelsesvedtægtens §§10, 11 og 12. (borgmesteren er født formand for udvalget)  

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
5 medlemmer: 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor Lov om social service, Lov om specialundervisning for voksne, Lov om forberedende voksenundervisning, Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og Sundhedsloven.

I henhold til Lov om forpligtende samarbejder og STU varetager udvalget Vallensbæk Kommunes opgaver indenfor specialpædagogisk bistand til børn og voksne. 

Endvidere udarbejder udvalget forslag og foretager indstilling til byrådet om, udbygningsplaner, kvalitetsrapporter samt sektorplaner i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget.

Der henvises i øvrigt til styrelsesvedtægten.

Valgt blev:

 Parti:

1. Fmd. Jeannette Merklin

A

2. Næstfmd. Bayram Yüksel

A

3. Kalbiye Yüksel

F

4. Kasper Bjering

 A

5. Ole Wedel-Brandt

Ø

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens §13.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:

5 medlemmer:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kulturelle, kunstneriske og fritidsmæssige opgaver i henhold til Museumsloven, Musikloven, Teaterloven, Filmloven, Billedkunstloven, Lov om ungdomsskoler, Folkeoplysningsloven, koordinering af Integrationsloven m.fl.

Udvalget udarbejder forslag, og foretager indstilling til byrådet om udbygningsplaner og andre sektorplaner indenfor det kulturelle og fritids- og integrationsmæssige område i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget.

Valgt blev:

 Parti:

1. Fmd. Sengül Deniz

A

2. Næstfmd. Ebbe Rosenberg

A

3. Pia Skourup

V

4. Charlotte Jørgensen

O

5. Kalbiye Yüksel

F

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens §15.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
5 medlemmer:
Udvalget træffer afgørelse i personsager vedrørende voksne i henhold til den sociale lovgivning. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for Lov om Social Service, Lov om individuel boligstøtte, Lov om sygedagpenge og Lov om aktiv socialpolitik og kommunens øvrige sociale - og sundhedsmæssige opgaver, herunder ældre- og handicapområdet og boligstøtte. 

I henhold til Lov om Forpligtende Samarbejder varetager udvalget Vallensbæk Kommunes opgaver inden for genoptræning og hjælpemidler på det sociale område for voksne.

Endvidere udarbejder udvalget forslag og foretager indstilling til byrådet om sektorplaner i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget.

Der henvises i øvrigt til styrelsesvedtægten:

Valgt blev:

 Parti:

1. Fmd. Merete Amdisen

A

2. Næstfmd. Charlotte Jørgensen

O

3. Pia Skourup

V

4. Erkan Yapici

A

5. Bayram Yüksel

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 16.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:                                        

5 medlemmer:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver efter Planloven, Byggeloven, Vej- og ekspropriationsloven, Udstykningsloven, Lov om trafikselskaber, samt en række andre love inden for det tekniske område.

Endvidere udarbejder udvalget forslag og indstilling til byrådet om lokalplaner, VVM-sager og sektorplaner for det tekniske område i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget.

Der henvises i øvrigt til styrelsesvedtægten. 

 

Valgt blev:

 

Parti:

1. Fmd. Poul Jørgensen

O

2. Næstfmd. Henrik Olsen

A

3. Lennart Hartmann Nielsen

V

4. Annelise Madsen

A

5. Johnna Stark

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 17.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
5 medlemmer:
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Vandløbsloven, Jordforureningsloven, Lov om varmeforsyning, Lov om fremme af besparelser i energiforbruget, Havmiljøloven, Miljøskadeloven, Råstofloven, Lov om kemiske stoffer og produkter, Lov om betaling for spildevandsanlæg mv., Lov om Miljømål, Lov om planlægning herunder Lokal Agenda 21 plan, klimatilpasningsplan og VVM-pligtige anlæg.  
I henhold til Lov om Forpligtende samarbejder varetager udvalget Vallensbæk Kommunes opgaver indenfor natur og miljø.
 
Endvidere udarbejder udvalget forslag, og foretager indstilling til byrådet om sektorplaner for klima- og miljømæssige områder i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget.
 
Der henvises i øvrigt til styrelsesvedtægten.  

Valgt blev:

Parti

1. Fmd. Erkan Yapici

A

2. Næstfmd. Annelise Madsen

A

3. Ole Beckmann

V

4. Ebbe Rosenberg

A

5. Ole Wedel-Brandt

Ø

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens §14.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
2 medlemmer og 2 stedfortrædere:
Udvalget træffer afgørelser i sager om anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældrenes samtykke. Udvalget træffer ligeledes afgørelser i sager om overvåget samvær og afbrydelse af samvær.
Udvalget består af 2 medlemmer, der vælges af byrådet blandt dets medlemmer. 
Som medlem udpeges endvidere en byretsdommer i retskredsen samt 2 pædagogisk- psykologisk sagkyndige, udpeget af Statsforvaltningen. 
Er der flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolstyrelsen, hvem af dommerne, der skal modtage hvervet. 
Der udpeges tillige en stedfortræder for hvert medlem, som indkaldes til at give møde ved medlemmets forfald. Møderne afholdes i dagtimerne, og kan i akutte sager indkaldes med relativ kort varsel.
Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, som byrådet har valgt.

Valgt som medlemmer:

Parti:

1. Fmd. Henrik Olsen

A

2. Annelise Madsen

A

 

Valgt som personlige stedfortrædere:

Parti:

1. Bayram Yüksel

A

2. Johnna Stark

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §18.

Sagsfremstilling

Valgperiode:

1. januar 2018 - 31. december 2019:

4 repræsentanter:

Den nye nationale målsætning, som vi skal nå inden 2030, kræver ekstra opmærksomhed og indsats i forhold til børn og unges læring og uddannelse. Uddannelsesudvalget skal derfor sætte fokus på: 

 • Hvordan grundskolen ruster flere elever til at gennemføre en ungdomsuddannelse.   
 • Hvordan den nye forberedende ungdomsuddannelse tilrettelægges og implementeres, så den supplerer grundskolens indsats og understøtter de nye nationale mål. 

Jf. oplæg af 27. november 2017 til indholdsbeskrivelse.

 

Ishøj Byråd udpeger fire repræsentanter, hvoraf én udpeges til formand.

Valgt blev:

Parti:

1. Fmd. Johnna Stark

A

2. Kasper Bjering

A

3. Ole Beckmann

V

4. Bayram Yüksel

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §17, stk. 4 udvalg.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
5 medlemmer:

Formålet er, at besidde ejendele i selskaber der udøver forsyningsaktiviteter, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. 

Borgmesteren bemyndiges til, sammen med kommunaldirektøren inden den 31. december 2017, at foretage de fornødne skridt til at gennemføre valg af nye bestyrelsesmedlemmer, herunder en bestyrelsesformand, ved en ekstraordinær generalforsamling, til Ishøj Forsyning Holding A/S i overensstemmelse med beslutningen på det konstituerende byrådsmøde.  
Herudover vælges 2 forbrugerrepræsentanter blandt forbrugerne.

Valgt blev som medlemmer:

 Parti:

1. Fmd. Ebbe Rosenberg

A

2. Henning Bjerre

A

3. Ole Beckmann

V

4. Birgit Nielsen

A

5. Poul Jørgensen

O

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§7.2 i vedtægter for Ishøj Forsyning Holding A/S

Sagsfremstilling

Formålet er, at sikre vandforsyningsaktivitet i Ishøj Kommune af en høj sundhedsmæssig og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtighed for forbrugerne.

Valgt blev som medlemmer:

Parti:

1. Fmd. Ebbe Rosenberg

A

2. Henning Bjerre

A

3. Ole Beckmann

V

4. Birgit Nielsen

A

5. Poul Jørgensen

O

 

Herudover vælges 2 forbrugerrepræsentanter blandt forbrugerne.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens §18, og §6.2 i vedtægter for Ishøj Vand A/S.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
5 medlemmer: 

Formålet er, at drive spildevandsforsyningsaktivitet og sikre en spildevandsforsyningsaktivitet af høj og sundheds- miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

Valgt blev som medlemmer:

Parti:

1. Fmd. Ebbe Rosenberg

A

2. Henning Bjerre

A

3. Ole Beckmann

V

4. Birgit Nielsen

A

5. Poul Jørgensen

O

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 Herudover vælges 2 forbrugerrepræsentanter blandt forbrugerne.

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens §18, §6.2 i Vedtægter for Ishøj Spildevand A/S.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
5 medlemmer: 

Formålet er, at drive servicevirksomhed i tilknytning til vand- og spildevandsforsyningsaktivitet, og sundhedsmæssig kvalitet, herunder forsyningssikkerhed.   

Valgt blev som medlemmer:

Parti:

1. Fmd. Ebbe Rosenberg

A

2. Henning Bjerre

A

3. Ole Beckmann

V

4. Birgit Nielsen

A

5. Poul Jørgensen

O

 

Herudover vælges 2 forbrugerrepræsentanter blandt forbrugerne. 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§6.2 i Vedtægter for Ishøj Forsyning APS

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021
10 medlemmer og 10 suppleanter: 

Medborgerforum består af mindst 7 medlemmer med bopæl i kommunen. Medlemmerne udpeges af byrådet, og følger den kommunale valgperiode. 
Forummet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af byrådet. Udtalelserne offentliggøres. 
Foreningslivet m.v. bliver ved annoncering i Sydkysten samt personlige breve anmodet om at komme med indstillinger. 

Medborgerforum består af: 
2 medlemmer valgt blandt byrådets medlemmer
1 medlem udpeget efter indstilling af lokale idrætsforeninger
1 medlem udpeget efter indstilling af de kulturelle foreninger i Ishøj
1 medlem udpeget efter indstilling af boligtagere i almene boligforeninger i Ishøj
1 medlem udpeget efter indstilling af grundejerforeningerne og bylaug i Ishøj
1 medlem udpeget efter indstilling af skolebestyrelserne i Ishøj
1 medlem udpeget efter indstilling af forældrebestyrelserne for daginstitutionerne i Ishøj
1 medlem udpeget efter indstilling af Seniorrådet
1 medlem udpeget blandt bestyrelsen af Ungerådet
 
Der udpeges samtidig personlige suppleanter. 

Valgt blev:  

Valgt som byrådets repræsentanter:

 

Parti:

 

1. Sengül Deniz

 Formand

 A

2. Bayram Yüksel

 

 A

 

Valgt som suppleanter for byrådets repræsentanter:

 

Parti:  

1. Udpeges senere

 

 

2. Udpeges senere

 

 

Vedtægterne for Medborgerforum er under revision. Øvrige medlemmer vil blive udpeget, når revisionen er afsluttet.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Medborgerpolitik godkendt i byrådet den 7. februar 2012.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:

1 repræsentant og 1 stedfortræder:

Alle kommuner har mulighed for at udpege en repræsentant til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, heraf udpeges 5 medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter. Tidligere var det kun kommuner, der havde nedsat et Integrationsråd, der kunne udpege repræsentanter.

Herudover udpeges 5 medlemmer af ministeren og et medlem fra hver af de 4 største kommuner i landet, i alt 14 medlemmer. Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode på 4 år.

Valgt blev som repræsentant:

Parti:

1. Bayram Yüksel

A

Valgt som stedfortræder:

 

1. Udpeges senere

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 1127 af 11. oktober 2017.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
7 byrådsmedlemmer og 8 medlemmer fra foreninger m.v., samt 8 tilforordnede: 


Byrådet har iht. lovgivningen nedsat et Folkeoplysningsudvalg bestående af 15 medlemmer og 8 tilforordnede. 
Valgt som medlemmer:

7 byrådsmedlemmer og 8 medlemmer fra foreninger m.v.: 

Valgt af og blandt  byrådets medlemmer:

Parti:

1. Ole Bjørstorp

A

2. Sengül Deniz

A

3. Kalbiye Yüksel

F

4. Ebbe Rosenberg

A

5. Henrik Olsen

 A

6. Ole Beckmann

V

7. Bayram Yüksel

A

  

Valgt som personlig stedfortræder:

Parti:

1. Merete Amdisen

A

2. Erkan Yapici

A

3. Sami Deniz

F

4. Jeannette Merklin

A

5. Johnna Stark

A

6. Ole Wedel-Brandt

Ø

7. Kasper Bjering

 A

I henhold til vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget indkalder byrådet med mindst 14 dages varsel indstillinger til valg af medlemmer og tilforordnede fra foreninger m.m.
 
Anmodning om indstilling af medlemmer og tilforordnede er den 3. november 2017 sendt til samtlige tilskudsberettigede foreninger samt fritids- og ungdomsklubber, der modtager støtte til folkeoplysning i Ishøj Kommune i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning, de lokale handicaporganisationer, de almene boligselskaber, Ungdomsskolebestyrelsen, Ungerådet og Seniorrådet. 
Endvidere er det bekendtgjort i Lokalavisen Sydkysten. 
Fristen for indsendelse af indstillinger til valg af medlemmer og tilforordnede var den 27. november 2017 kl. 12.00. 
Oversigt over de modtagne indstillinger fremlægges:

 
2 medlemmer fra de foreninger, der tilbyder folkeoplysende
voksenundervisning: 

Valgt som medlem:

Organisation:

1. Györgyi Csato

Ishøj Oplysnings Forbund

2. Svend Nordbo

AOF Vestegnen

 
Valgt som personlig suppleant: 

1. Helle Nees

 Ishøj Oplysnings Forbund

2. Anita Boulier

AOF Vestegnen

 
3 medlemmer fra gruppen af de stedlige idrætsforeninger: 

Valgt som medlemmer:

Organisation:

  1. Brian Pirmo

Ishøj Idrætsråd

  2. Berit Olsen

Ishøj Idrætsråd

  3. Asmat Ullah

Ishøj Idrætsråd

 
 Valgt som personlige suppleanter: 
 

  1. Mette Sørensen

Ishøj Idrætsråd

 

  2. Carsten Alberg

Ishøj Idrætsråd

 

  3. Kim Grau

Ishøj Idrætsråd

 

 
1 medlem fra øvrige foreninger med folkeoplysende sigte, samt fritids- og ungdomsklubber mv., der modtager støtte i h.t. Lov om støtte til folkeoplysning.
 

Valgt som medlem:

 

Organisation:

Jens Hansen

 

Foreningsunionen

 

Valgt som personlig suppleant:

 

Organisation:

Kaj Anker

 

Foreningsunionen

 
1 medlem fra de lokale børne- og ungdomskorps: 

Valgt som medlem:

 

Organisation:

Benny Naamansen

 

IBUS

 

Valgt som personlig suppleant:

 

Organisation:

Verner Kühl

 

IBUS

  
1 medlem fra de lokale handicaporganisationer
i Ishøj Kommune: 

Valgt som medlem:

 

Organisation:

Birte Søbye Christensen

 

Danske Handicaporganisationer Ishøj

 

Valgt som personlig suppleant:

 

Organisation:

Susanne B. Claudi

 

Danske Handicaporganisationer Ishøj

 
Valg af tilforordnede:
Byrådet udpeger efter indstilling 8 tilforordnede repræsentanter, samt stedfortrædere til at deltage i Folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret:

1 repræsentant fra gruppen af ledere, lærere og medarbejdere fra de folkeoplysende foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
(for denne repræsentant skal der udpeges 2 suppleanter: 

Valgt som tilforordnet:

 

Organisation:

Jeanett Dahl Pedersen

 

AOF Vestegnen

 Valgt som 1. suppleant:

 

Organisation:

Charlotte Falkenberg

 

Valg som 2. suppleant:

Vakant

 

AOF Vestegnen

    
1 repræsentant fra gruppen af ledere og instruktører fra de foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
(for denne repræsentant skal der udpeges 2 suppleanter):
 

Valgt som tilforordnet:

 

Organisation:

Kim Herskov

 

Ishøj Idrætsråd

 

Valgt som 1. suppleant:

 

 Organisation:

Henrik Pedersen

 

 Ishøj Idrætsråd

Valgt som 2. suppleant:

Jette Voss                 Ishøj Idrætsråd

 
1 repræsentant fra øvrige foreninger med folkeoplysende sigte, samt fritids- og ungdomsklubber m.v., der modtager støtte i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning.
 

 Valgt som tilforordnet:

 

Organisation:

 Kristian Pedersen

 

Foreningsunionen

 

Valgt som personlig suppleant:

 

Organisation:

Erik Norup

 

Foreningsunionen

 
1 repræsentant fra de almene Boligselskaber i
Ishøj Kommune: 

Valgt som tilforordnet:

 

Boligselskab:

Wagn B. Jensen

 

AAB, Afdeling 55

 

Valgt som personlig suppleant:

 

 Boligselskab:

Klaus Hemmingsen

 

 AAB, Afdeling 55

 

1 repræsentant udpeget af Ungdomsskolebestyrelsen:

 

Personlig stedfortræder:

Michael Krøll Eriksen (fortsætter indtil Ungdomsskolebestyrelsen har konstitueret sig i januar 2018)

 

 

  

1 repræsentant udpeget af Seniorrådet:

 

Personlig stedfortræder :

Erik Schlichting

 

Jan Diemer

 

1 repræsentant udpeget af Ungerådet:

 

Personlig stedfortræder:

Miilishia Moradi

 

 

 
 
1 repræsentant fra Kultur- og Fritidscentret:
 

Tilforordnet:

Personlig stedfortræder:

Kulturchef John Romlund

Direktør for Velfærd og Undervisning Lisbet Lentz

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2019 - 30. juni 2022:

1 medlem og 1 suppleant:

Kommunalbestyrelserne/byrådet indstiller i henhold til skatteforvaltningsloven personer til skatteankenævn, vurderingsankenævn og fællesankenævn, hvorefter Skatteankestyrelsen efter bemyndigelse fra ministeren udnævner de indstillede personer.

Kommunalbestyrelsen/byrådet skal indstille én person til hver af kommunens pladser i ankenævnene og én  person som personlig suppleant for hvert medlem. Det er et krav, at den enkelte kandidat er valgbar til kommunalbestyrelsen/byrådet, og opfylder habilitets- og decorumkrav - det betyder blandt andet, at personen skal have indgivet selvangivelse og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige, samt have vist IT-kundskaber og kunne anvende digitale løsninger på brugerniveau.  

Endvidere lægges der vægt på, at de indstillede personer har kendskab til skatteområdet. Kendskabet kan være af både teoretisk og praktisk karakter. Indstillingen skal samtidig være ledsaget af en angivelse af den pågældendes fulde navn, evt. tidligere medlemskab af et ankenævn og kvalifikationer til at bestride hvervet.  

Byrådet opfordres til at indstille yngre personer og kvinder med henblik på at sikre en mere ligelig repræsentation.

Ny lov om ændring af skatteforvaltningsloven træder i kraft den 1. januar 2018. Vedtagelsen indebærer ændringer i vurderingsankenævnsstrukturen som følge af en opprioritering af vurderingsfaglige kompetencer. De nuværende fælles skatte- og vurderingsankenævn opløses og erstattes af et antal separate skatteankenævn. "Skatte- og vurderingsankenævn" ændres således med virkning pr. 1. januar 2019 til "Skatteankenævnskredsen".

Da den nuværende struktur bibeholdes på kort sigt, skal der indstilles det samme antal personer til de forskellige ankenævn som ved sidste valg. Der skal dermed indstilles 132 medlemmer til skatteankenævnene, 67 medlemmer til vurderingsankenævnene og 67 medlemmer til fællesankenævnene. Ishøj Byråd kan indstille én person til fællesankenævnet samt én suppleant.  

Valgt blev som medlem:

Parti:

1.

 

Indstillet som suppleant:

 

1.

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 
 
 

 

Beslutning

Udsat.

Lovgrundlag

§§ 5, 8-10 og 15 , jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 21. november 2015, og bekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motornævnskredse.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
3 delegerede og 3 stedfortrædere: 

Medlemskommunerne kan udpege en stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen samt 1 stedfortræder for hver af de valgte.
 
Indbyggertallet var pr. 1. november 2017:  22924.

Valgt blev som delegerede:

Parti:

1. Ole Bjørstorp

A

2. Merete Amdisen

A

3. Kalbiye Yüksel

F

Valgt som stedfortrædere:

 

1. Poul Jørgensen

O

2. Henrik Olsen

A

3. Sami Deniz

F

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Landsforeningens love §4.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
3 medlemmer og 3 stedfortrædere:  

Valgbestyrelsen påser, at indleverede kandidatanmeldelser er gyldige, og sørger for tilvejebringelse af stemmesedler og valglister, samt forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen. 
Ishøj Kommune hører under Hovedstadsområdet, Brøndbykredsen, der omfatter Brøndby, Vallensbæk og Ishøj.

Valgt som medlemmer:

Parti:

1. Ole Bjørstorp

A

2. Poul Jørgensen

O

3. Ole Wedel-Brandt

Ø

 

 

Valgt som stedfortrædere:

Parti:

1. Merete Amdisen

A

2. Henrik Olsen

A

3. Ole Beckmann

V

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om valg til folketinget, §§23 - 28 og §31, jf. Lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017, Europa-Parlamentsvalglovens, §16, jf. Lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
5 medlemmer og 5 stedfortrædere:
Byrådet skal blandt sine medlemmer vælge mindst 5 og højst 7 medlemmer til Valgbestyrelsen. Endvidere skal der vælges stedfortrædere. 
Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og valglister og opslag, og forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintælling) samt opgørelsen af valget.

Valgt som medlemmer:

Parti:

1. Ole Bjørstorp

A

2. Poul Jørgensen

O

3. Lennart Hartmann Nielsen

V

4. Annelise Madsen

A

5. Erkan Yapici

A

 

 

Valgt som stedfortrædere:

Parti:

1. Merete Amdisen

A

2. Kasper Bjering

A

3. Ole Beckmann

V

4. Henrik Olsen

A

5. Bayram Yüksel

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om kommunale valg, §§13-15 og §18, jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 26. september 2017.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
Valg af 7 medlemmer fra byrådet: 

Ifølge styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen, bilag 4, skal der nedsættes en valgbestyrelse, som har ansvaret for gennemførelsen af det kommende skolebestyrelsesvalg. Skolebestyrelsesvalget gennemføres i perioden primo marts - medio maj 2018. Valgperioden er 1. august 2018 - 31. juli 2022. Valgbestyrelsen består, ud over skolelederen, af en valgbestyrelsesformand, som er udpeget af byrådet og en forældrerepræsentant. 

Valget af medlemmer sker ved flertalsvalg (for hver skolebestyrelse) efter den kommunale styrelseslov § 24 stk. 1, med mindre der i byrådet er enighed om en anden valgmåde.

Valgt af og blandt byrådets medlemmer som valgbestyrelsesformand: 

  Skole:

 

 Navn:

  Parti:

  Gildbroskolen

 

 

  Ishøj Skole

 

 

  Strandgårdskolen

 

 

  Vejlebroskolen

 

 

  Vibeholmskolen

 

 

  Skolen på Ishøjgård

 

 

  Kirkebækskolen

 

 

 

Beslutning

Fordeles af Børne- og Undervisningsudvalget blandt udvalgets medlemmer.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen af 14. september 2017,

§ 1.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
7 medlemmer fra byrådet:
 
Jf. Folkeskoleloven kan byrådet efter anmodning fra skolebestyrelsen bestemme, at et af dens medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Valget af byrådets medlemmer sker ved flertalsvalg (for hver skolebestyrelse) efter den kommunale styrelseslov § 24 stk. 1, med mindre der i byrådet er enighed om en anden valgmåde.
 
Valgt af og blandt byrådets medlemmer:

  Skole:

 

 Navn:

  Parti:

  Gildbroskolen

 

 

  Ishøj Skole

 

 

  Strandgårdskolen

 

 

  Vejlebroskolen

 

 

  Vibeholmskolen

 

 

  Skolen på Ishøjgård

 

 

  Kirkebækskolen  

 

 

 

Beslutning

Fordeles af Børne- og Undervisningsudvalget blandt udvalgets medlemmer.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 42, stk. 4.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
2 medlemmer og 2 stedfortrædere:

Der skal vælges en bestyrelse bestående af 7 medlemmer og 2 tilforordnede repræsentanter.

Bestyrelsen sammensættes således:

 • 2 medlemmer af Ishøj Byråd
 • 2 medlemmer fra organisationerne med særlig interesse for Ungdomsskolen
 • 1 medlem valgt af og blandt Ishøj Ungdomsskoles medarbejdere
 • 1 medlem valgt af og blandt Ishøj Ungdomsskoles elever, klubmedlemmer eller  tilsvarende
 • 1 medlem fra skolebestyrelserne
 • 1 tilforordnet repræsentant fra kommunens folkeoplysningsudvalg (uden stemmeret).
 • 1 tilforordnet repræsentant fra Ungerådet (uden stemmeret).
 • Bestyrelsen refererer gennem Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomi- og Planudvalget og byrådet. 

Valgt som medlemmer:

Parti:

1. Sengül Deniz

A

2. Ebbe Rosenberg

A

 

Valgt som stedfortrædere:

Parti.

1. Ikke udpeget

 

2. Ikke udpeget

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

I henhold til lov nr. 411 af 13. juni 1990 om Ungdomsskoler og bekendtgørelse  nr. 438 af 8. maj 2017 samt vedtægter af juni 2010 for Ishøj Ungdomsskole.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
2 medlemmer og 2 stedfortrædere:


I henhold til vedtægter af 4. maj 2010 for Ishøj Kulturskole består bestyrelsen af 8 medlemmer:  

 • 2 repræsentanter for Ishøj Byråd
 • 2 repræsentanter for Kulturskolens forældre
 • 1 repræsentant for Kulturskolens medarbejdere
 • 2 repræsentanter for Kulturskolens elever
 • 1 repræsentant fra folkeskolen

Herudover deltager tilforordnet uden stemmeret

 • 1 kulturskoleleder (sekretær)
 • 1 souschef fra Kulturskolen

Byrådet udpeger formanden for kulturskolebestyrelsen af og blandt de medlemmer af Kulturskolebestyrelsen, der er udpeget.

Kulturskolebestyrelsen vælger af og blandt sine medlemmer en næstformand. 

Valgt som medlemmer:

Parti:

1. Claus Mortensen

A

2. Sengül Deniz

A

 

Valgt som stedfortrædere:

Parti:

1. Ikke udpeget

 

2. Ikke udpeget

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

I henhold til Lov nr. 306 af 10. juni 1976 og bekendtgørelse nr.673 af 14. maj 2013, samt vedtægter af 2. juni 2015 for Ishøj Kulturskole.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
3 medlemmer: 

Ishøj Byråd vælger 3 medlemmer til bestyrelsen: 

Den nye lov om forberedende grunduddannelse (FGU) betyder, at produktionsskolerne fra 1. august 2019 omdannes til del-skoler under de nye FGU-institutioner, og denne omdannelse får også betydning for Møllens bestyrelse.

 Valgt blev:

Parti:

1. Fmd. Henning Bjerre

A

2. Eva Amdisen

A

3. Helle Olesen

B

 

Beslutning

A + O indstiller, at de nuværende medlemmer fortsætter til den 1. august 2019.

Plads nr. 3 indstillet af F+Ø+V.

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

§3 i vedtægterne for Møllen.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
1 medlem og 1 suppleant : 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 1 fra hver interessent/kommune : Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Greve og Ishøj. 

Valgt som medlem:

Parti:

1. Ole Bjørstorp

A

 

Valgt som stedfortræder:

Parti.

1. Merete Amdisen

A

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§ 5 i vedtægterne for Strandparken.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:


1 byrådsmedlem og 1 personlig stedfortræder samt
1 observatør til bestyrelsen og 2 medlemmer til brugerrådet:

Endvidere udpeges der til et embedsmandsudvalg, som skal sikre effektiv udveksling af informationer/sparring og dialog op til 2 personer fra administrationen.
Brugerrådets formål er at sikre en effektiv information og dialog, mellem distributionsselskaberne og bestyrelsen, samt fremme samarbejdet mellem distributionsselskaberne og VEKS.

De kommunale og private distributionsselskaber, som varetager kollektiv fjernvarmeforsyning, udpeger hver 2 medlemmer, hvoraf mindst det ene medlem skal være medlem af distributionsselskabets bestyrelse.

De af kommunens udpegede medlemmer til VEKS’ bestyrelse – ordinært bestyrelsesmedlem, personlig stedfortræder samt evt. observatør – skal være opmærksomme på, at det konstituerende bestyrelsesmøde i VEKS er, fredag den 15. december 2017, kl. 13.30 til 14.30. Der vil være mulighed for gruppemøder fra kl. 13.30-14.00, mens det konstituerende bestyrelsesmøde afholdes fra kl. 14.00.

Valgt blev til bestyrelsen:

Parti:

1. Erkan Yapici

A


Valgt blev som personlig stedfortræder til bestyrelsen:

Parti:

1. Annelise Madsen

A
Valgt blev som observatør (uden stemmeret):

Parti:

1. Henning Bjerre

A

Valgt blev til Brugerråd i henhold til kommissorium:


1. Ikke udpeget

A

2. Sami Deniz

F

Valgt blev til Embedsmandsudvalget:


1. Lederen af Ishøj VarmeværkBeslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

VEKS' vedtægter §8 stk.1 og 2 og §12.

Sagsfremstilling

Repræsentantskabet:
Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
1 repræsentant/byrådsmedlem og 1 personlig suppleant/byrådsmedlem:

Kun byrådsmedlemmer kan være medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet. 
Der udpeges tillige en personlig suppleant, der under repræsentantens midlertidige forfald træder i dennes sted. 
Interessentskabets formål er, at forestå distribution af naturgas , herunder anlæg og drift af distributionsnet. Selskabet kan påtage sig andre opgaver i tilknytning til distribution af naturgas.

Selskabet kan være ejer af selskaber med begrænset ansvar, der varetager andre formål og opgaver, og samarbejder med andre energiselskaber.

Selskabet kan træffe beslutning om sammenslutning med et eller flere andre energiselskaber. Beslutning herom træffes af repræsentantskabet med det i §7, stk. 7  nævnte kvalificerede stemmeflertal.

Selskabet kan i fællesskab med andre energiselskaber stifte fællesorganer til varetagelse af fælles interesser.

Valgt som repræsentant:

Parti:

1. Ole Bjørstorp

A

 

Valgt som personlig suppleant:

Parti:

1. Merete Amdisen

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§ 6,3 og 6,4 i vedtægterne for HMN.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
2 byrådsmedlemmer:

Interessenterne er Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Hver af interessenternes kommunalbestyrelser/byråd vælger 2 medlemmer til selskabets bestyrelse.    
Selskabets formål er ved anlæg samt drift og vedligeholdelse af interessentskabets arealer at skabe rekreative områder til størst mulig nytte for de 4 kommuners beboere. 
Interessentskabet forestår den del af søområdets vedligeholdelse, som ikke hører under søområdets funktion som regnvandsbassin, og som i øvrigt naturligt indgår i hele områdets rekreative formål.

Valgt som medlemmer:

Parti:

1. Ebbe Rosenberg

A

2. Poul Jørgensen

O

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§ 6 i vedtægterne for I/S Vallensbæk Mose.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
1 observatør : 

Ishøj Kommune er ikke medlem, men kan udpege en observatør til bestyrelsen med taleret. 

Valgt som observatør:

Parti:

1. Ebbe Rosenberg

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
1 personlig stedfortræder:

Der nedsættes en styringskomité som er et politisk organ af borgmestrene fra Ishøj, Albertslund, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Rødovre og Vallensbæk kommuner.

Valgt som personlig stedfortræder:

Parti:

1. Sengül Deniz

A


Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Vedtægterne §4, stk.2. for Kulturinvesteringsrådet.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
1 byrådsmedlem: 

Iværksætterkontaktpunktets medlemskreds er Ishøj, Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk kommuner. Samarbejdskommunerne vælger også 1 repræsentant blandt kommunalbestyrelsens/byrådets medlemmer.

Ishøj Kommune har formandskabet.  

Valgt som medlem:

Parti:

 Ole Bjørstorp

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§9 i Vedtægten for Iværksætterkontraktpunktet.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:


1 medlem og 1 stedfortræder: 

I åstedsforretninger vedrørende gennemførelse af ekspropriationer i h. t. nedennævnte love og lovbekendgørelser skal deltage mindst 1 medlem af byrådet. Dette medlem leder forretningen.
 
 
Både medlemmet og stedfortræderen skal vælges blandt byrådets medlemmer.

Valgt som medlem:

Parti:

1. Poul Jørgensen

O

 

Valgt som stedfortræder:

Parti:

1. Henrik Olsen

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

LBK. nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje
LBK. nr. 1234 af 4. november 2015 om private fællesveje
LBK. nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse (kap 8)
LBK. nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning (kap 11)
LBK. nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning (kap 7)
LBK. nr. 523 af 22. maj 2017 om varmeforsyning (kap 3)
Alle love med senere ændringer. Bortset fra Lov om planlægning og Lov om vandforsyning.

Bilag

Sagsfremstilling

 
Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
Udpegning af 2 personer: 

Ekspropriationskommissioner behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som foretages, jf. lovens §5.

Taksationskommissionerne efterprøver kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes, jf. §19,stk. 1 i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom. 

Ekspropriationskommissionen er 1. instans og Taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen. 
Byrådet udpeger 1 person til h.h.v. Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen, der optages på en liste over kommunale medlemmer. Det samme medlem kan ikke deltage i både Ekspropriations- og Taksationskommissionens behandling af en sag. De personer der udpeges af byrådet, bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Hvervet er omfattet af Forvaltningsloven, hvorfor det er vigtigt, at de udpegede ligeledes er bekendt med de særlige regler om habilitet.

Endvidere bør der tages hensyn til ligestilling ved udpegningen. 

En Ekspropriationskommission består af fem medlemmer. Formanden er en af de i lovens §4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udpeger fire medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf to medlemmer fra en af Transport-, Bygnings- og Boligministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste. Byrådet udpeger en repræsentant til det enkelte anlæg, der deltager i kommissionens møder.

En Taksationskommission består af fem medlemmer. Formanden skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongen (kongehuset) for en 6-årig periode. Formanden udpeger til den enkelte sag fire medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af Transport-, Bygnings- og Boligministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste.

 

Udpeget til Ekspropriationskommissionen:

Parti:

1. Emil Nissen

A

 

Udpeget til Taksationskommissionen:

Parti.

1. Uffe Andersen

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§§ 4-6 og § 7a i Ekspropriationsprocesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
Udpegning af 3 personer:  

Transport-, bygnings- og boligministeren nedsætter Overtaksationskommissioner til at efterprøve taksationskommissionernes afgørelser og fastsætter deres forretningsområder. Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål i henhold til lov om offentlige veje m.v. 

Byrådet udpeger 2 personer til optagelse på listen over medlemmer af Taksationskommissionen og 1 person til optagelse på listen over medlemmer til Overtaksationskommissionen som omfatter kommunen.

De personer der udpeges af byrådet, bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Hvervet er omfattet af forvaltningsloven, hvorfor det er vigtigt, at de udpegede ligeledes er bekendt med de særlige regler om habilitet. Det samme medlem kan ikke deltage i både Taksations- og Overtaksationskommissionens behandling af en sag. 

En Taksationskommission består af 3 medlemmer. Transport-, bygnings- og boligministeren udpeger formanden, der skal have juridisk kandidateksamen. Formanden udpeger til den enkelte sag to medlemmer fra en kommunale liste.

Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme, og have sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser i land- og byområder, men må ikke være medlemmer af vejbestyrelser, dvs. byråd, der har truffet beslutning om ekspropriation.

Der bør tages hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer.

 

Udpeget til Taksationskommissionen:

Parti:

1. Uffe Andersen

 A

2. Emil Nissen

A

Udpeget til Overtaksationskommissionen:

 

1. Birgit Nielsen

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, §§ 106-108, jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
3 medlemmer og 3 suppleanter:
Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse. Hegnssynet består af 3 medlemmer, hvoraf hvilket det ene beskikkes som formand med en personlig suppleant. Medlemmer og suppleanter skal udpeges blandt kommunens egne borgere, og mindst 1 medlem skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på over 1.000 indbyggere eller derover skal 1 medlem være bygningskyndigt.

Personer der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke.

Valgt blev som medlemmer:

Parti:

1. Svend Nordbo

A

2. (plantningskyndig) John Nielsen

O

3. (bygningskyndig) Peter Møller

V

                                                                                                                                   

 

Valgt blev som personlige stedfortrædere:

Parti:

1. Emil Nissen

A

2. (plantningskyndig) Birgit Nielsen

A

3. (bygningskyndig) Kjeld Haick

V

 

Byrådet udpeger som formand:

Parti:

1. Svend Nordbo

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1746 af 14. december 2015 om hegn, §§ 27-32.  

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021 :


Vurderingsmændene skal efter nærmere angivne bestemmelser vurdere skader forvoldt af husdyr. 
Byrådet kan overdrage opgaverne til Hegnssynet. 
Det foreslås, at opgaverne overdrages til Hegnssynet som i tidligere valgperioder.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Mark- og vejfredslovens §§ 21-23, jf. lovbekendtgørelse nr. 1847 af 14. december 2015.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
1 Byrådsmedlem og 1 personlig stedfortræder til bestyrelsen og
2 delegerede til repræsentantskabet: 

Kommunen repræsenteres i bestyrelsen af de enkelte kommuners borgmestre. 
Der udpeges et bestyrelsesmedlem samt personlig repræsentant af og blandt kommunalbestyrelsen/byrådets medlemmer. 
Endvidere udpeges der 1 delegeret for hver påbegyndt 20.000 indbyggere af og blandt kommunalbestyrelsen/byrådets medlemmer, d.v.s. 2 delegerede fra Ishøj Kommune til generalforsamlingen. 

Valgt som medlem:

Parti:

1. Ole Bjørstorp

A

 

Valgt som personlig stedfortræder:

Parti:

1. Merete Amdisen

A

 

Udpeges som delegerede til generalforsamlingen:

Parti:

1. Annelise Madsen

A

2. Poul Jørgensen

O

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§§8 og 10 i Vedtægter for Vestforbrænding.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021: 

1 byrådsmedlem og 1 suppleant: 

Byrådet i de kommuner, der deltager i trafikselskabet Movia's område, udpeger hver et medlem af kommunalbestyrelsen/byrådet til trafikselskabets repræsentantskab.
Københavns Kommune, som er største tilskudsyder til Movia, har direkte ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. Repræsentantskabet udpeger 6 medlemmer og suppleanter til Movias bestyrelse. Valget foregår efter de almindelige bestemmelser i den kommunale styrelseslov.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, og består af 9 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges fra h.h.v. Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Valgt som medlem:

Parti:

1. Annelise Madsen

 A

 

Valgt som suppleant:

Parti:

1. Ole Bjørstorp

A

 

Beslutning

Til trådt.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber, §§ 1,2, og 5 og Vedtægt for Trafikselskabet Movia §§7 og 8 samt §12.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
1 medlem og 1 suppleant:

Fredningsnævnet behandler fredningssager og dispensation fra fredning. 
Miljø- og fødevareministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnenes geografiske område fastlægges af miljø- og fødevareministeren. Formanden der skal være dommer udpeges af miljø- og fødevareministeren.

Byrådet i den kommune hvor det pågældende areal er beliggende, vælger et medlem og en suppleant. 
Det er ikke et krav, at medlemmerne og suppleanterne er medlemmer af byrådet. 

Valgt som medlem:

Parti:

1. Johnny Pedersen

A

 

Valgt som suppleant:

Parti:

1. Svend Nordbo

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelseslovens §35, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017.  

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
8 medlemmer og 8 suppleanter: 

Handicaprådet er et rådgivende organ, og har til virke for at tilvejebringe de bedst mulige vilkår for kommunens handicappede. Rådet beskæftiger sig med generelle overordnede spørgsmål og ikke personsager. Handicaprådet sammensættes af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 4 medlemmer udpeget af byrådet.

Handicaprådet vælger selv sin formand.  

Udpeget af byrådet:

Parti:

1. Merete Amdisen

A

2. Charlotte Jørgensen

O

3. Lennart Hartmann Nielsen

V

4. Erkan Yapici

A

    

Indstilling fra Danske Handicaporganisationer:

Forening:

1. Birte Søbye Christensen

Scleroseforeningen

2. Jan Diemer

Dansk Blindesamfund

3. Helle Nees

Sind

4. Susanne B. Claudi

Lev

     

Udpeget som suppleanter af byrådet:

Parti:

1. Annelise Madsen

A

2. Bayram Yüksel

A

3. Pia Skourup

V

4. Sengül Deniz

A

        

Suppleanter indstillet fra Danske Handicaporganisationer:

Forening:

1. Ivan Munck Pedersen

Scleroseforeningen

2. Helene Bendiksen

Dansk Blindesamfund

3. Karina Pultz

Sind

4. Charlotte la Cour

Autismeforeningen

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016, og bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 26 og 27.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperioden: 1. januar 2018 - 31. december 2021:

2 medlemmer: 

Udsatterådet i Ishøj Kommune har til formål at rådgive relevante politiske udvalg i forhold, der vedrører udsatteområdet. Udsatterådets formål er ligeledes at fremme, at der bliver sat fokus på udsatte borgere, herunder påvirke, at der bliver igangsat konkrete tiltag for målgruppen, der kan bidrage til at bedre vilkårene for udsatte borgere i Ishøj Kommune. Udsatterådet behandler ikke personsager. 

Udsatterådet sammensættes af 2 medlemmer udpeget af byrådet, 4 brugermedlemmer som vælges blandt brugerne ved et valg afholdt i det socialpsykiatriske værested Det Gule Hus, 2 brugermedlemmer, som repræsenterer henholdsvis foreningen Lænken i Ishøj og foreningen SIND samt 2 medlemmer udpeget fra Ishøj Kommune. For brugermedlemmerne gælder det, at de vælges for en 2-årig periode. 

Der lægges op til, at formanden for Udsatterådet vælges blandt brugermedlemmerne.

 

Udpeget af byrådet:

Parti:

1. Merete Amdisen

A

2. Annelise Madsen

A

 

Valgt som brugermedlemmer:

 1. Anne Jensen
 2. Malene Højkjær
 3. Kenneth Nielsen
 4. Karina Pulz

 

Valgt som repræsentanter fra brugerorganisationer:

Forening:

1. Helle Nees

SIND

2.

Novavi

 

Medlemmer udpeget fra Ishøj Kommune:

Afdeling:

1. Forstander Anette Harbers van Bijlevelt Rix

Kløverengen

2.

 

 

Suppleanter valgt blandt brugerne:

 1. Victoria Nielsen
 2. Alice Thyra Ageriis

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
1 medlem (borgmesteren er født medlem):

Østsjællands Beredskab I/S er et kommunalt fællesskab efter kommunestyrelseslovens §60. Fællesskabet har til formål at varetage opgaver vedrørende det kommunale redningberedskab efter beredskabsloven samt andre opgaver, som hensigtsmæssigt kan varetages i tilknytning hertil.

Fællesskabet består af følgende kommuner:

Greve, Høje-Taastrup, Køge, Solrød, Stevns, Roskilde, Vallensbæk og Ishøj.

Valgt blev borgmester:

Parti:

1. Ole Bjørstorp

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Beredskabsloven og Østsjællands Beredskabs vedtægter trådt i kraft pr. 1. oktober 2015

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
3 byrådsmedlemmer:


Ishøj Kommune ejer andelsbeviser for kr. 341.500,00, ligesom Gieses Legat, der bestyres af Ishøj Kommune, ejer for kr. 400,00. Hver andelshaver har 1 stemme ved de besluttende møder, der afholdes i selskabet.

Endvidere vælges en repræsentant fra kommunen til at indgå som formand for bestyrelsen.

Byrådsmedlem Jeannette Merklin (A) har besat alle 3 poster i indeværende periode.  

Valgt blev:

Parti:

1. (som formand for bestyrelsen) Jeannette Merklin

A

1. (repræsentant for byrådet) Jeannette Merklin

A

2. (repræsentant for Gieses Legat) Jeannette Merklin

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Vedtægterne for Andelsselskabet i Ishøj Forsamlingshus, og beslutning fra generalforsamling af 15. april 2015.

På generalforsamling i Ishøj Forsamlingshus den 15. april 2015 blev det besluttet, at en repræsentant fra kommunen skulle indgå som formand for bestyrelsen.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:

2 medlemmer og 2 suppleanter:


Ishøj Byråd skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf den ene er borgmesteren.
Byrådet udpeger samtidig 2 suppleanter, der kan træde til i tilfælde af forfald blandt de to faste medlemmer.

Kommunaldirektøren eller dennes stedfortræder tilforordnes til at overvære bestyrelsens møder uden stemmeret.

Valgt til bestyrelsen:

Parti:

1. Borgmester Ole Bjørstorp

A

2. Merete Amdisen

A

Valgt som suppleant for:


1. Henrik Olsen

A

2. Kasper Bjering

A


Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§2 i vedtægter for Erhvervskontaktudvalget.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
9 medlemmer:

Byrådet kan nedsætte en boligkommission.  I indeværende periode er der ikke valgt medlemmer til boligkommissionen.

Boligkommissionen vælges af byrådet og skal bestå af 9 medlemmer. Formanden og 2 andre medlemmer skal tillige være medlemmer af byrådet. Af de øvrige 6 medlemmer skal 1 være læge, 1  have brandmæssig sagkundskab, 1 være bygningssagkyndig, og 1 være jurist. 2  medlemmer vælges efter indstilling af h.h.v. større grundejerforeninger og lejerforeninger.  

Kommissionen skal føre tilsyn med bygninger, som benyttes til beboelse eller ophold, når det vurderes, at disse ejendomme ved deres beliggenhed, indretning eller andre forhold er sundhedsfarlige eller brandfarlige.

I tilfælde af, at der kommer opgaver til Boligkommissionen, indkaldes byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Byfornyelseslovens §81, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016.  

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
2 medlemmer og 2 suppleanter: 


Huslejenævnet træffer afgørelser i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer i relation til huslejespørgsmål m.v. 
Nævnet består af en juridisk formand, der udpeges af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet og to medlemmer, der vælges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis udlejer- og lejerforeninger. Der vælges suppleanter for hvert medlem.

Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold. 

Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i lejeloven, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret. Personer der er fyldt 65 år, eller kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget for at blive beskikket.

I sager om tvister efter §§ 79a-79c i lejeloven tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den social sagkyndige udpeges af byrådet

Der er ved opslag i Sydkysten annonceret efter indstillinger. Indstillingerne fremlægges.

Valgt blev som formand:

 

1. Cand.Jur. Mads Schønning Frandsen

 

Valgt som udlejerrepræsentant:

 

1. Advokat Rene Wøhler

 

Valgt som lejerrepræsentant:

 

 1. Lena Lumbye

Ishøj Boligselskab

Indstillet som social kyndig person.

 Eva Holm-Rasmussen

 

                                                                                                                                   

 

Valgt blev som suppleant:

 

Som udlejerrepræsentant:

 

1. Ikke udpeget

 

Som lejerrepræsentant:

 

1. Ikke udpeget

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, §§ 35-44, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015, og lejelovens,  §§ 106 og 109, stk. 2 og 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 227 af 9. marts 2016.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
2 medlemmer og 2 suppleanter: 


Beboerklagenævnet træffer afgørelser i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer i almene boligorganisationer m.v. vedrørende nærmere angivne forhold.
 
Nævnet består af en juridisk formand, der udpeges af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet og to medlemmer, der vælges af byrådet efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold.


I sager efter lovens kapitel 13 tiltrædes nævnet af en person, der er kyndig med hensyn til sociale forhold, som udpeges af byrådet.

Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i Lejeloven, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret. Der vælges endvidere suppleant for den socialt sagkyndige.

Der er ved opslag i Sydkysten annonceret efter indstillinger fra Udlejer- og lejerforeninger. Indstillingerne fremlægges.

Udnævnelsen sker for indtil 4 år. Et medlem kan dog vælge at udtræde efter at være fyldt 67 år. 

 Valgt blev som formand:

 

1. Dorthe Schade

 

Valgt som udlejerrepræsentant:

 

1. Henning Bjerre

 Bo-Vest

Valgt som lejerrepræsentant:

 

1. Christina Søby

 AAB

Indstillet som social kyndig person.

1. Eva Holm-Rasmussen

 

                                                                                                                                   

 

Valgt blev som suppleant for:  

 

Udlejerrepræsentant:

 

1. Bent Hansen

DAB - Vildtbanegård

Lejerrepræsentant:

 

1. Ikke udpeget

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Almenlejelovens kapitel 17, §§ 96-98, og 109, stk. 2 og 3. jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
1 medlem: 

Ishøj Byråd udpeger 1 medlem til bestyrelsen.

Grundejerforeningens formål er, at eje, drive og vedligeholde udenoms-, adgangs- og parkeringsarealerne. 

Valgt som medlem:

Parti:

1. Annelise Madsen

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Vedtægtens §9.1 for Grundejerlauget Stationsforpladsen.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:

2 medlemmer:

 

Formål at varetage ejernes fælles interesse i vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealer, i det omfang denne pligt ikke er henlagt til de enkelte medlemmer ved vedtægten.

Ishøj Kommune ejer, ejerlejlighed nr. 2 og 3, og anvendes til h.h.v. offentlige toiletter og kontor/opholdslokale for Movia`s chauffører. Ejerlejlighed nr. 1 ejes af boligselskabet DAB og består af almene boliger. Ejerlejlighed nr. 4  anvendes til butikker.

 

P.t. er Erkan Yapici (A) udpeget fra byrådet , og Flemming Bie fra center for Ejendomme og Byggesager.

 

Valgt som medlem:

Parti:

1. Erkan Yapici

A

 

Udpeget fra administrationen:

 

1. Flemming Bie

 

  

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
2 medlemmer og  2 suppleanter: 

Der skal vælges en formand og 4 medlemmer til bestyrelsen. Endvidere vælges 2 suppleanter.
3 medlemmer vælges blandt ejerne af ejerlejlighederne 2-17 og 20-29. Byrådet udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af foreningen eller boende i en af ejerlejlighederne. 
Formanden vælges for 2 år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år efter tur i den rækkefølge, hvor de er blevet valgt. Bestyrelsen finder selv sin formand.

Valgt som medlem:

Parti:

1. Ole Bjørstorp

A

2. Poul Jørgensen

O

 

Valgt som suppleanter:

Parti:

1. Merete Amdisen

A

2. Charlotte Jørgensen

O

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§12 i vedtægterne for Ejerforeningen Åparken.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
1 medlem :

Et medlem af bestyrelsen skal være udpeget af Ishøj Byråd.

Bestyrelsen varetager driften og vedligeholdelsen af den fælles faste ejendom. På den årlige generalforsamling vælges en administrator til at varetage den samlede drift indenfor de rammer, der bestemmes af nærværende vedtægter og i overensstemmelse med instrukser, som er givet af bestyrelsen.

Øvrige ejere af Ejerlejlighedsforeningen er: Danica Pension, Dansk Supermarked Danmark A/S (Bilka), A/B Centerparken, Ishøj Hotel Ejendom ApS, Post Nord AB og Vestegnens Fysioterapi.

 

Valgt som medlem:

Parti:

1. Ole Bjørstorp

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§36 i vedtægterne af 15. november 2004 for Ejerlejlighedsforeningen Ishøj Bycenter.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
2 medlemmer og 2 suppleanter:


Byrådet skal udpege 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for Centerforeningen Ishøj By Center. Formanden vælges af generalforsamlingen.

Byrådets repræsentanter vælges for byrådets funktionsperiode.

Valgt som medlem:

Parti:

1. Ole Bjørstorp

A

2. Annelise Madsen

A

 

Valgt som suppleanter:

Parti:

1. Merete Amdisen

A

2. Henrik Olsen

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§21 i Vedtægterne af 15. juni 1994 for Centerforeningen Ishøj Bycenter.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
5 medlemmer: 

Grundlisteudvalget udvælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninge og domsmænd. Der udvælges en person for hver 300 indbyggere. 
Medlemmerne behøver ikke at være medlemmer af byrådet.  

Valgt som medlem:

Parti:

1. Merete Larsen

A

2. John Nielsen

O

3. Gitte Christiansen

F

4. Bayram Yüksel

A

5. Anita Boulier

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Retsplejelovens §72, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22. september 2017 om grundlister med seneste ændringer.  

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. september 2018 - 31. august 2022:

1 udpeges: 

Udvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i Hjemmeværnet. 
Distriktsudvalgene består af en formand og fire til ti medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen.
Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser/byråd.

Der indstilles et medlem pr. kommune til Distriktsudvalget dog således, at der indstilles mindst 4 medlemmer pr. distriktsudvalg. Flere medlemmer kan indstilles fra samme kommune, såfremt kommunen har mere end 100.000 indbyggere. 

Repræsentanten kan med fordel være medlem af Økonomi- og Planudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget af hensyn til en smidig kontakt med kommunen. Repræsentanten bør ikke have en sådan funktion i Hjemmeværnet, at der ved behandling af ansøgninger om optagelse i Hjemmeværnet kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet.

Medlemmer af distriktsudvalgene er ikke aflønnet, men tildeles honorar/diæt for deltagelse i mødevirksomhed.  

Udpeget blev:

Parti:

1. Michael Krøll Eriksen

A

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007, §§ 7 og 9.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
1 stedfortræder: 

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan. 
Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. 
Byrådet vælger en stedfortræder for borgmesteren blandt byrådets medlemmer. 

Valgt som stedfortræder:

Parti:

1. Merete Amdisen

A

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Retsplejelovens, §§ 111-113., jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
2 medlemmer ( heraf 1 valgt i administrationen)
 
Skovrejsningsråd for statsskoven ”Solhøj Fælled”. Der er erhvervet knap 100 ha primært i område ved Høje-Taastrup.

 

Valgt som medlem:

Parti:

1. Poul Jørgensen

O

2.

Administrationen

 

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
Rådet består af 3 repræsentanter udpeget af kommunerne.   

Naturstyrelsen Østsjælland (tidligere Københavns Statsskovdistrikt) nedsatte i 1995 et brugerråd, som skal rådgive distriktet i driften af statens skove.

Styrelsen har ud fra skovenes beliggendhed i samarbejde med tidligere repræsentanter valgt at gruppere kommunerne i 3 grupper.

Ishøj er med i gruppe 3 bestående af Greve, Høje-Taastrup, Køge, Roskilde og Solrød. Borgmestrene i hver gruppe skal udpege én repræsentant til brugerrådet. Kommunen afgør selv udpegningsperioden, og om de vil bruge et turnusprincip eller ej, men det vil være en fordel med en udpegning for 4 år ad gangen.

Egon Petersen (Solrød) har været udpeget for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017.

Naturstyrelsen har på den baggrund bedt borgmesteren i Greve om, at koordinere udpegningen af én repræsentant fra gruppe 3.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:

1 repræsentant:

BIOFOS har tre renseanlæg, hvor de modtager og renser årligt ca. 120 mio, m3 vand fra omkring 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet. BIOFOS behandler og afbrænder spildevandsslam, producerer CO2-neutral strøm, gas og fjernvarme til forsyningsnettet, udvikler miljørigtige løsninger til effektiv drift af renseanlæg og kloakforsyning. Ejer og driver regionale afløbssystemer, kapacitetsplanlægning og gennemfører online måleprogrammer af vandføring i kommunale kloaksystemer til brug i klimaplanlægning m.m.

Bestyrelsen består af én repræsentant fra hver af de 15 ejerkommuner samt to repræsentanter udpeget af medarbejderne, én repræsentant fra det tidligere Lynettefællesskab og én fra det tildligere spildevandscenter Avedøre.

Valgt som repræsentant:

Parti:

1. Ebbe Rosenberg

A

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
1 stedfortræder: 

KL`s repræsentantskab virker som et rådgivende organ for bestyrelsen, og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

Repræsentantskabet består af borgmestrene i KL`s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser/byråd udpeger en stedfortræder for borgmesteren.

Valgt som stedfortræder:

Parti.

1. Sengül Deniz

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

KL`s love af 2006, §13.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2021:
Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af byrådets formand og en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.
 
I henhold til § 33 i samme lov overtager byrådets næstformand, når han fungerer i formandens forfald, samtlige opgaver, der er pålagt formanden i henhold til Styrelsesloven og kommunens styrelsesvedtægt.
 
Det vil sige, der underskrives af borgmesteren og i dennes fravær af 1. eller 2. viceborgmester, og der paraferes af den bemyndigede direktør.
 
Det foreslås, at følgende bemyndiges til at foretage underskrift i henhold til styrelseslovens §32.

Navn:

Stilling:

Parti:

 Sengül Deniz

1. viceborgmester

A

 Poul Jørgensen

2. viceborgmester

O

Kåre Svarre Jakobsen

Kommunaldirektør

 

Lisbet Lentz

Velfærds- og Undervisningsdirektør

 

Marie Louise Madsen

Teknik- og Miljødirektør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §32, jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017.

Resume

I Styrelsesloven og bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv, fremgår hvorledes byrådet honoreres. Byrådet har på sit møde den 7. februar 2017, sag nr. 27 fastsat de nærmere beløb for varetagelse af de forskellige udvalgsposter mv.

Sagsfremstilling

Det konstituerende møde
Der ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til alle byrådsmedlemmer for deltagelse i det konstituerende møde, herunder til den, der på mødet vælges til borgmester for den kommende valgperiode, samt til den eventuelt deltagende borgmester for den indeværende valgperiode. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes også til medlemmer, der (endnu) ikke har valgt eller agter at vælge en sådan erstatning. 

Fast vederlag
Det faste vederlag udgør p.t. kr. 89.314 kr. årligt. Hvis et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste reduceres det faste vederlag med kr. 20.714. Valg herom skal foretages inden den 1. februar hvert år. 

Udvalgsvederlag

Byrådet kan beslutte, at der skal fordeles udvalgsvederlag til medlemmer af Økonomi- og Planudvalget, stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 og 5 i styrelsesloven samt til de medlemmer der af byrådet er udpeget til Børn og Unge-udvalget.  

Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Et nyvalgt byråd kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse. Fordelingen kan i øvrigt ændres i løbet af regnskabsåret, hvis der foretages ændringer i udvalgsstrukturen. 

Det beløb som er fordelt til udvalget, fordeles ligeligt blandt udvalgets medlemmer. Ved fordelingen ses der bort fra udvalgets formand og næstformand, hvis disse modtager vederlag for formands- hhv. næstformandshvervet. 

Til stedfortrædere i byrådet ydes vederlag og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er midlertidigt medlem af byrådet. For deltagelse i enkelte møder i byrådet ydes alene diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. 


Børnevederlag

Til byrådsmedlem, der har et barn eller flere børn under 10 år boende hjemme, ydes der i alt et tillægsvederlag på p.t. kr. 13.819 årligt. Vederlaget ydes, hvis medlemmet, dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndighed over barnet eller har barnet i privat familiepleje efter § 66 i lov om social bistand. 
I tilfælde af fælles forældremyndighed, hvor forældrene ikke bor sammen, ydes vederlaget kun, hvis barnet er bopælsregistreret i CPR registret på samme adresse som byrådsmedlemmet

Vederlaget ydes med virkning fra den måned, hvor barnet fødes eller med virkning fra den måned, hvor betingelserne for at modtage vederlaget er opfyldt. 

Udvalgsformænd og -næstformænd


Byrådet kan i styrelsesvedtægten bestemme, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg, næstformænd for Økonomi- og Planudvalget og stående udvalg, formanden for Børn-og Ungeudvalget, og formanden for Folkeoplysningsudvalget. Endvidere kan byrådet beslutte, at der ydes vederlag til formanden for særlige udvalg nedsat efter § 17, stk. 4 og 5 i styrelsesloven. 
Der er følgende begrænsninger på størrelsen af vederlaget til formænd og næstformænd, jf. vederlagsbekendtgørelsen:

Formand for stående udvalg højst

40% af borgmestervederlaget

Formand for Folkeoplysningsudvalget højst

 

10% af borgmestervederlaget

Formand for Børn-og Ungeudvalget

10% af borgmestervederlaget

 

De nuværende vederlagsprocenter til udvalgsformænd og næstformænd udgør følgende: 

Udvalgsformænd

23,4 %

Udvalgsnæstformænd

6,2 %

Formand for Børne- og Ungeudvalget

9,5 %

 

 

Summen af de årlige vederlag, der kan ydes, kan for kommuner med et indbyggertal på mellem 20.001 og 25.000 højst udgøre 235 % af vederlaget til formanden for byrådet (borgmesteren).

Der ydes eftervederlag til en udvalgsformand, der ophører med hvervet efter mindst ét års uafbrudt vederlæggelse som formand for det pågældende udvalg. Eftervederlaget udgør et beløb, der for hvert påbegyndt år svarer til 1 gang det sidst ydede månedlige udvalgsformandsvederlag. Eftervederlaget forfalder til udbetaling den 1. i måneden efter, at hvervet fratrædes, og kan højest udgøre 3 gange det sidst ydede månedlige vederlag. Der ydes ikke eftervederlag, hvis den fratrådte udvalgsformand tiltræder som formand for et andet udvalg.

Oversigt af 5. december 2017 med forslag til fordeling af vedelagene for perioden 2018 – 2021 vedlægges.

Byrådet har besluttet, at der skal fordeles udvalgsvederlag til medlemmer af Økonomi- og Planudvalget, stående udvalg samt til de medlemmer der af byrådet er udpeget til Børn-og Ungeudvalget. Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst et regnskabsår af gangen. Et nyvalgt byråd kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse. Fordelingen kan i øvrigt ændres i løbet af regnskabsåret, hvis der foretages ændringer i udvalgsstrukturen.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven).

Styrelsesvedtægten pr. 1. oktober 2016, tiltrådt af Ishøj Byråd den 6. september 2016.

Bek. 1530 af 9-12-2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (Vederlagsbekendtgørelsen)

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet: 

 

Økonomi- og Planudvalget: 

Børne- og Undervisningsudvalg:  

Kultur- og Fritidsudvalg:

Social- og Sundhedsudvalg: 

Teknik- og Bygningsudvalg:

Klima- og Miljøudvalg: 

1. tirsdag i hver måned kl. 17.00 lukket møde

1. tirsdag i hver måned kl. 19.00 åbent møde

4. mandag i hver måned kl. 17.00  

3. mandag i hver måned kl. 18.00

3. mandag i hver måned kl. 16.30  

2. mandag i hver måned kl. 16.30

3. onsdag i hver måned  kl. 18.30  

3. onsdag i hver måned   kl. 17.00

 

 

Lukkede byrådsmøder begynder kl. 17.00 og de åbne møder begynder kl. 19.00.

Møderne holdes i byrådssalen, etage 2, Ishøj Rådhus, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj.
Spørgetid afholdes i 15 minutter umiddelbart efter kl. 19.00.

Byrådets møder i 2018:

Tirsdag den 9. januar

Tirsdag den 6. februar

Tirsdag den 6. marts

Tirsdag den 3. april

Tirsdag den 8. maj

Onsdag den 6. juni

Tirsdag den 26. juni

Tirsdag den 14. august                     Budget 2019

Tirsdag den 4.. september

Tirsdag den 2. oktober                      Budget 2019 - 2. behandling

Tirsdag den 6. november                  

Tirsdag den 4. december                

Dagsordener til byrådets møder  er tilgængelige på kommunens hjemmeside, og fremlægges fra fredag før mødet følgende steder:
Ishøj Rådhus, Informationen og Borgerservice, etage 2.
Ishøj Bibliotek, Ishøj Bycenter , etage 0.
Referat med beslutninger er tilgængelig på kommunens hjemmeside dagen efter mødet.    

Beslutning

Tiltrådt.