Referat
Ishøj Byråd - konstituering torsdag den 9. december 2021 kl. 19:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
Der fremsættes forslag til valg af borgmester, og valget foretages efter bestemmelserne i Styrelsesloven. Opnår en af kandidaterne ved 1. afstemning et antal stemmer svarende til mindst én over halvdelen, dvs. mindst 10, er den pågældende valgt som borgmester.

Sker dette ikke, foretages der fornyet afstemning. (Ved denne 2. afstemning kan der foreslås nye kandidater). Opnår en af kandidaterne herefter et stemmetal på mindst én over halvdelen, er den pågældende valgt som borgmester.

Sker dette ikke, foretages der et bundet valg (3. afstemning) imellem de to kandidater, der ved 2. afstemningen har opnået flest stemmer.

Den kandidat, der opnår flest stemmer ved denne 3. afstemning, er valgt som borgmester.

Ved eventuel stemmelighed foretages der lodtrækning.

Valgt blev:

Parti:

Merete Amdisen

A


(Den valgte borgmester overtager herefter ledelsen af mødet).

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 6, stk. 2 og 3, og § 24, stk. 2.

Beslutning

Der blev fremsat forslag om Merete Amdisen (A) som borgmester.


15 stemte for (A+C+F+V+Ø).

4 undlod at stemme (L+M).

Sagsfremstilling

Valgteknisk samarbejde:

Der anmeldes følgende valggrupper:


Partier:

Antal mandater:

Får i udvalg m.v. pladserne nr. :

A, C, F, V, Ø

15

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

L, M

4

4, 9


Lovgrundlag

Styrelseslovens § 24, stk. 3 og § 27.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:


Valgt blev:

Parti:

1. næstformand/viceborgmester:

Pia Beckmann Skourup


V

2. næstformand/viceborgmester:

Murat Kütük


A


Lovgrundlag

Styrelseslovens § 6, stk. 5 og 6.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
9 medlemmer:


Udvalgets opgaver og kompetencer er beskrevet i Styrelsesvedtægten, som behandles på byrådets møde den 7. december 2021.


Valgt blev:

Parti:

1. Merete Amdisen

A

2. Pia Beckmann Skourup

V

3. Rasmus Ørvad Boné

C

4. Sengül Deniz

L

5. Kasper Bjering Søby Jensen

A

6. Ole Wedel-Brandt

Ø

7. Sami Deniz

F

8. Erkan Yapici

A

9. Annelise Madsen

M


Lovgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1, § 18 og §§ 20-21 og Styrelsesvedtægtens § 11(borgmesteren er født formand for udvalget).

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
5 medlemmer:


Udvalgets opgaver og kompetencer er beskrevet i Styrelsesvedtægten, som behandles på byrådets møde den 7. december 2021.


Valgt blev:

Parti:

1. Fmd. Rasmus Ørvad Boné

C

2. Næstfmd. Selcuk Mehmet Özcan

A

3. Sami Deniz

F

4. Betina Havmand Demir

A

5. Sengül Deniz

L


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 17.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
5 medlemmer:


Udvalgets opgaver og kompetencer er beskrevet i Styrelsesvedtægten, som behandles på byrådets møde den 7. december 2021.


Valgt blev:

Parti:

1. Fmd. Kasper Bjering Søby Jensen

A

2. Næstfmd. Ole Wedel-Brandt

Ø

3. Kalbiye Yüksel

F

4. Milishia Moradi

L

5. Selcuk Mehmet Özcan

A


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 12.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:

5 medlemmer:


Udvalgets opgaver og kompetencer er beskrevet i Styrelsesvedtægten, som behandles på byrådets møde den 7. december 2021.


Valgt blev:

Parti:

1. Fmd. Pia Beckmann Skourup

V

2. Næstfmd. Murat Kütük

A

3. Sami Deniz

F

4. Milishia Moradi

L

5. Jeannette Merklin

A


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 14.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
5 medlemmer:


Udvalgets opgaver og kompetencer er beskrevet i Styrelsesvedtægten, som behandles på byrådets møde den 7. december 2021.


Valgt blev:

Parti:

1. Fmd. Erkan Yapici

A

2. Næstfmd. Ole Beckmann Skourup

V

3. Betina Havmand Demir

A

4. Annelise Madsen

L

5. Henrik Olsen

A


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 15.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:

5 medlemmer:


Udvalgets opgaver og kompetencer er beskrevet i Styrelsesvedtægten, som behandles på byrådets møde den 7. december 2021.


Valgt blev:

Parti:

1. Fmd. Henrik Olsen

A

2. Næstfmd. Thomas Hjorth Rasmussen

A

3. Ole Beckmann Skourup

V

4. Seyit Ahmet Özkan

L

5. Murat Kütük

A


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 16.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2025:
5 medlemmer:


Udvalgets opgaver og kompetencer er beskrevet i Styrelsesvedtægten, som behandles på byrådets møde den 7. december 2021.


Valgt blev:

Parti

1. Fmd. Kalbyie Yüksel

F

2. Næstfmd. Thomas Hjorth Rasmussen

A

3. Ole Beckmann Skourup

V

4. Seyit Ahmet Özkan

L

5. Jeannette Merklin

A


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 13.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:

2 medlemmer og 2 stedfortrædere:


Udvalget træffer afgørelser i sager om anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældrenes samtykke, jf. § 74 i Lov om social service. Derudover godkendelse af indstilling til adoption uden samtykke, jf. § 68 e i Lov om social service.
Udvalget træffer endvidere afgørelser i sager om overvåget samvær, afbrydelse af samvær, undersøgelser af børn uden samtykke, ændring af anbringelsessted, tilbageholdelse af et barn eller ung på anbringelsesstedet o.a. jf. §74 i Lov om social service.

Udvalget består af 2 medlemmer, der vælges af byrådet blandt dets medlemmer. Der udpeges tillige en stedfortræder for hvert medlem, som indkaldes til at give møde ved medlemmets forfald. Stedfortræderne for de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen, vælges af de grupper i kommunalbestyrelsen, der har udpeget medlemmerne.

Udvalget består endvidere af en byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen samt 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Familieretshuset. Kommunalbestyrelsens valg af medlemmer samt udpegning af de pædagogisk-psykologisk sagkyndige følger den kommunale valgperiode.

Møderne afholdes i dagtimerne, og kan i akutte sager indkaldes med relativ kort varsel.


Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, som er valgt af kommunalbestyrelsen. Formanden og i dennes fravær næstformanden skal være tilgængelig på telefon døgnet rundt, ved behov for en foreløbig afgørelse, jf. § 75 i Lov om social service.


Valgt som medlemmer:

Parti:

1. Fmd. Jeannette Merklin

A

2. Næstfmd. Ole Wedel-Brandt

Ø


Valgt som personlige stedfortrædere:

Parti:

1. Henrik Olsen

A

2. Thomas Hjorth Rasmussen

A


Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 453 af 10. juni 1997 §§ 18-21 og bekendtgørelse nr. 727 af 10. juli 2019 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
7 byrådsmedlemmer og 8 medlemmer fra foreninger m.v., samt 8 tilforordnede:

Byrådet har iht. Folkeoplysningsloven nedsat et Folkeoplysningsudvalg bestående af 15 medlemmer og 8 tilforordnede.

Valgt som medlemmer:

7 byrådsmedlemmer og 8 medlemmer fra foreninger m.v.:


Valgt af og blandt byrådets medlemmer:

Parti:

1. Fmd. Pia Beckmann Skourup

V

2. Murat Kütük

A

3. Kalbiye Yüksel

F

4. Milishia Moradi

L

5. Jeannette Merklin

A

6. Henrik Olsen

A

7. Rasmus Ørvad Boné

C


Valgt som personlig stedfortræder:

Parti:

1. Ole Beckmann Skourup

V

2. Kasper Bjering Søby Jensen

A

3. Sami Deniz

F

4. Sengül Deniz

L

5. Selcuk Mehmet Özcan

A

6. Erkan Yapici

A

7. Ole Wedel-Brandt

Ø


I henhold til vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget indkalder byrådet med mindst 14 dages varsel indstillinger til valg af medlemmer og tilforordnede fra foreninger m.m.

Anmodning om indstilling af medlemmer og tilforordnede er den 4. november 2021 sendt til samtlige tilskudsberettigede foreninger samt fritids- og ungdomsklubber, der modtager støtte til folkeoplysning i Ishøj Kommune i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning, de lokale handicaporganisationer, de almene boligselskaber, Ungdomsskolebestyrelsen, Ungerådet og Seniorrådet.

Endvidere er det bekendtgjort i lokalavisen Sydkysten.

Fristen for indsendelse af indstillinger til valg af medlemmer og tilforordnede var den 19. november 2021 kl. 12.00.

Oversigt over de modtagne indstillinger fremlægges:

2 medlemmer fra de foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning:

Valgt som medlem:

Organisation:

1. Jørn Højmark

FOF Køge Bugt

2. Merete Larsen

AOF Storkøbenhavn (Vestegnen)


Valgt som personlig suppleant

Organisation:

1. Ingen angivet


2. Györgyi Csato3 medlemmer fra gruppen af de stedlige idrætsforeninger:

Valgt som medlemmer:

Organisation:

1. Brian Pirmo

Ishøj Badminton Klub

2. Asmat Ullah

Ishøj Cricket Klub

3. Carsten Alberg

Ishøj Karate Klub


Valgt som personlig stedfortræder:

Organisation:

1. Mette Sørensen

IGF og Fitness Ishøj

2. Berit Olsen

Ishøj Håndbold Forening

3. Peter Rømer

Ishøj Karate Klub


1 medlem fra øvrige foreninger med folkeoplysende sigte, samt fritids- og ungdomsklubber mv., der modtager støtte i h.t. Lov om støtte til folkeoplysning.

Valgt som medlem:

Organisation:

Jens Hansen

Foreningsunionen


Valgt som personlig suppleant:

Organisation:

Egon Madsen

Foreningsunionen


1 medlem fra de lokale børne- og ungdomskorps:

Valgt som medlem:

Organisation:

Benny Naamansen

IBUS


Valgt som personlig suppleant:

Organisation:

Verner M.T. Kühl

IBUS


1 medlem fra de lokale handicaporganisationer i Ishøj Kommune:

Valgt som medlem:

Organisation:

Mette Grentoft

DH Ishøj


Valgt som personlig suppleant:

Organisation:

Ikke angivetValg af tilforordnede:
Byrådet udpeger efter indstilling 8 tilforordnede repræsentanter, samt stedfortrædere til at deltage i Folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret:

1 repræsentant fra gruppen af ledere, lærere og medarbejdere fra de folkeoplysende foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (for denne repræsentant skal der udpeges 2 suppleanter:

Valgt som tilforordnet:

Organisation:

Helle Nees

SindOrganisation:

Valgt som 1. suppleant: Vakant


Valgt som 2. suppleant: Vakant1 repræsentant fra gruppen af ledere og instruktører fra de foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (for denne repræsentant skal der udpeges 2 suppleanter):

Valgt som tilforordnet:

Organisation:

Jens Jørgen Nielsen

Fitness IshøjOrganisation:

Valgt som 1. suppleant: Kim Herskov

Ishøj IF

Valgt som 2. suppleant: Vakant1 repræsentant fra øvrige foreninger med folkeoplysende sigte, samt fritids- og ungdomsklubber m.v., der modtager støtte i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning:

Valgt som tilforordnet:

Organisation:

Selcuk Yavuz

Cihanbeyli.dk


Valgt som personlig suppleant:

Organisation:

Ikke angivet1 repræsentant fra de almene Boligselskaber i Ishøj Kommune:

Valgt som tilforordnet:

Boligselskab:

Maria Ronild

Vildtbanegård Det Sociale Boligselskab af 29. januar 1946


Valgt som personlig suppleant:

Boligselskab:

Wagn Bernhardt Jensen

AAB 55


1 repræsentant udpeget af Ungdomsskolebestyrelsen:

Personlig stedfortræder:
1 repræsentant udpeget af Seniorrådet:

Personlig stedfortræder :

Bjarne Ove Boje

Bjarne Gosvig


1 repræsentant udpeget af Ungerådet:

Personlig stedfortræder:
1 repræsentant fra Center for Kultur og Fritid:

Personlig stedfortræder:

Tilforordnet: Konstitueret Kulturchef Rune Holm Andersen

Direktør for by, kultur og miljø Marie Louise Madsen


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
3 medlemmer og 3 stedfortrædere:


Valgbestyrelsen påser, at indleverede kandidatanmeldelser er gyldige og sørger for tilvejebringelse af stemmesedler og valglister, samt forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.

Ishøj Kommune hører under Hovedstadsområdet, Brøndbykredsen, der omfatter Brøndby, Vallensbæk og Ishøj.


Valgt som medlemmer:

Parti:

1. Merete Amdisen

A

2. Pia Beckmann Skourup

V

3. Ole Wedel-Brandt

Ø


Valgt som stedfortrædere:

Parti:

1. Kasper Bjering Søby Jensen

A

2. Rasmus Ørvad Boné

C

3. Sami Deniz

F


Lovgrundlag

Folketingsvalglovens §§ 23-28 og 31, jf. lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020.

Europa-Parlamentsvalglovens § 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 1259 af 27. august 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
5 medlemmer og 5 stedfortrædere:


Byrådet skal blandt sine medlemmer vælge mindst 5 og højst 7 medlemmer til Valgbestyrelsen. Endvidere skal der vælges stedfortrædere.

Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og valglister og opslag, og forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintælling) samt opgørelsen af valget.


Valgt som medlemmer:

Parti:

1. Merete Amdisen

A

2. Pia Beckmann Skourup

V

3. Sami Deniz

F

4. Sengül Deniz

L

5. Rasmus Ørvad Boné

C


Valgt som stedfortrædere:

Parti:

1. Kasper Bjering Søby Jensen

A

2. Ole Beckmann Skourup

V

3. Kalbiye Yüksel

F

4. Annelise Madsen

L

5. Ole Wedel-Brandt

Ø


Lovgrundlag

Kommunal- og regionalvalglovens §§ 13-15 og 18, jf. lovbekendtgørelse nr. 13 af 9. januar 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
3 delegerede og 3 stedfortrædere:


Medlemskommunerne kan udpege en stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen samt 1 stedfortræder for hver af de valgte.

Indbyggertallet var pr. 1. oktober 2021: 23.131.


Valgt blev som delegerede:

Parti:

1. Merete Amdisen

A

2. Kasper Bjering Søby Jensen

A

3. Erkan Yapici

A

Valgt som stedfortrædere:


1. Pia Beckmann Skourup

V

2. Kalbiye Yüksel

F

3. Selcuk Mehmet Özcan

A


Lovgrundlag

KL`s love § 4.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
1 stedfortræder:


KL`s repræsentantskab virker som et rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.


Repræsentantskabet består af borgmestrene i KL`s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser/byråd udpeger en stedfortræder for borgmesteren.


Valgt som stedfortræder:

Parti:

1. Pia Beckmann Skourup

V


Lovgrundlag

KL`s love af 2006, § 13.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:

5 medlemmer:


Byrådet udpeger mindst 5 medlemmer til grundlisteudvalget. Efter en ændring af retsplejelovens regler om lægdommere er trådt i kraft den 1. juli 2017, betyder det, at byrådet har mulighed for at udpege flere end 5 medlemmer til udvalget. Medlemmerne behøver ikke at være medlemmer af byrådet.


Det udpegede grundlisteudvalg vælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninge og domsmænd. Der udvælges en person for hver 300 indbyggere.


Valgt som medlem:

Parti:

1. Pia Beckmann Skourup

V

2. Anita Boulier

A

3. Emil Nissen

A

4. Seyit Ahmet Özkan

L

5. Ayberk Özdemir

F


Lovgrundlag

Retsplejelovens § 72, jf. lovbekendtgørelse nr. 1445 af 29. september 2020, samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer. Der henvises desuden til vejledning nr. 9078 af 16. januar 2019 om udarbejdelse af grundlister.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:

2 medlemmer og 2 suppleanter:


Ishøj Byråd skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf den ene er borgmesteren.
Byrådet udpeger samtidig 2 suppleanter, der kan træde til i tilfælde af forfald blandt de to faste medlemmer.

Kommunaldirektøren eller dennes stedfortræder tilforordnes til at overvære bestyrelsens møder uden stemmeret.


Valgt til bestyrelsen:

Parti:

1. Merete Amdisen

A

2. Rasmus Ørvad Boné

C

Valgt som suppleant for:


1. Pia Beckmann Skourup

V

2. Selcuk Mehmet Özcan

A


Lovgrundlag

§ 2 i vedtægter for Erhvervskontaktudvalget.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 til og med den 31. marts 2023 :

1 medlem (2 medlemmer):


Museets øverste myndighed er bestyrelsen, som er ansvarlig for museets drift.


I henhold til vedtægternes § 3, stk. 2 skal Ishøj Kommune udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for en 4 årig periode.


Ishøj Byråd udpegede på sit møde den 5. februar 2019, borgmester Ole Bjørstorp, og tidligere direktør for CPH West, Eva Hoffman-Bang.


Ole Bjørstorp har valgt at gå på pension fra sit politiske arbejde, og derfor indstilles der et nyt medlem til Arkens bestyrelse for den resterende del af perioden til og med den 31. marts 2023.


Valgt til bestyrelsen:

Parti:

1. Merete Amdisen

A


Beslutning

Der blev fremsat forslag om følgende to kandidater, der blev bragt til afstemning:


Merete Amdisen (A) fik 15 stemmer (A+C+F+V+Ø).

Ole Bjørstorp (L) fik 3 stemmer (L).

1 undlod at stemme (M).

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. maj 2022 - 30. april 2026:

1 medlem (borgmester):


Kommunerne Albertslund, Ballerup, Frederiksberg, Herlev, Ishøj, København og Rødovre skal udpege ét medlem til bestyrelsen for NEXT Uddannelse København.


I brev af 13. oktober 2021 meddeler CEO Ole Heinager, NEXT - udannelse København, at skolens vedtægter er ændret således, at det kommunalt udpegede medlem skal have titel af borgmester.


Institutionen ledes af en bestyrelse på 14 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Bestyrelsen udpeges og sammensættes af:

A) 5 medlemmer udpeget af arbejdsgiverorganisationerne,

B) 5 medlemmer udpeget af arbejdstagerorganisationerne,

C) 1 medlem udpeges ved selvsupplering med kendskab til videregående uddannelser, grundskolen samt øvrige kompetencer, der kan supplere bestyrelsen,

D) 1 medlem, skal være borgmester (udpeges af kommunerne, Albertslund, Ballerup, Ishøj, Købehavn, Rødovre, Frederiksberg og Herlev,

E) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddanelse ved institutionen, ved udpegningen tages stilling til, hvilket medlem der er fyldt 18 år og bliver medlem med stemmeret,

F) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegning stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Bestyrelsen bør have ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og arbejdsmarkedets behov for uddannelse.


Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, anden uddannelse og undervisning. Endvidere er institutionens formål i overensstemmelse med lovgivningen at gennemføre udlagt undervisning efter aftale med erhvervsakademi eller en professionshøjskole, der er sammenlagt med et erhvervsakademi.


Lovgrundlag

Vedtægt trådt i kraft 1. januar 2016, ændret 11. december 2017 og ændret 27. september 2021 med virkning pr. 1. maj 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. maj 2022 - 30. april 2026:

1 medlem:


I medfør af § 2, stk. 3 og § 17 i Lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse har den første bestyrelse fastsat følgende vedtægt med regler om institutionens styrelse m.m., som supplerer reglerne i Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.


Institutionens navn er FGU Vestegnen.

Institutionen har hjemsted i Brøndby Kommune, der er godkendt efter lovens § 59, stk. 1, 2. pkt. og er omfattet af Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.


Institutionen har følgende dækningsområde, som er godkendt efter lovens § 59, stk. 1, 2. pkt.: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Institutionens tilhørende skoler har følgende geografiske placeringer, der er godkendt efter lovens § 59, stk. 1, 2. pkt.:

 • Nykær 44, 2605 Brøndby
 • Sydvestvej 129 A, 2600 Glostrup
 • Filmbyen 10-12, 2650 Hvidovre
 • Pilemøllevej 90, 2635 Ishøj


Bestyrelsen sammensættes således:

2 udefrakommende medlemmer:

 • 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune
 • 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune
 • 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune
 • 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune
 • 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune
 • 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Ishøj Kommune
 • 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune
 • 2 medlemmer udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • 1 medlem udpeget af Tekniq
 • 1 medlem udpeget af Dansk Erhverv
 • 1 medlem udpeget af erhvervsrettet uddannelsesinstitution


Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.


Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt, jf. dog § 14, stk. 2.


Valgt til bestyrelsen:

Parti:

1. Merete Amdisen

A


Lovgrundlag

Vedtægter for FGU Vestegnen § 2, stk. 2.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
Valg af 7 medlemmer fra byrådet:


Ifølge styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen, bilag 4, skal der nedsættes en valgbestyrelse, som har ansvaret for gennemførelsen af det kommende skolebestyrelsesvalg. Skolebestyrelsesvalget gennemføres i perioden primo marts - medio maj 2022. Valgperioden er 1. august 2022 - 31. juli 2026. Valgbestyrelsen består, ud over skolelederen, af en valgbestyrelsesformand, som er udpeget af byrådet og en forældrerepræsentant.


Valget af medlemmer sker ved flertalsvalg (for hver skolebestyrelse) efter den kommunale styrelseslov § 24 stk. 1, med mindre der i byrådet er enighed om en anden valgmåde.

Valgt af og blandt byrådets medlemmer som valgbestyrelsesformand:

Skole:

Navn:

Parti:

GildbroskolenIshøj SkoleStrandgårdskolenVejlebroskolenVibeholmskolenSkolen på Ishøjgård
Lovgrundlag

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen af 14. september 2017, § 1.

Beslutning

Henlægges til Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
7 medlemmer fra byrådet:

Jf. Folkeskoleloven kan byrådet efter anmodning fra skolebestyrelsen bestemme, at et af dens medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Valget af byrådets medlemmer sker ved flertalsvalg (for hver skolebestyrelse) efter den kommunale styrelseslov § 24 stk. 1, med mindre der i byrådet er enighed om en anden valgmåde.

Valgt af og blandt byrådets medlemmer:


Skole:

Navn:

Parti:

GildbroskolenIshøj SkoleStrandgårdskolenVejlebroskolenVibeholmskolenSkolen på Ishøjgård
Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 42, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1396 af 2. september 2020.

Beslutning

Henlægges til Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
2 medlemmer og 2 stedfortrædere:


Der skal vælges en bestyrelse bestående af 7 medlemmer og 2 tilforordnede repræsentanter.


Bestyrelsen sammensættes således:


 • 2 medlemmer af Ishøj Byråd
 • 2 medlemmer fra organisationerne med særlig interesse for Ungdomsskolen
 • 1 medlem valgt af og blandt Ishøj Ungdomsskoles unge
 • 1 medlem valgt af og blandt Ishøj Ungdomsskoles medarbejdere
 • 1 medlem valgt blandt skolelederne
 • 1 tilforordnet fra kommunens Folkeoplysningsudvalg (uden stemmeret).
 • 1 tilforordnet repræsentant fra Ungerådet (uden stemmeret).


Bestyrelsen refererer gennem Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomi- og Planudvalget og byrådet.


Valgt som medlemmer:

Parti:

1. Selcuk Mehmet Özcan

A

2. Pia Beckmann Skourup

V


Valgt som stedfortrædere:

Parti:

1. Betina Havmand Demir

A

2. Sami Deniz

F


Lovgrundlag

Ungdomsskolelovens §§ 7-8, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. maj 2019, og bekendtgørelse nr. 1279 af 13. november 2015 om ungdomsskoler.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
2 medlemmer og 2 stedfortrædere:


I henhold til vedtægter af 8. maj 2018 for Ishøj Kulturskole består bestyrelsen af 8 medlemmer:


 • 2 repræsentanter for Ishøj Byråd
 • 2 repræsentanter for Kulturskolens forældre
 • 1 repræsentant for Kulturskolens medarbejdere
 • 2 repræsentanter for Kulturskolens elever
 • 1 repræsentant fra folkeskolen


Herudover deltager tilforordnet uden stemmeret:


 • 1 kulturskoleleder (sekretær)
 • 1 souschef fra Kulturskolen


Byrådet udpeger formanden for Kulturskolebestyrelsen af og blandt de medlemmer af Kulturskolebestyrelsen, der er udpeget.


Kulturskolebestyrelsen vælger af og blandt sine medlemmer en næstformand.


Valgt som medlemmer:

Parti:

1. Ebbe Rosenberg

A

2. Pia Beckmann Skourup

V


Valgt som stedfortrædere:

Parti:

1. Jeannette Merklin

A

2. Murat Kütük

A


Lovgrundlag

I henhold til Lov nr. 306 af 10. juni 1976 og bekendtgørelse nr.673 af 14. maj 2013, samt vedtægter af 8. maj 2018 for Ishøj Kulturskole.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025
15 medlemmer og 15 suppleanter:


Medborgerforum består af mindst 7 medlemmer med bopæl i kommunen. Medlemmerne udpeges af byrådet og følger den kommunale valgperiode.

Forummet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af byrådet. Udtalelserne offentliggøres.

Foreningslivet m.v. bliver ved annoncering i Sydkysten samt personlige breve anmodet om at komme med indstillinger.

Sammensætningen af Medborgerforum skal afspejle befolkningssammensætningen i Ishøj Kommune.

Medborgerforum består af 15 medlemmer med tilhørende suppleanter:


 • 2 medlemmer valgt af og blandt byrådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af lokale idrætsforeninger
 • 1 medlem udpeget af kulturelle foreninger.
 • 1 medlem udpeget af boligtagere i almene boligforeninger i Ishøj.
 • 1 medlem udpeget af udpeget af grundejerforeninger/ bylaug i Ishøj.
 • 1 medlem udpeget af Ungerådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Seniorrådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af skolebestyrelserne.
 • 1 medlem udpeget af forældrebestyrelserne i daginstitutionerne.
 • 1 medlem udpeget af Udsatterådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Handicaprådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Fælleselevrådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Foreningsunionens medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Erhvervsforeningernes medlemmer.


Valgt blev:

Valgt som byrådets repræsentanter:

Parti:

1. Fmd. Betina Havmand Demir

A

2. Sami Deniz

F


Valgt som suppleanter for byrådets repræsentanter:

Parti:

1. Selcuk Mehmet Özcan

A

2. Kalbyie Yüksel

F


Lovgrundlag

Medborgerpolitik godkendt i byrådet den 26. juni 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:

1 repræsentant og 1 stedfortræder:


Alle kommuner har mulighed for at udpege en repræsentant til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, heraf udpeges 5 medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter. Tidligere var det kun kommuner, der havde nedsat et Integrationsråd, der kunne udpege repræsentanter.


Herudover udpeges 5 medlemmer af ministeren og et medlem fra hver af de 4 største kommuner i landet, i alt 14 medlemmer. Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode på 4 år.


Valgt blev som repræsentant:

Parti:

1. Selcuk Mehmet Özcan

A

Valgt som stedfortræder:


1. Erkan Yapici

A


Lovgrundlag

Integrationsloven § 43, stk. 2, 2. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. juni 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
1 personlig stedfortræder:


Kulturinvesteringsrådets formål er at skabe vækst, liv og turisme på Vestegnen og bidrage til at profilere Vestegnen som helhed såvel nationalt som internationalt, indenfor de rammer af opgaver, som kommunerne lovligt kan varetage.


Sekretariatet for Kulturinvesteringsrådet, Hvidovre Kommune har oplyst, at vedtægterne ikke er revideret, efter at flere kommuner er gået ud af samarbejdet i Kulturinvesteringsrådet.


Der nedsættes en styringskomité som er et politisk organ af borgmestrene fra Ishøj, Albertslund, Hvidovre, Høje-Taastrup og Vallensbæk kommuner.


Valgt som personlig stedfortræder:

Parti:

1. Pia Beckmann Skourup

V


Lovgrundlag

Vedtægterne § 4, stk.2. for Kulturinvesteringsrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperioden: 1. januar 2022 - 31. december 2025:

2 medlemmer:


Udsatterådet i Ishøj Kommune har til formål at rådgive relevante politiske udvalg i forhold, der vedrører udsatteområdet. Udsatterådets formål er ligeledes at fremme, at der bliver sat fokus på udsatte borgere, herunder påvirke, at der bliver igangsat konkrete tiltag for målgruppen, der kan bidrage til at bedre vilkårene for udsatte borgere i Ishøj Kommune. Udsatterådet behandler ikke personsager.


Udsatterådet sammensættes af 2 medlemmer udpeget af byrådet, 4 brugermedlemmer som vælges blandt brugerne ved et valg afholdt i det socialpsykiatriske værested Det Gule Hus, 2 brugermedlemmer, som repræsenterer henholdsvis foreningen Lænken i Ishøj og foreningen SIND samt 2 medlemmer udpeget fra Ishøj Kommune. For brugermedlemmerne gælder det, at de vælges for en 2-årig periode.


Der lægges op til, at formanden for Udsatterådet vælges blandt brugermedlemmerne.


Udpeget af byrådet:

Parti:

1. Betina Havmand Demir

A

2. Selcuk Mehmet Özcan

A


Valgt som brugermedlemmer:


1. Kenneth Nielsen


2. Karina Pultz


3. Henriette Flindt Madsen


4. Peter RømerValgt som repræsentanter fra brugerorganisationer:

Forening:

1. Helle Nees

Sind

2. Jesper Hellner

Lænken


Medlemmer udpeget fra Ishøj Kommune:

Afdeling:

1.


2.Suppleanter valgt blandt brugerne:


1. Victoria Nielsen


2. Malene HøjkjærBeslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
8 medlemmer og 8 suppleanter:


Handicaprådet er et rådgivende organ, og har til virke at tilvejebringe de bedst mulige vilkår for kommunens handicappede. Rådet beskæftiger sig med generelle overordnede spørgsmål og ikke personsager.


Handicaprådet sammensættes af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 4 medlemmer udpeget af byrådet.


Handicaprådet vælger selv sin formand.


Udpeget af byrådet:

Parti:

1. Erkan Yapici

A

2. Betina Havmand Demir

A

3. Ole Beckmann Skourup

V

4. Annelise Madsen

M


Indstilling fra Danske Handicaporganisationer:

Forening:

1. Helle Nees

Sind

2. Mette Grantoft

LEV

3. Charlotte La Cour

Autismeforeningen

4. Helene Bendiksen

Dansk Blindesamfund


Udpeget som suppleanter af byrådet:

Parti:

1. Henrik Olsen

A

2. Ole Wedel-Brandt

Ø

3. Rasmus Ørvad Boné

C

4. Sengül Deniz

L


Suppleanter indstillet fra Danske Handicaporganisationer:

Forening:

1.


2.


3.


4.Lovgrundlag

Den sociale Retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021 samt § 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1200 af 7. juni 2021 om råd på det sociale område.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
2 medlemmer (heraf 1 valgt i administrationen):

Skovrejsningsråd for statsskoven ”Solhøj Fælled”. Der er erhvervet knap 100 ha primært i område ved Høje-Taastrup.


Valgt som medlem:

Parti:

1. Johnny Petersen

A

2.

Administrationen


Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
1 medlem og 1 suppleant:


Fredningsnævnet behandler fredningssager og dispensation fra fredning.

Miljø- og fødevareministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnenes geografiske område fastlægges af miljø- og fødevareministeren. Formanden der skal være dommer udpeges af miljø- og fødevareministeren.


Byrådet i den kommune hvor det pågældende areal er beliggende, vælger et medlem og en suppleant.

Det er ikke et krav, at medlemmerne og suppleanterne er medlemmer af byrådet.


Valgt som medlem:

Parti:

1. Helle Olesen

B


Valgt som suppleant:

Parti:

1. Johnny Petersen

A


Lovgrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 35, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13 marts juni 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
1 medlem og 1 suppleant:


Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 1 fra hver interessent/kommune : Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Greve og Ishøj.


Valgt som medlem:

Parti:

1. Merete Amdisen

A


Valgt som suppleant:

Parti:

1. Pia Beckmann Skourup

V


Lovgrundlag

Vedtægterne for Strandparken I/S § 5.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2025:
5 medlemmer:


Grønt Råd skal fungere som rådgivende organ i udvikling af kommunens klima- og miljøprofil- og aktiviteter. Formålet er at understøtte kommunens miljøpolitik og visionen om, at Ishøj skal have et grønt miljø, der giver plads til at være og blive. Det skal sikre en bæredygtig tilgang – både i de kommunale initiativer, blandt borgerne og i kommunens virksomheder.


Grønt Råd skal medvirke til en optimal udnyttelse af kommunens samlede ressourcer (borgere, virksomheder, foreninger og forvaltning) i processen frem mod et lokalt samfund med en høj biodiversitet og et bæredygtigt miljø og klima.


Deltagere i Grønt Råd er repræsentanter fra organisationer, virksomheder og foreninger. Større foreninger og virksomheder med mere end 200 ansatte/medlemmer kan repræsenteres ved 2 medlemmer - øvrige kan vælge 1 medlem.


Kommunens Klima- og Miljøudvalg har to medlemmer i Grønt Råd, hvoraf den ene skal være formanden for Klima- og Miljøudvalget. Næstformanden for Grønt Råd er formanden for Klima- og Miljøudvalget.


Hvert af medlemmerne har en suppleant fra udvalget, som træder ind ved fravær.


Valgt blev:

Parti

1. Formand for Klima- og Miljøudvalget, Kalbyie Yüksel

F

2. Thomas Hjorth Rasmussen

A

Valgt som suppleant:

Parti

1. Ole Beckmann Skourup

V

2. Jeannette Merklin

A


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
2 medlemmer og 2 suppleanter:

Huslejenævnet træffer afgørelser i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer i relation til huslejespørgsmål m.v.

Nævnet består af en juridisk formand, der udpeges af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet og to medlemmer, der vælges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis udlejer- og lejerforeninger. Der vælges suppleanter for hvert medlem.


Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold.


Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i Lejeloven, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret. Personer der er fyldt 65 år, eller kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget for at blive beskikket.


I sager om tvister efter §§ 79a-79c i lejeloven tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den social-sagkyndige udpeges af byrådet.

Der er ved opslag i Sydkysten annonceret efter indstillinger. Indstillingerne fremlægges.


Valgt som udlejerrepræsentant:


1. René Wøhler


Valgt som lejerrepræsentant:


1. Jakob Møldrup-Lakjer

LLO Hovedstaden

Indstillet som social-sagskyndig person:


1. Fmd. Mads FrandsenValgt blev som suppleant:


Som udlejerrepræsentant:


1. Ikke udpeget


Som lejerrepræsentant:


1. Ikke udpegetLovgrundlag

Boligreguleringslovens §§ 35-44 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af4. september 2019, og Lejelovens §§ 106 og 109, stk. 2 og 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 4.september 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
2 medlemmer og 2 suppleanter:


Beboerklagenævnet træffer afgørelser i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer i almene boligorganisationer m.v. vedrørende nærmere angivne forhold.

Nævnet består af en juridisk formand, der udpeges af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet og to medlemmer, der vælges af byrådet efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold.


I sager efter lovens kapitel 13 tiltrædes nævnet af en person, der er kyndig med hensyn til sociale forhold, som udpeges af byrådet.


Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i Lejeloven, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret. Der vælges endvidere suppleant for den socialt sagkyndige.

Der er ved opslag i Sydkysten annonceret efter indstillinger fra udlejer- og lejerforeninger. Indstillingerne fremlægges.


Udnævnelsen sker for indtil 4 år. Et medlem kan dog vælge at udtræde efter at være fyldt 67 år.


Valgt blev som formand:


1. Fmd. Ann Højbjerre


Valgt som udlejerrepræsentant:


1. Maria Ronild (Vildtbanegård)


Valgt som lejerrepræsentant:


1. Jakob Møldrup-Lakjer

LLO Hovedstaden


Valgt blev som suppleant for:


Udlejerrepræsentant:


1.


Lejerrepræsentant:


1.Lovgrundlag

Almenlejelovens kapitel 17, §§ 96-98, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. september 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
1 byrådsmedlem:


Selskabets formål er at opretholde og drive Ishøj Forsamlingshus i Ishøj Landsby.


Ishøj Kommune ejer andelsbeviser for kr. 341.500.


Hver andelshaver har 1 stemme ved de besluttende møder, der afholdes i selskabet.


Bestyrelsen vælger selv sin formand, der indvarsler til generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.


Valgt blev:

Parti:

1. Jeannette Merklin

A


Lovgrundlag

Vedtægterne af 31. maj 2011, § 6 og § 7.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
1 medlem:


Ishøj Byråd udpeger 1 medlem til bestyrelsen.


Grundejerforeningens formål er at eje, drive og vedligeholde udenoms-, adgangs- og parkeringsarealerne.


Valgt som medlem:

Parti:

1. Henrik Olsen

A


Lovgrundlag

Vedtægtens § 9.1 for Grundejerlauget Stationsforpladsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
2 medlemmer:
2 suppleanter:


Der skal vælges en formand og 4 medlemmer til bestyrelsen. Endvidere vælges 2 suppleanter.


3 medlemmer vælges blandt ejerne af ejerlejlighederne 2-17 og 20-29. Byrådet udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af foreningen eller boende i en af ejerlejlighederne.

Formanden vælges for 2 år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år efter tur i den rækkefølge, hvor de er blevet valgt. Bestyrelsen finder selv sin formand.


Ishøj Kommune ejer 74 ud af godt 100 lejligheder i ejerlejlighedsforeningen Åparken. Kommunens lejligheder udlejes som ældrevenlige boliger, og et større lokale bliver brugt som foreningslokale. De øvrige 26 lejligheder er privat ejet.


Valgt som medlem:

Parti:

1. Ole Beckmann Skourup

V

2. Erkan Yapici

A


Valgt som suppleanter:

Parti:

1. Ole Wedel-Brandt

Ø

2. Henrik Olsen

A


Lovgrundlag

Vedtægterne for Ejerforeningen Åparken § 12.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:

2 medlemmer:


Formål at varetage ejernes fælles interesse i vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealer, i det omfang denne pligt ikke er henlagt til de enkelte medlemmer ved vedtægten.


Ishøj Kommune ejer, ejerlejlighed nr. 2 og 3, og anvendes til h.h.v. offentlige toiletter og kontor/opholdslokale for Movia`s chauffører. Ejerlejlighed nr. 1 ejes af boligselskabet DAB og består af almene boliger. Ejerlejlighed nr. 4 anvendes til butikker.


Valgt som medlem:

Parti:

1. Henrik Olsen

A


Udpeget fra administrationen:


1.Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
1 medlem:


Et medlem af bestyrelsen skal være udpeget af Ishøj Byråd. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.


Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand blandt bestyrelsens medlemmer for ét år ad gangen.


Bestyrelsen varetager driften og vedligeholdelsen af den fælles faste ejendom. På den årlige generalforsamling vælges en administrator til at varetage den samlede drift indenfor de rammer, der bestemmes af nærværende vedtægter og i overensstemmelse med instrukser, som er givet af bestyrelsen.


Øvrige ejere af Ejerlejlighedsforeningen er: Danica Pension, Salling Group A/S (Bilka), P/S Danske Shoppingcentre, A/B Centerparken, Ishøj Hotel Ejendom ApS, AMS Properties ApS og Vestegnens Fysioterapi.


Valgt som medlem:

Parti:

1. Merete Amdisen

A


Lovgrundlag

§ 36 i vedtægterne af 15. november 2004 for Ejerlejlighedsforeningen Ishøj Bycenter.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
1 medlem:


Byrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Centerforeningen Ishøj Bycenter,(tidligere skulle Ishøj Byråd udpege 2 medlemmer).


Foreningens bestyrelse er på op til 6. medlemmer. Udlejer udpeger 1 medlem, Ishøj Kommune 1 medlem og Salling Group udpeger 1 medlem (såfremt de driver en dagligvarebutik i centret).

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.


Bestyrelsens valgperiode er 2 år.


Valgt som medlem:

Parti:

1. Rasmus Ørvad Boné

C


Lovgrundlag

§ 8 i Vedtægterne af 1. december 2020 for Centerforeningen Ishøj Bycenter.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. juli 2022 - 30. juni 2026:

1 medlem og 1 suppleant:


Byrådet skal senest den 31. januar 2022 indstille kandidater til medlemmer og suppleanter til de nye skatteankenævn samt kandidater til medlemmer til de nye vurderingsankenævn.


Funktionsperioden for de nye skatteankenævn begynder den 1. juli 2022 og udløber den 30. juni 2026.


Der er 22 skatteankenævn med i alt 176 medlemmer, hvoraf 166 udnævnes efter indstilling fra kommunerne. Herudover udnævner skatteministeren et antal særlige medlemmer med skattefaglig indsigt og relevant uddannelse. Disse medlemmer er geografisk ubundne.


Ved indstilling skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen, fordelt på alder og køn. Afspejler de indstillede personer ikke et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan skatteministeren undlade at udnævne de indstillede personer og anmode om, at der foretages en ny indstilling.


Kandidaten skal være valgbar og skal opfylde habilitets- og decorumkrav - det betyder blandt andet, at personen ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller medlem af Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restance til det offentlige.


Endvidere skal kandidaten have basale IT- kundskaber, og være indstillet på, at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau. Skatteankestyrelsens videre kontakt til de indstillede kandidater sker via Digital Post.


Medlem:

Parti:

1. Charlotte Jørgensen

O

Suppleant:

Parti:

1. Jørn Højmark

A


Lovgrundlag

Skatteforvaltningsloven § 8, stk. 3 og 4.


Kredsindelingsbekendtgørelsen nr. 1361 af 4. december 2019 (som ændret ved bekendtgørelse nr. 1514 af 18. december 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. juli 2022 - 30. juni 2026:

2 medlemmer:


Byrådet skal senest den 31. januar 2022 indstille kandidater til medlemmer af de nye vurderingsankenævn. Der skal ikke længere indstilles suppleanter.


Kommunalbestyrelsen skal lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering. Dette kendskab til ejendomsvurdering kan både være af teoretisk og praktisk karakter. Det kan f.eks. bestå i en uddannelse med en vis relevans i forhold til ejendomsvurdering og/eller praktisk erfaring med ejendomsvurdering.


Der er 15 vurderingsankenævn med i alt 350 medlemmer, hvoraf de 175 er indstillet af kommunerne, og 175 er indstillet af Finans Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening.

Ved indstilling skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen, fordelt på alder og køn. Afspejler de indstillede personer ikke et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan skatteministeren undlade at udnævne de indstillede personer og anmode om, at der foretages en ny indstilling.


Kandidaterne skal være valgbare og opfylde habilitets- og decorumkrav - det betyder blandt andet, at personen ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller medlem af Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restance til det offentlige.


Endvidere skal kandidaterne have basale IT- kundskaber og være indstillet på, at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau. Skatteankestyrelsens videre kontakt til de indstillede kandidater sker via Digital Post.


Det er ifølge habilitetsreglen i skatteforvaltningslovens § 15 ikke muligt at være medlem af - eller suppleant i flere ankenævn på samme tid.


Medlem:

Parti:

1. Emil Nissen

A

2. Jørn Højmark Rasmussen

A


Lovgrundlag

Skatteforvaltningsloven § 8, stk. 3 og 4.


Kredsindelingsbekendtgørelsen nr. 1361 af 4. december 2019 (som ændret ved bekendtgørelse nr. 1514 af 18. december 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:


1 medlem og 1 stedfortræder:

I åstedsforretninger vedrørende gennemførelse af ekspropriationer i h.t. nedennævnte love og lovbekendgørelser skal deltage mindst 1 medlem af byrådet. Dette medlem leder forretningen.

Både medlemmet og stedfortræderen skal vælges blandt byrådets medlemmer.


Valgt som medlem:

Parti:

1. Henrik Olsen

A


Valgt som stedfortræder:

Parti:

1. Thomas Hjorth Rasmussen

A


Lovgrundlag

LBK. nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje
LBK. nr. 1234 af 4. november 2015 om private fællesveje
LBK. nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse (kap 8)
LBK. nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning (kap 11)
LBK. nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning (kap 7)
LBK. nr. 523 af 22. maj 2017 om varmeforsyning (kap 3)

LBK nr. 127 af 26. januar 2017 om forhold efter Vandløbsloven

LBK nr. 287 af 16. april 2018 om forhold efter Planloven
Alle love med senere ændringer.

Bortset fra Lov om planlægning og Lov om vandforsyning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
Udpegning af 2 personer:


Ekspropriationskommissioner afgør erstatningsspørgsmål m.v. i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom.

Taksationskommissionerne efterprøver kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes, jf. § 19, stk. 1 i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom.


Ekspropriationskommissionen er 1. instans og Taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

Byrådet udpeger 1 person til h.h.v. Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen, der optages på en liste over kommunale medlemmer. Det samme medlem kan ikke deltage i både Ekspropriations- og Taksationskommissionens behandling af en sag. De personer der udpeges af byrådet, bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Hvervet er omfattet af Forvaltningsloven, hvorfor det er vigtigt, at de udpegede ligeledes er bekendt med de særlige regler om habilitet.


Endvidere bør der tages hensyn til ligestilling ved udpegningen.


En Ekspropriationskommission består af fem medlemmer. Formanden er en af de i lovens § 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udpeger fire medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf to medlemmer fra en af Transport-, Bygnings- og Boligministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste. Byrådet udpeger en repræsentant til det enkelte anlæg, der deltager i kommissionens møder.


En Taksationskommission består af fem medlemmer. Formanden skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongen (kongehuset) for en 6-årig periode. Formanden udpeger til den enkelte sag fire medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af Transport-, Bygnings- og Boligministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste.


Udpeget til Ekspropriationskommissionen:

Parti:

1. Ulrik Bjørn Nielsen

V


Udpeget til Taksationskommissionen:

Parti.

1. Tina Nielsen

V


Lovgrundlag

Ekspropriationsproceslovens §§ 7-7 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008, som senest ændret ved § 1, nr. 1, i lov nr. 1895 af 29. december 2015.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
Udpegning af 3 personer:


De kommunale taksations- og overtaksationskommissioner afgør erstatningssprøgsmål i forbindelse med ekspropriation i henhold til vejloven, og diverse forskelligartede erstatningsspørgsmål efter en række love udover vejloven, privatvejsloven og planloven der indbringes for taksationsmyndighederne.


Byrådet udpeger 2 personer til optagelse på listen over medlemmer af Taksationskommissionen og 1 person til optagelse på listen over medlemmer til Overtaksationskommissionen, som omfatter kommunen.


Hvervet er omfattet af Forvaltningsloven, hvorfor det er vigtigt, at de udpegede er bekendt med de særlige regler om habilitet. Det samme medlem kan ikke deltage i både Taksations- og Overtaksationskommissionens behandling af en sag.


En Taksationskommission består af 3 medlemmer. Transportministeren udpeger formanden, der skal have juridisk kandidateksamen. Formanden udpeger til den enkelte sag to medlemmer fra en kommunal liste.


Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme, og have sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser i land- og byområder, men må ikke være medlemmer af vejbestyrelser, dvs. byråd, der har truffet beslutning om ekspropriation.


Transportminsteriet anmoder om, at kommunen meddeler ministeriet, hvis der udpeges aktive byrådsmedlemmer til kommissionerne. Dette skal sikre, at taksations- eller overtaksationsformændene kan sammensætte kommissionerne med denne oplysning for øje under iagttagelse af forvaltningens habilitetsregler, idet byrådsmedlemmer kan være inhabile i taksationssager, hvor de selv har være med til at træffe beslutning om ekspropriationen.


Der bør tages hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer.


Udpeget til Taksationskommissionen:

Parti:

1. Helle Olesen

B

2. Tina Nielsen

V

Udpeget til Overtaksationskommissionen:


1. Ulrik Bjørn Nielsen

V


Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, §§ 105, 107 og 108, jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014, som ændret ved § 2, nr. 1, i lov nr. 1895 af 29. december 2015.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
3 medlemmer og 3 suppleanter:


Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse.


Hegnssynet består af 3 medlemmer, hvoraf det ene beskikkes som formand med en personlig suppleant. Medlemmer og suppleanter skal udpeges blandt kommunens egne borgere, og mindst 1 medlem skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på over 1.000 indbyggere eller derover skal 1 medlem være bygningskyndigt.


Personer der er fyldt 60 år har ikke pligt til at lade sig beskikke.


Valgt blev som medlemmer:

Parti:

1. Fmd. Lennart Hartmann Nielsen

V

2. (plantningskyndig) Allan Pøhl

A

3. (bygningskyndig) Ronnie Efland

A


Valgt blev som personlige stedfortrædere:

Parti:

1. Birgit Kampp

V

2. (plantningskyndig) Natasha Carstens

F

3. (bygningskyndig) Ali Güvecin

BByrådet udpeger som formand:

Parti:

1. Lennart Hartmann Nielsen

V


Lovgrundlag

Hegnslovens §§ 27-32, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 5. april 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025 :


Vurderingsmændene skal efter nærmere angivne bestemmelser vurdere skader forvoldt af husdyr. 
Byrådet kan overdrage opgaverne til Hegnssynet. 


Det foreslås, at opgaverne overdrages til Hegnssynet som i tidligere valgperioder.

Lovgrundlag

Mark- og vejfredslovens §§ 21-23, jf. lovbekendtgørelse nr. 2154 af 16. december 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:

1 byrådsmedlem og 1 suppleant:


Byrådet i de kommuner, der deltager i trafikselskabet Movia's område, udpeger hver et medlem af kommunalbestyrelsen/byrådet til trafikselskabets repræsentantskab.


Københavns Kommune, som er største tilskudsyder til Movia, har direkte ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. Repræsentantskabet udpeger 6 medlemmer og suppleanter til Movias bestyrelse. Valget foregår efter de almindelige bestemmelser i den kommunale styrelseslov.


Bestyrelsen konstituerer sig selv, og består af 9 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges fra h.h.v. Region Hovedstaden og Region Sjælland.


Valgt som medlem:

Parti:

1. Thomas Hjorth Rasmussen

A


Valgt som suppleant:

Parti:

1. Ole Beckmann Skourup

V


Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber, §§ 1, 2 og 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015 med senere ændringer, og bekendtgørelse nr. 1048 af 13. august 2018 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) og Vedtægt for Trafikselskabet Movia §§ 8 og 9.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
1 medlem (borgmesteren er født medlem):

1 medlem med observatørstatus.


Beredskab 4K er et kommunalt fællesskab efter kommunestyrelseslovens § 60. Fællesskabet har til formål at varetage opgaver vedrørende det kommunale redningberedskab efter Beredskabsloven samt andre opgaver, som hensigtsmæssigt kan varetages i tilknytning hertil.


Fællesskabet består af følgende kommuner:

Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.


Valgt med observatørstatus:

Parti:

1. Henrik Olsen

A


Lovgrundlag

Beredskabslovens § 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017, som ændret ved § 3 i lov nr. 144 af 28. februar 2018, samt vejledning nr. 9688 af 26. juni 2015 om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. og Beredskab 4K's vedtægter trådt i kraft pr. 1. juli 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. september 2022 - 31. august 2025:

1 udpeges:


Udvalgene træffer afgørelse angående de ansøgninger om medlemsskab af Hjemmeværnet, som interesserede borger i distriktsområdet indgiver, og skal her afveje Hjemmeværnets behov for egnede soldater i forhold til en samlet vurdering af ansøgernes personlige oplysninger.


Danmark er inddelt i 19 distriktsområder, hver med sit distriktsudvalg. Hvert Distriktsudvalg består af en formand og fire til ti medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen.

Hver kommune i et distrikstområde indstiller ét medlem til det stedlige distriksudvalg, og godkendes i Forsvarsministeriet.


Der er et betroet hverv at fungere som medlem af et distriktsudvalg.


Det er hensigtsmæssigt, at det indstillede medlem har it-færdigheder, og bør ikke have en sådan funktion i Hjemmeværnet, at der ved behandling af ansøgninger om optagelse i Hjemmeværnet kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet. Endelig ønsker Forsvarsministeriet, at medlemmer af distriktsudvalgene selv kan repræsentere den samme gode vandel og agtelse som borger, som Hjemmeværnet stiller til netop de ansøgere, som medlemmer af distriktsudvalgene skal træffe afgørelse om.


Medlemmer af distriktsudvalgene er ikke aflønnet, men tildeles honorar/diæt for deltagelse i mødevirksomhed.


Udpeget blev:

Parti:

1. Michael Krøll Eriksen

A


Lovgrundlag

Hjemmeværnslovens §§ 7 og 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
1 stedfortræder:


Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.

Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.

Byrådet vælger en stedfortræder for borgmesteren blandt byrådets medlemmer.


Valgt som stedfortræder:

Parti:

1. Pia Beckmann Skourup

V


Lovgrundlag

Retsplejelovens §§ 111-113, jf. lovbekendtgørelse nr. 1445 af 29. september 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
5 medlemmer:


Formålet er at besidde ejendele i selskaber, der udøver forsyningsaktiviteter samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.


Borgmesteren bemyndiges til, sammen med kommunaldirektøren inden den 31. december 2021, at foretage de fornødne skridt til at gennemføre valg af nye bestyrelsesmedlemmer, herunder en bestyrelsesformand, ved en ekstraordinær generalforsamling, til Ishøj Forsyning Holding A/S i overensstemmelse med beslutningen på det konstituerende byrådsmøde.

Herudover vælges 2 forbrugerrepræsentanter blandt forbrugerne.


Valgt blev som medlemmer:

Parti:

1. Fmd. Ole Beckmann Skourup

V

2. Ebbe Rosenberg

A

3. Poul Jørgensen

O

4. Steen Skovhus

L

5. Henning Bjerre

A


Lovgrundlag

§ 7.2 i vedtægter for Ishøj Forsyning Holding A/S.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Formålet er at sikre vandforsyningsaktivitet i Ishøj Kommune af en høj sundhedsmæssig og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.


Valgt blev som medlemmer:

Parti:

1. Fmd. Ole Beckmann Skourup

V

2. Ebbe Rosenberg

A

3. Poul Jørgensen

O

4. Steen Skovhus

L

5. Henning Bjerre

A


Herudover vælges 2 forbrugerrepræsentanter blandt forbrugerne.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens §§ 15 og 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 23. januar 2020, som ændret ved § 3, nr. 4, i lov nr. 2210 af 29. december 2020 og § 6.2 i vedtægter for Ishøj Vand A/S.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
5 medlemmer:


Formålet er at drive spildevandsforsyningsaktivitet og sikre en spildevandsforsyningsaktivitet af en høj sundhedsmæssig og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.


Valgt blev som medlemmer:

Parti:

1. Fmd. Ole Beckmann Skourup

V

2. Ebbe Rosenberg

A

3. Poul Jørgensen

O

4. Steen Skovhus

L

5. Henning Bjerre

A


Herudover vælges 2 forbrugerrepræsentanter blandt forbrugerne.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens §§ 15 og 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 23. januar 2020, som ændret ved § 3, nr. 4, i lov nr. 2210 af 29. december 2020 og § 6.2 i Vedtægter for Ishøj Spildevand A/S.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
5 medlemmer:


Formålet er at drive servicevirksomhed i tilknytning til vand- og spildevandsforsyningsaktivitet med sundhedsmæssig kvalitet, herunder forsyningssikkerhed.


Valgt blev som medlemmer:

Parti:

1. Fmd. Ole Beckmann Skourup

V

2. Ebbe Rosenberg

A

3. Poul Jørgensen

O

4. Steen Skovhus

L

5. Henning Bjerre

A


Herudover vælges 2 forbrugerrepræsentanter blandt forbrugerne.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens §§ 15 og 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 23. januar 2020, som ændret ved § 3, nr. 4, i lov nr. 2210 af 29. december 2020 og § 6.2 i Vedtægter for Ishøj Forsyning ApS.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
1 byrådsmedlem og 1 personlig stedfortræder samt
1 observatør til bestyrelsen og 2 medlemmer til brugerrådet:


Endvidere udpeges der til et embedsmandsudvalg, som skal sikre effektiv udveksling af informationer/sparring og dialog, op til 2 personer fra administrationen.


Brugerrådets formål er at sikre en effektiv information og dialog mellem distributionsselskaberne og bestyrelsen, samt fremme samarbejdet mellem distributionsselskaberne og VEKS.

De kommunale og private distributionsselskaber, som varetager kollektiv fjernvarmeforsyning, udpeger hver 2 medlemmer, hvoraf mindst det ene medlem skal være medlem af distributionsselskabets bestyrelse.


De af kommunen udpegede medlemmer til VEKS’ bestyrelse – ordinært bestyrelsesmedlem, personlig stedfortræder samt evt. observatør – skal være opmærksomme på, at det konstituerende bestyrelsesmøde i VEKS er fredag den 17. december 2021, kl. 13.30 til 14.15. Der vil være mulighed for gruppemøder fra kl.13.30-14.00, mens det konstituerende bestyrelsesmøde afholdes fra kl.14.00.


Valgt blev til bestyrelsen:

Parti:

1.Thomas Hjorth Rasmussen

A


Valgt blev som personlig stedfortræder til bestyrelsen:

Parti:

1. Ole Beckmann Skourup

V


Valgt blev som observatør (uden stemmeret):

Parti:

1. Henrik Olsen

A

Valgt blev til Brugerråd i henhold til kommissorium:


1. Maria Ronild

V

2. Birgit Kampp

V

Valgt blev til Embedsmandsudvalget:


1.Lovgrundlag

VEKS' vedtægter § 8 stk.1 og 2 og § 12.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
2 byrådsmedlemmer:


Interessenterne er Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Hver af interessenternes kommunalbestyrelser/byråd vælger 2 medlemmer til selskabets bestyrelse.

Selskabets formål er ved anlæg samt drift og vedligeholdelse af interessentskabets arealer at skabe rekreative områder til størst mulig nytte for de 4 kommuners beboere.

Interessentskabet forestår den del af søområdets vedligeholdelse, som ikke hører under søområdets funktion som regnvandsbassin, og som i øvrigt naturligt indgår i hele områdets rekreative formål.


Valgt som medlemmer:

Parti:

1. Thomas Hjorth Rasmussen

A

2. Kalbyie Yüksel

F


Lovgrundlag

§ 6 i vedtægterne for I/S Vallensbæk Mose.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
1 observatør:


Ishøj Kommune er ikke medlem, men kan udpege en observatør til bestyrelsen med taleret.


Valgt som observatør:

Parti:

1. Ole Beckmann Skourup

V


Lovgrundlag

Jf. ejeraftale med HOFORs vandkoncern punkt 8.1.6 og ejeraftale med HOFORs spildevandkoncern punkt 9.1.5.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
1 byrådsmedlem og 1 personlig stedfortræder til bestyrelsen og
2 delegerede til repræsentantskabet:


Kommunen repræsenteres i bestyrelsen af de enkelte kommuners borgmestre.

Der udpeges et bestyrelsesmedlem samt personlig repræsentant af og blandt kommunalbestyrelsen/byrådets medlemmer.

Endvidere udpeges der 1 delegeret for hver påbegyndt 20.000 indbyggere af og blandt kommunalbestyrelsen/byrådets medlemmer, d.v.s. 2 delegerede fra Ishøj Kommune til generalforsamlingen.


Valgt som medlem:

Parti:

1. Merete Amdisen

A


Valgt som personlig stedfortræder:

Parti:

1. Pia Beckmann Skourup

V


Udpeges som delegerede til generalforsamlingen:

Parti:

1. Thomas Hjorth Rasmussen

A

2. Ole Beckmann Skourup

V


Lovgrundlag

§§ 8 og 10 i Vedtægter for Vestforbrænding.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:

1 repræsentant:


BIOFOS har tre renseanlæg, hvor de modtager og renser årligt ca. 120 mio. m3 vand fra omkring 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet. BIOFOS behandler og afbrænder spildevandsslam, producerer CO2-neutral strøm, gas og fjernvarme til forsyningsnettet, udvikler miljørigtige løsninger til effektiv drift af renseanlæg og kloakforsyning. Ejer og driver regionale afløbssystemer, kapacitetsplanlægning og gennemfører online måleprogrammer af vandføring i kommunale kloaksystemer til brug i klimaplanlægning m.m.


Bestyrelsen består af én repræsentant fra hver af de 15 ejerkommuner samt to repræsentanter udpeget af medarbejderne, én repræsentant fra det tidligere Lynettefællesskab og én fra det tidligere spildevandscenter Avedøre.


Valgt som repræsentant:

Parti:

1. Ole Beckmann Skourup

V


Lovgrundlag

BIOFOS' vedtægter, afsnit 9.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 til 31. december 2025:

1 medlem og 1 suppleant:


Interessentskabets formål er at sikre forsyningssikkerhed med hensyn til interessenternes indsamlingsordning, jf. bekendtgørelse om affald, herunder at videreføre de på tidspunktet for disse vedtægters ikrafttræden eksisterende kontrakter vedrørende indsamling på tværs med I/S Vestforbrænding.


Følgende kommuner indgår i interessentskabet:
Albertslund, Ballerup, Furesø, Vallensbæk og Ishøj kommuner, samlet kaldet ” Interessenterne”, og hver for sig ”Interessent”.


I henhold til Vedtægterne, pkt. 10 skal der vælges et medlem samt en suppleant for denne. På bestyrelsesmøde i Indsamling på tværs I/S er det besluttet, at bestyrelsesmedlemmet skal være borgmesteren. Det fremgår ikke af vedtægterne, men byrådene har i perioden oktober/november 2019 truffet beslutning om, at "Borgmesteren udpeges som medlem af bestyrelsen I/S, og byrådet bemyndiges til at udpege en suppleant til bestyrelsen i I/S".


Ishøj Byråd har i sit møde den 5. november 2019 tiltrådt, at borgmesteren udpeges som medlem af bestyrelsen I/S, og borgmesteren bemyndiges til at udpege en suppleant til bestyrelsen i I/S.

Suppleanter skal være medlemmer af de respektive interessenters kommunalbestyrelser.


Valgt som medlem/borgmester:

Parti:

1. Merete Amdisen

A


Valgt som suppleant:

Parti:

1. Pia Beckmann Skourup

V


Lovgrundlag

Vedtægter for Indsamling på tværs I/S, pkt. 10.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I Styrelsesloven og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv, fremgår hvorledes byrådet honoreres. Byrådet behandler på sit ordinære møde den 7. december 2021, sag nr. 300, en revideret styrelsesvedtægt, hvori fordelingen af beløbene for varetagelse af de forskellige udvalgsposter mv. fastlægges.

Sagsfremstilling

Det konstituerende møde
Der ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til alle byrådsmedlemmer for deltagelse i det konstituerende møde, herunder til den, der på mødet vælges til borgmester for den kommende valgperiode, samt til den eventuelt deltagende borgmester for den indeværende valgperiode. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes også til medlemmer, der (endnu) ikke har valgt eller agter at vælge en sådan erstatning.


Fast vederlag
Det faste vederlag udgør p.t. kr. 89.314 kr. årligt, som reguleres en gang årligt pr. 1. april med reguleringsprocenten. Hvis et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste reduceres det faste vederlag med kr. 20.741. Valg herom skal foretages inden den 1. februar i det første år af valgperioden. Herefter hvert år forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen.


Udvalgsvederlag

Byrådet kan beslutte, at der skal fordeles udvalgsvederlag til medlemmer af Økonomi- og Planudvalget, stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 i Styrelsesloven samt til de medlemmer, der af byrådet er udpeget til børn og unge-udvalget.

Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Et nyvalgt byråd kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse. Fordelingen kan i øvrigt ændres i løbet af regnskabsåret, hvis der foretages ændringer i udvalgsstrukturen.

Det beløb som er fordelt til udvalget, fordeles ligeligt blandt udvalgets medlemmer. Ved fordelingen ses der bort fra udvalgets formand og næstformand, hvis disse modtager vederlag for formands- hhv. næstformandshvervet.

Til stedfortrædere i byrådet ydes vederlag og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er midlertidigt medlem af byrådet. For deltagelse i enkelte møder i byrådet ydes alene diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.


Børnevederlag

Til byrådsmedlem, der har et barn eller flere børn under 10 år boende hjemme, ydes der i alt et tillægsvederlag på p.t. kr. 13.819 årligt. Vederlaget ydes, hvis medlemmet, dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndighed over barnet eller har barnet i privat familiepleje efter § 66 i Lov om social bistand.

I tilfælde af fælles forældremyndighed, hvor forældrene ikke bor sammen, ydes vederlaget kun, hvis barnet er bopælsregistreret i CPR registret på samme adresse som byrådsmedlemmet.

Vederlaget ydes med virkning fra den måned, hvor barnet fødes eller med virkning fra den måned, hvor betingelserne for at modtage vederlaget er opfyldt.

Udvalgsformænd og -næstformænd.


Byrådet kan i Styrelsesvedtægten bestemme, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg, næstformænd for Økonomi- og Planudvalget og stående udvalg, formanden for børn-og ungeudvalget, og formanden for Folkeoplysningsudvalget. Endvidere kan byrådet beslutte, at der ydes vederlag til formanden for særlige udvalg nedsat efter § 17, stk. 4 i Styrelsesloven.

Der er følgende begrænsninger på størrelsen af vederlaget til formænd og næstformænd, jf. vederlagsbekendtgørelsen:


Formand for stående udvalg

Højst 40% af borgmestervederlaget

Formand for Folkeoplysningsudvalget

Højst 40% af borgmestervederlaget

Formand for børn-og ungeudvalget

Højst 40% af borgmestervederlaget


Summen af de årlige vederlag, der kan ydes, kan for kommuner med et indbyggertal på mellem 20.001 og 25.000 højst udgøre 235 % af vederlaget til formanden for byrådet (borgmesteren).


Der ydes eftervederlag til en udvalgsformand, der ophører med hvervet efter mindst ét års uafbrudt vederlæggelse som formand for det pågældende udvalg. Eftervederlaget udgør et beløb, der for hvert påbegyndt år svarer til 1 gang det sidst ydede månedlige udvalgsformandsvederlag. Eftervederlaget forfalder til udbetaling den 1. i måneden efter, at hvervet fratrædes, og kan højest udgøre 3 gange det sidst ydede månedlige vederlag. Der ydes ikke eftervederlag, hvis den fratrådte udvalgsformand tiltræder som formand for et andet udvalg.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven).

Styrelsesvedtægt, der 2. behandles af Ishøj Byråd den 7. december 2021.

Bek. 2001 af 28-10-2021 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (Vederlagsbekendtgørelsen).

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:
Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af byrådets formand og en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

I henhold til § 33 i samme lov overtager byrådets næstformand, når han fungerer i formandens forfald, samtlige opgaver, der er pålagt formanden i henhold til Styrelsesloven og kommunens styrelsesvedtægt.

Det vil sige, der underskrives af borgmesteren og i dennes fravær af 1. eller 2. viceborgmester, og der paraferes af den bemyndigede direktør.

Det foreslås, at følgende bemyndiges til at foretage underskrift i henhold til styrelseslovens § 32.

Navn:

Stilling:

Parti:

Pia Beckmann Skourup

1. viceborgmester

V

Murat Kütük

2. viceborgmester

A

Kåre Svarre Jakobsen

Kommunaldirektør


Alberte Bryld Burgaard

Direktør


Marie Louise Madsen

DirektørLovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådsmøderne afholdes den første tirsdag i hver måned (1. uge).

Lukkede byrådsmøder begynder kl. 17.00 og de åbne møder begynder kl. 19.00.

Efterfølgende uge holdes mødefri (2. uge).

Ugen efter afholdes stående udvalgsmøder (3. uge).

Ugen efter afholdes Økonomi- og Planudvalgsmøde (4. uge).

Byrådsmøder og Økonomi- og Planudvalgsmøder holdes i byrådssalen, etage 2, Ishøj Rådhus, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj.
Spørgetid afholdes i 15 minutter umiddelbart efter kl. 19.00.

Byrådets møder i 2022:

Tirsdag den 4. januar 2022

Tirsdag den 1. februar 2022

Tirsdag den 1. marts 2022

Tirsdag den 5. april 2022

Tirsdag den 3. maj 2022

Onsdag den 7. juni 2022

Tirsdag den 28. juni 2022

Tirsdag den 9. august 2022

Ekstraordinært møde om Budget 2023 den ?

Tirsdag den 6. september 2022

Tirsdag den 4. oktober 2022 - Budget 2023 - 2. behandling

Tirsdag den 1. november 2022

Tirsdag den 6. december 2022

Dagsordener til byrådets møder er tilgængelige på kommunens hjemmeside.
Referat med beslutninger er tilgængelig på kommunens hjemmeside snarest efter mødet.

Beslutning

Tiltrådt.