Referat
Ishøj Byråd - konstituering tirsdag den 10. december 2013 kl. 19:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2014 - 31. december 2017
Der fremsættes forslag til valg af borgmester og valget foretages efter bestemmelserne i Styrelsesloven. Opnår en af kandidaterne ved 1. afstemning et antal stemmer svarende til mindst én over halvdelen, dvs. mindst 10, er den pågældende valgt som borgmester. 
Sker dette ikke, foretages der fornyet afstemning. (Ved denne 2. afstemning kan der foreslås nye kandidater). Opnår en af kandidaterne herefter et stemmetal på mindst en over halvdelen, er den pågældende valgt som borgmester. 
Sker dette ikke, foretages der et bundet valg (3. afstemning) imellem de to kandidater, der ved 2. afstemningen har opnået flest stemmer.
 
Den kandidat, der opnår flest stemmer ved denne 3. afstemning, er valgt til borgmester.
 
Ved eventuel stemmelighed foretages der lodtrækning.

 

Valgt blev: 

  Ole Bjørstorp   

 

Parti:A 

 
(Den valgte borgmester overtager herefter ledelsen af mødet).
 
 

Beslutning

Tiltrådt
Enhedslisten undlader at stemme, fordi borgmesteren har konstitueret sig sammen med Dansk Folkeparti.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §6, stk. 2 og 3, og §24, stk. 2.

Sagsfremstilling

(Valgteknisk Samarbejde):
 
Der anmeldes følgende valggrupper:
 
 

Partier:

 

Antal mandater:

 

Får i udvalg mv. pladserne nr.:

  A+O

 

  14

 

  1,2,4,5,6

  F+Ø+V

 

  5

 

   3,7

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Styrelseslovens §24. stk. 3 og §27.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2014 - 31. december 2017:

1. Næstformand/ viceborgmester: 

 

Parti: 

 Seyit A. Özkan

 

A

 

2. Næstformand/viceborgmester: 

 

Parti:  

Første 2 år= Poul Jørgensen

 

O

Sidste 2 år= Merete Amdisen

 

A

 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Styrelseslovens §6, stk. 5 og 6.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:
7 medlemmer:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt, det i medfør af styrelseslovens §§18 - 21 og kap. V vedrørende indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold indenfor samtlige kommunens administrationsområder, ligesom udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold forinden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender vedrørende kommunens Økonomiregulativ, personale-og lønforhold for administrationspersonalet, Lov om Borgerservice, tilsyn med de almene boligorganisationer og Turisme og Erhverv.
Endvidere forestår udvalget samordning af kommunens planlægning.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af køb og salg og pantsætning af fast ejendom, beskæftigelsesmæssige, erhvervsmæssige og lignende spørgsmål. 
Endvidere fastsætter udvalget regler om, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres og samordner kommunens indkøbsfunktion, ligesom udvalget skal påse, at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde.
 
Der henvises i øvrigt til styrelsesvedtægten.
 
 

  Valgt blev:  
 1.Ole Bjørstorp
 
  Parti: 
   A  
 2.Poul Jørgensen
 
   O
 3.Lennart Nielsen
 
   V
 4.Merete Amdisen
 
   A
 5. Henrik Olsen
 
   A
 6. Annelise Madsen
 
   A
7.Niels Borre
 
   F

 
 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

 

Styrelseslovens §17, stk. 1, §§18 - 21 og kapitel V samt styrelsesvedtægtens §§10, 11 og 12. (borgmesteren er født formand for udvalget)  

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:

5 medlemmer: 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor Lov om social service, Lov om specialundervisning for voksne, Lov om forberedende voksenundervisning, Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

I henhold til lov om forpligtende samarbejder og STU varetager udvalget Vallensbæk kommunes opgaver indenfor specialpædagogisk bistand til børn og voksne. 
Endvidere udarbejder udvalget forslag og foretager indstilling til Byrådet om, udbygningsplaner kvalitetsrapporter samt sektorplaner i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget. 
Der henvises i øvrigt til styrelsesvedtægten.
 

  Valgt blev:  

 1.Jeannette Merklin (formand)

 

  Parti: 

  A  

 2.John Nielsen

 

  O

 3.Ole Wedel-Brandt

 

  Ø

 4. Ebbe Rosenberg (næstformand)

 

  A

 5. Kasper Bjering

 

  A 

 

 

 

 

 

 

   

 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens §15.

Sagsfremstilling

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kulturelle, kunstneriske og fritidsmæssige opgaver i henhold til Museumsloven, Musikloven, Teaterloven, Filmloven, Billedkunstloven, Lov om ungdomsskoler, Folkeoplysningsloven, koordinering af Integrationsloven m.fl.

 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om udbygningsplaner og andre sektorplaner indenfor det kulturelle, fritids- og integrationsmæssige område i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget.

 

 

  Valgt blev:

 

Parti:

  1.Sengül Deniz  (formand)

 

A

  2.Charlotte Jørgensen

 

O   

 3.Bilal Inekci

 

F

 4.Henrik Olsen (næstformand)

 

A

 5.Ebbe Rosenberg

 

A

 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens §16.

Sagsfremstilling

Valgperiode:1. Januar 2014 - 31. december 2017:

5 medlemmer
Udvalget træffer afgørelse i personsager i henhold til den sociale lovgivning,  Den Sociale Servicelov, Sundhedsloven og kommunens øvrige sociale - og sundhedsmæssige opgaver, herunder ældre- og handicapområdet og boligstøtte. 
I henhold til Lov om Forpligtende Samarbejder varetager udvalget Vallensbæk kommunes opgaver inden for genoptræning og det sociale område (børn/voksne). 
Endvidere udarbejder udvalget forslag og foretager indstilling til Byrådet om
Sektorplaner i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget.
Der henvises i øvrigt til styrelsesvedtægten.  

  Valgt blev:

 

Parti:

  1. Merete Amdisen (formand)

 

A

  2. Charlotte Jørgensen (næstformand)

 

O

  3. Lennart Nielsen

 

V  

  4. Annelise Madsen

 

  5. Bayram Yüksel

 

A  

 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 17.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:

5 medlemmer:
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver efter planloven, byggeloven, vej- og ekspropriationsloven, udstykningsloven, lov om trafikselskaber, samt en række andre love inden for det tekniske område.   
Endvidere udarbejder udvalget forslag og indstilling til Byrådet om lokalplaner, VVM-sager og sektorplaner for det tekniske område i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget.
Der henvises i øvrigt til styrelsesvedtægten.  
 

  Valgt blev:

 

Parti:

  1. Poul Jørgensen  (formand)

 

O

  2. Seyit A. Özkan

 

  3. Ole Beckmann

 

V

  4. Erkan Yapici

 

 5. Kasper Bjering  (næstformand)

 

A

 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 13.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:

5 medlemmer:
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Vandløbsloven, Jordforureningsloven, Lov om varmeforsyning, Lov om fremme af besparelser i energiforbruget, Havmiljøloven, Miljøskadeloven, Råstofloven, Lov om kemiske stoffer og produkter, Lov om betaling for spildevandsanlæg mv., Lov om Miljømål, Lov om planlægning herunder Lokal Agenda 21 plan, klimatilpasningsplan og VVM-pligtige anlæg.  
I henhold til lov om forpligtende samarbejder varetager udvalget Vallensbæk kommunes opgaver indenfor natur og miljø.
 
Endvidere udarbejder udvalget forslag og foretager indstilling til Byrådet om Sektorplaner for klima- og miljømæssige områder i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget.
 
Der henvises i øvrigt til styrelsesvedtægten.    

  Valgt blev:
 
Parti:
  1. Seyit Özkan  (formand)
 
A
  2. Bayram Yüksel (næstformand)
 
A  
  3. Ole Wedel-Brandt
 
Ø 
  4. Erkan Yapici
 
  5. Ole Beckmann
 

 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens §14.

Sagsfremstilling

Valgperiode : 1. Januar 2014 - 31. december 2017:

2 medlemmer:
Udvalget træffer beslutning i sager om anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældrenes samtykke. 
Udvalget består af 2 medlemmer, der vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. 
Som medlem udpeges endvidere byretsdommeren i retskredsen samt 2 pædagogisk- psykologisk sagkyndige, udpeget af Statsforvaltningen Hovedstaden. 
Er der flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolstyrelsen, hvem af dommerne, der skal modtage hvervet. 
Der udpeges tillige stedfortræder for hvert medlem, som indkaldes til at give møde ved medlemmets forfald. 
Medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget, kan ikke vælges som medlemmer af eller stedfortrædere til Børn og Unge-Udvalget, jf. stk. 3 i loven. 
Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer som Byrådet har valgt.

 

Valgt blev:

 

Parti:

1.Henrik Olsen   (Formand)

 

 

A

2.John Nielsen   (Næstformand)

 

O

3. Byretsdommer

 

 

4. Pædagogisk- Psykologisk sagkyndig

 

 

5. Pædagogisk- Psykologisk sagkyndig

 

 

 

Valgt som personlige stedfortrædere:

 

Parti:

  1.Jeannette Merklin

 

  2. Poul Jørgensen

 

 

 

 

 
 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Efter §62 i lov om Social Service nedsætter Byrådet et Børn og Unge-Udvalg. 

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:
5 medlemmer :
 
Formål er at besidde ejendele i selskaber der udøver forsyningsaktiviteter, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. 
 

Valgt blev:

  1. Ebbe Rosenberg

 

Parti:

A    

  2. Poul Jørgensen

 

  3. Ole Beckmann

 

V

  4. Henning Bjerre

 

  5. Birgit Nielsen

 

 
 
Herudover vælges 2 forbrugerrepræsentanter, blandt forbrugerne.

Beslutning

Ib Hansen og Bent Skov er valgt som forbrugerrepræsentanter.

Tiltrådt

Lovgrundlag

Vedtægtens §7.2.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:

5 medlemmer:
 
Sikre vandforsyningsaktivitet i Ishøj Kommune af en høj sundhedsmæssig og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. 
 

Valgt blev:
  1. Ebbe Rosenberg
 
Parti:
A   
  2. Poul Jørgensen
 
O
  3. Ole Beckmann
 
V
  4. Henning Bjerre
 
  5. Birgit Nielsen
 
A  

 
 Herudover vælges 2 forbrugerrepræsentanter, blandt forbrugerne.


Beslutning

Ib Hansen og Bent Skov er valgt som forbrugerrepræsentanter.

Tiltrådt

Lovgrundlag

Vandsektorlovens §18, og vedtægten §6.2.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:

5 medlemmer :
 

Drive spildevandsforsyningsaktivitet og sikre en spildevandsforsyningsaktivitet af høj og sundheds- miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

 

Valgt blev:  
  1. Ebbe Rosenberg
 
Parti:
A    
  2. Poul Jørgensen
 
O
  3. Ole Beckmann
 
  4. Henning Bjerre
 
A  
  5. Birgit Nielsen
 
A  

 
 Herudover vælges 2 forbrugerrepræsentanter, blandt forbrugerne.


Beslutning

Ib Hansen og Bent Skov er valgt som forbrugerrepræsentanter.

Tiltrådt

Lovgrundlag

Vandsektorlovens §18, vedtægten §6.2

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:

5 medlemmer: 

 

Drive servicevirksomhed i tilknytning til vand- og spildevandsforsyningsaktivitet sundhedsmæssig kvalitet, herunder forsyningssikkerhed.
 

Valgt blev:  
  1. Ebbe Rosenberg
 
Parti:
A   
  2. Poul Jørgensen
 
 O  
  3. Ole Beckmann
 
 V
  4. Henning Bjerre
 
 A 
  5. Birgit Nielsen
 
 A 

 
 Herudover vælges 2 forbrugerrepræsentanter, blandt forbrugerne.


Beslutning

Ib Hansen og Bent Skov er valgt som forbrugerrepræsentanter.

Tiltrådt

Lovgrundlag

Vedtægten §6.2.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:

7 byrådsmedlemmer og 8 medlemmer fra foreninger m.v., samt 9 tilforordnede: 


Byrådet har iht. lovgivningen nedsat et Folkeoplysningsudvalg bestående af 15 medlemmer og 8 tilforordnede. 
Valgt som medlemmer:
7 byrådsmedlemmer og 8 medlemmer fra foreninger m.v.
 

Valgt som medlemmer af og blandt Byrådets medlemmer:

  1. Ole Bjørstorp

 

Parti:

 

A     

  2. John Nielsen

 

O  

  3. Ole Beckmann

 

V  

  4. Sengül Deniz

 

A  

  5. Henrik Olsen

 

  6. Ebbe Rosenberg

 

A  

  7. Ole Wedel-Brandt

 

Ø 

 
Valgt som personlig stedfortræder:
 

  1. Erkan Yapici

 

 A

  2. Charlotte Jørgensen

 

 O 

  3. Niels Borre

 

 F  

  4. Bayran Yüksel

 

 A 

  5. Merete Amdisen

 

 A  

  6. Seyit A.Özkan

 

 A  

  7. Lennart Nielsen

 

 V 

 
I henhold til vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget indkalder Byrådet med mindst 14 dages varsel indstillinger til valg af medlemmer og tilforordnede fra foreninger m.m.
 
Anmodning om indstilling af medlemmer og tilforordnede er den 1. november 2013 sendt til samtlige tilskudsberettigede foreninger samt Fritids- og ungdomsklubber der modtager støtte til folkeoplysning i Ishøj Kommune i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning, de lokale handicaporganisationer, De almene boligselskaber, Ungdomsskolebestyrelsen, Ungerådet og Seniorrådet. 
Endvidere er det bekendtgjort i Lokalavisen Sydkysten. 
Fristen for indsendelse af indstillinger til valg af medlemmer og tilforordnede er den 25. november 2013. 
Oversigt over de modtagne indstillinger fremlægges:

 
2 medlemmer fra de foreninger, der tilbyder folkeoplysende
voksenundervisning: 

 

Valgt som medlem:

Organisation:

  1. Bjarne Børgesen

AOF, Vestegnen

  2. Györgyi Csato

Ishøj Oplysnings Forbund

 
Valgt som personlig suppleant: 

1. Bjarne Andersen

AOF, Vestegnen

2. Helle Nees

Ishøj Oplysnings forbund

 
3 medlemmer fra gruppen af de stedlige idrætsforeninger: 

Valgt som medlemmer:

 Organisation:

  1. Brian Pirmo

Ishøj Idrætsråd

  2. Niels Østergaard

Ishøj idrætsråd 

  3. Søs Nielsen

Ishøj idrætsråd

 
 Valgt som personlige suppleanter: 
 

  1. Mette Sørensen

 Ishøj Idrætsråd

 

  2. Kurt Sjøgreen

 Ishøj Idrætsråd

 

  3. Kim Grau

 Ishøj Idrætsråd

 

 
1 medlem fra øvrige foreninger med folkeoplysende sigte, samt fritids- og ungdomsklubber mv., der modtager støtte i h.t. lov om støtte til folkeoplysning.
 

Valgt som medlem:

 

  Organisation:

 Eva Mandrup

 

Foreningsunionen

 

Valgt som personlig suppleant:

 

  Organisation:

 Kurt Telander

 

 Foreningsunionen

 
1 medlem fra de lokale børne- og ungdomskorps: 

Valgt som medlem:

 

  Organisation:

 Benny Naamansen

 

IBUS

 

Valgt som personlig suppleant:

 

  Organisation:

 Henning Thomsen

 

 IBUS

  
1 medlem fra de lokale handicaporganisationer
i Ishøj Kommune: 

Valgt som medlem:

 

  Organisation:

 Birthe Søbye Christensen

 

Danske handicaporganisationer i Ishøj

 

Valgt som personlig suppleant:

 

  Organisation:

 Jan Diemer

 

Dansk handicaporganisationer i Ishøj

 
Valg af tilforordnede:
Byrådet udpeger efter indstilling 8 tilforordnede repræsentanter, samt stedfortrædere til at deltage i Folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret:
 1 repræsentant fra gruppen af ledere, lærere og medarbejdere fra de folkeoplysende foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
(for denne repræsentant skal der udpeges 2 suppleanter: 

Valgt som tilforordnet:

 

  Organisation:

 Ingen indstillinger modtaget - foreslås pladsen som tilforordnet udgår

 

 

 

Valgt som 1. suppleant:

 

  Organisation:

 Ingen indstillinger modtaget - foreslås pladsen som tilforordnet udgå

 

 

 

  
  
1 repræsentant fra gruppen af ledere og instruktører fra de foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
(for denne repræsentant skal der udpeges 2 suppleanter)
 

Valgt som tilforordnet:

 

  Organisation:

 Mogens Kelsen

 

 Ishøj Idrætsråd

 

Valgt som 1. suppleant:

 

  Organisation:

 Hanne Bendsen

 

 Ishøj Idrætsråd

 

 
1 repræsentant fra øvrige foreninger med folkeoplysende sigte, samt fritids- og ungdomsklubber m.v., der modtager støtte i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning.
 

  Valgt som tilforordnet:

 

  Organisation:

 Jens Hansen

 

 Foreningsunionen

 

Valgt som personlig suppleant:

 

  Organisation:

 Kai Anker

 

Foreningsunionen

 
1 repræsentant fra de almene Boligselskaber i
Ishøj Kommune: 

Valgt som tilforordnet:

 

  Boligselskab:

 Vagn Jensen

 

 AAB

 

Valgt som personlig suppleant:

 

  Boligselskab:

 Asger Wulf

 

 Vildtbanegård

 

1 repræsentant udpeget fra Ungdomsskolebestyrelsen:

 

 Personlig stedfortræder:

 Michael Krøll Eriksen (fortsætter indtil Ungdomsskolebestyrelsen har konstitueret sig i foråret 2014)

 

 

  

1 repræsentant udpeget fra Seniorrådet:

 

Personlig stedfortræder :

 Erik Schlichting

 

Leif Christoffersen

 

1 repræsentant udpeget af Ungerådet:

 

Personlig stedfortræder:

 Jannik Beck

 

 Ranya Houmami

 
 
1 repræsentant fra Kultur- og Fritidscentret:
 

Tilforordnet:

Personlig stedfortræder:

Kulturchef John Romlund

Børne- og Kulturdirektør Lisbet Lentz

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

10 medlemmer og 10 suppleanter:

 

Medborger-og Demokratiforum skal bestå af mindst 7 medlemmer med bopæl i kommunen. Medlemmerne udpeges af Byrådet, og følger den kommunale valgperiode. 
Forummet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Byrådet. Udtalelserne offentliggøres. 
Foreningslivet m.v. bliver ved annoncering i Sydkysten samt personlige breve anmodet om at komme med indstillinger. 
Medborger- og Demokratiforum består af: 
2 medlemmer valgt blandt Byrådets medlemmer,
1 medlem udpeget efter indstilling af lokale idrætsforeninger,

1 medlem udpeget efter indstilling af de kulturelle foreninger,
1 medlem udpeget efter indstilling af boligtagere i almene boligforeninger i Ishøj,
1 medlem udpeget efter indstilling af grundejerforeningerne og bylaug i Ishøj,
1 medlem udpeget efter indstilling af skolebestyrelserne i Ishøj,
1 medlem udpeget efter indstilling af forældrebestyrelserne for
daginstitutionerne
1 medlem udpeget efter indstilling af Seniorrådet
1 medlem udpeget blandt bestyrelsen af Ungerådet
 
Der udpeges samtidig personlige suppleanter. 


Valgt blev:  

Valgt som Byrådets repræsentanter:

 

Parti:

 

1.Sengül Deniz

 Formand

 A

2.Bayram Yüksel

 

 A

Indstillingerne til disse valg modtages senest den 13. december 2013. Valgene foretages på Byrådets møde i januar 2014 med tiltrædelse pr. 1. februar 2014:

Navn:

 

Indstillet af:

 

 

Kulturelle foreninger

 

 

Boligtagere i almene boligforeninger i Ishøj

 

 

Grundejerforeningerne/bylaug i Ishøj

 

 

Skolebestyrelserne i Ishøj

 

 

Forældrebestyrelserne for daginstitutionerne

 

 

Seniorrådet

 

 

Ungerådet

 

 

Valgt som suppleanter for Byrådets repræsentanter:

 

Parti:  

1.Erkan Yapici

 

 A

2.Ebbe rosenberg

 

 A

 

Navn:

 

Indstillet som personlig stedfortræder af:

 

 

Kulturelle foreninger

 

 

Boligtagere i almene boligforeninger i Ishøj

 

 

Grundejerforeningerne/bylaug i Ishøj

 

 

Skolebestyrelserne i Ishøj

 

 

Forældrebestyrelserne for daginstitutionerne

 

 

Seniorrådet

 

 

Ungerådet

 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Integrationslovens §42, jf. lovbekendtgørelse nr. 1071 af 16. november 2012. Medborgerpolitik godkendt i Byrådet den 7. februar 2012.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. juli 2014 – 30. juni 2018:
1 Kandidat og 1 suppleant:

 

Det nuværende Skatteankenævn fungerer til 30. juni 2014.

 

Ishøj har fået tildelt 1 plads i Fællesankenævn Københavns Vestegn på 10 medlemmer, som også omfatter Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Rødovre og Vallensbæk kommuner. 
Det er et krav, at den enkelte kandidat er valgbar til kommunalbestyrelsen.  Ministeren kan under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet  kandidat.

 
Indstillingen skal samtidig være ledsaget af en angivelse af den pågældendes kvalifikationer til at bestride hvervet.
 

Indstillet som kandidat:
 
Parti:
1. Bjarne Andersen
 
A  

 
 

Indstillet som personlig suppleant:
 
 
    1.
 
C   

 
 
 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

§5 Bekendtgørelse af 1. november 2013 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse m.m.

Bekendtgørelse nr. 1285 af 13. november 2010 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse m.m. er gældende til og med den 30. juni 2014.

Sagsfremstilling

Valgperiode : 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  
3 delegerede og 3 stedfortrædere:

 

Medlemskommunerne en stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen samt 1 stedfortræder for hver af de valgte.
 
Indbyggertallet var pr. 1. november 2013: 21.478.
 

Valgt som delegerede:
  1. Borgmester Ole Bjørstorp
 
Parti:
A  
  2. Merete Amdisen
 
A  
  3. Lennart Nielsen
 
Som stedfortrædere:
  1. Henrik Olsen
 
Parti:
A   
  2. Poul Jørgensen
 
O  
  3. Ole Beckmann
 

 
 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Landsforeningens love §4

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  
3 medlemmer og 3 stedfortrædere: 

 

Valgbestyrelsen påser, at indleverede kandidatanmeldelser er gyldige og sørger for tilvejebringelse af stemmesedler og valglister samt forestår den endelige afstemning i opstillingskredsen. 
Ishøj Kommune hører under Hovedstadsområdet, Brøndbykredsen, der omfatter Brøndby, Vallensbæk og Ishøj.

Medlemmer:

 

  Parti:

1. Ole Bjørstorp

 

  A 

2. Erkan Yapici

 

  A 

3. Ole Wedel-Brandt

 

  Ø

Stedfortrædere:

 

  Parti:

1.Merete Amdisen

 

  A

2. Poul Jørgensen

 

  O 

3. Niels Borre

 

  F

 
 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om valg til folketinget, §§23 - 28 og §31, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 a 11. februar 2013, samt Lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, §16.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

5 medlemmer og 5 stedfortrædere:


Byrådet skal blandt sine medlemmer vælge mindst 5 og højst 7 medlemmer til Valgbestyrelsen. Endvidere skal der vælges stedfortrædere. 
Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og valglister og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintælling) samt opgørelsen af valget.

 

 

  Medlemmer:

 

  Parti:    

 1.Ole Bjørstorp

 

 A

 2. John Nielsen

 

 O  

 3. Lennart Nielsen

 

 V 

4. Henrik Olsen

 

 A 

5. Annelise Madsen

 

 A  

 Stedfortræder:

 

Parti:

 1. Merete Amdisen

 

 A  

 2. Poul Jørgensen

 

 O  

 3. Ole Beckmann

 

 V 

4. Erkan Yapici

 

 A  

5. Kasper Bjering

 

 A  

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om kommunale valg, §§13-15 og §18, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2013.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2014 - 31. december 2017:  

Valg af 7 medlemmer fra Byrådet: 

Det nyvalgte Byråd skal snarest muligt udpege en valgbestyrelse for hver enkelt skole. 
Valgbestyrelsen består af skolens leder, formanden for den afgående skolebestyrelse og et byrådsmedlem med sidstnævnte som formand. 
Valget af byrådets repræsentanter sker ved flertalsvalg for hver skole for sig, med mindre der i Byrådet er enighed om andre valgmetoder. 


Valgt af og blandt Byrådets medlemmer som valgbestyrelsesformand: 

  Skole:

 Navn:

  Parti:

 Gildbroskolen

 John Nielsen

  O 

  Ishøj Skole

 Kasper Bjering

  A 

  Strandgårdskolen

 Erkan Yapici

  A 

  Vejlebroskolen

 Ebbe Rosenberg

  A 

  Vibeholmskolen

 Jeannette Merklin

  A

  Skolen på Ishøjgård

 Jeannette Merklin

  A 

  Kirkebækskolen

 Merete Amdisen

  A 

 

 

   

 
 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005, §10, stk. 1, om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskoler.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1.  januar 2014 - 31. december 2017:  

7 medlemmer fra Byrådet:
 
Valget af medlemmer sker ved flertalsvalg (for hver skolebestyrelse) efter den kommunale styrelseslovs §24, stk. 1, med mindre der i Byrådet er enighed om anden valgmåde.
 
Valgt af og blandt Byrådets medlemmer:
 

  Skole:

 Navn:

  Parti:

 Gildbroskolen

 John nielsen

  O 

  Ishøj Skole

 Kasper Bjering

  A 

  Strandgårdskolen

 Erkan Yapici

  A 

  Vejlebroskolen

 Ebbe Rosenberg

  A 

  Vibeholmskolen

 Jeannette Merklin

  A 

  Skolen på Ishøjgård

 Jeannette Merklin

  A

  Kirkebækskolen  

 Merete Amdisen

  A

 

 

   

 
 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

I henhold til folkeskolelovens §42, stk. 3 , jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013 kan Byrådet efter anmodning fra skolebestyrelsen udpege et af dets medlemmer til at deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret, men med taleret.

Sagsfremstilling

Valgperiode:1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

2 medlemmer og 2 stedfortrædere:

Der skal vælges en bestyrelse bestående af 7 medlemmer og 2 tilforordnede repræsentanter.

Bestyrelsen sammensættes således:

 • 2 medlemmer af Ishøj Byråd.
 • 2 medlemmer fra organisationerne med særlig interesse for Ungdomsskolen.
 • 1 medlem valgt af og blandt Ishøj Ungdomsskoles medarbejdere.
 • 1 medlem valgt af og blandt Ishøj Ungdomsskoles elever, klubmedlemmer eller  tilsvarende.
 • 1 medlem fra skolebestyrelserne.
 • 1 tilforordnet repræsentant fra kommunens folkeoplysningsudvalg (uden stemmeret).
 • 1 tilforordnet repræsentant fra Ungerådet (uden stemmeret).
 • Bestyrelsen refererer gennem Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.
   

Valgt som medlemmer: 

 1. Sengül Deniz

 

  Parti:

A    

 2. Ebbe Rosenberg

 

A  

 
Valgt som stedfortrædere: 

 1. Bayram Yüksel

 

 2. Merete Amdisen

 

A  

 
 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

I henhold til lov nr. 790 af 20. november 1990 om Ungdomsskoler og bekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000 samt vedtægter af  juni 2010 for Ishøj Ungdomsskole.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

2 medlemmer og 2 stedfortrædere:
I henhold til vedtægter af 4.maj 2010 for Ishøj Kulturskole består bestyrelsen af 8 medlemmer:

 

 • 2 repræsentanter for Ishøj Byråd.
 • 2 repræsentanter for Kulturskolens forældre.
 • 1 repræsentant for Kulturskolens medarbejdere.
 • 2 repræsentanter for Kulturskolens elever og
 • 1 repræsentant fra folkeskolen.  
 • Herudover deltager tilforordnet uden stemmeret.
 • 1 Kulturskoleleder (sekretær)
 • 1 Souschefen fra Kulturskolen
 • 1 repræsentant for Ishøj Musikforeningsbestyrelse.

Byrådet udpeger formanden for Kulturskolebestyrelsen af og blandt de byrådsmedlemmer, der er udpeget som der er udpeget som medlemmer af Kulturskolebestyrelsen.

Kulturskolebestyrelsen vælger af og blandt sine medlemmer en næstformand. 

 

Valgt som:

 

Parti:

1. Formand

 Sengül Deniz

 A

2. Medlem

 Claus Mortensen

 A

 

 

Personlig stedfortræder:

 

Parti:

1. Ebbe Rosenberg

 

 A

2. Henrik Olsen

 

 A

 

 
 

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Valgperiode :1. Januar 2014 - 31. december 2017:   

1 medlem:
 
Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, arbejdsmarkedsuddannelser og tilgrænsende uddannelser primært inden for kontor, administration, handel og det tekniske område samt de gymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) og studentereksamen (stx).
 

Valgt blev:   
 Ole Bjørstorp
 
Parti:  
 A

 
 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

§4 i vedtægten for CPH West.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

3 medlemmer til bestyrelsen:

 

Ishøj Byråd vælger 3 medlemmer til bestyrelsen: 

 Valgt blev:
 
Parti:      
 1. Henning Bjerre
 
 2. Eva Amdisen  
 
A  
3. Sami Deniz
 
F

 
 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

§3 i vedtægterne for Møllen.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

1 medlem og 1 suppleant :

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 1 fra hver interessent/kommune : Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Greve og Ishøj .

 

1. Medlem:
 
Parti:
 Ole Bjørstorp
 
 A
2. Suppleant:
 
 
 Ebbe Rosenberg
 
 A

 
 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

§ 5 i vedtægterne for Strandparken.

Sagsfremstilling

Valgperiode:1. Januar 2014 - 31. december 2017:

 
1 byrådsmedlem og 1 personlig stedfortræder samt
1 observatør til bestyrelsen og 2 medlemmer til brugerrådet:  

 

Endvidere udpeges der til et embedsmandsudvalg, som skal sikre effektiv udveksling af informationer/sparring og dialog op til 2 personer fra administrationen.
Brugerrådets formål er at sikre en effektiv information og dialog mellem distributionsselskaberne og bestyrelsen samt fremme samarbejdet mellem distributionsselskaberne og VEKS. 
De kommunale og private distributionsselskaber, som varetager kollektiv fjernvarmeforsyning, udpeger hver 2 medlemmer, hvoraf mindst det ene medlem skal være medlem af distributionsselskabets bestyrelse.
 
 

Valgt blev:
 
Parti:

 
Bestyrelsen: 

Medlem: 
1. Seyit A. Özkan
 
 
A
Stedfortræder: 
1. Bayram Yüksel
 
 
A
Observatør (uden stemmeret): 
1. Poul Jørgensen
 
 
O
Brugerråd i henhold til kommissorium:   1. Henning Bjerre
 
 
A
2.
 
C
Embedsmandsudvalget:
Lederen af Ishøj Varmeværk  
 
 
Erling Skovgaard-Harlev

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Vedtægten §8 stk.1 og 2 og 12.

Sagsfremstilling

Repræsentantskabet:
Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

1 repræsentant/byrådsmedlem og 1 personlig suppleant/byrådsmedlem:


Kun byrådsmedlemmer kan være medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet. 
Der udpeges tillige en personlig suppleant, der under repræsentantens midlertidige forfald træder i dennes sted. 
Interessentskabets formål er, at forestå distribution af naturgas , herunder anlæg og drift af distributionsnet. Selskabet kan påtage sig andre opgaver i tilknytning til distribution af naturgas.

Selskabet kan være ejer af selskaber med begrænset ansvar, der varetager andre formål og opgaver. Samarbejder med andre energiselskaber.

Selskabet kan træffe beslutning om sammenslutning med et eller flere andre energiselskaber. Beslutning herom træffes af repræsentantskabet med det i §7, stk. 7  nævnte kvalificerede stemmeflertal.

Selskabet kan i fællesskab med andre energiselskaber stifte fællesorganer til varetagelse af fælles interesser.

 

Valgt som repræsentant:    

Ole Bjørstorp

 

 Parti:   

A

 

Valgt som personlig suppleant: 

Poul Jørgensen

 

 

O

 
 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§ 6,3 og 6,4 i vedtægterne for HMN.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

1 medlem og 1 stedfortræder:

Ishøj Byråd skal som lodsejer i Pumpelauget udpege 1 medlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen. 

Valgt som medlem:    
Svend Nordbo
 
Parti:    
A
Valgt som stedfortræder:
Bjarne Andersen  
 
Parti:   
A

 
 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Vedtægterne for Mosen.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

2 byrådsmedlemmer:
Interessenterne er Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner.Hver af interessenternes kommunalbestyrelser/byråd vælger 2 medlemmer til selskabets bestyrelse.    
Selskabets formål er ved anlæg samt drift og vedligeholdelse af interessentskabets arealer at skabe rekreative områder til størst mulig nytte for de 4 kommuners beboere. 
Interessentskabet forestår den del af søområdets vedligeholdelse, som ikke hører under søområdets funktion som regnvandsbassin, og som i øvrigt naturligt indgår i hele områdets rekreative formål.
 

Valgt som medlem:
  1. Ebbe Rosenberg
 
Parti:   
A
  2. Poul Jørgensen
 
O

 
 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§ 6 i vedtægterne for I/S Vallensbæk Mose.

Resume

Ny Rensekoncern består af  15 interessentkommuner i rensefællesskaberne , der kan udpege et medlem til bestyrelsen i holdingselskabet i den kommende Vores Rens Holding A/S.
Fælles vision, at skabe bæredygtige byer baseret på klima - og miljørigtige forsyningsløsninger på tværs af kommunegrænserne.  

Den, der udpeges, kommer også til at sidde i bestyrelsen for de øvrige tre aktieselskaber, som koncernen kommer til at bestå af: Vores Rens Lynettefællesskabet A/S, Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S og Vores Rens Service A/S. Der er således tale om en såkaldt enhedsbestyrelse.  

I forbindelse med stiftelsen af den nye rense-koncern opløses de to nuværende rensefællesskaber, Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S. Dette forventes at ske den 17. december 2013.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2014 - 31. december 2017:  

1 medlem og 1 stedfortræder:

Valgt blev:
 
Parti:
Som medlem:
Ebbe Rosenberg
 
 
A
 
 
 
Som stedfortræder:
Henning Bjerre
 
 
A


Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2014 - 31. december 2014:
1 observatør :

 

Ishøj Kommune er endnu ikke medlem, men kan  udpege en observatør til bestyrelsen med taleret. 

Valgt Blev:
 
Parti:
 Ebbe Rosenberg
 
A

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

1 personlig stedfortræder:
Der nedsættes en styringskomité som er et politisk organ af borgmestrene fra Ishøj, Albertslund, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Rødovre og Vallensbæk Kommuner. 

Valgt som personlig stedfortræder: 

Sengül Deniz

 

 

Parti:    

A

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

vedtægterne §4, stk.2.for Kulturinvesteringsrådet.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2014 - 31. december 2017:
1 byrådsmedlem:

 

Kontaktpunktets samarbejdskommuner vælger også 1 repræsentant blandt kommunalbestyrelsen/byrådets medlemmer: Ishøj, Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Rødovre og Vallensbæk Kommuner.  

Valgt blev:  
 Ole Bjørstorp
 
Parti:  
A

 
 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Vedtægternes §9.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

 

1 medlem og 1 stedfortræder:

 

I åstedsforretninger vedrørende gennemførelse af ekspropriationer i h. t. nedennævnte love skal deltage mindst 1 medlem af Byrådet. Dette medlem leder forretningen.
 
 
Både medlemmet og stedfortræderen skal vælges blandt Byrådets medlemmer.
 

Valgt blev: 
1. Poul Jørgensen
 
Parti:    
O
Stedfortræder: 
1. Erkan Yapici
 
   
A  

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov nr. 1048 af 03. november 2011 om offentlige veje (kap 5)
Lov nr. 1537 af 21. december  2010 om private fællesveje
Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (kap 8)
Lov nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning (kap 11)
Lov nr. 1190 af 30. september 2013 om vandforsyning (kap 7)
Lov nr. 1184 af 14. december 2011 om varmeforsyning (kap 3)
Alle love med senere ændringer. Bortset fra lov om planlægning og lov om vandforsyning.

Sagsfremstilling

 
Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

Udpegning af 2 personer: 

Ekspropriations-  og Taksationskommissionerne afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom. 

Ekspropriationskommissionen er 1. instans og taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen. 
Byrådet udpeger 1 person til h.h.v. Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen der optages på en liste over kommunale medlemmer.

Det samme medlem kan ikke deltage i både Ekspropriations- og Taksationskommissionens behandling af en sag.

De personer der udpeges af Byrådet, bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Endvidere bør der tages hensyn til ligestilling ved udpegningen. 

Transportministeren udpeger otte personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeges for funktionsperioden.

Udpeget til:
 
 
Parti:
Ekspropriationskommissionen:
 
 
 
Bent Kjærgaard
 
 
A
Taksationskommissionen:
 
 
 
Bjarne Andersen
 
A

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§6, stk. 2 , §7, stk. 3 og §10, stk. 3 Ekspropriationsprocesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.

Sagsfremstilling

 
Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

Udpegning af 3 personer: 

 

Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål i henhold til lov om offentlige veje m.v. 
Overtaksationskommissionen efterprøver afgørelser, der er truffet af Taksationskommissionen.

Byrådet udpeger 2 personer til optagelse på listen over medlemmer af Taksationskommissionen og 1 person til optagelse på listen over medlemmer til Overtaksationskommissionen.
Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme, og have sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser i land-og byområder, men må ikke være medlemmer af vejbestyrelser, dvs. Byråd, der har truffet beslutning om ekspropriation.

Endvidere bør der tages hensyn til ligestilling ved udpegningen af medlemmer. 

Det samme medlem kan ikke deltage i både Taksations- og Overtaksationskommissionens behandling af en sag. 

En Taksationskommission består af 3 medlemmer. Transportministeren udpeger Formanden , der skal have juridisk kandidateksame. Formanden udtager til den enkelte sag to medlemmer fra en kommunale liste.

Udpeget blev:
 
Parti:
Taksationskommissionen:
 
 
1.
 
C
2. Bjarne Andersen
 
A
Overtaksationskommissionen:
 
 
1. Svend Nordbo
 
A

 
 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§ 57, stk. 3  og § 58, stk. 3 og §60, stk.2 nr. 3 i Vejloven , lovbekendtgørlse nr. 1048 af 3. november 2011.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

3 medlemmer og 3 suppleanter:
Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nyt hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse. 
Byrådet nedsætter et Hegnssyn bestående af 3 medlemmer, af hvilket det ene beskikkes som formand med personlige suppleanter. Mindst 1 medlem skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på over 1.000 indbyggere eller derover skal 1 medlem være bygningskyndigt.
 

Valgt som medlemmer:  
1. Svend Nordbo
 
Parti:  
2 (plantningskyndig)
Leif Christoffersen
 
 
A
3. (bygningskyndig)
Kjeld Haick
 
 
V
Valgt som personlige stedfortrædere:
1. Bjarne Andsersen
 
 
A
2. (plantningskyndig)
 
 
   
3. (bygningskyndig)
Bente Bjerg
 
 
Ø

 

Byrådet udpeger som formand:  
 
   
 Svend Nordbo
 
A

 
 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007 om hegn, §§ 27-32.  

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

 

3 medlemmer og 3 suppleanter: 


Vurderingsmændene skal efter nærmere angivne bestemmelser vurdere skader forvoldt af husdyr. 
Byrådet kan overdrage opgaverne til Hegnssynet. 
Det foreslås, at opgaverne overdrages til Hegnssynet.
 
 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Mark- og vejfredslovens §§ 21-23, jf. lovbekendtgørelse nr. 61. af 19. januar 2007.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

1 byrådsmedlem og 1 suppleant:  

Byrådet i interessentkommunerne udpeger 1 medlem og 1 suppleant.
Interessentskabets formål er at planlæge og sikre etablering og miljømæssig forsvarlig drift af nødvendige anlæg m.v. til indsamling, modtagelse, behandling og transport af farligt affald til genanvendelse eller bortskaffelse fra interessentkommunerne. 
 

Valgt blev:
 
 
Parti:
Medlem:   
 
      
Seyit A.Özkan
 
 
A
Suppleant:
Erkan Yapici
 
 
A

 
 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Vedtægtens §10.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

1 Byrådsmedlem og 1 personlig stedfortræder til bestyrelsen og
2 delegerede til repræsentantskabet: 
Kommunen repræsenteres i bestyrelsen af de enkelte kommuners borgmestre. 
Der udpeges et bestyrelsesmedlem samt personlig repræsentant af og blandt kommunalbestyrelsen/byrådets medlemmer. 
Endvidere udpeges der 1 delegeret for hver påbegyndt 20.000 indbyggere af og blandt kommunalbestyrelsen/byrådets medlemmer, d.v.s. 2 delegerede fra Ishøj Kommune til generalforsamlingen. 

Valgt til bestyrelsen:
 
Parti:
 Borgmester: Ole Bjørstorp
 
A
 
Medlem:
 
 
Personlig stedfortræder:
 
     
Poul Jørgensen
 
O
 
 
 
Delegerede til generalforsamlingen:
 
 
  1. Seyit A. Özkan
 
A
  2. Poul Jørgensen
 
O
 
 
 

 
 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Vedtægtens §8 og §10.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

 

1 byrådsmedlem og 1 suppleant: 


Byrådet i de kommuner, der deltager i trafikselskabet Movia's område, udpeger hvert et medlem af Kommunalbestyrelsen/Byrådet til trafikselskabets repræsentantskab.


Den kommune som yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De resterende medlemmer af repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg.


Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges fra h.h.v. Region Hovedstaden og Region Sjælland.
 

Valgt blev:
 
Parti:
Medlem: 
 
      
Annelise Madsen
 
 
A
Suppleant:
 
 
Kasper Bjering
 
A

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber,§2, stk. 3 .Vedtægtens §§6 og 8 samt §12.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

1 medlem og 1 suppleant:
Fredningsnævnet behandler fredningssager og dispensation fra fredning. 
Miljøministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnenes geografiske område fastlægges af miljøministeren. Byrådet i den kommune hvor det pågældende areal er beliggende, vælger et medlem og en suppleant. 
Det er ikke et krav, at medlemmerne og suppleanterne er medlemmer af Byrådet. 

Valgt blev som:
 
Parti:
1 Medlem:
 Johnny Petersen
 
 
A
1 Suppleant:
 Ebbe Rosenberg
 
 
A


 

 
 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelseslovens §35, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009.  

Sagsfremstilling

 

 

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

8 medlemmer og 8 suppleanter: 

Handicaprådet er et rådgivende organ, og har til virke for og tilvejebringe de bedst mulige vilkår for kommunens handicappede. Rådet beskæftiger sig med generelle overordnede spørgsmål og ikke personsager.  Handicaprådet sammensættes af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, og 4 medlemmer udpeget af Byrådet.

Handicaprådet vælger selv sin formand.  

Udpeget af Byrådet:

Parti:

1. Merete Amdisen

A

2. Charlotte Jørgensen

O

3. Ole Wedel-Brandt

Ø

4. Annelise Madsen

A

    

Indstilling fra Danske Handicaporganisationer:

Forening:

1. Jan Diemer

Dansk Blindesamfund

2. Asger Hansen

Parkinsonforeningen

3. Helle Nees

Sind

4. Birthe Søbye Christensen

Scleroseforeningen

     

Udpeget som suppleanter af Byrådet:

Parti:

1. Ebbe Rosenberg

A

2. John Nielsen

O

3. Bilal Inekci

F

4. Bayram Yüksel

A

        

Suppleanter indstillet fra Danske Handicaporganisationer:

Forening:

1. Charlotte La Cour

Autismeforeningen

2. Bente Stiesen

Fibromyalgi foreningen

3. Anne Christiansen

Diabetesforeningen

4. Ivan Munck Petersen

Scleroseforeningen

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Den Sociale retssikkerhedslovs §37a, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september 2012, bekendtgørelse nr. 1433 af 23. december 2012 om retssikkerhed og administration på det sociale område. 

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Juni 2014 - 31. maj 2018:  

 

1 byrådsmedlem og 1 suppleant: 


Ishøj Byråd og Vallensbæk Kommunalbestyrelsen har indgået et forpligtende samarbejde på Beskæftigelsesområdet, med Vallensbæk som udførende/bemyndiget. Rådet oprettes derfor kun i Vallensbæk Kommune. 
1 medlem udpeges af Vallensbæk Kommunalbestyrelse, samt 1 medlem af Ishøj Byråd.  
De øvrige medlemmer som udpeges af Vallensbæk Kommunalbestyrelse er: 
Op til 3 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening
Op til 3 medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark
1 medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
1 medlem efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation

Op til 2 medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer
1medlem efter indstilling fra Praktiserende Lægers organisation
1 medlem efter indstilling fra de lokale integrationsråd i de kommuner hvor et sådant er nedsat..
Op til 2 medlemmer fra relevante foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.
Endvidere skal der vælges en suppleant for hvert medlem. 

 Valgt blev: 
   
Parti:
  1. Merete Amdisen
 
A
  som suppleant:
 
 
  1. Annelise Madsen
 
A

 
 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ansvar og styring, §§44-48, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010. Lov om forpligtende kommunale samarbejder, §12,stk. 2 .  

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

3 medlemmer (heraf borgmesteren født medlem):

Beredskabskommissionen skal forvalte opgaver jf. Beredskabsloven. 
Borgmesteren og politimesteren er fødte medlemmer af Beredskabskommissionen og borgmesteren er kommissionens formand. 
Udover de fødte medlemmer, skal byrådet udpege et antal medlemmer, der skal udgøre flertallet i kommissionen, dvs. mindst yderligere 3 medlemmer, dog således at kommissionens medlemstal skal være ulige. 

 
 
Parti
    1. Formand/borgmester
 
A
    2. Politimesteren i Glostrup
 
 
    Valgt som medlemmer:
    3 Naja Anthonsen
 
F
    4. John Nielsen
 
O
    5. Michael Krøll Eriksen
 
A

 
I møderne deltager endvidere Direktøren for Teknik og Miljø, som tilkaldt tjenestemand. 
Beredskabschefen er sekretær for kommissionen. 

Beredskabsforbundet har indstillet Jesper Janholm, Pilemøllevej 70, Ishøj som observatør.


 
 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Beredskabsloven nr. 660 af 10. juni 2009.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

2 byrådsmedlemmer:
Ishøj Kommune ejer andelsbeviser for kr. 341.500,00, ligesom Gieses Legat, der bestyres af Ishøj Kommune, ejer for kr. 400,00. Hver andelshaver har 1 stemme ved de besluttende møder, der afholdes i selskabet.

Valgt som repræsentant for Byrådet:    

Jeannette Merklin 

 

Parti:   

A

Valgt som repræsentant for Gieses Legat:   

Jeannette Merklin

 

 

A   

 
 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Vedtægterne for Andelsselskabet i Ishøj Forsamlingshus.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

2 medlemmer og 2 suppleanter:
Ishøj Byråd skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf den ene er borgmesteren.
Byrådet udpeger samtidig 2 suppleanter, der kan træde til i tilfælde af forfald blandt de to faste medlemmer. 
Kommunaldirektøren eller dennes stedfortræder tilforordnes til at overvære bestyrelsens møder uden stemmeret. 

Valgt til bestyrelsen:
  1. Borgmester Ole Bjørstorp
 
Parti:  
A
  2. Merete Amdisen
 
A

 

Valgt som suppleant blev:
 1. Annelise Madsen
 
Parti:    
A
 2. Seyit A. Özkan
 
A

 
 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Vedtægtens §2 .

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

9 medlemmer:
Byrådet kan nedsætte en boligkommission. 
Boligkommissionen vælges af Byrådet og skal bestå af 9 medlemmer. Formanden og 2 andre medlemmer skal tillige være medlemmer af Byrådet. Af de øvrige 6 medlemmer skal 1 være læge, 1  have brandmæssig sagkundskab, 1 være bygningssagkyndig, og 1 være jurist. 2  medlemmer vælges efter indstilling af h.h.v. større grundejerforeninger og lejerforeninger.  
Byrådet skal føre tilsyn med bygninger, som benyttes til beboelse eller ophold, når det vurderes, at disse ejendomme ved deres beliggenhed, indretning eller andre forhold er sundhedsfarlige eller brandfarlige.

I tilfælde af, at der kommer opgaver til Boligkommissionen, indkaldes Byrådet.
 
 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Byfornyelseslovens §81, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013.  

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

2 medlemmer og 2 suppleanter: 
Huslejenævnet træffer afgørelser om sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer vedrørende nærmere angivne huslejespørgsmål m.v. 
Nævnet består af en juridisk formand, der udpeges af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet og to medlemmer, der vælges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis udlejer- og lejerforeninger. Der vælges suppleanter for hvert medlem. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold. 
Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i lejeloven, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret.

Udlejer- og lejerforeninger er anmodet og ved annoncering i Sydkysten, om at komme med indstillinger senest den 30. oktober 2013, indstillingerne fremlægges.
 
 
Valgt blev: 

 
Formand : Cand. Jur. Mads Schønning Frandsen

 

Valgt som udlejerrepræsentant: Advokat Rene Wøhler
 
Valgt som lejerrepræsentant: 
 
Lena Lumby, Stenbjerggård Boligselskab
 
 

Suppleanter:

 

Valgt som udlejerrepræsentant:
 

Peter Kjærgaard-Petersen, Vildtbanegård Boligselskab

 

Valgt som lejerrepræsentant:
 

Christina S. Jensen, AAB

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, §§ 35-44, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 11. august 2010, og lejelovens,  §§ 106 og 109, stk. 2 og 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

2 medlemmer og 2 suppleanter: 
Huslejenævnet træffer afgørelser om sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer vedrørende nærmere angivne huslejespørgsmål m.m.
 
Nævnet består af en juridisk formand, der udpeges af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet og to medlemmer, der vælges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis udlejer- og lejerforeninger. Der vælges suppleanter for hvert medlem. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold.
Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i Lejeloven, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret.
Udlejer- og lejerforeninger anmodes, ved annoncering i Sydkysten, om at komme med indstillinger senest den 30. oktober 2013, indstillingerne fremlægges.
 
Valgt blev: 

 
Formand: Cand. Jur. politifuldmægtig Caspar Stougaard

 

Valgt som udlejerrepræsentant:
  1. Henning Bjerre, VA

 

Valgt som lejerrepræsentant: 
  2. Christina Søby Jensen, AAB

 

Suppleanter: 

Valgt som udlejerrepræsentant.
  1.Tom Frandsen, Domea

 

Valgt som lejerrepræsentant
  2.John Hansen, Vildtbanegård Boligselskab

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Almenlejelovens kapitel 17, §§ 96-98, og 109, stk. 2 og 3. jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

2 medlemmer og 2 suppleanter:

Såfremt repræsentantskabet godkender det, kan Ishøj Byråd vedtage at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen, disse skal være medlem af Ishøj Byråd. 

Borgmester kan imidlertid ikke, af habilitetshensyn, hverken vælges som medlem eller suppleant til et alment boligselskabs bestyrelse. 
For hvert af medlemmerne vælges 1 suppleant: 

Valgt som medlem:  
 1. Henrik Olsen
 
Parti:    
A
 2. John Nielsen
 
O
Valgt som suppleant:
 1. Kasper Bjering
 
       
A
 2. Erkan Yapici
 
A

 
Ishøj Byråd ved borgmesteren har garantibeviser for kr. 5.000 og har ret til at udpege et medlem  som kan deltage i garantforsamlingen.
 

Garant er: Borgmester Ole Bjørstorp
 
Parti:  A

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§12 i vedtægterne.

Sagsfremstilling

1. januar 2014 - 31. december 2017:

1 medlem:

 

Ishøj Byråd udpeger 1 medlem til bestyrelsen.

Grundejerforeningens formål er, at eje, drive og vedligeholde udenoms-, adgangs- og parkeringsarealerne.

 

 

Valgt blev:
 
Parti:
 Erkan Yapici
 
A

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Vedtægtens §9.1 for Grundejerlauget Stationsforpladsen.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

2 medlemmer og  2 suppleanter: 
Der skal vælges en formand og 4 medlemmer til bestyrelsen. Endvidere vælges 2 suppleanter.
3 medlemmer vælges blandt ejerne af ejerlejlighederne 2-17 og 20-29. Bestyrelsesmedlemmerne behøver ikke at være medlemmer af foreningen eller beboer i en af ejerlejlighederne. 
Formanden vælges for 2 år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer og en suppleant afgår halvdelen hvert år efter tur. 

Valg af Byrådet:
  1. Ole Bjørstorp
 
Parti:   
A
  2. Poul Jørgensen
 
O

 

valgt som suppleanter:
 
 Parti:
1. Merete Amdisen
 
A
2. Charlotte Jørgensen
 
O

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§12 i vedtægterne for Ejerforeningen Åparken.

Sagsfremstilling

Valgperioden 1. januar 2014 - 31. december 2017:

 

1 medlem :

 

Et medlem af bestyrelsen skal være udpeget af Ishøj Byråd (Borgmesteren) 

Bestyrelsen varetager driften og vedligeholdelsen af den fælles faste ejendom. På den årlige generalforsamling vælges en administrator til at varetage den samlede drift indenfor de rammer, der bestemmes af nærværende vedtægter og i overensstemmelse med instrukser, som er givet af bestyrelsen.

Valgt blev:
 
Parti:
Borgmester Ole Bjørstrop
 
A

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

§36 i vedtægterne for Ejerlejlighedsforeningen Ishøj Bycenter.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

2 medlemmer og 2 suppleanter:
Byrådet skal udpege 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for Centerforeningen Ishøj Bycenter. Formanden vælges af generalforsamlingen.

Byrådets repræsentanter vælges for Byrådets funktionsperiode.
 

Valgt som medlemmer:
  1. Ole Bjørstorp
 
Parti:    
A
  2. Annelise Madsen
 
A
 
Valgt blev som suppleanter: 
  1. Bayram Yüksel
 
   
A    
  2. Merete Amdisen
 
A

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Vedtægternes  §21 for Centerforeningen Ishøj Bycenter.

Sagsfremstilling

Valgperiode:1. Januar 2014 - 31. december 2017:

 

5 medlemmer:

 

Grundlisteudvalget udvælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninge og domsmænd. Der udvælges en person for hver 300 indbyggere. 
Medlemmerne behøver ikke at være medlemmer af Byrådet. 

Valgt som medlem nr.:  
  1. Bjarne Andersen
 
Parti:    
A
  2. Charlotte Jørgensen
 
O
  3. Volkan Turan
 
F
  4. Bayram Yüksel
 
A
  5. Hans Juul Christensen
 
A
   
 
 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Retsplejelovens §72, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012 om grundlister med seneste ændringer.  

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. september 2014 - 31. august 2018:

1 udpeges: 
Udvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet. 
Distriktsudvalgene består af en formand og fire til ti medlemmer.
Formanden udpeges af forsvarsministeren der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser/byråd.

Den udpegede repræsentant kan med fordel være medlem af kommunens Økonomi- og Planudvalg eller Social- og Sundhedsudvalget af hensyn til en smidig kontakt til kommunen. 
Der indstilles et medlem pr. kommune til Distriktsudvalget, dog således at der indstilles mindst 4 medlemmer pr. distriktsudvalg. Flere medlemmer kan indstilles fra samme kommune, såfremt kommunen har mere end 100.000 indbyggere. 

 

 

Udpeget blev:
 
Parti:
 
 
C

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov nr. 198 af 9. februar 2007, §§ 7 og 9. Vejledning om Distriktsudvalgenes virksomhed af december 2009.

Sagsfremstilling

Valgperiode :1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

1 stedfortræder: 
Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan. 
Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. 
Byrådet vælger en stedfortræder for borgmesteren blandt Byrådets medlemmer. 

Valgt som stedfortræder blev: 
1. Merete Amdisen
 
Parti:  
A  

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Retsplejelovens, §§ 111-113., jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012.  

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

2 medlemmer ( heraf 1 valgt i administrationen)
 
Skovrejsningsråd for statsskoven ”Solhøj Fælled”.

 

Der er erhvervet knap 100 ha primært i område ved Høje-Taastrup, og der forventes aktivitet i Skovrejsningsrådet fra medio 2014.

 

Valgt blev:
   1. Poul Jørgensen
 
Parti:    
O
   2. Erling Skovgaard-Holm
 
Centerchef for Park og
Vej

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:

Rådet består af 3 repræsentanter udpeget af kommunerne.  

Ishøj er med i gruppe 3 bestående af Greve, Høje-Taastrup, Køge, Roskilde og Solrød.
Bjarne Abel (Greve) har været udpeget for perioden 1. januar 2009 - 31. december 2013.

Naturstyrelsen har i mail af 27. november 2013 anmodet borgmesteren i Greve om, at koordinere udpegningen af en repræsentant fra gruppe 3.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

1 repræsentant:

Repræsentantskabet består af 100 medlemmer, hvoraf kommunerne i Region Hovedstaden udpeger hvert 1 medlem (Bornholm og København undtaget).

Regions- og kommunalt udpegede medlemmer, vælges for den regionale og kommunale valgperiode.

Repræsentantskabet er rådgivende og vejledende organ for bestyrelsen.

Valgt blev:
 
Parti:
 Borgmester Ole Bjørstorp
 
A

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Fundats for Fonden Wonderful Copenhagen.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

1 stedfortræder: 

Alle borgmestre er fødte medlemmer af KL`s repræsentantskab og den enkelte Kommunalbestyrelse/Byråd udpeger en stedfortræder for borgmesteren.

 

Udpeget som stedfortræder:

 

Parti:

 Merete Amdisen

 

A

 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

KL`s love §13

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:  

I henhold til §32 i Styrelsesloven skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af Byrådets formand og en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet.
 
I henhold til § 33 i samme lov overtager Byrådets næstformand, når han fungerer i formandens forfald, samtlige opgaver, der er pålagt formanden i henhold til Styrelsesloven og kommunens styrelsesvedtægt.
 
Det vil sige, der underskrives af borgmesteren og i dennes fravær af 1. eller 2. viceborgmester, og der paraferes af den bemyndigede forvaltningschef.
 
Det foreslås, at følgende bemyndiges til at foretage underskrift i henhold til styrelseslovens §32.
  

Navn:

Stilling

Parti:

 Seyit A. Özkan

1. viceborgmester

A

 Poul Jørgensen

Merete Amdisen

2. viceborgmester

2. viceborgmester

O (1/1-2014-31/12-2015)

A (1/1-2016-31/12-2017)

Anders Hvid Jensen

Kommunaldirektør

 

Ole Horskær

Teknisk Direktør

 

Tina Boesgaard

Social- og Sundhedsdirektør

 

Lisbet Lentz

Børne- og Kulturdirektør

 

 

 
 

Indstilling

Tiltrådt. 

Beslutning

Tiltrådt 

Resume

Med Styrelsesloven og den vedtagne Styrelsesvedtægt er det klargjort, hvordan Byrådet honoreres pr. 1. januar 2014

Sagsfremstilling

Som beskrevet i den kommunale styrelseslov, og præciseret i Styrelsesvedtægten pr. 1. januar 2014, som er tiltrådt af Byrådet den 3. september 2013, aflønnes et Byråd med følgende vederlag:
Det konstituerende møde
Der ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til alle byrådsmedlemmer for deltagelse i det konstituerende møde, herunder til den, der på mødet vælges til borgmester for den kommende valgperiode, samt til den eventuelt deltagende borgmester for den indeværende valgperiode. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes også til medlemmer, der (endnu) ikke har valgt eller agter at vælge en sådan erstatning. 
Fast vederlag
Det faste vederlag udgør p.t. kr. 65.533 kr. årligt pr. år. Hvis et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste reduceres det faste vederlag med kr. 20.000. Valget skal foretages inden den 1. februar hvert år. 
Udvalgsvederlag

Byrådet kan beslutte, at der skal fordeles udvalgsvederlag til medlemmer af Økonomi- og Planudvalget , stående udvalg samt til de medlemmer der af byrådet er udpeget til Børn og Unge-udvalget.  

Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Et nyvalgt Byråd kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse. Fordelingen kan i øvrigt ændres i løbet af regnskabsåret, hvis der foretages ændringer i udvalgsstrukturen. 

Det beløb som er fordelt til udvalget, fordeles ligeligt blandt udvalgets medlemmer. Ved fordelingen kan dog ses bort fra udvalgets formand, hvis denne modtager vederlag for formandshvervet. 
Udbetaling af fast vederlag og udvalgsvederlag ophører med udgangen af den måned, hvor medlemmet fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder. 
Til stedfortrædere i Byrådet ydes vederlag og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er midlertidigt medlem af Byrådet. For deltagelse i enkelte møder i Byrådet ydes alene diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. 
Børnevederlag
Til byrådsmedlem, der har et barn eller flere børn under 10 år boende hjemme, ydes der i alt et tillægsvederlag på p.t. kr. 13.100 årligt. Vederlaget ydes, hvis medlemmet, dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndighed over barnet eller har barnet i privat familiepleje efter § 65 i lov om social bistand. 
I tilfælde af fælles forældremyndighed, hvor forældrene ikke bor sammen, ydes vederlaget kun, hvis barnet bor mest hos byrådsmedlemmet. Hvis barnet bor lige meget hos begge forældremyndighedens indehavere, ydes vederlaget kun, hvis barnet er tilmeldt samme folkeregisteradresse som byrådsmedlemmet.
Selvom byrådsmedlemmet, ægtefælle eller samlever, ikke har forældremyndighed over barnet kan Byrådet beslutte, at yde vederlaget, hvis barnet er tilmeldt samme folkeregisteradresse som byrådsmedlemmet, og barnet bor mest hos denne. 
Vederlæggelsen ydes med virkning fra den måned, hvor barnet fødes eller med virkning fra den måned, hvor betingelserne for at modtage vederlaget er opfyldt. 
Vederlæggelsen ophører med udgangen af den måned, hvor barnet fylder 10 år, eller med udgangen af den måned, hvor betingelserne for at modtage vederlaget er opfyldt. 
Udvalgsformand
Byrådet kan beslutte, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg, formanden for Børn og Unge-udvalget, formanden for Folkeoplysningsudvalget og formanden for et eventuelt beskæftigelsesudvalg. 
Der er følgende begrænsninger på størrelsen af vederlaget, fastsat af Indenrigsministeriet:

Formand for stående udvalg højst...

 

Formand for Folkeoplysningsudvalget højest.......

 

Formand for Børn og Ungeudvalget..............................

40% af borgmestervederlaget  

 

10% af borgmestervederlaget

 

10% af borgmestervederlaget  

Ishøj Kommune har i Styrelsesvedtægtens § 18 fastsat bestemmelser om ydelse af vederlag til udvalgsformænd. (Vedtægten pr. 1. Januar 2014).

 

Vederlag

Formanden for Teknik- og Bygningsudvalg...................................

Næstformanden for Teknik- og Bygningsudvalg...................................

 20%

 

6%

Formanden for Klima- og Miljøudvalg...

Næstformanden for Klima- og Miljøudvalg...........................................

20%

 

6%

Formanden for Børne- og Undervisningsudvalg............................

Næstformanden for Børne- og Undervisningsudvalg............................

 

20%

 

6%

Formanden for Kultur- og Fritidssudvalg................................

Næstformanden for Kultur- og Integrationsudvalg................................

 

20%

 

6%

Formanden for Social- og Sundhedsudvalg...................................

Næstformanden for Social- og Sundhedsudvalg...................................

20%

 

6%

Formanden for Børn og Unge-udvalg...

10%

I alt

140%

Vederlæggelsen af en formand ophører med udgangen af en måned, når formanden fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage hvervet. Der ydes efterløn til en udvalgsformand, der ophører med hvervet efter mindst ét års uafbrudt vederlæggelse som formand for det pågældende udvalg. Efterlønnen udgør et beløb, der for hvert påbegyndt år svarer til 1 gang det sidst ydede månedlige udvalgsformandsvederlag. Efterlønnen forfalder til udbetaling den 1. i måneden efter, at hvervet fratrædes, og kan højest udgøre 3 gange det sidst ydede månedlige vederlag. Der ydes ikke efterløn, hvis den fratrådte udvalgsformand ligeledes er særskilt vederlagt eller vælges som borgmester. 
Et medlem der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode. Funktionsvederlag kan højest ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder. 
Oversigt over vederlagene gældende pr. 1. oktober 2013 med forslag til fordeling for perioden 2014 – 2017 fremlægges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven)

Styrelsesvedtægten pr. 1. januar 2014, som tiltrådt af Byrådet i Ishøj Kommune den 3. september 2013.

Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (Vederlagsbekendtgørelsen)

Sagsfremstilling

Byrådet: 
 
Økonomi- og Planudvalget: 
Børne- og Undervisningsudvalg:  
Kultur- og Fritidsudvalg:
Social- og Sundhedsudvalg: 
Teknik- og Bygningsudvalg:
Klima- og Miljøudvalg: 
1. tirsdag i hver måned kl. 17.00 lukket møde
1. tirsdag i hver måned kl. 19.00 åbent møde
4. mandag i hver måned kl. 17.00  
3. mandag i hver måned kl. 16.30  
3. mandag i hver måned kl. 18.00  
3. mandag i hver måned kl. 16.00  
3. torsdag i hver måned  kl. 17.00  
3. tirsdag i hver måned   kl. 17.00
 
 

Lukkede byrådsmøder begynder kl. 17.00 og de åbne møder begynder kl. 19.00.

Møderne holdes i byrådssalen, etage 2, Ishøj Rådhus, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj.
Spørgetid afholdes i 15 minutter umiddelbart efter kl. 19.00.

Byrådets møder i 2014:

Tirsdag den 7. januar

Tirsdag den 4. februar

Tirsdag den 4. marts

Tirsdag den 1. april

Tirsdag den 6. maj

Tirsdag den 3. juni

Tirsdag den 24. juni

Tirsdag den 12. august                     Budget 2015

Tirsdag den 2. september

Tirsdag den 7. oktober                      Budget 2015 - 2. behandling.

Tirsdag den 4. november                  Sidste frist for aflevering af ændringsforslag

Tirsdag den 2. december                  til budget 2015 er  ??

Dagsordener til Byrådets møder  er tilgængelige på kommunens hjemmeside, og fremlægges fra fredag før mødet følgende steder:
Ishøj Rådhus, Informationen og Borgerservice, etage 2.
Ishøj Bibliotek, Ishøj Bycenter .
Dagsordener med beslutninger (referat) fremlægges dagen efter mødet samme steder.  

Beslutning

Tiltrådt