Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 1. februar 2022 kl. 16:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj - det åbne møde begynder kl. 19.00

Beslutning

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket


Tiltrådt.


Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at orientering om hjemmeundervisning tages til efterretning.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at orientering om elevfravær tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er modtaget skriftlige spørgsmål fra Grundejerforeningen Ørnekærgård, der vedhæftes. Der udarbejdes skriftligt svar.

Beslutning

Borgmesterens svar sendes til grundejerforeningen og vedhæftes referatet.

Bilag

Resume

Årlig evaluering af kodeks for byrådet.

Sagsfremstilling

I 2017 vedtog byrådet kodeks for byrådet for byrådets interne samarbejde og forholdet til administration, borgere og omverden. Det blev besluttet, at kodekset skal evalueres én gang årligt. Kodekset blev senest evalueret i december 2020  (sag nr. 279) og det er derfor tid til at evaluere det igen.

Administrationen vurderer, at der ikke umiddelbart er forhold, der giver anledning til at ændre eller tilføje noget i det eksisterende kodeks.

Det foreslås, at kodeks fremover evalueres hvert andet år. Bilaget vil blive konsekvensrettet efterfølgende.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byrådet godkender, kodeks for Ishøj Byråd.

Beslutning

Tiltrådt, idet punkt 6 og 13 præciseres, og sagen behandles igen om ½ år.

Bilag

Resume

Som fortsættelse af Byrådets konstituering den 9. december 2021, er der indkommet indstillinger til pladserne i Medborgerforum for perioden 2022-2025.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. februar 2022 - 31. december 2025

Sammensætningen af Medborgerforum skal afspejle befolkningssammensætningen i Ishøj Kommune. Medborgerforum består af 15 medlemmer med tilhørende suppleanter:

 • 2 medlemmer valgt af og blandt byrådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af lokale idrætsforeninger.
 • 1 medlem udpeget af kulturelle foreninger.
 • 1 medlem udpeget af boligtagere i almene boligforeninger i Ishøj.
 • 1 medlem udpeget af udpeget af grundejerforeninger/ bylaug i Ishøj.
 • 1 medlem udpeget af Ungerådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Seniorrådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af skolebestyrelserne.
 • 1 medlem udpeget af forældrebestyrelserne i daginstitutionerne.
 • 1 medlem udpeget af Udsatterådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Handicaprådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Fælleselevrådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Foreningsunionens medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Erhvervsforeningernes medlemmer


Der er indkommet kandidater til pladserne i Medborgerforum for perioden 2022-2025. Der er derudover indkommet ønske om plads fra foreningen Natteravnene, som ikke er repræsenteret i nogen af de eksisterende kategorier.Uden kategori

Ali Güvercin

Natteravnene IshøjConnie Bjørn Nissen

Natteravnene IshøjNedenfor er indstillinger til de forskellige kategorier i Medborgerforum:Repræsentantplads

Kandidat

Suppleant

Ishøj Byråd

2 medlemmer


Betina Havmand Demir

Sami Deniz

Selcuk Mehmet Özcan

Kalbyie Yüksel

Idrætsforeninger

1 medlem

Jette Voss

Ældre i bevægelseZiya Øzkan

Ishøj IF


Ruth Cordua

Ældre i bevægelseUdpeges senere


Kulturelle foreninger

1 medlem

Bakhtiar Abdelrahman Mohamad-Amin

Multikulturelle familieforening


Selcuk Yavuz

Cihanbayli.dk


Foday M. Sankoh

Lions

Udpeges senereUdpeges senereNinna Sankoh

Lions


Almene boligforeninger

1 medlem

Dorte Hjort

Vildtbanegård afd. 2


Udpeges senere

Grundejerforeninger

1 medlem

Carsten Kramer

Vestervang


Kristina Swenson

Vestervang

Ungeråd

1 medlem


Udpeges senere

Udpeges senere

Seniorråd

1 medlem


Jan Diemer


Bjarne Gosvig


Skolebestyrelserne

1 medlem

Ginnie Louise Hansen

Gildbroskolen


*NB der er valg til skolebestyrelserne i 2022

Udpeges senere

Forældrebestyrelserne i daginstitutionerne

1 medlem


Afventer pga. covid-19Udsatteråd

1 medlem

Kenneth Nielsen


---

Handicapråd

1 medlem

Helle Nees

Udpeges senere

Fælleselevråd

1 medlem

Ahmad Abou Atiqa

Poul Frederik Olabode


Foreningsunionen

1 medlem

Torben Eg


Udpeges senere

Erhvervsforeningen

1 medlem


Afventer pga. nykonstituering


---


Repræsentanten for Rådet for etniske Minoriteter har en plads i Medborgerforum, da Medborgerforum udspringer af det daværende Integrationsråd. Det er således Medborgerforums kompetence som integrationsråd, der legitimerer pladsen i Rådet for Etniske Minoriteter. Rådet for Etniske Minoriteter er er et repræsentantskab, der er udpeget af landets integrationsråd. Derfor bør Byrådet genoverveje udpegningen fra Ishøj Kommune til Rådet for Etniske Minoriteter således at den udpegede også har en plads i Medborgerforum.

Lovgrundlag

Medborgerpolitik godkendt af byrådet den 26. juni 2018.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Ishøj Byråd godkender ovenstående medlemmer til Medborgerforum. Ishøj Byråd udpeger Selcuk Mehmet Özcan som observatør i Medborgerforum, idet han er repræsentant for Rådet for Etniske Mioriteter.

Beslutning

Tiltrådt.

Ishøj Byråd beder idrætsforeningerne og kulturelle foreninger blive enige om at indstille et medlem til rådet. Dette godkendes endeligt af Byrådet i marts.

Medborgerforum drøfter på deres første møde fremtidig sammensætning, herunder om der skal udvides med flere foreninger. Efterfølgende behandler Byrådet evt. vedtægtsændringer.

Resume

Flere daginstitutioner oplever lige nu et stort fravær af medarbejdere grundet Corona. Det betyder, at flere daginstitutioner har svært ved at få hverdagen og pasningen af børnene til at hænge sammen

Kommunen har pasningsgaranti på dagtilbudsområdet, og forældrene har dermed en garanti for, at deres børn kan blive passet i et dagtilbud. Det betyder også, at vi ikke kan lukke eller begrænse åbningstiden i et dagtilbud. Gør vi det, bryder vi pasningsgarantien.

Hvis vi som kommune ikke overholder pasningsgarantien, vil kommunen jf. dagtilbudslovens § 25 skulle forhøje tilskuddet til en dagtilbudsplads for alle børn fra de nuværende 75 % til 78 %.
Kun i ganske særlige tilfælde, hvor kommunen ikke kan overholde pasningsgarantien, kan kommunen undlade at forhøje tilskudsprocenten. Det kan fx være i tilfælde, hvor der på grund af Corona ikke er personale til at passe børnene. I sådanne tilfælde skal ALLE muligheder for at tilbyde pasning/skaffe personale have være afsøgt, herunder muligheden for at flytte medarbejdere fra andre dele af kommunen til dagtilbudsområdet.

Det er kommunen, der skal godtgøre, at vi har afprøvet alle muligheder.

Sagsfremstilling

Med henblik på at understøtte dagtilbuddene i den nuværende situation samt sikre, at alle muligheder for at overholde pasningsgarantien afsøges har administrationen udarbejdet bilagte beredskabsplan.
Beredskabsplanen er inddelt i tre faser:

 • I fase 1 afsøges alle muligheder inden for dagtilbuddet.
 • I fase 2 afsøges muligheder for at inddrage personale uden for dagtilbuddet.
 • Fase 3 træder i kraft, hvis det i fase 1 og 2 ikke lykkes at skaffe tilstrækkeligt personale til at holde institutionen åben for alle/i fuldt omfang og vil indeholde en kontakt til forældre om at holde børn hjemme om muligt, lukning af dele af dagtilbuddet og i sidste ende lukning af hele dagtilbuddet.

Fase 3 vil således betyde et brud på pasningsgarantien.

Administrationen anbefaler, at kompetencen til at træffe beslutning i fase 3 delegeres til velfærdsdirektøren, som træffer beslutning i samråd med centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse. Byrådet orienteres, hvis fase 2 og 3 bringes i anvendelse.

Fase 2 hviler på den fælleserklæring som KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået om at kunne flytte personale mellem arbejdspladser. Fælleserklæringen er bilagt. Ishøj Kommune afsøger i øjeblikket muligheden for at indgå aftale med relevante faglige organisationer om anvendelse af fælleserklæringen på dagtilbudsområdet, som kan bringes i anvendelse ved udmøntning af den fremlagte beredskabsplan.

Opgaven for de medarbejdere som hjælper til i et berørt dagtilbud, er primært at passe børn. Det forventes ikke at medarbejderne indgår i pædagogfaglige funktioner.

Dagtilbudslederen orienterer forældrene via Aula om situationen og de foranstaltninger, der træffes.

Børne- og Undervisningsudvalget er orienteret på deres møde den 18. januar 2022.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at den fremlagte beredskabsplan godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Lions Ishøj ansøger om lån af kommunal jord til afholdelse af Kræmmermarked og Tivoli (fra primo juli 2022 og ca. 2 måneder frem). Der skal træffes principbeslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med denne ansøgning.

Sagsfremstilling

Efter et 2020 og 2021 uden det vante kræmmermarked på Ishøj Stationsvej grundet Corona, er der indgået et nyt samarbejde mellem Lions Ishøj (Vestegnens Kræmmermarked) og TivoliLand.

Der søges efter en ny placering, som erstatning for den mark ved Ishøj Landsby, som gennem en længere årrække har huset kræmmermarkedet. Administrationen har vurderet mulighederne og er nået frem til en mulig løsning på et areal med adressen Brentevej 25. Det er en mark beliggende modsat Bauhaus med skel til Ishøj Stationsvej og med et nærliggende grønt areal, der kan inddrages som parkeringsareal (luftfoto som bilag). Begge arealer tilhører kommunen, og indgår som en del af Dyreparken.


Markedet forventes afholdt den 3. weekend i august 2022 og med råderet over arealet allerede fra den 1. juli mhp. indretning og klargøring.


Der efterlyses en overordnet stillingtagen til evt. at imødekomme det ansøgte, hvor en del nødvendige myndighedskrav efterfølgende skal imødekommes (miljø, vejadgang, P-forhold, hensyn til blød jord, krav om byggetilladelse, højspænding, brandhensyn, oprydning m.v.). Tilsvarende skal levering af vand, el og kloakafløb afklares på en betryggende måde.


Låneaftalen vil blive indgået med Lions Ishøj, der omkring den praktiske afvikling i henseende til myndighedskrav m.v., vil samarbejde med TivoliLand.


Der lægges op til et flerårigt samarbejde. Da dette tiltag på flere måder kan være en gevinst for Ishøj som by, hælder administrationen til en model, hvor arealerne stilles vederlagsfrit til rådighed efter en fast årlig turnus. Der vil blive gennemført en løbende evaluering. Kommunen har ved nærværende accept alene truffet beslutning om 2022. Udover opfyldelse af de nævnte krav fra myndigheder og forvaltning, henstiller administrationen, at det skal tilstræbes, at en overvejende del af stadeholderne skal være foreningsdrevne med forankring i Ishøj eller nabokommunerne.


Økonomi

Estimat på udgifter for kommunen kr. 40.000:


 • Manglende 2. portion foder på marken
 • Opsætning af P-skilte/flagallé samt udlån, afhentning og tømning af affaldsstativer m.v.
 • Administrative opgaver (vejmyndighedsarbejde m.v.)


Det forudsættes, at disse omkostninger dækkes af arrangøren.


Arealet vil i øvrigt blive stillet til rådighed vederlagsfrit i den angivne periode.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at ansøgningen accepteres i den udstrækning, at forvaltningen arbejder videre med gennemgang af de foreliggende muligheder (som her beskrevet) og med henblik på indgåelse af en egentlig aftale med Lions Ishøj i løbet af det tidlige forår 2022.

at det omhandlede areal udlånes vederlagsfrit til Lions Ishøj i juli/august måned 2022 til afholdelse af kræmmermarked med tivoli under forudsætning af, at de herfor nødvendige myndighedstilladelser og vilkår opnås og opfyldes på betryggende måde.

at kommunen afgiver en uforpligtende hensigtserklæring om, at kommunen vil være sindet også i de nærmeste år at stille arealet til rådighed for afholdelse af et årligt kræmmermarked på de aftalte vilkår.

Bylauget inddrages i den videre dialog.

Beslutning

Tiltrådt, idet de økonomiske forhold omkring betaling for parkering undersøges nærmere.

Bilag

Resume

Den 15. november 2021 orienterede Center for Børn og Forebyggelse om, at der er sendt en ansøgning til Socialstyrelsens ansøgningspulje til mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser. Socialstyrelsen meddelte den 30. november 2021, at der er givet tilsagn til ansøgningen. Der søges om en bevilling til et udgiftsbudget og et tilsvarende indtægtsbudget i projektperioden fra 1. januar 2022 til 30. november 2023.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Forebyggelse (CBF) har ansøgt Socialstyrelsens ansøgningspulje til mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser om tilskud til at gennemføre projekt ”Styrket trivsel og hverdagsmestring”.

Tilskuddet udgør i projektperioden 1. januar 2022 til 30. november 2023 i alt 1.552.075 kr.

Socialstyrelsen yder tilskud til i alt seks kommuner med et samlet tilsagnsbeløb på 10,0 mio. kr. Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til at modne en helhedsorienteret indsats (et mestringsprogram), der skal styrke målgruppens mestring af hverdagen og understøtte deres trivsel og aktive deltagelse i skole, fritid og derhjemme. Indsatsen omfatter et gruppeforløb for børnene samt et kompetenceforløb for børnenes forældre eller andre primære voksne omkring børnene. De deltagende kommuner har forpligtet sig på at indgå i arbejdet med at modne indsatsen i samarbejde med Socialstyrelsen og VIVE.

CBF’s projekt ”Styrket trivsel og hverdagsmestring” vil være bemandet af medarbejdere fra CBF’s Familieværksted (familiekonsulenter) og PPR-funktioner (tale-/hørekonsulent og psykolog). Målgruppen for projektet er børn i alderen 8 til 14 år med bopæl i Ishøj Kommune. Børnene i målgruppen er blandt andet karakteriserede ved, at deres skolegang, fritidsliv og/eller familieliv påvirkes negativt af deres udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelse.

De bevilgede midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje dækker udgifter i forbindelse med kompetenceudvikling af projektets medarbejdere, deltagelse i mødeaktivitet med Socialstyrelsen og VIVE samt afvikling af indsatsforløb for børn og forældre/primære voksne.

Økonomi

Der søges bevilling til et nul-budget bestående af et udgiftsbudget på 1.552.075 kr. og et indtægtsbudget på 1.552.075 kr. i perioden 1. januar 2022 til 30. november 2023.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at der gives en bevilling til et udgiftsbudget på 1.552.075 kr. og et indtægtsbudget på 1.552.075 kr. i perioden 1. januar 2022 til 30. november 2023 på budgetområde B40.30.35 vedrørende Familieværkstedet. Bevillingen fordeles med 992.717 kr. i 2022 og 559.358 kr. i 2023.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Forslag til Beskæftigelsesplan 2022 er udarbejdet af Beskæftigelsesudvalget, der havde sit virke frem til udgangen af 2021 i Ishøj Kommune. Planen tager sit udgangspunkt i de ministerielt fastsatte mål på beskæftigelsesområdet og medtager også en række lokalt fastsatte fokusområder. Læs vedhæftet bilag.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget i Ishøj Kommune har udarbejdet et forslag til Beskæftigelsesplan 2022, som det nuværende Byråd kan vælge at arbejde videre med politisk. Udvalget bestod af repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsessektoren og en række byrådsmedlemmer herunder Merete Amdisen (A), Pia Beckmann Skourup (V), Ole Wedel-Brandt (Ø) og Sami Deniz (SF). Forslaget tager sit udgangspunkt i de af Beskæftigelsesministeriet udmeldte fem fokusområder, der alle er videreførelser af fokusområderne fra 2021 – så der er ingen nye ministermål til 2022.

 • Flere ledige skal opkvalificeres.
 • Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.


Dertil kommer, at vi selv i Ishøj har en række lokale fokusområder i 2022. De er fremkommet efter en forudgående drøftelse i Ishøj Kommunes Beskæftigelsesudvalg og omfatter følgende:

 • Sikker drift efter ophør af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk.
 • Unge under 30 år.
 • Sygedagpengeområdet.
 • Virksomhedskontakt med fokus på dagpengeområdet og de jobparate kontanthjælpsmodtagere.
 • De langtidsledige.


Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik.


Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender forslag til Beskæftigelsesplan 2022 og sender forslaget videre til Økonomi- og Planudvalget samt byrådet til endelig vedtagelse.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling følges.

Supplerende sagsfremstilling:

”Investeringsprojektet" (nr. 4), som fremgår på side 19 i Beskæftigelsesplanen, er medtaget under forudsætning af Ishøj Byråds senere vedtagelse, hvilket forventes at ske i foråret 2022.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at punktet: "Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling" rykkes op som første punkt af de ministerielt fastsatte mål.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Center for Beskæftigelse har modtaget puljemidler fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) vedr. uddannelsesløft og den regionale uddannelsespulje.

Sagsfremstilling

Uddannelsesløft

Formålet med puljen til uddannelsesløft er at give mulighed for, at dagpengemodtagere over 30 år kan få tilbud om en hel eller dele af en erhvervsuddannelse. Endvidere er formålet, at jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven, og som er fyldt 30 år, kan få tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelse, hvis:


1) personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller

2) personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, men ikke har anvendt denne uddannelse i de sidste 5 år.


Den regionale uddannelsespulje

Formålet med den regionale uddannelsespulje er, at flere ledige får mulighed for at deltage i korte erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventes jobåbninger i de næste seks måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver. Målgruppen for den regionale uddannelsespulje er alle ledige, dog ikke borgere i fleksjob.

Lovgrundlag

Lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats for begge puljer.

Økonomi

Center for Beskæftigelse har modtaget 490.000 kr. vedr. uddannelsesløft samt 769.000 kr. vedr. den regionale uddannelsespulje - i alt 1.259.000 kr. Begge puljer er til afholdelse i perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022.

Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 1.259.000 kr. samt en tillægsbevilling på merudgifter på 1.259.000 kr. i 2022.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

I budgetaftalen for 2022 er der afsat i alt 5 mio. kr. i årene 2022, 2023, 2024 og 2025 til at styrke Ishøj Kommunes indsats for at forebygge klimaforandringer. De er fordelt på 1 mio. kr. om året som driftsmidler og 4. mio. kr. om året som anlægsmidler. I dette oplæg lægges op til beslutning om rammerne for anvendelsen af midlerne og anlægsbevilling til midlerne i 2022.

Sagsfremstilling

Midlerne bliver herefter benævnt ’CO2-puljen’ for at skelne mellem CO2-reduktioner og klimatilpasning (eksempelvis regnvandshåndtering, stigende vandstande og voldsomt vejr), som der er afsat særskilte midler til i budgettet. Principperne er beskrevet nærmere i Kommissoriet, som er vedlagt som bilag 1. Der foreslås følgende overordnede principper for anvendelser af midlerne:

 • Driftsmidlerne (1 mio. kr. om året) bruges på udformning og implementering af DK2020 klimahandlingsplanen. Den udarbejdes i 2022 og 2023, og implementeringen af klimahandlingsplanen påbegyndes medio 2023. Der arbejdes dog løbende med konkrete initiativer på klima- og energiområdet.
 • Anlægsmidlerne bruges til implementering af CO2-reducerende tiltag og vil i 2022 have fokus på kommunens egne bygninger. Når DK2020 klimahandlingsplanen skal implementeres, vil anlægsmidlerne blive brugt på CO2-reduktion af kommunens egne aktiviteter og på CO2-reduktion i kommunens geografiske områder og dermed understøtte borgeres og virksomheders aktiviteter. Det er vigtigt at pointere, at anlægsmidler således også kan bruges på at facilitere CO2-reducerende tiltag i andet end kommunens egne bygninger og biler.

I bilag 2 er anvendelsen af midlerne for 2022 beskrevet nærmere. Klima- og Miljøudvalget disponerer midlerne indenfor kommissoriet, ligesom afrapporteringen fra administrationen fremlægges for Klima- og Miljøudvalget.

Da CO2-puljens formål er at arbejde for CO2-reduktion, er følgende af FN’s Verdensmål relevante i denne sag:

 7 - Bæredygtig energi

 8 - Industri, innovation og infrastruktur

11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Økonomi

CO2-puljen består af 4 mio. kr. anlægsmidler og 1 mio. kr. driftsmidler om året i 2022, 2023, 2024 og 2025.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

at kommissoriet for CO2-puljen (som beskrevet i bilag 1) godkendes,

at der gives anlægsbevilling på 4 mio. kr. til udførelse af CO2-besparende tiltag på kommunens ejendomme (jf. forslaget til fordeling i bilag 2) med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb på 4 mio. kr. på investeringsoversigten for 2022.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Annelise Madsen (M) kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Beslutning

Tiltrådt.

Annelise Madsen (M) kan ikke tilslutte sig beslutningen.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.95: Bevarende lokalplan for Torslunde Landsby.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.95 erstatter lokalplan 1.15 Torslunde Landsby. Anledningen til lokalplanen er et ønske om at opdatere den gældende lokalplan og indsætte flere bestemmelser, som skal sikre, at landsbymiljøet fremover bevares, specielt i henhold til nedrivning, nybyggeri og ombygninger. Der er også en oversigt og en kort beskrivelse af de bevaringsværdige bygninger. Der er foretaget en gennemgang af både bevaringsværdige bygninger og beplantning, som har medført nye udpegninger af bygninger og beplantning. Kortgrundlaget er også opdateret, så nedrevne bygninger og bevaringsværdig beplantning, som ikke længere eksisterer, ikke fremgår.

Byrådet vedtog i oktober 2020 nogle principper for lokalplanen, herunder minimumsstørrelser for udstykninger, krav til placering af småbygninger samt bestemmelser om udseende på nybyggeri og ombygninger. Disse principper er nu indarbejdet i lokalplanen. Der har i forbindelse med lokalplanarbejdet været afholdt et indledende borgermøde og workshop i februar 2020 samt et borgermøde i høringsperioden i august 2021. De borgere, som har fået udpeget ny bevaringsværdig bebyggelse, er blevet kontaktet direkte med efterfølgende mulighed for en besigtigelse på stedet og dialog om bebyggelsen.


Lokalplanforslaget har været i høring i 10 uger, og der er indkommet 16 høringssvar. Høringssvarene indeholder både forslag, spørgsmål og bemærkninger om blandt andet placering af skraldespande, størrelse på udstykning og krav til facadematerialerne. De indkomne høringssvar og et opsamlende høringsnotat er vedlagt som bilag.


Der gøres opmærksom på, at lokalplanforslaget er blevet forsinket pga. Coronasituationen.


Byrådet besluttede den 7. december 2021 at sende lokalplansforslaget til fornyet behandling hos Teknik- og Bygningsudvalget. Det notat, som blev uddelt på byrådsmødet, er vedhæftet som særskilt bilag inklusive administrationens bemærkninger.


Ishøj Kommune modtog i december også en henvendelse fra HOFOR, der ønsker det tilføjet i høringsnotatet at: "HOFOR ønsker ved fremtidig drift af kildepladsen at benytte den eksisterende adgangsvej via Torslunde Bygade, og at signaturen i kortbilagene også viser, at der er adgangsvej til kildepladsen, at vejadgang kan vedligeholdes med stabilgrus, samt at linjeføringen for naturstien justeres/rettes." Lokalplanforslaget er ikke til hinder for dette, og forslag til rettelser fremgår af det samlede høringsnotat.

Indstilling

Administrationen indstiller, at lokalplan 1.95 Bevarende Lokalplan for Torslunde Landsby vedtages endeligt og offentliggøres med de foreslåede ændringer.

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.95 Bevarende Lokalplan for Torslunde Landsby vedtages endeligt og offentliggøres med den bemærkning, der i lokalplanen henvises til, at byggelinjerne skal følge det til enhver tid gældende vandløbsregulativ.

Desuden skal det undersøges, om der skal laves en ændring af byggelinjerne i vandløbsregulativet, og at dette tages op i Klima- og Miljøudvalget.

Udvalget ønsker også, at det undersøges, hvorfor der ikke må etableres halvvalmede tage.

Endelig ønsker udvalget, at formuleringen omkring solceller formuleres således, at tagfladerne skal fremstå som almindelige tagflader, og at det er op til en administrativ og arkitektonisk vurdering fra sag til sag.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt, idet det præciseres, at de med rødt markerede bemærkninger angående § 7,1 og § 7,3 i bilag 5 indarbejdes i den endelige lokalplan.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Beslutning

Godkendt.