Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 1. marts 2016 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Beslutning

Ingen spørgsmål

Sagsfremstilling

Anlægsprojekterne løber ofte over flere år, og det er derfor nødvendigt at videreføre uforbrugte anlægsbevillinger til efterfølgende år.

Ultimo regnskabsår 2015 er der opgjort uforbrugte anlægsbevillinger netto på 38,3 mio.kr.

Der fremlægges oversigt over anlægsprojekterne.

Økonomi

Det forslås, at der netto videreføres anlægsbevillinger for 38,3 mio.kr. til regnskabsår 2016.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der videreføres anlægsbevillinger for netto 38,3 mio.kr. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

SKATs inddrivelsessystem EFI er suspenderet og inddrivelse af kommunale restancer hos SKAT er sat i bero indtil videre. Det forventes, at SKAT først ved udgangen af 2016 genoptager en form for automatiseret inddrivelse af kommunale restancer. Det foreslås at afsætte ressourcer til en særlig indsats med opkrævning af restancer til Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

SKAT er myndighed i forhold til inddrivelse af restancer, når kravene overdrages fra kommunerne. Situationen med den manglende inddrivelse af kommunale restancer i SKAT har fået flere kommuner til at allokere ressourcer til særlige indsatser på opkrævnings- og inddrivelsesområdet.

Stabscenter Økonomi har været i dialog med en række kommuner herom. Der gøres forskellige tiltag, men fællesnævneren er, at der tages (telefonisk) kontakt til borgere med restancer til kommunen med henblik på at indgår frivillige betalingsaftaler. Der er generelt gode erfaringer med disse tiltag.

Stabscenter Økonomi vil derfor foreslår, at Ishøj Kommune også gør en særlig indsats i forhold til opkrævningsopgaven. En intensivering af dette arbejde med de nuværende ressourcer i Betaling og Ejendomsskat vil dog kun kunne ske ved at nedprioritere andre daglige driftsopgaver. Dette vurderes imidlertid ikke at være hensigtsmæssigt, idet det i givet fald vil være tale om direkte borgerrelaterede opgaver.

Det foreslås derfor, at der gøres en ekstraordinær indsats i en periode for at indgå betalingsaftaler med borgere med restancer, og at der tilføres ressourcer hertil, finansieret af Økonomi- og Planudvalgets pulje. Målet er, at der er færre sager der bliver oversendt til inddrivelse hos SKAT. Dermed skal der være et klart sigte på ”god borgerbetjening”.

Der indgås aftale med opkrævningsfunktionens medarbejdere om, i en periode, at blive efter normal arbejdstid (overarbejde) for telefonisk at kontakte borgere med restancer til kommunen.

Der udarbejdes en nærmere plan for arbejdet, herunder et redskab til systematisk opfølgning på indsats og resultater samt evaluering, med henblik på læring. Betaling til medarbejderne kan enten være på ”timeafregning” eller som et indgangstillæg, hvilket aftales nærmere.

Vedlagte bilag beskriver den påtænkte indsats lidt nærmere.

Stabscenter Økonomi vil afrapportere erfaringer og resultater fra indsatsen til Økonomi- og Planudvalget i november/december 2016.

Økonomi

Der foreslås bevilget 250.000 kr. fra Økonomi- og Planudvalgets pulje til en særlig indsats med opkrævning og inddrivelse af kommunale restancer.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at den foreslåede særlige indsats på opkrævningsområdet godkendes, og at der bevilges 250.000 kr. hertil fra Økonomi- og Planudvalgets pujle. Puljen udgør herefter 5.215.000 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Sagsfremstilling

På baggrund af de afholdte udgifter på de relevante områder i regnskab 2015, kan lånerammen opgøres til 5.546.000 kr., hvilket er et forholdsvis lille beløb.

Låneramme for 2015 blev ved budgetvedtagelsen opgjort til 0 kr., hvorfor der ikke er budgetlagt med renter og afdrag til nyt lån.

Kommunens langfristede gæld udgør pr. 31. december 2015 i alt 720,7 mio.kr., hvoraf andelen af ældreboliger udgør 269,8 mio.kr.

Administrationen foreslå, at der ikke optages lån, grundet beløbets størrelse.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der ikke optages lån, grundet lånerammens beskedne størrelse.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Resume

På møde i Beskæftigelsesudvalget februar 2016 blev mulighed for pilotprojekt vedr. forløb for langtidsledige hos Socialmedicinsk enhed drøftet. Det blev på mødet besluttet, at der skulle arbejdes videre med beskrivelse af projektet.

Sagsfremstilling

Pilotprojekt med Socialmedicinsk enhed vedr. forløb for langtidsledige borgere

 • Formål: Afklaring af langtidsledige borgeres situation og muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Derudover kan projektet være medvirkende til metodeudvikling i forhold til indsatser henvendt langtidsledige borgere.
 • Målgruppe: Skal afgrænses og tydeligt beskrives (forår 2016)
 • Samarbejde mellem Jobcenter Vallensbæk, Ishøj Kommune og Socialmedicinsk enhed.
 • Fokus på effektdokumentation
 • Tidsplan:
  • februar-maj 2016 afgrænsning af målgruppe og udarbejdelse af projektbeskrivelse
  • august-december 2016 projektforløb
  • januar-marts 2017 evaluering og effektdokumentation.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget drøftede oplæg til pilotprojekt og sendte sagen til Økonomi og Planudvalget.

Oplæg til projekt herunder budget fremlægges for Beskæftigelsesudvalget maj 2016.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der udarbejdes et projektforslag til behandling i Økonomi- og Planudvalget i maj 2016. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Ifølge folkeskoleloven skal kommunerne udarbejde en kvalitetsrapport for folkeskolerne. Rapporten skal i 2016 være godkendt i Byrådet senest den 31. marts. Rapporten har været i administrativ høring blandt skolebestyrelserne frem til den 28. januar 2016. 

Sagsfremstilling

Formålet med kvalitetsrapporten er at muliggøre en sammenligning på tværs af skoler og kommuner. Denne kvalitetsrapport for Ishøj Kommunes skolevæsen er den anden rapport, der udarbejdes efter bestemmelserne i folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 698 af 23. juni 2014.  

Rapporten har til formål at fremme dialogen mellem skoler, administration og politikere om elevernes læring, deres resultater og overgang til ungdomsuddannelser. Samtidigt er det intentionen, at den fremadrettet bruges som et redskab til at følge progressionen i de faglige resultater på skole- og klasseniveau. Rapporten omfatter data vedrørende Gildbroskolen, Ishøj Skole, Strandgårdskolen, Vejlebroskolen, Vibeholmskolen, Skolen på Ishøjgård og Udskolingsklassen på Møllen.

I rapporten indgår en række resultatoplysninger, der har til formål at belyse, hvordan eleverne i Ishøj Kommune klarer sig i forhold til de mål, der er besluttet i forbindelse med folkeskolereformen.

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne i perioden fra den 4. januar til den 28. januar 2016. Der er indkommet høringssvar fra Gildbroskolen, Ishøj Skole, Strandgårdskolen, Vejlebroskolen og Vibeholmskolen. Oversigt over de indkomne høringssvar med administrationens bemærkninger er vedhæftet dagsordenen sammen med de indkomne høringssvar.

Styrelsen for It og Læring meddelte den 20. januar 2016, at der var en fejl i de offentliggjorte data vedrørende skolernes kompetencedækning, som er en obligatorisk del af kvalitetsrapporten. Skolernes kvalitetsrapport 2016, korrigeret for datafejl vedr. kompetencedækning samt elementer fra skolebestyrelsernes høringssvar, er vedhæftet dagsordenen.

Resultaterne af de nationale test, er omgivet af fortrolighed. Det er anført i bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen § 8, at omtalen af testresultaterne skal foregå på en sådan måde, at det er muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten, selvom testresultaterne ikke offentliggøres i rapporten. Der er derfor udarbejdet en version af kvalitetsrapporten til intern brug, hvor resultaterne af de nationale test på skoleniveau indgår. Denne version er vedhæftet dagsordenen som et lukket bilag og uddeles på mødet.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter kvalitetsrapport for skolerne 2016.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at kvalitetsrapport for skolerne 2016 godkendes. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om, at miljøscreeningen ikke medfører udarbejdelse af en miljøvurdering (miljørapport) af forslag til lokalplan 1.70 Campingpladsen på Ishøj Havn.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af forslaget til lokalplan sker på baggrund af et ønske om at lovliggøre campingpladsen. Den blev etableret på Ishøj Havn i 1981, og i den forbindelse fik den en midlertidig tilladelse indtil 1. oktober 1991.

Campingpladsens kystnære placering betyder, at den ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Samtidig ligger den inden for Store Vejleås å-beskyttelseslinje med en afstand på mindre end 150  meter til åen for en del af campingpladsen. De to beskyttelseslinjer giver restriktioner til bebyggelse og ændringer af landskabet i områder, der ikke er udpeget til havneformål. Desuden er havnen en del af kystkilen udpeget i Fingerplan 2013, der betyder, at forpagterboligen ikke kan få helårsstatus.

Screeningen viser efter Plans vurdering, at de bebyggelsesmuligheder som planen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Lokalplanen giver kun mulighed for opføring af en forpagterbolig på 175 m2 og et område til vinteroplag. Herudover fastholdes eksisterende bebyggelse og beplantning. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering.

Efter endt politisk behandling i Byrådet offentliggøres afgørelsen med en klagefrist på fire uger. Offentliggørelsen sker den 3. marts 2016 samtidig med offentliggørelsen af forslag til lokalplan Campingpladsen på Ishøj Havn.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at det besluttes ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1.70 Campingpladsen på Ishøj Havn og at dette offentliggøres 3. marts 2016 med en klagefrist på fire uger. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Evaluering af kulturaftalen 2012-15 ”KulturMetropolØresund” (KMØ), samt status på lokale KMØ projekter.
Kulturaftalen mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet er ved udgangen af 2015 afsluttet. Kulturaftalen fokuserede på seks indsatsområder, der hver i sær indeholdte et eller flere konkrete projekter. Ishøj Kommune deltog i tre sådanne projekter: Kreative Børn, Sæt Kulturen i Spil og Festival+.

Sagsfremstilling

Deltagelsen i Kulturaftalen har været en anledning til at arbejde udviklingsorienteret med kultur i mange former og på flere planer:

Kreative Børn: Formaliseret kunst og kultur i skole og dagtilbud
Sæt Kulturen i Spil: Udvikling af kulturinstitutioner både indadtil og mod nye målgrupper
Festival+: Konkrete arrangementer og events.

For at opnå bæredygtig effekt af disse udviklingsprojekter, har arbejdet bygget på følgende præmisser:
- bevidst arbejde med pilotprojekter, modeller og prototyper hvor de ting, der er ukendte, svære eller ikke umiddelbart lykkes ikke ses som fejltagelser, men som læring, der bringer projekterne videre
- et længere tidsperspektiv end for alm. projekter, jf. ovenstående. Det kræver tid til at videreudvikle og prøve ny læring af i nye sammenhænge
- Det handler ikke om at nå et på forhånd fastsat facit, men om at opnå ny viden og bevæge sig i en fælles retning

Udover ny viden og erfaring, har det største gennemgående udbytte af kulturaftaleprojekterne været, de nye relationer alle involverede har indgået i – både lokalt på tværs af kulturinstitutioner, brugere, centre, samarbejdspartnere mv. – men i høj grad også på tværs af regionen, herunder specifikt for udviklingskonsulenten som projektleder.
De nye relationer giver alle en mulighed for at tage deres virke op til revision og få stillet kritiske spørgsmål til egen praksis – både af nye brugere og samarbejdspartnere. Ved at indgå i et fælles projekt, får man lejlighed til at lære både egne og andres kompetencer bedre at kende og derigennem bliver der etableret ny læring.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at evalueringen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Mødelokalet Egely kan bl.a. lejes af foreninger mod betaling. Udlejning er dalet siden Foreningshuset 45 B og hus C på Strandvangen åbnede.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets konference den 4.-5. september 2015 blev der under gruppearbejdet diskuteret, om mødelokalet fortsat skal opretholdes som udlånslokale.
Der blev yderligere diskuteret, om der i givet fald skal kræves betaling ved benyttelse af Egely.

På konferencen var alle grupper enige om, at Egely fortsat skal opretholdes som foreningslokale. Som ændring var der enighed om, at der ikke skal kræves betaling for benyttelse af Egely 

Økonomi

Leje af foreningslokalet Egely:

Budget for indtægter i 2015: kr. 5.170
Regnskab indtægter i 2015: kr. 2.935
Mindreindtægt i 2015: kr. 2.235

Budget for indtægter i 2016: kr. 5.260

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at mødelokalet Egely fortsat kan anvendes af foreninger, og at der fra pr. 1. januar 2016 ikke længere kræves betaling for benyttelse af foreningslokalet.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udpeger og yder i henhold til Musikloven tilskud til regionale spillesteder. Målet med de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Ishøj Kultur Café ønsker at ansøge om at blive Regionalt Spillested i årene 2017-2020.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune prioriterer kulturlivet højt og har en visionær tilgang til udvikling indenfor kulturområdet. Dette gælder også for Ishøj Kultur Café, hvor antallet af arrangementer for byens borgere er steget støt år for år.

Med den nye organisationsstruktur og ledelsesmæssige satsning er der sat fokus på kvalitet, kommunikation og samarbejde og ikke mindst skabelse at et dynamisk og kompetent kulturelt kraftcenter med fokus på rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. Rollen som regionalt spillested passer godt til den nye profil, hvor visionen bl.a. er større synlighed og etablering af Ishøj Kultur Café som Vestegnens førende spillested – hvad live musik angår. Derudover hænger det godt sammen med visionerne i den nye kulturaftale, hvor der bl.a. satses på arbejdet med lokal musikalsk talent inden for og uden for kommunens grænser.

Den store anerkendelse og økonomiske støtte der følger med en eventuel udpegning til regionalt spillested vil kunne have stor betydning for Ishøj Kultur Café og betydeligt øge spillestedets mulighed for at skabe kulturelle oplevelser af høj kvalitet, støtte vækstlaget, satsning på outreach aktiviteter for at nå alle i Ishøjs mangfoldige befolkning og ikke mindst at profilere musiklivet gennem blåstemplingen.

Der er ansøgningsfrist 29. februar 2016.

Økonomi

Med udpegning til Regionalt Spillested følger en driftsstøtte fra staten. En eventuel udpegning af Ishøj Kultur Café vil ikke betyde øgede udgifter for Ishøj Kommune. Dog er en forudsætning for den statslige støtte at spillestedet også har tilsagn om kommunal medfinansiering. Kravet kan honoreres med den bevilling Ishøj Kultur Café modtager i dag.

Der er ikke en politisk udmelding på størrelsen af den samlede pulje der kan søges om at få del i fra 2017-2020. Men til sammenligning var der I perioden 2013-2016 udpeget 19 regionale spillesteder. I alt blev der i sidste periode uddelt 32,2 millioner kroner. Det enkelte spillested modtog fra én million (Klaverfabrikken, Hillerød; Culturebox, København) og helt op til tre millioner kroner (Vega, København).

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Ishøj Kultur Café ansøger om at blive Regionalt Spillested, og kommunal medfinansiering af Ishøj Kultur Café, svarende til den hidtidige årlige støtte.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Tandplejen ønsker at rådighedsbeløb på 260.000 kr. i investeringsoversigten bliver frigivet.

Sagsfremstilling

Til budget 2016 ansøgte Tandreguleringen I/S i de seks ejerkommuner: Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk; om en bevilling til dækning af udskiftning af dentalt udstyr.

Der er samlet blevet søgt om 2.196.000 kr., der dækker omkostningerne ved nyanskaffelser i perioden 1.1. 2015 – 31.12.2017.

Ishøj Kommunes andel udgør ca. 260.000. kr.

Økonomi

I investeringsoversigten for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 260.000 kr. til dentalt udstyr i Tandreguleringen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at rådighedsbeløbet på 260.000 kr. frigives

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby samt Vallensbæk kommuner er i regi af VAKS (Vestegnens analyse og kortlægning af specialområdet) gået sammen om at oprette en akuttelefon til voksne i akut psykisk krise. Akuttelefonen oprettes ved Ishøj kommune, og placeres fysisk på Kløverengen, botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108, beliggende i Vallensbæk Kommune. Akuttelefonen oprettes foreløbig for et år, fra d. 1. september 2016. Akuttelefonen evalueres efter 9 måneder.

Sagsfremstilling

​Akuttelefonen er et tilbud, hvor voksne og deres pårørende kan få psykisk førstehjælp i de sene aften- og nattetimer. Borgerne kan ringe til akuttelefonen, hvis de ikke kan håndtere den akutte psykiske krise, de står i. Man kan henvende sig anonymt og uden aftale på forhånd.

Formålet med akuttelefonen er at afhjælpe en akut psykisk krise, således at borgeren ikke får behov for mere indgribende tilbud. Forventningen er dermed, at akuttelefonen kan bidrage til, at den socialpsykiatriske indsats over for kommunernes borgere styrkes, og at forebygge nyindlæggelser og genindlæggelser.

Målgruppe og åbningstider:
Den primære målgruppe er borgere over 18 år i de deltagende kommuner med sindslidelser, som bor i eget hjem, og som har et akut behov for telefonisk hjælp og støtte. Derudover er også pårørende eller andre, der har en tæt relation til en borger i akut psykisk krise, i målgruppen.

Akuttelefonen vil være tilgængelig uden for de traditionelle åbningstider, og vil derfor have åbent kl. 23.30-07.30 alle ugens 7 dage.

Succeskriterier:
Akuttelefonen etableres som nævnt i en etårig forsøgsperiode, med evaluering efter 9 måneder. Evalueringen skal danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt akuttelefonen skal forankres som et fast tilbud. I den forbindelse er der fastsat en række succeskriterier: 

 1. Efter 6 måneder skal der være minimum 25 opkald om måneden. Efter 9 måneder skal der være minimum 35 opkald pr. måned. efter 12 måneder skal der være 50 opkald om måneden.
 2. 75 % af borgerne skal svare ja til, at han/hun vil ringe til akuttelefonen, hvis en lignende situation skulle opstå i fremtiden.
 3. I samarbejde med Distriktspsykiatrisk Center Glostrup samt Amager Hospital, skal det evalueres, hvorvidt akuttelefonen vurderes at have en positiv indvirkning på antallet af indlæggelser og genindlæggelser på psykiatriområdet samt henvendelser til de psykiatriske skadestuer.
 4. Baseret på interviews med de medarbejdere, der varetager akuttelefonen, evalueres effekt og udbytte af akuttelefonen.

Finansiering:
Det anbefales, at der benyttes en objektiv finansiering i form af en abonnementsordning baseret på kommunernes indbyggerantal. Kløverengen tildeles en lønsumspulje på kr. 500.000 på årsbasis. Det første år er der imidlertid afsat yderligere kr. 50.000 af til etablering og kompetenceudvikling.

Beregning af objektiv finansiering af akuttelefon:  

 

Dragør

Tårnby

Albertslund

Brøndby

Glostrup

Ishøj

Vallensbæk

Hvidovre

Indbyggere

14028

42573

27806

35050

22357

22025

15204

52380

Pris

33.339

101.179

66.084

83.300

53.134

52.345

36.134

124.486

Etablering af akuttelefon har været drøftet på møde i direktørkredsen for vestegnssamarbejdet d. 8. januar 2016. Direktørerne anbefaler samlet, at akuttelefonen oprettes for en etårig prøveperiode med evaluering og efterfølgende mulighed for forankring. 

Vedhæftet er notat om etablering af akuttelefon på Vestegnen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at akuttelefonen oprettes for en etårig prøveperiode med den anbefalede finansiering og at sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget til endelig godkendelse.

Finansiering af akuttelefonen i projektperioden afholdes inden for rammen af budgetområde 60.10.20 (botilbud for voksne).

Dagsordenpunket sendes til Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.70 Campingplads på Ishøj Havn i offentlig høring fra 3. marts til 28. april 2016 .

Sagsfremstilling

Plan har udarbejdet et forslag til lokalplan, der vil lovliggøre campingpladsen i Ishøj Havn og fastholde eksisterende bebyggelse og beplantning i lokalplanområdet. Den giver mulighed for at opføre en forpagterbolig på 175 m2 ved udpegning af byggefelt og fastsættelse af bestemmelser for omfang og udseende. Derudover åbner den op for muligheden for solceller og -fangere på campingpladsens bebyggelse. Lokalplanen udpeger desuden et område med mulighed for vinteroplag af op til 26 campingvogne.

Udarbejdelsen af forslaget til lokalplan sker på baggrund af et ønske om at lovliggøre den. Campingpladsen blev etableret på Ishøj Havn i 1981, og i den forbindelse fik den en midlertidig tilladelse indtil 1. oktober 1991.

Campingpladsens kystnære placering betyder, at den ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Samtidig ligger den inden for Store Vejleås åbeskyttelseslinje med en afstand på mindre end 150 meter til åen for en del af campingpladsen. De to beskyttelseslinjer betyder restriktioner til bebyggelse og ændringer af landskabet i områder, der ikke er udpeget til havneformål. Desuden er havnen en del af kystkilen udpeget i Fingerplan 2013, hvilket betyder, at boligen ikke kan få helårsstatus.

Efter endt politisk behandling i Byrådet sendes lokalplanforslaget i offentlig høring i minimum 8 uger fra 3. marts til 28. april 2016. 

Lovgrundlag

Planloven § 13 og 15

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.70 Campingplads på Ishøj Havn sendes i offentlig høring fra 3. marts til 28. april 2016.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Park-, Vej- og Miljøcentret søger midler frigivet til lysprojektets 3. etape, belysning i Byhaven.

Sagsfremstilling

I forlængelse af lysprojektet på Ishøj Stationsforplads har kommunen i samarbejde med ÅF Hansen og Henneberg udarbejdet en helhedsplan til et permanent lysprojekt omkring hele Ishøj Bycenter. Der henvises til lysprojektet, der blev fremlagt i sin helhed på Byrådsseminaret d. 14. maj 2013 (Bilag A)

Lysprojektet har styrket kvaliteten og funktionen af det offentlige rum. Projektet har gjort området omkring Ishøj Bycenter tryggere i de mørke timer og bidrager til at gøre området til et attraktivt sted at færdes.

I lysprojektet er der brugt særlige initiativer til at binde området sammen og til at skabe attraktive og trygge oplevelser omkring Ishøj Bycenter.

Det foreslås, at man i 2016 anlægger den del af lysprojektet, der omhandler belysning af Byhaven til en pris på 0,8 mio. kr., og at man snarest påbegynder projekteringen af det i samarbejde med ÅF Hansen og Henneberg. Projektet forventes udført i slutningen af 2. kvartal.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at 0,8 mio. kr. til 3. etape af lysprojektet frigives jf. investeringsoversigten.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Park-, Vej- og Miljøcentret søger midler frigivet til gadekæret i Ishøj Landsby

Sagsfremstilling

Der blev i 2015 frigivet 4 mio. kr. til oprensning og udformning af gadekæret i Ishøj landsby. (Forslag 1) Af budgetforliget 2016 fremgår det, at der er afsat yderligere 2 mio. kr. til projektet.

Beboerne i landsbyen har ønsket forslag 1 - med lukket rørføring af Baldersbækken.

I 2015 påbegyndtes en oprensning af gadekæret og de tilstødende arealer, hvorved der blev konstateret yderligere forurening under den rørlagte Baldersbæk. Oprensningsarbejderne blev derfor i en periode sat i bero, for at finde den rigtige løsning på både oprensning og den fremtidige udformning. Oprensningens omfang er skønnet til at udgøre mellem 50 og 100 tons olieforurenet jord. Resultatet af en god proces og dialog med Ishøj Bylaug har vist, at projektet ikke kan holdes indenfor den oprindelige økonomiske ramme på 4 mio. kr. Projektering pågår og anlægsperioden forventes at være fra medio april til medio august. Plantearbejder vil foregå i sidste kvartal af 2016 iht. vedhæftede tidsplan.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der frigives kr. 2 mio. som er afsat i budgetforliget

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges, og at projektforslag 1, som beboerne i landsbyen har ønsket, gennemføres.

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Der søges frigivet kr. 200.000 til en trappe fra pendlerparkeringen ved Aldi, og ned til Banestien.

Sagsfremstilling

Pendlerparkeringen ved ALDI er en succes, og i dagtimerne er næsten alle pladserne på pendlerparkeringen i brug. Pendlerne efterspørger en trappe fra parkeringspladsen og ned til Banestien, således at de kan gå direkte fra parkering og til Ishøj Station.

Der er i budgettet afsat kr. 200.000 til etablering af trappen.

En lille del af trappen er beliggende på et areal som tilhører Banedanmark. Banedanmark har givet tilladelse til etablering af trappen.

Placering af trappen fremgår af Bilag A. Tegning af trappen er vedlagt som Bilag B, og de eksisterende forhold fremgår af billede vedlagt som Bilag C.

Økonomi

Der er afsat kr. 200.000 i budgettet for 2016 til projektet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der frigives kr. 200.000 til etablering af en trappe fra pendlerparkeringen ved ALDI til Banestien.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.   

Beslutning

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Siden marts måned 2012 har beboerne på Merlegårdsvej været i dialog med Ishøj Kommune om betingelserne for at optage vejen som offentlig kommunal vej.

Beboerne på Merlegårdsvej kan ikke blive enige om istandsættelsesprojektet med henblik på overdragelse til kommunen og nu er Merlegårdsvej i så dårlig stand at der bør indkaldes til et vejsyn.

Ishøj Kommune, Park- Vej- og Miljøcenter vil indkalde til møde med beboerne på Merlegårdsvej for at præsentere dem for, hvilke udfordringer de står over for når de skal vedligeholde en privat fællesvej som følge af et vejsyn.

I samme omgang vil de blive præsenteret for hvad det betyder hvis de vælger at istandsætte vejen og lade den overgå til offentlig kommunal vej, på de betingelser som ligger til grund for en optagelse. 

Økonomi

Af notat af 3. februar 2016 fremgår, at beboerne på Merlegårdsvej kan tilbydes, at Ishøj Kommune forestår istandsættelsen af vejen, og beboerne tilbydes en betalingsordning via ejendomsskattebilletten.

Enten forestår kommunen vedligeholdelsen som grusvej, ellers opgraderes vejen med asfalt, til offentlig vej. Udgifterne til vedligeholdelse som grusvej udgør årligt ca.. 30.000 kr., svarende til kr. 1.618 pr. husstand. Hvis vejen ændres til offentlig vej svinger anlægsudgifterne hertil fra ca. 0,9 mio.kr. - 1,5 mio. kr., svarende til kr. 3.538 - kr. 5.738 pr. husstand pr. år.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at Merlegårdsvej optages som offentlig kommunal vej, såfremt vejen bliver istandsat på de betingelser som ligger til grund for en optagelse
at Ishøj Kommune giver de grundejere, der ikke har råd her og nu, mulighed for at låne til betaling af udgifterne til istandsættelse af vejen i op til 15 år.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Park-, Vej- og Miljøcenter ansøger om at få 4 mio. kr. i investeringsoversigten frigivet til Torslundevej, etape 1.

Sagsfremstilling

Af budgetforlig 2016 fremgår det, at Torslunde-projektet skal igangsættes i 2016.

Park-, Vej- og Miljøcenter fik i august 2014 udarbejdet et projektforslag for Torslundevej i samarbejde med Ishøj Forsyning.

I projektforslaget er der udarbejdet 2 forslag på fortov og cykelsti/ -bane (fællesstier) langs Torslundevej, hvor man i fællesskab med Torslunde Bylaug valgte at arbejde videre med forslag B.

Vejprojektet kommer til at bestå at 2 enkeltrettede fællesstier langs Torslundevej der adskilles af en vandrende mod kørebanen. Kørebanen forskydes lidt mod nord, men kørebanebredderne bevares. Torslundevej tilpasses en 40 km/t zone med fartdæmpende foranstaltninger.

I den sydlige fællessti anlægges der en ny vandledning og en ny regnvandsledning til afvanding af vejen. Inden regnvandet ledes til Lille Vejleå, via sandfang og olieudskiller, skal det forsinkes. Der skal udlægges 2 arealer til forsinkelsesbassiner i størrelsesorden af ca. 500 m² nord for Torslundevej.

Af investeringsoversigten fremgår det, at Torslunde-projektet skal køre over en 2-årig periode med opstart i 2016 (etape 1) og afslutning i 2017 (etape 2). Tidsplan for etape 1 er vedlagt.

Park-, Vej- og Miljøcenter ansøger om at få 4 mio. kr. i investeringsoversigten frigivet til Torslundevej, etape 1.

Økonomi

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at 4 mio. kr. i investeringsoversigten frigives til Torslundevej, etape 1.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.  

Beslutning

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Her halvandet år med den nye folkeskolereform, er der fremkommet et væld af data- både nationalt og lokalt. Næsten alle kommuner er nu ved at tilpasse reformen (eller har gjort det) til deres kommunale skolevæsen.

Der er fra ministeriets side lukket op for lokale tilpasninger, som gør det muligt for kommunalbestyrelser og byråd at optimere de pædagogiske muligheder, der vitterligt er i den "nye" skolehverdag.

Også i Ishøj er der fremkaldt div. data, som bl.a. giver mulighed for en bedre skoledag for alle- herunder underviserne.

Indstilling

SF indstiller, at der tilvejebringes en egentlig lokalaftale for kommunens folkeskoler fuldt implementeret pr. 1/ 8- 2016.

Borgmesteren gør opmærksom på, at Lærerkreds 18 C har meddelt, at de ikke ønsker at indgå en aftale, der alene holder sig indenfor den i loven fastsatte ramme for undervisningstid. Lærerkreds 18 C ønsker at der indgås en aftale som fastsætter færre undervisningstimer end forudsat i loven. '

Lærerkreds 18 C ønsker, at der indgås en aftale, der indeholder øremærkede puljer, - én pulje til forberedelsestid og en anden pulje til særlige opgaver. Hensigten i Lov 409 er, at skabe et ledelsesrum, så skolelederen kan lede og fordele arbejdsopgaverne med fokus på elevernes læring, og det kræver fleksibilitet. Det er netop årsagen til, at de nye arbejdstidsregler har gjort op med de fastlåste puljer fra den gamle tjenestetidsaftale.

Det betyder, at det ikke er muligt at indgå en aftale med Lærerkreds 18 C, som svarer til budgetforliget for 2016. Her har Byrådet aftalt, at der udarbejdes et ”forståelsespapir” vedrørende lærernes arbejdstid, indenfor den lovgivning, der er vedtaget.

På den baggrund kan det ikke anbefales, at Byrådet følger SF´s forslag.

Beslutning

Rettelse i 5. afsnit, 1. linje ændres til :Lærerkreds 18 C ønsker, at der indgås en aftale, der indeholder en øremærket pulje til særlige opgaver.

 

Afstemning om SF's forslag:

For: 1 (SF)

Imod: 16 - (11 A, 3 O, 2 V)

Fraværende: 2 ( 1 SF - 1 Ø)

Forslaget er således ikke vedtaget.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsfremstilling

Der været afholdt suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Ishøj Skole i perioden fra 4. januar - 4. februar 2016. Suppleringsvalget blev afholdt, da to forældrerepræsentanter er udtrådt af skolebestyrelsen, og der ingen suppleanter var, der kunne indtræde i bestyrelsen.

Følgende forældre blev valgt:

Medlemmer af skolebestyrelsen:

 • Nanna Salling
 • Philippe Christiansen

Suppleanter til skolebestyrelsen:

 • Jakob Grane
 • Anette Nørbjerg Luffe

Valget blev gennemført som fredsvalg.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen, bilag 4, punkt 4.9.

Indstilling

Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Likviditeten opgjort efter ”kassekreditreglen” udgjorde 121,6 mio. kr. i 4. kvartal 2015 mens den faktiske likviditet ved 4. kvartals udgang var 66,2 mio. kr. Der er tale om en lille forbedring i den gennemsnitlige likviditet i forhold til de to foregående kvartaler, ligesom 4. kvartals ultimo likviditet er den højeste i 2015.

Sagsfremstilling

Ifølge ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnit over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kontiene for likvide aktiver og kassekredit. Kassekreditreglen overholdes når saldoen er positiv.

Likviditetsoversigten skal forelægges Byrådet og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Gennemsnitlig likviditet pr. dag pr. 31. december 2015 udgør 121,6 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder i perioden 2013 – 2015 ses i nedenstående tabel.

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

114,5

127,1

137,0

137,4

2014

139,2

 132,3

127,4 

125,6

2015

123,9

119,0 

116,6

121,6

Som supplement til likviditetsoversigten vises den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2013 til 2015. Som det fremgår, er likviditeten steget lidt siden 2. kvartal 2015.

Kassebeholdning ultimo kvartalet. mio. kr.

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

62,6

82,8

78,3

50,1

2014

76,1

 49,6

63,5

46,1

2015

36,8

17,0

48,4

66,2

 I vurderingen af kassebeholdningens størrelse skal det bemærkes, at kassebeholdningens størrelse pr. 31. december 2015 på 66,2 mio. kr. ikke er udtryk for den disponible likviditet. Forbedringen i kassebeholdningen i forhold til 3. kvartal 2015 er 17,8 mio. kr.

Kassebeholdningen indeholder dog forudbetalt statstilskud til en institution på ca. 22,0 mio. kr., hvilket der ikke kan disponeres over.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsoversigten pr. 31. december 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøjs borgmester og en lille delegation (max 7 personer) inviteres til Waalre for at underskrive venskabsbykontrakten mellem vores to byer. Økonomi- og Planudvalget bedes tage stilling til, om nogle fra udvalget vil deltage. Den foreløbige deltagerliste består af, borgmester Ole Bjørstorp, borgmestersekretær Anne Birgitte Dyhrberg-Nørregaard og en repræsentant fra Ishøj Turist og Erhvervskontor.

Indstilling

 Henrik Olsen og Poul Jørgensen deltager også.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Jobcenter Vallensbæk vil i 2016 opstarte tre nye projekter, som alle skal understøtte den nuværende indsats i jobcenteret i henhold til at få flere ledige i arbejde.

Sagsfremstilling

Projekt 1 - JobFirst

 • Formål: Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet får øget fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinær beskæftigelse. Derudover skal projektet være med til at afprøve ny indsatsmodel.
 • Målgruppe: Borgere der modtager ressourceforløbsydelse eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år (med en ledighed på mere end 12 måneder)
 • Indsatsen: Borgerne kommer i beskæftigelse fra første dag. Afklaring og motivation sker således som proces herefter.
 • Projektet finansieres eksternt via midler fra STAR (Tilskud: 1.450.000 - 2.290.000 kr.)
 • Projektperiode: januar 2016 til december 2017

Projekt 2 - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed

 • Formål: At opbygge viden om, hvilke indsatser, der bremser tilgangen til langtidsledigheden blandt nyledige dagpengemodtagere.
 • Målgruppe: Forsikrede ledige
 • Indsatsen: Omhandler bl.a. tæt opfølgning på den lediges jobsøgning, udvikling af screeningsproces til førstegangssamtalerne samt styrkelse af fagligheden i sagsbehandlerens samtaler.
 • Projektet finansieres eksternt via midler fra STAR (Tilskud: 1.205.000 kr., fordrer dog vist antal deltagere)
 • Projektperiode: januar 2016 til juni 2017

Projekt 3 - Fokus på ordinær beskæftigelse via målrettet virksomhedsindsats

Formål: At få større viden om, hvilke indsatser der virker for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer med henblik på ordinær beskæftigelse.

Målgruppe: Langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer.

Indsats: Målrettet virksomhedsindsats, hvor de ledige kommer i praktik. Derudover tilknyttes en Jobkontaktperson, der skal støtte den ledige i henhold til jobsøgning og personlig sparring.

Projektet finansieres eksternt via midler fra STAR (Tilskud: 928.000 kr.)

Projektperiode: januar-december 2016

Nærmere beskrivelser af de tre projekter er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at de nye projekter i Jobcenter Vallensbæk tages til efterretning, og sender sagen til Økonomi- og Planudvalget.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Beskæftigelsesudvalgets indstilling følges..

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Ifølge Aktiveringsstrategien 2015 og aftale om denne modtager Beskæftigelsesudvalget i alt to opfølgninger for de indsatsmål, som er opstillet i strategien.

Hermed fremlægges anden opfølgning for Aktiveringsstrategi 2015, hvormed der fremlægges tal for hele året.

Sagsfremstilling

 Aktiveringsstrategien indeholder 5 fokusområder (Unge ledige, Langtidsledighed, Sygedagpengemodtagere, Ledighedsydelsesmodtagere og Virksomhedskontakt). Opfølgningen er sket pr. 31.12. 2015 og giver således et samlet billede af udviklingen i hele 2015:

Unge ledige

 • Brobygningsprojekt: 45 % af de unge inden for projektet er to måneder efter første fase ude af offentlig forsørgelse (indsatsmål 60 %).
 • Ung På Vej: 2 er overgået fra at være aktivitetsparate til uddannelsesparate. 9 er startet i uddannelse. 36 har afsluttet deres forløb i Ung På Vej i 2015.
 • Frivilligt socialt mentorkorps: 16 mentorforløb er opstartet (indsatsmål 15 mentorforløb).

 

Langtidsledighed

 • Systematisk screening: foretages ved alle nyledige.
 • Analyse af langtidsledige: Afsluttet og præsenteret for Beskæftigelsesudvalget på møde i november 2015
 • Private løntilskud: 40 % af alle private løntilskud fører til ordinær beskæftigelse (indsatsmål 25 %, 101.01-01-07.2015).

Sygedagpengemodtagere

 • Gradvis tilbagevenden til job: udgør 9,1 % af alle sygemeldinger (indsatsmål 12 %).

Ledighedsydelsesmodtagere

 • Jobformidling til flexjob: 12 ydelsesmodtagere over 18 måneder kommet i fleksjob (indsatsmål: 5), 6 ydelsesmodtagere mellem 12-17 måneder kommet i fleksjob (indsatsmål 10)
 • Etablering af mikroflexjobs: 5 etableret i Ishøj Kommune, 8 i private virksomheder (indsatsmål: 5 i Ishøj Kommune, 5 i private virksomheder).

Virksomhedskontakt

 • Jobformidling: Formidling af 275 jobs i Ishøj og Vallensbæk (indsatsmål 100 jobs).
 • Samarbejde om jobrotation: 25 samarbejder (indsatsmål: 25)
 • Mikrolån: Standby.

Aktiveringsstrategi med opfølgning er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at opfølgning på Aktiveringsstrategi 2015 tages til efterretning og sender sagen til Økonomi- og Planudvalg.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at opfølgningen på Aktiveringsstrategien for 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Aktiveringsstrategi 2016 fokuserer på 4 overordnede områder: Ungeindsatsen, Forsikrede ledige, Langtidsledighed og Den Virksomhedsrettede indsats. Strategien er delt op , hvormed den både præsenterer de overordnede mål fra beskæftigelsesministeriet og Beskæftigelsesplanen samt de lokale mål for Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Ungeindsatsen:

 • Overordnet mål: reduktion i varigheden af de unges ydelsesforløb
 • Lokale mål:
  • 100 unge overgår fra ydelse til uddannelse
  • 20 mentorforløb i regi af MentorIshøj
  • Ung På Vej - 25 % overgår fra at være aktivitetsparate til uddannelsesparate og 50 % går i uddannelse.
 • Forsikrede ledige:

 • Lokale mål: Reduktion i helårspersoner på dagpenge til under 500 personer (2015: 539 personer).

Langtidsledighed:

 • Overordnet mål: Reduktion i antallet af langtidsledige fra 387 i 2015 til 369 helårspersoner.
 • Lokale mål:
  • 70 borgere fra Ishøj visiteres til ny indsats for aktivitetsparate borgere  -Jobfirst.
  • Pilotprojekt m/ Socialmedicinsk enhed godkendes i maj 2016.
  • Anvendelsen af positivlisten optimeres.
 • Den virksomhedsrettede indsats:

 • Overordnet mål: 50 nye samarbejder med virksomheder.
 • Lokale mål:
  • Aftale om mikrolån afventer afklaring fra Næstved Kommune.
  • Virksomhedernes dag afholdes.
  • Undersøgelse af virksomhedernes rekrutteringsbehov igangsættes.
  • IværksætterIshøj: 70 vejledninger og 10 lånekontrakter.
 • Aktiveringsstrategi 2016 er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning, og sendes til Økonomi og Planudvalget.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Aktiveringsstrategi tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

I foråret 2016 planlægger administrationen at gennemføre en undersøgelse af de unges fritidsvaner samt deres ønsker til de kommunale fritidstilbud. Ungeundersøgelsen skal bidrage til udarbejdelsen af en ny klubstruktur herunder rammerne for sfo3 og Ungdomsskolen.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen skal give svar på spørgsmålet:” Hvad er et godt ungeliv i Ishøj?” Herunder skal undersøgelsen afdække:

 • Hvordan de unge bruger deres tid efter skole.
 • Hvad de unge kunne tænke sig som supplement til deres skolegang.
 • De unges ønsker og drømme om et godt ungdoms- og fritidsliv.

Som en del af undersøgelsen foreslås det at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse målrettet elever i 7. - 10. klasse. Det foreslås at indgå et samarbejde med Rambøll om denne del af undersøgelsen. Rambøll forestod Forældretilfredshedsundersøgelsen i folkeskolen i efteråret 2015, og erfaringerne fra dette samarbejde har været gode.

Kommissorium for Ungeundersøgelsen 2016 er vedhæftet dagsordenen.

Økonomi

Administrationen har indhentet et uforpligtende tilbud fra Rambøll på 24.500 + moms.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at Ungeundersøgelsen gennemføres i foråret 2016, og at der indgås kontrakt med Rambøll om udførelse af den kvantitative del af undersøgelsen.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at sende sagen til efterretning i Byrådet.

 

Beslutning

Til efterretning

Bilag