Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 1. marts 2022 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj - det åbne møde begynder kl. 19.00

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Orienteringen om hjemmeundervisning tages til efterretning, og det tiltrædes, at kompetencen vedrørende hjemmeundervisning delegeres til Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Beslutning

Ingen spørgsmål.

Resume

Administrationen præsenterer på mødet et forslag til implementering af forebyggelsesområde i Vejleåparken, jævnfør ny lovgivning om leje af almene boliger. Forslaget fremlægges på Økonomi- og Planudvalgets møde den 28. marts 2022, med endelig beslutning i Byrådet den 5. april 2022.

Sagsfremstilling

Ændring i lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om kommunal anvisningsret, vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. november 2021, betyder for Ishøj Kommune en ændring af anvisningskriterierne for ledige boliger i Vejleåparken.

Lovens formål er at igangsætte en række forebyggende indsatser, for at bekæmpe dannelse af nye parallelsamfund. Den aktuelle lovændring medfører, at visse boligområder herefter betegnes som "forebyggelsesområder". For Ishøj Kommune indebærer dette, at Vejleåparken pr. 1. december 2021 er et forebyggelsesområde og dermed omfattet af skærpede anvisningsregler ved den kommunale boliganvisning.

Administrationen har været i dialog med Indenrigs- og Boligministeriet om den nye lovgivnings betydning for Ishøj Kommune. Indenrigs- og Boligministeriet har oplyst, at minimum 30 % af alle ledige familieboliger i området skal anvises efter de skærpede anvisningskriterier. Det er byrådet der beslutter hvilken andel af familieboligerne, der skal anvises efter disse skærpede anvisningskriterier, dog som minimum 30 %.

I vedlagte notat er beskrevet hvilken betydning den nye lovgivning har for Ishøj Kommune, og hvilke konsekvenser den har for borgere, boligselskaber og administration.

En drøftelse af fordele og ulemper ved kommunens nuværende anvisningspraksis, herunder anvisningskriterier, er ikke en del af oplægget om implementering af lovændringen. Der vil seneste inden sommerferien 2022 blive fremlagt en beskrivelse af de nuværende anvisningskriterier samt den administrative praksis med henblik på en selvstændig drøftelse af, hvorvidt der er behov for ændringer.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Lov om leje af almene boliger.

Lov om kommunal anvisningsret.

Økonomi

Implementering af ny lovgivning vil for administrationen betyde et estimeret ressourceforbrug på 122 timer årligt. Det vurderes, at denne ekstra udgift kan afholdes inden for den nuværende budgetramme for området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at præsentationen tages til efterretning, og processen igangsættes som foreslået.

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling: Seyit Ahmet Özkan (L) ønsker, at borgmesteren undersøger om implementeringen af parallelsamfundsloven er i strid med dom i Østre Landsret 1991. 

Bilag

Resume

Borgerrådgiveren i Hvidovre og Ishøj kommuner har opsagt sin stilling, og der skal på den baggrund iværksættes ansættelse af en ny borgerrådgiver.

Byrådet skal godkende forslag til proces for rekruttering af en ny borgerrådgiver, den ændrede vedtægt, og at borgerrådgiveren fortsat ansættes i en delt stilling mellem Ishøj og Hvidovre kommuner.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har været ansat i en delt stilling mellem Hvidovre og Ishøj kommuner. Det foreslås at fortsætte samarbejdet om en delt ansættelse af en kommende borgerrådgiver, hvor fordelingen af borgerrådgiverens tid fordeles 60/40 mellem kommunerne. Det vil sige, at Ishøj Kommune finansierer og disponerer over 40 pct. af borgerrådgiverens årsværk.

Ansættelsesudvalget foreslås at bestå af i alt 8 medlemmer, som skal udarbejde indstilling til de to kommunalbestyrelser om ansættelse af en ny borgerrådgiver.

Ishøj Byråd godkendte den 20. juni 2016, at Ishøj og Hvidovre kommuner pr. 1. oktober 2016 fik en fælles borgerrådgiver. Ressourcen og udgiften til funktionen blev fordelt med 2/3 til Hvidovre Kommune og 1/3 til Ishøj Kommune.

Ishøj Byråd besluttede den 5. maj 2020 (sag nr. 107) at ændre fordelingen fra 2/3 til 50 pct., så ressourcen og udgiften blev fordelt ligeligt mellem Ishøj og Hvidovre kommuner.

På baggrund af indbyggertal og en vurdering af sagsmængderne i kommunerne foreslås fordelingen pr. 1. februar 2022 justeret til 60/40, hvor Hvidovre Kommune finansierer og disponerer over 60 pct. af borgerrådgiverens ressourcer. Med den nye aftale styrkes Hvidovres andel af borgerrådgiverens tid grundet et stigende antal borgerrådgiversager. Det stigende sagsantal fremgår af borgerrådgiverens årsrapport for 2021, der forelægges kommunalbestyrelserne i hhv. februar (Hvidovre) og april (Ishøj) 2022.

Borgerrådgiveren refererer direkte til Ishøj Byråd i sager vedrørende Ishøj Kommune, og til Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune i sager, der vedrører Hvidovre Kommune. For at det i praksis kan fungere med en fælles borgerrådgiver, bør de to kommuners vedtægter for borgerrådgiveren i store træk være ens.

Siden etableringen af borgerrådgiverfunktionen i 2016 har begge kommuner etableret whistleblowerordninger, som borgerrådgiveren indgår i. Siden etableringen af whistleblowerordningen i Ishøj har Justitsministeriet i december 2021 udarbejdet en vejledning på området, som betyder at ordningen skal revideres. Dette vil blive præsenteret i en særskilt sag 1. halvår 2022 med forslag til revideret vedtægt for borgerrådgiveren.

Hvidovre Kommunalbestyrelse godkendte forslag om fortsat samarbejde om borgerrådgiveren på møde den 22. februar 2022.

Kompetenceprofil og rekrutteringsproces

Ved rekruttering af borgerrådgiveren bør der være tale om en medarbejder, der har bestået juridisk kandidateksamen gerne suppleret med socialfaglig erfaring. Borgerrådgiveren skal desuden være god til at mediere samt til dialog og kommunikation både i forhold til borgerne og forvaltningen. Der er brug for en borgerrådgiver med solid og bred kommunal erfaring, som kender det kommunale system, som arbejder selvstændigt, og som selv kan tage initiativer, foretage vurderinger mv. Formentligt vil der være tale om en medarbejder med en baggrund som leder på højt niveau i en kommune eller en medarbejder med relevant erfaring fra en tilsvarende funktion.

Administrationen foreslår, at ansættelsesudvalget består af de to kommuners borgmestre, en repræsentant fra Hvidovre Kommunes Økonomiudvalg og en repræsentant fra Ishøj Kommunes Økonomi- og Planudvalg, kommunaldirektørerne fra begge kommuner samt en chef fra hver kommune. Ansættelsesudvalget udarbejder en indstilling til de to kommunalbestyrelser om ansættelse, idet hver af kommunalbestyrelserne i henhold til Styrelseslovens § 65 e herefter deltidsansætter borgerrådgiveren.

Da funktionen som borgerrådgiver er en stilling, som det kan være vanskeligt at rekruttere til, og hvor det er afgørende vigtigt at finde en kandidat med de rigtige faglige og personlige kompetencer, er det administrationens anbefaling, at der anvendes ekstern konsulentbistand til rekrutteringen. For denne løsning taler også den særlige omstændighed, at der rekrutteres til to kommuner. Hvis forslaget til fælles borgerrådgiverfunktion vedtages i de to kommunalbestyrelser, vil der hurtigst muligt blive igangsat en rekrutteringsproces.

Lovgrundlag

Styrelsesloven - § 65e.

Styrelsesvedtægten.

Økonomi

Den samlede årlige udgift til borgerrådgiverfunktionen udgør for begge kommuner ca. 900.000 kr.

Indstilling

Byrådet vedtager,

at godkende at Ishøj Kommune fortsætter samarbejdet med Hvidovre Kommune om en fælles borgerrådgiver, hvor ressourcen og udgiften fordeles med 60 pct. til Hvidovre Kommune og 40 pct. til Ishøj Kommune.

at godkende forslag til rekrutteringsproces, herunder at ansættelsesudvalget består af borgmestrene fra Hvidovre og Ishøj kommuner, 1 repræsentant fra Økonomiudvalget i Hvidovre Kommune, 1 repræsentant fra Økonomi- og Planudvalget i Ishøj Kommune, kommunaldirektørerne fra begge kommuner samt 1 chef fra hver kommune.

at udpege 1 repræsentant fra Økonomi- og Planudvalget til ansættelsesudvalget.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Godkendelse af administrationens forslag til Forretningsorden for Ishøj Byråd, Forretningsorden for spørgetid i Byrådet samt Forretningsorden for stående udvalg.

Sagsfremstilling

Sammen med lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven) og styrelsesvedtægten for Ishøj Kommune reguleres de overordnede retlige rammer for byrådets og de stående udvalgs virksomhed i Forretningsorden for Ishøj Byråd, Forretningsorden for spørgetid i Byrådet samt Forretningsorden for stående udvalg.


Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommune - gældende for indeværende funktionsperiode (2022-2025) - er allerede besluttet, og byrådet har konstitueret sig i overensstemmelse hermed.


De tre forretningsordner (udkast) indeholder overordnede (processuelle) bestemmelser om, hvordan møderne nærmere afvikles - f.eks. i forhold til mødeledelse, udsendelse af dagsorden, afstemningsrækkefølge, spørgetid m.v.


Forretningsordnerne har også dannet grundlag for det forrige byråd. Administrationen har efter gennemgang af dokumenterne kun fundet anledning til at foreslå ganske få ændringer i dokumenterne.

Ved sagens fremsættelse skal administrationen særligt bemærke, at de stående udvalg selv fastsætter deres forretningsorden. Det kan imidlertid være hensigtsmæssigt, at der kun er en enkelt - tværgående - forretningsorden for de stående udvalg, hvorfor byrådet anbefales at principgodkende det fremlagte forslag til Forretningsorden for stående udvalg. Den endelig godkendelse af forretningsorden for de stående udvalg skal ske i de respektive stående udvalg, hvorfor udkastet oversendes til udvalgene til endelig godkendelse, hvis byrådet principgodkender udkastet.


I relation til Forretningsorden for stående udvalg har administrationen tillige fundet det hensigtsmæssigt at foretage justering i ordlyden i § 5 om udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse. De sproglige justeringer er foretaget for at præcisere, at det er administrationen, som indstiller sagerne til udvalgene, hvorefter udvalget træffer beslutning (flertallet) i sagerne på baggrund af administrationens indstilling: Udvalgsbeslutningen kan bestå i


a) Tiltrædelse (herunder delvis tiltrædelse), eller

b) Afvisning af indstillingen/tilbagesendelse til administrationen.

c) I visse tilfælde ligger den endelige beslutningskompetence hos Økonomi- og Planudvalget eller byrådet. I disse situationer videresendes sagen (ved formandens foranstaltning) til Økonomi- og Planudvalget eller byrådet med udvalgets (flertallets) beslutning påført sagen.


I alle situationer skal det kunne læses ud af sagsfremstillingen, hvordan administrationen har indstillet sagen, og hvilken beslutning udvalget (flertallet) har truffet i anledning af indstillingen fra administrationen.

Ud over nævnte forslag til ændring af ordlyden i § 5 i Forretningsorden for stående udvalg har administrationen ikke fundet anledning til at foreslå materielle ændringer i de 3 forretningsordener - bortset fra få redaktionelle ændringer i konsekvens af byrådets sammensætning i indeværende funktionsperiode.

Der henvises til bilagene hvor ændringsforslagene i de 3 forretningsordener er markeret med rødt.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15.01.2019 om kommunernes styrelse (styrelsesloven)

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Byrådet godkender 1. forslag til Forretningsorden for Ishøj Byråd. 2. Forretningsorden for spørgetid i Byrådet. 3. Byrådet principgodkender forretningsorden for de stående udvalg, som herefter oversendes til endelig godkendelse i udvalgene.

Beslutning

1. Tiltrådt med konsekvensrettelse i § 16.

2. Tiltrådt, idet § 8 indledes med: "I umiddelbar forlængelse af byrådsmødets afslutning kan ..."

3. Tiltrådt med de faldne bemærkninger.Bilag

Resume

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025: 7 byrådsmedlemmer og 8 medlemmer fra foreninger m.v., samt 8 tilforordnede. Der skal vælges stedfortrædere og tilforordnede til vakante pladser i udvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har 9. december 2021 iht. Folkeoplysningsloven nedsat et Folkeoplysningsudvalg bestående af 15 medlemmer og 8 tilforordnede.
Ved konstitueringen var der ikke nok indstillede stedfortrædere, hvorfor der på nuværende tidspunkt er vakante pladser som stedfortrædere. Derudover skal byrådet godkende enkelte nye tilforordnede i udvalget.

I henhold til vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget indkalder byrådet med mindst 14 dages varsel indstillinger til valg af medlemmer og tilforordnede fra foreninger m.m.

Anmodning om indstilling af medlemmer og tilforordnede er den 7. februar 2022 sendt til samtlige tilskudsberettigede foreninger, der modtager støtte til folkeoplysning i Ishøj Kommune i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning og de lokale handicaporganisationer. Fristen for indsendelse af indstillinger til valg af stedfortrædere for medlemmer og tilforordnede var den 21. februar 2022.

2 medlemmer fra de foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning:

Valgt som personlig suppleant

Organisation:

1. Tine Koop

FOF Køge Bugt


1 medlem fra de lokale handicaporganisationer i Ishøj Kommune:

Valgt som personlig suppleant:

Organisation:

Helene Bendiksen

Dansk Blindesamfund


1 repræsentant fra gruppen af ledere, lærere og medarbejdere fra de folkeoplysende foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (for denne repræsentant skal der udpeges 2 suppleanter):

Valgt som personlig suppleant:

Organisation:

1.


2.1 repræsentant fra gruppen af ledere og instruktører fra de foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (for denne repræsentant skal der udpeges 2 suppleanter):

Valgt som personlig suppleant:

Organisation:

2. Thomas Aakerman


Bakhtiar Abdelrahman Mohamad-Amin

Budo SportsKarate Ishøj


Multi Kulturelle Familie Forening


1 repræsentant fra øvrige foreninger med folkeoplysende sigte, samt fritids- og ungdomsklubber m.v., der modtager støtte i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning:

Valgt som personlig suppleant:

Organisation:

Kristian Pedersen
Danial Osman Ali

Foreningsunionen
Multi Kulturelle Familie Forening


1 repræsentant fra Ungdomsskolebestyrelsen:

Ungdomsskolebestyrelsen udpeger en repræsentant i Folkeoplysningsudvalget i marts 2022. (Byrådet tilkendegiver på forhånd, at den udpegede repræsentant godkendes).

1 repræsentant fra Ungerådet:

Valgt som tilforordnet:

Valgst som suppleant:

Sofus Johannes Otto

Jens-David Olabode


1 repræsentant fra Center for Kultur og Fritid:

Tilforordnet: Kulturchef Marie Bukh Dreier


Oversigt over Folkeoplysningsudvalget pr. 1. januar 2022 samt vakante pladser er, procedurebeskrivelse ift. valg og vedtægter er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

I forlængelse af Byrådets konstituering den 9. december 2021 er der indkommet indstillinger til pladserne i Medborgerforum for perioden 2022-2025. Byrådet behandlede Medborgerforums konstituering den 2. februar 2022, men bad idrætsforeninger og de kulturelle foreninger om at udpege medlem til Medborgerforum, da der var flere kandidater til pladsen.

Ishøj Idrætsråd har udpeget medlem for idrætsforeninger og de kulturelle foreninger har besluttet, hvem der skal være repræsentant.

Sagen er derfor opdateret til Byrådets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. februar 2022 - 31. december 2025

Sammensætningen af Medborgerforum skal afspejle befolkningssammensætningen i Ishøj Kommune. Medborgerforum består af 15 medlemmer med tilhørende suppleanter:

 • 2 medlemmer valgt af og blandt byrådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af lokale idrætsforeninger.
 • 1 medlem udpeget af kulturelle foreninger.
 • 1 medlem udpeget af boligtagere i almene boligforeninger i Ishøj.
 • 1 medlem udpeget af udpeget af grundejerforeninger/ bylaug i Ishøj.
 • 1 medlem udpeget af Ungerådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Seniorrådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af skolebestyrelserne.
 • 1 medlem udpeget af forældrebestyrelserne i daginstitutionerne.
 • 1 medlem udpeget af Udsatterådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Handicaprådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Fælleselevrådets medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Foreningsunionens medlemmer.
 • 1 medlem udpeget af Erhvervsforeningernes medlemmer


Der er indkommet kandidater til pladserne i Medborgerforum for perioden 2022-2025. Der er derudover indkommet ønske om plads fra foreningen Natteravnene, som ikke er repræsenteret i nogen af de eksisterende kategorier.Uden kategori

Ali Güvercin

Natteravnene IshøjConnie Bjørn Nissen

Natteravnene IshøjNedenfor er indstillinger til de forskellige kategorier i Medborgerforum:Repræsentantplads

Kandidat

Suppleant

Ishøj Byråd

2 medlemmer


Betina Havmand Demir

Sami Deniz

Selcuk Mehmet Özcan

Kalbyie Yüksel

Idrætsforeninger

1 medlem

Ziya Øzkan

Ishøj IF


Jette Voss

Ældre i bevægelse


Kulturelle foreninger

1 medlem

Bakhtiar Abdelrahman Mohamad-Amin

Multikulturelle familieforening


Efter to år bytter repræsentant og suppleant plads.

Foday M. Sankoh

Lions


Efter to år bytter repræsentant og suppleant plads.

Almene boligforeninger

1 medlem

Dorte Hjort

Vildtbanegård afd. 2


Udpeges senere

Grundejerforeninger

1 medlem

Carsten Kramer

Vestervang


Kristina Swenson

Vestervang

Ungeråd

1 medlem


Udpeges senere

Udpeges senere

Seniorråd

1 medlem


Jan Diemer


Bjarne Gosvig


Skolebestyrelserne

1 medlem

Ginnie Louise Hansen

Gildbroskolen


*NB der er valg til skolebestyrelserne i 2022

Udpeges senere

Forældrebestyrelserne i daginstitutionerne

1 medlem


Afventer pga. covid-19Udsatteråd

1 medlem

Kenneth Nielsen


---

Handicapråd

1 medlem

Helle Nees

Udpeges senere

Fælleselevråd

1 medlem

Ahmad Abou Atiqa

Poul Frederik Olabode


Foreningsunionen

1 medlem

Torben Eg


Udpeges senere

Erhvervsforeningen

1 medlem


Afventer pga. ny konstituering


---Ishøj Byråd har på mødet den 2. februar 2022 udpeget Selcuk Mehmet Özcan som observatør i Medborgerforum, idet han er repræsentant for Rådet for Etniske Minoriteter.


Lovgrundlag

Medborgerpolitik godkendt af byrådet den 26. juni 2018.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Ishøj Byråd godkender ovenstående medlemmer til Medborgerforum.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Ishøj Byråd godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj.

Medborgerpolitikken er en tværgående politik, der sikrer et fælles værdigrundlag. De fem øvrige hovedpolitikker viser, hvilke overordnede visioner Ishøj Kommune har for indsatser på områderne børn & unge, velfærd, erhverv & beskæftigelse, kultur samt miljø.

Sagsfremstilling

Med opstart af ny byrådsperiode vil det være aktuelt, at de stående udvalg får anledning til at revidere de politikker, der knytter sig til det relevante fagudvalg, så de matcher de politiske prioriteringer og aktuelle udfordringer, der gør sig gældende på de forskellige områder. Hver politik vil i revisionen have et af de stående fagudvalg som primært udvalg. Der hvor politikken dækker flere udvalgsområder, vil disse blive tilknyttet som supplerende udvalg.


De primære udvalg tager stilling til, hvilke interessenter, det vil være relevant at inddrage i processen.

Alle politikker behandles på alle stående udvalg, før de behandles på Byrådet. Det forventes, at alle seks hovedpolitikker er revideret med udgangen af tredje kvartal 2022.

Indstilling

Ishøj Byråd beslutter at igangsætte proces for revidering af hovedpolitikerne, og sender dem videre til de primære udvalg, der drøfter tilrettelæggelsen af den videre proces for de enkelte politikker   

Beslutning

Tiltrådt, idet Økonomi- og Planudvalget gøres til primært udvalg for Medborgerpolitikken og Kultur- og Fritidsudvalget gøres til supplerende udvalg.

Bilag

Resume

Der fremlægges tidsplan og rammer for budgetlægningen 2023-2026 til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Planudvalgets møde i januar blev processen for budgetforslaget for 2023 - 2026 behandlet 1. gang. Der fremlægges forslag til tidsplan samt de overordnede rammer for budgetarbejdet.

Tidsplanen for budget 2023-2026 tager udgangspunkt i, at Byrådet på budgetseminaret den 8. marts drøfter rammerne for budgetarbejdet. Med udgangspunkt i kommunens økonomiske situation drøftes sigtepunkterne for den økonomiske politik, og der igangsættes eventuelt arbejde med rådighedskatalog og budgetanalyser mhp. at kunne bringe økonomien i balance.

Derefter vil administrationen arbejde videre med de politiske udmeldinger samt forberede det tekniske budget frem til sommerferien. På temamøde ultimo juni forventer administrationen at kunne gøre status for budgetarbejdet, herunder præsentere økonomiaftalen mellem regeringen og KL, som forventes indgået primo juni måned.

Det administrative budgetforslag vil blive færdiggjort hen over sommeren og sendes i høring medio august måned blandt de høringsberettigede. Næste budgetseminar afholdes den 1. september, hvor den økonomiske situation drøftes og indleder de efterfølgende politiske forhandlinger.

Der er i tidsplanen lagt op til, at kommunens HovedMED deltager i dele af budgetseminaret i marts, orienteringen om økonomiaftalen i juni og på budgetseminaret den 1. september.

Den 22. juni er sidste frist for aflevering af politiske drifts- og anlægsønsker til administrationen.

Budgetforslaget 2. behandles af Byrådet den 4. oktober 2022.

Der er i tidsplanen indarbejdet de af KL udmeldte borgmestermøder, hvor kommunernes budgetsamarbejde drøftes mhp. overholdelse af aftalerne med regeringen. Disse datoer er foreløbige, idet der pågår drøftelser i KL om tilpasninger i budgetsamarbejdet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, cirkulære om budget og regnskabssystem, revision mv. for kommunerne.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at budget 2023-2026 udarbejdes efter de i sagen beskrevne principper

at budgetlægningen for 2023 og overslagsårene sker efter rammerne beskrevet i bilag 1

at processen udarbejdes jfr. "Drejebog for budgetlægningen 2023-2026" bilag 2

at tidsplanen godkendes jfr. bilag 3.

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at budget 2023-2026 udarbejdes efter de i sagen beskrevne principper

at budgetlægningen for 2023 og overslagsårene sker efter rammerne beskrevet i bilag 1

at processen udarbejdes jfr. "Drejebog for budgetlægningen 2023-2026" bilag 2

at tidsplanen godkendes jfr. bilag 3.

Der indarbejdes et politisk sættemøde efter påske.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Den 5. oktober 2021 besluttede Byrådet at indlede afviklingen af Ishøj Kommunes feriepenge forpligtigelse henover en 3-årig periode, med afdrag på 30 mio. kr. i 2021, 30 mio. kr. i 2022 og 18 mio. kr. i 2023. I forbindelse med beslutningen var der enighed om at vurdere udviklingen i kassebeholdningen løbende med henblik på eventuelt at fremrykke afviklingen.

Sagsfremstilling

Baggrunden for de indefrosne feriepenge på oprindelig 94 mio. kr. var vedtagelsen af en ny ferielovgivning den 30. januar 2018. Dette medførte, at medarbejdernes opsparede feriepenge for perioden 1. september 2019 til og med 31. august 2020 ikke umiddelbart kom til udbetaling, men blev indefrosset som kommunal gæld.

Den 6. oktober 2020 vedtog byrådet i Ishøj Kommune en model for afregning, som indebar, at der blev afsat 3,5 mio. kr. i de kommende års budgetter, med henblik på afvikling over en periode på op til 50 år. Modellen indebar desuden mulighed for ekstraordinære indbetalinger, såfremt kommunens likviditet eller andre særlige forhold gør dette muligt. Med baggrund i denne beslutning vedtog Byrådet i oktober 2021, at afviklingen skulle ske over 3 år, med afdrag på 30 mio. kr. i 2021, 30 mio. kr. i 2022 og resten dvs. 18 mio. kr. i 2023.

Den seneste opgørelse over likviditeten for 4. kvartal 2021 viser, at kommunens gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 382,4 mio. kr. og har været stigende, jf. sag nr. 17.

Hvis kommunen afregner de resterende indefrosne feriepenge, vil det betyde, at der på kort sigt kan spares en årlig forrentning, som pt. netto udgør ca. 2,5 pct.

Med baggrund i kommunens solide likviditet, samt udgifterne til forretning af de indefrosne feriemidler, vil en straksafvikling af forpligtigelsen være en mulighed, der samtidig reducerer kommunens gældsforpligtigelser.

Lovgrundlag

Lov om ferie (Lov nr. 60 af 30. januar 2018) og Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (Lov nr. 58 af 30. januar 2018). Se også byrådsbeslutning om Valg af model for afregning af indefrosne feriepenge den 6. oktober 2020 (pkt. 224). Byrådsbeslutning om låneoptagelse i 2021 (byrådsmøde den 2. marts 2021, pkt. 60). Byrådsbeslutning den 5. oktober 2021 om nedbringelse af Ishøj Kommunes gæld (punkt nr. 256).

Økonomi

Indfrielsen reducerer kommunens renteudgifter, men får ikke betydning for servicerammen.

Kommunens samlede gæld udgør pr. 31. december 2021 i alt 512,1 mio. kr. som vedrører alm. lån samt lån til ældreboliger. Beløbet uden ældrelån udgør 332,9 mio. kr., hvis forpligtigelsen vedr. feriepenge afvikles.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at den resterende forpligtigelse vedr. indefrosne feriepenge straksafvikles svarende til ca. 48 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Ifølge lånebekendtgørelsen skal beslutning om optagelse af lån være truffet af byrådet inden den 31. marts efter det regnskabsår, hvori de låneberettigede udgifter er afholdt. Eventuelle lån skal være optaget senest den 30. april året efter det regnskabsår, hvori de låneberettigede udgifter er afholdt. Der fremlægges forslag til eventuel låneoptagelse vedrørende lånerammen for 2021.

Sagsfremstilling

Kommunernes adgang til at optage lån - også kaldet lånerammen - fremgår af lånebekendtgørelsen. Det er begrænset hvilke udgifter, der giver adgang til automatisk låneadgang. Det gælder udgifter til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger eller anlæg og udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter samt indefrysning af ejendomsskatter.

Hvert år opgøres lånerammen med udgangspunkt i de faktiske afholdte udgifter til de relevante områder i året før.

For 2021 er der mulighed for låneoptagelse på 7.1 mio.kr. Beløbet er specificeret i vedlagte bilag.

Jævnfør kommunens solide likviditet på ca. 382 mio.kr. ultimo 2021 - og i det forhold, at vi ikke kunne få særtilskud i budget 2022, grundet den solide likviditet - så forslås det, at der ikke optages lån vedr. lånerammen for 2021.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er forudsat låneoptagelse i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022. Der er derfor ikke budgetlagt med udgifter til renter og afdrag til nyt lån i 2022 og fremover.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1.580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der ikke optages lån vedr. lånerammen for 2021.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Retningslinje om kommunal indsats vedr. vold og trusler mod lokalpolitikere.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og boligministeriet har udarbejdet en vejledning, der fastslår, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at kommunen kan hjælpe med at indgive politianmeldelse og yde godtgørelse til psykologbistand.

Ishøj Kommune har derfor udarbejdet en retningslinje om den kommunale indsats ved vold og trusler mod lokalpolitikere, som har til formål at hjælpe kommunale politikere med håndteringen.

Ishøj Kommune ønsker at fastholde et positivt og trygt miljø for lokale politikere i deres politiske arbejde. Chikane, trusler, hærværk og vold mod politikere er en alvorlig belastning for den enkelte politiker, som rammes, og for den pågældendes familie og nærmeste. Ishøj Kommune ønsker, at lokalpolitikere sikres den størst mulige tryghed i deres politiske arbejde i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Retningslinje om kommunal indsats ved vold og trusler mod lokalpolitikere tiltrædes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Retningslinje om kommunal indsats ved vold og trusler mod lokalpolitikere tiltrædes.

Sætningen "Den grundlæggende holdning til vold...." i formålsafsnittet i bilag 1 præciseres til : "Holdningen til vold....". ("Den grundlæggende" udgår).

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

De nuværende regler for rejser/studieture og forplejning for byrådsmedlemmer blev vedtaget på Byrådets møde den 5. februar 2019. Det foreslås, at reglerne opdateres.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opdateringen er der behov for en række mindre opdateringer i forhold til takster for forplejning etc. Se bilag for opdateret regler for rejser/studieture.

Til de rejsemål, hvor det giver mening, skal det fortsat prioriteres at anvende klimavenlige transportformer.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regler om rejser/studieture og forplejning for byrådsmedlemmer 2022 godkendes, og at reglerne revideres i hver valgperiode.

Beslutning

Tiltrådt, idet linjen : "kommunen forestår udgifter til forplejning i forbindelse med møder/rejser m.v." bibeholdes under overskriften " Forplejning til eksterne rejser/studieture m.v."


Bilag

Resume

Ishøj Boligselskab, Solkysten ønsker Ishøj Kommunes godkendelse af skema C

Sagsfremstilling

Domea har den 26. oktober 2021, på vegne af Ishøj Boligselskab, Solkysten søgt om kommunens godkendelse af skema C.

Ishøj Byråd har på møde den 8. maj 2018 godkendt skema B med en samlet anskaffelsessum på 211,175 mio. kr. Skema C har en samlet anskaffelsessum på 211,175 mio. kr. og følger dermed skema B.

Den samlede anskaffelsessum i mio. kr. er følgende:

Udgifter

Skema B

Skema C

Grundudgifter

43,738

45,816

Entrepriseudgifter

133,347

132,615

Øvrige omkostninger (rådgivning, honorar m.m.)

30,826

29,953

Gebyrer

3,264

3,023

Driftsresultat i byggeperioden

0

-0,232

I alt

211,175

211,175


Anskaffelsessummen finansieres således i mio. kr.:

Realkreditlån 88 %

185,834

Kommunal grundkapital 10 %

21,118

Beboerindskud 2 %

4,224

I alt

211,176


Lovgrundlag

Bekendtgørelsen om støtte til almene boliger

Økonomi

Kommunens forpligtelser udgør udgiften til grundkapitallån på kr. 21.117.500, godkendt i skema B den 8. maj 2018, hvoraf 20.690.500 kr. er udbetalt i marts 2017 og restbeløbet på kr. 427.000, som er en del af den samlede anskaffelsessum, udbetales i forbindelse med godkendelse af skema C.

Den samlede kommunale grundkapital på kr. 21.117.500 er godkendt af byrådet i forbindelse med godkendelse af skema B. 

Indstilling


Administrationens forslag til beslutning:

Økonomi og Planudvalget indstiller, at skema C for Solkysten, Ishøj Boligselskab godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Der skal igangsættes en lokalplan og et kommuneplantillæg for stationsforpladsen til den nye letbanestation ”Ishøj Strand ARKEN”.

Sagsfremstilling

Anlægget af Hovedstadens Letbane er nu så fremskreden, at der skal udarbejdes en lokalplan for at muliggøre anlæggelsen af en stationsforplads i forbindelse med den nye letbanestation ved Ishøj Strandvej. Letbanen forventes at være i drift fra 2025.

I 2016 vedtog Folketinget anlægsloven om Hovedstadens Letbane. Anlægsloven vedrører strækning og det materiel, der vedrører selve letbanen, men ikke stationsforpladser i forbindelse med stationerne. For så vidt angår stoppet ved Ishøj Station er området allerede udlagt til bl.a. stationsforplads, og dermed kræves der ikke en ændring af plangrundlaget.

Vedrørende området ved stationen ”Ishøj Strand ARKEN” indeholder beslutningen om en letbane, at der skal udarbejdes et plangrundlag, der kan rumme en stationsforplads. I dag er området både i kommuneplanen og lokalplaner udlagt til boligformål. Anlæg af en stationsforplads kræver derfor en ændring af plangrundlaget, herunder en ny kommuneplanramme samt en ny lokalplan.

Lokalplanen skal derudover sikre, at der etableres en god og velfungerende stationsforplads, der understøtter den kollektive trafik, som skal udformes med tryghedsskabende elementer, plads til cykelparkering, belysning, belægning og beplantning og give mulighed for at opsætte og indarbejde kunstværker.

Lokalplanen forventes vedtaget inden udgangen af 2022.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Der er fremlagt en parallel sag med anmodning om bevilling til finansiering af planlægning og anlæg af stationsforpladsen (sag nr. 31).

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at der igangsættes en lokalplan samt kommuneplantillæg for stationsforpladsen, "Ishøj Strand - Arken", der muliggør og sætter rammerne for en fremtidig stationsforplads.

Beslutning

Tages til efterretning.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har en høj andel af borgere på offentlig forsørgelse, som føler sig uden for fællesskabet, og som der er behov for at tilbyde en anden vej mod uddannelse, jobmarkedet og fællesskab. Ishøj Kommune har en række sundhedsfremmende tilbud, men disse er alle frivillige og er ikke målrettet borgere med komplekse problemstillinger eller borgere som lider af psykiske eller mentale udfordringer. Det her projekt fordrer et stærkt tværfagligt samarbejde med fokus på den enkelte borgers behov.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en projektbeskrivelse for et tværgående projekt, der har til formål at bringe en gruppe af langtidsledige og nyledige tættere på uddannelse eller job med fokus på at forbedre den enkeltes mentale sundhed. Stærkt inspireret af de positive resultater der er blandt kommuner, som har arbejdet med "Kultur på recept", vil Ishøj Kommune gennem et tværfagligt samarbejde hjælpe borgere med ondt i livet videre.

Link til kommuner der har arbejdet med "Kultur på recept":

https://sundhedshuset.silkeborg.dk/Vores-tilbud/Kultur-paa-recept


https://sundhedstilbud.aalborg.dk/angst-og-depression/kulturaktiviteter-for-stress-angst-og-depressionsramte/


https://herningerkultur.dk/kultur-paa-recept/


Formålet er at forbedre borgernes mentale sundhed og generelle livskvalitet ved at bruge kulturen som middel i rehabiliteringen. Gennem et 10 ugers forløb introduceres borgeren for kunst og kultur, hvor borgeren får lov at være i en skabende proces, og hvor egen historie og oplevelser kan bearbejdes. I forløbet er der fokus på at arbejde med den mentale trivsel, egen helbredsmestring og det at åbne dørene til sociale fællesskaber. Det forventes, at 150 borgere kan komme igennem forløbet gennem projektperioden.

Der estimeres med et 2,5-årigt projektforløb for at kunne vurdere det faktiske potentiale og således få tilstrækkeligt datamateriale til, at der kan evalueres ordentligt.

Projektet kræver ansættelse af en fuldtidsansat projektkoordinator i projektperioden. Derudover skal der være midler til at understøtte de borgerrettede aktiviteter og drift.

Projektbeskrivelse er vedhæftet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er i budgetforliget for 2022-2025 aftalt, at der fra Investeringspuljen anvendes 950.000 kr. på initiativer, der skal styrke samarbejdet mellem sundheds- og fritidsområdet. Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:

Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget tager en fælles drøftelse af oplægget og kommer med input til det videre forløb.

Udvalgene indstiller, at projektet godkendes med de faldne bemærkninger.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at projektet godkendes.

Der er vedhæftet revideret projektbeskrivelser (ændringer/tilføjelser er markeret med rødt).

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

I Ishøj Kommune er det besluttet, at der skal udarbejdes en kvalitetsrapport for Ishøj Kommunes skoler hvert andet år. Skolernes kvalitetsrapport 2022, der er vedhæftet sagen som bilag 1, beskriver i tekst, tal og figurer, hvordan skolevæsenet i Ishøj Kommune klarer sig på en række kvalitetsparametre.

Denne kvalitetsrapport er den sidste af sin slags, da folketingets folkeskoleforligskreds den 29. oktober 2021 har indgået en aftale om, at kvalitetsrapporterne afskaffes.

Sagsfremstilling

Rapporten er tænkt som et værktøj til at fremme dialogen mellem skoler, administration og politikere med udgangspunkt i elevernes læring og trivsel. Rapporten skal ligeledes give indblik i den udvikling, eleverne gennemgår for herigennem at belyse, hvorvidt skolerne formår at løfte eleverne.

Kvalitetsrapporten har været i administrativ høring i skolebestyrelserne frem til den 28. januar 2022. Oversigt over de indkomne høringssvar er er vedlagt som bilag 2. Administrationen finder ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer i rapporten.

Lovgrundlag

Skolernes kvalitetsrapport udarbejdes efter bestemmelserne i folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 204 af 13. marts 2020.

I bemærkningerne til folkeskolelovens § 40a fremgår det, at fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporter er den 31. marts i lige kalenderår.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at skolernes kvalitetsrapport 2022 godkendes.


Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at skolernes kvalitetsrapport 2022 godkendes.


Udvalget ønsker, at administrationen forelægger oplæg til indhold i kvalitetsrapport for 2023 for Børne- og Undervisningsudvalget, da de nationale krav om udarbejdelse af kvalitetsrapport bortfalder.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Ifølge Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes Skolevæsen består skolebestyrelserne af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Hertil kommer, at skolebestyrelsen kan udpege op til 2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner og lokale foreninger, som deltager uden stemmeret. Ligeledes kan Byrådet, efter anmodning fra skolebestyrelsen, bestemme, at et af dets medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Skolelederne oplever, at det det er svært at rekruttere forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne, og på flere af skolerne er der ikke 7 forældrerepræsentanter. Derfor foreslås det i sagen, at antallet af poster til forældrerepræsentanter sættes ned, under forudsætning af, at der vil være et flertal af poster til forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 14. december 2021 at sende sagen i høring i skolebestyrelserne frem til den 26. januar. Samtlige skolebestyrelser bakker op om ændringsforslaget. Oversigt over høringssvarene er bilagt dagsordenen.

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskoleloven skal et flertal af medlemmerne i skolebestyrelsen være repræsentanter for forældrene. Hvis antallet af forældrerepræsentanter skal sættes ned, forudsætter det derfor, at antallet af repræsentanter for det lokale erhvervsliv, foreninger mv. nedsættes tilsvarende. Hidtil har der ikke været lokale repræsentanter i skolebestyrelserne. Udpegede medlemmer fra Byrådet tæller ikke med som skolebestyrelsesmedlemmer.

Administrationen anbefaler, at § 2 stk. 2 i Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen ændres således, at antallet af forældrerepræsentanter er 5 - 7 afhængig af antallet af repræsentanter for det lokale erhvervsliv, foreninger mv.

Administrationens forslag til ændring fremgår af tabellen nedenfor:

Nuværende ordlyd

Forslag til ændring

Stk. 2: Skolebestyrelserne består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. På Kirkebækskolen består bestyrelsen dog udelukkende af forældre- og medarbejderrepræsentanter. Samtlige forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter har stemmeret.


Stk. 2: Skolebestyrelserne består af minimum 5 og maksimalt 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Samtlige forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter har stemmeret.

Stk. 4: Skolebestyrelsen kan udpege op til 2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger. Repræsentanterne træder ikke i stedet for de øvrige repræsentanter i skolebestyrelsen og har ikke stemmeretStk. 4: Skolebestyrelsen kan udpege op til 2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger. Udpegning af lokale repræsentanter forudsætter at der er et flertal af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

Repræsentanterne træder ikke i stedet for de øvrige repræsentanter i skolebestyrelsen og har ikke stemmeret.

Da Kirkebækskolen er overgået til Vallensbæk Kommune pr. 1. januar 2022 er skolen skrevet ud af paragraffen.

Administrationen bemærker at næste ordinære skolebestyrelsesvalg sættes i gang primo marts 2022. Derfor vil en beslutning om ændring af antallet af forældrerepræsentanter kunne træde i kraft inden valget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 42.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at forslaget om ændring af antallet af forældrerepræsentanter godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Med ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” skal kommunerne fremover indsamle 10 affaldsfraktioner ved husstanden. Det betyder, at Ishøj Kommune skal indføre nye indsamlingsordninger for pap og mad- og drikkekarton inden udgangen af 2022. De nye indsamlingsordninger er indarbejdet i forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald, som skal i offentlig høring i fire uger.

Sagsfremstilling

Den nye affaldsbekendtgørelse pålægger kommunerne at indsamle 10 affaldsfraktioner ved husstanden. Der er tale om mad- og restaffald, glas, papir, metal, plast, pap, mad- og drikkekarton, farligt affald og tekstiler. Ishøj Kommune har ligesom mange andre kommuner fået dispensation for den oprindelige tidsfrist, så fristen er 31. dec. 2022. Miljøstyrelsen har meddelt kommunerne, at indsamling af tekstiler er udsat til 2023.


Ændringer af affaldsordninger

Ishøj Kommune skal indføre indsamlingsordninger for pap og mad- og drikkekarton. Indsamling af de øvrige affaldsfraktioner sker allerede i dag. Dog har få boligområder endnu ikke fået fuld sortering, det gælder f.eks. i Vildtbanegård afd. I, II og IV samt Vejleåparken, som forventes at få nye affaldsløsninger i 2022. Boligområderne skal blandt andet beslutte, om ordningerne skal bestå af nedgravede affaldssystemer, som er dyrere i anlæg og drift end traditionelle affaldscontainere på hjul.


Pap indsamles allerede i de fleste boligselskaber. Derfor handler det primært om indsamling af pap i en 240 liter beholder hos en-familieboliger, dvs. villaer og rækkehuse med egne beholdere.


Forvaltningen indstiller, at mad- og drikkekarton indsamles sammen med plast. Derved undgår borgerne en yderligere beholder. Afsætning af plast og mad- og drikkekarton til modtageanlæg er sikret ved udbud hos Vestforbrænding. På modtageanlægget sorteres plast i forskellige plasttyper. Mad- og drikkekarton frasorteres ligeledes. Sorteringen foregår maskinelt ved hjælp af scannere.


Vestforbrænding har udarbejdet regulativforslag til fire af de fem kommuner i affaldsindsamlingsselskabet Ressourceindsamling. I den forbindelse er regulativerne ensartet så meget som muligt. Affaldsselskabet Ressourceindsamling blev dannet af Ishøj, Ballerup, Vallensbæk, Furesø og Albertslund til at varetage affaldsindsamlingen efter vognmandsfirmaet Remondis, som ikke ønskede at fortsætte. Derfor har forslaget flere ændringer, som er af redaktionel karakter.


De væsentlige ændringer i forslaget er:

• Indsamlingsordning for pap.

• Indsamlingsordning for mad- og drikkekarton sammen med plast.

• Præcisering af bilag 1, af hensyn til arbejdsmiljø for skraldemænd.

• Bemyndigelse til forvaltningen til at opdatere bilag 1 i særlige tilfælde.


Forslag til regulativ for husholdningsaffald er vedlagt som
bilag.


Implementering og kommunikation
Forslag til Regulativ for husholdningsaffald offentliggøres på kommunens hjemmeside. Der vil være en nyhed på Vores Ishøj og mail til grundejerforeningerne med oplysning om høringsfrist og mulighed for indsendelse af kommentarer til kommunen.

Det forventes, at den nye pap-beholder til en-familieboliger leveres efterår 2022. Kommunikation til borgere sker med pressemeddelelse, e-brev, piktogram på beholder og sorteringsvejledning. Der afholdes affaldsdage for ejendomsfunktionærer, hvor ordningerne præsenteres med fokus på sortering og genanvendelse. Implementering og kommunikation er skitseret i bilag 2, Implementering- og kommunikationsplan.


Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsaktørbekendtgørelsen

Økonomi

Der er afsat 1,4 mio. kr. til indkøb og levering af beholdere til pap samt 600.000 kr. til kommunikation, hvoraf størstedelen anvendes til trykning og forsendelse af ny sorteringsvejledning og påsætning af piktogram på beholdere.

Forbruget tages af renovationsområdets mellemværende til kommunen, som udgør 10.247.729 kr. pr. 1. januar 2021.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:

at pap indsamles i 240 liters beholder ved en-familieboliger.

at mad- og drikkekarton indsamles sammen med plast.

at forslag til regulativ for husholdningsaffald sendes i høring i 4 uger.


Klima- og Miljøudvalget indstiller:

at pap indsamles i 240 liters beholder ved en-familieboliger.

at mad- og drikkekarton indsamles sammen med plast.

at forslag til regulativ for husholdningsaffald sendes i høring i 4 uger.

at det undersøges, hvordan andre kommuner i vores opland håndterer indsamling af pap.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Vestforbrændings bestyrelse har den 17. marts 2021 anmodet om kommunens godkendelse af en låneramme på 215 mio. kr. til finansiering af varmeplaner i 2022 og fremefter.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter forsyning af større forbrugere i den centrale del af Virum-Sorgenfri i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det samlede marked udgør 58.000 MWh/år ved 91 % tilslutning af kundepotentialet. I de tidligere gennemførte varmeprojekter er erfaringen en tilslutning på 95-98 %.

Salgsarbejdet startes umiddelbart efter, at bevillingen er godkendt i Vestforbrændings bestyrelse. Den samlede investering er opgjort til 215 mio. kr. Der er dog allerede givet forhåndstilsagn om tilslutning fra kunder svarende til ca. 8.000 MWh års forbrug, og der er mange forespørgsler om muligheden for fjernvarme.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Vestforbrændings vedtægter.

Økonomi

Godkendelse af lånerammen har ikke konsekvens for kommunens likviditet, men kommunen hæfter for optaget lån til investeringen i regi af Vestforbrænding.

Ultimo 2020 udgjorde Ishøj Kommunes andel 40,6 mio. kr. af Vestforbrændings fremmedkapital på ca. 1.683 mio. kr. svarende til 2,41 %.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Vestforbrænding får godkendt en låneramme på 215 mio. kr. til finansiering af varmeplaner i 2022 og fremefter.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.99: Boliger på Industrivangen 20 - 26.

Sagsfremstilling

Høringsperiode

Den offentlige høring vedrørende lokalplanforslaget Industrivangen 20 - 26, der er et led i lokalplanlægning af det tidligere Lille Erhvervsområde, fandt sted fra den 10. december 2021 til den 4. februar 2022.

I forbindelse med offentliggørelsen er der ikke modtaget høringssvar, men to bemærkninger fra henholdsvis Banedanmark og DSB. Administrationens bemærkninger og forslag til ændringer til lokalplanen fremgår af høringsnotatet.

Lokalplanen

Forslaget giver mulighed for, at der kan opføres 122 boliger i fire bygningsstænger, som omkranser et fælles gårdrum. Boligerne opføres i glas kombineret med træ og tegl og gavlene beklædes i mursten med relieffer, hvor udvalgte sten trækkes frem eller tilbage for at skabe skyggevirkninger og gøre gavlene ”levende”.

Gårdrummet har et varieret "landskab" med beplantning, små bakker, lavninger/regnbede til håndtering af regnvand og fælles grønne flader, der indbyder til leg og ophold samt interne stier.

Placering og omfang af bebyggelsen følger helhedsplanens principper om, at de enkelte projekter skal indgå i en større sammenhæng, der inkluderer resten af omdannelsesområdet. Stiforbindelser og klimaløsninger i lokalplanområdet bidrager også til, at bebyggelsen forbindes til det omkringliggende område.

Der er i lokalplanen sat krav om én parkeringsplads pr. bolig, da lokalplanområdet ligger inden for det stationære område med ca. 800 meter til Ishøj Station og mindst 2 cykelparkeringspladser pr. 100 m2 bolig, hvor mindst 50 % skal være med overdækning.


Miljøscreening

Lokalplanforslaget er miljøscreenet, og det har været muligt at påklage afgørelsen af screeningen i fire uger. Der er ikke modtaget klager.


Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning: at Byrådet godkender lokalplan 1.99 endeligt.


Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Byrådet godkender lokalplan 1.99 endeligt og opfordrer til, at det drøftes i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet, hvorvidt helhedsplanen for området skal revideres.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Særindstilling fra Ole Wedel-Brandt (Ø): ønsker 25 % almene boliger.


Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling fra Ø + SF: ønsker 25 % almene boliger.

Bilag

Resume

Der skal udarbejdes et hovedprojekt/udbudsmateriale til ny forplads ved letbanestationen - Ishøj Strand Arken, som skal stå færdig i 2025, hvor letbanen begynder at køre.

Der søges midler til udarbejdelse af hovedprojektet i 2022.

Sagsfremstilling

Center for Park, Vej og Miljø har sat gang i de indledende arbejder for udvikling og senere anlæg af en ny letbaneforplads ved Ishøj Strand Arken.
I 2021 er der udarbejdet et overordnet skitseforslag til en udformning af forpladsen. Formålet har været at sikre, at udviklingen af letbaneforpladsen sker under hensyn til omgivelserne og sammenhængen til resten af byen, men også med fokus på at etablere en trafikalt velfungerende station og et trygt sted for Ishøjs borgere. Den overordnede vision for udviklingen og designet af letbaneforpladsen er følgende:

 • En forplads, som understøtter den kollektive trafik.
 • En forplads, som er rar og tryg at færdes på.
 • En forplads, som stadig er aktuel, selvom omgivelserne forandres.
 • En forplads, som formidler overgangen mellem byen og det grønne landskab.
 • En forplads, hvor en form for kunst formidler stationens navn ”Ishøj Strand ARKEN” .

I 2022 og 2023 skal der udarbejdes et hovedprojekt/udbudsmateriale, som tager udgangspunkt i skitseforslaget fra 2021 (bilag A). I forbindelse med udarbejdelse af hovedprojektet vil kunstprojektet på forpladsen blive konkretiseret.

Kunstprojektet skal være en integreret del af forpladsen og være med til at skabe en fortælling om stedet (kunst, strand, vand, skov og natur).

Det er påtænkt, at kunsten forsøges delvist finansieret gennem fondsmidler.

Når det samlede projekt bliver konkret, orienteres Handicapråd og Tilgængelighedspanel.

I 2022 skal der skal endvidere udarbejdes lokalplan for området.

MJ Ericsson igangsætter anlægsarbejderne med ombygning af vejstrækningen langs letbanens linjeføring fra Ishøj Station til kommunegrænsen i Vallensbæk i februar 2022 og forventer at være færdige i februar 2023. Herefter kan anlægsarbejdet for den kommende forplads igangsættes.

Overordnet tidsplan
Skitseforslaget skal danne grundlag for videreudviklingen af forpladsen frem til færdigt anlæg i 2024. Den foreløbige og overordnede tidsplan ser således ud:

 • 2021-2022: Projektafklaring og planlægning
 • 2022: Kunstprojekt konkretiseres og lokalplan udarbejdes
 • 2022-2023: Hovedprojekt og Udbud
 • 2023-2024: Anlægsarbejder
 • 2025: Ishøj Kommune overtager drift og vedligehold.

Økonomi

Administrationen har i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2022 i den samlede investeringsoversigt gjort opmærksom på, at der var et forventet et behov for 500.000 kr. i 2022 og 4 mio. kr. i 2023 til letbanestationens forplads, men dette blev ikke medtaget i den politiske aftale om budgettet for 2022. Det gælder også anlægsudgiften i 2023. Der er derfor ikke afsat midler til projektet.

Nedenstående budgetoverslag er et estimat på baggrund af skitseforslaget. Budgettet er fordelt på projektaktiviteter frem mod færdigt anlæg. Endvidere er der medtaget fremtidige afledte driftsomkostninger for den samlede forplads.

Budgetoverslag:
2022
Projektafklaring, planlægning, herunder forberedende arbejder: 150.000 kr.
Igangsættelse af kunstprojekt, herunder kunstrådgiver: 100.000 kr.
Udbud og hovedprojekt, landskabsarkitektrådgiver: 500.000 kr.

2023
Anlægsomkostninger: 3. mio. kr.
Landskabsarkitektrådgiver, byggeledelse og tilsyn: 300.000 kr.
Kunstprojekt: beløb ukendt

2024
Anlægsomkostninger: 1. mio. kr.

2025 og frem
Afledt driftsomkostninger: 100.000 kr. årligt
Afledt drift til kunst: 25.000 kr. årlig
t

Indstilling

Administrationen indstiller,

at 0,75 mio. kr. til udarbejdelse af hovedprojekt for letbaneforplads tages fra kassebeholdningen i 2022

at der i budgettet for 2023 afsættes 3. mio. kr. til anlægsomkostninger, og 300.000 til landskabsarkitektrådgiver, byggeledelse og tilsyn

at der i budgettet for 2024 afsættes 1. mio. kr. til anlægsomkostninger

at der i budgettet for 2025 og fremover afsættes 125.000 kr. årligt til afledte driftsomkostninger af stationsforpladsen.Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,

at 0,75 mio. kr. til udarbejdelse af hovedprojekt for letbaneforplads tages fra kassebeholdningen i 2022

at der i budgettet for 2023 afsættes 3. mio. kr. til anlægsomkostninger, og 300.000 til landskabsarkitektrådgiver, byggeledelse og tilsyn

at der i budgettet for 2024 afsættes 1. mio. kr. til anlægsomkostninger

at der i budgettet for 2025 og fremover afsættes 125.000 kr. årligt til afledte driftsomkostninger af stationsforpladsen.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

De 0,75 mio. kr. til udarbejdelse af hovedprojektet i 2022 tages fra Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 2.953.000.

Beslutning

Tiltrådt, idet læforhold for vind og regn indarbejdes i projektet, samt at borgerne inddrages i processen, herunder inddrages Handicapråd og Tilgængelighedspanel (ikke kun orienteres).

Bilag

Resume

Ishøj Byråd besluttede på sit møde den 9. december 2021, at nedsætte et § 35, stk. 2 udvalg, i daglig tale kaldet Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling


I henhold til Folkeoplysningsloven kan Byrådet henlægge en eller flere af sine opgaver til Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur og Fritid fremlægger forslag af 10. januar 2022 til kompetenceplan for den kommende valgperiode, 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Forslag til kompetenceplan af 10. januar 2022 er vedhæftet dagsordenen.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at forslag af 10. januar 2022 til kompetenceplan på folkeoplysningsområdet gældende for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 godkendes.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslag af 10. januar 2022 til kompetenceplan på folkeoplysningsområdet gældende for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Ishøj Teater har indgået en Egnsteateraftale med Ishøj Kommune, der for denne periode er gældende 1. januar 2021 - 31. december 2024. Som en del af Egnsteateraftalen indgår lejekontrakten for lejemålet Brentedalen 8, 2635 Ishøj.
I forbindelse med den kommende nybygning af Brentedalen 8 har Ishøj Kommune og Ishøj Teater været i dialog om midlertidige lokaleløsninger.

Sagsfremstilling

Jf. Egnsteateraftalen er der indgået aftale med Ishøj Teater om lejemål af Brentedalen 8, som indeholder administration, depot, værksteder, prøvesal, teatersal og publikumsfaciliteter. Lejemålet kan ikke anvendes i den periode byggeriet pågår. Byggeperioden er berammet til at vare fra 4. kvartal 2022 - 2. kvartal 2024.

I byggeperioden er der nu fundet midlertidige løsninger for Ishøj Teater internt i Ishøj Kommune, så teatret sikres de bedste rammer i byggeperioden, og derved ikke skal leje eksterne faciliteter.

Følgende aftaler er truffet:

 • Ishøj Teater vil spille og øve forårs- og efterårsforestillingen på Ishøj Kulturskole.
 • Juleforestillingen spilles i Kulturium og prøvninger foregår på Ishøj Kulturskole.
 • Snedkerværkstedet, Ishøj Bygade 54, anvendes til at bygge kulisser mv. I perioder kan kontoret på samme lokation anvendes til administration.


Der arbejdes fortsat på at finde egnede administrations- og depotforhold.

Det er Økonomi- og Planudvalget, som er det ansvarlige politiske udvalg for kommunale udlejningsaftaler i Ishøj Kommune. Ishøj Teater søger om huslejefritagelse for Brentedalen 8 i byggeperioden, men er indforstået med, at der skal betales leje af midlertidige lokaler. Center for Ejendomme og Center for Kultur og Fritid anbefaler, at niveauet for huslejen fastholdes jf. midlertidige lejeaftaler, og økonomien overflyttes til Center for Kultur og Fritid, som sørger for at kompensere involverede parter.


Byrådet har i budgettet vedtaget takster for leje af faciliteterne i Kulturium for ikke kommercielle foreninger og virksomheder. For ikke kommercielle foreninger er taksten i 2022 for leje af centersal og foyer 3.330 kr. pr dag. For virksomheder er lejetaksten for centersalen 11.350 kr. pr. dag. Ishøj Teater vil i 2022 anvende Kulturium i min. 32 dage, og i 2023 vil Ishøj Teater gerne leje centersalen i min. 36 dage. I den periode Ishøj Teater vil være til stede i Kulturium, vil der kun være meget begrænset mulighed for anden udlejning. For Ishøj Kulturskole vil øvrige aftaler om hold, samarbejdsaftaler og lignende være begrænset af Ishøj Teaters tilstedeværelse. Både Ishøj Kulturskole og Kulturium ser nye muligheder i det samarbejde, der åbner sig med Ishøj Teater.


Lovgrundlag

Gældende Egnsteateraftalen 2021-2024, der er indgået i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 246 af 18/03/2020) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteater (jf. BEK nr. 1099 af 26/10/2019).

Økonomi

I 2021 og 2022 er huslejen beregnet til 271.863 kr. for hele året. Dertil opkræves teatret forbrugsafgifter på 71.900 kr. I alt opkræves der husleje og forbrug for 85.941 kr. i kvartalet.

Byrådet har i budget 2022 vedtaget takster for leje af faciliteter i Kulturium opdelt i henholdsvis ikke kommercielle foreninger og virksomheder.

Økonomien overflyttes pr. 4. kvartal 2022 til Center for Kultur og Fritid.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der gives huslejefritagelse til Ishøj Teater for Brentedalen 8 i byggeperioden.

at der opkræves et beløb svarende til huslejen til at dække de midlertidige lejeaftaler samt kompensation til de involverede parter.

at det opkrævede husleje-beløb for 4. kvartal 2022 overføres til Center for Kultur og Fritid.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Supplerende sagsfremstilling og indstilling:

Der er efter Økonomi- og Planudvalgets møde tilføjet supplerende/ændrede oplysninger i økonomiafsnittet, og nedenstående indstilling:

at

den manglende huslejeindtægt på 68.000 kr. i Center for Ejendomme tillægsbevilges i budget 2022 og finansieres af kassebeholdningen

at

den manglende huslejeindtægt på 272.000 kr. i 2023 og 136.000 i 2024 i Center for Ejendomme, tillægsbevilges til budget 2023 og 2024.


Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Der ansøges om driftsudgifter til etape 2 og 3 af omlægning af ældreboliger til plejeboliger. Sagen fremlægges til godkendelse og sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte i september 2020 principbeslutning om, at Kærbos ældreboliger over en årrække omlægges til plejeboliger, efterhånden som boligerne bliver ledige, eller de nuværende beboere bliver plejeboligkrævende. Der er tale om 30 ældreboliger, der omlægges til 26 plejeboliger, 3 fællesrum og et kontor. Omlægningen pågår i etaper med omlægning af etape 1 i 2021 (afdeling 4, stuen), etape 2 i 2022 (afdeling 6, 1. sal) og etape 3 i 2023 (afdeling 6, stuen).

Etape 1 er derfor tilendebragt, og den nye plejeboligafdeling er nu i drift.

I budgetaftalen for 2022-2025 blev etape 2 og 3 af omlægningen tiltrådt, og der blev allokeret byggemidler til omlægningen med henholdsvis 2,3 mio. kr. i 2022 og 2,3 mio. kr. i 2023. Der ansøges om driftsudgifter for etape 2 og 3 af omlægningen, hvor 10 ældreboliger omlægges til 9 plejeboliger og et fællesrum pr. 1. juli 2022 (etape 2) og yderligere 10 ældreboliger omlægges til 9 plejeboliger og et fællesrum pr. 1. juli 2023 (etape 3). Driftsudgifterne er beregnet forholdsmæssigt ud fra tidspunktet for ibrugtagning, og er beregnet med baggrund i personale samt andre driftsudgifter, der er på Kærbo. Beregningen viser, at der vil være driftsudgifter på 2,171 mio. kr. i 2022, 6,513 mio. kr. i 2023 og 8,684 mio. kr. i 2024 og fremefter. Heri er medregnet et huslejetab på 100.000 kr. for hver etape, som følge af, at en bolig omlægges til fællesrum samt udgifter til vedligehold af udendørsarealer på 100.000 kr. Det har ikke økonomisk betydning for huslejen, hvorvidt man bor i en ældre- eller en plejebolig.

Økonomi

Fase 22022

2023

2024

2025

Kærbo

Plejeboliger – personaleressourcer

Fase 2

2.067

4.134

4.134

4.134

Plejeboliger – husleje

Fase 2

-486

-971

-971

-971

Ældreboliger – husleje

Fase 2

540

1.079

1.079

1.079


Drift af fællesarealer

Fase 2

50

100

100

100

Fase 2 i alt

2.171

4.342

4.342

4.342

Kærbo

Plejeboliger – personaleressourcer

Fase 3

-

2.067

4.134

4.134

Plejeboliger – husleje

Fase 3

-

-486

-971

-971

Ældreboliger – husleje

Fase 3

-

540

1.079

1.079


Drift af fællesarealer

Fase 3

-

50

100

100

Fase 3 i alt


2.171

4.342

4.342

Fase 2+3 i alt

2.171

6.513

8.684

8.684

Finansiering:
Udgifter til omlægningen foreslås finansieret via kassebeholdningen for så vidt angår driftsudgifter for 2022, og den fremtidige drift samt fase 3 indarbejdes i budget for 2023.

Driftsudgifterne for 2022 på 2.171 mio. kr. vil påvirke servicerammen i indeværende år, og tilsvarende med 6,513 mio. kr. i 2023 og 8,684 mio. kr. i 2024 samt 8,684 mio. kr. i 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at omlægningen for fase 2 finansieres af kassebeholdningen med 2,171 mio. kr., og den resterende drift samt fase 3 indarbejdes i det kommende budget, med tilsvarende beløb pr. år: 6,513 mio. kr. i 2023 og 8,684 mio. kr. pr. år i 2024 og 2025. Sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget og Byrådet til godkendelse.


Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at omlægningen for fase 2 finansieres af kassebeholdningen med 2,171 mio. kr., og den resterende drift samt fase 3 indarbejdes i det kommende budget, med tilsvarende beløb pr. år: 6,513 mio. kr. i 2023 og 8,684 mio. kr. pr. år i 2024 og 2025. Sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget og Byrådet til godkendelse.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Der fremlægges tre modeller for, hvem der skal stå for opførelse af og bygningsdrift af 30 nye plejehjemspladser ved Kærbo.

Sagsfremstilling

Den 7. september 2021 besluttede Byrådet at udvide kapaciteten på Kærbo med 30 nybyggede plejehjemspladser. Kapaciteten skal udvides, fordi Ishøj Kommunes andel af ældre borgere er stigende. Frem til 2028 forventes Ishøj at have en stigning i borgere på 80+ årige på 76 %. Det er besluttet, at plejehjemspladserne skal etableres i en selvstændig bygning på eller lige ved siden af Kærbos matrikel. Når plejehjemspladserne er i drift, vil der kunne drages nytte af nærheden til eksisterende plejehjemsfaciliteter samt aktivitetscentret og daghjemmet på Kærbo. Byggeriet kan tidligst være færdigt primo 2025.

Næste skridt er at beslutte, hvem der skal stå for byggeriet og den efterfølgende bygningsdrift. Der præsenteres tre modeller for opførelse og bygningsdrift:

1. Ishøj Kommune bygger og drifter bygningen.

2. Alment boligselskab bygger og drifter bygningen.

3. Alment boligselskab bygger og drifter bygningen, og det almene boligselskab køber, og drifter Kærbos eksisterende bygninger.

Ved alle tre modeller er Ishøj Kommune ansvarlig for plejedriften, har 100 % anvisningsret til boligerne og 100 % af risikoen ved tomgang.

De største forskelle på de tre modeller vedrører fleksibilitet og kommunens økonomi.

Fleksibilitet

Hvis behovet for plejepladser i fremtiden skulle falde, kan der være en marginal større fleksibilitet i forhold til at ændre anvendelsen af boligerne, hvis kommunen selv bygger pladserne. Der vil desuden være mere fleksibilitet for kommunen ved selv at opføre tilbygningen, da det giver bedre mulighed for opfølgning, involvering og prioritering i byggeriets faser.

Kommunens økonomi

For kommunens anlægsramme er det bedst, hvis byggeriet er alment (model 2 eller 3) (netto belastes med ca. 8 mio. kr.). For kommunens serviceramme er det en fordel, hvis Ishøj Kommune selv står for byggeriet (model 1), fordi det almene boligselskabs afdrag og renter på lånet skal finansieres af kommunens huslejebetaling, som er serviceramme. Model 2 og 3 vil alt andet lige betyde, at kommunen vil have en større samlet udgift til at have betalt for bygningen.

Likviditetsmæssigt har det betydning, hvornår udgifterne afholdes. Om det er en fordel eller ulempe afhænger af kommunens likvide situation. Model 1 har flest udgifter ved projektets start, og ved model 3 kan forventes en netto salgsindtægt ved projektets start, hvorfor et alment boligselskab er en fordel, hvis kommunen har brug for likviditet nu/ved projektstart. Fordelen udjævnes over tid, da kommunen skal betale husleje for leje af servicearealer i fremtiden, og denne udgift er relativt stor, hvis kommunen sælger Kærbo til et alment boligselskab (model 3). Derfor påvirkes kassebeholdningen løbende, og det løbende likviditetstræk afvejes i.f.t. en netto-salgsindtægt - og hvordan den løbende husleje skal finansieres.

For borgerne

Huslejen for de nyopførte boliger forventes at være samme størrelsesorden uafhængig af, om boligerne opføres af kommunen eller et alment boligselskab. Hvis kommunen sælger Kærbo til et alment boligselskab (model 3), kan det alt andet lige medføre en huslejestigning for Kærbos nuværende beboere, fordi det almene boligselskabs udgift til købet skal finansieres over huslejen. Bo-Vest angiver dog, at de ikke forventer, at det vil betyde en huslejestigning.

En detaljeret gennemgang af forskellene på de tre modeller ses i vedlagte notat.

Med udgangspunkt i hensynet til fleksibilitet ift. fremtidig anvendelse, belastning af kommunens serviceramme ved leje af servicearealer samt kommunens mulighed for indflydelse på bygningsdrift og vedligehold, anbefaler administrationen valg af scenarie 1, hvor Ishøj Kommune bygger og drifter de 30 nye plejepladser og fortsat ejer Kærbo. Ved model 1 anbefales endvidere, at administrationen afsøger mulighederne for at erhverve Vridsløselille Andelsboligforenings grund ved siden af Kærbo.

Lovgrundlag

Lovgivning om opførelse af alment boligbyggeri.

Økonomi

Byggeriet forventes at koste ca. 55 mio. kr. Pengene er afsat i forbindelse med budget 2022. Dertil kan komme udgifter til køb af grund eller grundkapital. Men afhængig af valg af model, skal de økonomiske konsekvenser tilrettes. Økonomien er nøjere beskrevet i vedlagte notat og i sammenfatningen ovenfor.

Indstilling

Administrationen indstiller valg af model 1, hvor Ishøj Kommune selv bygger og derefter drifter de 30 nye plejeboliger.


Social- og Sundhedsudvalget indstiller valg af model 1, hvor Ishøj Kommune selv bygger og derefter drifter de 30 nye plejeboliger.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Kommunerne skal ifølge reglerne hvert kvartal indberette oplysninger om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen til Indenrigs- og Boligministeriet.

Likviditetsopgørelsen skal forelægges Byrådet.

Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som de gennemsnitlige daglige saldi over de seneste 12 måneder på kontiene for likvide aktiver. Heri indgår også overskudslikviditeten, som er placeret til forvaltning i Danske Bank Asset Management, og evt. træk på kassekreditten (kassekreditfaciliteten på 60 mio. kr. har ikke været anvendt i år).

Kassekreditreglen er overholdt, når saldoen er positiv, hvilket er tilfældet i Ishøj Kommune.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen er opgjort til 382,4 mio. kr. pr. 31. december 2021. Likviditeten er inkl. porteføljen (obligationer) i Danske Bank Asset Management, som udgør 104 mio. kr.

I nedenstående tabel fremgår den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen for perioden 2018 – 2021.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2018

195,6

208,6

222,7

229,3

2019

224,8

221,1

220,2

233,3

2020

257,4

272,9

291,9

307,0

2021

324,7

351,8

372,2

382,4

Som supplement til opgørelsen over den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen vises i nedenstående tabel den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2018 til 2021. I bilag 1 vises en grafisk fremstilling over udviklingen i den daglige likviditet.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2018

130,3

157,0

161,0

81,6

2019

140,6

161,3

172,7

204,4

2020

194,3

212,2

250,2

259,0

2021

280,4

315,0

312,3

237,0

Som det fremgår af tabellerne, er den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen 382,4 mio. kr. og den faktiske kassebeholdning er 237,0 mio. kr. pr. 31. december 2021.

Den høje likviditet skal til dels ses i sammenhæng med uforbrugte anlægsmidler i 2021. Det korrigerede anlægsbudget (inklusiv videreførsler fra 2020) var 118 mio. kr., og heraf er der forbrugt 50 mio. kr. i 2021. Det forventes dermed, at der videreføres 68 mio. kr. i anlægsbudgettet fra 2021 til 2022.

Det skal bemærkes, at en del af likviditeten skal finansiere allerede afgivne bevillinger i år - blandt andet på anlæg - og er således ikke udtryk for disponible midler.

Lovgrundlag

Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem, revision mv.

Byrådet har vedtaget som mål, at likviditeten ultimo året skal udgøre minimum 25 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager likviditetsopgørelse 4. kvartal 2021 til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

I perioden 4. oktober til 29. oktober 2021 deltog alle ansatte i Ishøj Kommune i en samlet måling af de tre emner ledelse, trivsel og psykisk APV, også kaldet 3i1-måling. Resultaterne er efterfølgende opgjort samlet for hele kommunen og for de respektive ledere og arbejdspladser.

Sagsfremstilling

Det samlede resultat viser, at kommunen har et højt niveau for både ledelse og trivsel. 105 ledere er blevet evalueret af deres overordnede leder, deres medarbejdere og deres eventuelle underordnede ledere. Ledelsesevalueringen tager udgangspunkt i arbejdet med Grundlag for Lederskab og Følgeskab (forelagt byrådet den 4. oktober 2017).

1806 ansatte var inviteret til at svare på trivselsmålingen, og 1351 har besvaret. Det giver en svarprocent på 75 %. Hovedkonklusionen for trivselsmålingen er, at der er en høj grad af trivsel på kommunens arbejdspladser, og kommunen ligger over de nationale gennemsnit på alle de emner, hvor der findes et nationalt benchmark. Dog ses også et svagt fald på alle trivselstemaerne fra målingen i 2018 til målingen i 2021.


Resultaterne fra den psykiske APV viser en tendens til, at oplevelser med episoder omkring krænkende adfærd er faldet for alle typer hændelser. Omfang og årsager til sygefravær samlet for kommunen (fysisk eller psykisk) er uændret i forhold til 2018.


Næste skridt i arbejdet med resultaterne er, at alle arbejdspladser arbejder lokalt med deres egne resultater og udarbejder en handleplan for deres arbejde med trivsel og psykisk arbejdsmiljø. HovedMED fik præsenteret de samlede resultater på deres møde den 15. december 2021, og arbejder videre med udvælgelse af evt. fælles temaer for trivsel på møderne i foråret 2022.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over den aktuelle ledighed i Ishøj Kommune sammenlignet med det landsgennemsnitlige niveau. Nøgletallene består også af opgørelser over antallet af ledige jobs samt en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at nøgletallene tages til efterretning, og tallene sendes videre til Økonomi- og Planudvalget.


Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalget tager nøgletallene til efterretning, og sender tallene videre til Økonomi- og Planudvalget.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Byrådet godkender referatet.

Beslutning

Godkendt.