Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 1. april 2014 kl. 16:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Annette Bendtsen, Torslunde Bygade, stillede spørgsmål til en konkret sag i Torslunde og anmodede om et skriftligt svar. Borgmesteren lovede svar.
Ivan Madsen anmodede om, at kommunen vil sikre, at grundejerne i "det store erhvervsområde" overholder reglerne for orden, oprydning m.v. Brev af 8. august 2012 blev afleveret. Borgmesteren lovede at se på det og give et svar.
 
Torben Mandrup, formand for bylauget i Torslunde anmoder om svar på  en række spørgsmål om dispensation til et byggeri på Torslunde Bygade 17. Spørgsmålene fremsendes skriftligt. Sagen må forventes indklaget for Naturklagenævnet.
 
Rikke Sørensen, Torslunde Bygade uddybede spørgsmålet og anmodede om, at byggesagen blev stoppet mens klagesagen verserede. Borgmesteren oplyste, at kommunen har svaret i sagen og at klagesagen nu afventes. 

Resume

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. januar 2014 meddelt af der søndag den 25. maj 2014 afholdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Der afholdes samme dag folkeafstemning om fælles patentdomstol.

Afstemningen skal gennemføres i forhold til to forskellige valglister som følge af forskellige vælgergrupper er det nødvendigt at gennemføre afstemningen som to adskilte afstemninger med særskilte valgborde, stemmerum og stemmekasser.

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit konstituerende møde den 10. december 2013 udpeget følgende medlemmer til valgbestyrelse til Folketingsvalg, Folkeafstemning og Europa-Parlamentet:

Som medlem:

Parti

Som suppleant

Parti

1. Ole Bjørstorp

A

Merete Amdisen

A

2. Erkan  Yapici

A

Poul Jørgensen

O

3. Ole Wedel-Brandt

Ø

Niels Borre

F

Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.

Det påhviler det byrådet at :

 • anvise lokaler til stemmeafgivningen m.v.,  
 • udnævne valgstyrere og tilforordnede vælgere til valgstederne.
 • vælge formanden for valgstyrerne på hvert enkelt valgsted.

A. Afstemningssteder- og lokaler:

Afstemningssted

Forventet antal stemmeberettigede

Sted/lokale

Antal valgborde

Bemanding

1

1.050

Ishøj Skolehal

1 + 1

17

2

2.850

Vibeholmskolen Festsalen

3 + 3

26

3

3.400

Gildbroskolen Multisalen

4 + 4

28

4

2.550

Strandgårdskolen Samlingssalen

3 + 3

26

5

3.800

Ishøj Kultur Café (Ishøj Bycenter)

4 + 4

28

I alt

13.650

 

15 + 15

125

B. Valgstyrere og tilforordnede vælgere: 
Byrådet skal blandt egne medlemmer og kommunens vælgere i øvrigt vælge et antal valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Det foreslås, at de politiske partier i Ishøj på grundlag af den nuværende mandatfordeling i Byrådet, anmodes om at komme med forslag til ovennævnte valg efter følgende fordeling, idet valgbestyrelsen bemyndiges til endeligt at godkende de udpegede valgstyrere og tilforordnede vælgere:

Parti

Medlemmer i byrådet

Valgstyrere

Tilforordnede

I alt

A

11

14

58

72

F

 2

 3

10

13

O

 3

 4

16

20

V

 2

 3

10

13

Ø

 1

 1

 6

 7

I alt

19

25

100

125

 

C. Formænd for valgstyrer: 

Afstemningssted

Sted/lokale

Navn

Parti

1

Ishøj Skolehal

Jeannette Merklin

A

2

Vibeholmskolen  

Lennart H. Nielsen

V

3

Gildbroskolen  

Seyit A. Özkan

A

4

Strandgårdskolen  

Ole Wedel-Brandt

Ø

5

Ishøj Kultur Café (Ishøj Bycenter)

Kasper Bjering

A  

 
Valgstyrerne (mindst 2) fra hvert valgsted medvirker ved kontrol af brevstemmer lørdag den 24. maj 2014 kl. 13.00 i byrådssalen.
 
D. Afstemning i hjemmet inden valgdagen: 
Til afstemning på plejehjem og i private hjem udpeges følgende:
 

Hold 1

 Hans Jellingholt

A

 Bent Hansen

V

Hold 2

 Erik Neubert

A

 Jørn Haugaard

V

Hold 3

 Finn Harder

A

 Kjeld Haick

V

 
Hold 1: Plejehjemmet Torsbo mandag den 19. maj 2014 kl. 10.00-12.00.
 
Hold 2 og 3: Plejehjemmet Kærbo tirsdag den 20. maj 2014 kl. 09.30-12.00.
 
Besøg i hjemmene forventes at blive onsdag den 21. maj 2013 (hold 1).
 
E. Optællling/fintælling:
 
På afstemningsdagen foretages 1. optælling af resultatet på de enkelte afstemningssteder.
 
Fintællingen foretages mandag den 26. maj 2014 i Brøndbyhallen.
 
Det foreslås, at fintællingen foretages af kommunalt ansat personale, i overværelse af valgbestyrelsen.
 
F. Indsamling:
 
Red Barnet og SOS-Børnebyerne har søgt om tilladelse til at foretage indsamling på valgstederne.
  

Beslutning

Tiltrådt

Tidsfrist for indlevering af navn på tilforordnende og valgstyrer oplyses snarest.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013 af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og Lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013 af lov om valg til Folketinget.

Resume

Der skal udpeges ny personlig suppleant til Fællesankenævn Københavns Vestegn.

Sagsfremstilling

Uffe Andersen (C) blev på det konstituerende møde den 10. december 2013 udpeget som personlig suppleant for Bjarne Andersen (A) der er udpeget som kandidat.

Ministeren kan under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet kandidat.

Skatteankenævnet har den 25. marts 2014 anmodet om at der udpeges en ny personlig suppleant i stedet for Uffe Andersen.

Indstillet som personlig suppleant:

Navn                             Parti

Rasmus Thomsen
C

 

Beslutning

Tiltrådt

Resume

LO Hovedstaden har i brev af 25. februar 2014 fremsendt udkast til samarbejds- /partnerskabsaftale om indsatsen mod social dumping.

Sagsfremstilling

Grundlaget for udkastet til aftale bygger på følgende emner:

 • Arbejdsklausuler skal søges udbredt til kommunale udbudskontrakter inden for bygge- og anlægsarbejde, samt i øvrige udbudskontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt
 • Kommunen skal overveje brugen af sociale klausuler/partnerskaber om uddannelses- og praktikpladser i relevante udbud
 • Fagbevægelsen tilbyder rådgivning og vejledning samt medvirken ved kontrollen af, om virksomhederne overholder reglerne om registrering og reglerne om løn- og arbejdsvilkår.

Udkast til samarbejdsaftale mellem LO Hovedstaden og Ishøj Kommune vedhæftes.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at udkastet til samarbejdsaftale godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Lejerbo, Køge Bugt, Fasanvangen har den 21. marts 2014 fremsendt skema B-ansøgning til Kommunens godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet indeholder 18 stk. almene familieboliger som tæt/lavt byggeri/etagebyggeri. Boligerne i rækkehusene er alle 4-rums boliger i to etager. Det gennemsnitlige lejlighedsareal er 110 m2.

I henhold til lokalplan 1.62 § 10.2. skal boligerne opføres som 0-energi. Beregninger viser, at dette kan ske med et varmesystem der bl.a. indeholder, at der opsættes solceller på tagene.

Boligerne påtænkes opført på et areal stort 4.246 m2, beliggende Industrivangen 23. Grunden er købt af Ishøj Kommune med overtagelse pr. 1. september 2013 til en købspris på kr. 6.900.000,- inkl. moms.

Ishøj Byråd har på sit møde den 24. juni 2013 godkendt skema A-ansøgningen og den 4. februar 2014 godkendt revideret skema A-ansøgning.

Byggeperioden er 10 måneder med forventet byggestart den 2. juni 2014 og aflevering den 15. marts 2015. Det er en forudsætning, at Ishøj Kommune er færdig med forureningsoprensningen, jfr. grundkøbsaftalen, og har forladt grunden senest den 1. juni 2014.

Økonomi

Anskaffelsessum på skema A-ansøgningen var opgjort til kr. 45.422.000,-, og den foreløbige gennemsnitlige husleje var beregnet pr. m2 pr. år til kr. 984,-. Kommunens grundkapital er 10% af anskaffelsessummen i alt kr. 4.542.200,-.

På skema B-ansøgningen udgør anskaffelsessummen kr. 44.434.000,-, en mindre udgift i forhold til skema A-ansøgningen, og den foreløbige gennemsnitlige husleje er beregnet pr. m2 pr. år til kr. 1.025,74.

Kommunens grundkapital er 10% af anskaffelsessummen i alt kr. 4.443.400,-, en mindre udgift i forhold til skema A-ansøgningen på kr. 98.800,-.

Finansiering af projektet har været i udbud med tilbud fra 3 realkreditinstitutter og 3 pengeinstitutter. Efter en vurdering af de indkomne tilbud har man vurderet, at det for afdelingen mest fordelagtige tilbud, er et samlet tilbud (pakkeløsning) fra Nykredit A/S og Nykredit Bank A/S.

Anskaffelsessummen er blevet lidt lavere end i skema A-ansøgningen, da projektet er blevet begunstiget med et bedre licitationsresultat end forventet. Den gennemsnitlige husleje er blevet lidt højere end i skema A-ansøgningen, da en genberegning af driften er endt med et højere budget - også set i lyset af huslejen på nabobebyggelsen, Fasanparken.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at skema B-ansøgningen godkendes under forudsætning af, at boligselskabet indgår en aftale med Kommunen om 100% kommunal anvisningsret til lejlighederne. Ishøj Kommunes boliganvisning skal varsles senest 3 mdr. før boligerne er klar til udlejning, og hæfter tidligst for evt. tomgangsleje 3 mdr. efter lejlighederne er indflytningsklare. Kommunen giver den sædvanlige garanti til belåningen (i denne sag 63,28%)

Lennart Nielsen (V) kan ikke tiltræde, da Venstre ikke mener at der er behov for flere almene boliger.

Beslutning

Tiltrådt.

Venstre (2) fastholdt særindstilingen fra Økonomi- og Planudvalget.

Bilag

Resume

Fastsættelse af kontingent med virkning fra 2015. 

Sagsfremstilling

Vestegnens Kulturinvesteringsråd har på møde den 7. marts 2014 fremlagt business case for Vestegnens Kulturuge og forslag til hvordan Vestegnens Kulturuge kan udvikle en bæredygtig økonomi. Det blev besluttet at undersøge muligheden for at øge kontingentet til 4 kr. pr. borger.

Referat fra mødet vedhæftes. 

Økonomi

For Ishøj Kommune betyder det en udgift på kr. 86.000 (ca. 21.500 indbyggere). Udgiften indarbejdes i budgetoplæg for 2015. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at godkende en fastsættelse af kontingentet til kr. 4,00 pr. indbygger - kr. 86.000. 

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

Sagsfremstilling

Den administrative opfølgning for januar 2014 har vist et behov for at forelægge resultatet på overførelsesområdet politisk. Dette primært fordi der er forskydninger områderne imellem - bl.a. som følge af kontanthjælpsreformen - som af styringsmæssige årsager bør indarbejdes i budgettet.

Flere elementer i denne budgetopfølgning er forbundne kar, hvorfor en del af budgetopfølgningen er forelagt Social- og Sundhedsudvalget.  

Økonomi

På Økonomi- og Planudvalgets bevillingsområde tegner der sig samlet set nettomerudgifter på 5,1 mio. kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes en netto merudgift på 0,2 mio. kr.
 
Samlet set forventes der således netto merudgifter på overførselsområdet på i alt 5,3 mio. kr. 
Disse merudgifter foreslås finansieret af de i budget 2014 afsatte puljer til hhv. beskæftigelsesområdet (forsikrede ledige) og puljen til imødegåelse af merudgifter til overførselsudgifter (ikke forsikrede ledige). 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller
at  der gives en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. til de forventede merudgifter, jf. bilag A.
at  både merudgiften under Økonomi- og Planudvalget  samt merudgiften under Social- og Sundhedsudvalgets område finansieres af beskæftigelsespuljen for de forsikrede ledige med 1,3 mio. kr. samt af den pulje, der blev afsat i budget 2014 til at imødegå netop eventuelt stigende overførselsudgifter, med 4 mio. kr.  

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

Resume

For at opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse og disponering af midlerne på driftsbudgettet er der adgang til at spare op til konkrete anskaffelser og aktiviteter i det efterfølgende år. Tilsvarende kan merforbrug reducere næste års driftsbudget. 
Fagcentrene har gennemgået og kvalitetssikret ansøgningerne om videreførsler fra 2013 til 2014, der herefter udgør samlet 21,430 mio. kr.

Sagsfremstilling

Videreførsel af driftsbevillinger har historisk udgjort 20,400 mio. kr. fra 2010-2011, 18,700 mio. kr. fra 2011-2012 og 15,500 mio. kr. fra 2012-2013. I et styringsmæssigt perspektiv (overholdelse af serviceudgiftsramme og likviditet mv.) bør videreførslerne være på nogenlunde sammen niveau som årene før.

I ansøgningerne om videreførsler fra 2013 til 2014 indgår imidlertid ekstraordinært uforbrugte midler fra lærer-lockouten på 2,157 mio. kr. samt uforbrugte projektmidler på 1,000 mio. kr.

Disse midler kan som følge af deres karakter betragtes som undtaget fra opgørelsen af det samlede videreførselsbeløb. Herefter udgør videreførselsbeløbet 18,273 mio. kr.
Heraf foreslås 1,720 mio. kr. videreført som anlægsbevilling. Derved vil midlerne ikke belaste serviceudgiftsrammen i 2014.

Der vil således være tale om, at der ”ordinært” videreføres 16,553 mio. kr. til drift fra 2013 til 2014, hvilket administrationen vurderer vil være acceptabelt i forhold til tidligere års videreførsler.

Der er tillige ansøgning om videreførsel af finansbevilling på 6,142 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i boligselskaber.

Der fremlægges oversigt over ansøgningerne.

Økonomi

Opsummeret kan videreførslerne opstilles som nedenstående:

Videreførsler i alt
21,430 mio.kr.
Heraf lockout midler
-2,157 mio.kr.
Heraf uforbrugte projektmidler
-1,000 mio.kr.
 
 
Mellemsum
18,273 mio.kr.
Drift til anlæg
 
- Kommunikation, etab. af studio tv-Ishøj
-0,200 mio.kr.
- Sundhed/Ældre, kølerum Kærbo
-0,360 mio.kr.
- CKE, etablering af ABA anlæg
-1,160 mio.kr.
 
 
Ordinær driftsvidereførsler til 2014
16,553 mio.kr.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der videreføres 21,430 mio. kr. som driftsbevillinger, 1,720 mio. kr. som anlægsbevillinger og 6,142 mio. kr. som finansbevillinger.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Anlægsprojekter løber ofte over flere år og det er derfor nødvendigt at videreføre uforbrugte anlægsbevillinger til efterfølgende år.

Sagsfremstilling

Ultimo regnskabsåret 2013 er der opgjort uforbrugte anlægsudgiftsbevillinger på 10,422 mio. kr. og uforbrugte anlægsindtægtsbevillinger på 5,670 mio. kr. Der fremlægges oversigt over anlægsprojekterne.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der videreføres anlægsbevillinger for netto 4,752 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Budgetarbejdet for 2015-2018 er i planlægningsfasen. Proceduresagen angiver de administrative regler administrationen skal udarbejde budgetforslaget til 1. behandling.
1 behandling af budgetforslaget sker på Økonomi- og Planudvalgets møde den 25. august 2014 og ekstraordinært byrådsmøde samme dag. Forslag til regler for budgetlægningen fremgår af bilag 1 og politiske tidsplan ( bilag 2) bl.a :

 • Fremskrivning af pris- og lønudvikling sker i overensstemmelse med KL's  anbefalede fremskrivningsprocenter. Rådighedsbeløb på investeringsoversigten fremskrives ikke.

 • Udskrivningsprocenten forudsættes i budgetforslaget foreløbigt fastsat til 25,0 og grundskyldspromillen foreløbigt uændret til 25,00. Budgetforslaget anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

 • Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner (land og hovedstadspuljen jf. §§16 og 19 og tilskud til kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer (jf. §17) indarbejdes foreløbigt med 0 kr.

 • Finansieringsudvalget har fremlagt en rapport med forslag til ændring af tilskuds- og udligningssystemet vedr. kriterierne omkring indvandrere og efterkommere. I sagens natur er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at tage højde for evt. konsekvenser heraf for Ishøj Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, 

 • At budgetforslaget for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 udarbejdes efter reglerne i bilag 1, og at eventuelle afvigelser herfra beskrives særskilt i budgetforslaget.

 • At 1. behandling af budgetforslaget sker på et ekstraordinært byrådsmøde den 25. august 2014.

 • At 2. behandling (budgetvedtagelsen) sker på byrådsmødet den 7. oktober 2014. At ændringsforslag fra byrådets medlemmer skal fremsendes senest den 19. september 2014.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde den 14. marts 2014 Finansieringsudvalgets rapport om udligningsordningsordninger vedrørende indvandrere og efterkommere. Rapporten vedlægges som bilag.

Sagsfremstilling

Finansieringsudvalget vurderer afslutningsvis i rapporten, at det er muligt at sigte mod at foretage inkorporering af den særlige udlændingeudligning i det generelle system samtidig med en justering af udgiftsbehovet. Argumentet for en sådan omlægning er et overordnet ønske om, af overskuelighedshensyn, så vidt muligt at undgå særlige tilskuds- og udligningsordninger sammenholdt med det forhold, at andre særlige indsatser også håndteres inden for det generelle system.
 
På den anden side vurderer udvalget, at en videreførelse af den nuværende særskilte ordning for udlændingeudligning indebærer, at det er synligt, at der i udligningen tages hånd om kommunernes udgiftspres på udlændingeområdet. Samtidigt er det muligt at fastholde et selvstændigt udligningsniveau. Såfremt ordningen videreføres, er det udvalgets vurdering, at der på baggrund af en undersøgelse foretaget af KORA og en af Finansieringsudvalget selv, er relevant at sigte mod en justering af de nuværende tilskudsbeløb i ordningen.. Det bemærkes i den forbindelse, at der med et jævnt stigende antal indvandrere og efterkommere uden disse justeringer vil blive tale om en stadigt større forskel mellem det totale beløb fordelt efter den nuværende ordning, og det samlede udgiftsniveau, der efter de seneste oplysninger vurderes fagligt underbygget.

Begge ændringer vil have byrdefordelingsmæssige virkninger, som særligt vil berøre enkelte grupper af kommuner. Det vil derfor i forbindelse med en fremtidig omlægning af ordningen være relevant at vurdere behovet for en overgangsordning samt muligheden for at inddrage virkninger i udmålingen af særtilskud.

Økonomi

Rapporten beskriver en række overvejelser om ændring af udligningsordningen, og resultatet af disse fremgår af bilagsmaterialet til rapporten. En af modellerne omhandler inkorporering i det generelle udligningssystem og justering i kriterium for ”antal indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande” med 2 mia. kr. Efter denne model vil Ishøj miste 27,4 mio. kr., svarende til 0,81% skattepoint.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der rettes henvendelse til regeringen for at synliggøre problemstillingen for Ishøj kommune.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Beredskabsplan for strandrensning skal godkendes af byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Havmiljøloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en beredskabsplan for oprensning af kyststrækninger i tilfælde af væsentlige forureninger af kysten og for bekæmpelse af forurening i havnen i kommunen.

På baggrund af, at Ishøj Kommune varetager miljøopgaverne for Vallensbæk Kommune efter kommunalreformen i 2007 har beredskabscheferne fra Ishøj og Vallensbæk Kommuner ønsket, at planen bliver udarbejdet som en samlet plan for begge Kommuner.

Planen skal godkendes af Ishøj Byråd og Vallensbæks Kommunalbestyrelse.

Planen beskriver, hvordan de berørte beredskaber og myndigheder alarmeres om kystforurening, og hvad deres respektive opgaver er. Herunder hvordan der indkaldes materiel, mandskab og faglig bistand for at minimere skaderne og iværksætte oprydningen.

Planen skal ikke sendes i høring.

Planen vil efter godkendelsen, blive fremsendt til de berørte parter.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Beredskabsplan for strandrensning godkendes. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Havmiljøloven nr. 963 af den 3. juli 2013 §35, stk. 2

Bilag

Resume

I forbindelse med en klagesag har Ishøj Kommune redegjort overfor Statsforvaltningen, hvordan kommunen instruerer Vestforbrænding i, at forvalte sager for kommunen vedrørende  fritagelse for betaling af affaldsgebyr.

Statsforvaltningen har udtalt, at den ikke finder, at kommunens delegation af myndighedsopgaver i forbindelse med Vestforbrændings behandling af sager om betaling af erhvervsaffaldsgebyr er ulovlig.

Sagsfremstilling

Byrådet blev den 3. april 2012 orienteret om de principper og den administration, som Vestforbrænding anvender i det sagsforberedende arbejde til behandling af ansøgninger om fritagelse af betaling af affaldsgebyr fra virksomheder i Ishøj og Vallensbæk Kommune.
 
Byrådet blev orienteret den 19. marts 2013 om Ishøjs Kommunes redegørelse til Statsforvaltningen om kommunens instruktion fra kommunen til Vestforbrænding, som beskriver, hvordan Vestforbrænding skal forvalte fritagelsesbestemmelserne for kommunen. Baggrunden for redegørelsen til Statsforvaltningen var en virksomheds klage over Ishøj Kommunes afgørelse i en sag om fritagelse for gebyr.
 
Statsforvaltningen har meddelt Ishøj Kommune den 18. februar 2014, at forvaltningen finder, at Vallensbæk og Ishøj Kommune ”ikke har foretaget en ulovlig delegation af myndighedsopgaver i forbindelse med I/S Vestforbrændings behandling af sager om betaling af erhvervsaffaldsgebyr”.
 
Statsforvaltningen begrunder det med

 • at Vestforbrænding ikke udfører myndighedsopgaver, men kun faktisk forvaltningsvirksomhed ved behandling af sager om erhvervsaffaldsgebyr.

 • at Kommunen træffer afgørelser om fritagelser i de sager, hvor det ikke direkte fremgår af affaldsbekendtgørelsen,

 • at kommunen har indgået aftale med Vestforbrænding om, hvordan sagerne skal behandles og hvilke oplysninger, der skal indhentes og endelig

 • at Vestforbrænding henvender sig til kommunen i sager, hvor der opstår tvivl.  

Statsforvaltningen vil ikke foretage sig yderligere i sagen.
Bilag: Statsforvaltningens udtalelse.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at orientering om Statsforvaltningens udtalelse tages til efterretning.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af budgetforlig 2014 mellem partierne i Ishøj Byråd blev det blandt andet besluttet, at madservicepriserne fastholdes i 2014 uanset priserne på råvarerne.

Prisen for mad er imidlertid blevet prisfremskrevet, hvilket har betydet en prisfremgang på 1 kr. på hovedretterne. Alle andre madpriser er uændrede. Det foreslås, at prisen for hovedretten reguleres med virkning fra 1. juni, således at prisfremskrivningen neutraliseres og prisen reduceres med 1. kr.

Ændringen betyder en merudgift på kr. 41.317,- i 2014 og i overslagsårene kr. 70.830,- p.a. Beløbet foreslås indarbejdet i forbindelse med førstkommende budgetopfølgning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at madservicepriserne reguleres med 1. kr, pr. 1. juni 2014.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

SF´s byrådsgruppe har fremsendt forslag om, at der arrangeres en ”Innocamp” i Ishøj i 2015.
Forslaget vedhæftes. 

Sagsfremstilling

SF foreslår en 3- dages innocampevent, som skal involvere mange interessenter: Erhvervskontaktudvalget, CPH-vest, folkeskolernes 8.- 9. klasseselever og deres respektive lærere, Idræts- og Fritidscentret, TV- Ishøj, UU-Centret m.fl.
Konceptet er udviklet 2010 i Fredericia.
Forventet outcome i et kort perspektiv er:
a. Et udbygget samarbejde mellem grundskoler og CPH-vest.
b. Uddannelsessystemet og lokale virksomheder får startet et samarbejde.
c. Alle får et indtryk af hvad innovation er.
SF foreslår, at forslaget snarest tildeles en arrangementsansvarlig og at det sendes til drøftelse i CBU, skolebestyrelser, Erhvervskontaktudvalget og CPH-vest. Endvidere skal Fritids- Idrætscenteret og TV- Ishøj orienteres De budgetmæssige konsekvenser indregnes i budget 2015.  

Økonomi

Forslaget sendes i høring hos de berørte parter.

De økonomiske omkostninger ved forslaget udregnes. 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Byrådet vedtager, at forslaget indgår i de politiske drøftelser af budget 2015. 

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Byrådet har bedt om en status på digitaliserings- og kanalstrategien. Status fremlægges herved til efterretning.

Sagsfremstilling

Borger- og Socialservice har udarbejdet en status på digitaliserings- og kanalstrategien. Det fremgår af den vedlagte status, at Ishøj Kommune er godt med i forhold til de fastsatte mål i strategierne.

 • Med initiativerne i digitaliseringsstrategien er det lykkedes Ishøj at gå fra en sidsteplads til en 11. plads i forhold til kommunernes digitaliseringsgrad
 • Ishøj har nået målet om at reducere indgående henvendelser via papirpost til 4 %
 • Ishøj har øget brugen af selvbetjeningsløsninger til 32,8 % og ligger over landsgennemsnittet. Målet er 40% ved udgangen af 2015
 • Ishøj nåede målet om, at 25 % af borgerne skulle have en digital postkasse ved udgangen af 2013
 • Hele 87% af de udgående henvendelser fra kommunen foregår via digital post, hvilket ligger langt over landsgennemsnittet på 60%    
 • De personlige henvendelser er steget fra 28% i 2012 til 38,8% i 2013 og ligger således langt fra målet på 14% ved udgangen af 2015

Den primære årsag til, at antallet af personlige henvendelser er steget er, at ydelse afholder personlige samtaler med borgerne, hvilket ikke var tilfældet tidligere. Dette er heller ikke generel praksis i de øvrige kommuner. Det er ligeledes blevet lettere at opgøre henvendelserne efter ydelse er rykket ned i Borgerservice.  

Forventningen er dog, at antallet af personlige henvendelser vil falde i løbet af 2014.

Status er vedhæftet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at status for digitaliserings- og kanalstrategi tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag