Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 1. november 2016 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Beslutning

Ingen spørgsmål

Resume

På byrådets konstituerende møde blev Eva Mandrup, tidligere formand for Foreningsunionen, valgt som medlem af Folkeoplysningsudvalget for indeværende byrådsperiode.

Kurt Telander blev valgt som personlig stedfortræder og trådte ind som medlem af udvalget under Evas sygdom og senere død.

Sagsfremstilling

Kurt Telander meddeler i mail af 10. oktober 2016, at han ønsker at udtræde som medlem i Folkeoplysningsudvalget af helbredsmæssige årsager.

Ishøj Byråd vedtog den 24. juni 2015, at vælge Egon Madsen som personlig stedfortræder for Kurt Telander i Folkeoplysningsudvalget for perioden 1. juli 2015 til 31. december 2017.

Mail med anmodning om udtrædelse fremlægges.
Folkeoplysningsudvalgets vedtægter er vedhæftet.

Indstilling

Det indstilles, at Kurt Telander udtræder, og at Egon Madsen indtræder permanent som medlem for den resterende del af valgperioden til og med den 31. december 2017.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Ishøj Kommune § 6, stk. 1 og § 7, stk. 10.

Bilag

Resume

Østsjællands Beredskab skal antage en uvildig revisor til lovpligtig revision af interessentselskabets regnskab herunder indretning af sit kasse og regnskabsvæsen. Beredskabskommissionens beslutning skal jf. vedtægterne godkendes af interessentkommunernes byråd.   

Sagsfremstilling

Ifølge styrelsesloven § 42 skal Østsjællands Beredskab lade sit regnskab samt indretning af sit kasse og regnskabsvæsen revidere af en uafhængig revisor. Jf. vedtægter for Østsjællands Beredskab punkt 6.9 skal valg af revisor godkendes af interessentkommunernes byråd. Det kræver endvidere jf. vedtægternes punkt 9.3 Statsforvaltningens godkendelse.

Jf. plan fremlagt på Beredskabskommissionens møde den 13. maj 2016 har administrationen indhentet tilbud fra 4 revisionsselskaber. Der er hentet tilbud fra Deloitte, PWC, EY og BDO. Alle 4 revisionsselskaber har stor erfaring og kompetencer indenfor kommunal revision og vurderes derfor generelt egnede.

På baggrund af kriterierne, "pris" og "risiko for merudgifter", har Beredskabskommissionen peget på, at EY antages som uafhængig revision for Østsjællands Beredskab. 

Det foreslås, at der laves en aftale på 4 år.

Indstilling

Det indstilles, at EY antages som uafhængig revisor for Østsjællands Beredskab og beslutningen sendes til endelig godkendelse i Statsforvaltningen jf. fællesskabets vedtægter og
der tegnes en kontrakt på 4 år.  

Ishøj  Kommune tilkendegiver overfor Beredskabskommissionen, at kommunen foreslår en vedtægtsændring, der muliggør at valg af revisor træffes af kommissionen.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Udgift til revisor indgår allerede i Østsjællands Beredskabs budget, som en del af udgifter til opgaver/ydelser, der tidligere blev varetaget af fælles funktioner i interessentkommunerne.    

Resume

Grundejerlauget Ishøj Centrum har opsagt lejeaftale om parkeringsareal til brug for pendler. Ishøj Byråd skal derfor træffe afgørelse om fortsat leje til en væsentlig højere leje end kommunen pt. betaler, eller om kommunen vil iværksætte forarbejde til ekspropriation af parkeringsarealet. 

Sagsfremstilling

Kommunen indgik i 2015 en lejeaftale om parkeringsareal til brug for pendlere med Grundejerlauget Ishøj Centrum. Aftalen blev indgået med virkning pr. 1. juni 2015, idet der var et stort behov for frie parkeringspladser i tilknytning til trafikknudepunktet Ishøj Station.

Lejeaftalen er tidsbegrænset til udløb 1. juni 2020, men kan opsiges i lejeperioden med 3 måneders varsel. Kommunen betaler årligt 10.000 kr. samt har ansvaret for vedligeholdelsen af parkeringsarealet. Lejeaftale vedhæftes, bilag 1.

Grundejerlauget Ishøj Centrums administrator Advokat Mustafa Yalan har ved skrivelse 25. maj 2016 opsagt lejeaftalen til udløb den 1. december 2016. Opsigelsesskrivelse vedhæftes, bilag 2.

Begrundelsen for opsigelsen skyldes dels utilfredshed med vedligeholdelse af området, men primært den lave årlige lejebetaling. 

Administrationen har afholdt møder med Grundejerlauget Ishøj Centrum for at opnå en enighed om en fortsættelse af lejeaftalen, med et for begge parter rimeligt årlig leje.

Gennem forhandlingerne har Grundejerlauget Ishøj Centrum holdt fast på en årlig leje på minimum 100.000 kr. Grundejerlauget har frafaldet utilfredsheden med vedligeholdelsen af området.

På et bestyrelsesmøde i Grundejerlauget mandag den 17. oktober 2016, blev det besluttet, at fastholde krav om en årlig leje på 100.000 kr., hvis aftalen med kommunen skal fortsætte, bl.a. begrundet i at Grundejerlauget mener at kommunen opkræver ca. 42.000 kr. i grundskyld for parkeringsarealet.

Et alternativ til fornyelse af lejeaftalen til den af Grundejerlauget foreslåede leje, kan være at udnytte muligheden for at ekspropriere parkeringsarealet til offentligt parkering. Ekspropriationsprocessen er dog en omstændelig procedure, der kan forventes at tage minimum 12 måneder.   

Kommissarius ansætter typisk erstatningsniveau for vejareal ved ekspropriation til 0 kr., og pt. undersøges erfaringstal for ekspropriation til parkering.

Alternativt afskaffes offentlig parkering på det omtalte område.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at muligheden for at ekspropriere parkeringsarealet udnyttes.

Lennart H. Nielsen (V) afventer stillingtagen.

Beslutning

Tiltrådt

Særindstilling fra Venstre:

Venstre opfordrer til at kommunen genoptager forhandlingerne med grundejerlauget med henblik på at opnå en løsning, som eksempelvis kan omfatte en fritagelse for grundskyldsbetalingen (ca. kr. 42.000) for parkeringsarealet samt en årlig leje i den nuværende størrelsesorden.

Endvidere bør kommunen, som også tidligere lovet grundejerlauget, tilbyde at man vil asfaltere arealet med et nyt dæklag.

Alternativt til ovenstående, så må en ekspropriationsproces iværksættes med de ulemper dette medfører for grundejerlauget, idet parkeringsarealet er vigtigt for borgerne, til brug for bl.a. pendlerparkering.

Økonomi

Ved en fornyet lejeaftale vil dette koste årligt 90.000 kr. udover det afsatte budget på 10.000 kr.

Omkostninger forbundet med ekspropriation er til hhv. administration og til erstatning ved ekspropriation er ikke skønnet p.t.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd besluttede d. 20/6-16 strategi for fremtidig drift af Ishøj Fællesantenne. Som følge heraf fremlægges udbudsmateriale vedr. koncessionsaftale, proces for valg af indholdsleverandør samt aftalebrev10 om forlængelse af nuværende koncessionsaftale til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd besluttede d. 20/6-16 ny strategi for drift og indhold af Ishøj Fællesantenne. Kommunens rådgiver foreslår, at udbudsprocessen deles i 1) udbud af koncession af drift og vedligeholdelse af Ishøj fællesantennes anlæg med indholdsleverance og 2) udbud af yderligere indholdsleverandører. Der forventes indgået aftale med én koncessionshaver, der også har indholdsleverance, og en til to indholdsleverandører.

Kommunens rådgiver har udarbejdet udbudsmateriale for koncessionsaftale, og dette udbud forventes offentliggjort primo november efter byrådets godkendelse.

Desuden har rådgiver udarbejdet notat vedr. udbud af yderligere indholdsleverandør, bilag4. Valg af indholdsleverandør forventes først besluttet, når aftale med koncessionshaver er på plads. Afklaring af proces for valg af indholdsleverandør fremlægges i særskilt punkt på et efterfølgende møde.

Udbud af koncessionsaftalen er et EU-udbud pga udbuddets størrelse. Udbudsformen er ”Udbud efter forhandling”, i praksis forhandling med mulighed for 2 runder og endeligt bud. Kontrakterne har en varighed på 4 år med mulighed for forlængelse 2 gange 2 år.

Tildelingskriteriet er jf. udbudsmaterialet, bilag 3, ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” med følgende underkriterier

Underkriterier

 

Relativ vægt

1. Pris for rettigheder og drift

35 %

2. Kvalitet

20 %

3. Vilkår for Drift, vedligeholdelse og support

25 %

4. Tilbudt indhold

20 %

Sum

100 %

Udbudsmaterialet består af udbudsbekendtgørelse (EU-dokument), udbudsbetingelser og udkast til kontrakt incl. bilag. I bilag 3 vedlægges udbudsbetingelser, udkast til kontrakt samt kontraktbilag1 og kontraktbilag4.

Den fremtidige kontrakt er indholdsmæssigt stort set identisk med den nuværende. Den adskiller sig fra den nuværende ved at den nye aftale har fået opdateret sit focus-område til 2016+ .Den nuværende aftale fokuserer på TV-leverance (flow-TV) og den nye aftale har fokus på bredbånd, sekundært de tilknyttede services, såsom TV, telefoni m.v.

Tidsplanen for udbuddet er desværre forsinket. Tidsplanen for udbuddet vedlægges i bilag1. For at sikre løbende drift i overgangsperioden forlænges aftalen med nuværende koncessionshaver med 2 måneder (nuværende udløb d. 31/3-17 til  kommende udløb d. 31/5-2017), så der er tid til overdragelse og god overgang til den nye aftale. Der har været dialog med YouSee herom, og der vedlægges udkast til aftalebrev10 om forlængelse til byrådets godkendelse med fortsættelse af de nuværende vilkår, bilag2. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

At  udbudsformen ”Udbud efter forhandling” godkendes for udbud af koncessionsaftale

At   det samlede udbudsmateriale vedr. koncessionshaver med indholdsleverance, herunder tildelingskriterier, godkendes

At   der indgås aftale, aftalebrev10, om forlængelse af nuværende koncessionsaftale med 2 måneder med fortsættelse af nuværende vilkår

At  proces for valg af yderligere indholdsleverandører besluttes på senere møde.

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Udgifter til rådgivere samt juridisk kvalitetssikring udgør samlet 730.000 kr., heraf er ca. halvdelen anvendt til udarbejdelse af strategioplæg.

Der er ikke foretaget fornyet skøn over aftalens indtægter og udgifter, budgettet for budget2017 er uændret jf. nuværende aftale. Der er budgetteret med indtægter på ca. 4,66 mio.kr. og udgifter på ca. 227.000 kr. årligt. Budgettet for 2017 og fremadrettet justeres, når der er indgået nye aftaler.

Lovgrundlag

Udbudsloven nr. 1564 af 15. december 2015.

Bilag

Resume

ARKEN søger om medfinansiering af to brune turistoplysningstavler.

Sagsfremstilling

Transportministeriet og Vejdirektoratet har i oktober 2016 permanentgjort ordningen med brune turistoplysningstavler. Turistoplysningstavlerne, som er med brun bund og hvid illustration, er opsat langs motorvejen og viser til en seværdighed eller attraktion, som trafikanten kan nå frem til fra næste motorvejsfrakørsel.

Tavlerne findes allerede andre steder i Danmark (en forsøgsordning fra 2011), men det har ikke været muligt for at søge om skilte ved motorvejene i Ishøj tidligere. Det har længe været et stort ønske fra den danske turismebranche at få mulighed for at søge om motorvejstavlerne, der vurderes at have stor markedsføringsmæssig værdi for både attraktion og kommune.

Turistoplysningstavlerne har en positiv effekt på både danske og udenlandske turister til Ishøj, der via tavlerne bliver bevidste om ARKENs placering, hvilket kan give spontane besøg og overvejelser om fremtidige besøg til museet og Ishøj.

ARKEN ønsker to tavler opsat ved motorvej O4 frakørsel 6. Det anslås, at den samlede udgift for to skilte er kr. 140.000 ifl. oplysninger fra Transportministeriet og Vejdirektoratet. ARKEN foreslår en 50/50 finansieringsmodel, hvor ARKEN og Ishøj Kommune bidrager med hver kr. 70.000. Ansøgning vedhæftet som bilag.

Det er et udvalg under Transportministeriet, der udvælger de attraktioner, der kan få tildelt en turistoplysningstavle. ARKEN er en national seværdighed og har forhåbentlig gode muligheder for at få godkendt deres ansøgning. Vejdirektoratet foretager dog en endelig trafiksikkerhedsgodkendelse, før skiltene kan opsættes. Anmodning om medfinansiering forudsætter, at skilteansøgningen imødekommes.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at ARKENs ansøgning om medfinansiering imødekommes. Finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje der herefter udgør kr. 1.793.000.

Annelise Madsen (A) undlader at stemme.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der foreslås en medfinansiering på kr. 70.000

Bilag

Resume

Finansiering og tidsplan for den nye rekreative skov ved Ishøj Landsby

Sagsfremstilling

Udformningen af projektet blev behandlet på Klima- og Miljøudvalgets samt Teknik- og Bygningsudvalgets møder den 18. maj 2016, hvor det blev besluttet at gennemføre projektet. Park-, Vej- og Miljøcenter har udarbejdet en tidsplan samt økonomioverblik for en mulig realisering af den nye rekreative skov ved Ishøj Landsby.

Det foreslås, at skovveje og stier, af vejrmæssige årsager, etableres hurtigst muligt i efteråret 2016. Plantningen af træerne foreslås gennemført i marts og april 2017. Idet stierne etableres før plantningen sikres, at anlægsarbejdet ikke beskadiger træerne samt at borgerne får hurtig adgang til området. Der påtænkes en aktiv borgerinddragelse i forbindelse med plantningen til foråret.

Skovprojektet med stier, forskellige typer beplantninger, åbne arealer og sølandskab fremgår af vedlagte kortbilag. Materialet er udarbejdet med hjælp fra en skov- og landskabsfaglig rådgiver.

Punktet er behandlet på både på Klima- og Miljøudvalgets og Teknik- og Bygningsudvalgets møde. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget ogTeknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at projektet gennemføres som beskrevet og at finansieringen af de enkelte poster (skovveje og stier samt skovplantning) betragtes som en helhed med en samlet projektøkonomi.
at de af Banedanmark udbetalte midler på kr. 1.058.000 frigives. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets og Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges, og at anlægsbevilling i 2017 på kr. 1,4 mio. kr. frigives.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Af bilag 4 fremgår det samlede økonomioverblik for skovprojektet.
Samlet prisoverslag for skovprojekter er 2.419.000.
Ishøj Kommune har i januar 2015 indgået aftale med Banedanmark om udbetaling af kr. 1.058.000 til etablering af erstatningsskov.
Etablering af skovveje og stier er en udgift udover de statslige skovrejsningsmidler. I budgettet for 2017 er afsat 1, 4 mio. kr. til anlæg af skovveje og stier.

Der forventes ikke driftsomkostninger til skovprojektet udover 3 års renhold, som er inkluderet i prisen for plantning. 

Lovgrundlag

Den nye rekreative skov ligger indenfor skovrejsningsområder udpeget i Ishøj Kommuneplan 2014.

Bilag

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslag 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord, er der gennemført en screening af planens forventede miljøpåvirkning.

Screeningen viser, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planen giver mulighed for, ikke vurderes at medføre væsentlige virkninger på miljøet. Det begrundes med, at arealet har en begrænset størrelse, ikke har rekreativ værdi, og at lokalplanen indeholder bestemmelser for at hindre nedsivning af forurenende stoffer.

Efter politisk behandling i Byrådet offentliggøres afgørelsen med en klagefrist på 4 uger. Offentliggørelsen sker samtidigt med offentliggørelsen af lokalplanforslag 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord vedtages, og offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Bilag

Resume

HOFOR anmoder om principiel tilladelse til blødgøring af vand fra Værket ved Thorsbro med kalkfældning.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Bygningsudvalgsmødet den 16. marts 2016 blev der orienteret om HOFOR's planer om blødgøring af vandet.

Formålet med blødgøringsprojektet er at give forbrugerne en forbedret vandkvalitet. Samtidig opnås reduktion af energiforbrug, længere levetid på installationer og husholdningsapparater samt reduktion af kemikalieforbruget i private hjem og virksomheder.

Blødgøringsprocessen vil ifølge HOFOR nedsætte vandets hårdhed fra ca. 22°dH til ca. 10°dH. Vandet indeholder stadig kalk, hvilket betyder, at der ikke vil ske en opløsning af de kalkbelægninger, der findes i vandledningerne, og der vil ikke ske korrosion i nye metalrør.

Indholdet af natrium vil være øget i forhold til det vand, der leveres på nuværende tidspunkt. Indholdet vil dog være under grænseværdien for drikkevand, så det vurderes ikke at have en sundhedsmæssig betydning.

I forbindelse med ansøgningen har alle kommuner, der modtager vand fra Værket ved Thorsbro, haft mulighed for at tilkendegive deres holdning til blødgjort vand. Ishøj Kommune har modtaget høringssvar fra 7 kommuner.

De væsentligste høringssvar er:

  • Rødovre Kommune bemærker i høringssvaret, at det er vigtigt, at der i den endelige tilladelse til blødgøring af vand stilles de nødvendige vilkår, der sikrer, at der ikke sker en kemisk forurening af drikkevandet.
  • Frederiksberg Kommune ønsker at modtage yderligere dokumentation for, at vandet ikke vil give problemer med tæring i ledningsnettet på Frederiksberg.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at fordelene i forbindelse med gennemførelsen af projektet vil være større end ulemperne, og at det vil være forsvarligt at give tilladelse til den påtænkte blødgøring af drikkevandet.
  • De øvrige kommuner har haft positive tilkendegivelser eller ingen bemærkninger.

Samlet set finder administrationen, at det er hensigtsmæssigt at anbefale, at der arbejdes videre med blødgøringsforsøgene i HOFOR, og at Ishøj Kommune derfor giver en principiel tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Thorsbro.

Efterfølgende vil HOFOR starte detailprojekteringen op og fremsende alle nødvendige ansøgninger.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Ishøj Kommune meddeler HOFOR en principiel tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Thorsbro, idet udvalget tilslutter sig Rødovre Kommunes bemærkninger.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt med den tilføjelse at det skal undersøges, hvad konsekvensen vil være af at sænke vandets hårdhed fra 10 til 8 dH.

Økonomi

HOFOR's fremtidige blødgøring af vandet vil betyde nettobesparelser for Ishøj Kommune. HOFOR oplyser, at en familie på fire personer vil kunne få en nettobesparelse på ca. 500 kr. per år gennem mindre forbrug af rengøringsmidler, strøm m.v.

Lovgrundlag

§ 21 i Lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 1584 af 10. december 2015.

Bilag

Resume

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har imødekommet egnsteateraftalen mellem Ishøj Kommune og Ishøj Teater S/I for perioden 2017-2020. Godkendelsen indeholdt anbefalinger til tilføjelser i aftalen, som Ishøj Teater har indarbejdet.

Sagsfremstilling

Ishøj Teater har indarbejdet anbefalingerne, som godkendelsen af ny egnsteateraftale for perioden 2017-2020 indeholdt. Anbefalingerne har betydet følgende:

  • Der er underskrevet nye vedtægter for Ishøj Teater med tilføjelse der sikrer teaterfaglige kompetencer i bestyrelsen.
  • Der er tilføjet to punkter i egnsteateraftalen for perioden 2017-2020, der sikrer samarbejde med teaterprofessionelle instruktører, tekstforfattere og regissør.

Den revidere egnsteateraftale er vedhæftet, samt underskrevne vedtægter for Ishøj Teater samt dokument, der viser ændringen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslagene til ændringer godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er dækning for udgifterne i egnsteater aftalen i budgettet for 2017 samt i overslagsårene.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd besluttede i sit møde den 21. juni 2016, sag nr. 179, at der skulle udarbejdes forslag til vedtægter for foreningen, der skal videreføre musikkonkurrencen Øresunds Solist. Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til vedtægter og stiftelsesprotokollat.

Sagsfremstilling

Forslaget til vedtægter og stiftelsesprotokollat er udarbejdet i samråd med musikskoleleder Poul Rosenbaum og chefjurist Ulf Andersen.
Foreningens formål er at arrangere musikkonkurrencer og koncertaktiviteter for unge musikstuderende i klassisk musik i Danmark og Sverige, som er under 20 år, for herigennem at fremme og styrke den klassiske musik blandt unge. Det ligger inden for denne formålsbestemmelse at udbygge de nævnte aktiviteter med mere internationalt samarbejde.
Forslaget indeholder mulighed for at Ishøj Byråd udpeger et medlem til bestyrelsen af foreningen, de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan udpeges af Musikskolerne i Danmark, musikskolerne i Skåne, de professionelle symfoniorkestre i Hovedstadsregionen og Det Kongelige Musikkonservatorium. En eventuel formue tilfalder Ishøj Kommunes Fond til fremme af kulturelle formål i tilfælde af foreningens opløsning.

Det blev endvidere i mødet den 21. juni 2016 besluttet, at den samlede kapital i forbindelse med Øresunds Solist overføres til den nydannede forening, hvilket kan ske snarest efter foreningens stiftelse.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
- at forslaget til vedtægter og stiftelsesprotokollat godkendes
- at byrådet udpeger et medlem til bestyrelsen.
- at den opsamlede kapital på 330.000 kr. overføres til den nystiftede forening.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Byrådet vælger ___________________________________til bestyrelsen.

 

Beslutning

Tiltrådt, med den bemærkning at byrådet på næste møde udpeger et medlem til bestyrelsen.

 

Økonomi

Den forventede opsamlede kapital forventes at udgøre 330.000 kr.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om, at sende forslag til lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord i høring 8 uger. 

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at udnytte den nordlige del af Winthersminde Erhvervsområde til transport- og distributionserhverv, samt produktionsvirksomheder med et stort transportbehov.

Lokalplanen stiller krav om, at beplantning, vej, belysning og skiltning bliver ens i hele Winthersminde Erhvervsområde, for at skabe et pænt og sammenhængende område.

Tranegilde Drængrøft omlægges, så den indgår som en del af et regnvandsbassin, der etableres under højspændingsledningerne. Regnvandsbassinet skal optage vand fra hele Winthersminde Erhvervsområde.

Transportkorridoren, som ligger langs motorring 4, og indgår i lokalplanområdet, fastholdes i landzone, og kan bruges til beplantning og ekstra parkering.

Lokalplanen offentliggøres sammen med afgørelsen om, at planen ikke medfører væsentlig virkninger på miljøet, der bør miljøvurderes.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord sendes i høring 8 uger.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planlovens §13 og 15.

Bilag

Beslutning

Til efterretning

Resume

Likviditeten opgjort efter ”kassekreditreglen” udgjorde 157,2 mio. kr. i 3. kvartal 2016, mens den faktiske likviditet ved 3. kvartals udgang var 122,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ifølge ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnit over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kontiene for likvide aktiver og kassekredit.

Kassekreditreglen overholdes når saldoen er positiv.

Likviditetsoversigten skal forelægges Byrådet og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Den gennemsnitlige likviditet pr. dag har i 3. kvartal 2016 udgjort 157,2 mio. kr., og udviklingen i gennemsnitslikviditeten pr. kvartal i perioden 2014 – 2016, er vist i nedenstående tabel:

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2014

139,2

 132,3

   127,4 

125,6

2015

123,9

119,0 

116,6

121,6

2016

126,0

135,7

                                                                                                       157,2

 

Den gennemsnitlige likviditet har været stigende i det sidste års tid, med en særlig stor stigning siden 2. kvartal 2016. Denne stigning skyldes primært, at der er indgået yderligere salgsindtægter fra erhvervsområdet Winthersminde, lige som der er indgået et større beløb fra VEKS. Sidstnævnte skal dog tilbagebetales til varmeforbrugerne senere på året, jf. Byrådets beslutning herom.

Som supplement til likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, vises den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2014 til 2016 i det nedenstående:

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2014

76,1

 49,6

63,5

46,1

2015

36,8

17,0

48,4

66,2

2016

68,3

111,3

                                                                                                      122,7

 

Den faktiske likviditets størrelse - som er på det højeste niveau i perioden - er påvirket af de samme forhold som før nævnt.

Derudover skal der til vurderingen af kassebeholdningens størrelse bemærkes, at det relative store beløb pr. 30. september 2016 på 122,7 mio. kr., ikke er udtryk for den disponible likviditet. Eksempelvis er følgende forlods disponeret:

- Forudbetalt statstilskud til en institution 14 mio. kr.

- Modtaget fra VEKS til tilbagebetaling til forbrugerne ca. 16 mio. kr.

- Endnu ikke afholdte udgifter til anlægsprojekter ca. 92 mio. kr.

- Reserveret til "støjfond" 10 mio. kr.

En del af den faktiske likviditet - 40 mio. kr. pr. 30.9, nu øget til 50 mio. kr. - er placeret til forvaltning, jf. den finansielle strategi.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsopgørelsen for 3. kvartal 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har modtaget resultatet af en fokusrevision om jobrotation som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har foretaget.

Ishøj Kommune har ikke været blandt de 22 kommuner, der var omfattet af fokusrevisionen. Jobcentrets bemærkninger til fokusrevisionens anbefalinger er indhentet og fremgår af bilagsmaterialet. 

Sagsfremstilling

Fokusrevisionen er udført blandt 22 kommuner som er udvalgt ud fra omfanget af forbrug af ordningen samt den geografiske beliggenhed. Ishøj Kommune er ikke blandt de kommuner.

Formålet med undersøgelsen har været, at efterprøve om kommunerne har forretningsgange og kontrolprocedurer der, i forbindelse med ansøgningsadministration og udbetaling af jobrotationsydelser, sikrer korrekt forvaltning.

Styrelsen peger på en række anbefalinger til udarbejdelse af forretningsgange og tilsynsprocedurer som fremgår af vedlagte bilag - "Notat om Fokusrevision om jobrotation".

Stabscenter HR kan oplyse, at regelændring i foråret 2016 har medført, at kommunens brug af jobrotationsordningen er begrænset. Herudover skal det oplyses, at kommunens brug af jobrotationsordningen har fulgt de anvisninger og vejledninger som Vallensbæk Jobcenter har givet.

Jobcenter Vallensbæk kan oplyse, at hovedparten af styrelsens anbefalinger (pkt. 1, 3, 4, 5 og 6) allerede er etableret, og jobcentret tager positivt mod styrelsens anbefaling om et  tilbagevendende ledelsestilsyn (pkt. 2). 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at notat om Fokusrevision om jobrotation tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Oversigt over fuldtidsmodtagere af udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned fremlægges til orientering.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at nøgletal tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag