Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 1. december 2015 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Beslutning

Ingen spørgsmål

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Ingen spørgsmål

Sagsfremstilling

Vedhæftede udkast/forslag til mødekalender for 2016 har været behandlet på udvalgsmøderne.

Byrådsmøder 2016 (lukket møde kl. 17.00 og åbent møde kl. 19.00):

5. januar

2. februar

1. marts

5. april

3. maj

7. juni

21. juni

9. august

6. september

4. oktober

1. november

6. december

De stående udvalg fastlægger deres møder på udvalgsmødet.

Byrådsseminar holdes 25. - 26. maj 2016.

Det indstilles, at byrådsmøder for 2016 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Byrådet vedtog på mødet den 11. august 2015, at ændre letbanens placering til, at den kører ad Ishøj Strandvej, Ishøj Stationsvej og Vejlebrovej, frem til Ishøj Station.

Sagsfremstilling

Den ændrede linjeføring er p.t. i offentlig VVM-høring (vurdering af virkninger på miljøet), med høringsfrist til den 23. november 2015.

Det foreslås, at Ishøj Kommune afgiver et høringssvar om, at Hovedstadens Letbane opfordres til, at afstanden mellem boligerne på Vejledalen og letbanen øges mest muligt, gerne ved at der nedlægges en vognbane på Ishøj Strandvej.

Flytningen vil medvirke til, at der kan etableres en ”sivevej” på Vejledalen mellem boligerne og letbanen, som sikrer at alle Strandlundens boliger fortsat vil kunne betjenes via Vejledalen. Den planlagte lukning af Vejledalen i det nuværende forslag, kan dermed undgås. Der skal muligvis etableres en brandvej til Strandlunden, gennem Vildtbanegård III, der hvor vejadgangen p.t. er tænkt etableret til dele af Strandlunden.

Der skal foretages en vurdering af trakfiktætheden på Ishøj Strandvej, set i lyset af, at Vallensbæk Kommune arbejder på at begrænse trafikken både på ringvejen, og på Vallensbæk Strandvej.

Anlægsloven for Letbanen er i høring med samme høringsfrist. Der er ikke bemærkninger til anlægsloven specifikt for Ishøj, da den detaljerede linjeføring ikke fremgår af anlægsloven.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der indsendes et høringssvar fra Ishøj Kommune som foreslået. Høringssvaret indsendes umiddelbart efter Økonomi- og Planudvalgets møde, med forbehold for Byrådets endelige godkendelse

SF foreslår, at Ishøj Kommune skærper tonen og afgiver høringssvar om, at Hovedstadens Letbane opfordres til at afstanden mellem boliger og letbane øges mest muligt, gerne ved at nedlægge 2 vognbaner på Ishøj Strandvej.

Beslutning

Tiltrådt - SF´s forslag fra Økonomi- og Planudvalget bortfaldes.

Ole Wedel Brandt (Ø) ønsker, at der nedlægges 2 vognbaner på Ishøj Strandvej.

 

Bilag

Resume

Organisationen ombold ønsker at afvikle danmarksmesterskabet i gadefodbold for hjemløse og udsatte i Ishøj i september 2016.

Sagsfremstilling

Ombold arrangerer hvert år et Danmarksmesterskab i gadefodbold, hvor ca. 200 udsatte og hjemløse fra hele landet over 2 dage mødes til socialt samvær og fodbold. Danmarksmesterskabet går på skift mellem Sjælland, Fyn og Jylland, og mesterskabet skal i 2016 afvikles på Sjælland. Gerne i Ishøj, omkring Ishøj Bycenter.

Præsentationsmaterialet om Ombold fremlægges.

50 – 80 frivillige skal hjælpe med arrangementets afvikling, gerne fra målgruppen for arrangementet.

På et møde har Ombold uddybet tankerne overfor kommunen og Centerforeningen. Ombold forestår selve stævnet, mens kommunen skal hjælpe med overnatning (skoler) og et tilskud på ca. kr. 300.000 (budget vedhæftes).

Arrangementet foreslås afviklet den 16. og 17. september 2016, enten i Byhaven eller på P-dækket ved Ishøj Bycenter. Der er tradition for, at der afvikles en show-kamp mellem hjemløse-landsholdet og de lokale politikere.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der arbejdes videre med planlægningen af arrangementet i samarbejde med Ombold, og at der afsættes en ramme på maks. kr. 300.000 som tilskud til arrangementet, idet der også søges andre sponsorer til arrangementet. Beløbet finansieres af Økonomi- og Planudvalgets rammebeløb der herefter udgør kr. 3.577.115.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) under Integrationsministeriet har udbudt en pulje på 1,4 mio. kroner til etablering af ca. 4 kommunale afdelinger af Dialogkorpset. Korpset er landsdækkende og består af unge i alderen 18 til 35 år, som skal skabe debat blandt andre unge om emner af betydning for deres udvikling, selvstændighed og tilknytning til samfundets fællesskaber.

Puljen udbydes som led i 2015-satspuljenaftalen om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Dialogkorpset er en frivillighedsbaseret ung-til-ung-dialogindsats, hvorfor Ungerådet ønsker at søge puljen, da Ungerådet netop har som ambition at udføre ung-til-ung initiativer. Ungdomsskolen har på vegne af Ungerådet udarbejdet ansøgning og budget til puljen. Der er ansøgningsfrist den 3. december 2015. Der fremlægges udkast til ansøgning om ca. 475.000 kr. til etablering af et dialogkorps i Ishøj.

Dialogkorpset harmonerer med de ambitioner Ungerådet har og flugter med de målsætninger der fremgår af Ishøjs medborgerpoliti.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at ansøgning og budget godkendes, og at projektet iværksættes i 2016, såfremt ansøgningen imødekommes.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Der er foretaget 2. budgetopfølgning 2015 som samlet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift/merindtægt på 23,9 mio.kr. 

Der er forventede mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 2,0 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes mindreudgifter på 1,5 mio.kr. På anlægssiden forventes ligeledes mindreudgifter på 4,7 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merindtægt på 15,7 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance. 

Der er udarbejdet notat af 3. november 2015 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen har været forelagt de enkelte fagudvalg - der vedlægges i bilag C referater fra møderne.

Indstilling

De stående udvalg indstiller,
at budgetopfølgningen tiltrædes, og at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at budgetopfølgningen tiltrædes, og at der gives bevilling i henhold til oversigtsskemaet.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Samlet giver budgetopfølgningen en forventet mindreudgift/merindtægt på 23,9 mio.kr.

Bilag

Sagsfremstilling

Hans Lars Andersens fond og Jens Folmer Andersens legat blev sammenlagt pr. 5. oktober 2010. I henhold til vedtægterne for den reetablerede nye fond løber det første regnskabsår fra sammenlægningen i 2010 til den 31. december 2011.  

Da sammenlægningen regnskabsmæssigt har taget længere tid end forudsat, er det første regnskabsår, efter anbefaling fra kommunens revision, udvidet til den 31. december 2012. 

Regnskabet fremlægges sammen med regnskab for årene 2013 og 2014. 

Civilstyrelsen har først den 15. december 2010 godkendt sammenlægningen, og på den baggrund foreligger der ikke en primosaldoopgørelse pr. 4. oktober 2010. Revisionen har set sig nødsaget til at tage forbehold herfor. Det er administrationens vurdering, at der er sket berigtigelse ved de efterfølgende bogføringer, så regnskabet er retvisende. 

Pr. 31. december 2014 udgør den bundne fondskapital 1.760.267 kr. og den disponible fondskapital 156.843 kr.

Indstilling

Bestyrelsen indstiller, at regnskaberne godkendes og sendes til godkendelse i Ishøj Byråd.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ishøj Kommune er medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Som en del af partnerskabet skal der i medlemskommunerne tages politisk stilling til indkøbsmål på en række områder.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 24. juni 2014, sag nr. 147, at indgå i POGI. Partnerskabet er tilknyttet Miljøministeriet, og har til hensigt at fremme en grøn omstilling af markedet, blandt andet gennem en strategisk omstilling af de offentlige indkøb. Ved at indgå i partnerskabet forpligter kommunen sig til:

·         At efterleve partnerskabets konkrete indkøbsmål.

·         At have en offentlig indkøbspolitik (på egen hjemmeside).

·         At deltage i diverse styre- og arbejdsgrupper (1-2 gange om året).

·         At bidrage til erfaringsudveksling.

POGI har fremsendt nye indkøbsmål for rengøring og rengøringsservice samt for træ og træprodukter, med henblik på politisk stillingtagen inden den 30. oktober 2015. Af tidsmæssige årsager har det ikke været muligt for administrationen at fremlægge sag herom før nu, hvilket POGI er underrettet om og indforstået med.

POGI indstiller, at følgende målformuleringer endeligt vedtages hos de deltagende kommuner:

 • Træ og træprodukter

Produkter til byggeri og anlæg samt møbler og legepladser, hvori træ og træbaseret materiale indgår herunder nagelfast inventar, skal være dokumenterbart bæredygtigt eller miljørigtigt.

 • Rengøring og rengøringsservice

Partnerskabets medlemmer bestræber sig på, at rengøring udføres med brug af så få skadelige kemikalier som muligt, både hvad angår antal og mængde (dosering). Ved indkøb af rengøringsmidler og –remedier, samt ved udbud af rengøringsservice sættes ambitiøse miljø – og arbejdsmiljømæssige mål.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at POGI’s målformuleringer på de to områder indarbejdes i eventuelle fremtidige udbud, og at målformuleringerne indarbejdes i en kommende revision af kommunens indkøbspolitik.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

I Tråd med Verden (herefter ITMV) er et tilbud til udsatte Ishøjborgere – primært etniske flygtninge- og indvandrekvinder, hvoraf størstedelen er på kontanthjælp. ITMV blev etableret i 2010, og er en del af helhedsplanen i Vejleåparken. Projektet løber, ligesom helhedsplanen, til og med d. 31. august 2017.

Formålet med ITMV er at få målgruppen tættere på uddannelse og beskæftigelse ved hjælp af aktiviteter som praktik, arbejdstræning, danskundervisning m.m. Hertil kommer det sociale og samfundsdannende aspekt ved ITMV, hvor de indskrevne kvinder dels får udviklet et netværk og dels tilegner sig viden om, hvad det vil sige at være en del af det danske samfund.

Der er plads til, at ca. 20 borgere er indskrevet ad gangen. Borgerne henvises fra Jobcenter Vallensbæk. Der er to ansatte i ITMV. Helhedsplanen lægger lokaler og kontorhold til ITMV.

Resultater:
Fra januar til oktober 2015 har Jobcenter Vallensbæk henvist 31 ishøjborgere til ITMV. Status for de 31 borgere er:

 • 5 borgere er kommet i virksomhedspraktik
 • 7 borgere er klar til virksomhedspraktik
 • 9 borgere er afsluttet pga. sygdom eller manglende progression

De resterende ti borgere er stadig indskrevet i ITMV.
Derudover oplever samtlige af de borgere, der gennemfører et forløb i ITMV øget bedre selvfærd, bedre sundhed, bedre forståelse for arbejdsmarkedet m.m.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der ikke bevilges kr. 572.000 til projektet I Tråd med Verden som foreslået, men at projektet fortsætter med den bevilling jobcentret har afsat.

Niels Borre (F) indstiller, at der ydes en ekstrabevilling til 2 medarbejdere, frem til 30/6-2016.

Beslutning

Økonomi- og Planudvalgets indstilling blev tilrådt.

Volkan Turan (F) og Ole Wedel-Brandt (Ø) støtter SF´s særindstilling fra Økonomi- og Planudvalget.

Dansk Folkepartis (3 medlemmer) stemmer imod den foreslåede bevilling af arbejdsmarkedets økonomiske midler.

DF anbefaler i stedet at den omprioriterede økonomi i Jobcenteret i alt kr. 700.000 (2016 og 2016) fremover indgår i realistiske arbejdsmarkeds foranstaltninger til fremme af beskæftigelsen i sin helhed.

Tilføjelse til indstilling: "i alt" 2 medarbejdere.

Økonomi

Hidtil er lønningerne til de to ansatte projektmedarbejdere i ITMV finansieret ved Helhedsplanen samt ved bekæftigelsesmidler fra konto 5.98. Jobcenteret har omprioriteret beskæftigelsesmidlerne, og finansierer i 2016 kr. 350.000 til ITMV, hvilket er en halvering af den hidtidige finansiering. Jobcenter Vallensbæk forventes at medfinansiere det forholdsmæssige samme beløb i 2017, hvilket betyder, at der i perioden 1. januar 2016 – 31. august 2017 mangler kr. 572.000 til dækning af lønudgifter for de to ansatte i projektet.

Det foreslås derfor, at Ishøj Kommune pr. januar 2016 finansierer det resterende beløb på kr. 572.000 til IMTV for perioden 01.01.2016 - 31.08.2017. Således sikres det, at de gode indsatser og effekter af ITMV bevares i den periode, som Helhedsplanen løber.

Det anbefales endvidere, at midlerne til finansiering af ITMV tages fra Beskæftigelsespuljen for 2016/2017.  

Vedhæftet er uddybende notat om I Tråd Med Verden.

Bilag

Resume

Med baggrund i midler fra investeringsoversigten Vejlebroskolen sfo 2-3, renovering, er der udarbejdet et udkast til helhedsplan omkring nedrivning af Lille Vejlegård, samling af Vejlebroskolens sfo på skolen, udbygning af skolens kantine og ombygning af lokaler til Håndværk og Design.

Sagsfremstilling

Der er i investeringsoversigten samlet afsat 6 mio. kr. til projektet omhandlende Vejlebroskolen sfo 2-3, renovering. Udkastet til helhedsplan er udarbejdet i tæt dialog med skoleledelsen.

I forslaget lægges op til at nedrive Lille Vejlegård da det vil kræve en investering på 6 mio. kr. at renovere gården. I den forbindelse lægges der op til, at den del af Vejlebroskolens sfo, som p.t. har til huse i Lille Vejlegård flyttes til lokaler på skolen sammen med den øvrige sfo. Sammenlægningen af sfo’en giver god mening i forhold til den daglige pædagogiske praksis og sammentænkning med skolen.

Skolen er inddraget, og vil fortsat være inddraget i projektet, og skal ud fra udkastet drøfte og komme med forslag til den endelige placering og udformning, herunder udformning af kantinen, indretning af lokaler og placering af klasser.

Projektet tiltænkes udført som hovedentreprise, udbudt i begrænset licitation til lokale håndværkere, samt enkelte håndværkere uden for lokalområdet, der har vist interesse for projektet. Projektet vil blive udbudt af flere omgange, indeholdende en eller flere af helhedsplanens etaper. Etape 1 til 3 er primært ombygningsarbejder i de eksisterende lokaler. Helhedsplan og beskrivelse og tegninger over etapeplan er vedhæftet som bilag.

Der søges i denne sag om midler til etape 1: Lokaler til musik og lokale til servicepersonale.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at

 • der frigives 1 mio. kr. til etape 1, og at uforbrugte midler godkendes til videreførelse til 2016
 • udkast til helhedsplan godkendes
 • Borgmesteren bemyndiges til at indgå kontrakt for etape 1 inden for 1 mio.kr.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets og Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tilrådt

Økonomi

Der er til projektet afsat 1 mio. kr. i investeringsoversigten i 2015 og 5 mio. kr. i 2016. Det fremlagte projekt er budgetteret til i alt 6 mio. kr. Der henvises til budget for projektet, som er vedhæftet som bilag.

Bilag

Resume

Medfinanseringsprojekt omkring klimatilpasning af Det Lille Erhvervsområde ved Industrivangen og Industriskellet i Ishøj.

Sagsfremstilling

Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune påtænker at indgå aftale om et medfinanseringsprojekt omkring klimatilpasning af Det Lille Erhvervsområde. Projektet blev behandlet på bestyrelsesmøde i forsyningen den 28. oktober 2015, og omhandler anlæggelse af små grøfter, såkaldte wadier, langs Industrivangen og Industriskellet til håndtering af regnvand fra fortove samt byrum og tage fra matriklerne. Regnvandet forsinkes i regnvandsbassiner på Engen og Bakkedalen (se bilag) med rekreative og bynære naturoplevelser samt en Multiplads, der til hverdag har funktion som en sports- og opholdsplads, parkeringsplads, og som under ekstremregn benyttes som et bassin.

Hvis aftalen om medfinansiering indgås i 2015, kan Ishøj Forsyning afholde alle anlægs- og driftsomkostninger til klimatilpasningsprojektet. I 2016 nedsættes forsyningens mulighed for medfinansiering til 75% af omkostningerne.

Da aftalen derfor anbefales indgået i 2015, anbefales det, at Byrådet bemyndiger administrationen til at indgå aftalen med Ishøj Forsyning i lighed med Kommunens aftale med Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose om etablering af nødpumpe ved Ishøj Havn.

Der er opstillet økonomioverslag for dette projekt og for en traditionel kloakteknisk løsning, som indebærer, at regnvandsledningerne i vejene opdimensioneres betydeligt. Det forelagte projekt er vurderet som omkostningseffektivt for forsyningen.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Byrådet bemyndiger administrationen til inden udgangen af 2015 at indgå aftale med Ishøj Forsyning om klimatilpasning af Det Lille Erhvervsområde ved Industrivangen, idet det pågældende projekt er hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt og ikke indebærer udgifter for kommunen, idet byinventar dog ikke er indeholdt i projektet.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets og Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Poul Jørgensen (O) undlader at tage stilling.

Økonomi

Det økonomiske overslag for anlægget af den traditionelle kloaktekniske løsning er 25,6 mio. kr.
Det økonomiske overslag for anlægget af det alternative forslag er 21,6 mio. kr.
For begge løsninger vil den årlige driftsudgift være ca. 1,1 mio. kr. finansieret af Ishøj Forsyning.

Lovgrundlag

Medfinansieringsbekendtgørelsens §3 om projekter i rekreative områder samt §4 om projekter i/på veje.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møderne den 21. september 2015, at sende forslaget til reviderede ernæringsprincipper for børn og unge 0 - 16 år i høring i skole- og dagtilbudsbestyrelse og Ungdomsskolebestyrelse i perioden fra 22. september - 5. november 2015.

Sagsfremstilling

Forslaget til 'Ernæringsprincipper 2015 for børn og unge 0 - 16 år' bygger på en revision af ernæringsprincipperne fra 2008.  Baggrunden er, at der er kommet ny viden og nye officielle anbefalinger på kostområdet fra Fødevarestyrelsen, og at Byrådet i 2014 traf beslutning om, at alle børn i kommunens dagtilbud får et sundt frokostmåltid.

I forbindelse med indførelse af frokostordningen har Byrådet besluttet, at Medborgerpolitikkens principper om 'at mangfoldighed er Ishøjs styrke' skal respekteres, også i kostvalget i dagtilbuddene. Det betyder blandt andet, at der skal serveres en varieret kost i kommunens dagtilbud, der tilgodeser alle forældrenes ønsker, således at der ikke af religiøse grunde på forhånd vælges nogle kosttyper fra. Det er fortsat forældrene i de enkelte dagtilbud, der beslutter det konkrete kostvalg. Det er endvidere besluttet, at den nedre grænse for den økologiske andel af kosten skal være 50 %. 

Det fremgår af ernæringsprincipperne at formålet er, at give børn og unge gode sundhedsfremmende livsvaner, der forebygger kostrelaterede sygdomme senere i livet.

En bred tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe har udarbejdet forslaget til nye ernæringsprincipper. Det vil sige repræsentanter fra dagtilbud, skoler, sundhedsplejen, Center for Børn og Undervisning og Familiecenteret. Tovholdere for arbejdsgruppen er børne- og ungelæge Tove Billeskov og pædagogisk konsulent Tommy Johansen.

De indkomne høringssvar er vedhæftet dagsordenen sammen med et kort notat vedr. høringssvarene. De indkomne høringssvar give ikke anledning til, at administrationen foreslår ændringer i ernæringsprincipperne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at de reviderede ernæringsprincipper for børn og unge 0-16 år godkendes, dog med følgende ændring i teksten i Princip 8.
'For at reducere sukkerforbruget tilbydes der sædvanligvis ikke slik, saft, sodavand og søde morgen- og mellemmåltider i dagtilbud, sfo'er, skoler og Ungdomsskolen' - sædvanligvis erstattes af 'i dagligdagen'.

Beslutning

Tiltrådt

Venstre ( 2 medlemmer ) støtter den tværfaglige arbejdsgruppes formulering.

Bilag

Resume

Ishøj Vand A/S´s Regulativ skal tilpasses ændret lovgivning.

Sagsfremstilling

Ifølge vandforsyningsloven skal almene vandforsyningsanlæg udarbejde et regulativ med de nærmere regler om retten til forsyning med vand og om de forpligtelser, der påhviler ejendommens ejer. Forsyningens gældende regulativ trænger til en revidering. Regulativet blev behandlet på bestyrelsesmøde i forsyningen den 28. oktober 2015, og skal herefter godkendes af Byrådet.

Regulativet er udarbejdet efter Naturstyrelsens vejledning fra 2013. Vejledningen har generelt angivet den bedste løsning for regulering af forholdene mellem vandforsyningen og dens forbrugere. Regulativet erstatter det tidligere ”Regulativ for vandforsyning” fra den 2. november 2010. I (Bilag 7.A) er ny tekst markeret med rødt. Ændringerne er dels redaktionelle og dels præciseringer indenfor nedenstående konkrete afsnit:

1. Indledende bestemmelser
2. Ishøj Forsynings styrelse
3. Ret til forsyning med vand
5. Stikledninger
6. Opretholdelse af tryk og forsyning
8. Vandinstallationer
9. Afregningsmålere
12. Anlægsbidrag
15. Klage m.v.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at ” Regulativ for Ishøj Vand A/S vandforsyningsanlæg” godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstillling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Ebbe Rosenberg (A) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010

Bilag

Resume

Ishøj Spildevand A/S´s betalingsvedtægt skal tilpasses ændret lovgivning.

Sagsfremstilling

Spildevandsforsyningsselskabet skal sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne og kommunalbestyrelsen skal godkende at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med lovgivningen.

Betalingsvedtægten blev behandlet på bestyrelsesmøde i forsyningen den 28. oktober 2015, og erstatter den tidligere betalingsvedtægt fra 1. januar 2015. I (Bilag 10.A) er ny tekst markeret med rødt. Ændringerne er dels redaktionelle og dels præciseringer indenfor nedenstående konkrete afsnit:

 • administrative afgørelser
 • fastsættelse af takster
 • vejbidrag
 • forbrugerrepræsentation og
 • klageadgang.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at ”Ishøj Spildevands betalingsvedtægt dateret  januar 2016” godkendes.

Der blev udleveret revideret betalingsvedtægt Ishøj Spildevand 2016 på mødet.

Bilaget erstatter bilag 10.A på dagsordenen.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Afsnittet "Bilaget erstatter bilag 10. A på dagsordenen" slettes.

Tiltrådt

Ebbe Rosenberg (A) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010

Bilag

Resume

Kommunen skal godkende, at taksten overholder det prisloft, der er besluttet af Forsyningssekretariatet, samt godkende at selskabets budget balancerer efter princippet ”hvile i sig selv”. Endvidere skal kommunen godkende, at der stilles garanti for forsyningens optagelse af et lån på 5,5 mio. kr., samt godkende takstbladet for Ishøj Vand.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ishøj Forsyning har på bestyrelsesmøde i forsyningen den 28. oktober 2015 fastsat vandtaksten til 18,07 kr./m3 ekskl. moms for 2016 som er den samme som i 2015. Taksten overholder det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft på 21,97 kr./m3 ekskl. moms. Taksten tager hensyn til, at planlagte investeringer på 7 mio. kr. kan gennemføres med en låneoptagelse på 5,5 mio. kr.

Plan-, Bygge- og Miljøcenter vurderer taksterne for 2016 således, at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.

For at gennemføre de planlagte anlægsinvesteringer, vil Ishøj Forsyning optage en byggekredit hos Kommunekredit, der efterfølgende konverteres til anlægslån, når byggekreditten udløber. Lånene optages på baggrund af en kommunal garantistillelse. Kommunen kan garantere for lånene, uden at det belaster kommunens låneramme. Ishøj Vand betaler en engangs provision til Ishøj Kommune på 1% ved garantiens optagelse.

Forsyningssekretariatets prisloft for 2016 (Bilag 5.A), driftsbudget for 2016 (Bilag 5.B), anlægsbudget for 2016 (Bilag 5.C) samt Bidrag og gebyrer for Ishøj Vand (Bilag 6.A) vedlægges.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at vandtaksten for vand på 18,07 kr./m3 ekskl. moms, samt de tilhørende gebyrer og bidrag for 2016 godkendes, samtidig godkendes en kommunal garantistillelse på 5,5 mio. kr. til Ishøj Forsynings anlægsinvesteringer. Godkendelsen betinger en indbetaling af provision til Ishøj Kommune fra Ishøj Forsyning på 1% af den angivne garantistillelse ved dennes optagelse svarende til 55.000,- kr.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Ebbe Rosenberg (A) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

Lovgrundlag

Vandsektorloven af den 12. juni 2009

Bilag

Resume

Kommunen skal godkende, at taksterne overholder det prisloft, der er besluttet af Forsyningssekretariatet, samt godkende at selskabets budget balancerer efter princippet ”hvile i sig selv”. Endvidere skal kommunen godkende, at der stilles garanti for forsyningens optagelse af et lån på 10,5 mio. kr., samt godkende standardtilslutningsbidraget for Ishøj Spildevand A/S.

Sagsfremstilling

I Ishøj Forsyning spildevand har bestyrelsen på mødet i forsyningen den 28. oktober 2015 fastsat 3 takster. Takst 1 gælder for almindelige forbrugere og virksomheder med et mindre vandforbrug. Takst 2 og 3 gælder for virksomheder med et større vandforbrug.

Bestyrelsen for Ishøj Forsyning har fastsat spildevandstaksterne således:
1. Takst 1 (100 %) på 25,93 kr./m3 ekskl. moms (gældende for forbrug for alm. borger og erhverv med forbrug < 500 m3 pr. år),
2. Takst 2 (88 %) på 22,82 kr./m3 ekskl. moms (gældende kun for erhverv med forbrug mellem 500 – 20.000 m3 pr. år),
3. Takst 3 (64 %) på 16,60 kr./m3 ekskl. moms (gældende kun for erhverv med forbrug 20.000> m3 pr. år),

Taksterne overholder det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft på 33,57 kr./m3 ekskl. moms. Taksterne tager hensyn til, at planlagte investeringer på 19,5 mio. kr. kan gennemføres med en låneoptagelse på 10,5 mio. kr.

I 2015 var taksterne henholdsvis:
Takst 1 25,92 kr./m3
Takst 2 23,85 kr./m3
Takst 3 19,70 kr./m3

Plan-, Bygge- og Miljøcenter vurderer taksterne for 2016 således, at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.

For at gennemføre de planlagte anlægsinvesteringer, vil Ishøj Forsyning optage en byggekredit hos Kommunekredit, der efterfølgende konverteres til anlægslån, når byggekreditten udløber. Lånene optages på baggrund af en kommunal garantistillelse. Kommunen kan garantere for lånene, uden at det belaster kommunens låneramme. Ishøj Vand betaler en engangsprovision til Ishøj Kommune på 1% ved garantiens optagelse.

Forsyningssekretariatets fremsendte prisloft for 2016 vedlægges (Bilag 8.A), driftsbudget for 2016 (Bilag 8.B), anlægsbudget for 2016 (Bilag 8.C).

Standardtilslutningsbidraget for Ishøj Spildevand skal ifølge betalingsvedtægten indeksreguleres årligt. I 2016 fastsættes bidraget til kr. 50.651,28 ekskl. moms.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at spildevandstaksterne på henholdsvis 25,93, 22,82 og 16,60 kr./m3 ekskl. moms, samt standardtilslutningsbidraget på 50.651,28 ekskl. moms for 2016, godkendes. Samtidigt godkendes en kommunal garantistillelse på 10,5 mio. kr. til Ishøj Forsynings anlægsinvesteringer. Godkendelsen betinger en indbetaling af provision til Ishøj Kommune fra Ishøj Forsyning på 1% af den angivne garantistillelse ved dennes optagelse svarende til 105.000,- kr.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Ebbe Rosenberg (A) deltog ikke i sagen p.g.a. inhabilitet.

Lovgrundlag

Vandsektorloven af den 12. juni 2009
Betalingsloven af den 7. juni 2010
Ændring af betalingsloven af den 4. juli 2013
Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. af den 2. september 2013

Bilag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fremtidens plejeboligbehov i Ishøj. Arbejdsgruppen har til formål at undersøge det fremtidige behov for plejeboliger i Ishøj Kommune.

Kommissorium er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at kommissorium for arbejdsgruppen godkendes, og at der udpeges yderligere en repræsentant fra Social- og Sundhedsudvalget til arbejdsgruppen.

Sagen har været sendt til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Handicaprådet indstiller Jan Diemer med Helle Nees som suppleant og Formanden Leif Christoffersen for Seniorrådet indtræder i arbejdsgruppen.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Byrådets repræsentanter:

1. Formand Merete Amdisen

A

2.

 

3.

 

 

Beslutning

Byrådets repræsentanter:

1. Formand Merete Amdisen

A

2. Annelise Madsen

A

3. Lennart Nielsen

V

Tiltrådt

Bilag

Resume

Der søges 2 mio. kr. frigivet til Vibeholmskolens udearealer.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 24. juni 2015 blev det besluttet, at der skal ske en gennemgribende renovering af Vibeholmskolens udearealer over en årrække.

I 2015 blev der udarbejdet en helhedsplan for skolens udearealer blandt andet for at få tidssvarende udearealer. Første etape pågår og forventes afsluttet slut december 2015. For at kunne fortsætte med udarbejdelsen af hovedprojektet for etape 2 henover årsskiftet, vil der være behov for frigivelse af midler inden årsskiftet.

Ifølge investeringsoversigten er der afsat 8 mio. kr. til de kommende 4 etaper.

Fordelingen af budgetlagte midler er således:
2016 – 2 mio. kr.
2017 – 2 mio. kr.
2018 – 2 mio. kr.
2019 – 2 mio. kr.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at 2 mio kr. til renovering af Vibeholmskolens udearealer frigives jf. investeringsoversigten.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

I investeringsoversigten for 2016 er der afsat 2 mio. kr. til Vibeholmskolens udearealer, som nu søges frigivet og anvendt i anden etape.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om endeligt at vedtage lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken med de anbefalede ændringer i forhold til præciseringer i forhold til støj fra jernbane.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at opføre rækkehuse på de to græsarealer mod Ishøj Boulevard og Ishøj Søvej på begge sider af Vejleåparken.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 7. september til og med 1. november 2015. I høringsperioden er der indsendt flere høringssvar. Et høringssvar fra BaneDanmark omhandler præciseringer af et overhalingsspor mellem Ny Ellebjerg og Hundige og de tilhørende støjgener fra jernbanen. To høringssvar fra beboere i Vejleåparken omhandler bekymring over manglende parkeringspladser i området, og at de grønne arealer bliver nedlagt. Desuden er der kommet to høringssvar fra beboere i Strandgårdsparken, der omhandler støj, indsigts- og udsigtsgener, trafik, færre grønne områder samt lavere ejendomsværdi. Derudover er der indsendt en underskriftindsamling imod lokalplanen fra 28 beboere i Strandgårdsparken, der bor ud mod Ishøj Boulevard. Der er ikke modtaget høringssvar vedrørende miljøscreeningen.

Der er udarbejdet et notat med kommentarer til høringssvarene, hvor det anbefales, at der sker præcisering vedr. støj.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at de medtagne høringssvar alene giver anledning til ændringer vedr. støj og
at lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken endeligt vedtages og offentliggøres.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Salgsindtægten for disse arealer forventes ca. at svare til kommunens andel af byggeriets omkostninger.

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Beslutning

Tiltrådt

Resume

I denne sag orienteres om udtrædelser af skolebestyrelsen på Ishøj Skole og om at der skal afholdes suppleringsvalg

Sagsfremstilling

Helle Würtz har meddelt, at hun udtræder af skolebestyrelsen på Ishøj Skole.

Jf. Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen §4, stk.1, kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten skriftligt har meddelt Byrådet om udtræden, og har modtaget en bekræftelse på udtrædelsen fra Byrådet.

Jf. Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen skal der, er der ved ledighed i skolebestyrelsen ingen stedfortrædere for forældrerepræsentanterne, holdes der snarest muligt suppleringsvalg med henblik på besættelse af den ledige plads i skolebestyrelsen i resten af valgperioden og eventuelt valg af yderligere stedfortrædere.

Derfor skal der sammensættes en valgbestyrelse på skolen til at forstå valget på Ishøj Skole. Valgbestyrelsen skal bestå af skolens leder, formanden for skolebestyrelsen og et medlem udpeget af Byrådet.

Ole Wedel-Brandt er Byrådets medlem af valgbestyrelsen.

Center for Børn og Undervisning vil sammen med valgbestyrelsen bistå suppleringsvalget med de frister, der gælder for indkaldelse. 

Indstilling

Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i august 2015, at der skal oprettes et udsatteråd i Ishøj Kommune. Udsatterådet skal repræsentere socialt udsatte borgere i Ishøj Kommune, og skal bestå af 4 brugermedlemmer, 2 politiske medlemmer samt 2 brugermedlemmer udpeget af organisationerne Sind og Lænken.

På byrådsmøde d. 6. oktober 2015 blev Merete Amdisen (A) og Poul Jørgensen (O) valgt til Udsatterådet.

Den 12. november 2015 blev der afholdt valgmøde i Café Vildtbanehus. Her blev der valgt 4 brugermedlemmer og 2 suppleanter til Udsatterådet.

De valgte medlemmer er:

 • Mogens Christensen
 • Sean Larsen
 • Kenneth Nielsen
 • Alice Thyra Agerris
 • Karina Pultz (suppleant)
 • Helle Rasmussen (suppleant)

Der er derudover blevet udpeget 2 brugermedlemmer fra henholdsvis Sind og Lænken:

 • Helle Nees, repræsenterer SIND
 • Marianne Rasmussen, repræsenterer Lænken.

Indstilling

 Det indstilles, at ovenstående tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Albertslund, Gladsaxe, Herlev, Ishøj og Vallensbæk kommuner har i samarbejde med erhvervsskolerne Københavns Tekniske Skole (KTS), Technical Education Copenhagen (TEC), Uddannelsescenter København Vest (CPH West), København Nord (Knord) og de tre UU centre UU-Center Syd, UU-Vestegnen og UU-Nord samt Region Hovedstaden gennemført et treårigt projekt med titlen 'Young Skills – Klædt på til erhvervsuddannelse'.

Sagsfremstilling

Projektet er nu afsluttet, og der er udarbejdet en evalueringsrapport, et inspirationskatalog og et kort notat, der beskriver de vigtigste pointer og resultater.

Afslutningen af projektet markeres med en konference, hvor effekten af det gennemførte projekt formidles. Målgruppen for denne konference er uddannelsespolitiske ordfører, kommunalpolitikere og ledere fra kommuner, erhvervsskoler og UU-centre. 

Nogle af de mest markante effekter af projektet er:

 1. Der er etableret et korps af unge rollemodeller fra erhvervsskolerne, som kan rekvireres af folkeskolerne og fortælle om erhvervsuddannelserne på tematimer og forældremøder.
 2. Alle elever i de deltagende kommuners 8. klasser deltager nu i de regionale Skills.
 3. Erhvervsskolerne tilbyder folkeskolerne, at der kan afholdes forældremøder på erhvervsskolerne, så forældre får et indblik i/kendskab til erhvervsuddannelserne.
 4. Der er via diverse fælles arrangementer for udskolingslærere, erhvervsskolelærere og UU-vejledere skabt viden om hinandens fagområder og etableret netværk, der har resulteret i en ændret vejledning.

Effekter af projektet:
På landsplan faldt procenten af elever, der søgte en erhvervsuddannelse fra 19,6 % til 17,5 %.

I de fem Young Skills kommuner steg ansøgningsfrekvensen fra 14,1 % til 17,5 %.

I Ishøj var stigningen 9,9 % point.
I Vallensbæk var stigningen 5,5 % point.
I Herlev var stigningen 5,5 % point.
I Gladsaxe var stigningen 3,9 % point.
I Albertslund var stigningen 2,3 % point.
Hvilket giver en samlet stigning på 3,4 % point.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter

 • at tage orienteringen til efterretning
 • at sende sagen til efterretning i Byrådet. 

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Som det har fremgået af medierne, har SKAT suspenderet brugen af inddrivelsessystemet EFI, og dermed er inddrivelse af restancer til det offentlige, herunder kommunerne, sat i bero.

Ishøj Kommune har ca. 19,3 mio. kr. til inddrivelse i SKAT.

Sagsfremstilling

Som følge af de mange problemer der har været med EFI siden systemets opstart, har SKAT valgt at suspenderer brugen af systemet. Det betyder reelt, at SKAT har sat inddrivelsen af offentlige restancer i bero på ubestemt tid.

Kommunernes Landsforening (KL) har den 10. november 2015 meddelt, at de på et møde med Skatteministeriet vedrørende inddrivelse af kommunernes restancer er blevet oplyst, at EFI har efterladt en massiv oprydningsopgave. Denne vil i en rum tid fremover beslaglægge størsteparten af de manuelle ressourcer, der er tiltænkt inddrivelsesopgaven i SKAT.

Flere kommuner har henvendt sig til KL om, hvorvidt det vil kunne have konsekvenser for KL´s forhandlinger med Skatteministeriet, hvis kommunerne opprioriterer deres opkrævningsindsats. Dette mener KL ikke.

På nuværende tidspunkt er der ikke overblik over, i hvor stort omfang suspensionen af EFI vil betyde direkte økonomiske tab for kommunerne, og i hvor stort omfang der vil være tale om en likviditetsforskydning. Såfremt den manglende inddrivelse primært er en likviditetsforskydelse, vil provenuet af en intensiveret opkrævning komme hjem på et senere tidspunkt. KL opfordrer derfor kommunerne til individuelt at vurdere, hvor mange ressourcer de har mulighed for og interesse i at sætte af til opgaven, og derfra tage en beslutning om, hvorvidt man ønsker at intensivere opkrævningen.

Ishøj Kommune har pt. restancer i størrelsesorden 19,3 mio. kr. (ultimo oktober 2015) til inddrivelse i SKAT. Tallet må forventes at stige, indtil der kommer en afklaring på inddrivelsesarbejdet i SKAT.

I udgangspunktet foregår det kommunale opkrævningsarbejde i Ishøj Kommune som hidtil, med anvendelse af de samme ressourcer som hidtil.

Administrationen følger udviklingen løbende.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orienteringen foreløbig tages til efterretning. Det undersøges, hvilken ordning Allerød har, da de har indtægter på skatteindrivelse.

Beslutning

Til efterretning

Sagsfremstilling

Kommunens revision Deloitte har den 13. november 2015 fremsendt "Beretning vedrørende beholdningseftersyn ved hovedkassen den 18. september 2015".

I beretningen har revisionen anført to henstillinger:

 • Generelt - afstemning lavet på andre datoer en datoen for beholdningseftersynet.
 • Deposita, arbejder og entrepriser - tre garantier ikke nedskrevet eller frigivet.

Administrationens besvarelse af de anførte henstillinger fremlægges. Revisionen vil ved regnskabsafslutningen følge op på de nævnte forhold.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at administrationens besvarelse godkendes, og at "Beretning vedrørende beholdningseftersyn ved hovedkassen den 18. september 2015" godkendes.

Beslutning

Til efterretning

Bilag