Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 2. marts 2021 kl. 16:00

Virtuelt møde via Teams / Vandværket

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen og orienteringen om underretninger tiltrædes.


Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Byrådet beslutter, at der arbejdes videre med placering af Jobcenter i Ishøj.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Taget af dagsordenen til nærmere undersøgelse.


Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltræder at bud på parcel i Pilemølle Erhverv accepteres.

Resume

Da arbejdet med udførelse af anden etape af støjvolden skal til at gå i gang, skal der besluttes en model for ny placering og etablering af SFO'en "Byggeren" for at gøre plads til støjvolden, samt bevilling dertil. Herudover skal der tages stilling til rammen for opførelse af en ny skolehal ved Vibeholmskolen, som fremgår af investeringsoversigten.

Sagsfremstilling

For at gøre plads til den nye støjvold er det nødvendigt at flytte den eksisterende SFO "Byggeren". Dette projekt indgår i budgetforliget for 2021. Der er ikke afsat anlægsmidler til en ny SFO-bygning.

I budget 2021 er der afsat anlægsmidler til opførelse af skolehal ved Vibeholmskolen. Skolehallen skal etableres med basket-faciliteter iht. budgetforliget for 2021, og eventuelt mulighed for etablering af tilskuerpladser i forbindelse med halbyggeriet.

Det foreslås at opstarte projektet for etablering af en ny skolehal samtidig med SFO-projektet, da der vil være synergi i disse arbejder ift. adgangsveje, forsyning mv., og desuden generes brugerne mindst muligt ift. en samlet byggeproces.

Der er derfor udarbejdet 3 scenarier (som er nærmere beskrevet i bilag) i samarbejde med skolen og de relevante centre.

Scenarie 1:

 • SFO'en "Byggeren" bygges sammen med eksisterende SFO "Krudthuset", og der opføres ny idrætshal med multirum.

Der skal påregnes omkring 1400 m² til halbyggeriet, og der vil i en projekteringsfase blive kigget på muligheden for tilskuerpladser.

Scenarie 2:

 • Der opføres en ny pavillonbygning til SFO'en "Byggeren" samt idrætshal tilsvarende scenarie 1.

Scenarie 3:

 • SFO'en "Byggeren" opføres som en integreret del af skolehallen.

Administrationen og skolen anbefaler, at der arbejdes videre med scenarie 1. Det sker på baggrund af argumenterne, som fremgår af vedlagte bilag, primært at der opnås synergier ved at bygge "Byggeren" og "Krudthuset" sammen.

Særligt til Teknik- og Bygningsudvalget fremlægges beslutning om udbudsformer for de forskellige scenarier beskrevet i bilaget herfor.

Økonomi

Der er i investeringsoversigten i budget 2021 afsat 6 mio. kr. i 2021 og 9 mio. kr. i 2022 til opførelse af hal ved Vibeholmskolen. Der søges anlægsbevilling på 15 mio. kr. til projektering og udførelse. Projektet forventes udført i 2021 og 2022.

Der er ikke indarbejdet anlægsmidler i investeringsoversigten til nedrivning af eksisterende SFO-bygning og etablering af ny SFO. Udgifterne til opførelsen er på ca. 3,4 mio. kr. (scenarie 1) eller 3,9 mio. kr. (scenarie 2). I støjvoldprojektet er der afsat 1 mio. kr. til bistand til at flytte SFO. Det forslås, at den resterende del af udgifterne til SFO-projektet - i alt 2,4 mio. kr. for scenarie 1 eller 2,9 mio. kr. for scenarie 2, finansieres af de forventede overførsler fra mindreforbrug i 2020 indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets samlede budget, som i forbindelse med årsafslutningen forventes at tilgå kassebeholdningen. Der er tradition for, at udgifter til nye projekter kan dækkes af Økonomi- og Planudvalgets pulje, men et træk af denne størrelse vil næsten tømme puljen for resten af 2021.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at

 • der arbejdes videre med scenarie 1 for flytning af SFO "Byggeren" og etablering af skolehal ved Vibeholmskolen,
 • der gives anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til etablering af SFO med finansiering af 1 mio. kr. fra støjvoldprojektet, og af 2,4 mio. kr. over kassebeholdningen af de midler, som forventes at komme fra mindreudgifter i Børne- og Undervisningsudvalgets regnskab for 2020.
 • der gives anlægsbevilling på 15 mio. kr. til halbyggeriet med finansiering over de afsatte rådighedsbeløb til formålet i investeringsoversigten i Budget 2021.

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at udbudsform og bydende godkendes, idet der dog tilføjes to nye tømrere som bydere.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets og Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.


Beslutning

Tiltrådt.


Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstilling om flytning af SFO og etablering af skolehal ved Vibeholmskolen tiltrædes.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Loaklaftale mellem Ishøj Kommune og Ishøj Lærerkreds godkendes.

Sagsfremstilling

Ingen spørgetid.

På grund af Corona-restriktioner, er der ikke adgang for offentligheden til byrådsmødet.

Beslutning

Ingen spørgsmål.

Resume

I perioden fra 11. marts 2020 til i dag har Ishøj Kommune haft stor fokus på at nedbringe smittetrykket, og i den forbindelse er der året igennem igangsat forskellige initiativer og aktiviteter.

Sagsfremstilling

Fra 11. marts 2020 til i dag har en stor del af Ishøj Kommunes medarbejdere beskæftiget sig med corona-relaterede opgaver. I bilag 1 beskrives corona-relaterede aktiviteter måned for måned.

Bilag 2 og 3 indeholder billeder af det grafiske materiale, der er uddelt til borgerne i Ishøj og ophængt på strategiske pladser.

Indstilling

Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om, at flere borgere skal testes to gange om ugen for, at genåbningen af samfundet kan ske. Der er behov for at opbygge en egen podekapacitet i kommunen, der i forbindelse med genåbning af skolerne vil kunne teste både personale og de store elever. Der kan som udgangspunkt peges på to muligheder. Den ene mulighed er at rekruttere internt i organisationen. Det vil betyde en omlægning af nuværende opgaver for udvalgte medarbejdere, og dermed et reduceret serviceniveau. Den anden mulighed er at rekruttere eksternt til opgaven, hvilket vil betyde merudgifter for kommunen, som dog vil være en del af coronaregnskabet.

Sagsfremstilling

Med åbning for fysisk fremmøde på skoleområdet forventes der et behov for systematisk Covid-19 kvik-test af såvel ansatte som store skoleelever. Administrationen foreslår en model, hvor der rekrutteres personale til opgaven, og så vidt muligt unge Ishøj borgere. Administrationen anbefaler endvidere, at Ishøj Ungdomsskole får ansvaret for at rekruttere og lede podepersonalet i samarbejde med skolerne. Derudover vil det være sundhedsplejen på de pågældende skoler, som via delegation vil have det sundhedsfaglige ansvar og tilsyn med podeopgaven på skolerne.

Det er endnu uvist, hvornår de store elever får lov til at komme fysisk i skole, og om alle eleverne får mulighed for at starte samtidig. Administrationen har estimeret udgiften til ansættelse af podepersonale op til 1,5 mio. kr., såfremt alle elever får lov til at starte samtidig fra midten af marts. Administrationen vurderer ikke, at det er muligt at finde den fornødne kapacitet i egen organisation til opgaven, uden at det vil gå udover serviceniveauet, hvorfor der peges på ekstern rekruttering til opgaven. KL opfordrer til, at der etableres en så fleksibel model som muligt i kommunerne, hvilket den foreslåede model er. Der vil være mulighed for at skrue op og ned alt efter det fremadrettede behov. Podeindsatsen vil kunne medregnes som en del af kommunens ekstraudgifter til COVID-håndteringen.

Alle børn over 12 år skal tilbydes test. Test kræver samtykke fra forældrene.

Lovgrundlag

Vi afventer den konkrete lovgivning på området.

Økonomi

De estimerede udgifter til rekruttering af podepersonale til skoleområdet vurderes samlet set til op imod 1.526.000 kr., såfremt alle elever fra 5. - 10. klasse vender tilbage fra 15. marts med fysisk tilstedeværelse på skolerne. Såfremt det kun bliver nogle klasser, der vender tilbage med fysisk tilstedeværelse på skolerne, eller at det bliver på et senere tidspunkt, vil de forventede udgifter tilsvarende reduceres. Da beløbets størrelse er usikkert, søges der om bevilling i forbindelse med budgetopfølgningen i april

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at forslag om etablering af podeteam i forbindelse med genåbning godkendes, og at bevillingen søges ved budgetopfølgningen i april.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Ishøj Boligselskab har ansøgt Ishøj Kommune om økonomisk tilskud til etablering af 57 spritdispensere. Dispenserne ønskes opsat inde i opgangene i boligafdelingerne til forebyggelse af Coronasmitte. På baggrund af ansøgningen foreslås det at oprette en pulje, som boligselskaberne i Ishøj Kommune kan søge penge fra til smitteforebyggende tiltag. Det kan eventuelt overvejes, om der skal være et krav om egenfinansiering for boligselskaberne på minimum 25 % af udgiften, og om ikke uforbrugte midler i puljen skal udløbe ved udgangen af 2021.

Sagsfremstilling

Beboerne i Ishøj Boligselskab er utrygge ved det nuværende høje smittetryk med Corona i Ishøj Kommune og opsætning af spritdispensere i opgangene kan medvirke til forebyggelse af Coronasmitte. Da indkøb af dispenserne økonomisk er en udgift, som ifølge Ishøj Boligselskab ikke vil kunne afholdes indenfor boligselskabets økonomiske rammer, ansøges der om et engangsbeløb, hvorefter Ishøj Boligselskab selv står for opsætning og fremtidig drift af dispenserne (herunder opfyldning af sprit). Tilbud er fremsendt på indkøb af 57 dispensere på i alt 52.126,50 kr. ex. moms (beregning er vedlagt som bilag).

Da situationen kan være den samme i andre boligorganisationer i Ishøj Kommune, samtidig med et akut behov for at få nedbragt smittetallene i Ishøj Kommune, foreslås det at oprette en pulje, som boligorganisationerne kan søge penge fra, til smitteforebyggende tiltag. Da det er vigtigt at få iværksat tiltagene hurtigst muligt, udbetales midlerne fra puljen efter først-til-mølle-princippet.

Lovgrundlag

I forhold til kommunalfuldmagtens regler er det som udgangspunkt ikke tilladt at yde støtte til virksomheder, enkeltpersoner eller særlige grupper af borgere, medmindre der er lovhjemmel til det. Der ses ikke at være direkte hjemmel i bekendtgørelserne udstedt i medfør af epidemiloven eller i sundhedsloven til at yde støtte til boligselskaberne i forhold til forebyggelse af Coronasmitte. Ud fra almennyttekriteriet kan kommunen dog gennemføre foranstaltninger, som kommer alle kommunens borgere, eller en sagligt afgrænset kreds af borgere, til gode. Henset til den nuværende situation med særligt høje smittetal i Ishøj Kommune, hvor kommunen i forvejen med hjælp fra sundhedsmyndighederne gør en ekstraordinær indsats for at forebygge og bekæmpe udbredelsen af Corona, kan puljen anses for et vigtigt sundhedsfremmende tiltag, som vil komme mange af borgerne i Ishøj Kommune til gode.

Økonomi

De 500.000 kr., som foreslås afsat til puljen, finansieres af kassebeholdningen, der efterfølgende afrapporteres til KL/staten som en Corona udgift.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der tillægsbevilges 500.000 kr. til oprettelse af en pulje, hvorfra boligorganisationerne kan søge midler til tiltag, der kan forebygge Coronasmitte. Administrationen behandler indkomne ansøgninger til puljen, og fordeler pengene til relevante tiltag efter først-til-mølle-princippet. Dog kan der højst udbetales 50.000 kr. fra puljen pr. boligorganisation. Eventuelt uforbrugte midler i puljen tilbageføres til kassen ved udgangen af 2021.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der skal udarbejdes nye tildelingskriterier.

Forslag til tildelingskriterier eftersendes inden byrådsmødet.

Supplerende sagsfremstilling:

Siden Økonomi- og Planudvalgsmødet den 22. februar er der foretaget en undersøgelse af behov og eventuelle ønsker om tiltag i boligorganisationerne og i de største ejerforeninger med etageboliger (bilag vedlagt). Der er ca. 6.274 lejemål/boliger i alt (i boligorganisationerne 5.005 lejemål og i alle ejerforeningerne 1.269 boliger). Efter gennemgang af undersøgelsen forslås, at der højst kan udbetales 100 kr. (ex. moms) pr. lejemål/bolig fra puljen pr. boligorganisation/ejerforening. Forslag til tildelingskriterier er vedlagt i bilag 3.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der tillægsbevilges 500.000 kr. til oprettelse af en pulje, og at pengene tildeles efter kriterierne i bilag 3.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Det foreslås, at etablere et nyt Center for Beskæftigelse (Jobcenter Ishøj) bestående af overførte medarbejdere fra Jobcenter Vallensbæk, Ydelsesteamet samt Ishøj Uddannelse og Job med undtagelse af medarbejdere, hvis opgaver retter sig mod folkeskolen. Det foreslås endvidere, at der snarest opslås en stilling som jobcenterchef, der får opgaven med at planlægge og etablere et nyt jobcenter i Ishøj.

Sagsfremstilling

Ophøret af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk, herunder ikke mindst hjemtagning af beskæftigelsesindsatsen nødvendiggør en organisationsændring. I vedhæftede bilag har direktionen forsøgt at beskrive nogle af de menneskelige, demokratiske og faglige potentialer og synergier et lokalt jobcenter i Ishøj kan rumme. Bilaget uddyber også den foreslåede organisationsændring. Efter principbeslutning i byrådet den 2. marts sendes den i høring i MED-organisationen både i egen organisation og i Jobcenter Vallensbæk. Herefter forelægges sagen på ny til endelig beslutning i byrådet den 6. april.

Lovgrundlag

Med udligningsreformen blev bl.a. Vallensbæk Kommune sat i udsigt, at det forpligtende samarbejde kunne ophæves. Indtil en lovændring kan gennemføres har Indenrigsministeren besluttet at ophæve størstedelen af det forpligtende samarbejde gennem en dispensation i Lov om forpligtende kommunale samarbejder § 11 a, stk. 2. Undtaget for dispensationen er visse områder på natur- og miljøområdet, der fortsat skal varetages af Ishøj Kommune.

Økonomi

Organisationsændringen har ikke i sig selv økonomiske omkostninger. Ansættelsen af en jobcenterchef koster ca. 1 mio. kr. om året (brutto). Udgiften skal dog ses i det lys, at der ikke følger en jobcenterchef med fra Vallensbæk.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at der etableres et Center for Beskæftigelse (Jobcenter) i Ishøj Kommune, som beskrevet i bilag 1 og 2.

at der snarest muligt opslås en stilling som jobcenterchef.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Den 19. januar 2021 fremsendte Social- og Indenrigsministeriet, nu Indenrigs- og Boligministeriet, en tilkendegivelse om dispensation fra det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk kommuner. Administrationen har i samarbejde med Vallensbæk Kommune udarbejdet et udkast til fælles høringssvar til ministeriet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i juni 2020 at tilkendegive overfor Social- og Indenrigsministeriet, nu Indenrigs- og Boligministeriet, at kommunen ønsker at blive fritaget for kravet om forpligtende kommunalt samarbejde. Det samme gjorde Vallensbæk Kommune. De to kommuner fremsendte derefter en udtalelse til ministeriet.

I udtalelsen tilkendegav kommunerne, at de var enige om, at de ønsker lovgivningen ændret, så der ikke længere er krav om, at Ishøj og Vallensbæk kommuner skal indgå i et forpligtende samarbejde. Indenrigs- og Boligministeriet har nu fremsendt en tilkendegivelse om dispensation fra det forpligtende samarbejde.

Det fremgår, at ministeriet har indhentet udtalelser fra de berørte ministerier om, i hvilket omfang det er fagligt forsvarligt at ophæve kravet om forpligtende samarbejde. Ministeriet har vurderet, at der kan dispenseres fra kravet om samarbejde på:


 • alle opgaver på beskæftigelsesområdet
 • alle opgaver vedrørende genoptræning og socialpædagogisk støtte
 • alle opgaver på det sociale område
 • alle opgaver vedr. specialundervisning af børn og voksne
 • alle opgaver på natur- og miljøområdet med undtagelse af en række specifikke opgaver, herunder
  • visse sager om spildevand
  • visse sager om jordforurening
  • visse sager om naturbeskyttelse

Indenrigs- og Boligministeriet er indstillet på at give dispensationen på en række vilkår. Vilkårene vedrører bl.a. ikrafttrædelse og overførelse af medarbejdere. Vedrørende ikrafttrædelse lægges der fra ministeriets side op til, at der fastsættes et ikrafttrædelsestidspunkt for dispensationen, hvorefter kommunerne selv fastsætter, hvornår den skal tages i brug, og hvornår opgaver og ansvar derefter skal overgå.

Der er udarbejdet et udkast til fælles høringssvar til ministeriet på begge kommuners vegne.
I svaret lægges der op til følgende:

 • Kommunerne takker for muligheden for, at Vallensbæk Kommune kan hjemtage opgaver ved dispensation for lovgivningen.
 • Kommunerne er enige om, at vi ønsker en dispensation på alle de mulige områder.
 • Kommunerne er indforståede med de tilkendegivne vilkår og vil kunne opfylde dem.
 • Kommunerne er enige om, at Ishøj Kommune i samme forbindelse hjemtager opgaverne på beskæftigelsesområdet, der i dag løses af Vallensbæk Kommune.
 • Dispensationen træder i kraft straks, så kommunerne kan igangsætte processen med afklaring af medarbejdere hurtigst muligt.

Vi forventer, at afklaringen af hvilke medarbejdere der følger med opgaverne, vil være færdig inden sommerferien, hvilket tilgodeser medarbejdernes ønske om hurtig afklaring. Dernæst forventer vi, at den endelige overførsel af medarbejdere og opgaver kan ske frem mod årsskiftet, hvorefter ansvaret for opgaver overgår pr. 1 januar 2022. Regnskabsteknisk er det en fordel at ophæve samarbejdet i forbindelse med et årsskifte, og samtidig vil det at vente til årsskiftet sikre den fornødne tid til at forberede gode overleveringer af borgerforløb, medarbejdere og opgaver generelt.

Lovgrundlag

Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Økonomi

Med ophør af det forpligtende samarbejde følger en række etableringsomkostninger. Den langt væsentlige etableringsudgift bliver etableringen af nyt jobcenter, som er beskrevet i punkt 47 på dagsorden. Herudover kan ophøret af det forpligtende samarbejde have nogle driftsøkonomiske konsekvenser, som er vanskelige at opgøre præcist. Økonomi-notat fremsendes inden byrådsmødet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at udkast til fælles høringssvar til Indenrigs- og Boligministeriet godkendes.

Særindstilling: Pia Skourup (V) fastholder særindstilling fra byrådets møde den 2. juni 2020, pkt. 137.

Beslutning

Tiltrådt.

Pia Skourup (V) og Ole Beckmann (V) fastholder særindstilling fra byrådets møde den 2. juni 2020, pkt. 137. Særindstilling vedlægges høringssvaret.

Bilag

Resume

Anlægsprojekter løber ofte over flere år, og det er derfor nødvendigt at overføre uforbrugte anlægsbevillinger til det efterfølgende regnskabsår. Der søges om tillægsbevilling til overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 til 2021 på i alt 59,8 mio. kr. netto.

Sagsfremstilling

Det korrigerede anlægsbudget i 2020 - inkl. overførte uforbrugte midler fra 2019 - udgjorde 182,6 mio. kr. i udgifter og 104,4 mio. kr. i indtægter. Der er afholdt udgifter til anlægsprojekter på i alt 75,2 mio. kr. i 2020. En række anlægsprojekter er ikke færdiggjorte, men fortsætter i 2021, og de uforbrugte midler fra 2020 skal derfor overføres til 2021. Dette sker i praksis i form af en tillægsbevilling. De enkelte anlægsprojekter, der ønskes overført til 2021 er oplistet i vedlagte bilag. Samlet set søges der om overførsel af udgifter på 109,2 mio. kr. og indtægter på 49,4 mio. kr. - i alt 59,8 mio. kr. netto.

Lovgrundlag

Cirkulære om budget- og regnskabssystem, revision mv. for kommuner.

Økonomi

Der gives tillægsbevilling til udgifter på 109,2 mio. kr. og indtægter på 49,4 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 til 2021 for netto 59,8 mio. kr., svarende til udgifter for 109,2 mio. kr. og indtægter for 49,4 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Der fremlægges rammer for budgetlægningen 2022-2025 ligesom procesplan og politisk tidsplan fremlægges.

Sagsfremstilling

Arbejdet med budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 skal påbegyndes, og der fremlægges forslag til tids- og procesplan samt de overordnede rammer for budgetarbejdet. Til orientering fremlægges tillige "Drejebog for budgetarbejdet".

Serviceudgifterne for budgetoverslagsåret 2022 forventes på nuværende tidspunkt at ligge ca. 3,0 mio. kr. over den serviceramme, der udmeldes af KL ultimo juni. Hertil kommer eventuel videreførelse af ændring i rengøringsniveauet, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2021, men som ikke er endeligt fastlagt.

For budget-overslagsåret 2022, der indgik i budget 2021, udvises der en negativ balance på 20,6 mio.kr. I 2023 og 2024 er der ligeledes negativ balance på hhv. 32,3 mio. kr. og 4,6 mio. kr. Samlet set udgør den negative balance i perioden 2022-2024 57,5 mio. kr. som derved reducerer kassebeholdningen. Hertil kommer, at der kan forventes fortsat brug af anlægsmidler til ombygning af i forbindelse med overtagelse af jobcentret.

Der er således, på dette tidlige tidspunkt af budgetlægningen, tegn på, at Ishøj Kommunes serviceramme kan blive udfordret, ligesom der tegner sig et træk på kassebeholdningen ved fortsættelse af det nuværende anlægsniveau. Trækket på kassebeholdningen kan dog modsvares af evt. salg af kommunale ejendomme eller grunde.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at der drøftes eventuelle indledende tiltag, herunder f.eks. ønsker til budgetanalyser, tilvejebringelse af økonomisk råderum, evt. sparerammer eller lignende. Dette kan ske med henblik på at være på forkant med tiltag, der imødegår de beskrevne ubalancer i 2022 og overslagsårene. De beskrevne ubalancer, herunder kommunens indtægtsside og serviceramme, vil først være kendt primo juli måned, efter at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er færdigforhandlet medio juni.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, cirkulære om budget og regnskabssystem, revision mv. for kommunerne.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at budgetlægningen for 2022 og overslagsårene sker efter rammerne beskrevet i bilag 1

at processen udarbejdes jfr. "Drejebog for budgetlægningen 2022-2025"bilag 2

at tids- og procesplanen godkendes jfr. bilag 3

at der drøftes eventuelle tiltag til imødegåelse af den øjeblikkelige ubalance i budget 2022 og overslagsårene.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Ifølge lånebekendtgørelsen skal beslutning om optagelse af lån være truffet af byrådet inden den 31. marts efter det regnskabsår, hvori de låneberettigede udgifter er afholdt. Eventuelle lån skal være optaget senest den 30. april året efter det regnskabsår, hvori de låneberettigede udgifter er afholdt. Der fremlægges forslag til eventuel låneoptagelse vedrørende lånerammen for 2020.

Sagsfremstilling

Kommunernes adgang til at optage lån - også kaldet lånerammen - fremgår af lånebekendtgørelsen. Det er begrænset hvilke udgifter, der giver adgang til automatisk låneadgang. Det gælder udgifter til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger eller anlæg og udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter samt indefrysning af ejendomsskatter.

Hvert år opgøres lånerammen med udgangspunkt i de faktiske afholdte udgifter til de relevante områder i året før.

For 2020 er der mulighed for låneoptagelse på 7.619.030 kr. Beløbet er specificeret i vedlagte bilag.

Administrationen foreslår, at der låneoptages 7,6 mio. kr., og at disse ekstraordinært anvendes til afdrag på vores feriepengeforpligtelse, jf. byrådets beslutning den 6. oktober 2020 punkt 224, vedrørende brug af overskudslikviditet.

Der er i budget 2022-2025 årligt afsat 3,5 mio. kr. årligt til afregning til feriefonden. Ved at optage lånet kan overskudslikviditeten anvendes til ekstraordinær indbetaling med henblik på at nedbringe gælden hurtigere, og dermed spare forrentningen (pt. ca. 2,5 pct.). Gælden til feriefonden er på 93 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er forudsat låneoptagelse i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Der er derfor ikke budgetlagt med udgifter til renter og afdrag til nyt lån i 2021 og fremover.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1.580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier.

Økonomi

Eventuel låneoptagelse vil som udgangspunkt styrke likviditeten, men vil øge kommunens udgifter til afdrag fremadrettet. Hertil kommer øgede renteudgifter, som dog er meget begrænsede med det nuværende renteniveau. Såfremt der låneoptages, og man ikke vælger afdrag til feriefonden, vil likviditeten styrkes yderligere. Det vil øge udgifterne til afdrag og renter yderligere. Det kan oplyses, at det pr. lånt mio. kr. koster 37.844 kr. i afdrag og 4.660 kr. i rente om året. Renten udgør 0,46 pct. pt. Der er tale om fastforrentet lån i Kommunekredit med en løbetid på 25 år.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der søges låneoptagelse for 2020, og at midlerne anvendes til afdrag på vores feriepengeforpligtelsen.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet meddelte den 3. december 2020, at Ishøj og Vallensbæk kommuner tildeles i alt kr. 3.740.935 til projektet ”Psykologisk behandling i PPR”. Der er krav om 20 pct. kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering beløber sig til kr. 971.645 samlet for både Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Byrådet skal træffe beslutning om projektet skal igangsættes, og at den kommunale medfinansiering finansieres fra budgetområde B40.30.05 (Fælles udgifter og –indtægter) vedrørende udgifter til PPR. Dette område dækker udgifter til lønninger af psykologbistand til børn og unge i både Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Medfinansiering vil være en omlægning af den aktuelle psykologbetjening for den målgruppe, som indgår i projektet.

Sagsfremstilling

Med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022 blev der afsat kr. 101,4 mio. til en ansøgningspulje til at støtte implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes PPR-funktioner. Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som administrerer ansøgningspuljen. Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune har i samarbejde med Vallensbæk Kommune ansøgt om støtte fra puljen til at gennemføre projekt ”Psykologisk behandling i PPR”, som omfatter implementering af fire lettere behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har imødekommet ansøgningen med et reduceret tilskudsbeløb på 3.740.935 kr.

Center for Børn og Forebyggelse varetager PPR-funktioner for Vallensbæk Kommunes skoler og dagtilbud. Begge kommuners budget for PPR-området administreres derfor af Center for Børn og Forebyggelse. Omfangsmæssigt udgør betjeningen af Vallensbæk Kommunes skoler og dagtilbud ca. 45 pct. af det samlede budget på PPR-området.

Børne- og Undervisningsudvalget har på møde den 19. oktober godkendt, at der ansøges om puljemidler med krav om medfinansiering. Den kommunale medfinansiering af projekt ”Psykologisk behandling i PPR”, som beløber sig til i alt 971.645 kr., finansieres fra budgetområde B40.30.05 (Fælles udgifter og – indtægter) vedrørende udgifter til PPR. Udgiften er indregnet i de kommende års budgetter.

Nærmere beskrivelse af indholdet i projektet fremgår af punkt 148 på Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 15. december 2020, som er vedhæftet.

Projektperioden er af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastsat fra 1. november 2020 til 31. december 2022. Der vil formentlig blive søgt om forlængelse af perioden, da bevillingen først er givet i december 2020, og fordi den aktuelle Covid-19-situation vanskeliggør opstart af projektet.

Økonomi

De tildelte puljemidler udbetales af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med følgende udbetalingsprofil:

2020: 713.000 kr.; 2021: 1.462.000 kr.; 2022: 1.565.035 kr.

Den kommunale medfinansiering finansieres fra B40.30.05 (Fælles udgifter og – indtægter) til projektbudgettet med følgende overførselsprofil:

2021: 474.359 kr.; 2022: 497.286 kr.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på kr. 713.000 i 2020, kr. 1.462.000 i 2021 og kr. 1.565.035 i 2022.

at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på kr. 713.000 i 2020, kr. 1.462.000 i 2021 og kr. 1.565.035 i 2022.

at den kommunale medfinansiering finansieres fra B40.30.05 (Fælles udgifter og – indtægter) til projektbudgettet med følgende overførselsprofil: kr. 474.359 i 2021 og kr. 497.286 i 2022.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven har afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne udmøntes gennem en tildelingspulje, som har til formål at sikre, at der bliver ansat flere lærere. Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at Ishøj Kommune i 2021 modtager godt 1,6 mio. kr. til formålet. Det svarer til ca. tre lærerstillinger.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede på deres møde i februar en bevillingssag vedr. pulje til generelt løft af folkeskolen 2021. Udvalget besluttede, at midlerne, der i 2021 tilfalder Ishøj Kommune, skal fordeles på tre skoler, og at de midler, der tilføres Ishøj Kommune i de følgende år, prioriteres til de øvrige skoler i kommunen.

Udvalget besluttede ligeledes, at administrationen indhenter bidrag fra skolelederne med henblik på at forelægge forslag for Børne- og Undervisningsudvalget om kriterier for prioriteringer af, hvilke tre skoler, der skal tilføres midler fra 2021 og frem.

Sagsfremstilling

Skolelederne har på møde den 16. februar drøftet fordelingen, og foreslår, at midlerne i 2021 fordeles ligeligt mellem Vejlebroskolen, Gildbroskolen og Strandgårdskolen på baggrund af nedenstående kriterier:

 • Vejlebroskolen og Strandgårdskolen er udtaget til nationalt tilsyn grundet skolernes resultater.
 •  Alle tre skoler er undersøgt i forbindelse med parallelsamfundstilsynet.
 • De tre skoler har samtidig et relativt højt ulovligt elevfravær, jf. kvalitetsrapporten 2020.

Midlerne anvendes til ansættelse af lærere med henblik på en styrket indsats for nedbringelse af ulovligt fravær samt løft af elevernes resultater på de punkter, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet peger på i forbindelse med tilsynet/undersøgelse vedr. tilsynet. Udfordringerne er forskellige på de tre skoler, hvorfor skolelederne i samarbejde med lærerteamet konkret beslutter, hvordan de ekstra læreransættelser anvendes mest hensigtsmæssigt til formålet.

Skolelederne indstiller endvidere, at de øvrige skoler, der ikke har fået andel i midlerne i 2021 tilgodeses ved evt. bevilling af yderligere midler i 2022 og frem.

Økonomi

Ishøj Kommune modtager 1.608 mio. kr. til ansættelse af lærere i 2021. Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålet.

Eventuelt uforbrugt tilskud skal tilbagebetales til Børne- og Undervisningsministeriet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 1.608.000 kr. i 2021 på budgetområde B40 vedrørende folkeskoler.
 • der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 1.608.000 kr. i 2021 på budgetområde B40 vedrørende folkeskoler.
 • midlerne fordeles ligeligt mellem Strandgårdskolen, Vejlebroskolen og Gildbroskolen efter kriterier foreslået af skolelederne.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Seniorrådet har fremsendt forslag til nye vedtægter for Seniorrådets rammer til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har fremsendt forslag til nye og opdaterede vedtægter for Seniorrådet til politisk godkendelse. De eksisterende vedtægter er fra 2017. Byrådet behandlede den 2. april 2019 en sag om rammer for Seniorrådet, og de nye vedtægter er en opdateret version af vedtægterne, efter at byrådet tiltrådte sagen. Administrationen har markeret Seniorrådets opdateringer og tilføjelser til eksisterende vedtægter med gul farve (se bilag).
Social- og Sundhedsudvalget bedes særligt bemærke, at Seniorrådet foreslår:

 • At der i forbindelse med valg til Seniorrådet nedsættes en valgbestyrelse jf. § 8.
 • At såfremt et medlem fraflytter kommunen, kan vedkommende blive siddende i Seniorrådet i den valgte periode jf. § 8.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at sende sagen til endelig godkendelse i byrådet.


Social- og Sundhedsudvalget indstiller følgende:

 • § 8 stk. 1 angående valgbestyrelse foreslår Social- og Sundhedsudvalget, at der i stedet for valgbestyrelse etableres en mindre administrativ gruppe til at understøtte afholdelse af valg i Seniorrådet.
 • § 8 stk. 1 angående fraflytning kan Social- og Sundhedsudvalget ikke tilslutte sig forslaget om, at et medlem forbliver i Seniorrådet i hele valgperioden ved fraflytning.
 • § 10 stk. 4 udgår.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

I forbindelse med rådhusrenoveringen og ombygningerne på etage 2 er renoveringsprocessen af byrådssalen tidligere blevet godkendt. Nu går den sidste del af renoveringen i byrådssalen i gang, der omhandler renovering af klimaskærmen.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Bygningsudvalgets møde i april 2019 var renoveringsarbejderne vedrørende byrådssalen på dagsordenen. Ventilation er udført i sommeren 2020, nu henstår arbejderne vedrørende klimaskærm. De omhandler udskiftning af glas og renovering af rammer og solafskærmning. Dette arbejde bliver udført i februar og marts i indeværende år. Opgaven har været udbudt som indbudt licitation med 4 firmaer, og der er indgået aftale med Casadana, et lokalt firma, omkring udførelsen. Hermed er de aftalte projekter med renovering af byrådssalen afsluttet.

Økonomi

Til udførelse af arbejderne på byrådssalen har der været afsat 6 mio. kr. Pt. henstår der ca. 2,6 mio. til renoveringen af klimaskærmen, og der er indgået aftale med Casadana på 1,63 mio. kr. Herudover kommer der ca. 15% til uforudsete udgifter. Så der kommer til at henstå ca. 0,8 mio. kr., der enten kan bruges til at renovere yderligere klimaskærme på etage 2, eller som kan lægges i kommunekassen.

Der er ikke afsat budget til udskiftning af vinduer og solafskærmning på mødecenteret på etage 2. Det skønnes, at udgifter hertil vil udgøre ca. 4 mio. kr.

En del af mindreudgifterne i denne sag kan finansiere udgifter til opførelse af toiletter i kommunens nyttehaver.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at:

 • orienteringen om afslutning af projekt med renovering af klimaskærmen i byrådssalen tages til efterretning
 • der gives en negativ tillægsbevilling på 800.000 kr., og de overskydende midler lægges i kommunekassen.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Sagsfremstilling

Borgerforslag:

Socialdemokratiet i Ishøj foreslår, at indføre muligheden for at borgere bosiddende i Ishøj Kommune kan stille Borgerforslag til behandling i Ishøj Byråd.

Forslaget har til formål, at øge borgerinddragelsen og den generelle interesse for det politiske arbejde i Ishøj Kommune. Det forudsættes at borgerforslag, der opnår 500 underskrifter indenfor 12 måneder, efterfølgende behandles i Ishøj Byråd.

Borgerforslaget skal stilles via kommunens hjemmeside, herefter præsenteres det på hjemmesiden, og borgerne kan via et link underskrive ved hjælp af NemID. Forslag der ikke opnår over 500 underskrifter inden 12 måneder bortfalder.

Byrådet beder administrationen undersøge tekniske muligheder for opsætningen og tekniske løsninger på hjemmesiden, herunder pris.

Byrådet ønsker forelagt et konkret forslag til retningslinjer for borgerforslag ved byrådsmødet i juni.

Byrådet tager på mødet i juni endelig stilling til, om forslaget skal indføres i Ishøj Kommune, og i givet fald hvornår ordningen starter.

Til inspiration kan henvises til følgende kommuner:

Horsens Kommune:

https://horsens.dk/Politik/Byraadet/Borgerforslag

Greve Kommune:

https://www.greve.dk/politik/byraad-og-udvalg/borgerforslag/

Holbæk Kommune:

https://holbaek.dk/politik/kommunalbestyrelsen/borgerforslag/opret-borgerforslag/borgerforslag-retningslinjer/

Odsherred Kommune:

https://odsherred.dk/politik/stil-dit-forslag-til-byraadet/retningslinjer-borgerdrevne-forslagBeslutning

Tiltrådt.


Administrationen udarbejder konkret forslag med udgangspunkt i 500 underskrifter indenfor 6 måneder.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Administrationen har efter sædvanlig praksis foretaget en opfølgning på driftsbudgettet for 2021. Resultatet af den administrative budgetopfølgning pr. januar 2021 viser et udgiftspres på det voksenspecialiserede område og på rengøringsområdet.

Sagsfremstilling

Udover de to ordinære budgetopfølgninger, som jf. økonomiregulativet finder sted i foråret og efteråret, er det en fast praksis, at der også foretages en administrativ budgetopfølgning i januar. Formålet er at vurdere om forudsætningerne fra budgetvedtagelsen fortsat holder, eller om der er sket ændringer, som har væsentlige økonomiske konsekvenser - såvel i indeværende, som i næste budgetår. I udgangspunktet forelægges den administrative budgetopfølgning ikke politisk, medmindre der er forventning om større afvigelser i forhold til budgettet.

Den administrative budgetopfølgning for 2021 er foretaget, og resultatet viser et udgiftspres på det voksenspecialiserede område. Siden sommer 2020 har der været en netto tilgang på 6 sager, som ikke er indarbejdet i budgettet for 2021. Et estimeret skøn for tilgangen er udgifter på ca. 11 – 14 mio. kr. og refusionsindtægter på ca. 4,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at udgifter til det voksenspecialiserede område er indenfor servicerammen, mens refusionsindtægter er udenfor servicerammen. Det er endnu tidligt på året, og derfor er det et lidt usikkert grundlag at vurdere omfanget af de forventede afvigelser på. Administrationen vil frem mod den første ordinære budgetopfølgning i april analysere området, og nærmere vurdere et tillægsbevillingsbehov samt muligheden for finansiering mhp. overholdelse af servicerammen.

I forlængelse af det under budgetprocessen aftalte løft på rengøringsområdet er der merudgifter til rengøring svarende til 5,1 mio. kr. for første halvår 2021. Herudover kan der komme yderligere merudgifter for andet halvår 2021 på ca. 3,3 mio. kr. – alt afhængigt af hvilket rengøringsniveau, der fastsættes for andet halvår. Administrationen vil til april fremlægge en særskilt sag med status på rengøringsområdet til politisk stillingtagen. Merudgifterne til rengøringsområdet er indenfor servicerammen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem revision mv.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser vurderes nærmere og medtages til 1. budgetopfølgning.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at den administrative budgetopfølgning 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Status på overgang fra Ishøj Fællesantenne til Stofa samt på Kabelplus’ drift frem til 1. juni 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter beslutning om salg af Ishøj Fællesantennes kabler til Stofa, er der nu fokus på at sikre en god overgang fra Ishøj Fællesantenne til Stofa for de nuværende medlemmer af Ishøj Fællesantenne. Alle brugeres medlemskaber af Ishøj Fællesantenne ophører automatisk pr. 1. juni 2021.

Administrationen holder faste statusmøde med Stofa en gang om måneden, hvor overgangen fra Ishøj Fællesantenne til Stofa planlægges, så den er til mindst mulig gene for brugerne. Administrationen er blandt andet i dialog med Stofa og Kabelplus om, hvordan og hvornår Stofa kan få adgang til Ishøj Fællesantennes hovedstation og skabe, så Stofa kan gøre klar til den tekniske overgang.

I kommunens kommunikation til borgerne er der fokus på at sikre, at alle borgere får skiftet leverandør inden den 1. juni 2021, så borgerne undgår sort skærm. For de husstande, der er individuelt tilsluttet Ishøj Fællesantenne, gælder det, at den enkelte husstand skal beslutte, hvem der pr. 1. juni 2021 skal levere tv og internet til adressen. For de boligforeninger eller lignende, der i dag er tilsluttet fællesantennen som en såkaldt hovednetstilslutning, er det foreningen, der i fællesskab skal beslutte, hvem der pr. 1. juni 2021 skal levere tv og internet til foreningens husstande. Oversigt over hovednetstilsluttede og individuelt tilsluttede er vedlagt. Ishøj Fællesantennes side på kommunens hjemmeside opdateres, så borgere og foreninger kan finde informationer om overgangen der. Administrationen forsøger at finde en løsning for ishøjby.domænet, så det kan videreføres.

Stofa forventer at udsende et brev ud i slutningen af februar eller starten af marts med de første informationer om Stofas produkter og muligheder for tilmelding. Derefter vil de i løbet af foråret udsende flere informationer om produkter og tilmeldingsprocedure. Alle Ishøj Fællesantennes nuværende medlemmer har mulighed for at bestille tv og internet hos Stofa med levering fra 1. juni 2021.

Ishøj Fællesantennes Brugerråd bistår allerede med spørgsmål og opmærksomhedspunkter for overgangen, og har desuden lovet at være behjælpelige med konkret bistand til borgere og foreninger, der måtte få brug for det ved den konkrete overgang.

Drift af Ishøj Fællesantenne

Administrationen fortsætter de faste statusmøder med Kabelplus frem til 1. juni 2021. Her er fokus på at sikre stabil drift.

Kabelplus har fra midt i december til slutningen af januar haft mere pres på drift og kundeservice end normalt, hvilket fremgår af de sædvanlige lister med KPI og driftslog fra Kabelplus (vedlagt). Brugerrådet har gjort opmærksom på, at der har været flere driftsnedbrud end normalt. Kabelplus oplyser, at det blandt andet skyldes, at der i perioden har været flere brugere på nettet end normalt. Kabelplus oplyser, at de fra 1. februar har været tilbage til normal drift. Det har været vanskeligere at få de sædvanlige oplysninger, og Kabelplus har ikke sendt medlemsoplysninger fra årsskiftet, som der er rykket for i flere omgange. Derfor følger administrationen driften tæt og i dialog med Brugerrådet. Ligeledes foretager kommunens eksterne tekniske rådgiver de normale tilsyn, så evt. problemer påpeges.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Ishøj Kommune har indgået en aftale med Jobcenter Vallensbæk, der udarbejder et særligt statusnotat (bilag 3) som viser den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet under de særlige omstændigheder ved Coronakrisen.

Til orientering udgiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering løbende rapporter om beskæftigelsessituationen under COVID-19 på følgende link. De nyeste rapporter fra STAR er vedlagt som bilag 4-6: https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

Bilag 1 er pr. 20. januar, da data ikke er tilgængelig for februar (bilaget eftersendes - forventet ca. 9. marts).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning og videresender til Byrådet.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Kompensationsordningerne "Corona hjælpepakkerne" skal understøtte virksomheder under COVID-19 krisen. Hermed fremlægges nyeste information om brugen af kompensationsordningerne i Ishøj, region hovedstadens kommuner og hele landet.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget flere kompensationsordninger, som skal understøtte virksomheder i Danmark under COVID-19 krisen.

Hermed fremlægges nyeste information om brugen af kompensationsordningerne i Ishøjs virksomheder, region hovedstadens kommuner og hele landet. Data er pr. 1. februar 2021 fra Erhvervsstyrelsen.

Vedhæftet er:

 • Oplæg som viser brugen af kompensationsordningerne blandt virksomheder i Ishøj, hovedstadens kommuner og hele landet. Fokus er særligt på ordningen "lønkompensation"
 • Oversigt over hvilke virksomheder, som har modtaget lønkompensation i Ishøj
 • Oversigt over hvilke virksomheder, som har igangværende eller afviste ansøgninger om lønkompensation i Ishøj

Der gøres opmærksom på, at data kun viser de virksomheder, som har CVR nr. i den pågældende kommune. I realiteten kan virksomheden være geografisk placeret i en anden kommune. Data viser også hvor mange ansatte i den pågældende virksomhed, som har modtaget lønkompensation, heraf kan nogle af de ansatte fx. være bosiddende borgere i Ishøj.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager, information om kompensationsordningerne til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

I denne sag gives der er orientering om udskudte projekter og indsatser i Center for Dagtilbud og Uddannelse og Center for Børn og Forebyggelse under Corona-epidemien.

Sagsfremstilling

Corona-epidemien har vendt op og ned på dagligdagen i skoler og dagtilbud, og der har i perioden under Corona været fokus på at få kerneopgaven til at fungere, ligesom nogle opgaver har været udsat pga. manglende mulighed for fysisk fremmøde.

Det betyder, at det har været nødvendigt at udskyde flere projekter og indsatser i perioden.

Det samme gør sig gældende på det specialiserede børne- og ungeområde.

I vedhæftede bilag er der udarbejdet oversigter, der viser, hvilke projekter og indsatser, der er udskudt, og der gives samtidig et bud på, hvornår de forventes at blive gennemført.
Bilaget, der viser projekter i Center for Børn og Forebyggelse, der er påvirket af corona-nedlukningen, er opdateret efter behandlingen i Børne- og Undervisningsudvalget den 18. januar 2021.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Udskydelsen af projekterne skal opdateres i forhold til regeringens udmeldinger om ændringer i restriktionerne.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 23. december 2020 orientering om ny bekendtgørelse, hvor der gives mulighed for midlertidig fravigelse for kommunale forpligtigelser inden for social-, sundheds- og ældreområdet som led i håndtering af Covid-19 (se bilag). Bekendtgørelsen er gældende i perioden 24. december 2020 - 1. marts 2021. Såfremt det bliver nødvendigt at tage justeringer af serviceniveauet i brug, vil administrationen fremlægge en særskilt sag til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har været inde og vurdere de nævnte områder, hvor der kan komme et behov for justering, såfremt der vil være stort frafald af personale, som følge af restriktioner med nærkontakt (se bilag). Derudover har administrationen udarbejdet notat over hvilke projekter og udviklingstiltag der er sat på pause i Center for Voksne og Velfærd i forbindelse med Covid-19 (se bilag).

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen sendes til byrådet til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Byrådet beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.