Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 2. april 2019 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Resume

Der lægges op til en beslutning om den videre proces ifht de krav, som Ishøj Kommune i foråret 2018 gjorde gældende overfor Netplan.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er lukket, fordi byrådet endnu ikke har taget stilling til, om der skal anlægges en sag mod Netplan. Hvis byrådet beslutter ikke at anlægge en sag, åbnes dagsordenspunktet med tilhørende bilag i sagen.

Byrådet besluttede den 3. april 2018, at Netplans rådgivning om Ishøj Fællesantenne var utilstrækkelig. De væsentligste fejl og mangler i forbindelse med rådgivningen var:

 • at Netplan vurderede Ishøj Fællesantennes stand som et moderne og fuldt vedligeholdt anlæg, hvilket viste sig ikke at være tilfældet
 • at valget af udbudsform, jf. Hortens responsum var unødigt omstændigt (overimplementering)
 • at Netplans rådgivning vedr. underskift af koncessionsaftale med Kabelplus var mangelfuld
 • at Netplan i hele rådgivningsforløbet anbefaler at entrere med flere indholdsleverandører for at opnå udvidet konkurrence på tv-kanaler, hvilket har vist sig ikke at være muligt, da der ikke findes en teknisk og/eller kommerciel løsning hertil.

Ishøj Kommune fremsendte i april 2018 brev til Netplan, hvor kommunen redegjorde for utilfredshed med den modtagne rådgivning, og hvor kommunen gjorde krav om tilbagebetaling af det betalte honorar. I løbet af foråret 2018 var der korrespondance med Netplans advokat, og Netplan afviste kommunens krav. Den 11. juni 2018 meddelte kommunen, at kravet mod Netplan fastholdtes. Den 2. september 2018 rykkede kommunen for Netplans stillingtagen til kommunens skrivelse af 11. juni. Administrationen er fortsat af den opfattelse, at Netplans rådgivning var utilstrækkelig.

Kommunens chefjurist vurderer, at byrådet har 2 muligheder (jf. bilag 1):

 1. Ishøj Kommune kører en sag mod Netplan. Sagen køres af principielle årsager, da sagens omkostninger formentlig vil overstige en evt. erstatning.
 2. Der køres ikke en sag mod Netplan. Kommunen gør ikke yderligere i sagen.

Det er chefjuristens generelle vurdering, at Ishøj Kommune i en evt. sag mod Netplan vil have svært ved at føre det fornødne bevis for at kommunen, som følge af den fejlagtige rådgivning, er blevet påført et adækvat tab.

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der ikke anlægges sag mod Netplan.

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling fra Venste:

"Det konstateres, at Netplan har begået væsentlige fejl og forsømmelser ved selskabets rådgivning af Ishøj Kommune. Venstre indstiller derfor, at Ishøj Kommune kører en sag mod Netplan - Sagen køres af principielle årsager. Den utilstrækkelige rådgivning har medført at flere tusinde har meldt sig ud, efter et turbulent forløb, og vi skylder derfor borgerne at forfølge sagen.Venstre anbefaler, at der bliver udarbejdet et estimat over, hvad en retsag evt. kan forløbe sig til i form af advokathonorarer mv., og på denne baggrund at der efterfølgende indledes en retsag. Medmindre at omkostningerne mod forventning er horribelt høje, sandsynligheden for at kunne indgå et forlig bør dog i denne sammenhæng også vurderes."

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt. 

""

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Beslutning

Ruth: spørgsmål vedr. udsættelse af sortering af affald. Skriftligt svar sendes.

Lars Elling, Charlotte Kure, Kristine Garde, Kirsten Mynt stillede spørgsmål til Ring 5 syd. Borgmesteren henviste til at der foreløbig er tale om en forundersøgelse.

 

Resume

Ansøgning om alkoholbevilling til Café A Ishøj.

Sagsfremstilling

Café A åbner i Ishøj Bycenter medio april 2019. Direktør Mustafa Bayram søger om alkoholbevilling til caféen med tilhørende udeserveringsareal på Ishøj Store Torv. Endvidere inddrages handicappladser på p-dæk til udeservering. Der etableres andre handicappladser på p-dækket efter foreskrifterne.

Mustafa Bayram har siden 2015 haft bevilling og drevet Café A i Solrød Center. Konceptet er det samme som øvrige Café A restauranter i Storkøbenhavn. Kæden driver desuden flere restauranter under navnet Dalle Valle.

Samtidig ansøges der om, at Sami Yilmaz godkendes som bestyrer af alkoholbevillingen.

Københavns Vestegns Politi anbefaler ansøgningen, men gør samtidig opmærksom på, at Ishøj Kommune endnu ikke har udstedt en ibrugtagningstilladelse til ansøger.  

Ejerlejlighedsforeningen Ishøj Bycenter har behandlet sagen og godkendt ansøgningen på betingelse af, at brandmyndigheden godkender servering på torvet/fællesarealet.

Center for Byudvikling oplyser, at der er udstedt byggetilladelse til ombygning af Café A. Brandprojektet er samtidig godkendt i forbindelse med byggetilladelsen. Ibrugtagningstilladelsen bliver først udstedt, når ombygningen er færdigmeldt, og de sidste mangler iht. byggetilladelsen er modtaget.

Alkoholbevilling gives normalt for en 8 årig periode.

Indstilling

Det indstilles, at alkoholbevilling gives for 8 år, under forudsætning af at Center for Byudvikling godkender ombygningen og udsteder en ibrugtagningstilladelse.

Endvidere godkendes Sami Yilmaz som bestyrer af alkoholbevillingen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

Kommunernes Landsforening (KL) har indført ny optakt til økonomiforhandlingerne med regeringen. I stedet for de tidligere regionale møder for kommunalbestyrelsesmedlemmer, opfordrer KL kommunerne til at drøfte aktuelle kommunaløkonomiske temaer og efterfølgende give KL en tilbagemelding.

Sagsfremstilling

Som inspiration til de lokale drøftelser har KL udsendt en hel del materiale som vedlægges sagen.

Administrationen indstiller, at byrådet udvælger 2-3 temaer, som kan indsendes til KL. I de senere års økonomiforhandlinger med regeringen har der fra kommunernes side været lagt stor vægt på fastholdelse af det ekstraordinære finansieringstilskud og løft af såvel anlægs- som servicedriftsrammen.

Lovgrundlag

-

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at byrådet drøfter aktuelle kommunaløkonomiske temaer, og udvælger det ekstraordinære finansieringstilskud og løft af servicedriftsrammen (herunder voksenspecialiseringområdet, ældreområdet, børneområdet, beskæftigelsesområdet og det forebyggende sundhedsarbejde) som temaer, der indsendes til KL.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Der søges om tillægsbevilling til at videreføre mindre- eller merforbrug fra 2018 til 2019.

Sagsfremstilling

Efter principperne i kommunens økonomiregulativ er det muligt til at videreføre uforbrugte driftsmidler fra et regnskabsår til det næste. Formålet er at opnå en hensigtsmæssig udnyttelse og disponering af midlerne på driftsbudgettet. Det er således muligt for driftsstederne at spare op til konkrete anskaffelser og aktiviteter i det efterfølgende år. Tilsvarende kan et eventuelt opnået merforbrug reducere næste års driftsbudget. Ved vurderingen af videreførselsanmodningerne lægges der bl.a. vægt på årsagen til mindre- og merforbruget, formål med videreførslerne, kommunens likviditet og mulighed for at overholde servicerammen i det kommende år.

Fagcentrenes anmodninger om videreførsler fra 2018 til 2019 er gennemgået og drøftet med centerchefer og direktionen. Samlet set ønskes der videreført 14,2 mio. kr. Heraf vedrører 3,9 mio. kr. særlige projekter og/eller projekter med ekstern finansiering, og 3. mio. kr. vedrører mindreforbrug på en takstfinansieret institution. Efter reglerne har takstfinansierede institutioner krav på at få videreført mindreforbrug til året efter. Endelig foreslås i alt 644.000 kr. videreført til anlægsbevillingen vedrørende rådhusrenoveringen.

 

Under finansforskydninger videreføres der 11,2 mio. kr. til grundkapitalindskud vedrørende nyt byggeri ved Vejleåparken, Solkysten og Balders Have.

 

De samlede ønskede videreførsler af mindre- og merforbrug fremgår af vedlagte oversigtsskema. Den tilsvarende videreførsel fra 2017 til 2018 udgjorde 13,0 mio. kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision mv.

Økonomi

De overførte beløb tilføres driftsbudgetterne i 2019. Såfremt der ikke videreføres et tilsvarende beløb fra 2019 til 2020, vil der være tale om et kassetræk og en potentiel overskridelse af servicerammen i 2019.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling til videreførsel af driftsbevillinger for 14,2 mio. kr. Endvidere at der gives tillægsbevilling til videreførsel af finansforskydningerne for 11,3 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Ishøj Kommunes årsregnskab for 2018 fremlægges med henblik på afgivelse til den revisionsmæssige gennemgang.

Sagsfremstilling

Ifølge loven, skal årsregnskabet aflægges af Økonomi- og Planudvalget til Byrådet, så det kan afgives til kommunens revision Deloitte, inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Der kan fremhæves følgende hovedtal fra regnskabet for 2018:

 • Regnskabet balancerer i henhold til hovedoversigten med 2.734.281 mio. kr.
 • Der er et mindreforbrug på driften på 23,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (oprindeligt budget plus tillægsbevillinger). Heraf udgør mindreforbruget på servicerammen 12,5 mio. kr.
 • Skatter, udligning og tilskud udviser en mindreindtægt i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
 • Der er afholdt anlægsudgifter på i alt 85 mio. kr., og der videreføres 28 mio. kr. til 2019.
 • Kassebeholdningen udgjorde 81,4 mio. kr. ultimo 2018, og den langfristede gæld (ekskl. lån til ældreboliger) udgjorde 385 mio. kr.

Det skal bemærkes, at det fremlagte regnskab indeholder en fejlregistrering i økonomisystemet omkring kommunens tilgodehavende i forbindelse med etablering af nødpumpeanlægget, hvor forsyningsvirksomhederne hæfter sammen. Fejlen er af teknisk karakter og har ingen betydning for det endelige regnskabsresultat, herunder de nævnte nøgletal, regnskabsbemærkninger mv. Administrationen er i kontakt med revisionen om, hvordan fejlregistreringen kan berigtiges. Der vil blive fremlagt berigtigede regnskabsopgørelser, hvor korrektionerne indarbejdes. Korrektionerne vil blive fremlagt til særskilt godkendelse.

Når revisionen har afsluttet sin gennemgang, fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til Byrådets godkendelse på mødet den 4. juni 2019.

I henhold til kommunens økonomiregulativ skal der aflægges regnskaber for anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne eller -indtægterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Anlægsregnskaber for de anlægsprojekter der er afsluttet i 2018 fremlægges til godkendelse.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskab, revision mv.

 

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med afgivelse af årsregnskabet til revisionen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskabet for 2018 afgives til revisionen, idet det bemærkes, at en teknisk fejlregistrering vil blive korrigeret senere. Det indstilles tillige, at de fremlagte anlægsregnskaber godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Center for Borger, Økonomi og IT har udarbejdet en befolkningsprognose, som dækker den 8-årige periode 2019 – 2026.

Befolkningsprognosen for Ishøj Kommune 2019 - 2026 viser, at befolkningstallet vil stige. I løbet af 2019 forventes befolkningstallet at stige med 129 personer.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert år en befolkningsprognose for de kommende 8 år. Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2019 - 2026 udgør grundlaget for en række planlægningsopgaver i kommunen om bl.a. kapacitet og budgetlægning på skole-, daginstitutions- og ældreområdet samt skatteindtægterne.

Ændringer i befolkningssammensætningen har betydning for efterspørgslen efter forskellige kommunale ydelser f.eks. dagsinstitutionspladser, skolekapacitet samt ældrepleje.

Befolkningsprognosen bygger på en række forudsætninger, hvoraf de vigtigste er:

 • Boligbyggeprogrammet for Ishøj Kommune i perioden 2019 - 2021
 • De seneste års flyttemønstre til og fra kommunen
 • De seneste års fødselshyppighed
 • De seneste års dødelighed
 • Udvikling i de seneste års forblivelsesrater (husstandsstørrelser)

Udviklingen i befolkningen (pr. distrikt) estimeres i Befolkningsprognose 2019 – 2026 som i tabellen herunder.

 

I år 2026 forventes 24.143 personer i kommunen, mod 22.946 i år 2019 – en stigning på 1.199 personer, svarende til 5,23 pct.

Samlet set er Ishøj Kommune en ung kommune med en gennemsnitsalder på 39 år. Over halvdelen af befolkningen er i den erhvervsdygtige aldersgruppe. I prognoseperioden forventes dog en relativ høj stigning i den ældre del af befolkningen.

I befolkningsprognosen for Ishøj Kommune 2019 - 2026 er der nærmere redegjort for den forventede udvikling samt de forskellige forudsætninger, der er lagt til grund. Prognosen indeholder desuden en opgørelse over de seneste års faktiske udvikling.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2019 – 2026 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har siden den 1. februar 2005 haft 100 % anvisningsret til ledige boliger i de almene boligorganisationer i kommunen. Samarbejdsaftalerne med boligorganisationerne løber indtil videre frem til udgangen af 2020/21. Hvert år siden 2005 er der udarbejdet en Boligrapport, en evaluering af 100 % anvisningsret, som forelægges Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af rapporten kan det specielt pointeres, at:

 • der intet lejetab har været i 2018
 • det er lykkes at udleje alle ledige boliger inden udgangen af 2018
 • alle nye lejere opfylder udlejningskriterierne (med undtagelse af nedenstående dot, da boligsocial anvisning ikke sker efter udlejningskriterierne)
 • kommunen har via støtteskrivelser løst sine boligsociale forpligtelser (Ishøj borgere der ikke opfylder udlejningskriterierne, men som har et påtrængende boligsocialt behov)

Boligrapporten omdeles på byrådsmødet.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at boligrapporten for 2018 godkendes.

Efter sagen har været forelagt på Økonomi- og Planudvalgsmødet den 25. marts 2019, er der i pkt. 9 tilføjet en beskrivelse af, hvorfor anvisningsaftalerne stadig er en succes og virker efter hensigten - og i pkt. 6. er der tilføjet en mere uddybende forklaring på, hvad der også skal tages højde for, når man ser på de tal, der oplyses i rapporten.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der har været afholdt navnekonkurrence på Vejlebrovej 45, og Økonomi- og Planudvalget skal i den forbindelse udvælge et eller flere navne til beslutning i Byrådet. Til hjælp herfor har administrationen udarbejdet en liste med udvalgte navneforslag.

Sagsfremstilling

I perioden fra 28. februar til 14. marts 2019 har kommunen afholdt en navnekonkurrence, hvor borgere og medarbejdere har haft mulighed for at indsende forslag til et navn til kommunens nyindkøbte ejendom på Vejlebrovej 45.

Konkurrencen er nu afsluttet, og der er indkommet i alt 210 forslag via Facebook og e-mails. Listen over alle indkomne forslag er vedlagt som bilag A. Administrationen har opdelt listen i tematiske emner.

Administrationen har sorteret de indkomne forslag i overordnede kategorier. Derudover har administrationen udvalgt en række navne ud fra følgende overordnede principper:

 1. Det tilstræbes, at navnet skal favne hele det nye område og ikke kun være dækkende for få specifikke aktiviteter. Princippet skal bidrage til, at navnet ikke ekskluderer dele af de kommunale aktiviteter på VB45.
 2. Det tilstræbes, at navnet er letforståeligt og om muligt kan stå alene uden yderligere forklaring – dvs. at navnet ikke skal kræve en uddybende fortælling, før borgerne forstår det.
 3. Det tilstræbes, at der er sammenhæng mellem navnet og visionen for området.

Udvalgte forslag til navne er vedlagt som Bilag B. Forslagene er oplistet i samme tematiske opdeling og rækkefølge som i Bilag A. I forbindelse med navnekonkurrencen på Facebook har ét forslag modtaget flest 'likes'. Forslaget går på, at området kaldes Brohuskvarteret, og at huset kaldes Brohuset.

 

I forbindelse med projektet på Vejlebrovej arbejder administrationen ligeledes på en udvidet vision, som kan bruges til fortællingen overfor bl.a. borgere og developere. Det foreløbige udkast til vision vedlægges derfor i forbindelse med navngivningen (Bilag C).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller følgende navne til beslutning i byrådet: Sundhøj, Velfærdsbydel Ishøj, Hjerteparken, Brohuset og Baneparken.

Beslutning

Byrådet vedtog navnet Brohuset.

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Der har den 13. marts 2019 været afholdt bestyrelsesmøde i Ishøj Forsyning Holding A/S, Ishøj Vand A/S, Ishøj Spildevand A/S og Ishøj Serviceselskab ApS, hvor årsrapporterne blev fremlagt og godkendt. Efterfølgende skal der afholdes generalforsamling, hvor regnskaberne m.m. godkendes. 

Sagsfremstilling

De af revisionsfirmaet Deloitte udarbejdede årsrapporter vedlægges (Bilag 1.A,1.B,1.C,1.D). Samlet notat vedr. årsrapporterne vedlægges som (Bilag 1.E). 

For både vand og spildevand gælder det, at Højesteret i en principiel sag har underkendt SKAT's værdiansættelse til fordel for Forsyningssekretariatets værdiansættelse af indgangsværdier for selskaberne (POLKA værdier). Der henvises til revisionsprotokollatet fra Ishøj Forsyning Holding A/S (Bilag 1.L), der nærmere redegør for konsekvenserne for selskaberne.

Kommunen er eneaktionær i Ishøj Forsyning. Kommunen kan som eneaktionær kun tale med én stemme på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i Ishøj Forsyning Holding A/S og datterselskaberne afholdes i forlængelse af Byrådsmødet den 2. april 2019. Udkast til dagsorden i henhold til vedtægterne vedlægges (Bilag 1.F).

Udkast til protokollater vedrørende afholdelse af generalforsamlinger i Ishøj Forsyning Holding A/S samt datterselskaberne, Ishøj Vand, Ishøj Spildevand og Ishøj Serviceselskab vedlægges som (Bilag 1.H, 1.I, 1.J, 1.K).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at årsrapporterne for Ishøj Forsyning Holdning A/S samt datterselskaber tages til efterretning, og at Byrådet bemyndiger borgmester Ole Bjørstorp og teknik- og miljødirektør Marie Louise Madsen til at repræsentere Ishøj Kommune på generalforsamlingen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Ishøj Byråd besluttede den 4. september 2018, at administrationen skulle fortsætte arbejdet med at implementere en kommunal rygestopindsats.

Ishøj Byråd er optaget af sundhedsfremmende indsatser og strukturer, der kan bidrage til at løse samfundsproblemer og understøtte et sundere liv. En beslutning om at Ishøj Kommune har røgfri arbejdstid, røgfri skoletid og røgfrie matrikler vil netop være en struktur, der understøtter en sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Sagsfremstilling

Med en røgfri fremtid vil kommunens borgere og ansatte får et sundere og længere liv. Tobaksrygning er den enkeltfaktor, som har den største negative indflydelse på vores helbred, og nye nationale tal viser, at hver anden ryger vil dø af rygning. Udover menneskelige omkostninger ved rygning, så koster rygning kommunen mange penge. Det anslås, at de samlede kommunale meromkostninger til dagligrygere koster en kommune på størrelse med Ishøj 25,5 mio. kr. årligt.

Forskning viser, at rygeforbud i det offentlige rum har signifikant effekt på rygerelaterede sygdomme og dermed også effekt i forhold til at ændre sociale normer for rygning. Arbejdet med strukturelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser har positiv indvirkning på social ulighed, idet de mere individuelle indsatser som informationsmateriale og kampagner primært rammer de mest ressourcestærke borgere.

Administrationen har det sidste halve år arbejdet med, hvordan Ishøj Kommune kan implementere røgfri arbejdstid, røgfri skoletid og røgfrie kommunale matrikler. På baggrund af dette arbejde samt indkomne kommentarer og høringssvar fra lokalMED, bestyrelser og politiske nedsatte råd, foreslåes følgende at træde i kraft pr. 1. august 2019:

 • Røgfri arbejdstid
 • Røgfri skole

Desuden foreslås det, at der pr. 1. august 2019 arbejdes med en gradvis implementering af røgfrie kommunale matrikler. Ishøj Kommune vil starte med alle de udearealer, hvor der færdes børn og unge. Det vil sige arealer ved kultur- og fritidsinstitutioner, legepladser, dagtilbud- og skoler. Derudover vil der løbende blive arbejdet med, hvor der yderligere kan implementeres røgfrie udearealer, med det formål at gøre rygning mindre synligt i det offentlige rum, så børn og unge bliver mindre påvirkede til at begynde at ryge, og at flere voksne beslutter at stoppe med at ryge. På de kommunale matrikler, hvor der bor borgere, så som plejecentre og botilbud, vil det bilateralt blive drøftet og besluttet, hvordan og i hvilket omfang, der indføres røgfrie matrikler.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at røgfri arbejdstid og røgfri skoletid træder i kraft pr. 1. august 2019, og at der løbende arbejdes med implementering af røgfrie kommunale matrikler.

Beslutning

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Børne- og Socialminister Mai Mercado har på baggrund af en konkret sag sendt et brev til landets borgmestre om de kommunale beredskaber til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Brevet er vedhæftet dagsordenen. Administrationen kan oplyse, at Ishøj Kommune har et beredskab på området, hvilket er oplyst til Socialstyrelsen.

Overgrebspolitikken, som blev vedtaget i Byrådet i maj 2015, skal Ifølge lov om social service tilrettes eller re-godkendes hvert 4. år. Det vurderes, at politikken stadig er relevant og tidssvarende. Derfor foreslås det, at den eksisterende overgrebspolitik samt handleguide for overgreb re-godkendes, og at overgrebspolitikken fremover benævnes 'Strategi til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge'.

Sagsfremstilling

Det følger af lov om social service § 19, stk. 4, at: Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval.

Ishøj Byråd besluttede i maj 2015 "Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge" samt "Handleguide ved overgreb", som dagtilbud, skoler og fritidstilbud skal benytte, hvis personalet eller de frivillige får mistanke om overgreb. Administrationen har gennemgået materialet og vurderet, at både politikken og handleguiden stadig er relevant og tidssvarende. Det er således vurderet, at der ikke er behov for væsentlige ændringer i materialerne. Det påføres dog politikken, hvornår den sidst er politisk godkendt.

Lovgrundlag

 Lov om social service § 19, stk. 4.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at den nuværende overgrebspolitik og handleguide re-godkendes, og at overgrebspolitikken fremover benævnes 'Strategi til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge'.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Projekt letbanen er i gang, og Varmeværket skal i denne forbindelse have omlagt fjernvarmerør, hvor banen skal krydse.      

Sagsfremstilling

Varmeværket skal have omlagt sine fjernvarmerør i forbindelse med letbanen. Der skal i alt opgraves på 4 lokationer. Den første opgravning blev foretaget i 2018, og de resterende 3 planlægges udført i 2019. Arbejdet forventes at starte i starten af maj.

Gravearbejdet for de 3 ovennævnte opgravninger har været i udbud, og Varmeværket
har valgt den billigste graveentreprenør. Ansøgning om bevillingen er på baggrund af det angivne tilbud fra entreprenøren.   

Lovgrundlag

Fjernvarmerørene afskrives i henhold til varmeforsyningsloven.

Økonomi

Anlægssummen på kr. 2.000.000 (excl. moms) foreslås lånefinansieret over 15 år.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr., og at udgiften finansieres som udlæg fra kommunekassen med henblik på låneoptagelse i 2020.

Klima- og Miljøudvalgsmødet den 19. marts 2019 blev aflyst pga. manglende sager.

Formanden godkendte punkt 14 på Klima- og Miljøudvalgets dagsorden jf. Styrelsesloven § 22 stk. 2.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket, at der udarbejdes rammer for Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterådet. Formålet er at tydeliggøre rådenes formål og virke. Administrationen har derfor udarbejdet notat om forslag til rammer for Seniorrådet. Sagen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2019 og efterfølgende sendt i høring til Seniorrådet. Seniorrådet har ikke ønsket at godkende forslag til rammer for Seniorrådet og er fremkommet med følgende opmærksomhedspunkter:

 • Budgettet er for lavt.
 • Seniorrådet ønsker at afholde op til 11 møder årligt.
 • Seniorrådet kan ikke godkende forslaget, da man mener, at man i forvejen samarbejder på god vis.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i ovenfornævnte sagsproces foreslår administrationen, at rammer for Seniorrådet fastsættes således:

 • Det er byrådet, der sætter rammer og vedtægter for Seniorrådet, jf. retssikkerhedslovens § 30. Her foreskrives det, at byrådet alene kan vedtage rammer for Seniorrådets virke. Der skal samarbejdes om, hvilke emner der skal til høring i Seniorrådet. Såfremt der ikke opnås enighed herom, vil det være alle emner, som sendes til høring. Seniorrådets rolle er alene en rådgivende part, og det er byrådet, som har beslutningskompetencen. For så vidt angår godkendelse af vedtægter fremgår det, at vedtægterne godkendes for en samlet valgperiode og kan derfor ikke ændres midt i perioden. Det betyder, at de nuværende vedtægter er gældende indtil en ny valgperiode indtræder fra 1. januar 2022.
 • Seniorrådet kan afholde op til 11 ordinære møder årligt.
 • Ishøj Kommune afsætter sekretærbistand efter en nærmere fastsat ramme, jf. bilag.
 • Der er deltagelse fra politisk niveau og administrationen to gange årligt, hvoraf det ene er fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget. Såfremt administrationen skal deltage på flere af Seniorrådets møder, skal dette aftales mellem administrationen og Seniorrådet.
 • Seniorrådets budget for 2019 er fastlagt i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 og kan dermed ikke ændres. Budgetrammen for 2019 er således 51.000 kr.

Det foreslås, at rammerne træder i kraft den 1. juni 2019, hvor et nyt Seniorråd konstituerer sig.

 

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 30 samt tilhørende vejledning.

Økonomi

Seniorrådets budget for 2019 ændres ikke som følge af de foreslåede ændringer.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at sende sagen til godkendelse i byrådet.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker præciseret under punkt 4, at forplejning bookes via kantinen. Dette tilføjes i bilaget.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

De to bilag supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Bilag 1: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk

Bilag 2: Supplerende nøgletalsnotat.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag