Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 2. juni 2015 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Ingen spørgsmål

Sagsfremstilling

Niels Borre (F) har pr. tlf. den 17. maj 2015 oplyst, at han er sygemeldt foreløbig indstil 1. august 2015.

I henhold til styrelseslovens §15 stk. 2,3 og 4 indkaldes stedfortræder Kalbiye Yüksel (F), Pilegårds Vænge 107, i sygeperioden.

 

Beslutning

Tiltrådt, hvorefter Kalbiye Yüksel trådte ind i byrådet.

Bilag

Sagsfremstilling

Som følge af sammenlægningen af PPR- og Familiecentret, skal styrelsesvedtægten rettes, så opgaverne i Familiecenteret flyttes fra Social- og Sundhedsudvalget til Børn- og Undervisningsudvalget. Udkast til revideret styrelsesvedtægt udeles på mødet.

Forslaget blev 1. behandlet den 5. maj 2015.

Indstilling

 Det indstilles, at den reviderede styrelsesvedtægt godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Godkendelse af vedtægter for Ishøj Kommunes §7-arkiv.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd vedtog den 22 juni 2010 at oprette et §7-arkiv - formålet med §7-arkivet er, at det kommunale arkiv kan varetage de formål der fremgår af arkivlovens §7.

Der skal vedtages vedtægter for §7-arkivet.

Vedhæftede vedtægter er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning.  

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at vedtægter for Ishøj Kommunes §7-arkiv godkendes, og at borgmesteren bemyndiges til at godkende mindre væsentlige ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Arkivlovens §7 og Lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007.

Bilag

Resume

Arkens direktør ansøger i skrivelse af 12. maj 2015 om tilskud fra Ishøj Kommune til hel eller delvis støtte til udgivelse af en bog i anledning af ARKENS 20 års jubilæum

Sagsfremstilling

ARKEN Museum for Moderne Kunst kan i 2016 fejre sit 20-års jubilæum og museet ønsker i den anledning at udgive et jubilæumsskrift.

Det tænkes, at bogen skal fortælle museets unikke historie i en ”smuk jubilæumsbog med mange store farvebilleder fra ARKENS aktiviteter over årene 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune støtter udgivelsen med kr. 100.000, finansieret af Økonomi- og Planudvalgets puljebeløb. Puljebeløbet udgør herefter kr. 6.188.640.

Ole Bjørstorp (A) deltog ikke i behandlingen af sag 87, p.g.a. inhabilitet.

Beslutning

Tiltrådt, Ole Bjørstorp (A) deltog ikke i behandlingen af sag 117, pga. inhabilitet.

Økonomi

Det skønnes, at bogen kommer til at koste ca. kr. 400.000, og ARKEN søger om hel eller delvis støtte fra Ishøj Kommune.

Resume

Domea har den 4. maj 2015 på vegne af Ishøj Boligselskab afd. Kirkehaven (seniorboligerne) fremsendt ansøgning om tidsfristforlængelse af skema C (byggeregnskabet).

Sagsfremstilling

Da den oprindelige entreprenør er udtrådt af byggesagen, har det været nødvendigt at finde en ny entreprenør, hvorfor igangsætning og færdiggørelse af byggeriet er blevet udsat. Ny entreprenør er Dansk Boligbyg.

Følgende tidsplan ligger til grund for anmodningen:

 • Forventet byggetilladelse foreligger medio juni 2015
 • Byggetid 18 måneder med aflevering og ibrugtagning den 1. december 2016. Byggeperioden afspejler dels detailprojektering og dels reparation af p-kælder, og den samlede byggeperiode bliver derfor længere end tidligere antaget.
 • Fremsendelse af skema C senest 1. juni 2017.

Udskydelse af igangsætning/færdiggørelse og ny entreprenør giver ikke anledning til ændringer i de økonomiske forudsætninger som ligger til grund for byggesagen. Byggeriet gennemføres uden ændringer i skema B, som Ishøj Byråd har godkendt på møde den 1. oktober 2013.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at fristen for fremsendelse af skema C udsættes til 1. juni 2017. Udsættelsen godkendes kun såfremt ansøgning om byggetilladelse godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Ændring af lov om almene boliger m.v. om sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Sagsfremstilling

Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter har den 10. marts 2015 sendt brev til kommunalbestyrelser og almene boligorganisationer med opfordring til flere lokale partnerskabsaftaler mellem boligorganisationer og entreprenører om etablering af flere uddannelses- og praktikaftaler.

Der er nu - med den ændrede lovændring hjemmel til, at de almene boligorganisationer kan anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med konkrete udbud af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. Lovændringen gælder såvel projekter, der modtager offentlig støtte, som projekter uden offentlig støtte.

Kommunalbestyrelsen får også mulighed for at stille krav om anvendelse af sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser i forbindelse med tilsagn til nybyggeri.

De sociale klausuler er tænkt som et supplement til indgåelse af frivillige partnerskabsaftaler.

Arbejdsklausuler

Der skal fortsat sættes ind overfor social dumping, så der sikres danske løn- og arbejdsvilkår ved byggearbejder i den almene boligsektor, og ministeren ønsker med brevet at tydeliggøre overfor boligorganisationer og kommunalbestyrelser, at der indenfor gældende regler er mulighed for at sikre sig mod social dumpning, så byggearbejder i den almene boligsektor kan foregå under normale danske løn- og arbejdsvilkår.

Brevet er kort blevet gennemgået på Fællesmødet med alle boligorganisationerne i Ishøj Kommune den 29. april 2015, og vil blive drøftet på de kommende møder med boligorganisationerne. Det vil her blive meddelt, at boligorganisationerne fremover ved fremsendelse af kommende byggesager skal synliggøre, hvordan denne lov vil blive håndteret.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning, idet spørgsmålet om evt. anvendelse af sociale klausuler som udgangspunkt ønskes ved nybyggeri af almene boliger.

Beslutning

Tiltrådt - ordet "evt." udgår af indstillingen. Indstillingen suppleres med: ".... og større renoveringsopgaver.

Bilag

Resume

Bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S har den 9. april 2015 drøftet den overordnede udbudsstrategi for letbanen. Bestyrelsen er nået frem til en udbudsstrategi, som afviger fra den forudsatte strategi i Principaftalen. 

Sagsfremstilling

Den nye udbudsstrategi forudsætter, at en større andel af anlægsomkostningerne end hidtil fremrykkes til før ejernes endelige beslutning om gennemførelse af letbanen. Bestyrelsen kan kun beslutte den foretrukne  nye udbudsstrategi, hvis ejerne godkender fremrykning af en del af anlægsomkostningerne.

Bestyrelsen anbefaler ejerne at godkende, at der – ud over de allerede afsatte 265 mio. kr. - sker en fremrykning af 100 mio. kr. til gennemførelse af den nye udbudsstrategi, herunder af mulighed for at mindre virksomheder kan byde på anlægsopgaverne. Samtidig fremrykkes 110 mio. kr. til bl.a. ledningsomlægninger,  som der er mulighed for i Principaftalen.

Begrundelsen for denne indstilling til ejerne er, at den af bestyrelsen ønskede overordnede udbudsstrategi forventes at indebære en væsentligt bedre konkurrencesituation og dermed alt andet lige en mere konkurrencedygtig pris og kvalitet, en mindre risikopræmie til entreprenøren samt at detailprojekteringen af de komplicerede dele af anlægsopgaverne vil kunne nedbringe risikoen for ekstraomkostninger i anlægsperioden.

Fremrykningen vil betyde, at der vil være anvendt 475 mio. kr., inden ejerne træffer den endelige beslutning om gennemførelse af letbanen. Dette indebærer, at ejernes risiko, hvis letbaneprojektet helt opgives, vil være større end forudsat. Derimod har fremrykningen ingen indflydelse på de samlede anlægsomkostninger eller på tidsplanen for åbning af letbanen for passagerdrift. En fremrykning påvirker heller ikke de allerede aftalte betalinger til selskabet.

I brev af 13. april til ejerne (vedhæftet som bilag), er der redegjort for baggrunden for anbefalingen, erfaringer fra markedssituation og andre projekter samt forudsætninger i principaftalen og behov for afvigelser herfra. Herudover er vist tabel over ejernes økonomiske for-pligtelser i de to udbudsforløb. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at den af bestyrelsen anbefalede udbudsstrategi, og dermed den nødvendige fremrykning af anlægsomkostninger for letbanen på Ring 3, godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Ishøj Kommunes økonomiske forpligtigelse i de to udbudsforløb som forudsat i Principaftalen og som anbefalet af letbaneselskabets bestyrelse bliver henholdsvis 8,1 mio. kr. og 10,3 mio. kr. Fremrykning ændrer ikke ved kommunens indbetaling af bidrag til anlægsomkostninger.

Bilag

Resume

I forbindelse med vuggestuens fraflytning skal Ishøj Kommune jfr. lejekontraktens bestemmelser reetablere lejemålene til tre boliger for BO-VEST. Med baggrund i besigtigelser og prisindhentning viser det sig, at der er behov for yderligere finansiering på 300.000,- kr. til reetablering af lejemålene.

Sagsfremstilling

På byrådsmøde den 7. oktober 2014, blev det besluttet at nedlægge vuggestuen Gadekæret på Ovenkæret 12-14 og 16. Lejemålene er opsagt til BO-VEST, der har anmodet Ishøj Kommune om at stå for reetablering af lejemålene til tre boliger som de oprindeligt var udlagt til.

Park og Vej Center og Kommunale Ejendomme har i samarbejde med BO-VEST besigtiget institutionen, for at klarlægge i hvilken stand lejemålene skal leveres tilbage til BO-VEST. Herefter er der udarbejdet projektmateriale og indhentet priser, der viser, at reetableringen bliver dyrere end antaget.

De samlede renoveringsomkostninger beløber sig til 1.437.791,- kr. jfr. de indhentede tilbud. Baggrunden for merudgifterne skyldtes bl.a. at det er blevet dyrere end forventet, at reetablere køkkener, toiletter, omlægning af varmerør og reetablering af udearealer. I budgettet er afsat kr. 506.000 og fra Kommunale Ejendommes pulje anvendes kr. 355.991. Merudgiften forslås finansieret fra Økonomi- og Planudvalget pulje.

Udførelse af reetableringen forventes at være afsluttet til 1. september 2015, under forudsætning af, at entreprenørerne kan udføre arbejdet kontinuerligt.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der bevilliges 300.000,- kr. til reetablering af boliger på Ovenkæret 12-16, med finansiering over Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 6.088.640.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Indhentede priser ekskl. moms:

Ombygningsarbejder - Ovenkæret 16

     25.575,- kr.

Ombygningsarbejder - Ovenkæret 12-14

   975.030,- kr.

Udearealer ved alle lejemål

   233.750,- kr,

Uforudsete omkostninger 10% af ovenstående

   123.436,- kr.

Byggetilladelse

     12.000,- kr.

Husleje fra 01.05-31.08 - 17.000,- pr. mdr.

     68.000,- kr.

Samlede reetableringsomkostninger

1.437.791,- kr.

Herfra modregnes depositum

- 275.800,- kr.

Afsat i budgettet

- 506.000,- kr.

Kommunale Ejendommes pulje

- 355.991,- kr.

Manglende finansiering i alt

- 300.000,- kr.

 

Resume

Ishøj Kommune skal træffe beslutning om de ydelser, som skal indgå i et EU-udbud af kontrakten for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner, når den gældende kontrakt med M.Larsen udløber 31. marts 2016.

Der foreslås ændrede ydelser som følge af de øgede krav til sortering og genanvendelse, der følger af Regeringens Ressourcestrategi. Disse krav må forudses at øge udgifterne til nyt indsamlingsmateriel og vognmænd.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommunes gældende regulativ for husholdningsaffald vedlægges sagen, og de større ændringer i forhold til de gældende ydelser og regulativ er følgende:

- Dagrenovation, sorteres ved husstanden i fraktionerne restaffald og madaffald og afhentes ugentligt i en 2-kammer beholder.

- Glas, papir, plast og metal afhentes ved husstanden, og der indhentes pris på afhentning af: 1) en 4-kammer beholder eller 2) to 2-kammer beholdere.

- Beholdere vil kunne afhentes på grunden op til 20 meter fra skel.

- Haveaffalds- og storskraldsordningerne bevares, og der indhentes pris på såvel månedlig afhentning som en bestillingsordning med afhentning hver 14 dag.

- Yderligere tilbydes hver enkelt husstand en rød miljøboks til batterier, småt elektronik og farligt affald, som afhentes ugentligt sammen med rest- og madaffald.

I sagens bilag er der redegjort mere detaljeret for de ændrede ydelser.

Specialkonsulenterne Carsten Vest Rasmussen og Cicilie Senderovitz orienterede på Klima- og Miljøudvalgets møde om de anbefalede ydelser.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at ydelserne i den nye indsamling af affald i Ishøj Kommune godkendes som grundlag for EU-udbud.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Udgifterne afhænger af kommende udbud. Det tilstræbes at fastholde gebyret på det nuværende niveau, og omkostningerne for en gennemsnitsvilla forventes at ligge på ca. 4.000 kr. årligt pr. villa for en 240 liter beholder.

Vestforbrænding overvejer at indføre en fællesordning for Indkøb eller leasing af affaldsbeholdere med henblik på, at effektivisere og mindske kommunernes omkostninger.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen, miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.
Regulativ for Husholdningsaffald

Bilag

Resume

Staten har sendt vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 og udkast til bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer i høring til 23. juni 2015. Staten offentliggør de endelige vandområdeplaner samt tilhørende bekendtgørelser senest d. 22. december 2015.  

Høringssvar fra Ishøj og Vallensbæk kommuner fremlægges til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Af høringsmaterialet fremgår det, at der er enkelte ændringer i miljømålene for søer i forhold til den første vandplan samt at der indgår nye indsatser i Lille Vejleå i Ishøj Kommune. Foranstaltningerne skal være gennemført 3 år efter, at de er fastlagt.

Ishøj og Vallensbæk Kommuner har udarbejdet et samlet høringssvar til vandområdeplanen. Der er også udarbejdet et notat vedr. Store Vejleå og indsats over for fysisk spærring ved Vallensbæk Sø.

Høringssvar:
Høringssvaret indeholder for den del der vedrører Ishøj Kommune bemærkninger om:

 • At Lille Vejleå er angivet med ukorrekt tilstandsvurdering, at vandløbet på den flisebelagte strækning ikke omfattes af indsatsen "udlægning af groft  bundmateriale", men deriomod omfattes af indsatsen "udskiftning af bundmateriale"
 • En anerkendelse af at vandområdeplanen foreslår en indsats over for den fysiske spærring ved Ishøj Sø, idet det ved en omlægning af åen udenom søen vil muliggøre at fisk kan vandre op gennem vandløbet.   
 • At den foreslåede målsætning om "god økologisk tilstand" af Vallensbæk Sø, Jægersø og Lille Vejlesø muligvis kan medføre nogle uforholdsmæssige store omkostninger at opnå og opretholde. Den nuværende målsætning for søerne er "godt økologisk potentiale", hvilket svarer til søernes karakter som kunstige vandområder med regulerede vandstand
 • At indsatsen over for spærringen ved Vallensbæk Sø igen optages i statens vandplanlægning, idet det vil muliggøre at fisk kan vandre op gennem vandløbet   
 • Orientering om at Ishøj Kommune gennemfører faunaundersøgelser i Lille Vejelå og Store Vejleå med henblik på dialog med staten om vandløbsforbedrende indsatser

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at høringssvaret med forslag til vandområdeplan for Sjælland godkendes, og at kommunen søger om tilskud fra Staten til at gennemføre indsatserne.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Kommunerne kan ansøge om tilskud fra staten til gennemførelse af indsatserne. Opnår en kommune ikke tilskud er kommunen ikke forpligtet til at gennemføre indsatsen.  

Lovgrundlag

Lov om vandplanlægning (LOV nr. 1606 af 26/12/2013) 

Bilag

Resume

København-Ringstedbanens passage af Vallensbæk Sø reducerer søens kapacitet til opsamling af regnvand. Derfor er der udarbejdet et forslag til tillæg 2 til spildevandsplan for Ishøj Kommune 2014-2022, som beskriver ændringer som skal kompensere for den manglende kapacitet i søen.  

Sagsfremstilling

For at sikre at Store Vejleå-systemet kan håndtere regnvandet, er der ændringer i Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj Kommuner. I Høje Tåstrup skal vandføringen ændres, og der skal etableres flere regnvandssøer mv.

Projektet omfatter bl.a. følgende:

- Diger ved Vallensbæk Mose renoveres.

- Vallensbæk pumpestation renoveres.

- Nødpumpestation ved Ishøj Havn etableres.

- Mulighed for at ændre nødoverløbet fra Vallensbæk Sø.

- Tranegilde og Vallensbæk Moser anvendes som nødbassiner i skybrudssituationer.

- Der etableres et beredskab ved ekstreme nedbørshændelser.

- Der etableres et styrings- og overvågningssystem og anskaffes mobile pumper til tømning af Tranegilde og Vallensbæk Moser efter skybrud.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til tillæg 2 til Spildevandsplan for Ishøj Kommune 2014-2022 sendes i høring fra 4. juni 2015 til 30. juli 2015. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Økonomi til projektet afholdes af forsyningsselskaber i de involverede kommuner. Der indgår et erstatningsbeløb på 39,1 mio.kr. fra Banedanmark.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har udarbejdet forslag til risikostyringsplan. Planen er i offentlig høring frem til 22. juni 2015.

Sideløbende hermed er udarbejdet en miljøscreening, som konkluderer, at planens indhold ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Det er vurderet, at de beskrevne indsatser i Risikostyringsplanen,  som forhøjelse af diger og  arealer til opmagasinering af vand, herunder rekreative arealer, potentielt kan medføre påvirkninger, der skal miljøvurderes.

Men fordi planen ikke udpeger indsatser, der p.t. skal udføres, vurderes det at der ikke er behov for en miljøvurdering.

Der er modtaget et enkelt høringssvar fra Kroppedal Museum, som anbefaler en arkæologisk analyse af de berørte områder, med henblik på at vurdere risikoen for skade på den faste kulturarv.

Bliver en miljøvurdering aktuel på et senere tidspunkt, når planen er konkretiseret, vil en arkæologisk analyse indgå i denne.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Risikostyringsplanen ikke skal miljøvurderes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Risikostyringsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 03.7.2013).

Bilag

Resume

Formanden for Kulturskolebestyrelsen fremlægger forslag til mindre redaktionelle ændringer af vedtægterne.

Forslaget vedhæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

Formanden ønsker at ajourføre vedtægterne, således at de er i overensstemmelse med de ord og titler, der anvendes i dagligen i Kulturskolen.

Den mest vidtgående ændring er at der er bopælspligt for forældrerepræsentanten til at være bosiddende i Ishøj Kommune.

Kulturskolebestyrelsen indstiller, at forslaget til ændringer godkendes.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at ændringerne godkendes.

Beslutning

Tiltrådt - det undersøges om det er lovligt at stille krav om bopælspligt i Ishøj Kommue.

Bilag

Resume

I høringsperioden er kommet forslag til ændringer af Helhedsplanen. Forslagene indebærer en forøgelse af etagehøjden, en aflysning af etapeinddelingen, angivelse af bebyggelsesprocenter, ændrede parkeringsnormer, placering af vej til tung trafik mm. 

Sagsfremstilling

Forslaget til Helhedsplanen blev vedtaget af Byrådet i december 2014 og sendt i høring. I høringsperioden har der været afholdt et orienterings- og debatmøde på rådhuset med grund- og virksomhedsejerne fra området, og kommunen har afholdt møder med repræsentanter for grundejerne efterfølgende.

Der er i høringsperioden modtaget 5 høringssvar. Et af høringssvarene er et samlet svar fra størstedelen af grund- og virksomhedsejerne i området. Desuden er der modtaget en notat fra konsulentfirmaet Grontmij på vegne af Ishøj Forsyning om mulighederne for klimatilpasning i området.

De centrale forslag, som vil føre til en ændring af helhedsplanens principper fremgår nedenfor. For uddybning af høringssvarene samt bemærkninger fra administrationen til forslagene henvises til notat med høringssvar samt de enkelte høringssvar.

Forslag:

 •         Forøgelse af etagehøjden fra 3-6 til 3-8 etager
 •         Aflysning af etapeinddelingen
 •         Angivelse af en bebyggelsesprocent på 120
 •         En specifik højdeangivelse for ny bebyggelse
 •        Placering af ny erhvervsvej til Varmeværket

Helhedsplanen for det lille erhvervsområde har været i høring i perioden 5. december 2014 til den 3. marts 2015.

Administrationen vil på baggrund af beslutninger om høringsforslagene tilrette helhedsplanen, så den kan vedtages endeligt på fagudvalgsmøder i august og byrådsmødet i september 2015.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at administrationen arbejder videre med:

 • mulighed for op til 8 etagers boliger på strategiske steder,
 • en detaljering af etagehøjder i helhedsplanen med lavere byggeri mod Ishøj Strandvej og Jægergården på Vejlebrovej.
 • angivelse af bebyggelsesprocenter for delområder i planen med en samlet bebyggelsesprocent for området på 100,
 • at ny erhvervsvej bortfalder, såfremt der udarbejdes en samlet lokalplan for området langs banen,
 • detaljering af et klimatilpasningsprojekt for området,
 • at et revideret forslag fremlægges til godkendelse på fagudvalgsmøder i august og byrådsmødet i september 2015.

Efterfølgende præsenteres godkendt helhedsplan for virksomheder/borgere i området. Lokalplaner igangsættes herefter når der foreligger forudsætninger for en samlet planlægning for større delområder. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Lennart H. Nielsen (V) og Annelise Madsen (A) kan kun tiltræde byggeri i 3-6 etager.

Beslutning

Afstemning om Økonomi- og Planudvalgets indstilling:

FOR: 9 (A), 3 (O), 1 V (Ole Beckmann)

IMOD: 1 (A) (Annelise Madsen), 2 (F), 1 (Ø)

Fraværende 1 (A) (Merete Amdisen), 1 (V) Lennart H. Nielsen

 

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Resume

På Vibeholmskolen er et anlægsprojekt startet i 2012, og det løber frem til og med 2015. Denne sag er en del af et godkendt forløb med vedligeholdelsesarbejder og PCB sanering. I 2015 skal der primært udføres PCB sanering af vinduer i de resterende 4 gangarealer. Der søges om frigivelse af 1,9 mio. kr. i henhold til investeringsoversigten. 

Sagsfremstilling

PCB målinger der er udført på Vibeholmskolen i 2012 har ligget mellem 690 og 1050 ng PCB-total/m3 – Her har Sundhedsstyrelsens anbefaling været at man påbegynder en varig løsning inden for 2 år. I 2013 er der lavet pilotprojekt omkring PCB- og energirenovering af 1 lagsvinduer i et gangareal, ligeledes er konvektorgrave (radiator i gulv) blevet ændret, til almindelige radiatorer. Disse arbejder har skabt et meget bedre indeklima og en besparelse på varmeforbruget.
I sommerferien 2014 blev der udført vinduesrenovering samt udskiftet konvektorgrave af gangarealer i 5 fløje. I forhold til PCB i indeluften, har efterfølgende målinger af vinduesudskiftningen i de 6 gangarealer, vist at man er kommet under sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng PCB-total/m3.

I år er de sidste 4 fløje på skolen planlagt udført i sommerferien, af entreprenørfirmaet Casadana AS, som vandt hele entreprisen (se bilag A).

Det er planlagt at konvektorgrave (radiator i gulve) i de sidste 4 fløje udskiftes i år, således at alle 10 fløje fremstår ensartede og med samme gode indeklima.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at de1,9 mio. kr. der fremgår af anlægsoversigten for 2015, frigives til udførelse af ovenstående opgaver.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Projektmateriale vedr. den fortsatte ombygning/renovering af Ishøj Skole har været i udbud. Der er fundet entreprenører på samtlige fagentrepriser.

Der skal spares kr. 600.000 for at budgetrammen overholdes.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 3. februar 2015, sagsnr. 36, at frigive kr. 6,8 mio., som var afsat i investeringsoversigten i 2015 til ombygning og renovering af Ishøj Skole.

Projektet har været i fagentrepriseudbud med kriteriet ”billigste pris”. Der har været 3 bydende firmaer på hver entreprise.

Arbejdet er planlagt til opstart ultimo maj 2015, og hele projektet forventes afsluttet i foråret 2016.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der indgås kontakt med de nævnte fagentreprenører.

Orientering om besparelser blev fremlagt for Teknik- og Bygningsudvalget. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges, med en budgetramme på 14,4 mio kr.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Summen af de modtagne bud er på kr. 15,0 mio.

For at holde den totale økonomi inden for projektets budgetramme på kr. 14,4 mio. planlægges en mindre besparelse på kr. 600.000, der opnås ved forhandling med de nævnte entreprenører. 

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016 - 2020 har været i høring hos landets kommuner. Digitaliseringsstrategien samt Ishøj Kommunes høringssvar fremlægges til efterretning.

Sagsfremstilling

Digitaliseringsstrategien samt høringssvar er drøftet med den digitale arbejdsgruppe, Digitaliseringsgruppen og Direktionen for at sikre den nødvendige faglige viden. Gruppernes input er medtaget i høringssvaret. 

Den kommende strategi har især fokus på digitalisering af interne arbejdsgange, effektiv brug af den teknologiske udvikling samt større tilgængelighed for borgerne. I den forbindelse er følgende 10 temaer udvalgt som fokusområder:

1) Fællesoffentligt samarbejde

2) Borgerbetjening 3.0 - en mere tilgængelig offentlig sektor

3) Effektiv brug af data

4) Sikkerhed og tilgængelighed

5) Rammearkitekturen for den offentlige IT

6) Digital beskæftigelsesindsats

7) Borgernes mestring af eget liv

8) Digital sammenhæng på børn- og ungeområdet

9) Teknologi og bæredygtig vækst

10) Effektiv styring og administration 

Den digitale arbejdsgruppe, Digitaliseringsgruppen og Direktionen har udtrykt tilfredshed med den kommende fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Der er ytret ønske om, at der også fokuseres på facilitering af lokal innovation i kommunerne.

Der vil blive udarbejdet en ny lokal digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune på baggrund af den endelige fælleskommunale strategi.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager, at den fælleskommunale digitaliseringsstrategi tages til efterretning og Ishøj Kommunes høringssvar godkendes.  

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden har i december 2014 gennemført uanmeldt driftsorienteret tilsyn på botilbuddet Kløverengen. Kløverengen er et tilbud efter SEL § 103, § 104, § 107 og § 108 for borgere med psykiske lidelser.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden (herefter tilsynet) har i december 2014  gennemført driftsorienteret uanmeldt tilsyn på botilbuddet Kløverengen. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes én samlet rapport, hvilket betyder, at alle tilbud under Kløverengen behandles i tilsynsrapporten.

Det skal bemærkes, at den endelige tilsynsrapport for Kløverengen er præget af adskillige sproglige fejl samt enkelte faktuelle fejl. Borger- og Socialservice har taget kontakt til tilsynet for at gøre opmærksom på det. Tilsynet har af skrivelse den 16. marts 2015 svaret, at tilsynsrapporten er låst og derfor ikke kan ændres. Derfor fremlægges tilsynsrapport med sproglige fejl og få faktuelle fejl.

I 2015 skal Kløverengen regodkendes, hvorfor det forventes, at tilsynet retter op på nævnte fejl og mangler.

Vedhæftet er skrivelse fra tilsynet.

Tilsynsrapportens fokus, vurdering, opmærksomhedspunker og påbud:

Fokus for tilsynet:
Ved et uanmeldt driftsorienteret tilsyn er der fokus på udvalgte indikatorer og kriterier. Under tilsynet på Kløverengen i december 2014 var der fokus på:

1. Uddannelse og Beskæftigelse
2. Fysiske rammer

Tilsynets samlede vurdering:
Tilsynet konkluderer overordnet, at de borgere, som tilsynet træffer i tilbuddet, "vurderes i overensstemmelse med tilbuddets definerede målgruppe". I forhold til uddannelse og beskæftigelse konkluderer tilsynet, "at borgerne har klare mål- og delmålsbeskrivelser samt retningsanvisende indsatsbeskrivelser med henblik på opnåelse af eller fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse". I forhold til de fysiske rammer konkluderer tilsynet, at "tilbuddet overalt fremstår i høj standard for rengøring og vedligeholdelse".

Opmærksomhedspunkter og påbud:
Tilsynet har ingen opmærksomhedspunkter eller påbud

Tilsynsrapporten er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at tilsynsrapport for Kløverengen tages til efterretning. 

Social- og Sundhedsudvalget beklager, at der er faktuelle fejl i tilsynsrapporten.

Punktet sendes til Økonomi- og Planudvalget med henblik på at skrive til Tilsynet om de faktuelle fejl.  

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges, og at forslag til brev til Socialtilsyn Hovedstaden godkendes.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag