Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 2. september 2014 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Rikke Carlsen spurgte til planen om lukningen af vuggestuen Gadekæret.

Borgmesteren svarede, at den er for lille, og at der p.t. er pladser nok i de øvrige institutioner.

Sofie Nielsen spurgte ligeledes til lukningen af vuggestuen Gadekæret.

Resume

Ishøj Byråd har den 4. marts 2014 godkendt skema A-ansøgningen fra Sydkystens Boligselskab v/ KAB til opførelse af 34 stk. AlmenBolig+ boliger beliggende Fasanskellet 3. Da AlmenBolig+ konceptet stiller store krav til beboersammensætningen, egenindsats og egenbetaling, har Ishøj Byråd besluttet, at Ishøj Kommune ikke vil gøre brug af anvisningsretten ved førstegangsudlejningen; men at det er en betingelse, at Sydkystens Boligselskab v/ KAB indgår en samarbejdsaftale med Ishøj Kommune, om eventuel 100% anvisningsret til boligerne ved andengangsudlejningen.

Sagsfremstilling

AlmenBolig+ boligerne udlejes efter et særskilt koncept. Dette koncept stiller krav til beboersammensætningen med hensyn til en stor egenindsats og egenbetaling. Indskuddet er højt og beboeren skal selv stå for eventuelt indkøb og opsætning af indvendige vægge og køkken via råderetten (bilag vedlagt). I forbindelse med andengangsudlejning skal Ishøj Byråd tage stilling til, hvordan Ishøj Kommune, Boliganvisningen, kan sikre den rette beboersammensætning, da det bliver nødvendigt at indføre særlige kriterier for disse boliger.

Notat fra KAB af 13. juni 2014 om udlejning af boliger og forslag til udlejningskriterier vedhæftes.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at de forslåede kriterier fra KAB godkendes til førstegangsudlejningen som KAB står for, og at Ishøj Kommunes ansøgningskriterier tages op til revision og suppleres fremadrettet for ansøgere til AlmenBolig+ med udgangspunkt i forslaget til kriterier fra KAB i forbindelse med andengangsudlejning, idet alle voksne i husstanden skal have lønindkomst (gælder ikke hjemmeboende børn.)

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Lejerbo, Køge-afd. 950-0, Fasanparken, har den 3. februar 2014 fremsendt ansøgning om tidsfristforlængelse af skema C, da Fasanparken blev afleveret senere end forudsat i skema B. Forsinkelsen skyldes en senere opstart af byggeriet på grund af uforudsete vanskeligheder i forbindelse med ekstrafundering og forurenet jordbundsforhold. Ishøj Byråd har den 4. februar 2014 godkendt ny tidsfristforlængelse for fremsendelse af skema C til ca. 15. september 2014.

Sagsfremstilling

Lejerbo anmoder den 7. juli 2014 om yderligere udsættelse for fremsendelse af skema C, da Lejerbo, Køge Bugt og grundsælger har en tvist omkring ekstrafundering og oprensning af forurening på grunden. Tvisten udgør beløbsmæssigt en stor andel af den samlede anlægssum, hvorfor det er bygherrens vurdering, at det endelige byggeregnskab ikke kan fremsendes før ultimo januar 2015.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at fristen for skema C udskydes til medio september 2014.

Beslutning

Tiltrådt, idet fristen for skema C udskydes til medio februar 2015.

Resume

Ishøj Kommunes finansielle strategi fremlægges i revideret udgave, med baggrund i drøftelserne på Byrådsseminaret i maj 2014. I forhold til den hidtil gældende strategi, er der foretaget såvel indholdsmæssige som redaktionelle ændringer.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 6. november 2012 (sag 240) en revurdering af kommunens finansielle strategi.
Revurderingen skete primært som følge af ændringer i lånebekendtgørelsen, som bl.a. indebar begrænsninger i brugen af de såkaldte finansielle instrumenter samt muligheden for låneoptagelse i fremmede valuta.
 
Det fremgår af den hidtil gældende finansielle strategi, at den skal revideres løbende i takt med udviklingen i de finansielle markeder og kommunens vurderinger af finansiel risiko.  
På Byrådsseminaret i maj 2014 fremlagde administrationen forskellige overvejelser om ændringer i indholdet af den finansielle strategi, som Byrådet drøftede. På baggrund af disse drøftelser, fremlægges nu forslag til en revideret finansiel strategi.
 
Ændringerne er dels i selve indholdet og rammerne for hvilke investeringer kommunen ønsker at placere overskudslikviditet i, og dels mere redaktionelle ændringer.
De indholdsmæssige ændringer er hovedsagelig, at der fremover kun kan placeres overskudslikviditet i obligationer – primært danske stats- og realkreditobligationer, men også en mindre andel i globale indeksobligationer og kreditobligationer. Pt. er der kun placeret midler i danske stats- og realkreditobligationer.
I den nuværende finansielle strategi er det også muligt at investere i aktier (via investeringsforeninger). Det vil ikke være muligt fremover.

Som bilag vedlægges forslag til revideret finansiel strategi, og til orientering den hidtil gældende finansielle strategi samt engagementsoversigt fra Kommune Kredit (kommunens låneportefølje).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at den reviderede finansielle strategi godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Byrådet godkendte på mødet den 3. juni 2014 oplægget til kampagne 2014-2015 "Ishøj - alt ligger på vejen hjem". I forbindelse med behandling af oplægget ønskede Byrådet at få en uddybet beskrivelse af den del af oplægget, som omhandlede den kommuneinterne kommunikation.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet vedlagte notat til uddybning af dette. I notatet beskrives, hvilke initiativer kampagnen søger at understøtte. Hensigten er at stimulere til øget frivillighed i Ishøj samtidig med, at de frivillige aktiviteter formidles indenfor rammen af kampagnen. Ambitionen er at kunne bruge borgernes egne historier som udgangspunkt for at fortælle de mange gode historier om Ishøj. Afsættet for aktiviteterne og fortællingerne er medborgerpolitikken, der vil fungere som et centralt omdrejningspunkt i kampagnen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at fremlagte notat godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

På baggrund af implementeringen af kontanthjælpsreformen besluttede Byrådet i februar 2014 at ansætte en ekstern økonomisk rådgiver i en forsøgsperiode pr. 1. marts til 1 juni 2014.

Der kan ikke påvises nogen kommunal besparelse som følge af den økonomiske rådgivning set ud fra en mulig fremtidig besparelse på enkeltydelser.

Det vurderes at der fremover ikke er behov for ekstern økonomisk rådgivning.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har i perioden 1. marts-1. juni 2014 tilbudt økonomisk rådgivning hos ekstern økonomisk rådgiver til de borgere, som måtte have behov for dette. Borgerne har anvendt den økonomiske rådgivning på følgende måde:

 • 14 borgere har benyttet sig af den økonomiske rådgivning, hvoraf 2 aldrig dukkede op til deres aftale.

 • Borgerne henvender sig primært pga. stor gæld, for store udgifter i forhold til indkomst og uoverskuelig økonomi, som ikke nødvendigvis er forårsaget af kontanthjælpsreformen.

Ishøj Kommune har haft udgifter på i alt 67.600 kr.til bl.a. honorar- og befordringsgodtgørelse til rådgiveren.

Ud fra en sagsgennemgang er det ikke muligt at påvise at den eksterne økonomiske rådgiver at betydet en besparelse i enkeltydelser.

Ishøj Kommune tilbyder hver tirsdag generel råd og vejledning til borgere, som måtte have behov for dette. Derudover har Ishøj Kommune som led i Helhedsplanen indgået samarbejde med boligforeningen AAB i henhold til økonomisk rådgivning. Det er således muligt for borgerne også fremover at modtage økonomisk rådgivning.  

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at aftalen med den eksterne økonomiske rådgiver ikke forlænges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune skal tage stilling til, om kommunen ønsker at indgå partnerskab med International House (IH). IH er en fælles borgerservice til internationale borgere, som ydes basal hjælp i forbindelse med indrejse til Danmark. Som partner skal Ishøj Kommune betale 117 kr. pr. indrejst borger, som henvender sig til International House.        

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden og KKR Sjælland opfordrer i det vedhæftede brev til, at kommunen drøfter tilslutning til IH. IH skal gøre det lettere for internationale borgere at starte en tilværelse i Danmark ved bl.a. at løse de opgaver, som er nævnt i vedhæftede brev.

Det koster 117 kr. pr. indrejse at deltage i samarbejdet. 17 kommuner, herunder Glostrup, Høje Tåstrup, Rødovre og Hvidovre, har allerede sagt ja.  

International House er som udgangspunkt rettet mod de mere ressourcestærke internationale borgere, der kommer til Danmark for at arbejde eller studere. Det er ikke den gruppe, som hyppigst indvandrer til Ishøj. Derfor skal Ishøj have en særlig ordning, hvor kommunen har mulighed for at sikre sig, at borgerne opfylder Ishøj Kommunes betingelser for at få anvist en bolig, før de kan indrejse.

International House har ved et møde oplyst Borgerservice om, at en sådan ordning godt kan etableres. Borgernes indrejse til Ishøj vil således skulle endeligt godkendes af Borgerservice i Ishøj, så vi fortsat har kontrol på området, og selv sørger for boliganvisningen.

Sidste år indrejste 263 borgere til Ishøj. Af de indrejste er en del dog danske statsborgere, der blot rejste hjem igen. Med udgangspunkt i de deltagende kommuners erfaringer forventer Borger- og Socialservice, at ca. 10 procent af de indrejste vil henvende sig i IH, hvilket vil give en årlig udgift på 3.000 kr. Denne udgift tages fra Borgerservices budget.

Anbefaling 

Borger- og Socialservice anbefaler, at Ishøj Kommune tilslutter sig ordningen. Borger- og Socialservice vurderer, at ordningen vil resultere i en tidsbesparelse i 'tunge sager', da disse borgere kan tage ekstra tid grundet bl.a. sproget. Samtidig vil disse personer få en hurtigere og mere kvalificeret service fra International House, som er specialister i de internationale sager.  

Borgerservice vil fortsat kunne varetage sager om indrejse, hvis en borger henvender sig i Ishøj.

Information fra KKR om IH er vedhæftet.       

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune tilslutter sig samarbejdet i International House.         

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Byrådet vedtog på mødet den 4. februar 2014 ”Ishøj – En tryg by”, som er den overordnede strategiske ramme for kommunens tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende arbejde.

Sagsfremstilling

Stabsenheden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse har udarbejdet "Handleplan 2014 for kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser i Ishøj Kommune", der beskriver de indsatser, der udmøntes for at forebygge kriminalitet og øge trygheden. De konkrete indsatser sigter mod at opnå de fire fælles mål, som fremgår af "Ishøj - En tryg by":  

 • Ishøj er en tryg by

 • Færre ofre for kriminalitet i Ishøj

 • Nye generationer af børn, der vokser op i Ishøj, begår mindre kriminalitet end de forrige

 • Ishøjborgere, der har begået kriminalitet, har - uanset alder – gode betingelser for at vælge en fremtid uden kriminalitet.

Når behovet for nye indsatser på det tryghedskabende og kriminalitetsforebyggende område opstår, skrives de ind i handleplanen, som er et dynamisk dokument, der udvikles i takt med, at nye indsatser sættes iværk.

Handleplan 2014 for kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser i Ishøj Kommune er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Bygningsudvalget indstiller , at "Handleplan 2014 for kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser i Ishøj Kommune" tages til efterretning.

Teknik- og Bygningsudvalget foreslår, at der ved senere revision medtages tiltag af byplanmæssig karakter.

Klima- og Miljøudvalget foreslår, at der i kommende revision af planen indarbejdes tiltag til minimering af risiko for afbrænding af affald og forebyggelse af henkastning af affald.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at de stående udvalgs indstillinger følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

'Forslag til Kommuneplan 2014 har været i høring i 8 uger. Der er udarbejdet et høringsnotat, hvor der er samlet op på de bemærkninger, der er indkommet i høringsperioden. Visse høringssvar har givet anledning til ændringer i planen, andre svar forelægges med indstilling om, at der ikke foretages ændringer af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

'Forslag til Kommuneplan 2014' har været i høring i perioden den 10. marts 2014 til den 12. maj 2014. Der har i forbindelse med den offentlige høring været afholdt et borgermøde den 22. april 2014 i byrådssalen på Rådhuset.

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet 7 høringssvar; fra Grundejerforeningerne i Ishøj landsby, Vejdirektoratet, Energistyrelsen, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Banedanmark, Enhedslisten og Naturstyrelsen. Derudover har administrationen har haft nogle enkelte bemærkninger. Visse høringssvar har givet anledning til ændringer i planen. Samtlige bemærkninger er samlet i høringsnotatet, der ligeledes indeholder administrationens bemærkninger samt forslag til eventuelle ændringer i kommuneplanen. Derudover vil administrationen foretage mindre redaktionelle og sproglige rettelser.

Der har gennem hele arbejdsforløbet med kommuneplanen været en tæt dialog med Naturstyrelsen, som har tilkendegivet, at under forudsætning af, at deres bemærkninger, som ligeledes er beskrevet i høringsnotatet, indarbejdes i kommuneplanen, gør de ikke indsigelse mod kommuneplanen.

Link til Digital Kommuneplan 2014:
http://ishoej-kp13.cowi.webhouse.dk/

Link til PDF-udgave af Kommuneplan 2014: http://ishoej-kp13.cowi.webhouse.dk/download/pdf/ishoej_kommuneplan_final_v3.pdf.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til Kommuneplan 2014 vedtages, og at forslag til ændringer jf. høringsnotatet indarbejdes i den endelige Kommuneplan 2014.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der i Kommuneplanen ses på fremtidig placering af nyt plejehjem, således at der afsættes plads til byggeri af dette. Der skal endvidere fortsat være fokus på tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at de stående udvalgs indstillinger følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Resume

Nærværende udkast til styringsaftale for 2015 har været drøftet i KKR Hovedstaden, der anbefaler kommunerne at godkende styringsaftalen. Udkastet er sendt til politisk godkendelse i alle kommuner i hovedstadsregionen.  

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen består af to dele, en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategi for 2015 er nu politisk godkendt i alle kommuner i hovedstadsregionen samt af Region Hovedstaden.
 
Formålet med styringsaftalen er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.
 
Styringsaftalen indeholder aftaler om udvikling i takster, prisstruktur, afregningsfrister, princippet for samarbejde mellem køber og driftsherre (tilbud) samt forhold omkring oprettelse og lukning af tilbud og pladser.  

Takstreduktion
KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har indgået en flerårig strategi for takstudviklingen. Aftalen bevirker, at taksterne maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 1 procent i forhold til 2014 prisniveau.
 
Fra 2013 til 2014 var der ligeledes aftalt en takstreduktion på 1 % i Hovedstadsregionen. En analyse viser, at samlet set er der sket en reduktion i taksterne fra 2013 til 2014 svarende til 1,1 %.

Styrings- og udviklingstiltag for 2015
KKR Hovedstaden anbefaler, på baggrund af et analysearbejde, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden arbejder systematisk med følgende områder:

 • At kommunerne har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse, herunder grundig udredning og match af tilbud, systematisk opfølgning på sager i forhold til effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder mv.

 • At der er fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne i myndighedsenheden og på botilbuddene.

 • At driftsherrerne har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgerens udvikling.

 • At driftsherrerne har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi i indsatserne.

 • At driftsherrerne har fokus på at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af indsatserne.

 • At botilbuddene arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster.

For at understøtte et stort fokus på ovenstående samt på den flerårige strategi for takstudvikling, har KKR Hovedstaden godkendt følgende tiltag:

 • At der i perioden 2014 til 2016 nedsættes en midlertidige implementeringsgruppe, der skal have ansvar for gennemførelsen og opfølgningen på aftaler og tiltag på området. Implementeringsgruppen skal indeholde medlemmer fra K29, regionen og embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning.

 • At der nedsættes en permanent takstanalysegruppe bestående af centrale økonomipersoner fra udvalgte kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden med Fælleskommunalt sekretariat som tovholder samt understøtte løsningen af udviklingsopgaver og ad hoc problemstillinger i forhold til styringsaftalen.

Udkast til styringsaftale 2015 er vedhæftet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at udkast til styringsaftale 2015 godkendes.  

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Kommuneplan 2014 samt miljøvurdering har været i høring i 8 uger.  

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der samler op på høringssvarene, der knytter sig til Kommuneplanen. Den sammenfattende redegørelse indsættes i den endeligt vedtagne Kommuneplan 2014

Sagsfremstilling

Miljøvurderingen af Kommuneplanen har sideløbende med 'Forslag til Kommuneplan 2014' været i høring i 8 uger fra den 10. marts 2014 til den 12. maj 2014.

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen er der udarbejdet en miljøvurdering efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”.

Miljøvurderingen har været udarbejdet med henblik på at sikre en integration af miljøforhold i planens indsatsområder. Allerede i forbindelse med udarbejdelse af planen har miljøforhold indgået som en væsentlig del af planlægningen. Miljøvurderingen har bidraget til at sikre, at dette arbejde er dokumenteret, og at den nødvendige hensyntagen til miljø- og naturbeskyttelse er indgået i udarbejdelsen af kommuneplanen.

Der er indkommet 7 høringssvar i forbindelse med den offentlige høring, fra Grundejerforeningerne i Ishøj landsby, Vejdirektoratet, Energistyrelsen, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Banedanmark og Naturstyrelsen. Derudover har administrationen har haft nogle enkelte punkter. Visse høringssvar har givet anledning til ændringer i planen.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at den sammenfattende redegørelse af 'Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2014' vedtages, idet der ikke har været indsigelser, der angår miljøvurderingen.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Ifølge miljøvurderingslovens § 9 skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse af Ishøj Kommuneplan 2014 udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som:

 • beskriver hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,

 • redegør for hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og

 • beskriver hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen

Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidig med den endelige vedtagelse af Kommuneplanen.

Bilag

Resume

Fremtidig anvendelse af området Kirkebjerggård medfører, at der skal udarbejdes et tillæg til Spildevandsplanen, idet Ishøj Forsynings ønsker om, at regnvandet fra det nye byggeri bliver håndteret lokalt, ikke er omfattet af Spildevandsplan 2014 til 2022 for Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj Forsyning ønsker at etablere lokal afledning af regnvand via forsinkelsesbassiner og vil udbygge bassinkapaciteten ved blandt andet at etablere yderligere 1 til 2 bassiner.
 
Forslag til Spildevandsplan for 2014 til 2022 for Ishøj Kommune er i høring og indeholder ikke udbygning af bassinkapaciteten ved Kirkebjerggård. Den nye Spildevandsplan forventes at være gældende med Byrådets godkendelse i oktober 2014, og forventes således  at være endelig godkendt inden spildevandstillægget kan forelægges til endelig godkendelse.

Spildevandstillægget foreslås derfor sendt i offentlig høring som tillæg til den spildevandsplan, der forventes at være gældende når spildevandstillægget forlægges til endelig godkendelse.

Spildevandsplanen er det retlige grundlag for spildevandsprojekter i kommunen,
og da forslaget ikke tager højde for den planlagte fremtidige anvendelse ved Kirkebjerggård, er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplanen, der omfatter dette.

Tillægget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og det er vurderet, at spildevandsprojektet ikke påvirker miljøet væsentligt. Der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport. Screeningen har været i høring hos berørte myndigheder og Kroppedal Museum har indsendt bemærkninger. Museet gør opmærksom på, at det skal kontaktes tidligt i planlægningsfasen, at der skal foretages arkæologiske undersøgelser før jordarbejder kan påbegyndes på matr. 3 ac, samt at museet skal underrettes ved ændringer omkring gadekæret. Dette er indarbejdet i spildevandsplantillægget.

Forslag til tillæg 1 til spildevandsplanen vil efter Byrådets godkendelse blive sendt i høring fra den 5. september til den 31. oktober 2014.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forslag til spildevandstillæg 1 til Ishøj Kommunes spildevandsplan 2014 - 2022 godkendes og sendes i høring fra den 5. september til den 31. oktober 2014.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Staten har i foråret 2014 fastlagt rammerne for de  kommende vandløbsindsatser i næste generation af statslig vandplan (vandplan 2), der vil være gældende for perioden 2015 - 2021.

Ishøj Kommune ligger inden for Køge vandopland, der er blevet tildelt en økonomisk ramme på 9,5 millioner kr.

Staten har på webkort (Miljøministeriets MiljøGIS) kortlagt strækninger, hvor kommunerne kan foreslå indsatser. Inden for Køge Bugt oplandet har der i foråret været nedsat et Vandråd og en teknikergruppe, som har drøftet og prioriteret indsatser inden for oplandet.

Vandløbsindsatser i Ishøj Kommune er imidlertid ikke blevet drøftet, idet statens kortlægning ikke lægger op til betydende indsatser i kommunen. På den baggrund har administrationen i samarbejde med Greve Kommune formuleret et brev til Naturstyrelsen, hvor der foreslås 2 supplerende indsatser i Lille Vejleå.

Sagsfremstilling

Staten er ved at forberede Vandplan 2, der skal gælde for perioden 2015 - 2021. Landet er inddelt i 23 hovedvandoplande. Ishøj Kommune ligger inden for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt, der strækker sig over 21 kommuner. Hvert hovedvandopland tildeles et rammebeløb, som det er muligt at gennemføre statsfinansierede vandløbsforbedrende indsatser for i den kommende vandplanperiode. Staten har afsat 9,5 mio. kroner til indsatserne i Køge Bugt hovedvandopland.
 
Op til den nye vandplanperiode gennemføres i 2014 og 2015 en afklarende proces om hvilke vandløbsstrækninger, der mest meningsfyldt kan foreslås kommende indsatser for. På baggrund af analyser har Staten vurderet hvilke vandløb, der i deres nuværende tilstand ikke kan leve op til en god miljøtilstand i 2021. I den videre proces tages der udgangspunkt i disse vandløbsstrækninger. Vandløbene fremgår af digitale webkort (Miljøministeriets MiljøGIS).
 
Den 14. maj 2014 afholdt Vandrådet for Køge Bugt en besigtigelsestur til udvalgte vandløbsstrækninger inden for oplandet. Parallelt med Vandrådet har der i foråret været nedsat en teknikergruppe med repræsentanter fra Albertslund, Faxe, Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Teknikergruppen har udarbejdet forslag til vandløbsindsatser inden for Køge Bugt oplandet, der ligger inden for den statslige ramme på 9, 5 millioner kr.
 
Der er i forbindelse med Vandrådets og teknikergruppens arbejde ikke blevet peget på indsatser langs vandløb i Ishøj kommune. Dette skyldes, at der af Miljøministeriets kortlægning (MiljøGIS) ikke fremgår nogle oplagte vandløbsstrækninger i Ishøj Kommune, hvor en meningsfuld vandløbsindsats kan foreslås.
 
Ishøj Kommune er uenig med Miljøministeriets kortlægning og foreslår derfor, i samarbejde med Greve Kommune, 2 supplerende indsatser langs Lille Vejleå:

 1. Omlægning af Lille Vejleå udenom Ishøj Sø, hvilket vil muliggøre, at fisk kan vandre op gennem vandløbet

 2. Fjernelse af fliser på en ca. 2.900 meter lang strækning af Lille Vejleå fra golfbanen og til umiddelbart vest for Torslunde Landsby. Fjernelse af fliser vil med tiden give vandløbet et mere naturligt forløb og muliggøre indvandring af vegetation og opbygning af gydebanker.

Vandrådet er gjort opmærksom på disse to indsatser på deres besigtigelsestur d. 14. maj, men da Lille Vejleå ikke er i risiko for manglende målopfyldelse jf. statens kortgrundlag, har Vandrådet ikke forholdt sig yderligere til indsatserne.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at brev til Naturstyrelsen med forslag om 2 supplerende indsatser i Lille Vejleå godkendes af Byrådet og sendes til Naturstyrelsen.      

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune. Eventuelle indsatser i Lille Vejleå vil blive finansieret af staten. Kommunens udgifter til administrative opgaver er finansieret via DUT midler.    

Lovgrundlag

 • Lov om vandplanlægning. Lov nr. 1606 af 26. december 2013

 • Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger, BEK nr. 121 af 07. februar 2014

 • Vejledning til kommuner og vandråd om arbejde med forslag til indsatsprogrammer for vandløbsindsatsen, Naturstyrelsen 2014

Bilag

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. På Social og Sundhedsudvalgsmødet i januar 2014 blev det besluttet at igangsætte 3 projekter finansieret af puljen. Puljen fortsætter i 2015, hvor kommunerne skal genansøge bevillingen. Det forslås, at ansøgningen for 2015 er lig ansøgningen for 2014, da de på nuværende tidspunkt er for tidligt at evaluere de tre projekter.  

Det første projekt har fokus på en rehabiliterende indsats, som skal udspille sig hos borgerne i eget hjem. Det andet projekt er en indsats for, at modvirke ufrivillig ensomhed, isolation, fejlernæring osv. Indsatsen skal ske i samarbejde med frivillige organisationer, boligforeninger og kommunens medarbejdere. Det tredje projekt er en social- og sundhedsfaglig indsats overfor kommunens udsatte borgere. Projektet skal består af et team af medarbejdere, som kan yde en særlig indsats overfor denne borgergruppe.

Der er samlet set reserveret 2,7 millioner kr. til Ishøj Kommune, og disse fordeler sig således:

 • Projekt 1: En rehabiliterende indsats: 450.000 kr.
 • Projekt 2: En indsats for at modvirke ufrivillig ensomhed, isolation, fejlernæring mv.: 950.000 kr.
 • Projekt 3: En social- og sundhedsfaglig indsats overfor udsatte ældre borgere: 1.300.000 kr.

Følgende bilag er vedlægges.

 • Ansøgning om støtte til løft af ældreområdet
 • Midler fordelt på Kommuner - fordelingsnøgle
 • Notat til SSU august 2014 – Pulje til ældrepleje

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at projekterne godkendes med henblik på genansøgning til puljen til løft af ældreområdet. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Vedhæftede udbudsmateriale er udarbejdet i et samarbejde mellem Chefrådgiver Klaus Hansen fra Tolstrup&Hvilsted og Områdeleder Bettina Berg.

Der lægges op til et åbent udbud (alle kan se hinandens priser), samt til at leverandøren skal fremlægge et regnskab, der dokumenterer, at de kan drive en sund forretning på baggrund af den udbudte pris. I udarbejdelsen af kravspecifikationerne, er der lagt særlig vægt på at stille en række klare kvalitative krav til leverandøren, der skal kunne dokumenteres og beskrives grundigt, og som leverandøren forpligtiger sig til at leve op til. Rammen om udbuddet er, at der vælges to leverandører af personlig og praktisk hjælp til Ishøj Kommunes borgere, udover den kommunale hjemmepleje. Udvælgelseskriteriet er udelukkende pris, hvor de to billigste tilbudsgivere, tilbydes at levere hjælpen til samme pris som den billigste.

Ovenstående er udarbejdet med henblik på i videst muligt omfang at undgå underbud, samt for at sikre kvaliteten og kontinuiteten i hjemmeplejen for Ishøj Kommunes borgere.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at udbudsmaterialet for hjemmehjælpsydelser godkendes samt indførelse af fritvalgsbevis til madservice pr. 1. januar 2015 godkendes.

 • udbudsmaterialet for hjemmehjælpsydelser

 • procesplanen vedr. fritvalgsbeviser til madservice

Det skal sikres, at der er nødvendige sociale klausuler.

Venstre afventer stillingtagen til dette punkt.

Venstre ønsker,  at der i valg af udbyder ikke kun vurderes på pris, som der er lagt op til. Venstre mener, at det kriterie ikke giver den nødvendige sikring af kvaliteten som udbyder tilbyder. Derfor ønsker Venstre at pris og kvalitet vægtes 50/50.

Hertil ønsker Venstre det sikret, at de private firmaer ikke stilles overfor kvalitetskrav som adskiller sig fra de kvalitetsstandarder, vi har vedtaget på områderne.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Venstre fastholdt deres særindstilling fra Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Resume

Den 2. juli 2014 brændte tagkonstruktionen på én af bygningerne i Firkløveren. Hele taget, ventilationsanlægget og den del af el-installationen, som var placeret i loftsrummet blev totalskadet. Resten af bygningen fik omfattende vandskader efter brandvæsenets brandslukning.

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt genopføres bygningen til samme standard som før branden, men Kommunale Ejendomme anbefaler, at bygningen generelt får et tidssvarende løft, så blandt andet sanitet på toiletter, køkken, linoleum, el-tavler udskiftes. Personalet har et stort ønske om at rykke facaden i indgangspartiet, så der bliver skabt et større rum til samling af børnene.
 
Endelig forslås en energioptimering, som indbefatter facadeisolering, nye vinduer og døre samt nye belysningsarmaturer med LED-lyskilder.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at børneinstitutionen genopføres og at der bruges 4.05 mio. kr. af forsikringspuljen til dette,
at der yderligere investeres kr. 907.000 i opgradering af bygningen, og at disse midler bevilges af økonomiudvalgets rådighedspulje.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Den samlede forventede økonomi for brandskaden er på nuværende tidspunkt kr. 4 mio. eksklusiv moms, som fordeler sig således:

 • Nedrivning og oprydning efter branden, samt affugtning kr. 420.000

 • Estimeret pris på bygningsarbejder kr. 2.700.000

 • Rådgiverhonorar kr. 310.000

 • Stillads- og overdækning, samt leje i 120 dage kr. 620.000

I alt kr.  4.050.000  

Ishøj Kommunes samlede forsikringspulje til skader på bygninger er på kr. 8 mio. Der er på nuværende tidspunkt anvendt kr. 1 mio. af puljen, den aktuelle brandskade kan altså indeholdes i denne forsikringspulje. Opgradering af bygningen med mere tilsvarende indretning samt energioptimering beløber sig til kr. 907.000 jf. bilag.

Bilag

Resume

Trækronernes Musik- og Bevægelsesinstitution blev indviet i november 2013. Forældrebestyrelsen har i en henvendelse af 26/3-2014 påpeget den manglende cykelparkering og asfaltering af den nærliggende grusparkeringsplads, samt et bredt fortov, som der ikke var budget til i anlægssagen. (bilag A)        

Sagsfremstilling

Mulighederne for forbedring af forholdene omkring institutionen er drøftet med forældrebestyrelsen ved møde på stedet, og der er efterfølgende indhentet tilbud på opgaverne (Bilag B):  

1. Udvidelse af fortov langs Vejlebrovej Fortovet udvides fra 80 cm til 145 cm bredde 
  48.800,00 kr. 
2. Etablering af 24 nye cykelparkeringer ved Trækronernes Vuggestue. Cykelparkeringen kan efterfølgende benyttes af begge institutioner 
  27.800,00 kr 
3. Lægning af fliser ved cykelparkering  
  18.900,00 kr.  
4. Asfaltering af grusparkeringsplads   
195.900,00 kr. 
5. Parkeringsforbud på Vejlebrovej ud for institutionen 
    2.500,00 kr. 
6. Børnesikring af låge mod ny cykelparkering  
    2.500,00 kr 
I alt 
296.400,00 kr.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til løsning af de trafikale problemer vedtages, og at 296.400 kr. finansieres af mindreforbrug fra Vejlebroskolen, idet anlægssagen på Vejlebroskolen er afsluttet.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Følgende almene boligselskaber har fremsendt reviderede årsregnskaber 2013 for afdelinger/boligorganisationer hjemhørende i kommunen.

Sagsfremstilling

AAB, afd. 55 – Vejleåparken: udviser et overskud på kr. 81.390,- med en samlet omsætning på kr. 145.939.232,-. Overskud er overført til opsamlet resultat (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 1.237.163,-.
 
Der verserer fortsat en sag i Voldgiftsretten om krav fra konkursboet efter E. Pihl & Søn A/S om betaling af yderligere merudgifter på kr. 221,9 mill. med tillæg af moms og renter.
 
Bo-Vest, afd. 62 – Gadekæret: viser et overskud på kr. 3.283.036,- med en samlet omsætning på kr. 44.938.387,-. Årets overskud kr. 2.005.066 anvendes til dækning af underfinansiering og kr. 1.277.970,- er overført til opsamlet resultat (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 1.311.791,-.
 
Der forventes en samlet merudgift på ca. 140 mio. kr. Budgetopfølgning inklusiv forventede merudgifter er forelagt og drøftet med Landsbyggefonden. Det er administrationens vurdering, at der vil blive fundet en finansieringsmæssig løsning på merudgifterne, der ikke vil medføre huslejestigning ud over det allerede godkendte.
 
Lejerbo, afd. 950-0 – Fasanparken: der udarbejdes regnskab pr. 30. september 2014, hvilket er for de første 7 måneder fra byggeriets ibrugtagning den 1. marts 2014.
 
Ishøj Boligselskab:
Afd. 2700 – Boligorganisationen
: viser et underskud på kr. 22.831,- med en samlet omsætning på kr. 3.167.211,-. Underskud er overført til arbejdskapitalen der herefter udgør kr. 70.158,-.
 
Afd. 2703 – Søvej Huse: viser et underskud på kr. 69.504,- med en samlet omsætning på kr. 4.124.531,-. Underskud er overført til resultatkonto (konto 407/ henlæggelser). Det opsamlede underskud udgør herefter kr. 69.504,-, som skal afvikles i de kommende 3 års budgetter. 

Revisor påpeger, at der generelt er en god økonomi i afdelingen. Underskuddet skyldes primært, at der er udgiftsført en korrektion fra tidligere år vedrørende el-målerskabe, dette modsvares delvist af mindre forbrug på almindelig vedligeholdelse og diverse udgifter end budgetteret.
 
Afd. 2704 – Kirkehaven: der aflægges ikke driftsregnskab, idet byggeriet endnu ikke er opført.
 
Afd. 2751 – Stenbjerggård Boligselskab: viser et overskud på kr. 750.162,- med en samlet omsætning på kr. 26.067.200,-. Årets overskud er anvendt til afskrivning af en del af de underfinansierede forbedringsarbejder (konto 303). Det opsamlede underskud udgør herefter kr. 0.-.
 
Det Sociale Boligselskab, Vildtbanegård:
Hovedselskabet
: udviser et underskud på kr. 287.744,- med en samlet omsætning på kr. 17.204.983,-. Underskud er overført til arbejdskapitalen der herefter udgør kr. 2.317.412,-.
 
Afd. I: udviser et overskud på kr. 1.086.254,- med en samlet omsætning på kr. 50.329.399,-. Overskud er overført til opsamlet resultat (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 4.093.966,-, som skal afvikles i de kommende 3 års budgetter.
 
Afd. II: udviser et overskud på kr. 9.303.248,- med en samlet omsætning på kr. 67.268.017,-. Overskud er overført til opsamlet resultat (konto 407). Der var i forvejen ikke opsamlet overskud i afdelingen. Opsamlet overskud kr. 9.303.248,- skal afvikles i de kommende 3 års budgetter.
 
Overskud skyldes huslejeforhøjelser i forbindelse med afslutning af renoveringen og et driftsstøtte lån fra Landsbyggefonden.

Revisor Anders Holmgaard Christiansen har efter udarbejdelse af regnskabet for afd. I oplyst, at regnskabet er korrekt; men at noten under konto 407 side 12(14) desværre er forkert. Noten viser et samlet overskud på kr. 9.682.687,- og ikke det korrekte overskud kr. 9.303.248,-. Ifølge regnskabet for 2013 bliver tidligere underskud 379.438,- udgiftsført på konto 133 og burde ikke være vist i noten.    

Afd III: udviser et overskud på kr. 971.456,- med en samlet omsætning på kr. 24.801.430,-. Overskud er overført til opsamlet resultat (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 1.119.175,-, som skal afvikles i de kommende 3 års budgetter. 

Afd. IV: udviser et overskud på kr. 1.752.587,- med en samlet omsætning på kr. 13.531.173,-. Overskud er overført til opsamlet resultat (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 1.752.587,-, som skal afvikles i de kommende 3 års budgetter.

Driftsregnskabet aflægges for en 18 måneders periode fra byggeriets ibrugtagning den 1. juni 2012 til 31. december 2013.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskaberne tages til efterretning, og at boligforeningen AAB, afd. 55 anmodes om at holde kommunen orienteret om Voldgiftssagen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Kassebeholdningen ultimo juni 2014 udgjorde knap 50. mio. kr. og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen ultimo juni 2014 udgjorde132 mio. kr.

Jf. kommunens økonomiske politik skal likviditeten ultimo året udgøre 25 mio. kr. og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen skal minimum udgøre 100 mio. kr.    

Sagsfremstilling

Ifølge ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsoversigt efter "kassekreditreglen". Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnit over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kontiene for likvide aktiver og kassekredit. For at overholde kassekreditreglen skal saldoen være positiv.
 
Likviditetsoversigten skal forelægges Byrådet og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
Som supplement til likviditetsoversigten vises den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2012 til 2014.
 
Kassebeholdning ultimo kvartalet. mio. kr.       

 
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2012
-2,5
39,1
61,1
81,1
2013
62,6
82,8
78,3
50,1
2014
76,1
 49,6
 
 

I vurderingen af kassebeholdningens størrelse skal det bemærkes, at kassebeholdningens størrelse ultimo kvartalet ikke er udtryk for den disponible likviditet. Som anført i sagen om budgetopfølgning (Ishøj Byråd den 24.juni 2014 sag nr. 163) forventes ultimo kassebeholdning at udgøre 38,5 mio. kr.
 
Oversigt over den gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder pr. 30. juni 2014 ses i nedenstående tabel samt vedlagte bilag. Gennemsnitlig likviditet pr. dag er 132,3 mio. kr.
 
Gennemsnitlig likviditet pr. dag opgjort ultimo kvartalet. mio. kr.          

 
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2012
102,8
101,3
99,4
106,1
2013
114,5
127,1
137,0
137,4
2014
139,2
 132,3
 
 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsopgørelsen pr. 30. juni 2014 tages til efterretning.     

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

På Byrådsmødet den 1. april 2014, pkt.31, orienterede Borgmesteren om Rigsrevisionens gennemgang af Ishøj Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af A-dagpenge og beskæftigelsestilskud.

Rigsrevisionens gennemgang har resulteret i vedhæftede rapport.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af Rigsrevisionens følgeskrivelse og rapport, er det Rigsrevisionens samlede vurdering, at Ishøj Kommune har tilrettelagt sin forvaltning af området på en måde, der medvirker til at sikre, at vilkårene for hjemtagelse af statsrefusion er opfyldt.

Det er endvidere Rigsrevisionens indtryk, at der i forvaltningen er et bredt kendskab blandt flere medarbejdere til processen med refusionshjemtagelse.

Rigsrevisionen har desuden særligt undersøgt finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedspenge (kommunal medfinansiering og beskæftigelsestilskud) for at få et indblik i kommunens administration af dette område. Gennemgangen havde særligt fokus på kommunens generelle styring af medfinansiering, datagrundlag for beregningen af medfinansieringsbidraget og administrationen vedrørende beskæftigelsestilskuddet.

Der er tale om et stort og meget komplekst område med store pengebeløb og mange love og regler. Administrationen finder derfor Rigsrevisionens vurderinger tilfredsstillende.               

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Rigsrevisionens rapport tages til efterretning.          

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har indgået driftsaftale med VSK, som er Brøndby Kommunes sprogcenter. Kerneydelsen på sprogcenteret er, at uddanne voksne udlændinge i dansk sprog, kultur og samfundsforhold.

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter har udarbejdet et notat, der beskriver centerets organisation og opgaver. Notatet er vedhæftet dagsordenen sammen med det seneste talmateriale, der bl.a. beskriver udviklingen i antallet af danskuddannelseskursister.

Der har i marts 2014 været pædagogisk tilsyn på sprogcenteret med udgangspunkt i Lov om danskuddannelser - tilsynsrapporten er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune modtog den 30. juni 2014 vedhæftede ansøgning om godkendelse som privat daginstitution fra Børnegalaxen Ishøj, med adresse på Vejlebrovej 68 4-4.

Det er administrationens vurdering, at Børnegalaxen Ishøj ikke kan godkendes som privatinstitution på det foreliggende grundlag.

Sagsfremstilling

Daginstitutioner kan med Byrådets godkendelse drives af private leverandører som privatinstitution, jf. § 19, stk. 5, i Dagtilbudsloven.
 
En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og Byrådets betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse. Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen 0 år og op til skolestart, godkendt i Byrådet den 6. marts 2012 og opdateret med senere vedtagelser 10. juli 2014, er vedhæftet dagsordenen. Godkendelseskriterierne svarer til gældende lovgivning og de krav, som kommunen i forvejen stiller til kommunale daginstitutioner – hverken mere eller mindre.
 
Administrationen har gennemgået ansøgningen i henhold til Dagtilbudslovens § 19 stk. 5 og med udgangspunkt i Ishøj Kommunes godkendelseskriterier. Ansøgning med tilhørende bilag er vedhæftet dagsordenen.
Med begrundelse i godkendelseskriterierne vurderer administrationen ikke, at Børnegalaxen kan godkendes som privatinstitution på det foreliggende grundlag. Forslag til begrundelse for afslag er vedhæftet dagsordenen.
 
Administrationen foreslår på denne baggrund, at der sendes et brev til Børnegalaxen Ishøj, hvoraf det fremgår, at Børne- og Undervisningsudvalget har truffet afgørelse i sagen, og at det meddeles, at Børnegalaksen Ishøj ikke kan godkendes som privatinstitution på det foreliggende grundlag. Afgørelserne kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Administrationen har udarbejdet et forslag til svar på ansøgningen, som er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget vedtager, at

 • Børnegalaxen Ishøj ikke kan godkendes som privatinstitution på det foreliggende grundlag i henhold til Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen 0 år og op til skolestart

 • administrationen sender en begrundet afgørelse til Børnegalaxen Ishøj

 • sagen sendes til efterretning i Byrådet.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Ishøj Kommune skal yde et drifts-, administrations- og bygningstilbud pr. barn, der er optaget i en godkendt privatinstitutionen, og som har bopæl i Ishøj Kommune. Tilskuddet udgør i 2014 9.388 kr. pr. måned til vuggestuebørn og 5.689 kr. pr. måned til børnehavebørn alt inklusive.
 
Børnegalaxen har i forbindelse med ansøgningen om godkendelse indbetalt et depositum på 30.000 kr., som tilbagebetales uforrentet, når kommunen har truffet afgørelse om, hvorvidt ansøgningen imødekommes.

En godkendt privatinstitution skal stille en driftsgaranti for et beløb svarende til tre måneders drift af en gennemsnitlig institution i kommunen af samme størrelse som privatinstitutionen. I dette tilfælde vil driftsgarantien udgøre 734.952 kr.
 
Privatinstitutioner fastsætter selv forældrebetalingen.

Bilag