Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 2. december 2014 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning. 

Beslutning

Ingen spørgsmål. 

Resume

Ny Brugsretsaftale til Ishøj Lystbådehavn mellem S/I Ishøj Havn og Ishøj Kommune fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2005 indgik S/I Ishøj Havn og Ishøj Kommune en brugsretsaftale til Ishøj Lystbådehavn. Denne aftale udløber i 2020. Bestyrelsen for Ishøj Havn hat imidlertid ønsket en ny brugsretsaftale med længere løbetid med den begrundelse, at S/I Ishøj Havn ikke kunne sikre fremtidige investeringer i Lystbådehavnen, som følge af den relative korte årrække der er til udløb af aftalen.

Administrationen har derfor i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet ny Brugsretsaftale til ikrafttræden den 1. januar 2015.

Den væsentligste ændring er, at aftalen ikke har en udløbsdato, men erstattes af opsigelsesvarsler som for henholdsvis Ishøj Kommunes side er 15 år og for S/I Ishøj Havns side 5 år.

Den nye aftale sikre kommunens adgang til bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger i havnen. Desuden er aftalen opdateret således, at den svarer til de faktiske forhold som pt. er på Lystbådehavnen.

Aftalen ændrer ikke på de økonomiske forhold mellem havnen og kommunen.

På et møde den 4. november 2014 godkendte repræsentanter for bestyrelsen for S/I Ishøj Havn den nye Brugsretsaftale.

Brugsretsaftale med bilag vedhæftes.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Brugsretsaftalen med bilag godkendes med ikrafttræden den 1. januar 2015. Allongen om mulighed for helårsbeboelse i sødygtige både suppleres med en bestemmelse om, at kommunen kan opsige allongen med 1 års varsel,  såfremt overordnede myndigheder fastslår, at ordningen ikke må opretholdes.

 

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

Økonomi- og Planudvalget og hele Ishøj Kommune  (Åben sag)

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2014, som har været forelagt fagudvalgene, og som samlet for hele kommunen viser en merudgift på 1,0 mio.kr. Denne finansieres af kassebeholdningen.

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 2,2 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes merudgifter på 1,0 mio.kr. På anlægssiden forventes merudgifter på 1,3 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merudgift på 0,9 mio.kr.

Der er udarbejdet notat af 3. november 2014 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Det korrigerede budget efter budgetopfølgningen indeholder hensatte puljer vedrørende beskæftigelsestilskud på 5,0 mio.kr. – beredskab til midtvejs- og endelig regulering i 2015 - og specialundervisning på 0,6 mio.kr.

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen for egne områder, og indstillingerne fra udvalgene er samlet i bilag C. Opfølgningen vedrørende Økonomi- og Planudvalgets område indgår i nærværende samlede budgetopfølgningssag  – beredskab til midtvejs- og endelig regulering i 2015

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen tiltrædes

at der gives bevilling på samlet 1,0 mio.kr. i merudgifter iht. bilag B 

 

Beslutning

Tiltrådt.  

Bilag

Resume

Ændret organisering af tilbuddene på Ishøjgård indebærer at der skal ske mindre bygningsændringer på 1. salen.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget besluttede i marts 2014 en ændret organisering af Skolen på Ishøjgård til helhedsskole. Familiecentrets forældre-rettede tilbud og undervisningen er spredt på flere områder på Ishøjgård. Den ændrede organisering indebærer, at der skal ske mindre ombygninger på Ishøjgård så undervisningen samles i den ene længe. Samtidig vil  familieværkstedet og mor-barn tilbuddet "Tolmiea" blive samlet i et andet område.

De lokaler hvor der sker bygningsændringer vil blive malet.

Der er indhentet prisoverslag på opgaven, og den forventes at kunne udføres for 200.000,- kr., der tages fra den 3. mio. kr. pulje, der ligger til folkeskolereformen. Dette er besluttet på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet d. 17. juni 2014 pkt. 89.

Priser er indhentet fra lokale Ishøj firmaer og opgaven udføres i fagentreprise.

Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler projektet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der frigives 200.000,- kr. fra Økonomi- og Planudvalgets pulje (der herefter er opbrugt) til udførelsen af opgaven.

 

Beslutning

Tiltrådt. 

 

Resume

Vestforbrænding anmoder interessentkommunerne om at bemyndige Vestforbrændings bestyrelse til løbende at kunne ændre Vestforbrændings kassekredit til det til enhver tid gældende maksimum. 

Sagsfremstilling

Formålet er at opnå en højere forrentning og spare købs- og salgsomkostninger, når kassekreditten udnyttes til investering i obligationer. Vestforbrænding har beregnet et samlet overskud det første år på 564.000 kr.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at bemyndige Vestforbrændings bestyrelse til løbende at kunne ændre Vestforbrændings kassekredit til det til enhver tid gældende maksimum i lånebekendtgørelsen og i øvrigt i overensstemmelse med Vestforbrændings vedtægt. Det er en forudsætning for beslutningen, at de øvrige interessentkommuner også tiltræder anmodningen.

 

Beslutning

Tiltrådt. 

 

Økonomi

Ændringer i Vestforbrændings kassekredit har ikke umiddelbar indvirkning på kommunens økonomi. Vestforbrændings lån optages dog med hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået.

Lovgrundlag

Vestforbrændings vedtægt.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Bilag

Resume

Klimasikring af St. Vejle Å-oplandet kræver, at Ishøj Kommune indgår en aftale om etablering af nødpumpe ved Ishøj Havn som medfinansieringsprojekt (100 % finansieret af spildevandsselskaberne).

Sagsfremstilling

Anlæggene til erstatning for bassinkapacitet i Vallensbæk Sø omfatter blandt andet en nødpumpe ved Ishøj Havn, som skal sikre, at regnvand kan pumpes ud i Køge Bugt i situationer med kraftig regn og høj vandstand i Køge Bugt.

Naturstyrelsens fortolkning af miljøbeskyttelsesloven betyder, at Kloaksammenslutningen ikke kan etablere og drive pumpen. Ishøj Kommune kan derimod etablere pumpen inden for rammerne af et medfinansieringsprojekt, hvor Kloaksammenslutningen afholder samtlige omkostninger forbundet med etablering og drift af pumpen. Iværksættelse af projektet og afholdelse af omkostninger til projektet afventer Forsyningssekretariatets godkendelse af aftalen og vilkårene herfor.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at Byrådet bemyndiger administrationen til at indgå aftalen med Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose om etablering af nødpumpe ved Ishøj Havn, idet Byrådet finder, at det pågældende projekt er hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt
at nødpumpen etableres under forudsætning af de nødvendige myndighedsgodkendelser i Forsyningssekretariatet, Kystdirektoratet, Strandparken I/S og kommunen.
at alle omkostninger til projektet afholdes af Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose
Til den videre behandling vedlægges bilag om den økonomiske fordeling på interessenterne.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt. 

 

Økonomi

Projektet forventes at kunne finansieres 100 % af Kloaksammenslutningen. Dette er en forudsætning for projektets gennemførelse.
Det forventes, at der skal bruges begrænsede ressourcer fra den kommunale forvaltning til koordinering og administration af aftalen.

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.
Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering....

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

 Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Spildevands Betalingsvedtægt skal ændres som følge af nye regler for betaling af særbidrag til virksomheder, der udleder særligt forurenet spildevand.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har udsendt krav om ændring af betaling af særbidrag i bekendtgørelse om ”særbidrag for virksomheder, der udleder særligt forurenet spildevand”.

Tidligere skulle alle virksomheder, der udledte særligt forurenet spildevand, opkræves særafgift. Fra 1. januar 2015 skal der kun opkræves særbidrag fra de virksomheder, hvor forureningen medfører ekstraudgifter for forsyningen.

Spildevandsforsyningsselskaberne skal senest den 1. december 2014 sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen, og kommunalbestyrelsen skal senest den 31. december 2014 godkende en betalingsvedtægt i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

§ 7.1 Formulering i eksisterende betalingsvedtægt.
Der betales særbidrag som et forureningstillæg under hensyn til det fra virksomheden afledte spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, for så vidt angår organisk materiale og næringssalte.

§ 7.1 Formulering i revideret betalingsvedtægt dateret januar 2015.
Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den tid til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand, januar 2015, godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt. 

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

  Tiltrådt

 

Bilag

Resume

Kommunen skal godkende, at taksten overholder det prisloft, der er besluttet af Forsyningssekretariatet, samt at selskabets budget balancerer efter princippet ”hvile i sig selv”. Endvidere skal kommunen godkende, at der stilles garanti for forsyningens optagelse af et lån på 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ishøj Forsyning har fastsat 3 spildevandstakster ekskl. moms:

  • Takst 1 til 25,92 kr./m3 ved vandforbrug til og med 500 m3/år
  • Takst 2 til 23,85 kr./m3 ved vandforbrug mellem 500 og 20.000 m3/år
  • Takst 3 til 19,70 kr./m3 ved vandforbrug over 20.000 m3/år.

Taksterne overholder således det prisloft på 28,26 kr./m3 ekskl. moms, som Forsyningssekretariatet har fastsat.
Taksterne tager hensyn til, at planlagte investeringer på 18 mio. kr. kan gennemføres med låneoptagelse på 2 mio. kr.

Plan-, Bygge- og Miljøcenter vurderer taksterne for 2015 således, at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.

For at gennemføre de planlagte anlægsinvesteringer, optages en byggekredit hos Kommunekredit, der efterfølgende konverteres til anlægslån, når byggekreditten udløber. Lånene optages på baggrund af en kommunal garantistillelse. Kommunen kan garantere for lånene, uden at det belaster kommunens låneramme. Ishøj Spildevand betaler en provision til Ishøj Kommune på 1% ved garantiens indgåelse.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at
taksterne i 2015 for spildevand på henholdsvis 25,92 kr., 23,85 kr. og 19,70 kr./m3 ekskl. moms for takst 1, 2 og 3, godkendes,
at kommunen stiller garanti på 2 mio. kr. til Ishøj Spildevands anlægsinvesteringer. Godkendelsen betinger en indbetaling af provision til Ishøj Kommune fra Ishøj Forsyning på 1% af den angivne garantistillelse.

Ole Beckmann Skourup (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt. 

Ebbe Rosenberg (A) deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet. 

Lovgrundlag

Vandsektorloven af den 12. juni 2009.

Betalingsloven af den 7. juni 2010

Ændring af betalingsloven af den 4. juli 2013

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. af den 2. september 2013.

Bilag

Resume

Kommunen skal godkende, at vandtaksten for Ishøj Vand for 2015 overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet har oplyst skal gælde for forsyningsselskaberne og, at selskabets budget balancerer efter "hvile i sig selv"-princippet.

Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet har fastsat rammen i prisloft-2015 til 21,64 kr./m3 ekskl. moms

Bestyrelsen for Ishøj Forsyning har for Ishøj Vand i 2015 valgt at fastholde vandtaksten fra 2014 på 18,08 kr./m
3 ekskl. moms. Ved at fastholde vandtaksten fra 2014 tages der hensyn til, at planlagte investeringer på 6 mio. kr. kan gennemføres med en byggekredit på 4 mio. kr.

Driftsbudget og anlægsbudget er vedlagt som henholdsvis bilag 1.B og 1.C. Ishøj Vands bidrag og gebyrer for 2015 fremgår af bilag 1.D, og skal godkendes samtidig med vandtaksten.

Plan-, Bygge- og Miljøcenter vurderer, at taksten for 2015 balancerer således, at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.

For at kunne gennemføre de planlagte anlægsinvesteringer, vil Ishøj Forsyning som nævnt skulle optage en byggekredit hos Kommunekredit, der efterfølgende konverteres til anlægslån, når byggekreditten udløber. Lånene optages på baggrund af en kommunal garantistillelse. Kommunen kan garantere for lånene, uden at det belaster kommunens låneramme. Ishøj Forsyning betaler en  provision til Ishøj Kommune på 1% ved garantiens indgåelse.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at vandtaksten for vand på 18,08 kr./m3 ekskl. moms, samt de tilhørende gebyrer og bidrag for 2015 godkendes
at kommunen stiller garanti på 4 mio. kr. til Ishøj Forsynings anlægsinvesteringer. Godkendelsen betinger en indbetaling af provision til Ishøj Kommune fra Ishøj Forsyning på 1% af den angivne garantistillelse.

Ole Beckmann Skourup (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Ebbe Rosenberg (A) deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet. 

Lovgrundlag

Vandsektorlovens §2, stk. 1 og §6, stk. 2.

Bilag

Resume

I 2013 fik Ishøj Varmeværk revurderet sin miljøgodkendelse, på betingelse af montering af CO2 måler på hver fastbrændselskedel i 2014. 

Sagsfremstilling

Det er i revurderingen af miljøgodkendelsen en betingelse at kedlerne på varmeværket får monteret CO2 måler, og at data skal kunne gemmes i 5 år. Varmeværkets styre-, regulerings- og overvågningsanlæg i produktionen er så nyt, at det stadig er indenfor garantiperioden. For at opretholde denne garanti er det kun samme entreprenør der må udføre arbejde på anlægget, og derfor er det kun denne entreprenør, der er blevet indbudt til at afgive tilbud. Der er afgivet tilbud på 752.100,00 Kr. ekskl. moms. Hertil lægges ydelser for 3 kedler 18.700 kr. ekskl. moms samt ca. 10% ekstra til andre bygningsarbejder. Anlægssummen i alt 847.900 kr. ekskl. moms.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at lånefinansiere indkøb af CO2 målere 847.900 kr. ekskl. moms over 15 år.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt. 

Økonomi

Anlægssummen på 847.900 kr. ekskl. moms foreslås lånefinansieret over 15 år som er levetiden på CO målerne.

Lovgrundlag

Ifølge Varmeforsyningsloven skal afskrivningsperioden være mellem 5 og 30 år. 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

 Tiltrådt

Bilag

Resume

Varmeværket har udarbejdet nyt budget og nye takster for regnskabsår 2015 på baggrund af estimat 2014 og det varme efterår. 

Sagsfremstilling

Det har været et meget mildt efterår, og VEKS nedsatte varmeprisen 1. juli 2014 for det sidste halve år i 2014. Herudover har VEKS´s bestyrelse vedtaget nye takster for 2015.Yderligere er det i budgettet forudsat at lejeaftalen med VEKS godkendes. På den baggrund har varmeværket udarbejdet nyt budget og nye takster for 2015. Byrådet godkendte i oktober 2014 en gennemsnitlig varmepris på 179,80 kr. per Gigajoule ekskl. moms. Den nye gennemsnitlige varmepris bliver nedsat med godt 12 % til 157,50 kr. per gigajoule, ekskl. moms svarende til samme niveau som i år. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at nyt budget og takster for 2015 godkendes. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt. 

 

Økonomi

Ifølge det nye budget 2015 ændres den gennemsnitlige varmepris for 2015 fra 179,80 kr. til 157,14 kr. per gigajoule ekskl. moms. 

Bilag

Resume

Kultur- og Integrationsudvalget vedtog på mødet den 10. juni 2013, sag nr. 36 at godkende et forsøg med at udvide bibliotekets åbningstid samt at ordningen skulle evalueres efter 1 år.

Sagsfremstilling

Fra 1. september 2013 har biblioteket haft åbent i tidsrummet mellem kl. 8.00 og 10.00 mandag – fredag. Biblioteket har i den udvidede åbningstid været ubemandet. 

Fra forsøgets start til nu har benyttelsen af biblioteket mellem 8.00 og 10.00 været støt stigende. Især tidsrummet 9.00 – 10.00 har været attraktivt.  

Notat om evaluering af den udvidede åbningstid og statistik over besøg er vedhæftet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at udvidelsen af åbningstiden gøres permanent, men at biblioteket først åbner kl. 8.30, og at der i åbningstiden mellem kl. 8.30 – 10.00 vil være personale tilstede, som i et begrænset omfang vil kunne betjene brugerne.

 

Beslutning

Tiltrådt. 

 

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til revideret projektbeskrivelse for "Kreative børn - en kulturgaranti for børn i Ishøj"

Sagsfremstilling

På baggrund af at der i budgettet for 2015 er afsat midler til at gøre forsøgsprojektet under Kultur Metropol Øresund til et permanent tilbud i Ishøj Kommune, er der udarbejdet en projektbeskrivelse, der skitserer rammer og arbejdsdeling mellem Kultur og Fritidscentret og Ishøj Kulturskole.

Implementeringen af den fremtidige drift vil indebære, at ansvaret for ledelse og udvikling af projektet forankres hos Kultur og Fritidscentret og Kulturudviklingskonsulenten. Ishøj Kulturskole vil varetage den daglige administration, såsom håndtering af tilmeldinger, opfølgning, praktisk information samt udvikling/vedligeholdelse af hjemmeside. 

Notat vedhæftes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslaget til projektbeskrivelse godkendes.

Beslutning

Tiltrådt. 

 

Bilag

Resume

I kommuneplan 2014 er området: "Det Lille Erhvervsområde" udpeget til omdannelsesområde. Af Kommuneplanens retningslinjer fremgår det, at der skal udarbejdes en helhedsplan for området, før der kan fastlægges nye rammer for området, der muliggør nye lokalplaner og en yderligere udvikling af området

Et forslag til helhedsplanen for omdannelsesområdet: "Det Lille Erhvervsområde" er udarbejdet.

Sagsfremstilling

I forslaget til helhedsplanen er der principper for den videre bearbejdning af området. Principperne skal følges op med kommuneplantillæg og lokalplaner.

Helhedsplanen skal sikre, at de overordnede strukturer i området bliver planlagt fra begyndelsen, i stedet for en ’punktvis’ udvikling i enkelte lokalplaner, som ikke hænger sammen.

Helhedsplanen giver ikke i sig selv en byggeret. Helhedsplanen skal følges op af et tillæg til Kommuneplan 2014, der sætter rammerne for anvendelse, bebyggelsestæthed, højde og etageantal mv. Herefter skal udarbejdes lokalplaner, der fastlægger bestemmelser for den specifikke anvendelse, bygningernes udformning, materialevalg, parkeringsnorm, indretning af pladser, veje og stier og beplantning mv.

Helhedsplanen blev drøftet på Teknik- og Bygningsudvalgets møde, og sendt til drøftelse i Økonomi- og Planudvalg og Byråd. En helhedsplan er ikke en plantype omfattet af planlovens høringskrav. Det foreslås dog, for at sikre dialog om forslaget, at det efter evt. tilretninger sendes i høring, og at der indkaldes til et møde straks efter nytår for områdets interessenter: virksomheder, boligselskaber m.v., hvor forslaget præsenteres. Forslaget fremlægges til endelig godkendelse på Byrådet i marts 2015.

Det opfølgende planlægningsarbejde som består af kommuneplantillæg og lokalplaner er omfattet af planloven og lov om miljøvurdering. Forslag til planer og evt. miljørapport vil blive sendt i høring i minimum 8 uger og skal efterfølgende behandles politisk. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at forslaget til helhedsplan drøftes med henblik på forelæggelse og præsentation for Økonomi-og Planudvalg og Byråd og tilrettes efter bemærkninger fra drøftelserne
at forslaget præsenteres for områdets interessenter på et møde straks efter årsskiftet.
at forslaget lægges til endelig godkendelse på fagudvalg/Økonomi- og Planudvalg i februar og til Byrådet i marts 2015.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt. 

 

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Beslutning

Tiltrådt. 

 

Sagsfremstilling

Kommunens revision Deloitte har den 13. oktober 2014 fremsendt beretning vedrørende beholdningseftersyn ved hovedkassen den 15. september 2014.

I beretningen har revisionen anført 4 punkter:

  • Generelt - afstemning lavet på andre datoer end datoen for beholdningseftersynet.
  • Biofos - værdiansættelse.
  • Deposita vedr. arbejder og entrepriser Park og Vej - garanti ikke nedskrevet.
  • Deposita skadesløsbreve, lån til ejendomsskat - udarbejdelse af decideret afstemning af området.

Administrationens besvarelse af de anførte bemærkninger fremlægges. Besvarelsen har været forelagt revisionen, som er enig. Revisionen vil ved regnskabsafslutningen følge op på forholdene.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at administrationens forslag til besvarelse godkendes,

at Beretning vedrørende beholdningseftersyn ved hovedkassen den 15. september 2014 godkendes.

Beslutning

Til efterretning. 

Bilag

Resume

Region Hovedstaden har indsendt budget for kommende år samt overslagsårene.

Budgettet forelægges for Regionsrådet og sendes til regionens kommuner til orientering. 

Sagsfremstilling

Regionernes opgaver og finansiering er opdelt på nedenstående tre områder:

  • Sundhedsområdet
  • Socialområdet
  • Regional udvikling

Region Hovedstadens økonomiske balance for 2015 fordelt på de tre områder fremgår af vedhæftede oversigt over udgifter og finansiering.

Oversigten viser samtidig den likviditetsmæssige virkning af budgettet.

Med de anførte beløb vil Region Hovedstaden overholde forudsætningerne i økonomiaftalen for 2015 mellem Danske Regioner og regeringen.

For Region Hovedstaden medfører økonomiaftalen, at nettodriftsbudgettet i 2015 forøges med 236 mio. kr. i forhold til 2014. Region Hovedstadens samlede nettodriftsudgifter i 2015 er 33.491 mio. kr., hvoraf nettodriftsudgifter på sundhedsområdet udgør 32.568 mio. kr.

Den samlede finansiering af sundhedsområdet udgør 34.324 mio. kr. hvoraf 6.392,5 mio. kr. er aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne.

Ishøj Kommunes budget på sundhedsområdet til aktivitetsafhængig (med)finansiering til regionerne er 86,8 mio. kr. i 2015, hvilket er 3,2 mio. kr. højere end KL's skøn.

Dette skyldes, at Ishøj Kommunes udgifter på området igennem en del år har været højere end KL's skøn.

Ishøj Kommunes bidrag udgør 1,36 pct. af regionens indtægter fra kommunerne samtidig med, at Ishøj Kommunes andel af regionens befolkning udgør 1,24 pct.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Region Hovedstadens Budget 2015 - 2018 tages til efterretning.

 

Beslutning

Til efterretning. 

Bilag

Resume

På møde den 27. august 2014 ønskede Beskæftigelsesudvalget dels status på borgere, som har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder dels oplysninger om, hvilke kommuner tilflyttere kommer fra.

Sagsfremstilling

Ledighedsydelse er en ydelse til borgere, som er visiteret til flexjob og er ledige. Ledighedsydelse er således for de borgere, som er visiteret til et flexjob men endnu ikke har fået et sådan job.

Satsen for ledighedsydelse er 89 % af dagpenges højeste sats.

Status/oversigt over antal borgere på ledighedsydelse er vedhæftet.

Beskæftigelsesudvalget tager status på ledighedsydelse til efterretning, og sender sagen til Økonomi- og Planudvalget.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager status på ledighedsydelse til efterretning.

 

Beslutning

Til efterretning. 

Bilag

Sagsfremstilling

Status på nyttejobs samt projekt med nyttejobs på rengøringsområdet i Ishøj Kommune (Rengøring, Park og Vej) fremlægges.

26 personer er pt. i nyttejob (oprettede job). Der arbejdes på en ordning i svømmehallen i Ishøj Kommune med plads til 4 personer i nyttejobs.

Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning, og sender sagen til Økonomi- og Planudvalget.  

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at tage status på nyttejobs til efterretning.

 

Beslutning

 Til efterretning.