Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 3. marts 2015 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Annette Bendtsen og Arne Frøsig har skriftligt stillet 5 spørgsmål. Borgmesteren oplæste spørgsmålene og besvarede dem. Svarene sendes skriftligt til spørgerne.

Resume

Koordination af fællesgave til H. M. Dronningen i anledning af hendes 75 års fødselsdag.

Sagsfremstilling

KKR hovedstaden har i mail af 25. februar 2015 bedt alle kommuner senest 6. marts tilkendegive om de ønsker at deltage i fællesgave - kr. 800,00

Indstilling

Det indstilles, at Ishøj Kommune deltager i fællesgaven og indbetaler kr. 800,00

Beslutning

Tiltrådt.

Ole Wedel-Brandt (Ø) undlader at tage stilling.

Resume

På byrådets konstituerende møde blev Eva Mandrup, Formand for Foreningsunionen, valgt som medlem af Folkeoplysningsudvalget for indeværende byrådsperiode.

Kurt Telander blev valgt som personlig stedfortræder.

Sagsfremstilling

I mail af 12. februar 2015 søger Eva Mandrup af helbredsmæssige grunde om 3 måneders orlov fra Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at Eva Mandrup bevilges orlov fra Folkeoplysningsudvalget i perioden 1. marts til 31. maj 2015.

Stedfortræder Kurt Telander indkaldes til udvalgets møder i samme periode. 

Beslutning

 Tiltrådt.

Lovgrundlag

 Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Ishøj Kommune §6, stk. 4 og §7, stk. 10.

Resume

Statsministeren udskriver Folketingsvalg til afholdelse senest 15. september 2015 .

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit konstituerende møde den 10. december 2013 udpeget følgende medlemmer til valgbestyrelse til Folketingsvalg, Folkeafstemning og Europa-Parlamentet:

Som medlem:

Parti

Som suppleant

Parti

1. Ole Bjørstorp

A

Merete Amdisen

A

2. Erkan Yapici

A

Poul Jørgensen

O

3. Ole Wedel-Brandt

Ø

Niels Borre

F

 Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.

Det påhviler det byrådet at :

  • anvise lokaler til stemmeafgivningen m.v.,  
  • udnævne valgstyrere og tilforordnede vælgere til valgstederne.
  • vælge formanden for valgstyrerne på hvert enkelt valgsted.

A. Afstemningssteder- og lokaler:

Afstemningssted

Forventet antal stemmeberettigede

Antal valgborde

Bemanding

1. Ishøj Forsamlingshus

1.050

1

7

2. Vibeholmskolen Festsalen

2.850

3

17

3. Gildbroskolen Multisalen

3.400

4

20

4. Strandgårdskolen, Samlingssalen

2.550

3

17

5. Ishøj Kultur Café (Ishøj Bycenter)

3.800

4

20

Ialt

13.650

15

81

 Nyt boligområde:

Vælgere i det nye boligområde (Fasanparken, Baldershus, Fasanskellet) tilknyttes Valgsted 4 (Strandgårdskolen).

Vælgere der bor i Vildtbanegård 3 (Vejledalen og Vejlebrovej) flyttes fra valgsted 5 (centersalen) til valgsted 3 (Gildbroskolen). Det drejer som om ca. 300 vælgere.

B. Valgstyrere og tilforordnede vælgere: 
Byrådet skal blandt egne medlemmer og kommunens vælgere i øvrigt vælge et antal valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Det foreslås, at de politiske partier i Ishøj på grundlag af den nuværende mandatfordeling i Byrådet, anmodes om at komme med forslag til ovennævnte valg efter følgende fordeling, idet valgbestyrelsen bemyndiges til endeligt at godkende de udpegede valgstyrere og tilforordnede vælgere:

Parti

Medlemmer i byrådet

Valgsstyrere

Tilforordnede

I alt

A

11

14

32

46

F

2

3

6

9

O

3

4

9

13

V

2

3

6

9

Ø

1

1

3

4

 I alt

19

25

56

81

 Indlevering af navne på valgstyrere og tilforordnede til Birgit Jakobsen - dato for indlevering fastsættes, når valget er udskrevet.

C. Formænd for valgstyrer: 

Afstemningssted/lokale

Navn

Parti

1. Ishøj Forsamlingshus

Jeannette Merklin

A

2. Vibeholmskolen

Lennart H. Nielsen

V

3. Gildbroskolen - multisalen

Seyit A. Özkan

A

4. Strandgårdskolen - Samlingssalen

Ole Wedel-Brandt

Ø

5. Ishøj Kultur Café (Ishøj Bycenter)

Kasper Bjering

A

 
Valgstyrerne (mindst 2) fra hvert valgsted medvirker ved kontrol af brevstemmer. Datoen fastsættes når valget er udskrevet.
 
D. Afstemning i hjemmet inden valgdagen: 
Til afstemning på plejehjem og i private hjem udpeges følgende:

Hold 1

Hans Jellingholt

Knud Holme

A

V

Hold 2

Erik Neubert

Kjeld Heick

A

V

Hold 3

Birgit Nielsen

Bent Hansen

A

V

 

Hold 1: Plejehjemmet Torsbo  kl. 10.00-12.00.
 
Hold 2 og 3: Plejehjemmet Kærbo kl. 09.30-12.00.
 
Besøg i hjemmene  (hold 1).

Datoer for ovennævnte fastsættes, når valget er udskrevet.
 
E. Optælling/fintælling:
 
På afstemningsdagen foretages 1. optælling af resultatet på de enkelte afstemningssteder.
 
Fintællingen foretages dagen efter valget i Brøndbyhallen.
 
Det foreslås, at fintællingen foretages af kommunalt ansat personale, i overværelse af valgbestyrelsen.
 
F. Indsamling:
 
Borgmesteren bemyndiges til at give tilladelse til indsamling på valgstederne.
  

Beslutning

Tiltrådt. 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013 af lov om valg til Folketinget.

Resume

Ishøj Kommune har siden den 1. februar 2005 haft 100% anvisning til ledige boliger i de almene boligorganisationer i kommunen. Aftalerne løber indtil videre frem til udgangen af 2017/2020.

Sagsfremstilling

Boligrapporten omdeles på mødet; men er også udsendt pr. mail til alle byrådsmedlemmer.

Det skal specielt pointeres, at:

  • det er lykkedes at udleje alle ledige boliger inden udgangen af 2014
  • alle nye lejere opfylder udlejningskriterierne
  • kommunen har via støtteskrivelser løst sine boligsociale forpligtelser
  • alle anvisningsaftaler er forlænget og løber frem til udgangen af år 2017/20.

Det kan konkluderes, at anvisningsordningen fortsat virker efter hensigten, at Boliganvisningen ligeledes i 2014 har udført den pålagte opgave fuldt ud tilfredsstillende.

Det foreslås, at følgende kriterie i ansøgningsskemaet ændres - "pensionister og andre ældre uden for kommunen, der ønsker at flytte tættere på børn i kommunen". Kriteriet tilføjes ...eller med anden særlig tilknytning til Ishøj Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at boligrapporten for 2014 godkendes, og at et kriterie i ansøgningsskemaet ændres.

Lennart Nielsen (V) ønsker ikke flere almene boliger. Ishøj Kommune skal fremadrettet og i de kommende år vælge andels- og  ejerboliger. Venstre er af den opfattelse at boligmassen og borgersammensætningen i de kommende år skal baseres på borgere i ejerboliger eller andelsboliger.23. februar 2015, pkt. 23:

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at boligrapporten for 2014 godkendes, og at et kriterie i ansøgningsskemaet ændres.Økonomi- og Planudvalget, 23. februar 2015, pkt. 23:

Tiltrådt.

Lennart Nielsen (V) ønsker ikke flere almene boliger. Ishøj Kommune skal fremadrettet og i de kommende år vælge andels- og  ejerboliger. Venstre er af den opfattelse at boligmassen og borgersammensætningen i de kommende år skal baseres på borgere i ejerboliger eller andelsboliger.

Bilag

Resume

Den nye folkeskolelov indeholder ændrede krav for udarbejdelse af kvalitetsrapport. Af loven fremgår det, at kvalitetsrapporten skal være godkendt i Byrådet senest den 31. marts 2015. På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 15. september 2014 godkendte udvalget tidsplanen for udarbejdelse af kvalitetsrapporten og besluttede at sende rapporten i administrativ høring fra den 14. januar 2015.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for Ishøj Kommunes skolevæsen 2015 er den første, der er udarbejdet efter bestemmelserne i Folkeskolelovens § 40a, og den lever op til de indholdskrav, der er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014. Rapporten har til formål at fremme dialogen mellem skoler, forvaltning og politikere om elevernes læring, deres resultater og fremtid efter folkeskolen. Tidligere kvalitetsrapporter havde hovedfokus på rammebetingelser og aktiviteter. Med denne rapport forskydes fokus mod opfyldelse af mål og resultatmål.

Meget af datamaterialet, der fremlægges i kvalitetsrapporten, er nulpunktsanalyser. Det betyder, at det danner grundlag for sammenligning med tilsvarende datamateriale i kommende kvalitetsrapporter. Dette er særligt tydeligt i de afsnit der vedrører de nationale test.

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne i perioden fra 14. januar - 29. januar 2015. Der er indkommet fem høringssvar, som er vedhæftet dagsordenen. Det skal bemærkes, at Ishøjgård ved en fejl ikke har fået kvalitetsrapporten i høring. Den vedhæftede version af kvalitetsrapporten er justeret i forhold til de indkomne høringssvar.

Kvalitetsrapport for skolerne 2015 udkommer i en trykt version efter behandlingen i Byrådet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at kvalitetsrapport for skolerne 2015 godkendes.

Kvalitetsrapporten justeres, og der udarbejdes en version til offentliggørelse. Til behandlingen i Byrådet vedhæftes to versioner af kvalitetsrapporten - en der indeholder oplysninger om nationale test og socioøkonomiske referencer, og en hvor disse data er taget ud, således at rapporten kan offentliggøres.

Et notat fra Undervisningsministeriet vedr. fortrolige oplysninger i kvalitetsrapporten er vedhæftet referatet.

Beslutning

Tiltrådt. 

 

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 40a og Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014.

Bilag

Resume

Oprensning, projektering og udførelse af fremtidigt gadekær i Ishøj Landsby.

Sagsfremstilling

Oprensningen og udførelsen af et fremtidigt gadekær er en del af en større plan om at gøre Ishøj Landsby grøn. Smedjen blev revet ned i 2009, så gadekæret kunne synliggøres mod Ishøj Bygade. Samtidig gav det mulighed for at etablere et rekreativt åndehul midt i landsbyen. På grund af den tidligere anvendelse af arealet som smede- og autoværksted, er der konstateret kraftig forurening på grunden og i gadekæret.

Oprensning af gadekæret:

Der blev i efteråret 2014 afholdt licitation over oprensningen af gadekæret og AK Entreprenør Service ApS vandt opgaven (se bilag A). Oprydningsarbejderne blev udskudt til 2015, således at oprydning og anlæg kan udføres i forlængelse af hinanden.

Udformning af fremtidigt gadekær:

Der blev i 2009 udarbejdet et skitseforslag af Hasløv & Kjærsgaard omkring Gadekæret i Ishøj Landsby. I skitseforslaget udvides vandspejlet mod Ishøj Bygade, og der etableres opholdsmuligheder på de tilstødende arealer (se bilag B).

Detailprojekteringen vil ske i et samspil med borgerne i Ishøj Landsby.
Skitseforslaget fra Hasløv & Kjærsgaard vil i detailprojekteringen blive tilpasset de nye krav til optagelse af vand fra den kommende bebyggelse på Kirkebjerggård.
Anlægsarbejderne afgrænses til at omhandle arealerne omkring det eksisterende gadekær (se bilag C) og forventes at foregå i anden halvdel af 2015.

Indstilling


Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der frigives midler fra investeringsplanen i 2015 - til oprensning og udformning af fremtidigt Gadekær i Ishøj Landsby.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt. 

 

Økonomi

 Der er afsat kr. 4 mio. i budgettet til formålet.

Beslutning

Tiltrådt. 

 

Resume

Lånerammen for 2014 blev ved budgetvedtagelsen opgjort til 1,500 mio.kr.

I henhold til regnskabet for 2014 kan lånerammen nu opgøres til 5,093 mio.kr.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Borgmesteren bemyndiges til at optage lån på 5,000 mio.kr. i henhold til lånerammen for 2014. 

 23. februar 2015, pkt. 20:

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Borgmesteren bemyndiges til at optage lån på 5,000 mio.kr. i henhold til lånerammen for 2014 Økonomi- og Planudvalget, 23. februar 2015, pkt. 20:

Tiltrådt 

Bilag