Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 3. november 2015 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Orientering om at Albertslund, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre, Solrød og Vallensbæk Kommune forbereder et frivilligt foreningssamarbejde om kommunernes løsning af digitaliseringsopgaver.

Sagsfremstilling

Kommunerne oplever stadigt flere obligatoriske krav til digitalisering - eksempelvis i form af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og monopolbruddet i forhold til leverandører af kommunernes IT-systemer.

De ni kommuner forbereder et frivilligt foreningssamarbejde om digitaliseringsopgaverne. Relevante dokumenter for etablering af en digitaliseringsforening er under udarbejdelse.

Formålet med foreningen vil være, at sikre en effektiv implementering af digitaliseringsopgaver i medlemskommunerne. Foreningen vil være et praktisk samarbejde på administrativt niveau, hvor fagchefer og medarbejdere på tværs af medlemskommunerne vil udnytte de samlede kompetencer til at løse den enkelte kommunes digitaliseringsopgaver bedst og billigst.

Der etableres et mindre sekretariat med det formål at koordinere og facilitere samarbejdet med specialkompetencer som den enkelte kommune typisk ikke selv har mulighed for at tilvejebringe, mens de konkrete projektressourcer til implementering af projekter kommer fra medarbejdere i de enkelte kommuner, således at man udnytter kompetencerne på tværs mest effektivt. Sekretariatet vil på skift være placeret i en af kommunerne.  Fokus vil være på de obligatoriske digitaliseringsopgaver, som alle kommuner er forpligtet til at løse, men to eller flere medlemskommuner kan også indgå i samarbejde om frivillige digitaliseringsprojekter herudover.

Etablering og deltagelse i foreningen vil ikke medføre indskrænkning i den enkelte kommunalbestyrelses beføjelser.

Der vil blive afholdt en stiftende generalforsamling med en administrativ repræsentant fra hver medlemskommune i første kvartal af 2016.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Deltagelse i digitaliseringsforeningen, herunder sekretariatsbistand, finansieres af den afsatte pulje til digitalisering.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Beslutning

Andersen, Vejledalen 290 stillede spørgsmål om hvorfor Letbanen skulle placeres på Vejledalen.

Kirsten Hedegaard, Vejledalen 114 foreslår, at Ishøj Strandvej indsnævres for at give plads til Letbanen.

Stine Daugaard, Vejledalen 276 fandt, at der kun var megen trafik på Ishøj Strandvej i korte perioder, og at vejen derefter kunne indsnævres.

Bjarne Nielsen, Vejledalen 280 fandt det betænkeligt, at der er misvisninger i det udarbejdede materiale og finder, at Letbanen kommer for tæt på boligerne på Vejledalen.

Kennet, Skovvej 1 fandt, at Letbanen kom for tæt på hans bolig.

Borgmesteren opfordrede til, at borgeren indsender deres kommentarer og forslag til Hovedstadens Letbane, således at de kan blive vurderet inden anlægsloven udarbejdes.

Jeanette Nielsen, Vejledalen opfordrede til at trafiksikkerheden i Ishøj blev bevaret.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i forbindelse med konstitueringen, indstilling fra idrætsforeningerne, som medlem Daniel Torbensen og Adan Teksen som suppleant, begge Ishøj BK. Daniel Torbensen er udtrådt, og Adan Teksen har pr. tlf. den 22. oktober meddelt, at han ikke længere sidder i bestyrelsen for Ishøj BK, men stadig er aktiv som træner. Adan Teksen meddeler, at ny formand for Ishøj BK Ramazan Ünsel ønsker at indtræde som medlem af Medborger og Demokratiforum, hvilket Ramazan Ünsel selv har bekræftet telefonisk.

Ramazan Ünsel har perioden 1. januar 2007 – 31. december 2009 været medlem af kommunens Integrationsråd.

Indstilling

Det indstilles, at Ramazan Ünsel indtræder som medlem af bestyrelsen for den resterende del af valgperioden til og med den 31. december 2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Sagsfremstilling

Ditte Klitgaard Hansen har meddelt, at hun fratræder sit hverv i skolebestyrelsen ved Ishøj Skole.

Jf. Styrelselsvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen §4, stk.1, kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten skriftligt har meddelt Byrådet om udtræden, og har modtaget en bekræftelse på udtrædelsen fra Byrådet.

Suppleant Dan Schreiber Rasmussen indkaldes for den resterende del af valgperioden, som udløber den 31. juli 2018.

Dan Schreiber Rasmussen har i brev af 22. oktober 2015 accepteret at indtræde i skolebestyrelsen.

Den gældende skolebestyrelsesoversigt og brev fra Ditte Klitgaard Hansen fremlægges på mødet.

 

Det indstilles, at Ditte Klitgaard Hansen udtræder af skolebestyrelsen ved Ishøj Skole, og at Dan Schreiber Rasmussen indtræder.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Ændring af vedtægter for Produktionsskolen Møllen fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Produktionsskolen Møllen har ændret i vedtægterne for skolen ved godkendelse af Møllens bestyrelse den 21. september 2015.

Ændringen sker, fordi Møllen har et ønske om , at Ishøj Erhvervsforening skal repræsenteres i bestyrelsen i stedet for Dansk Erhverv, for at skabe en tættere kontakt til lokale virksomheder i Ishøj.

Ændringen gælder således § 3, stk. 2 i Produktionsskolens vedtægter.

Ændrede vedtægter samt følgebrev er vedhæftet.

Indstilling

Det indstilles, at byrådet godkender ændring af vedtægter for Produktionsskolen Møllen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Fusionen af beredskaberne på Østsjælland vil som sådan ændre på de hidtidige godkendte risikobaserede dimensioneringsplaner i respektive otte ejerkredskommuner, hvorfor Østsjællands Beredskab har udarbejdet oplæg til det fremtidige fælles serviceniveau i form af et ”Forslag til fremtidig Risikobaseret Dimensioneringsplan for Østsjællands Beredskab” (RDB). Forslaget fremlægges.

Planen skal erstatte de tidligere otte kommunale dimensioneringsplaner.

Sagsfremstilling

Østsjællands Beredskab skal udvikles til at være ét beredskab på tværs af kommunegrænserne i de otte ejerkredskommuner, og beredskabet skal sikre både de forebyggende og operative opgaver ud fra et helhedsorienteret udgangspunkt, så der skabes værdi for hele ejerkredsen, uanset om det er private leverandører eller beredskabet selv, der udfører opgaverne.

Østsjællands Beredskab er pr. 1. oktober 2015 etableret som en selvstændig juridisk enhed, hvor beslutningskompetencen fremover er placeret i beredskabskommissionen. Det er således op til beredskabskommissionen at beslutte om planforslaget kan indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse, hvorefter det er de respektive otte kommunernes byråd, der skal godkende den endelige dimensionerings-plan.

I det fremlagte notat gives en kommenteret gennemgang af de kriterier, som beskriver planens forslag til fremtidigt serviceniveau set i forhold til det nuværende serviceniveau i Ishøj Kommune. Som det fremgår, så vurderes det (Ishøj Kommunes administration), at planforslaget beskriver et serviceniveau, som er lidt lavere end det nuværende, men dog acceptabelt. De væsentligste ændringer er:

-    Udrykningstid reduceres fra 100% under 10 minutter (under normale forhold) til 85% (under normale forhold).

-    Beredskabskapaciteten nedsættes med længere udrykningstid på følgekøretøj ved afsendelse af udrykning fra Greve.

-    Der reduceres med en tankvogn på Station Taastrup.

-    Der reduceres i antallet af køretøjer der afsendes pr. automatik (picklisten).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at forslaget til ny RBD accepteres.

Beslutning

Tiltrådt.

Ole Wedel-Brandt (Ø) undlader "at stemme".

Bilag

Resume

Afdelingsmødet i Vildtbanegård afd. II har den 21. september 2015 forkastet afdelingsbestyrelsens budgetudkast. Der var forud for afdelingsmødet udsendt et budgetudkast på 0,9% i huslejestigning. Boligorganisationens bestyrelse har godkendt budgetudkastet på bestyrelsesmødet den 7. september 2015.

Sagsfremstilling

DAB har i brev den 22. september 2015, på boligorganisationens vegne, ansøgt Ishøj Kommune om, at byrådet træffer den endelige afgørelse om godkendelse af budgetudkastet på 0,9 %. Stigningen er begrundet med stigning i ejendomsskatter, vandudgifter, og stigning i udgifter til el og varme til fællesarealer.

Boligselskabets administration deltog på afdelingsmøde. Der var opklarende spørgsmål til budgetudkastet. Der var der ingen ændringsforslag til budgetudkastet.  

Der var 62 lejemål repræsenteret på mødet (ud af 817 mulige). 29 lejemål stemte imod budgetudkastet, 26 lejemål stemte for, og 7 lejemål valgte at stemme blankt.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at det fremsendte driftsbudget med en huslejestigning på 0,9 % godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

KAB  har den 30. september på vegne af Sydkystens Boligselskab afd. Baldershus (1 boligblok), søgt om kommunens godkendelse af skema C.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har på møde den 3. september 2013 godkendt skema B, og det fremsendte skema C overholder den tidligere godkendte anskaffelsessum på kr. 76.197.000.

Der er medsendt en oversigt over økonomiske hovedtal, hvoraf det fremgår, at der ved skema C kun er mindre afvigelser i fordelingen mellem budgettets hovedposter. Den samlede anskaffelsessum, som blev godkendt ved skema B overholdes.

Driftsudgifterne er faldet i forhold til skema B, hvorfor den samlede årlige m2 leje ekskl. forbrug er 1.053 kr./m2 - dvs. 8 kr./m2 mindre i forhold til skema B.

Der er i afsat et beløb i skema C (vedhæftet) på kr. 1.464.549 - til omkostninger til legeplads og udearealer, indeksregulering, teknisk rådgivning, 1 års eftersyn, stempelomkostninger m.v. Pengene til de afsatte beløb er øremærkede til de nævnte formål, og kan ikke anvendes til andre formål. De manglende arbejder og afsatte beløb skal være afsluttet og afregnet inden seks måneder efter, at byggeregnskabet er godkendt. Ved afregningen fremsendes revisionspåtegnet regnskab for de afsatte beløb.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at skema C samt bilag godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Jobcentret i Vallensbæk har i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015 meddelt, at der forventes et merforbrug i 2015 på 6,3 mio. kr. (netto). Merforbruget er primært på sygedagpengeområdet. En nærmere gennemgang af materialet har dog resulteret i, at det forventede merforbrug kan reduceres til 6,0 mio. kr. 

Sagsfremstilling

Jobcentret meddelte primo oktober 2015, at der forventes et væsentligt merforbrug. Det fremgår af notat ”Budgetopfølgning Ishøj oktober 2015” – udateret, men modtaget den 9. oktober 2015, at Jobcentret forventer merudgifter på 6,3 mio. kr. netto i 2015. Som det fremgår, er den største udfordring på sygedagpengeområdet, hvor der alene skal tilføres knap 7 mio. kr.

Det samlede korrigerede budget til beskæftigelsesområdet udgør knap 325 mio. kr. brutto, og ca. 226 mio. kr. netto.

Straks her efter udbad administrationen i Ishøj Kommune sig en nærmere forklaring på dette væsentlige merforbrug, herunder en forklaring på, at det først er konstateret så sent på året. Dette ikke mindst set i lyset af, at der ved 1. budgetopfølgning (juni 2015), efter Jobcentrets ønske, blev tilført 1,4 mio. kr. netto. Tillægsbevillingen blev fordelt på de områder, som Jobcentret ønskede.

Ligeledes udbad administrationen sig en handlingsplan for, hvorledes Jobcentret agter at imødegå udfordringerne på sygedagpengeområdet fremadrettet, herunder en stillingtagen til eventuelle konsekvenser for budget 2016.

Vallensbæk har i ”notat om Jobcentrets budgetregulering for Ishøj maj 2015” – udateret, men modtaget den 15. oktober 2015 (vedlægges som bilag) – bl.a. oplyst, at det af Jobcentret fremsendte materiale til brug for indberetning af 1. budgetopfølgning i juni, har været behæftet med flere fejl. Tilsammen har disse fejl været med til at give et forkert billede af budgettet og budgetreguleringen, og der har ikke været tilstrækkelig opmærksomhed på denne betydning i Jobcentret, i den løbende budgetopfølgning.

I den fremsendte ”handleplan for nedbringelse af antallet af sygedagpengesager i 2016” – udateret, men modtaget den 20. oktober 2015, redegør Jobcentret for en række fremadrettede initiativer og tiltag, med henblik på at nedbringe antallet af sygedagpengesager og opnå budgetoverholdelse i 2016. Det fremgår ligeledes, at der vil ske en styrkelse af den ledelsesmæssige opfølgning og styring af området.

Administrationen i Ishøj Kommune vil på et snarligt møde med Vallensbæk drøfte fremadrettede initiativer og tiltag omkring budgetopfølgning og økonomistyring, jf. principperne i Samarbejdsaftalen om det forpligtende samarbejde.

Ligeledes skal det aftales, hvorledes der skal følges op på handleplanen, herunder hvilke tilbagemeldinger der løbende skal gives til Ishøj.

Det foreslås, at jobcenterchefen deltager i Beskæftigelsesudvalgets kommende møde, med henblik på at redegøre nærmere for handleplanen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at:

Der gives tillægsbevilling til de forventede merudgifter på 6,0 mio. kr., som finansieres som følgende:

Pulje til kontanthjælp                                                     1,700mio. kr.

Pulje til sygedagpenge                                                   1,700 mio. kr.

Pulje til beskæftigelsestilskud 2015 rest                        0,985 mio. kr.

Efterregulering for 2014, beskæftigelsestilskud            1,615 mio. kr.

(midlertidigt kasseudlæg som udlignes ved den ordinære budgetopfølgning i december).

Herudover indstiller Økonomi- og Planudvalget,

at der overfor Vallensbæk Kommune udtales kritik af,  at der så langt henne på året konstateres et så væsentligt merforbrug.

at det forudsættes, at initiativerne og tiltagene i handleplanen holder, således at budgettet for 2016 kan overholdes.

at Vallensbæk Kommune foretager løbende budgetopfølgning, og underretter Ishøj Kommune hvis der er afvigelser.

at det forudsættes, at materialet fremover kvalitetssikres i Vallensbæk forinden fremsendelse til Ishøj Kommune.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Social- og Indenrigsministeren inviteres til en drøftelser om vilkårene for det forpligtende samarbejde.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune skal have en trafiksikkerhedspolitik. Det foreslås, at visionen for trafiksikkerhed i Ishøj Kommune skal være, at det skal være sikkert at færdes i trafikken i Ishøj Kommune. Trafiksikkerhedspolitikken indeholder en række ambitioner og konkrete mål samt en angivelser af en række områder, hvor politikken særligt tænkes realiseret.

Sagsfremstilling

En tværfaglig arbejdsgruppe har udarbejdet et forslag til en trafiksikkerhedspolitik. Arbejdsgruppen har blandt andet hentet inspiration hos Rådet for Sikker Trafik når det gælder formuleringen og realisering af politikken.

I forslaget til trafiksikkerhedspolitik er der formuleret en række ambitioner og mål for trafiksikkerhedsområdet. Disse ambitioner og mål er overordnede og vil blive realiseret indenfor og imellem tre forskellige tilgange nemlig:

  • Trafiksikkerhed i forhold til veje og stier.
  • Trafiksikkerhed for skoler og i dagtilbud.
  • Trafiksikkerhed i relation til Ishøj Kommune som arbejdsplads.

Ambitionerne for de tre tilgange er, at

  • det skal være sikkert, at færdes på veje og stier i Ishøj Kommune
  • ruste børn og unge til, at kunne færdes sikkert i trafikken
  • Ishøj Kommunes medarbejdere agerer ansvarligt i trafikken. 

For hver ambition er der opstillet en række mål, som skal realisere den enkelte ambition. 

Forslaget har været sendt til høring i diverse råd og bestyrelser samt til information og drøftelse i kommunens MED-system.

Trafiksikkerhedspolitikken sætter retningen indenfor trafiksikkerhed i Ishøj Kommune, og det er herefter meningen, at realiseringen af politikken skal ske i samarbejde med myndigheder, interesseorganisationer, brugerbestyrelser, MED-udvalg mv. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Bygningsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at udkast til Trafiksikkerhedspolitik godkendes .

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at de stående udvalgs indstillinger følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Ny potentiel venskabsby, Waalre i Holland.

Sagsfremstilling

Vi har igennem noget tid haft kontakt til den hollandske by Waalre, en delegation fra Ishøj var i Waalre i foråret 2013 og i efteråret 2014. En delegation fra Waalre på besøg i Ishøj for at drøfte et muligt venskabsbysamarbejde.

Nu har bystyret i Waalre taget imod Ishøjs opfordring og besluttet, at Waalre gerne vil indgå i et venskabsbysamarbejde med Ishøj.

Mulige samarbejdsmuligheder er:

• Udveksling og besøg mellem kommunernes foreninger og klubber.

• Udveksling mellem skoleklasser.

• Udveksling af ideer og erfaringer på fagligt/administrativt niveau.

Emner for udveksling kunne være:

• Miljøspørgsmål og bæredygtig levevis: hvordan håndteres energibesparelser, udskilning af vand, genbrug.

• Effektiv offentlig ledelse: arbejde på tværs af kommunale grænser. (Waalre har udvist interesse for vores forpligtende samarbejde med Vallensbæk)

• Arbejdsmarkedet spørgsmål: Hvordan får vi de mest sårbare borgere på arbejdsmarkedet eller motiveret til at starte uddannelse?

• Erhverv og opstart: Hvordan kan vi støtte væksten i små og nye virksomheder?

• Sundhed: hvordan optimeres indsatsen i sundhedsplejen.

• Ældrepleje: Udveksling af viden og bedste praksis. Design af seniorboliger, plejehjem og pleje af ældre.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune indgår venskabsbysamarbejde med Waalre.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

København og Frederiksberg Kommuner udtrådte af Strandparken I/S pr. 31. december 2007.

Statsforvaltningen har 30. juni 2015 truffet en afgørelse om, at Strandparken I/S skal udbetale de to kommuners andele af Strandparkens nettoformue.

Udbetalingen tømmer Strandparkens kassebeholdning. For at styrke Strandparkens likviditet ansøger Strandparkens bestyrelse derfor de nuværende interessentkommuner om et ekstrabidrag i 2015.  For Ishøjs vedkommende beløber det sig til 484.000 kr.

Sagsfremstilling

Afgørelsen betyder, at Strandparken I/S, senest 30. september 2015, skal udbetale de 2 kommuners andele af nettoformuen, som til sammen udgør 4.676.091 kr.

Statsforvaltningens afgørelse blev behandlet på Strandparkens bestyrelsesmøde 8. september 2015, hvor det blev besluttet, at acceptere Statsforvaltningens afgørelse og efterkomme betalingsvilkårene, og beløbet er udbetalt.

For at forbedre den øjeblikkelige likviditet blev det desuden besluttet, at udsætte alle ikke igangværende aktiviteter i 2015 til 2016.

For at oparbejde den nødvendige langsigtede likviditet, bl.a. for at kunne håndtere udsving i betalingsflowet hen over året, besluttede bestyrelsen, at ansøge interessentkommunerne om et ekstrabidrag i 2015.

Hver interessentkommune skulle efterfølgende tilkendegive endelig accept af de foreslåede ekstrabidrag i 2015.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune bevilliger kr. 484.000 i ekstrabidrag til Strandparken I/S i 2015. Bidraget finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje der herefter udgør kr. 4.356.000. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Oversigt over forslag til de 5 kommuners ekstrabidrag kan ses på bilag ”Ekstrabidrag til Strandparken I/S”. Ishøj Kommunes andel af ekstrabetalingen er budgetlagt i 2016 men betalingen ønskes af likviditetsmæssige årsager i Strandparken, gennemført i 2015.

Bilag

Resume

Realdania og Ishøj Kommune har bedt COWI om at vurdere og udarbejde et forslag til, hvordan der kan skabes bedst mulig forbindelse mellem Ishøj Station og ARKEN gennem etablering af en Kunst- og Kulturaksen.

Sagsfremstilling

COWI har på den baggrund udarbejdet et oplæg til en forundersøgelse med en beskrivelse af, hvad forundersøgelsen skal indeholde samt et procesforslag.

Forundersøgelsen skal vurdere, hvordan der skabes attraktive og fysiske forbindelser for besøgende til ARKEN.

Forbindelserne skal have en oplevelsesmæssig værdi og understøtte bylivet på udvalgte steder.

Som grundlag for vurderingen af, hvad der er en attraktiv forbindelse, den bedste placering af den, samt hvilke interessenter der skal inddrages, foreslås en indledende brugerinddragelse. Hvem der skal deltage i brugerinddragelsesprocessen aftales med Ishøj Kommune, ARKEN samt andre relevante institutioner/personer. Resultaterne af brugerinddragelsen samles i et notat, der beskriver potentialer, ønsker og udfordringer.

Forundersøgelsen vil også indeholde et forslag til udbudsform.

Forundersøgelsen afleveres dels som en rapport på ca. 15 sider plus bilag, dels som en powerpoint med illustrationer og referencefotos.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der bevilliges 250.000 kr. ekskl. moms til en forundersøgelse og procesforslag til udvikling af Kunst- og Kulturaksen, og midlerne tages fra Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 4.106.000.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Pristilbud fra COWI er på 475.000 kr. ekskl. moms. Dertil kommer udlæg til transport, tryk, facilitering af workshops mm. Den samlede udgift udgør maks. kr. 500.000. Ishøj Kommune skal bidrage med halvdelen, og der søges derfor en bevilling på 250.000 kr til forundersøgelsen.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende Forslag til Helhedsplan for Mosen i offentlig høring i minimum 8 uger, samtidig med at afgørelse om ikke at foretage en egentlig miljøvurdering af planforslaget offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.

Sagsfremstilling

Park- og Vejcenter har i samarbejde med Vallensbæk Kommune udarbejdet et forslag til Helhedsplan for Tranegilde og Vallensbæk Moser (Mosen). Klima- og Miljøudvalget blev på møder i september 2014 og marts 2015 orienteret om planens udarbejdelse og processen i forbindelse hermed. I forløbet med udarbejdelsen har været afholdt workshops på Bredekærgård i efteråret 2014 samt i foråret 2015, hvor lokale interesseorganisationer har deltaget.

De mange input er efterfølgende blevet bearbejdet, og planen imødekommer mange af ønskerne. Planen er udarbejdet ud fra et princip om at højne de mange naturværdier i Mosen, samt at forbedre de rekreative anvendelsesmuligheder. Helhedsplanen er koordineret med Kloaksammenslutningens planer om anvendelse af moseområdet til nødbassin ved ekstrem regn.  

Der er udarbejdet en miljøscreening, der viser, at der ikke er behov for en egentlig miljøvurdering.

Efter politisk behandling i Byrådet sendes forslaget til Helhedsplan for Mosen i offentlig høring i minimum 8 uger. Afgørelsen om ikke at foretage en egentlig miljøvurdering af planforslaget offentliggøres samtidig med en klagefrist på 4 uger.

Indstilling

 Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forslag til Helhedsplan for Mosen sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Offentliggørelsen finder sted umiddelbart efter at sagen har været forelagt Vallensbæk Kommunalbestyrelse den 25. november 2015.
Der udarbejdes en pixi udgave til byrådsmedlemmer og til brug for offentliggørelsen.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Før plejetiltag for Mosen iværksættes skal det undersøges, om det er muligt at opnå medfinansiering gennem fondsbevillinger, støtteordninger mv.

Lovgrundlag

Lov om naturbeskyttelse § 3 og § 52
Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Bilag

Resume

Den gældende kontrakt på indsamlingen af husholdningsaffaldet udløber 31. maj 2016.

I den forbindelse skal Byrådet beslutte, om enfamiliehusene skal have 2 stk. 2-kammer beholdere eller 1 stk. 4-kammer beholder til de genanvendelige affaldstyper; plast, metal, glas og papir.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 5. maj 2015 at indgå i Vestforbrændings fællesordning om indsamling af husholdningsaffaldet.

Byrådet besluttede 2. juni 2015 at følge regeringens ressourcestrategi og udsortere plast, metal, glas og papir fra dagrenovationen.  

Klima- og Miljøudvalget besluttede 6. maj 2015, at der skulle indhentes pris på afhentning af de genanvendelige affaldstyper i en 4-kammer beholder på 370 L og to 2-kammer beholdere på hver 240 L, så der efterfølgende kunne træffes beslutning om valget af beholdertype til det genanvendelige affald.

De øvrige kommuner i fællesordningen om indsamlingen af husholdningsaffaldet er Vallensbæk, Albertslund, Ballerup og Furesø Kommuner, som alle har besluttet at anvende to 2-kammer beholdere til det genanvendelige affald i enfamiliehuse.

Vælger Ishøj Kommune at benytte en 4-kammer beholder, skal renovatøren indkøbe en skraldebil med 4 kamre, som tømmer disse beholdere. I de øvrige kommuner vil renovatøren benytte en skraldebil med to kamre, og de vil køre på tværs af kommunegrænserne. 4-kammer beholderen benyttes p.t. kun i en kommune (Herlev).

Det er Vestforbrændings anbefaling, at Ishøj Kommune indfører 2-kammer beholdere til det genanvendelige affald, da det giver større fleksibilitet i forhold til indsamlingen af affaldet i samarbejde med de øvrige kommuner.

Indstilling

Klima og Miljøudvalget indstiller,
at der skal benyttes to 2-kammer beholdere til de genanvendelige affaldstype ved enfamiliehuse og
at Vestforbrænding kan bestille beholderne
at der i implementeringsperioden tages dialog med tæt/lav bebyggelser om særlige løsninger.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

De opnåede priser i den nye kontrakt fremgår af vedhæftede notat og oversigt.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen, miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.
Regulativ for Husholdningsaffald

Bilag

Resume

Den gældende kontrakt på haveaffalds- og storskraldsordningerne udløber 31. maj 2016. I den forbindelse skal Byrådet beslutte om haveaffalds- og storskraldsordningen skal ændres.

Indsamling af haveaffald og storskrald kan ske på to måder:
- Ruteindsamling hos alle borgere én gang månedlig, som i dag.
- Bestillerordning med mulighed afhentning hver 14. dag

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 5. maj 2015 at indgå i Vestforbrændings fællesordning for indsamling af husholdningsaffald, herunder storskrald og haveaffald sammen med Ballerup, Vallensbæk, Furesø og Albertslund Kommuner med det formål at opnå synergi på tværs af kommunegrænserne. I forhold til indsamling af storskrald og haveaffald kan kommunerne frit vælge mellem ruteindsamling og bestillerordning.

Vestforbrænding vurderer, at en bestillerordning vil være billigst, samt at det er den mest miljøvenlige ordning, da transportørens kørsel kan optimeres.

I sagens bilag er service, miljø og øvrige kommuners ordninger beskrevet.

Kasper Dibbern Petersen fra Vestforbrænding deltog på Klima- og Miljøudvalgets møde og belyste sagen nærmere.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at haveaffalds- og storskraldsordningen bevares.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

De opnåede priser i den nye kontrakt fremlægges på udvalgsmødet.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen, miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.
Regulativ for Husholdningsaffald

Bilag

Resume

Vestforbrænding har vedtaget forslag til nye gebyrer for virksomhedernes adgang til genbrugsstationer. Gebyrerne forelægges til Byrådets godkendelse

Sagsfremstilling

Vestforbrænding anbefaler at de nye gebyrer godkendes i alle 17 kommuner i Vestforbrændings-samarbejdet.

 De nye gebyrer vil betyde

  • Det nuværende gebyr for engangsbilletter fastholdes.
  • Gebyret for årskort falder. Det skyldes lavere læsvægte, lavere behandlingspriser, færre transportomkostninger pr. ton samt det forhold, at en lidt større andel af håndværkernes affald skal betragtes som husholdningsaffald.  
  • Gebyret for farligt affald hæves. Gebyret er baseret på den gennemsnitlige behandlingsomkostning på det farlige affald fra genbrugsstationerne  

Forslag til gebyrer for 2016 fremgår af vedlagte gebyrblad, gebyrer fra 2015 fremgår tillige.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at gebyrer for 2016 for virksomheders adgang til genbrugsstationerne godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Gebyrer for 2016 ændres vedrørende årskort og behandling af farligt affald. Ændringerne er indarbejdet i kommunens budget for 2016

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

Resume

Ishøj Byråd frigav på sit møde den 1. september 2015 midler til projektering af ombygning af vandbehandlingsanlæg i Ishøj Svømmehal.

Sagsfremstilling

Ishøj Svømmehal har et ønske om at det eksisterende springbassin ombygges til børnebassin med tilhørende rutchebane. Ved at udføre dette i forbindelse med ombygningen af vandbehandlingsanlægget, vil Ishøj Kommune undgå en yderligere ombygning af vandbehandlingsanlægget i forbindelse med en fremtidig ændring springbassinet. Se bilag B.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der projekteres med en ombygning af springbassinet til børnebassin med rutchebane. 

Muligheden for forsat udspring fra 1 m vippe i 50 m bassin forsøges fastholdt.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges, idet det i forbindelse med projekteringen undersøges om der kan opsættes en "støjvæg" mellem det store bassin og det nye børnebassin.

Lennart H. Nielsen (V) afventer stillingstagen.

Beslutning

Tiltrådt, idet Annelise Madsen (A) og Ole Beckmann (V) begge "undlader at stemme".

Bilag

Resume

Park- og Vejcenter søger midler frigivet til renovering af trapper og flisebelægninger ved tunneler på 6 lokaliteter.

Sagsfremstilling

Af budgetforlig 2015 fremgår det under punkt 13, at tilgangen til tunneler skal gennemgås, det skal være mere brugervenligt at benytte tunnelerne, og der ønskes mere lys i tunneler og på stier.

I 2007 blev muligheden for at etablere ramper til udvalgte busstoppesteder undersøgt i forbindelse med oprettelse af en servicebus i Ishøj Kommune, Bilag A. Servicebussen er i dag nedlagt og behovet for niveaufrie adgange til busstoppestederne vurderes at være begrænset og spredt over hele kommunen. 

I 2013 udførte Vejdirektoratet hovedeftersyn af asfaltbelægninger på alle kommunale stier. I 2014 blev alle stier med skadespoint over 1 renoveret og på budgetårene 2015 – 2017 er der afsat kr. 250.000 til renovering af asfaltbelægninger på de kommunale stier.

I 2014 udførte Rambøll generaleftersyn på alle kommunens bygværker og i den forbindelse blev flisebelægninger og trapper omkring bygværkerne gennemgået, Bilag B.

Vedrørende mere lys i tunneler og på stier, forventes at der indgås ny belysningsaftale med Dong i indeværende år, hvilket betyder at er der i løbet af 2016 vil blive opsat nye LED-armaturer på de kommunale veje og stier. For tunnelerne vil der fremover også være lys i dagtimerne.

Park- og Vejcenter har ud fra ovenstående, valgt at tage udgangspunkt i rapporten om flisebelægningerne. På baggrund af rapporten og besigtigelse af tunneler, er der indhentet tilbud på reparation af trapper og flisebelægninger.

Der er foretaget en prioritering ud fra den økonomiske ramme.

Valgte tunneler fremgår af bilag C.

Arbejdet udføres inden udgangen af 2015.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der frigives kr. 200.000 som er afsat i budgetforliget.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

TL 06: Ishøj Søvej / Skyttestien (Trappe og belægning) kr. 25.000
TL 24: Ishøj Parkvej / Centerstien (Trappe) kr. 10.000
TL 27: Ishøj Parkvej / Ishøjstien (Trappe) kr. 60.000
TL 28: Ishøj Boulevard / Ishøjstien (Trapper) kr. 140.000
TL 29: Ishøj Boulevard / Tjørnestien (Trapper) kr. 250.000
TL 31: Ishøj Søvej / Ågården (Belægning) kr. 60.000
I alt: kr. 545.000

kr. 200.000 - budgetforlig - 2015
kr. 345.000 - afholdes over Park- og Vejcenters driftsbudget.

Bilag

Resume

Der søges frigivet kr. 906.498 til vejbidrag for 2015, som skal betales til Ishøj Spildevand A/S.

Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet har ifølge gældende lovgivning fastsat, at Ishøj Kommune skal betale 4% i vejbidrag til Ishøj Spildevand A/S. Vejbidraget beregnes af færdige anlæg og igangværende arbejder i Ishøj Spildevands A/S. Den samlede anlægssum er for 2014/2015 opgjort til kr. 22.662.460. Vejbidraget er beregnet til kr. 906.498.

Beløbet søges frigivet i henhold til budgettet. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der frigives kr. 906.498 ekskl. moms til vejbidrag for 2015.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Der frigives kr. 906.498 til vejbidrag i henhold til budgettet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, nr. 634 af 07/06/2010.

Bekendtgørelse af lov om indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, nr. 1212 af 14/10/2010.

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. nr. 633 af 07/06/2010.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Likviditeten opgjort efter "kassekreditreglen" for Ishøj Kommune udgjorde i 3. kvartal 2015 116,6 mio. kr., hvilket er det laveste niveau i den opgjorte periode.

Den faktiske likviditet ved udgangen af 3. kvartal 2015 udgjorde 48,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

I følge "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens konti for likvide aktiver og kassekredit.

Kassekreditreglen overholdes, når saldoen er positiv.

Likviditetsoversigten skal forelægges Byrådet og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Den gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder i perioden 2013 - 2015 ses i nedenstående tabel. Den gennemsnitlige likviditet pr. 30. september 2015 udgør 116,6 mio. kr.

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

114,5

127,1

137,0

137,4

2014

139,2

132,3

127,4

125,6

2015

123,9

119,0

116,6

 

Som supplement til oversigten over likviditeten opgjort efter kassekreditreglern, vises i nedenstående tabel den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2013 - 2015.

Kassebeholdningen ultimo kvartalet mio. kr.

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

62,6

82,8

78,3

50,1

2014

6,1

49,6

63,5

46,1

2015

36,8

17,0

48,8

 

I vurderingen af kassebeholdningens størrelse skal det bemærkes, at beløbet på 48,8 mio. kr. pr. 30. september 2015 ikke er udtryk for den disponible likviditet.

Ultimo kassebeholdningen er "forbedret" siden 2. kvartal, idet SKAT har ændret afregningen af A-skat vedr. bagudlønnede, således at der atter afregnes den første hverdag i måneden frem for sidste hverdag i måneden.

Det skal også bemærkes, at kassebeholdningen indeholder ca. 19,0 mio. kr. i forudbetalt statstilskud til en institution, som der således heller ikke kan disponeres over. Administrationen vil i løbet af 4. kvartal nedfælde, hvordan disse midler skal anvendes.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsoversigten pr. 30. september 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Alle kommuner skal efter Ligestillingsloven indberette en ligestillingsredegørelse i ulige år. Ifølge Ligestillingsloven skal redegørelsen behandles af Byrådet.

Sagsfremstilling

Ligestillingsredegørelsen indeholder blandt andet spørgsmål om medarbejderstabens kønssammensætning. I Ishøj er 3 ud af 4 ansatte kvinde. 

Statistikgrundlaget er dannet på baggrund af udtræk af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I forbindelse med konstitueringen i 2013 blev der udpeget medlemmer/byårdsmedlemmer til en lang række råd og nævn og udvalg. Her afspejles forskellen i antal kvinder og mænd i Byrådet. Der er således cirka 3,5 gange så mange mænd som kvinder, der er udpeget til at sidde i råd, nævn og udvalg.

Redegørelsen vedlægges som bilag.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ligestillingsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Lovgrundlag

Ligestillingslovens §5

Bilag