Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 3. december 2019 kl. 16:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt - indgåelse af forlig i havarisagen på Ishøj Varmeværk tages til efterretning, og der aflægges samlet anlægsregnskab i forbindelse med regnskabaflæggelsen for 2019.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt - borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale om salg af parcel i Pile Mølle Erhverv.

Beslutning

Ingen spørgsmål.

Resume

Beslutningspunkt

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af byrådet på mødet den 25. juni 2019. Den anden opfølgning fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget 2. budgetopfølgning for 2019 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. august 2019.

Det samlede resultatet af budgetopfølgningen (drift og anlæg) viser en forventet mindreudgift på 39,6 mio.kr., jf. vedlagte budgetopfølgningsskema (Bilag B).

Den forventede mindreudgift fordeler sig med:

 • 11,9 mio. kr. i mindreudgifter på driften, som fordeler sig med 11 mio. kr. indenfor servicerammen og 0,9 mio.kr. udenfor servicerammen.
 • 28,8 mio. kr. i mindreudgifter på anlæg
 • 1 mio. kr. i merudgifter på finansiering.

Under Økonomi- og Planudvalgets områder forventes en samlet mindreudgift på 35,8 mio. kr., som dækker over såvel mer- som mindreudgifter fordelt på områderne. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Der er udarbejdet notat af 6. november 2019 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet under Økonomi- og Planudvalgets områder.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser den beløbsmæssige specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, som varetages der.

Bilag D udgør beslutningsreferater fra fagudvalgene.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem.

Økonomi

Som angivet i notatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling inden for fagudvalgets område i henhold til budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd vedtog i forbindelse med budget 2019 en investeringspulje på 1.5 mio. som ”startkapital” til projekter og indsatser, der følger investeringstilgangen. Investeringstilgangen understøtter, at vi arbejder med at beregne de potentielle økonomiske gevinster ved forskellige sociale indsatser. Direktørerne har behandlet alle indkomne ansøgninger til puljen og indstiller to af ansøgningerne til videre behandling.

Sagsfremstilling

Kriterierne for investeringspuljen er:

 • Projektet har politisk aktualitet (f.eks. omhandle et økonomisk udfordret område, omhandle område med politisk interesse for at udvikle/forbedre kvaliteten, omhandle et område der er effektdokumenteret)
 • Der skal kunne udarbejdes en økonomisk business case
 • Der skal kunne estimeres en gevinst for borgerne (effekt)

Direktionen har behandlet ansøgningerne og indstiller følgende to ansøgninger til videre behandling:

 • Ansøgning vedr. forældreprogrammet De Utrolige År (DUÅ) for forældre til 3-6 årige børn med etnisk minoritetsbaggrund – fra Center for Børn og Forebyggelse. CBF ønsker at udvikle og implementere en ny model for DUÅ for forældre med etnisk minoritetsbaggrund. Indsatsen har blandt andet til formål at styrke den mentale sundhed i familierne og dermed forebygge en negativ udvikling hos børnene og dermed spare kommunen for udgifter til blandt andet sociale foranstaltninger. Der ansøges om 1.367.598 kr. som skal anvendes til at gennemføre to forløb årligt henover 3 år.
 • Ansøgning vedr. skærpet indsats inden for hverdagsrehabilitering – fra Center for Voksne og Velfærd. Ishøj Kommune oplever et stigende pres på plejehjemspladser, og indsatsen har derfor til formål at styrke borgernes funktionsevne, og dermed forebygge eller udskyde behovet for en plejehjemsplads. Der ansøges om 700.000 kr. til opnormering af rehabiliteringskoordinatorfunktionen samt oprettelse af et team af rehabiliterende hjælpemidler.

Økonomi

Der ansøges samlet set om 2.067.598 kr. og da det overstiger investeringspuljen for 2019, indstilles der til at de resterende 567.598 kr. tages fra investeringspuljen 2020.

Ansøgning CBF 

1.367.598 kr.

Ansøgning CVV 

   700.000 kr.

I alt

2.067.598 kr.

Investeringspuljen 2019

1.500.000 kr.

Investeringspuljen 2020

   567.598 kr.

Rest investeringspulje 2020 

   932.402 kr.

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at de to ansøgninger modtager de ansøgte midler fra investeringspuljen 2019 samt 567.598 kr. fra investeringspuljen 2020.  

Beslutning

Tiltrådt.

Administrationen undersøger, om DUÅ projektet kan udvides med etnisk danske familier.

Bilag

Resume

Forsyningssekretariatet har for 2020 oplyst en ”indtægtsramme” for Ishøj Vand. Indtægtsrammen er en to årig ramme, hvor selskabet skal sikre, at rammen ikke overskrides for den samlede periode. Ishøj Vand har på basis af rammen beregnet en takst. Kommunen anmodes om at legalitetsgodkende taksten. Endvidere anmodes kommunen om at godkende en garanti for selskabets optagelse af lån på 6 mio. kr., samt godkende takstbladet.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ishøj Forsyning har på ordinært bestyrelsesmøde i forsyningen den 31. oktober 2019 godkendt vandtaksten (jf. bilag 2.A). Vandtakst bliver 23,06 kr./m3 inkl. moms. Driftsbudget vedlægges (jf. bilag 5.B). Taksten i 2019 er 19,73 kr./m3 inkl. moms.

Forklaringen på, at taksten for vand hæves i 2020, er, at selskaberne (vand og spildevand) opkræver efter en ramme der udmeldes af Forsyningssekretariatet (vandtilsynet) der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Taksten kan derfor variarer fra år til år.

Den samlede takst for vand og spildevand:

Takst 1 gældende for alm. borger og erhverv med forbrug < 500 m3 pr. år, i 2019 var taksten 59,25 kr./m3 inkl. moms.

Samtidigt med bestyrelsens godkendelse af vandtaksten indeksreguleres anlægsbidrag og gebyrer hvert år i henhold til betalingsvedtægten. Reguleringen sker efter DANVA’s anbefalinger, hvor vandforsyningen anvender samme pris- og produktionsudviklingsindeks, som anvendes i forbindelse med de økonomiske rammer, som udarbejdes af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Reguleringen i 2019 af gebyr og bidrag for 2020 er (1,0259). Bidrag og gebyrer for 2020 er vedlagt (jf. bilag 6.A).

Anlægsprojekter indenfor indtægtsrammen:

Ishøj Vand har i 2020 en investeringsramme, som en del af indtægtsrammen, på 4,8 mio. kr. Der er planlagt investeringer for 2,7 mio. kr. Investeringerne vil ikke medføre låneoptagelse (jf. bilag 5.C).  

 Anlægsprojekter udenfor indtægtsrammen:

Uden for indtægtsrammen er der planlagt investeringer for 7,3 mio. kr. (jf. bilag 5.D). Det er en forudsætning, at disse projekter forhåndsgodkendes af Forsyningssekretariatet. Når anlæggene er færdigmeldt og ibrugtaget, får selskabet et tillæg til indtægtsrammen, der kan opkræves hos forbrugerne. Anlægsprojekter uden for indtægtsrammen vil medføre låneoptagelse i 2020 på op til 6 mio. kr.

Låneoptagelsen foretages hos Kommunekredit. Ishøj Vand optager en byggekredit hos Kommunekredit, der efterfølgende konverteres til et anlægslån, når byggekreditten udløber. Lånet optages på baggrund af en kommunal garantistillelse. Kommunen kan garantere for byggekreditten og anlægslånet, uden at det belaster kommunens låneramme. Ishøj Vand betaler en engangsprovision til Ishøj Kommune på 1 % ved byggekredittens optagelse.

Lovgrundlag

Vandsektorloven af den 12. juni 2009.

Bekendtgørelse nr. 938 af 28. juni 2018 - Økonomiske rammer for Vandselskaber.

Betalingsloven af den 7. juni 2010.

Ændring af betalingsloven af den 4. juli 2013.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at vandtaksten for vand på 23,06 kr./m3 inkl. moms, samt de tilhørende gebyrer og bidrag for 2020 legaliseres. Derudover godkendes en kommunal garantistillelse til Ishøj Vands anlægsinvesteringer. Garantistillelsen på 6 mio. kr. dækker et byggelån, der efterfølgende ændres til et anlægslån, når byggekreditten udløber. Godkendelsen betinger en samtidig indbetaling af provision til Ishøj Kommune på 1% af garantisummen.

Beslutning

Tiltrådt.

Ebbe Rosenberg (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Resume

Forsyningssekretariatet har for 2020 oplyst en ”indtægtsramme” for Ishøj Spildevand. Indtægtsrammen er en to årig ramme, hvor selskabet skal sikre, at rammen ikke overskrides for den samlede periode. Ishøj Spildevand har på basis af rammen beregnet en takst. Kommunen anmodes om at legalitetsgodkende taksten. Endvidere anmodes kommunen om at godkende en garanti for selskabets optagelse af lån på 5 mio. kr., samt tilslutningsbidraget for Ishøj Spildevand.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ishøj Forsyning har på ordinært bestyrelsesmøde i forsyningen den 31. oktober 2019 godkendt 3 takster for 2020 for Ishøj Spildevand (jf. bilag 2.A). Takst 1 gælder for almindelige forbrugere og virksomheder med et mindre vandforbrug. Takst 2 og 3 gælder for virksomheder med et større vandforbrug. Selskabets driftsbudget vedlægges som bilag 8.B.

 Takst 1, 2 og 3 er således:

1. Takst 1 (100 %) på 35,19 kr./m3 inkl. moms (gældende for forbrug for alm. borger og erhverv med forbrug < 500 m3 pr. år),

2. Takst 2 (80 % af takst 1) på 28,15 kr./m3 inkl. moms (gældende kun for erhverv med forbrug mellem 500 – 20.000 m3 pr. år),

3. Takst 3 (40 % af takst 1) på 14,08 kr./m3 inkl. moms (gældende kun for erhverv med forbrug 20.000> m3 pr. år),

Den samlede takst for vand og spildevand:

Til sammenligning var den samlede takst i 2019 på 59,25 kr./m3 inkl. moms.

Nogle af årsagerne til faldet i indtægtsrammen for spildevand skyldes en tidligere regulering for ændring i opkrævning fra HOFOR og BIOFOS, samt frafald af kommunens afdrag på gæld fra stiftelsen i 2010. Derudover korrigeres i både vand og spildevand for tillæg af nye anlæg og medfinansieringsprojekter samt prisudvikling. Af fradrag korrigeres for bl.a. individuelt effektiviseringsskrav, et generelt effektiviseringskrav på både anlæg, renter og drift, samt regulering for historisk over- og underdækning. 

Anlægsprojekter indenfor indtægtsrammen:

Ishøj Spildevand har i 2020 en investeringsramme, som en del af indtægtsrammen, på 15,6 mio. kr. Der er planlagt at investere for 3,9 mio. kr. Investeringerne vil ikke medføre låneoptagelse (jf. bilag 8.C).  

Anlægsprojekter udenfor indtægtsrammen:

Uden for indtægtsrammen er der planlagt investeringer for 16,6 mio. kr. (jf. bilag 8.D). Det er en forudsætning, at disse projekter forhåndsgodkendes af Forsyningssekretariatet. Når anlæggene er færdigmeldt og ibrugtaget, får selskabet et tillæg til indtægtsrammen, der kan opkræves hos forbrugerne. Anlægsprojekter uden for indtægtsrammen vil medføre låneoptagelse i 2020 på op til 5 mio. kr.

Låneoptagelsen foretages hos Kommunekredit. Ishøj Spildevand optager en byggekredit hos Kommunekredit, der efterfølgende konverteres til et anlægslån, når byggekreditten udløber. Lånet optages på baggrund af en kommunal garantistillelse. Kommunen kan garantere for byggekreditten og anlægslånet, uden at det belaster kommunens låneramme. Ishøj Spildevand betaler en engangsprovision til Ishøj Kommune på 1 % ved byggekredittens optagelse.

Regulering af tilslutningsbidraget for Ishøj Spildevand:

Tilslutningsbidraget for 2019 andrager kr. 52.879,93 ekskl. moms. I henhold til gældende betalingsvedtægt skal standardtilslutningsbidraget indeksreguleres hvert år jf. § 6.9.

”Tilslutningsbidraget, jf. stk. 6.2 og 6.3, reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det af Danmarks Statistik beregnede byggeomkostningsindeks for boliger pr. 15.august i det forgangne år.”. Byggeomkostningsindeks for boliger er i 2018 (104,7) og i 2019 (105,2).

For 2020 er standardtilslutningsbidraget indeksreguleret til kr. 53.132,46 ekskl. moms. (inkl. moms er det 66.415,58 kr.).

Lovgrundlag

Vandsektorloven af den 12. juni 2009.

Bekendtgørelse nr. 938 af 28. juni 2018 - Økonomiske rammer for vandselskaber.

Betalingsloven af den 7. juni 2010.

Ændring af betalingsloven af den 4. juli 2013.

Bekendtgørelse af 2. september 2013 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at spildevandstaksterne på henholdsvis 35,19 kr./m3 inkl. moms, 28,15 kr./m3 inkl. moms og 14,08 kr./m3 inkl. moms, samt standardtilslutningsbidraget på 66.415,58 inkl. moms for 2020 legaliseres. Derudover godkendes en kommunal garantistillelse til Ishøj Spildevands anlægsinvesteringer. Garantistillelsen er på 5 mio. kr. og dækker et byggelån, der efterfølgende ændres til et anlægslån. Godkendelsen betinger en samtidig indbetaling af provision til Ishøj Kommune fra på 1 % af garantisummen. 

Beslutning

Tiltrådt.

Ebbe Rosenberg (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Resume

Fiberstrategi for Ishøj Kommune fremlægges til beslutning.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd besluttede den 5. marts 2019 at formulere en strategi for udrulning af fibernet i Ishøj Kommune.

Strategien skal understøtte den politiske vision om at sikre kommunens borgere og virksomheder adgang til en veludviklet og tidssvarende fiberforbindelse af høj kvalitet, der understøtter en digital hverdag.

I vedlagte fiberstrategi beskrives den politiske vision, samt de tiltag, som Ishøj Kommune kan igangsætte for at understøtte udrulning af fiber til kommunens borgere, virksomheder og kommunale institutioner.

Fiberstrategien er ramme og retning for en ekstraordinær indsats, som kommunen kan prioritere i en periode mhp. at fremme fiberudrulning i Ishøj. 

Strategien kan tilpasses løbende, hvis der kommer bemærkninger og input fra borgere og brugerråd.

Lovgrundlag

Ishøj Kommune må kun udrulle fiber til eget brug. Kommunen må ikke udrulle fiber til brug for borgere og virksomheder, og der må ikke stilles krav om fiberudrulning til borgerne i forbindelse med et evt. salg af fællesantennen. Kommunen må derudover ikke yde økonomisk støtte til eller garanti for andres fiberprojekter.

Økonomi

Gennemførelse af de beskrevne indsatser kræver ressourcer. Såfremt strategien besluttes, anbefales det at afsætte økonomi til et årsværk tidsbegrænset i 1-2 år mhp. at ansætte en bredbåndskonsulent, der kan igangsætte, koordinere og sikre processen. En bredbåndskonsulent skønnes at koste kr. 600.000 pr. år. Herudover vil de enkelte indsatser i større og mindre grad løbende kræve ressourcer, f.eks. til nedlæggelse af nye tomrør og gravetilladelser.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at fiberstrategien vedtages, og at der i forbindelse med budgetopfølgningen for 2020 afsættes til en bredbåndskonsulent i 2020, med finansiering over det afsatte budget til Ishøj Fællesantenne, idet spørgsmålet om ansættelse af en bredbåndskonsulent behandles særskilt på næstkommende Økonomi- og Planudvalgsmøde og byrådsmøde, samt brugerrådets indstilling indarbejdes så vidt muligt i strategien.

Efterfølgende er der udarbejdet revideret udgave af fiberstrategi for Ishøj Kommune med brugerrådets kommentarer indarbejdet (med rødt). Den reviderede udgave er vedhæftet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Jobcenter Vallensbæk udarbejder hvert år en Beskæftigelsesplan med udgangspunkt i beskæftigelsesministerens beskæftigelsesmål og Ishøj/Vallensbæk Kommunes udfordringer. Beskæftigelsesplan 2020 og Aktiveringsstrategi 2020 indstilles til godkendelse.

Aktiveringsstrategien er udarbejdet som tillæg til Jobcenter Vallensbæks årlige Beskæftigelsesplan, og fokuserer alene på borgere i Ishøj Kommune. Formålet med aktiveringsstrategien er at skabe overblik over igangværende indsatser, ligesom strategien viser sammenhængen mellem målsætninger og indsatser.

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2020 beskriver de indsatser og målsætninger, som Jobcenter Vallensbæk arbejder efter i 2020.

Beskæftigelsesloven ændres radikalt med virkning fra den 1. januar 2020. Denne beskæftigelsesplan er skrevet under hensyntagen til det fremtidige lovgrundlag.

Beskæftigelsesplanen medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Ledigheden er aktuelt 3,2 procent i Vallensbæk Kommune og 5,6 procent i Ishøj Kommune (sep. 2019). Til sammenligning er ledigheden 3,7 procent i hele landet.

Befolkningerne i Ishøj og Vallensbæk er vokset de seneste år, og dermed er arbejdsstyrken også udvidet. Arbejdsmarkedet præges af stigende beskæftigelse og faldende ledighed.

Jobcenteret fokuserer på følgende områder i beskæftigelsesplanen.

 • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
 • Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
 • Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.
 • Udsatte ledige skal have en indsats.

Indsatsen er specificeret i en række målsætninger. Udvælgelsen afspejler dels ministerens fokus, dels specifikke lokale politiske prioriteringer. Målsætningerne er:

 • Jobeffekten efter deltagelse i privat virksomhedspraktik øges for dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere.
 • Unge udgør en prioriteret målgruppe i jobcentret. De unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod at de gennemfører en uddannelse.
 • Flere jobparate ledige skal hurtigere i job eller selvforsørgelse.
 • Jobeffekten efter deltagelse i privat virksomhedspraktik øges for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
 • For sygedagpengemodtagere skal antallet af delvise raskmeldinger øges med 5%.
 • Der skal være færre på forsørgelse end i 2019.

Planen bygger på lokale og regionale analyser af målgrupper og udviklingstræk. Det skal bemærkes, at den globale vækst er blevet mere afdæmpet gennem det seneste år, og der er betydelige usikkerheder om vækstudsigterne for international økonomi. En af usikkerhedsfaktorerne er et no-deal Brexit.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Aktiviteterne i beskæftigelsesplanen bliver afholdt inden for det eksisterende budget. Der bliver desuden gennemført ekstraordinære projektaktiviteter, der er finansieret af puljer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Indstilling


Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Beskæftigelsesplan 2020 og Aktiveringsstrategi 2020 godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Beskæftigelsesplan og Aktiveringsstrategi 2020 godkendes. 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I forlængelse af Udvalget for Øget Trygheds tidligere drøftelser om forældreinddragelse, fik udvalget på mødet den 12. september 2019 besøg af SSP konsulent Annie Johansson og frivillig Batool Abu-Laban fra Rødovre Kommune. Indsatsen blev præsenteret som værende meget effektiv i forhold til at aktivere og styrke kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og støtte deres positive påvirkning i egne børns liv.

Sagsfremstilling

Bydelsmødre er en indsats udviklet af Fonden for Socialt Ansvar. Indsatsen har til hensigt at styrke kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i forhold til egne kvalifikationer, kontakt til offentlige instanser og inddragelse i egne børns liv. Indsatsen har en række sidegevinster, som er blevet beskrevet i flere evaluerende undersøgelser, herunder at kvinder får forøget selvtillid, styrket tilknytningsforhold til det danske samfund, forøget motivation til job og uddannelse m.m.

Projektet sigter mod at rekruttere ressourcestærke kvinder med bl.a. gode sproglige kvalifikationer, som kan blive brobyggere til andre kvinder, der ikke deltager så aktivt i deres børns liv og i samfundet generelt.

Bydelsmødre udvikler de frivillige mødre igennem undervisning og uddannelse, hvilket munder ud i, at kvinderne får et diplom, hvorefter rekruttering af ressourcesvage kvinder starter. Rekruttering sker igennem lokalt kendskab og relationsarbejde. 

Et uddybende notat om projekt Bydelsmødre er vedhæftet dagsordenen.

Økonomi

Der er en engangsudgift, som er et opstarts- og indmeldelsesgebyr på 45.000 kr., der betales til Landsorganisationen for Bydelsmødre. Landsorganisationen anbefaler derudover, at der afsættes et budget på ca. 43.000 - 56.500 kr. til forplejning, undervisere, materialer mm. Det har kostet Rødovre Kommune ca. 20.000 kr. udover engangsudgiften at gennemføre projektet. Derudover skal der forventes en årlig lønudgift på ca. 8 - 10 timer ugentligt, hvilket udgør 119.040 -154.560 kr.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed indstiller, at indsatsen beskrives og sættes i gang.

Medborgerforum inddrages i dette arbejde.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Udvalget for Øget Trygheds indstilling følges, idet udgiften afholdes indenfor det eksisterende budget.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Udvalget for Øget Tryghed har på de seneste to udvalgsmøder drøftet forældreinddragelsen og mulige metoder og løsninger for at øge dette. På mødet den 12. september fik udvalget besøg af SSP konsulent Linda Liebst fra Ballerup, som har implementeret projektet i egen kommune. Projekt Baba er en indsats med fokus på fædre med etnisk minoritetsbaggrund. Projektet sigter at nå ud til ressourcestærke fædre og give disse viden og værktøjer til at arbejde med egne børn, samt igennem lokalt netværk og relationer, at nå ud til de fædre, som hverken skoler eller kommuner når ud til. 

Sagsfremstilling

Baba er en indsats udviklet af Fonden for Socialt Ansvar. Indsatsen har til formål at rekruttere ressourcestærke fædre, som skal være brobyggere til fædre, der er fraværende i forhold til deres børns liv.

Baba har til formål at skabe forandring hos fædrene i hjemmet og i netværket og har fokus på at nedbryde fordomme og mistillid imellem fædrene og de offentlige instanser.

Et uddybende notat om projekt Baba er vedhæftet dagsordenen.

Økonomi

Baba har to pakker, der kan vælges imellem, når indsatsen skal implementeres.

Grundpakken indeholder grundmateriale og lægger op til, at der er tilknyttet en konsulent fra kommunen til at være tovholder. Den udvidede pakke indeholder fast sparring efter alle forløb og evaluering. Grundpakken koster 75.000 kr., og den udvidede pakke koster 150.000 kr. Man kan også vælge at købe en komplet pakke, der indeholder begge pakker. Den koster 225.000 kr.

Udover pakkeprisen, skal der medregnes løn til en tovholder. Hvis man køber grundpakken, skal der regnes med ca. 8 - 10 timers ugentligt arbejde, hvilket vil betyde en årlig lønudgift på omkring 119.040 - 154.560 kr. 

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed indstiller, at indsatsen beskrives og sættes i gang.
Tilbuddet udvikles i samarbejde med den nye forening Regner.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Udvalget for Øget Trygheds indstilling følges, idet udgiften afholdes indenfor det eksisterende budget.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Fra den 1. august 2019 er der indført nye regler for elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Reglerne indebærer, at der fra skoleåret 2019/2020 indføres en pligt for skoleledere til altid at underrette byrådet, såfremt en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for et kvartal. Når der modtages en underretning fra skolelederen, skal kommunen træffe afgørelse om, at børne- og ungeydelsen skal standses for ét kvartal.

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt bekendtgørelse og vejledning om de nye regler, som er gældende fra den 1. januar 2020. Bekendtgørelse og vejledning er vedhæftet dagsordenen sammen med ministeriets informationsmateriale til forældre om de nye regler og et uddybende notat vedr. reglerne for elevers fravær.

Sagsfremstilling

De nye regler indebærer, at der fastsættes tre fraværskategorier:

 1. Fravær ved sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende.
 2. Ekstraordinær frihed (Tilladelse til ekstraordinær frihed kan gives af skolelederne og kan kun ske undtagelsesvist.)
 3. Ulovligt fravær.


Når en elev har et ulovligt fravær på 10 pct. eller derover inden for ét kvartal, skal skolelederen orientere forældrene og varsle om de mulige økonomiske sanktioner. Forældrene får på den måde en mulighed for at samarbejde med skolen om at sikre, at eleven møder til undervisningen, inden de mister børne- og ungeydelsen.

Kompetencen til at træffe afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen ligger hos byrådet. Byrådet kan delegere kompetencen til at træffe afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen til den forvaltning, som byrådet finder bedst egnet.
Praksis evalueres i første kvartal 2021.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 39, stk. 3.

Økonomi

De nye regler medfører øget administration på skoler og i administrationen i forbindelse med registreringen af fraværet og administration i forbindelse med standsning af børne- og ungeydelsen mv. Ishøj Kommune får fra 2020 tildelt 81.000 kr. i DUT-kompensation til opgaverne i de forskellige initiativer i den politiske aftale om et opgør med parallelsamfund, herunder de nye regler om elevfravær. Beløbet falder til 66.000 kr. i 2022.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • underretninger vedr. 15 pct. ulovligt fravær eller derover forelægges for byrådet på det førstkommende møde efter modtagelsen af underretningen.
 • afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen træffes af byrådet efter indstilling fra administrationen.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

I forbindelse med, at kommunerne Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk stifter et § 60 selskab, er der varslet en stigning af renovationsgebyret for 2020. For Ishøj Kommune medfører det gebyrstigninger mellem 60-150 kr. inkl. moms pr. bolig for budget 2020 i forhold til gebyret i 2019.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 5. november 2019, at der stiftes et § 60 selskab til at varetage indsamlingen af affald. Byrådet blev orienteret om, at denne beslutning forventes at medføre en stigning af renovationsgebyret på op til 200 kr. inkl. moms pr. husstand.

I januar 2020 oprettes § 60 selskabet (I/S) ved, at der erhverves et af renovatøren udskilt datterselskab, som består af kontrakterne om Indsamling på Tværs med Vestforbrænding med tilhørende materiel og mandskab. Køb af dette datterselskab samt etableringsomkostninger er af revisionsfirmaet PwC vurderet til, samlet for alle fem kommuner, at beløbe sig til 5,0 mio. kr. årligt i 2020 og i 2021, som skal finansieres over renovationsgebyret. Det er forventningen, at der ikke vil komme yderligere omkostninger til forbrugerne.

Der er udarbejdet et budgetoplæg til 2020 på renovationsområdet, som er blevet vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 i byrådet den 8. oktober 2019. I dette oplæg har de 5,0 mio. kr. ikke været kendt, hvorfor det ikke har været indarbejdet.

Af den årsag er der behov for, at der vedtages nye gebyrer for budget 2020 på renovationsområdet. De nye gebyrer for 2020 fremgår af nyt takstblad 2020 vedlagt i bilag.

En typisk havebolig stiger med 120 kr. inklusiv moms til 4.100 kr. pr. år.

En etagebolig, der anvender 660 liter minicontainer, stiger med 62,50 kr. pr. år.

En etagebolig, der anvender 16 m3 vippecontainer, stiger med 150 kr. pr. år.

Ifm. med byrådets behandling af sagen den 5. november, blev der anmodet om en opgørelse over de administrative udgifter/omkostninger ifm. etableringen af det nye § 60 selskab. En sådan opgørelse er igangsat og sendes til byrådet, når der er et samlet overblik over omkostningerne.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomi

Ishøj Kommunes andel af de 5,0 mio. kr. er beregnet ud fra de samlede omkostninger til renovatøren i regnskab 2018, og beløbet er fastlagt til 665.500 kr. årligt i 2020 og i 2021. Dette beløb er fordelt forholdsmæssigt i de samlede transportøromkostninger, hvorved renovationsgebyrerne er fastlagt så omkostningsægte som muligt.

Dette giver en samlet gebyrstigning imellem 60-150 kr. inkl. moms pr. bolig i forhold til gebyr 2019, som skyldes Ishøj Kommunes omkostninger ved stiftelse af et § 60 selskab til at varetage indsamlingen af affald.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at renovationsgebyrerne for budget 2020 vedtages, under forudsætning af notat om de nedgravede systemer er korrekt. Notat fremsendes til udvalgets medlemmer.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Særindstilling: Lennart Nielsen (V) henviser til venstres særindstillingfra byrådsmødet den 5. november 2019 (pkt. 231. Indsamling på tværs).

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling: Venstre tiltræder, at der af hensyn til forsyningssikkerheden etableres en midlertidig løsning til "Indsamling af affald på tværs", jf. sagens løsningsmodel 2. Vi er dog bekymret over, hvorvidt den anførte stigning i renovationstaksten på ca. 200 kr. årligt pr. husstand reelt kan holdes, eller om der herudover kommer yderligere omkostninger for forbrugerne. Venstre finder, at der ifm. udløb af IPT kontrakterne for Albertslund, Ishøj og Vallensbæk kommer bør finde en konkurrenceudsættelse af området sted.

Bilag

Resume

Projekt letbanen er i gang, og Varmeværket har i den forbindelse omlagt fjernvarmerør på 4 lokationer, hvor banen skal krydse.      

Sagsfremstilling

Den første opgravning i forbindelse med letbanen blev foretaget i 2018, og de resterende 3 blev udført som planlagt i 2019. Arbejdet er afsluttet.

Gravearbejdet for de 3 ovennævnte opgravninger i 2019 har været i udbud, og Varmeværket har valgt den billigste graveentreprenør. Varmeværket har tilbage i marts ansøgt om en bevilling på 2.000.000 kr. eks. moms på baggrund af det angivne tilbud fra entreprenøren. På grund af uforudsete ting og ekstra arbejder, som ikke var med i det oprindelige udbudsmateriale, er beløbet endt på 2.900.000. ekskl. moms.

Varmeværket ønsker derfor en yderligere bevilling på 900.000 kr. eks. moms til at dække de ekstra regninger.   

Lovgrundlag

Fjernvarmerørene afskrives i henhold til varmeforsyningsloven .

Økonomi

Anlægssummen på kr. 2.900.000 (eksl. moms) foreslås lånefinansieret over 15 år.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der gives en yderligere anlægsbevilling på 900.000 kr. ekskl. moms, og at udgiften finansieres som udlæg fra kommunekassen med henblik på låneoptagelse i 2020.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

I forbindelse med salget af HMN Naturgas I/S har repræsentantsskabet besluttet at udlodde dele af provenuet til ejerkommunerne. Det er sket  af to omgange; en  i forået 2018 og en i foråret 2019. 80 % af udlodningerne er deponeret, og det deponerede beløb frigives med 1/10 hvert år. Det frigivne beløb fra udlodningen i 2018 udgør 318.560 kr., som tilføres kassebeholdningen og regnskabsforklares i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagsfremstilling

Udlodning af provenu og frigivelse af deponerede midler i forbindelse med salget af HMN GasNet

HMN Naturgas I/S indgik den 21. december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet til Energinet. Handlen blev effektueret pr. 29. marts 2019. I forlængelse af salget har Ishøj Kommune modtaget udlodning af provenu for 2018 på 3.982.000 kr. jf. Borgmesteren nævner 3. april 2018, og for 2019 et beløb på 5.574.800 kr. jf. Borgmesteren nævner 25. juni 2019. Midlerne er omfattet af modregnings- og deponeringsregler, som fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning og udligningsloven. Reglerne medfører overordnet, at kommunen enten skal betale 60 % af nettoprovenuet i statsafgift, eller betale 20 % af nettoprovenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 % med løbende frigivelse over 10 år. Ishøj Kommune har deponeret 80 % af det udloddet provenu for både 2018 og 2019. De deponerede midler for 2018 og 2019 frigives hver over en 10-årig periode - beløbene fremgår af nedenstående tabel.

 

Det frigivne beløb vedrørende 2018 udgør 318.560 kr., som tilføres kassebeholdningen. Midlerne hører til kommunens finansieringskonti, og vil blive regnskabsforklaret i forbindelse med årsregnskabet 2019.

De frigivne beløb for de kommende år, som fremgår af tabellen overfor, vil løbende blive indarbejdet i budgettet.

Lovgrundlag

Lov om naturgasforsyning og udligningsloven.

Økonomi

Som illustreret i tabellen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning. 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriet lancerede den 2. november 2018 en benchmarkingsanalyse af kommunernes beskæftigelsesindsats, hvor der tages højde for kommunernes rammevilkår.

Der er udkommet en opdateret benchmarkanalyse i oktober 2019, baseret på perioden 1. halvår 2018 - 2. halvår 2018.

Benchmarkinganalysen viser, hvordan kommunerne samlet set klarer sig på beskæftigelsesområdet, og særskilt på henholdsvis kontanthjælpsområdet, a-dagpengeområdet og sygedagpengeområdet.

Benchmarkinganalysen fra Beskæftigelsesministeriet tager udgangspunkt i rammevilkårsanalysen "Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen" udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE),

VIVEs rammevilkårsanalyse rangerer kommunerne efter, hvor vanskelige deres rammevilkår er i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Ifølge Beskæftigelsesministeriet viser benchmarkinganalysen effekten af kommunernes beskæftigelsesrettede indsats.  

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen til Økonomi- og Planudvalget.

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

I Ishøj Kommune er det besluttet, at der skal udarbejdes en kvalitetsrapport for Ishøj Kommunes dagtilbud hvert andet år. Der er således udarbejdet en kvalitetsrapport for 2019, som har været i høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser i perioden fra 16. september til 28. oktober.

Sagsfremstilling

Formålet med kvalitetsrapporten for Ishøj Kommunes dagtilbud er at give information om en række væsentlige forhold i dagtilbuddenes virke og udvikling samt at fungere som baggrund for dialog om status og udvikling i kommunens dagtilbud. Samtidig indgår kvalitetsrapporten som en del af det samlede tilsyn med kommunens dagtilbud.

Ifølge dagtilbudsloven skal Byrådet sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af loven. Drøftelsen sker i forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten, som udarbejdes hvert andet år.

Center for Dagtilbud og Uddannelse har ansvaret for udarbejdelse af kvalitetsrapporten, herunder indsamlingen af relevante data og informationer.  

Kvalitetsrapporten har været i høring i forældrebestyrelserne i perioden fra den 16. september til den 28. oktober. Der er indkommet høringssvar fra forældrebestyrelserne i alle dagtilbud, som er samlet i vedhæftede notat.

Hovedparten af forældrebestyrelserne tager rapporten til efterretning. Børnehuset Ørnebo foreslår, at data vedr. den procentvise andel af pædagoger trækkes på baggrund af et helt år. I rapporten er data for den procentvise andel af pædagoger beregnet på baggrund af data fra årets første 6 måneder.

På baggrund af henvendelser fra flere dagtilbudsledere i høringsperioden om fejl i data vedr. dialogprofilerne fra Rambøll-systemet Hjernen & Hjertet, har administrationen tilrettet kvalitetsrapporten. Den tilrettede rapport er vedhæftet dagsordenen.

Lovgrundlag

Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik og Ishøj Kommunes strategi for dagtilbudsområdet. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Kvalitetsrapport for dagtilbud 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag