Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 4. januar 2022 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.


Særindstilling fra Annelise Madsen (M):

Annelise Madsen kan ikke tiltræde indstillingen af principielle årsager:

-det er ikke hensigtsmæssigt at tømme rådhuset for yderligere funktioner, så borgerne er henvist til dårligere adgangsforhold, og Bycenteret mister trafikken i centeret.

-vi bygger flere m2 på Brohuset, og fraflytter og udlejer m2 på rådhuset til eksterne lejere, hvilket ikke er en kommunal opgave.

-vi laver ulige konkurrence til det private erhvervsliv, ved at leje ud kommercielt til under markedsprisen for området.


Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Annelise Madsen (M) fastholder særindstilling.


Beslutning

Ingen spørgsmål.

Resume

Udkast til mødekalender for 2022 i henhold til beslutning på Ishøj Byråds konstituerende møde den 9. december 2021 (sag. nr. 66).

Sagsfremstilling

Udkast til mødekalender for byrådsmøder, udvalgsmøder m.v. for 2022 er vedhæftet. Ændringer som følger af ferier, helligdage mv. er indarbejdet.


Byrådsmøderne afholdes som udgangspunkt den første tirsdag i hver måned (1. uge) - lukkede byrådsmøder begynder kl. 17.00 og de åbne møder begynder kl. 19.00.

Efterfølgende uge holdes mødefri (2. uge).

Ugen efter afholdes stående udvalgsmøder (3. uge).

Ugen efter afholdes Økonomi- og Planudvalgsmøde (4. uge).


Byrådets møder i 2022:

Tirsdag den 4. januar

Tirsdag den 1. februar

Tirsdag den 1. marts

Tirsdag den 5. april

Tirsdag den 3. maj

Tirsdag den 7. juni

Tirsdag den 28. juni

Tirsdag den 9. august

Evt. ekstraordinært møde om Budget 2023 (aftales senere)


Tirsdag den 6. september 2022

Tirsdag den 4. oktober 2022 - Budget 2023 - 2. behandling

Tirsdag den 1. november 2022

Tirsdag den 6. december 2022

Dagsordener til byrådets møder er tilgængelige på kommunens hjemmeside.
Referat med beslutninger er tilgængelig på kommunens hjemmeside snarest efter mødet.

Indstilling

Det indstilles, at udkast til mødekalender for byrådsmøder m.v. for 2022 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

På baggrund af udfordringer med tilgængeligheden i nuværende PCR-teststed i Ishøj har administrationen løbende afsøgt andre muligheder. Administrationen har i samarbejde med regionen og Ishøj Bycenter nu fundet nyt muligt lokale til brug for PCR-test.

Sagsfremstilling

Siden foråret 2021 har den tidligere kiropraktorklinik i Ishøj Bycenter fungeret som PCR-test sted. Administrationen har løbende afsøgt andre muligheder, da udgangen fra lokalet sker gennem byhaven, hvilket giver udfordringer ift. tilgængeligheden. Derudover kan testkapaciteten ikke øges til over 1000 personer om dagen på grund af lokalets størrelse. Dette betyder, at regionen kan frigive færre tider til PCR-test på nuværende lokation. Administrationen har nu fået muligheden for at leje et lokale, som netop er ledigt. Fordelene ved det nye lokale er, at det er centralt beliggende i Ishøj Bycenter (se bilag). Der er i lokalet mulighed for at afvikle kø, således at der undgås kødannelse i centerets gangareal. Der er mulighed for at øge testkapaciteten til over 1000 personer pr. åbningstid, og det er tilgængeligt for alle borgere. Lokalet står ledigt fra 5. januar 2022.

Økonomi

Den månedlige leje er 54.000 kr. Der er aftalt en midlertidig leje på 3 måneder med mulighed for løbende forlængelse på månedlig basis. Kommunen forpligter sig til at forestå den daglige rengøring af lokalet, som er en samlet udgift på 10.000 kr. pr. måned.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at leje af lokale til etablering af nyt teststed i kommunen godkendes, herunder at der bevilliges 162.000 kr. til leje for en periode på 3 måneder, finansieret over kassebeholdningen.

Såfremt perioden bliver kortere, vil udgiften blive mindre, og såfremt behovet for et lokalt testcenter i Ishøj strækker sig ud over fem måneder, vil udgiften blive højere.

Udgiften indrapporteres til KL/staten, som en Coronaudgift.

Supplerende sagsfremstilling:

Af sagsfremstillingen vedrørende forslag til nyt lejemål til pcr-test sted, fremgik udgifter til vand, varme og drift ved en fejl ikke korrekt. Nedenstående er derfor en ny oversigt over udgifter i forbindelse med lejemålet.

Overblik over månedlige udgifter

Månedlig husleje: 40.584 kr.

Drift: 17.094 kr.

Forbrug/varme: 8.103 kr.

El-forbrug: 1.500 kr. (vejledende)

Rengøring: 10.000 kr.

Samlet: 77,281 kr. pr. måned

Administrationen indstiller, at der bevilliges 231.843 kr. for 3 måneders leje til nyt lejemål.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Når Brohuset står færdigt, indgår en kantinemulighed for ansatte. Der fremlægges forslag om 3 modeller for frokostordning for de kommunalt ansatte i Brohuset fra 2022.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byrådets drøftelse om Brohusets etape 3 den 5. oktober 2021 blev det besluttet, at der afsættes midler til, at rådhusets kantine skal levere mad til frokostordning til alle medarbejdere i Brohuset fra andet halvår af 2024. Her vil medarbejderne indgå i frokostordningen på samme vilkår og til samme pris som alle andre medarbejdere på rådhuset.


Der er et ønske i Center for Beskæftigelse om, at frokostordningen kan fremrykkes, så centerets ansatte kan få frokostordning fra januar 2022, hvor de flytter ind i deres midlertidige lokaler. Der er umiddelbart 3 modeller for en frokostordning:


Model 1: Frokostordningen fremrykkes ikke, og det fastholdes, at rådhusets kantine leverer mad til frokostordning i Brohuset fra 2024, hvor bygningen står færdig, og der er etableret faciliteter til frokostservering.


Model 2: Medarbejderne fra Center for Beskæftigelse kan gå over i rådhusets kantine. Denne model vil betyde, at den enkelte medarbejder, der ønsker at benytte sig af frokostordningen, vil bruge ca. 15-20 min. dagligt på transport i forbindelse med deres frokostpause. Da overenskomstansatte medarbejdere har ret til 30 minutters betalt frokostpause, kan de 15 minutters transporttid ikke indlægges i de 30 minutters frokostpause. Det betyder altså, at de vil have brug for 15 min. ekstra frokostpause.


Model 3: Rådhusets kantinen leverer maden i Center for Beskæftigelses midlertidige lokaler ved Brohuset og anrettes som en "tag-selv-buffet", og kantinen sørger for afhentning af service mm. Der er ikke faciliteter til at servere maden som en kantine, hverken i Brohuset eller i Center for Beskæftigelses midlertidige lokaler i ombygningsperioden.


Ud over de 3 modeller skal det drøftes og tages stilling til, om en fremrykning af tidspunktet for frokostordningen skal tilbydes til medarbejderne i Center for Beskæftigelse i den midlertidige periode, eller om det skal tilbydes til alle kommunale funktioner, som er flyttet / flytter ind i Brohuset, inden bygningen står færdig i 2024, for at sikre lige forhold for kommunens ansatte i Brohuset. Det drejer sig udover Center for Beskæftigelse om Hjemmeplejen og Rehabilitering & Genoptræning (fra Center for Voksne og Velfærd) samt Teknisk Service og Teknisk Drift (fra Center for Ejendomme).


Lovgrundlag

Alle offentlige ansatte har ifølge overenskomst ret til 30 minutters betalt frokostpause.

Økonomi

I 2024 er der afsat 200.000 kr. i budgettet og i 2025 samt efterfølgende år er der afsat 400.000 kr. årligt i budgettet til drift af frokostordning i Brohuset (udgiften ligger indenfor servicerammen).


Hvis model 1 vælges, skal der ikke afsættes yderligere budget.


Hvis model 2 vælges, vil det betyde en tabt arbejdsfortjeneste på ca. 15-20 minutter dagligt per medarbejder, der vil benytte sig af frokostordningen (omregnet vil det alene for Center for Beskæftigelse svare til ca. 2 årsværk).


Hvis model 3 vælges, vil det betyde en midlertidig merudgift til transport af maden fra Rådhusets kantine til Brohuset på 200.000/400.000 kr. årligt afhængigt af, hvor mange der skal tilbydes frokostordningen, dvs. en engangsudgift på 600.000 kr., hvis det er ordning for Center for Beskæftigelse, og på 900.000 kr. (indenfor servicerammen - fordelt med 300.000/400.000/200.000 kr. i 2022, 2023 og 2024), hvis ordningen omfatter alle medarbejdere i Brohuset.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at frokostordningen tilbydes til alle ansatte i Brohuset fra 2022, og der gives en engangsbevilling på 900.000 kr. fordelt på 300.000 kr. i 2022 og 400.000 kr. i 2023 og 200.000 kr. i 1. halvår af 2024, hvorefter der allerede er afsat midler til frokostordningen (model 3).

Beslutning

Tiltrådt, idet engangsbevillingen finansieres over kassebeholdningen.


Annelise Madsen (M) kan ikke tiltræde indstillingen.


Resume

De aftalte arbejder med renoveringen i svømmehallen er ved at være gennemført. Som det tidligere har været behandlet i byrådet, så har der - efter tilføjelsen af dampbad og infrarød sauna ved budgetforhandlingerne 2020 - ikke været økonomi til at renovere i skoleomklædningen.
Der er et restbeløb, som foreslås overført til 2022, hvor det skal bruges til projektering og ombygning af skoleomklædningen.

Denne sag fremlægges sideløbende for Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget.

Sagsfremstilling

Renoveringsprojektet i Ishøj Svømmehal. Der er prioriteret og gennemført renoveringsarbejder efter vedligeholdelsesbehov. Prioriteringen er fremlagt for udvalgene (bilag med oversigt over de udførte arbejder er vedlagt). Der er ikke gennemført renovering af skoleomklædningen, herunder ikke udført ventilation og gulve mm. i disse lokaler, da der ikke var budget til hele opgaven.

Der er et restbeløb på ca. 330.000 kr., og det foreslås, at beløbet medgår til projektering og ombygning af nuværende skoleomklædningsrum til tidssvarende kabineomklædning, der også kan benyttes af bl.a. familier. Noget af restbeløbet foreslås anvendt til en rådgiver, som har erfaring med ombygning af omklædningsrum i svømmehaller og kan udarbejde et projektforslag for ombygning af skoleomklædningen, give et prisestimat på projektet samt en mulig etapeopdeling. Dette kan ikke nå at blive gennemført i 2021. Et forslag kan fremlægges politisk i 2022.

Beslutningen om at overføre midlerne til 2022 er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgsmødet den 29. november 2021.

Økonomi

Samlet er der frigivet 5,9 mio. kr. i 2020 og 2021 til planlagt vedligehold på svømmehallen.
Der et restbeløb på ca. 330.000 kr., som foreslås overført til 2022 til projektering og til en del af ombygningen af skoleomklædningen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at restbeløb af midler til renovering af svømmehal overføres til 2022, hvor det anvendes til projektering og ombygning af skoleomklædningen.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets og Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Økonomi- og Planudvalget besluttede på mødet den 27. september, at der skulle ansættes to podere i Center for Dagtilbud og Uddannelse til at varetage opgaven med at teste skoleelever på de fem folkeskoler, Skolen på Ishøjgård og Ådalens privatskole. Det blev ligeledes besluttet, at direktionen kunne beslutte at udvide kapaciteten i op til 30 timer i tilfælde af manglende kapacitet.

Sagsfremstilling

Det oprindelige afsæt for podeindsatsen på skolerne, aftalt i et forståelsespapir mellem KL og regeringen den 21. september 2021, var screeningstest én gang om ugen af elever fra 9 år og opefter samt 0.-dagstest af elever fra 6 år og op efter, som kunne ske alle skoledage. Målgruppen er de elever og ansatte, der ikke tidligere har været smittet eller ikke er vaccinerede.

Børne- og Undervisningsministeriet meddelte den 29. oktober, at kommunerne opfordres til to ugentlige test for elever og medarbejdere ved høj lokal smitte i en kommune. De to ugentlige test blev anbefalet iværksat, når en kommune overskrider grænseværdierne på følgende parametre på samme tid:

 • 500 smittede pr. 100.000 indbyggere. Den 12. november er incidensen sat ned til 400 smittede pr. 100.000 indbyggere.
 • Mindst 20 smittetilfælde med Covid-19 i de seneste syv dage.


De to ugentlige test kan ophøre, når kommunen i syv dage i træk er under niveau på mindst ét af de to parametre.

Ishøj Kommune har siden uge 43 ligget på en incidens på over 500. På baggrund af den væsentligt øgede podningsopgave har det været nødvendigt at opnormere til tre podere på fuld tid.

Den 23. november 2021 indgik KL og regeringen endnu et forståelsespapir vedrørende test-setup på skoler, hvor målgruppen for screeningstest udvides til også at omfatte børn fra og med 1. klasse. Af forståelsespapiret fremgår det endvidere, at test-setuppet genovervejes løbende, og at det er udgangspunktet, at det stopper den 31. marts 2022.

Regeringen og KL har den 29. november indgået endnu et forståelsespapir vedrørende antigenselvtest-setup på skoler mv. Heraf fremgår det, at der er enighed om at indføre tilbud om en model for Covid-19 med antigenselvtest i skoler mv., hvor elever fra og med 1. klasse får udleveret test-kits på skolerne til brug i hjemmet. Antigenselvtest er et muligt supplement til det eksisterende test-setup på skolerne. Kommunerne skal fortsat i relevant omfang stille tilstrækkelig lokal testkapacitet til rådighed på eller i umiddelbar nærhed af skolerne.

Administrationen har drøftet muligheden for selvtest med skolelederne. På den baggrund anbefaler administrationen, at selvtest anvendes i forbindelse med 0-dagstest, som tages i forbindelse med lokal smitte, samt ved sygefravær hos poderne. På den måde undgås det, at igangværende screeningstest på en skole afbrydes, fordi der er behov for poderen til 0-dagstest på en anden skole. Det er oplyst af KL, at det forventes, at selvtest-kits vil være til rådighed i uge 50 – 52.

De tre nuværende podere kan ikke håndtere udvidelsen af test ned til og med 1. klasse. Da udvidelsen skal træde i kraft så hurtigt som muligt, har administrationen været nødsaget til midlertidigt at ansætte en ekstra poder fra 6. december 2021.

Økonomi

Udgiften pr. måned til fire podere udgør 116.000 kr. pr. måned.


Kommunernes udgifter i 2022 vil indgå i den samlede opgørelse af udgifter til Covid-19-indsatsen i kommunerne i 2022. Det samlede omfang af kompensationen vil blive drøftet i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 i forbindelse med den allerede aftalte efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndteringen i 2020 og 2021.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at kapaciteten på fire podere til at håndtere podeopgaven på skolerne opretholdes i perioden 1. januar 2022 – 31. marts 2022.

at podekapaciteten nedjusteres, hvis incidensen falder til under 400 i syv dage i træk.

at udgiften til poderen afholdes af Center for Dagtilbud og Uddannelse i 2021 og 2022, og at udgifter afholdt til formålet i 2021 tilføres centeret i forbindelse med regnskabsafslutningen 2021 i tilfælde af et samlet merforbrug i centeret, samt i forbindelse med budgetopfølgningen i 2022.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.


Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Den 18. november 2019 orienterede administrationen om, at Novo Nordisk Fonden har bevilget 3.343.382 kr. til projekt Matematisk opmærksomhed og overgange i børns liv. I sagen søges om en indtægts- og udgiftsbevilling over projektperioden 2021 - 2024.

Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Uddannelse har i samarbejde med Vejlebroskolen, Regnbuen og Trækronerne igangsat projektet, som har fokus på matematisk opmærksomhed og sammenhængende overgange i børns liv.

Projektet har til formål at udvikle børns nysgerrighed og kompetencer i matematisk opmærksomhed herunder science metoden i 4 - 8-års alderen. Projektet skriver sig ind i arbejdet med sammenhængende overgange i børns liv og undersøgende læreprocesser, der skaber bro mellem dagtilbud, SFO og skole. Med andre ord skal projektet øge børnenes læring og skabe sammenhænge i børnenes liv ved at kvalificere samarbejdet i overgangene mellem læringsarenaer.

Projektet skal ses som et pilotprojekt, der imødegår ovenstående proces. Ønsket er at drage erfaringer i et af Ishøj Kommunes samlede skoledistrikter, som afsæt for videndeling og forankring for øvrige dele af kommunen.

De bevilgede midler dækker udgifter til kompetenceudvikling af medarbejdere, herunder indkøb af læringsmaterialer, løn til eksterne forskere, vikarmidler, konferencer, organisationsudvikling, evaluering mv. Hertil kommer aflønning af en læringskoordinator/projektkoordinator 18 timer om ugen, som er ansat i Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Bevillingssagen forelægges nu, da administrationen har været i dialog med Novo Nordisk Fonden om eventuel tilbagebetaling af uforbrugte midler grundet Covid-19 situationen. Administrationen har aftalt med fonden, at uforbrugte midler anvendes til andre formål inden for projektets ramme.

Økonomi

Af de bevilgede 3.343.382 kr. er 577.500 kr. tillægsbevilget i 2020. Der søges således tillægsbevilget i alt 2.765.882 kr. i perioden 2021 - 2024.


Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 1.843.921 kr. i 2021-2024 på budgetområde B40.20.05 vedrørende dagtilbud, fælles formål. Bevillingen fordeles med 225.205 kr. i 2021, 462.487 kr. i 2022, 580.409 kr. i 2023 og 575.820 kr. i 2024.

at der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 921.961 kr. i 2021-2024 på budgetområde B40.10.05 vedrørende skoler, fælles formål. Bevillingen fordeles med 112.603 kr. i 2021, 231.243 kr. i 2022, 290.205 kr. i 2023 og 287.910 kr. i 2024.

at der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 1.843.921 kr. i 2021-2024 på budgetområde B40.20.10 vedrørende dagtilbud. Bevillingen fordeles med 225.205 kr. i 2021, 462.487 kr. i 2022, 580.409 kr. i 2023 og 575.820 kr. i 2024.

at der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 921.961 kr. i 2021-2024 på budgetområde B40.10.10 vedrørende folkeskoler. Bevillingen fordeles med 112.603 kr. i 2021, 231.243 kr. i 2022, 290.205 kr. i 2023 og 287.910 kr. i 2024.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Byrådet skal som følge af ny lovgivning fastsætte og opkræve gebyr hos virksomheder for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anvisning af flytning af jord.

Sagsfremstilling

I henhold til ændret lovgivning skal byrådet fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, for hvilke kommunen foretager konkrete anvisninger af erhvervsaffald og jordflytning.

Det nye gebyr skal dække de omkostninger, som anvisninger af erhvervsaffald og flytning af jord giver anledning til. Gebyrerne skal desuden differentieres, så de afspejler tidsforbruget ved den enkelte anvisning. Forvaltningen foreslår, at gebyrerne sammensættes af et fast grundgebyr pr. anmeldelse og en timepris for medgået tid. Det er ikke et krav, at gebyret deles i grundgebyr og timepris.


Grundgebyret skal dække udgifter til it-systemer, for håndtering af tidsregistrering og gebyropkrævning samt de faste udgifter, som ikke afhænger af det tidsmæssige forbrug på den enkelte anvisning.

Timeprisen er den tid, der skal bruges på anvisning af anmeldelsen, oprettelse, behandling og lukning af sagen mv. Det foreslås, at der konteres for minimum én time og herefter for hvert påbegyndt kvarter.

Lovgrundlag

Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Økonomi

Udgift til anvisning og administration af erhvervsaffald brugerfinansieres. De forventede omkostninger til etablering af it-system udgør i størrelsesordenen 100.000 kr., der finansieres via det brugerfinansierede grundgebyr.  

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

at der opkræves grundgebyr på 125 kr. og en timepris på 649 kr. ekskl. moms for konkrete anvisninger af erhvervsaffald

at der opkræves et grundgebyr på 250 kr. og en timepris på 649 kr. ekskl. moms for anvisning af jordflytninger fra erhverv med virkning fra 1. januar 2022

at der i renovationsområdets budget 2022 indarbejdes en udgift på 100.000 kr. og en indtægt på 100.000 kr.


Særindstilling fra Ole Beckmann (V): grundgebyr bør være 250 kr. på anvisning af affald og 500 kr. på anvisning af jordflytning.

Ole Wedel-Brandt (Ø) og Ole Beckmann (V) ønsker en evaluering af økonomien i gebyrerne efter 2 år.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Klima- og Miljøudvalget evaluerer økonomien i gebyrerne efter 1 år.

Bilag

Resume

Grønt Råd har foreslået, at der gennemføres en test at to typer cykelstativer i forbindelse med Ishøj Kommunes cykelår i 2021.

Sagsfremstilling

Det overordnede mål for indsatsen er at fremme valg af cykel frem for bil ved korte ture, samt cykelpendling til og fra kollektive transportløsninger som bus og tog, ved at gøre det mere sikkert at stille sin cykel ved busstoppestedet eller stationen.


Målet med testen er at give to bud på, hvordan man med andre cykelstativer end de almindelige, hvor cykelstellet ikke kan låses fast, kan gøre det mere sikkert at stille sin cykel fra sig på offentlige arealer.


Grønt Råd har foreslået at teste to alternativer:

 • Et billigt cykelstativ, som giver mulighed for at låse cykelstellet fast til cykelstativet med sin egen bøjlelås. Herved mindskes risikoen for tyveri. Løsningen foreslås opstillet ved to udvalgte busstoppesteder.
 • Et dyrere cykelstativ med en indbygget meget kraftig låsemekanisme, så man ikke selv skal have en bøjle/kædelås med, hvilket giver en høj grad af sikkerhed for at cyklen ikke bliver stjålet. Stativet opstilles, hvis muligt, ved Ishøj Station.


Grønt Råd har redegjort nærmere for forslagene i bilaget.

Inden det besluttes endeligt at gennemføre opstillingen af cykelstativerne, inddrages kommunens relevante administration i udvælgelse af, hvor og hvordan cykelstativerne placeres mest hensigtsmæssigt, og kvalitetssikrer Grønt Råds økonomiske overslag på 99.000 kr.

Administrationen anbefaler, at der overføres 100.000 kr. fra klimapuljen, hvor der er ca. 117.000 kr. tilbage, til 2022.

Økonomi

I forbindelse med budgetaftalen er er afsat 300.000 kr. til klimaaktiviteter i klimaåret. Der er stadig 117.000 kr. tilbage, og det anbefales at 100.000 kr. overføres til 2022.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

at der overføres 100.000 kr. til 2022 fra klimapuljen

at administrationen kvalitetssikrer Grønt Råds forslag til test af cykelstativer, inden cykelstativerne etableres.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Et stuehus i landzone er opført i strid med bygge- og landzonetilladelsen. Forholdet skal lovliggøres enten retsligt eller fysisk. Det indstilles, at byggeriet lovliggøres fysisk for at bevare landsbykarakteren i landzonen.

Sagsfremstilling

Ejer af Torslundemaglevej 134 ansøgte i juni 2019 om byggetilladelse til opførelse af et stuehus med et moderne udtryk med ensidig taghældning og større vinduespartier, som de fik afslag på.

Efter et uddybende afklaringsmøde (se vedlagte bilag) om byggeriet og efter adskillige revideringer, blev et projekt med landsbykarakter godkendt. Der blev udstedt landzonetilladelse og byggetilladelse i hhv. november og december 2019.

I april 2021 færdigmeldte ejerne byggeriet – dog med reviderede tegninger ift. det godkendte projekt. Det vurderes, at der er tale om væsentlige ændringer i byggeriet, da både det ønskede udtryk af landsbykarakter samt indretning har ændret sig væsentligt fra det godkendte projekt.

I forlængelse af dette er der foretaget tilsyn på ejendommen i oktober 2021, hvor det er tydeligt, at bygherre har bygget et hus i det tidligere afslåede moderne udtryk i strid med byggetilladelsen. Ved moderne udtryk menes større vinduespartier og andre formater er anvendt. Dertil er det konstateret, at det reviderede tegningsmateriale ikke stemmer helt overens med de faktiske forhold på ejendommen. Følgende ændringer er ikke godkendt af kommunen:

 • Bygningen fremstår som en strandvejsvilla/typehus, hvor formater, størrelser samt placering af vinduer, døre og glaspartier ikke passer ind til byggeskikken i landzone, og huset har intet præg af stuehus.
 • Det indvendige er ikke opført iht. tilladelsen, da indretningen er ændret, fx er der etableret et bryggers med toiletforhold, hvor der var givet tilladelse til etablering af en garage.
 • Projektet blev godkendt således, at bolig og erhverv skulle være adskilt med en garage, og det er de ikke. Garagen er fravalgt og inddraget som en del af boligen (bryggers).
 • I projektet blev placering af en trappe til tagetagen godkendt fra boligdelen, denne er nu ført ud/ned til et bryggers med toiletforhold (hvor der ifølge byggetilladelsen skulle have været en garage jf. punkt 2).
 • I projektet blev godkendt, at erhvervsdelen skulle indrettes til landbrugsmaskiner og juletræspakning, den er ændret til anden anvendelse og fremstår som en forlængelse af boligarealet.

Den manglende adskillelse af bolig og erhverv gør det svært at vurdere beboelsens kvadratmeter iht. landzoneadministration. I henhold til Landzoneadministration skal bolig og erhverv være adskilt.

Området er ikke omfattet af en lokalplan og er beliggende i landzone. Sagen har ikke været i nabohøring, da det er vurderet, at ingen naboer havde direkte gener.

Forholdet kan lovliggøres retligt eller fysisk. Ved en retlig lovliggørelse skal sagen behandles på ny med ny landzone- og byggetilladelse, som vil gøre det muligt, at det aktuelle byggeri kan bibevares med de mulige konsekvenser, at der dannes præcedens for fremtidige landzonesager og dermed, at der fremover kan opføres moderne villaer uden landsbykarakter i landzone. Derved kan Byrådets ønske om at bevare landsbykarakteren ikke længere håndhæves. Borgere kan derved også fremover ansøge efter lovgivningen, men bygge noget helt andet, som de selv vil og senere få byggeriet lovliggjort, hvormed hele formålet med byggesagsbehandlingen og landzoneadministrationen vil gå tabt.

Ved en fysisk lovliggørelse vil administrationen stille krav om, at dele af formater, størrelser og placeringer af vinduer og døre skal ombygges, så de svarer til det godkendte projekt i det omfang, det er nødvendigt for at give det udtryk, administrationen har vurderet som værende passende i landzoneområdet. Dertil skal indretningen ift. det udvidede boligareal ændres, og arealet skal godkendes. Beboelse over 500 m² kan ikke godkendes. Bolig og erhverv skal adskilles ved etablering af en massiv væg uden adgang mellem erhverv- og boligdelen. Det kan kræve en ny landzonetilladelse for godkendelse af de evt. mindre ændringer, der ikke ombygges ved den fysiske lovliggørelse af forholdet.

Lovgrundlag

Plan- og byggeloven.

Planloven:
§ 63 Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold. Består forholdet i en ulovlig brug af ejendommen, påhviler pligten tillige brugeren.

Byggeloven:
§ 17 Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige forhold, som er i strid med denne lov eller de i medfør af loven udfærdigede forskrifter. Består forholdet i en ulovlig brug af ejendommen, påhviler pligten tillige brugeren.


Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:


Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at byggeriet lovliggøres fysisk.


Teknik- og Bygningsudvalgets beslutning:


Lennart Hartmann-Nielsen (V) og Henrik Olsen (A) følger indstillingen. De kan ikke godkende byggeriet, da der ikke er bygget det, der er ansøgt om.

Johnna Starck og Annelise Madsen ønsker en fysisk lovliggørelse, hvor der laves en reel adskillelse imellem bolig og erhverv, og da det ikke kan lade sig gøre at nå til enighed om det, begærer de sagen i byrådet i januar 2022.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til Teknik- og Bygningsudvalget til fornyet behandling.

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalget behandlede den 15. juni 2021 ansøgningen fra Ishøj Karate Klub om ændrede træningsfaciliteter. Folkeoplysningsudvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med en undersøgelse af muligheder og konsekvenser af karateklubbens forslag, såvel som en midlertidig løsning kan udarbejdes.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet notat af 5. oktober 2021, som vedhæftes.

Sagsfremstilling

I ansøgningen beskriver Ishøj Karate Klub, hvordan klubben ønsker at ændre deres træningsforhold og omgivelser for at kunne få bedre kontakt til forældrene og for at fremme den sociale sammenhængskraft i klubben. Målet er samtidig at nå ud til flere og derved skabe mulighed for at kunne træne flere unge medlemmer og honorere den venteliste, klubben har.
Det konkrete forslag indebærer, at gymnastiksalen samt tilstødende depot i Ishøj Idræts- & Fritidscenter inddrages og omdannes til kampsportsfaciliteter.
Dette vil få betydning for de nuværende brugere af gymnastiksalen, som der skal findes plads til andetsteds. Dog vil Ishøj Karate Klubs timer i det nuværende kampsportslokale frigives.

Ishøj Karate Klub har gennem de sidste år oplevet markant medlemsfremgang og er kommunens største kampsportsklub med 148 medlemmer.

Center for Kultur & Fritid vurderer, at Ishøj Karate Klub er en veldrevet og sund klub, der anerkendes for deres store indsats på det sportslige og foreningstekniske område, men også for at tage socialt ansvar. Den "disciplinerende" og fællesskabsbaserede betydning af kampsporten bør ikke underkendes, og Ishøj Karate klub løfter denne "opgave" virkeligt godt.
En etablering af nyt kampsportslokale til Ishøj Karate Klub vil kunne hjælpe Ishøj Karate Klub med at nå deres sportslige og foreningsspecifikke mål, og gøre dem i stand til at løfte mere i forhold til lokalsamfundet.
Notatet af 5. oktober 2021 beskriver muligheder og konsekvenser ved karateklubbens forslag.

Ishøj Idrætsråd indstiller at sende ansøgningen videre med anbefaling, under forudsætning af en løsning af de i notatet beskrevne udfordringer med depotplads, manglende timer til den øvrige foreningsidræt, foreningsinddragelse af de berørte foreninger og skoler.

Idrætsrådet ønsker ligeledes en løsning på bibeholdelse af den funktionalitet, som den eksisterende gymnastiksal i dag har for den generelle drift af Ishøj Idræts- & Fritidscenter.

Idrætsrådet ser et potentiale i, at kampsportsområdet får forbedret deres faciliteter.

Idrætsrådet har et ønske om et kampsportshus, der kan rumme både karateklubber, judo og boksning.

Folkeoplysningsudvalget indstiller at følge Ishøj Idrætsråds indstilling, således at Folkeoplysningsudvalget støtter ansøgningen principielt under forudsætning af, at lokalefordelingsudvalget finder en løsning på lokaleudfordringen.
Skoler og andre parter inddrages i projektet.
Alternativt undersøges, om der kan opføres et kampsportshus med delvis midler fra Lokale og Anlægsfonden.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges, og at der arbejdes videre med en prissætning og en eventuel realisering af projektet.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Med baggrund i byrådets drøftelser og senest Folkeoplysningsudvalgets drøftelser på mødet den 27. oktober 2021 angående kompensation til foreningslivet for regionens anvendelse af arealer og lokaler i og omkring Ishøj Idræts & Fritidscenter, fremlægger Center for Kultur og Fritid opgørelse over udgifter og indtægter for perioden 1. september - 15. oktober 2021. Opgørelsen udviser beløb, der kan anvendes til kompensationen til foreningslivet.

Sagsfremstilling

Foreningslivet i og omkring Ishøj Idræts- & Fritidscenter har på grund af forlængelsen af perioden frem til 15. oktober 2021 for vaccinecentrets tilstedeværelse, afviklet deres aktiviteter efter en nødplan der har fungeret, men vanskeliggjort afviklingen af aktiviteterne.
Med udgangspunkt i drøftelserne omkring 1. etape af kompensationen til foreningslivet har Ishøj Idrætsråd optaget en dialog med medlemsforeningerne omkring ønsker til en kompensation for især indendørsidrætterne.
Foreningernes ønsker er endnu ikke prissatte, hvilket Center for Kultur og Fritid arbejder med for nuværende.

Ishøj Idrætsråd har fremsendt liste over ønskerne fra foreningerne. Listen er vedhæftet.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at

- der gives en bevilling til lejeindtægt på 834.887 kr.
- der gives en bevilling til afledte udgifter på 381.260 kr.
- der gives bevilling til kompensation til foreningerne på 453.627 kr., samt at bevillingen kan overføres til budgettet for 2022.

Økonomi

Notatet af 2. november 2021 udviser, at der til kompensation til foreningerne er 453.627 kr. til rådighed.

Den samlede indtægt for perioden er 834.887 kr., og afledte udgifter for Ishøj Idræts- & Fritidscenter er på 381.260 kr., hvorefter der er 453.627 kr. til dækning af udgiften til kompensation for foreningslivet. Sagen er udgiftsneutral, og trækker derfor ikke på kassebeholdningen.


Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at følge Folkeoplysningsudvalgets indstilling. Der fremsendes ny sag i kommende byrådsperiode om prioritering af forslag indenfor økonomirammen.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Ishøj Kommunes Fond til fremme af turist- og kulturformål i Ishøj Kommune ledes af en bestyrelse, der udgøres af de til enhver tid værende medlemmer af Ishøj Byråds Økonomi- og Planudvalg. I forbindelse med kommunevalget i 2021 gøres der opmærksom på, at der i 2022 vil blive indhentet personoplysninger på bestyrelsesmedlemmer, som skal registreres i VIRK og sendes til fondens administrator.

Sagsfremstilling

Folketinget har tidligere vedtaget lov om etablering af et register for virksomheders reelle ejere. Vedrørende fonde defineres dennes reelle ejere som bestyrelsens medlemmer. Som et led i registreringen i VIRK stilles krav om en række personoplysninger på de enkelte bestyrelsesmedlemmer, herunder dokumentation i form af gyldigt pas eller EU-kørekort samt sundhedskort.


Ligeledes kræver gældende lovgivning, at der udfærdiges bestyrelsesoversigt, som sendes til fondens administrator, Forening Direkte (Dansk Bank).

I henhold til fondens vedtægter § 7 ledes fonden af en bestyrelse, der udgøres af de til enhver tid værende medlemmer af Ishøj Byråds Økonomi- og Planudvalg.
Som led i ovennævnte vedtægtsparagraf vil der i 2022 indhentes personoplysninger på de enkelte bestyrelsesmedlemmer i det nye Økonomi- og Planudvalg. Oplysningerne registreres i VIRK og sendes til Forening Direkte.

Fondens vedtægter er vedhæftet.
Oversigt over fondens økonomi i perioden 2011 - 2020 er ligeledes vedhæftet.

I 2022 forventes videre arbejde med fondens formål og fremtid.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager meddelelsen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Årsregnskaber 2020 for de almene boligselskaber i Ishøj Kommune er gennemgået. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

De almene boligselskabers reviderede årsregnskaber for 2020 – for afdelinger og boligorganisationer hjemmehørende i kommunen – gennemgås årligt via Landsbyggefondens database. Resultatet af denne gennemgang ses i sammenhæng med styringsrapporten, og ikke mindst styringsrapportens oplysninger om de enkelte afdelingers eventuelle væsentlige problemstillinger og / eller kritiske nøgletal.

Boligselskabernes eksterne revisorer har gennemgået regnskaberne. Revisorernes beretninger til de enkelte regnskaber har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold, dog med undtagelse af Lejerbo, Køge Bugt, Fasanparken. Revisionen påpeger, at afdelingen ikke har tilstrækkelig med henlæggelser til de planlagte vedligeholdelsesarbejder.

Kommunens kritiske regnskabsgennemgang er foretaget af en ekstern konsulent, som har udarbejdet vedhæftet notat i forbindelse med gennemgangen.

Konsulentens konklusion på gennemgangen er, at regnskaberne generelt kan tages til efterretning. Lejerbo, Køge Bugt, Fasanparken, dog med bemærkning om, at når revisor særligt gør opmærksom på manglende henlæggelser i afdeling Fasanparken, må der fra bestyrelsens side følges op herpå. På styringsdialogmødet den 7. december 2021 gav bestyrelsen udtryk for, at man har noteret sig revisionens bemærkning, og at man allerede har udarbejdet en plan for styrkelse af foreningens henlæggelser.

Redegørelse fra Lejerbo, Køge Bugt om forholdet for Fasanparken er vedhæftet, samt kopi af budgetstrategi, godkendt af organisationsbestyrelsen den 1. september 2021.

Eventuelle bemærkninger, årets resultat og de i notatet nævnte særlige effektivitetstal er blevet drøftet på styringsdialogmøderne, der er blevet afholdt fra oktober til december 2021. Styringsdialogmødet med Vildtbanegård 1, 2, 3 og 4 er dog blevet udsat til januar 2022.

Lovgrundlag

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger.

Økonomi

Ingen økonomisk betydning for Ishøj Kommune.

Indstilling

Økonomi og Planudvalget indstiller, at boligselskabernes regnskaber 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Sædvanligvis udarbejder Jobcenter Ishøj-Vallensbæk en række nøgletal for beskæftigelsesområdet, der består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække. Disse tal offentliggøres af Jobindsats den 20. i hver måned. Da Jobindsats hjemmeside i uge 50 har været under opdatering, og denne endnu ikke er afsluttet, betyder det, at der ikke udarbejdes nøgletal i samme omfang som vanligt.

Ishøj Kommune har indgået en aftale med Jobcenter Vallensbæk, der udarbejder et særligt statusnotat (bilag 2) som viser den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet under de særlige omstændigheder ved Coronakrisen. Grundet opdatering af STARs Jobindsats hjemmeside, er det kun muligt at se data i forhold til RAR-områderne, og ikke ned på kommunalt niveau. Der er opdateret med disse tal. Til orientering udgiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering løbende rapporter om beskæftigelsessituationen under COVID-19 på følgende link. De nyeste rapporter fra STAR kan findes på https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

Ved udgangen af 2021 slutter det forpligtigende samarbejde med Vallensbæk Kommune, og det omfatter bl.a. beskæftigelsesområdet. Derved stopper samarbejdet også om leveringer af status på nøgletal på beskæftigelsesområdet. Fra 1. januar 2022 vil opgaven varetages af Center for Beskæftigelse i Ishøj Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har anlagt et søgsmål over for AAB for at få afklaret ejerskabet af fiberkablerne på AAB55’s matrikel. Punktet fremlægges til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 7. september besluttede byrådet, at Ishøj Kommune kan anlægge et anerkendelsessøgsmål over for AAB55, hvis der ikke kan findes en mindelig løsning med AAB55 om ejerskabet til fiberkablerne på AAB55’s matrikel.


I den efterfølgende periode har Ishøj Kommune af flere omgange opfordret AAB til at indgå i en mæglingsproces om ejerskabet til fiberkabler på AAB55’s matrikel. Den 29. november meddelte AAB til Ishøj Kommune, at de fortsat ikke ser grundlag for mægling. Derfor har Horten advokater på vegne af Ishøj Kommune nu anlagt et søgsmål over for AAB for at få afklaret ejerskabet.


Tvisten om ejerskab mellem AAB og Ishøj Kommune har verseret siden april 2021. Kommunens advokater Horten vurderer, at de omhandlede fiberkabler indgik som en del af det samlede fibernetværk, som udgjorde IFA, og at ejerskabet til dem dermed lå hos kommunen. AAB55 fastholder derimod, at de løbende har medvirket til finansieringen af udbygningen og moderniseringen af IFA, og at de ejer de fiberkabler, der ligger på AAB55’s matrikel.


Horten har tidligere vurderet, at et søgsmål er nødvendigt, da manglende handling fra kommunens side potentielt kan tolkes som en accept af AAB55's ejerskab. Desuden presser Stofa på for at få en afklaring, fordi Kabelplus bruger de pågældende fiberkabler til deres forsyning til Ishøj Ny Antenneforening. Hvis kommunen ikke foretager et retsligt skridt over for AAB55, vil der således være en væsentlig risiko for, at sagen optrappes i forhold til Stofa.


Næste skridt er nu, at retten tager stilling til sagens videre forløb. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvornår sagen kan forventes afgjort.

Lovgrundlag

Vedtægter for Ishøj Fællesantenne, salgsmateriale for Ishøj Fællesantenne samt aktivoverdragelsesaftale indgået med Stofa.

Økonomi

Da sagen er endt i et søgsmål, bliver der i 2022 behov for at afsætte økonomi til sagens omkostninger. Der fremlægges et særskilt punkt om økonomi i 2022.

En retssag vil typisk beløbe sig til 250.000 kr. ekskl. moms, dog helt afhængig af sagens konkrete forløb. Hvis sagens vindes, vil AAB skulle godtgøre kommunen en del af disse sagsomkostninger. De af retten tilkendte sagsomkostninger vil dog sjældent dække de reelle advokatomkostninger. Omvendt vil kommunen skulle godtgøre AAB et nærmere af retten fastsat beløb til sagsomkostninger, hvis sagen tabes.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

På baggrund af en forespørgsel fra byrådet har administrationen i Center for Ejendomme, i samarbejde med Beredskab 4K, lavet en granskning af kommunens blinde alarmer vedrørende automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA). Det har afledt et internt notat (bilag 1) og en rapport udarbejdet af Beredskab 4K (bilag 2). Der fremlægges sag til orientering.

Sagsfremstilling

Rapporten, der er udarbejdet af Beredskab 4K (bilag 2), kortlægger de blinde alarmer fra ABA-anlæg (automatiske brandalarmeringsanlæg), der har været på kommunens bygninger og i de bygninger, som kommunen drifter i Vallensbæk. Hvad angår de bygninger, der er udlejet til boliger, bliver udgifterne dækket af de enkelte bygningers driftsbudget. Rapporten sammenligner i øvrigt niveauet af blinde alarmer med vores nabokommuner og beskriver, hvordan Beredskab 4K arbejder med forebyggelse af blinde alarmer. Rapporten viser, at Ishøj Kommune ikke adskiller sig fra nabokommunerne Greve, Vallensbæk og Høje Taastrup, hvad angår niveauet af blinde alarmer. Dog er der følgende tre lokationer, der skiller sig ud ved et særligt højt antal blinde alarmer: Kløverengen, Bredekærgård og Tranegården.

Uddybende kommentarer på de tre lokationer, samt en beskrivelse af kommunens forebyggende indsatser findes i bilag 1.

Antal blinde alarmer vedrørende ABA-anlæg i Ishøj Kommune
2020: 37 blinde alarmer (
248.455 kr.)
2021 (jan-okt.): 52 (354.432 kr.)*

* Alarmerne fra Tranegården og Kløverengen udgør i alt 81.792 kr. (40.896 kr. på hver lokation), der viderefaktureres til de enkelte enheders driftsbudget.

Økonomi

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at udredningen af de blinde alarmer tages til efterretning.


Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 11. oktober 2021, at Ishøj Kommune sammen med BDO indgik et samarbejde omkring udvikling af en tildelingsmodel på ældreområdet. Tidsplan for implementering af tildelingsmodellen fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune står i de kommende år over for en betydelig demografisk ændring, som vil kræve væsentlige budgetmæssige prioriteringer, hvorfor klare parametre, principper og budgetforudsætninger vil kunne medvirke til at fremme håndteringen af det budget- og styringsmæssige arbejde. Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 11. oktober 2021, at Ishøj Kommune indgik i et samarbejde med BDO omkring udvikling af en tildelingsmodel på ældreområdet.

Ishøj Kommune har derfor behov for en tildelingsmodel, der kan:

 • Anvendes til at budgettere økonomien på ældreområdet de kommende år, og til at skitsere opgaven i forhold til at planlægge kapaciteten i budgetperioden
 • Øge overblik og transparens i forhold til de økonomiske konsekvenser for den demografiske udvikling
 • Skabe større gennemsigtighed i tildelingen af ressourcer indenfor ældreområdet og sammenhængen mellem den overordnede økonomiske styring samt styring og den faglige ledelse i de lokale enheder
 • Anvendes til at skabe større gennemsigtighed i sammenhængen mellem det politiske fastsatte serviceniveau og de afsatte ressourcer.

Arbejdet med udviklingen af tildelingsmodelen er opgjort i 3 faser:


 • Fase 1 (uge 46 - uge 1): Fælles billede af relevante parametre
 • Fase 2 (uge 1 - uge 14): Udvikling af modeller, herunder med fokus på visitationspraksis og bevillingskæde
 • Fase 3 (uge 15): Implementering til drift

Den endelige tildelingsmodel forventes klar i april 2022, således at den kan indgå i budgetudarbejdelse for 2023

Vedhæftet er tidsplanen fra BDO.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender tidsplanen. Sagen sendes til orientering i byrådet.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag