Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj - det åbne møde begynder kl. 19.00

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstilling om erhvervelse af areal er tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstilling om areal - Winthersminde er tiltrådt.

Beslutning

Connie Bjørn stillede spørgsmål til arbejdsmiljøet i Center for Voksne og Velfærd.

Borgmesteren besvarede spørgmålet på mødet.

Resume

Da vi forventer, at Folketingsvalget udskrives inden længe, og med kort frist (måske kun 20 dage) fremsættes sagen nu, og uden endelige datoer.

Sagsfremstilling

Statsministeren har udskrevet Folketingsvalg til afholdelse den XXXX

Til gennemførelse af det forestående valg skal der udpeges en række personer til varetagelse af forskellige poster og opgaver.

Ved byrådets konstituerende møde den 9. december 2021 blev følgende valgbestyrelse til Folketingsvalg, Folkeafstemning og Europa-Parlamentet udpeget for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025:


Som medlem

Parti

Som stedfortræder

Parti

1. Merete Amdisen

A

Kasper Bjering Søby Jensen

A

2. Pia Beckmann Skourup

V

Rasmus Ørvad Boné

C

3. Ole Wedel-Brandt

Ø

Sami Deniz

F


Valget foreslås organiseret, som beskrevet i vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget.

Økonomi

Der er i budgettet afsat kr. 900.000 til afvikling af valget.

Indstilling

at valget organiseres som beskrevet i bilaget.


Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Byrådet besluttede den 7. december 2021 at reducere venskabsbysamarbejdet med 150.000 kr. ud af et samlet årligt budget på 270.000 kr. Besparelsen skulle findes ved at reducere i antallet af venskabsbyer. Administrationen har undersøgt forbruget på venskabsbybudgettet og foreslår, at besparelsen dels findes ved at reducere i antallet af venskabsbyer, dels ved at justere i kriterierne for venskabsbybesøg og dels ved at afkaffe venskabsbytræffet. Sagen fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forslag til reduktion i venskabsbyer
Foreninger i Ishøj Kommune har fået mulighed for at indgive høringssvar på byrådets beslutning om at reducere i venskabsbysamarbejdet. Ud af 100 foreninger har 6 foreninger indgivet høringssvar. Foreningerne peger på, at venskabsbyerne Svedala, Waalre, Bad Salzungen og Trezbinia skal bibeholdes, såfremt der skal reduceres i antal byer. En enkelt forening peger på at bevare venskabsbyen Cihanbeyli. Ingen af foreningerne nævner Haninge. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Administrationen foreslår derfor, at antallet af venskabsbyer reduceres fra 6 til 4 byer og ikke 3, som oprindelig indstillet af byrådet. Det er vurderingen, at budgettet for venskabsbyssamarbejdet godt kan rumme 4 venskabsbyer.
Administrationen foreslår at bibeholde venskabsbysamarbejdet med følgende 4 byer: Trezbinia i Polen, Waalre i Holland, Bad Salzungen i Tyskland og Svedala i Sverige. Dermed vil venskabsbyerne Cihanbeyli i Tyrkiet og Haninge i Sverige udgå som en del af venskabsbysamarbejdet.

Forslag til justering i retningslinjer for tilskud til foreninger samt forslag til retningslinjer for politiske og administrative besøg:
For at sikre at de samme foreninger ikke tager af sted på flere venskabsbybesøg årligt, foreslås det, at kriterierne gøres lidt strammere, hvormed hver forening kan tage på ét besøg eller få ét genbesøg årligt.

Det foreslås desuden, at der vedtages retningslinjer for politiske og administrative venskabsbybesøg og genbesøg:

 • Politikere kan foretage ét venskabsbybesøg inden for en valgperiode.
 • Det politiske besøg må ikke kun have et politisk formål, men skal også indeholde en faglig dimension til gavn for Ishøj Kommune.
 • Hver venskabsby kan komme på besøg én gang i en valgperiode, og der skal være en faglig grund til besøget.
 • Administrationen kan komme af sted på venskabsbybesøg, såfremt det vurderes, at Ishøj Kommune kan drage faglig nytte af besøget.
 • Byrådet skal godkende politiske og administrative venskabsbybesøg.

Afskaffelse af venskabsbytræf
Hvert andet år holdes der venskabsbytræf i Ishøj Kommune, hvor alle venskabsbyer inviteres til at deltage. Det er overvejende politikere, der deltager.
Det foreslås, at venskabsbytræffet afskaffes, da det er en opgave, der kræver mange administrative ressourcer, og som økonomisk er en stor post på venskabsbybudgettet. Samtidig er det begrænset, hvad træffet fører med sig rent fagligt for Ishøj Kommune.


Vedhæftet er notat om venskabsbysamarbejdet samt høringssvar fra foreningerne vedrørende forslag til reduktion i antallet af venskabsbyer.

Økonomi

Budgettet for venskabsbysamarbejdet er i 2022 reduceret til 120.000 kr. årligt.

Indstilling

at der reduceres i antallet af venskabsbyer fra 6 til 4, og at der fremadrettet er venskabsbyaftale med de fire foreslåede byer.

at de foreslåede kriterier for venskabsbybesøg og genbesøg vedtages.

at venskabsbytræffet afskaffes.

Beslutning

Ændringsforslag fra Selcuk Mehmet Özcan (A):

Cihanbeyli fastholdes som 5. venskabsby indenfor budgetrammen.

For stemte: 17

Imod stemte 2 Rasmus Ørvad Boné (C) og Ole Wedel-Brandt (Ø)

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Resume

Ifølge styrelsesloven skal Økonomi- og Planudvalget udarbejde forslag til kommunens budget for det kommende år således, at budgettet - efter 2 behandlinger - kan vedtages i byrådet senest den 15. oktober 2022. Forslaget skal ledsages af budgetoverslag for årene 2024, 2025 og 2026.


Budgetforslaget for 2023 og overslagsårene fremlægges til 2. behandling. Ligeledes skal kommuneskatten og grundskyldspromillerne fastsættes.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2023-2026 blev godkendt ved 1. behandlingen i byrådet den 6. september 2022.

Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i den budgetstatus, der blev givet på Byrådets budgetseminar den 1. september 2022. De tekniske ændringer der fremgik af hovedoversigten her, er indarbejdet i budgetmaterialet, herunder indtægterne fra tilskud og udligning.

Efter indarbejdelsen af disse ændringer udgør serviceudgifterne 1.414 mio. kr., som dermed er 9 mio. kr. højere end den tekniske serviceramme, som KL har beregnet for Ishøj Kommune. Anlægsbudgettet udgør i 2023 i alt 49,65 mio. kr. hvilket er 7,8 mio. kr. under den beregnede anlægsramme.

Status i forhold til KL’s udmeldte service- og anlægsramme, inkl. indstillede tekniske korrektioner:


2023

2024

2025

2026

KL´s udmeldte serviceramme 2023 (1.000 kr.)

1.404.693

1.404.693

1.404.693

1.404.693

Driftsbudget 2023 – 2026 indenfor servicerammen

1.414.155

1.426.563

1.429.874

1.423.477

Afvigelse*

9.462

21.870

25.181

18.784


KL´s udmeldte anlægsramme 2023 (1.000 kr.)

57.464

57.464

57.464

57.464

Driftsbudget 2023 – 2026 indenfor anlægsrammen

49.650

54.300

31.225

7.225

Afvigelse*

-7.814

-3.164

-26.239

-50.239

*Positivt beløb = overskridelse af rammen
Den udmeldte service- og anlægsramme for 2023 er sat ind i overslagårene

I henhold til styrelsesloven skal der være balance mellem udgifter og indtægter i budgetåret og budgetoverslagsårene. Det fremlagte budgetforslag afbalanceres over kassebeholdningen, idet 22,6 mio. kr. tilføres kassebeholdningen i 2023, ligesom kassebeholdningen tilføres midler i overslagsårene (jf. hovedoversigten).

Der var ved dagsordenens udsendelse til Økonomi- og Planudvalget ikke indmeldt ændringsforslag til budgettet.

Samtidig med budgetsagen skal kommuneskatten fastsættes. I budgetforslaget er der forudsat uændret kommuneskatteprocent på 25,0, og det indstilles at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 udgør 3.815,1 mio. kr. Med en skatteprocent på 25,0 bliver provenuet 953,8 mio. kr.

Ligeledes skal grundskyldspromillerne og dækningsafgiften fastsættes. I budgetforslaget for 2023 og overslagsårene 2024 - 2026 er forudsat uændrede grundskyldspromiller og promille for dækningsafgift, som angivet herunder:


Grundskyldspromille

25,00 ‰

Grundskyldspromille, landbrugsejendomme

7,20 ‰

Dækningsafgift for erhvervsejendomme

Udgår *

Offentlige ejendommes forskelsværdi

8,75 ‰

Offentlige ejendomme opkræves af forskelsværdien

12,50 ‰


*) Ifølge lov nr. 291 af 27. februar 2021 kan der fra og med 2022 ikke opkræves dækningsafgift af forskelsværdi, hvilket betyder, at dækningsafgiften fra 1. januar 2022, opkræves af grundværdien. I den forbindelse er dækningsafgiften ved lov nr. 2614 af 28. december 2021 for Ishøj fra 2022 blevet fastsat til 6,9 ‰ af grundværdien. Samtidig er det fastsat, at kommunerne i 2023-2028 ikke kan fastsætte højere dækningsafgiftspromiller end for 2022.


Da de nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme først forventes at være på plads i 2024 eller 2025, opkræves der en foreløbig dækningsafgift, som reguleres endeligt, når den nye vurdering foreligger. Provenuet i 2023 er beregnet til samme niveau som i 2021 og 2022.


I budgetforslaget for 2023 indgår samlede indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter på i alt 123,1 mio. kr.


Der henvises til budgetbogen til 1. behandlingen, der blev udsendt ultimo august måned 2022. Det er i budgettet forudsat, at kommunerne under ét overholder de økonomiske aftaler med regeringen, således at der ikke udløses en eventuel budgetsanktion.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, Cirkulære om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision, Lov om kommunal indkomstskat, Lov om kommunal ejendomsskat.

Økonomi

Som angivet i budgetmaterialet.

Der er en positiv ubalance i 2023 på 22,6 mio. kr. der korrigeres over kassebeholdningen. I overslagsårene er ubalancen på hhv. 2,7 mio. kr. 25,7 mio. kr. og 79,3 mio. kr.

Indstilling

at budgetforslaget for budget 2023 og budgetoverslag 2024-2026 godkendes.

at de tekniske korrektioner, jf. bilag godkendes.

at der samtidig meddeles bevilling i henhold til bevillingsoversigten (drift) med de bindinger, der er i bemærkningerne, som er gjort til de enkelte poster.

at der meddeles anlægsbevilling til de med stjerne (*) markerede anlægsprojekter på investeringsoversigten.

at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med den talmæssige indberetning af budgettet herunder indarbejdning af budgetforliget.

at kommuneskatten fastsættes uforandret til 25,0 pct.

at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

at grundskyldspromillerne og dækningsafgiften fastsættes i overensstemmelse med budgetforslaget - dvs. med uændrede satser, jf. sagsfremstillingen.

at taksterne, jf. budgetforslaget for budget 2023 og budgetoverslag 2024-26, godkendes.

Supplerende sagsfremstilling (inden behandling i Økonomi- og Planudvalget)

Ændringsforslag på baggrund af indgået budgetaftale:

Efter udsendelsen af dagsorden til Økonomi- og Planudvalget er der indgået budgetaftale mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Konservative Folkeparti.

Budgetaftalen og revideret investeringsoversigt er vedlagt som bilag.

Budgetaftalen indebærer følgende budgetmæssige nøgletal for 2023:

Serviceramme: 1.404 mio. kr.

Anlæg: 57,1 mio.kr.

Kassetillæg: 24 mio. kr.

Budgetaftalen medfører en række omprioriteringer mellem serviceområderne, mellem service- og anlægsområdet og inden for anlægsområdet. Disse omprioriteringer er der redegjort for i budgetaftalen, og ændringerne vil blive indarbejdet i det endelige budget.Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 26. september 2022, pkt. 181:

Tiltrådt.

Supplerende sagsfremstilling (efter behandling i Økonomi- og Planudvalget)

Pulje til inflationshjælp mv.

På borgmestermøde i KL den 29. september blev gjort status på kommunernes samlede indmeldinger på overholdelse af serviceramme, anlægsloft og skatter jf. økonomiaftalen ml. KL og staten. Der tegner sig et billede af at kommunerne under ét overholder anlægsrammen og overskrider skatterammen, hvorfor kommunerne kollektivt og individuelt forventes ramt af en budgetsanktion. Størrelsen på overskridelsen (og dermed sanktionen) er endnu ikke afklaret. Helt ekstraordinært tegner der sig på landsplan et mindreforbrug på servicerammen, fordi en række kommuner ikke fuldt ud udnytter deres. Dette giver Ishøj Kommune mulighed for at hæve servicerammen med 12 mio. kr. – dog uden medfølgende finansiering.

KL udsendte i september et varsel om, at økonomiaftalen for 2023 har undervurderet udgifterne til inflation og energiudgifter svarende til i alt 1,4 mia. kr. Det reviderede inflationsskøn vedrører primært 2023, der pga. den usikre forsyningssituation især vedr. energi og fødevarer, forventes at blive et ekstraordinært år. Administrationen anbefaler derfor, at der etableres en pulje til inflationshjælp mv. til ekstraordinære engangsudgifter i 2023. Puljen skal ses som et økonomisk værn mod at skulle genbesøge budgettet løbende i 2023 for at imødegå stærkt stigende energi- og fødevarepriser, ekstraordinære udgifter vedr. Movia og andre uforudsete hændelser.

Man skal være opmærksom på, at der med budgetforliget er budgetteret med en kasseforbedring, der er aftalt at skulle anvendes til gældsafvikling. Med den foreliggende indstilling, vil kasseforbedringen blive reduceret med 12 mio. kr., og dermed en tilsvarende reduktion af muligheden for gældsafvikling.

I forhold til den fremadrettede beregning af Ishøj Kommunes serviceudgifter vil et løft for budget 2023 også have betydning for udgangspunktet for beregning af servicerammen for 2024, som vil blive løftet tilsvarende. Det skal i denne forbindelse nævnes, at Ishøj Kommune for 2024 efter indgåelse af budgetforlig for 2023 ligger 13 mio. kr. over servicerammen. Anbefalingen om etableringen af en pulje til engangsudgifter skal også ses i lyset af de kommende års servicerammeudfordringer.

Supplerende indstilling

Administrationen indstiller, at der i 2023 afsættes 12 mio. kr. til en pulje til inflationshjælp mv. finansieret over kassebeholdningen.

Ændringsforslag pr. 4. oktober (A + C + F+ V og Ø) til den supplerende sagsfremstilling 2. behandling af budget 2023 :

 1. At der som følge af risikoen for øgede prisstigninger på bl.a. energi og fødevarer budgetteres med en ”inflationspulje” på 12 mio. kr. i 2023.
 2. At forligspartierne bag budget 2023, anvender en del af ”inflationspuljen” til en gradvis indfasning af forældrebetalingen for frokostordningen i daginstitutionerne idet,

a) Forældrebetalingen fastsættes til en takst på 575 kr. pr. måned pr. barn i 2023

b) Den forældrebetalte ordning igangsættes pr. 1. april 2023.

De øvrige midler, som indgår i ”inflationspuljen”, skal imødegå de prisstigninger, som kommunerne ikke er kompenseret for via aftalen mellem staten og KL. Forligspartierne drøfter løbende, hvordan puljemidlerne evt. skal anvendes, hvorefter det forelægges til beslutning i byrådet.

Der inviteres til spørgetid vedr. puljen forud for byrådsmødet fra kl. 16.30-17.00.

Beslutning

Tiltrådt.

L + M + Betina Havmand Demir (UP) kan ikke tiltræde beslutningen.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Resume

I forbindelse med budgetlægningen skal kirkeskatteprocenten fastlægges.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Provsti har den 13. september 2022 fremsendt meddelelse om ligningsbeløb samt oversigt om ligningsbeløbets fordeling på de enkelte kirkekasser i Ishøj Kommune.Budget 2022

Budget 2023

Ishøj sogn

11.974.845

12.045.812

Torslunde sogn

2.350.000

2.580.000

Provstiudvalgskassen og skoletjeneste

500.000

665.668

Kirkekasser i alt

14.824.845

15.291.480

Landskirkeskatten

3.087.261

3.110.667

I alt

17.912.106

18.402.147


9.982 af Ishøjs borgere var medlem af Folkekirken den 1. januar 2022. Det er et fald i forhold til 1. januar 2021, hvor der var 10.179 medlemmer.


Tallene svarer til, at 43,0 % af Ishøj Kommunes indbyggere var medlem af folkekirken den 1. januar 2022. De tilsvarende tal var i 2021 44,0 % og i 2020 45,1 %.


Lovgrundlag

Lov om Folkekirkens økonomi.

Økonomi

Indenrigs- og Boligministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskatten i Ishøj Kommune på 2.044.683.000 kr.

Med en kirkeskatteprocent på 0,90 %, vil provenuet blive 18.402.147 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,90 %.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 26. september 2022, pkt. 182:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Ole Wedel-Brandt (Ø) undlod at stemme.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Resume

Der har været afholdt en navnekonkurrence for omdannelsesområdet ”Det Lille Erhvervsområde”. Økonomi- og Planudvalget skal i den forbindelse udvælge et eller flere navne til beslutning i Byrådet. Til hjælp herfor har administrationen udarbejdet en liste med udvalgte navneforslag.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i juni 2022, at der sideløbende med høringen af en revideret helhedsplan for omdannelsesområdet ”Det Lille Erhvervsområde” skulle igangsættes en navnekonkurrence for at finde et mere passende navn, da en stor del af området nu er bebygget med boliger og en stor del er lokalplanlagt, så der kan bygges boliger.

I perioden fra den 22. juni til den 1. september 2022 har der derfor på både Facebook og på kommunens hjemmeside været afholdt en navnekonkurrence, hvor borgere har haft mulighed for at indsende forslag til et navn til kommunens nye boligområde, som i dag hedder ”Det Lille Erhvervsområde”.

Der blev lagt op til, at det nye navn f.eks. kunne afspejle den nære centrale beliggenhed i byen, nærheden til Strandparken og med mulighed for udsigt til vandet, samt at klimatilpasningen vil være synlig i området, når projektet forventes afsluttet i 2027.

Konkurrencen er nu afsluttet, og der er indkommet i alt 34 forslag via Facebook og e-mail.

Administrationen har udvalgt en række navne ud fra følgende overordnede principper:

1. Det tilstræbes, at navnet skal favne hele det nye område og ikke kun være dækkende for en del af området.

2. Det tilstræbes, at navnet er letforståeligt og afspejler en umiddelbar forståelse af, hvor man er i byen.

3. Det tilstræbes, at der er sammenhæng mellem navnet og visionen for området.

Udvalgte forslag til navne er vedlagt som Bilag A.

Listen over alle indkomne forslag er vedlagt som bilag B.

Vinderen kåres i forbindelse med offentliggørelsen af helhedsplanen.

Økonomi

Udgiften til forslaget svarer til en æske chokolade eller buket blomster til vinderen af konkurrencen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Økonomi- og Planudvalget peger på hvilket navn/navne fra Bilag A, som udvalget finder særligt velegnede.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 26. september 2022, pkt. 189:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at området (inkl. engen) navngives Sydengen.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Resume

Center for Beskæftigelse og Erhverv har fået tilsagn om puljemidler fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) vedr. Styrket fokus på jobformidling i kommuner og A-kasser. Midlerne skal formelt bevilges.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har tidligere modtaget information om, at vi har fået tilsagn fra STAR på vores ansøgning. For at vi kan anvende midlerne fra STAR, skal byrådet formelt bevilge midlerne, så de kan frigives til formålet.


Formålet med puljen er at styrke fokus på god jobformidling og at understøtte jobcentre og A-kassers arbejde med at håndtere jobordrer med henblik på:

at der sker en stigning i antallet af jobordrer,

at der formidles relevante kandidater, og

at ingen ledige borgere går fra en samtale, uden at de har fået at vide, hvor der er ledige job.


For jobcentrene og a-kasserne indebærer det, at der i samtalerne med de ledige sættes yderligere fokus på den enkeltes jobsøgning og motivation og på at bringe flere konkrete job i spil under samtalerne.

Lovgrundlag

Lovforslagene der udmønter trepartsaftalen: Lov om Aktiv Beskæftigelse den 22. marts 2022.

Økonomi

Center for Beskæftigelse og Erhverv har fået tilsagn på i alt 1.071.224,33 kr. fordelt som 516.752,58 kr. i 2022 og 554.471,75 kr. i 2023.


Punktet her er udgiftsneutralt, da midlerne er bevilget fra STAR, men skal bevilges af byrådet, inden de kan anvendes til formålet.


Bevillingen påvirker ikke servicerammen.

Indstilling

Administrationen indstiller:

at der gives en tillægsbevilling til merindtægter og tilsvarende merudgifter på i alt 1.071.224,33 fordelt som anført nedenfor:

Tillægsbevilling til merindtægter på 516.752,58 kr. samt tillægsbevilling til merudgifter på 516.752,58 for 2022.

Tillægsbevilling til merindtægter på 554.471,75 kr. samt tillægsbevilling til merudgifter på 554.471,75 for 2023.


Beslutning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 21. september 2022, pkt. 69:

Tiltrådt.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 26. september 2022, pkt. 192:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Resume

Projektforslag om omkonvertering af boligområder med naturgas og el til fjernvarme i 5 områder med i alt 1.735 husstande i Ishøj til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 7. juni 2022, at projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningen godkendes og sendes i minimum fire ugers offentlig høring. Projektforslaget har været i høring hos de berørte grundejere og forsyningsselskaber fra den 30. juni til den 11. august 2022, hvilket ikke har givet anledning til kommentarer.

Den 10. august 2022 afholdt kommunen orienteringsmøde om udrulning af fjernvarme for de berørte grundejere. Efterfølgende blev høringsfristen udsat til mandag den 15. august kl. 8.00, og der er modtaget 15 høringssvar til projektforslaget.

Et gennemgående tema i høringssvarene har været udsættelse af projektforslagets godkendelse til efter fristen for ansøgning om tilskud til etablering af individuelle varmepumper. Jf. Energistyrelsen åbner en ny pulje til tilskud i efteråret 2022.

Byrådets vedtagelse af projektforslaget nu medfører, at etablering af individuelle varmepumper vil forsat være muligt. Dog uden tilskud. Administrationen anbefaler, at projektforslaget godkendes, idet områdets varmeforsyningsstatus afklares og størst mulig tilslutning tilstræbes.

De indkomne høringssvar i fuld længde er vedlagt i bilag 1, og de indkomne høringsforslag er vedlagt i et skema sammen med administrationens bemærkninger i bilag 2.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning LBK nr. 2068 af 16/11/2021.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen) BEK nr. 818 a.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at projektforslag til fjernvarmeforsyning med fjernvarme i 5 områder med i alt 1.735 husstande godkendes endeligt.


Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 16. august 2022, pkt. 69:

Tiltrådt med den bemærkning, at der sker en besvarelse af de indkommende spørgsmål på hjemmesiden, samt at der sker en tilretning af de vedlagte rapporter, som ligger til grund for projektet.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 29. august 2022, pkt. 171:

Tiltrådt, idet det oversendes til byrådet at beslutte om endelig godkendelse af projektforslaget skal udskydes til oktober, såfremt ansøgningsfrist til Energistyrelsens pulje til varmepumper fortsat er ukendt.

Annelise Madsen (M) kan ikke tilslutte sig indstillingen.


Beslutning fra Ishøj Byråd, 6. september 2022, pkt. 188:

Udsat.

Beslutning

Ændringsforslag fra Annelise Madsen (M): Projektforslaget opdeles i delprojekter, således at flere borgere kan søge om tilskud til varmepumper.


For stemte: 1 Annelise Madsen (M)

Imod stemte 18.


Regneeksempler udarbejdes til hjemmesiden.


Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd godkendte 7. juni projektforslaget om udvidelse af fjernvarmen i boliger på østsiden af motorvejen i Ishøj. Projektforslaget har været i høring hos borgerne og er fremlagt til beslutning om endelig godkendelse af projektforslaget. Der søges om anlægsbevilling med henblik på at igangsætte den konkrete planlægning og gennemførelse af udrulning af fjernvarme i området.

Sagsfremstilling

Høringsfristen udløb den 10. august, men er udsat til d. 15. august 2022 for at give mulighed for at få høringssvar ind efter det afholdte orienteringsmøde den 10. august.

Når projektforslaget for udrulning af fjernvarme i boligområdet øst for motorvejen er politisk vedtaget, er dette udgangspunktet for den videre planlægning og efterfølgende gennemførelse. Projektforslaget var tidligere til behandling på klima- og miljøudvalgsmødet. Der søges derfor økonomisk ramme for at igangsætte dette arbejde.

Lovgrundlag

Ishøj Varmeværk følger varmeforsyningsloven.

Økonomi

Projektforslaget anslår, at investeringen vil være på 137,1 mio. kr. Bevillingen optages som lån, og tilbagebetales til kommunen over en 20-årig periode, i takt med at der opkræves betaling for energiforbruget hos forbrugerne.

Varmeforsyningen skal foregå som en "hvile i sig selv"-økonomi.
Anlægsbevillingen vil hverken påvirke servicerammen eller anlægsrammen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 137,1 mio. kr. med finansiering via lånoptagelse, der tilbagebetales gennem brugerfinansiering.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 16. august 2022, pkt. 70:

Tiltrådt.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 29. august 2022, pkt. 172:

Tiltrådt.

Annelise Madsen (M) kan ikke tilslutte sig indstillingen.


Beslutning fra Ishøj Byråd, 6. september 2022, pkt. 189:

Udsat.

Beslutning

Tiltrådt.

Annelise Madsen (M) kan ikke tilslutte sig beslutningen.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Resume

Sagen omhandler garantistillelse og anmodning om optagelse af lån i KommuneKredit til køb af 10 nye skraldebiler og en mikrobil samt finansiering af anlæg af omklædningsrum til skraldemænd ansat i Ressourceindsamling A/S. Sagen forelægges i de 5 ejerkommuner til godkendelse.

Sagsfremstilling

Da ejerkommunerne købte Ressourceindsamling A/S fulgte en ældre flåde af skraldebiler med. 10 af skraldebilerne er 10 år gamle, og de bryder derfor ofte sammen og skal repareres, hvilket vanskeliggør driften, og påvirker driftsøkonomien negativt. Ressourceindsamling A/S estimerede i august 2021, at Ressourceindsamling A/S ville have udgifter til reparation og leje af biler for 2,1 mio. kr. i 2021. Endvidere lever bilerne ikke op til de aktuelle miljøstandarder, hvorfor bestyrelsen for Ressourceindsamling A/S i august 2021 godkendte køb af 10 el-skraldebiler og en mikrobil, der kan køre de steder, hvor de store skraldebiler ikke kan komme frem.


Medarbejderne i Ressourceindsamling A/S har hidtil klædt om i midlertidige, lejede barakker på det lejede areal Farverland 4 i Glostrup. I forbindelse med fornyelse af lejekontrakten besluttede bestyrelsen for Ressourceindsamling A/S i januar 2021 at etablere permanente omklædningsrum efter Arbejdstilsynets anvisninger i lejede lokaler på adressen.


Ressourceindsamling A/S drives efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”, hvorfor virksomheden ikke har opsparede midler til anlæg og køb. Da Ressourceindsamling A/S er kommunalt ejet, har virksomheden mulighed for at låne midler til køb og anlæg gennem KommuneKredit, hvilket bestyrelsen for Ressourceindsamling A/S har godkendt. Lån via KommuneKredit kræver byrådets godkendelse og garantistillelse. Ressourceindsamling A/S ønsker at låne op til 55 mio. kr.


Beløbet dækker:

 • Køb af 10 eldrevne skraldebiler op til 50 mio. kr. Det endelige beløb afhænger af det igangværende udbud, hvor den endelige pris defineres af krav i udbud, de indkomne tilbud og markedsprisen på det tidspunkt, hvor købsaftalen indgås.
 • Etablering af omklædningsrum - 3.3 mio. kr.
 • Køb af en mikrobil pr. 1. august 2022 - 1.4 mio. kr.


Lån i KommuneKredit optages som et fastforrentet lån med en løbetid på 5 år på anlægsudgifterne (etablering af omklædningsrum) og 10 år på indkøb af biler. Lånet hjemtages løbende i takt med, at udgifterne afholdes. Udgifter til Ressourceindsamling A/S afholdes af ejer-kommunerne efter følgende fordelingsnøgle:


• Albertslund Kommune 14,37 pct.

• Ballerup Kommune 33,39 pct.

• Furesø Kommune 26,21 pct.

• Ishøj Kommune 14,50 pct.

• Vallensbæk Kommune 11,53 pct.


Ishøj Kommunes andel af den samlede låneramme á 55 mio. kr. samt garantiforpligtigelse udgør således 7.974.018 kr.


Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomi

Ved godkendelse af lån og garantistillelse påtager kommunen sig en risiko, såfremt Ressourceindsamling A/S ikke er i stand til at afbetale lånet eller går konkurs. Kommunen kompenseres herfor via garantiprovision. Ishøj Kommune er en blandt flere ejere af Ressourceindsamling A/S, hvorfor kommunen hæfter for udgifter og evt. gæld i virksomheden. Kommunen og de øvrige ejere vil således uanset lån og garantistillelse hæfte for økonomien i Ressourceindsamling A/S.

Indstilling

Administrationen indstiller,

Optagelse af en låneramme på op til 55 mio. kr. til køb af 10 nye, eldrevne skraldebiler, en mikrobil og anlæg af omklædningsrum samt udstedelse af garanti på et tilsvarende beløb. For Ishøj Kommune op til 7.974.018 kr.


Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 20. september 2022, pkt. 76:

Tiltrådt.

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen har efter udvalgsbehandlingen fået oplyst, at udgiften til reparation og leje af biler for 2021 beløber sig til kr. 2,8 mio. kr. (det estimerede beløb, som fremgår af første afsnit i sagsfremstillingen, var på kr. 2,1 mio. kr.)

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 26. september 2022, pkt. 185:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.96 samt kommuneplantillæg nr. 2. Begge planer har været genudsendt i høring i otte uger grundet tekniske vanskeligheder ved første høringsperiode.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget omfatter Ishøj Søndergade 3, samt Pilemøllevej 6-10 i den sydøstlige del af Ishøj Landsby.

På grund af tekniske udfordringer i forbindelse med første høring af lokalplan og kommuneplantillæg har det været nødvendigt at genudsende begge planer i offentlig høring i otte uger, ligesom planerne også skal endeligt vedtages på ny. Planerne er sendt i høring med de rettelser, der blev indført i forbindelse med første høring, og som omfatter:

 • placering og formulering af §´er, der omhandler byggelinjer,
 •  afløbskoefficient og befæstelsesgrad,
 • reduktion af krav til maksimal bygningshøjde,
 • en tilføjelse af redegørende tekst i kommuneplantillægget ift. ændring af zonestatus til byzone i lokalplanområdet.

Forslaget gør det muligt at opføre i alt 21 nye boliger som dobbelthuse og enfamiliehuse. Der er stillet krav i lokalplanforslaget til blandt andet højde, materialer, beplantning, byggelinjer, klimatilpasning samt antallet af nye boliger.

I høringsperioden har Ishøj Kommune modtaget 6 indsigelser, der omhandler krav til bygningshøjde, trafikale forhold, beplantning, ændringer til bebyggelsesplan i delområde A, lokalplanens krav til byggematerialer, genindsendelse af to høringssvar fra 1. offentlige høring, skygge- og indbliksgener samt redegørende tekst i kommuneplantillæg nr. 2. ang. Bilag IV-arter.

Teknik- og Bygningsudvalget har foretaget individuel besigtigelse siden sidste behandling.

Høringssvarene fra anden runde har medført, at forslag til ændringer er:

 • at indsætte tekst i kommuneplantillægget ang. tilstedeværelse af eksisterende Bilag IV-arter på lokalplanområdet
 • at ændre bestemmelse om byggelinje i delområde A til en ekstraordinær bred byggelinje på 6 meter fra skel i den østlige side af Ishøj Søndergade 3.

Der er ikke ændret i bestemmelse om byggelinje på Pilemøllevej 6-10. Den ændrede bestemmelse om byggelinjen vil kræve, at der udarbejdes en ny udstykningsplan (kortbilag 3) der skal indgå i den endeligt vedtagne lokalplan.

Beskrivelse og bemærkninger til indsigelserne fremgår af høringsnotatet.

Miljøstyrelsen har i første høringsperiode indsendt en sindetskrivelse til Ishøj Kommune, hvori der beskrives, hvor meget de har i sinde at reducere skovbyggelinjen på lokalplanområdet. De ændringer, som sindetskrivelsen lægger op til, blev indført i lokalplanen ifm. første høring af planen. Sindetskrivelse er vedlagt som bilag.

Afgørelsen fra miljøscreening af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg har været i høring i 4 uger, og der er ikke modtaget indsigelser hertil.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at lokalplan 1.96 Boligområde, Ishøj Landsby Syd samt kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt og offentliggøres med de forslåede ændringer.


Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 20. september 2022, pkt. 75:

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 26. september 2022, pkt. 186:

Tiltrådt.


Sengül Deniz (L) kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Resume

Den reviderede Helhedsplan for ”Det Lille Erhvervsområde”, har været i høring. På baggrund af høringssvarene skal Byrådet beslutte, om planen skal vedtages endeligt. 

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i foråret 2022, at den eksisterende helhedsplan fra 2015 skulle revideres, hvilket betød, at hele planen skulle gennemgås og justeres på en række punkter.

I det forslag til en revideret helhedsplan, som byrådet sendte i høring den 7. juni 2022, er der blandt andet justeret på afgrænsningen af området, således at bilforhandlerne nu også er omfattet af helhedsplanen. Bebyggelsesprocenten er hævet til 110, men med et nyt krav om, at 60 % af parkeringspladserne skal etableres helt eller delvist under terræn. Der er, som noget nyt, også indført principper om fælleslokaler, biodiversitet, kvalitet i de grønne byrum og i byggeriet samt aktive tagflader med f.eks. solceller med videre.

Høringsperioden udløb den 5. september 2022, og der er modtaget 10 høringssvar. Der er desuden en mindre korrektion fra administrationens side. Høringssvarene går dels på processen for planlægningen af området, bekymringer for refleksion af støj til villaområderne, indbliksgener, antallet af boliger, højden på fremtidige byggerier samt parkering.

Der er udarbejdet et høringsnotat, der gengiver en let redigeret udgave af indsigelserne med administrationens bemærkninger og forslag til beslutning, samt en Hvidbog, hvor de 10 høringssvar kan læses i deres helhed.

Der er ligeledes, som noget nyt, lavet en kortlægning af mulighederne for at etablere yderligere parkeringspladser i og omkring området. De konkrete lokaliteter skal undersøges nærmere, ligesom der skal laves mere præcise beregninger af etablerings- og driftsomkostninger.

Sideløbende med behandlingen af helhedsplanen, har der været udskrevet en navnekonkurrence på
Facebook og kommunens hjemmeside om navnet på helhedsplanen. Der er modtaget forslag på både Facebook og mail. Sagen fremlægges til beslutning på det kommende møde i Økonomi- og Planudvalget. Navnet forslås efterfølgende tilføjet selve helhedsplanen ved offentliggørelsen.


Efter behandling i Teknik- og Bygningsudvalget vedlægges bilag 6, der viser den gamle helhedsplan for 2015.

Lovgrundlag

En helhedsplan er ikke en lovbunden plan i henhold til planloven, men med planen sætter byrådet en retning for udviklingen til de borgere og andre interessenter i området.

Økonomi

Der er ikke økonomiske konsekvenser som følge af vedtagelse af planen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at planen vedtages endeligt i overensstemmelse med høringsnotatet,

at parkeringsanalysen tages til efterretning, samt at administrationen fremlægger et beslutningsoplæg vedrørende etableringen af yderligere parkering i området senest med udgangen af 2022.

at et nyt navn for området tilføjes på helhedsplanens forside, når dette er besluttet på det kommende Økonomi- og Planudvalgsmøde.


Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 20. september 2022, pkt. 76:

Seyit Ahmet Ozkan (L) stillede følgende ændringsforslag;

"Ishøjlisten ønsker at fastholde en borgernær genbrugsstation til mindre opsamlingsstationer."

1 stemte for og 4 stemte imod. Ænderingsforslaget blev ikke vedtaget.


Thomas Hjorth Rasmussen (A) stillede følgende ændringsforslag;

Principperne suppleres med: "Den eksisterende genbrugsplads lukkes med udgangen af 2022. Pladsen skal fremtidigt rumme plads til ophold og fælles aktiviteter for områdets beboere og evt. etablering af en fælles parkeringsplads i området."

Ændringsforslaget blev vedtaget med stemmerne 4 mod 1.


Sagen blev tiltrådt.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 26. september 2022, pkt. 188:

Tiltrådt.


Særindstilling: Annelise Madsen (M) og Sengül Deniz (L) kan ikke tiltræde indstillingen da omkringliggende borgeres/berørte borgeres mange og meget enslydende bekymringer ikke har ført til nogen ændringer.

Beslutning

Tiltrådt.

Annelise Madsen (M) fastholder særindstilling fra Økonomi- og Planudvalget.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Resume

Movia har udarbejdet et sparekatalog på den kollektive trafik for 2023. Som følge af ændrede økonomiske forudsætninger for den kollektive trafik, foreslås kompenserende besparelser på linje 127 (Ishøj Kommune) samt på linje 97N (Regionen). Jf. Movias 1. behandling af budgettet for 2023 forventes der en merudgift på kr. 123.000 til Ishøj Kommune i forhold 2022. Jf. KL og regionernes økonomiaftale med regeringen skal der være fornyede drøftelser af trafikselskabernes økonomi i september 2022. Resultatet af disse drøftelser kendes endnu ikke.

Sagsfremstilling

Movias formandskab sendte i juni 2022 et brev til borgmestre og regionsrådsformænd om den økonomiske situation efter indgåelsen af KL's og Danske Regioners økonomiaftaler med regeringen i lyset af de stærkt stigende priser i samfundet, der påvirker udgifterne til den kollektive trafik. I brevet blev det oplyst, at Movias administration ville udarbejde et sparekatalog med eksempler på sparemuligheder for hver enkelt kommune og region.

Sparekataloget viser eksempler på, hvor meget der skal spares, hvis der skal kompenseres for et tab af billetindtægter på henholdsvis 5 % og 10 %. i 2023. Det er kommuner og regioner, der beslutter hvilken service, der skal være. Et eventuelt konkret forslag om besparelser i en kommune eller region skal derfor baseres på kommunens eller regionens beslutninger om serviceniveau og principper for f.eks. betjening af bestemte områder, hvilket kan omfatte andre buslinjer end de eksempler på sparemuligheder, som er medtaget i sparekataloget.

Da ændringer i serviceniveau, buslinjer og køreplaner kræver planlægning, og da busoperatørerne efter kontrakterne skal varsles, vil beslutninger om besparelser i bedste fald få halvårsvirkning i 2023.

For Ishøj Kommune drejer de foreslåede ændringer sig om linje 127, hvor de 5 %, svarende til kr. 200.000, opnås ved at afkorte ruten, således at det lille erhvervsområde via Ishøj Strandvej ikke længere betjenes. De 10 %, svarende til i alt kr. 300.000 opnås, hvis man tilmed ensretter ruten via Gildbrovej.

En afkortning af linje 127 og en mulig nedlæggelse af linje 128 vil betyde, at hele den østlige del af Ishøj vil være uden kollektiv trafik. En ensretning af linje 127 via Gildbrovej vurderes til gengæld ikke at forringe serviceniveauet væsentligt.

Movias sparekatalog anviser også en række sparemuligheder på regionens busruter. For Ishøjs vedkommende er der peget på den regionale natbus-linje 97N. En evt. beslutning i regionen om at nedlægge ruten vil betyde en markant serviceforringelse for Ishøjs borgere. Region Hovedstaden har netop indgået budgetforlig for 2023 og frem. Af forliget fremgår det, at regionen har afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til en gennemgang af den kollektive transports natbetjening på tværs af trafikselskaber. Regionen har således ikke for nuværende besluttet besparelser i det kollektive busnet for 2023. Administrationen er oplyst om, at eventuelle efterfølgende beslutninger om besparelser fra fx. 2024 under alle omstændigheder vil blive sendt i høring hos de berørte kommuner.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber, LBK nr. 323 af 20/03/2015.

Økonomi

Jf. Movias 1. behandling af budgettet for 2023 forventes der en merudgift på kr. 123.000 til Ishøj Kommune i forhold til 2022. Beløbet er forbundet med stor usikkerhed på grund af den nuværende situation med stigende priser og inflation. Movia oplyser, at efterårets forhandlinger om det endelige budget kan ændre sig. Det endelige budget forventes vedtaget ultimo oktober/ primo november 2022. Dertil kommer, at der fortsat udestår forhandlinger om trafikselskabernes økonomi i september.


Spareforslag for linje 127 i Ishøj Kommune:


 • Afkortning af linje 127 udgør kr. 200.000
 • Ensretning af linje 127 via Gildbrovej udgør kr. 100.000

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Ishøj Kommune justerer i sin trafikbestilling for 2023 således, at der laves en ensretning af linje 127 v/ Gildbrovej, og dermed allerede nu går efter en kompenserende besparelse på ca. kr. 100.000 årligt (for 2023 dog kun kr. 50.000).

at Ishøj Kommune fastholder den nuværende rute på linje 127 for så vidt angår "Det lille erhvervsområde".

at Ishøj Kommune tager regionens budgetforlig til efterretning og ser frem til yderligere dialog i tilfælde af, at regionen på et senere tidspunkt overvejer at ændre på 97N


Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 20. september 2022, pkt. 78:

Tiltrådt.

Udvalget ønskede at administration retter henvendelse til Regionen og udtrykker bekymring over lukning af 97N.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 26. september 2022, pkt. 187:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

I denne sag fremlægges administrationens forslag til organisering og åbningstider for tilbud om socialpædagogisk vejledning og socialt samvær, samt forslag til principbeslutning omkring fremtidig ramme i Det Gule Hus. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 18. august 2022 at sende sagen i høring i Udsatterådet og Handicaprådet. Høringssvar fra de to råd er vedhæftet dagsordenen.

Som følge af tilbagerulningen af de kompenserende besparelser er det blevet muligt at bibeholde åbningstiden på 24 timer i Det Gule Hus, fremfor de 16 timer, der var fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget på møde i august. Forslag til åbningstider er indsat i nedenstående skema. Administrationen har på baggrund af høringssvarene indarbejdet enkelte ændringer i indstillingen omkring åbningstider og opfølgning på brugen af tilbuddene.

Sagsfremstilling

Historik
Social- og Sundhedsudvalget besluttede henholdsvis d. 10. maj og d. 13. december 2021 at opdele funktionerne socialpædagogisk vejledning og socialt samvær, samt undersøge alternative lokationer for begge. Dette med henblik på at skabe bedre rammer for vejledningssamtalerne, i forhold til GDPR samt borgerens fortrolighed og retssikkerhed. Processen med at adskille funktionerne udspringer af BDO's "Afrapportering - Det Gule Hus" fra november 2020. Socialpædagogisk Vejledningsteam flyttede derfor fra Det Gule Hus til 6. sal på Rådhuset, mens socialt samvær forblev i Det Gule Hus. Denne organisering er effektueret pr. 1. juli 2022.

Medarbejderressourcer på Det sociale udføreområde
Det sociale udføreområde har ansvaret for kommunens ydelser og tilbud efter Servicelovens § 82b (tidlig forebyggende indsats), § 85 (hjemmevejledning), § 99 (støtte-kontaktperson), § 101 (rusmiddelbehandling) og § 110 (herberg). Der er tale om lovpligtige ydelser, som den enkelte borger visiteres til, dog kan tilbud efter §§ 82b og 99 være uvisiterede, jf. beskrivelse af de enkelte paragraffer i vedhæftede bilag. Derudover har Det sociale udføreområde også ansvar for drift af Det Gule Hus.

Udover ledelse (en afdelingsleder og en teamleder) og administration (økonomimedarbejder) er der 25 ansatte og 1 studerende på Det sociale udføreområde, hvoraf 19 er ansat som socialpædagogiske vejledere. Der går 16 fuldtidsansatte, 1 studerende og 1 fleksjobansat til dækning af visiteret vejledning på 6. sal og i eget hjem, samt afholdelse af Neurogruppe (borgere med senhjerneskade) to gange om ugen. Det omfatter aktuelt 160 borgere, der er bevilliget §§ 82b eller 85. Herudover bemandes Spindehuset med 2 fuldtidsansatte 7 dage om ugen, samt en fast deltidsvikar (ikke medregnet i de 25 ansatte). Det sociale udføreområde dækker endvidere Den boligsociale indsats (hjemløseboliger og herberget) med 3 fuldtidsansatte, samt rusmiddelbehandlingen med 3 fuldtidsansatte. Alle ovennævnte indsatser er lovpligtige for Ishøj Kommune, og normeringen er godkendt af Socialtilsynet. Med de nuværende indsatser og normering allokeres 1 fuldtidsstilling til socialt samvær i Det Gule Hus, som ikke er en lovpligtig ydelse. Fuldtidsstillingen er fordelt på to medarbejdere og skal ses i sammenhæng med det forslag til ramme og aktiviteter, der fremlægges for Det Gule Hus.

Socialpædagogisk vejledning på 6. sal Rådhuset
Pr. 19. april 2022 opstartede Socialpædagogisk vejledning på 6. sal, i form af et nyt tilbud om Åben vejledning med de nuværende åbningstider: Mandag og tirsdag 09-11.30, samt torsdag 14-17. Der er 70 borgere tilknyttet Åben Rådgivning med socialpædagogisk rådgivning, og det er i dette tilbud at borgere, der har brug for hurtig hjælp kan henvende sig.
Hen over sommeren er varetagelsen af de øvrige vejledningstilbud §§ 82a, 82b, 85 og 99 i Lov om social service flyttet fra Det Gule Hus til 6. sal. En andel af forløbene varetages som altid i hjemmet af den udekørende enhed i Vejlederteamet.
Administrationen foreslår følgende åbningstider på 6. sal pr. 1. oktober 2022 ud fra hensyn til udekørende funktioner, møder, samt medarbejdernes indsigt i, hvornår borgerne bruger tilbuddet:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

9-12

9-12

Lukket

14-17

9-12 (efter aftale)


Forslag til åbningstider i Det Gule Hus:
Grundet sikkerhedsnormering skal der altid være to medarbejdere til stede i Det Gule Hus, hvormed der kan holdes åbent 24 timer om ugen (resttid går til møder, supervision mm.) Administrationen foreslår følgende åbningstider for Det Gule Hus pr. 1. oktober 2022, baseret på medarbejderes indsigt i, hvornår borgerne bruger de respektive tilbud, samt med hensyn til supervision og borgeraktiviteter:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

10-16

12-20

10-16

Lukket

10-14


Fremtidig ramme for Det Gule Hus
Drift af kommunens tilbud skal ske med hjemmel i lovgivningen. Med den nye organisering af Det sociale udføreområde er der behov for, at der besluttes hjemmelsgrundlag for drift af Det Gule Hus. Det er administrationens vurdering, at tilbuddet bør hjemles i Servicelovens § 104, hvorefter kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne. Administrationen vil herefter drive Det Gule Hus som en uvisiteret social café og arbejde videre med en konkret beskrivelse af indhold samt regel- og værdisæt for huset i samspil med brugerne. Målgruppen er borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, med et krav om, at borger kan acceptere tilbuddets til enhver tid gældende regel- og værdisæt, samt selv kan befordre sig til og fra Det Gule Hus. Medarbejderne har det seneste år oplevet en positiv udvikling omkring involvering hos brugerne, hvilket skaber grobund for videreudvikling af tilbuddet i samspil mellem borgere, civilsamfund og frivillige organisationer. Der samarbejdes allerede med SIND, hvor der i den forbindelse kommer en fast frivillig i huset én dag om ugen. I forbindelse med høringsprocessen har brugerne givet udtryk for ønsker til aktiviteter målrettet hhv. borgere med handicap og psykisk lidelse. På den baggrund vil administrationen efter vedtagelsen af åbningstider gå i dialog med borgerne om, hvordan der indenfor de 24 timers åbningstid kan planlægges målrettede aktiviteter for de enkelte grupper såvel som for alle brugerne.

Administrationen vil fortsat følge udviklingen i brugen af Det Gule Hus såvel som Den åbne rådgivning.

Vedhæftet sagen er "Notat - Etablering af Socialpædagogisk vejledning på 6. sal, samt fremtidig ramme for Det Gule Hus", "Høringssvar fra brugerne af Det Gule Hus", "Høringssvar fra Klubben", "Notat - Orientering om samarbejdsflader på Det sociale udføreområde", "Notat - Opgørelse over §§ 82ab, 85 og Klubben", "Rammeaftale SIND og Ishøj", "Organisationsdiagram CVV august 2022", "Beskrivelse af ydelserne §§ 82ab, 85 og 99" samt høringssvar fra Handicaprådet og Udsatterådet.

Lovgrundlag

§§ 82a, 82b, 85, 99 og 104 i Lov om social service.

Økonomi

Tilbagerulningen af besparelsen i 2022 på Det Gule Hus betyder, at udgiften vil kunne holdes indenfor rammen til udføreområdet i 2022 og fremover.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • forslag til organisering og åbningstider for socialpædagogisk vejledning på 6. sal godkendes
 • forslag til organisering og åbningstider for socialt samvær i Det Gule Hus godkendes
 • principbeslutning om uvisiteret § 104 i Lov om social service som fremtidig ramme for Det Gule Hus godkendes.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 18. august 2022, pkt. 79:

SSU drøftede sagen og besluttede, at Handicaprådet og Udsatterådet høres angående ændringerne, og at sagen genoptages til behandling i september.


Særindstilling: Annelise Madsen (Ishøj Demokraterne)

Støtter at sagen først sendes i høring i Handicapråd og Udsatteråd. Dette på baggrund af flg.:
Psykisk sårbarhed og udviklingshæmning går bare ikke i spænd for nogen af grupperne.
Dårlig løsning at blande dem sammen og at satse på frivillige til at varetage funktioner, som det kræver en uddannelse for at løfte tilfredsstillende.
Vi risikerer at flere vil blive væk fra fællesskabet, og at vi dermed skaber større ensomhed end hidtil.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 22. september 2022, pkt. 89:

Tiltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at brugen af Det Gule Hus evalueres efter 6 måneder med inddragelse af Det Gule Hus og Klubben. I forbindelse med evalueringen følges der op på brugen af hjemmevejledning i eget hjem. Den Sociale Udføreenhed søger for at give borgerne i Det Gule Hus en orientering om den ændrede organisering.

Sagen sendes til orientering i Byrådet.

Særindstilling fra Annelise Madsen (M):
I høringssvar fra klubtilbuddet for udviklingshæmmede, er man utryg ved at blive slået sammen med borgere med psykiatriske udfordringer, samt ønsker mere end en dag med aftenåbent, da de alle er på arbejde om dagen.
I høringssvaret fra et brugermøde med de psykisk sårbare brugere giver også denne brugergruppe udtryk for utilfredshed med sammenblanding af to så forskellige grupperinger.
I høringssvaret fra Udsatterådet ønsker man adskillelse af de to grupperinger, og to aftener åbent om ugen, samt udtrykker bekymring omkring citat: “ekstremt fokus og brugen tid på frivillige i stedet for arbejdet som pædagoger” citat slut.
Ifølge høringssvarene går psykisk sårbarhed og udviklingshæmning ikke i spænd for nogen af grupperne.
Vi risikerer, at flere vil blive væk fra fællesskabet, og at vi dermed skaber større ensomhed end hidtil.
Der lyttes ikke til brugerne, og jeg kan således ikke godkende den foreslåede fordeling af arbejdskraft mellem Det Gule Hus og vejledningen på etage 6.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Resume

Regeringen har åbnet mulighed for, at kommunerne kan indgå velfærdsaftaler med regeringen. En velfærdsaftale indebærer, at kommunen frisættes fra alt statslig lovgivning på det pågældende område med undtagelse af nogle hegnspæle, som fortsat vil gælde. KL har meldt ud, at kommunerne senest den 30. september skal melde ind, hvilket område de ønsker at blive frisat fra. I indmeldingen skal kommunerne også angive en 2. prioritet.

Med baggrund i processen, der har været forankret i HovedMED, foreslår administrationen, at Ishøj Kommune søger om frisættelse på skoleområdet, og at dagtilbudsområdet meldes ind som 2. prioritet.

Sagsfremstilling

Kommunen kan blive frisat på enten folkeskole-, dagtilbuds- eller ældreområdet. Hertil kommer, at fire kommuner får mulighed for at blive frisat på beskæftigelsesområdet. Ishøj Kommune har søgt om frisættelse på beskæftigelsesområdet, men har den 9. september fået oplyst, at ansøgningen ikke er imødekommet.

HovedMED besluttede på mødet den 23. marts 2022 at bede LokalMED på velfærdsområdet om at drøfte idéer til frisættelse.
Der er i alt kommet 11 høringssvar: Fem på skoleområdet, fire på dagtilbudsområdet, et fra Forebyggelse og Rehabilitering og et fra Center for Børn og Forebyggelse, som blev drøftet på mødet i HovedMED den 7. september. Der er efter mødet i HovedMED modtaget høringssvar fra Kærbo/Torsbo. Høringssvar fremgår af vedhæftede skema.

I de indkomne høringssvar er der generelt stor opbakning til det idékatalog, der blev sendt ud i forbindelse med høringen - dette er vedhæftet dagsordenen.

I høringssvarene er det især på skoleområdet, der er forslag om frisættelse af lovgivning og nationale krav. Følgende foreslås frisat: Afskaffelse af nationale test/kommende test på området, kompetencedækning, konvertering af understøttende undervisning, statsligt tilsyn og valgfag.

På dagtilbudsområdet nævnes den obligatoriske læreplan samt kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet.

De indkomne høringssvar indikerer, at der er størst potentiale ved at søge om frisættelse fra folkeskoleloven.

Dagtilbudsområdet er mindre lovmæssigt reguleret, og det vurderes, at der vil være et mindre potentiale ved frisættelse fra dagtilbudsloven, men der vil, som på skoleområdet, være mulighed for at se på forenkling af interne regler eller dokumentationskrav.

På området, der hører under Social- og Sundhedsudvalget er der forventning om en helt ny ældrelov. I den forbindelse har en ekspertgruppe afleveret anbefalinger om mindre kontrol, færre krav og et helt nyt visitationssystem bliver nævnt som de vigtigste fokusområder. Hertil kommer, at der er mange initiativer, der fylder på området. Det gælder bl.a. tidlig indsats i hjemmeplejen, hele indsatsen omkring Sundhedsklynger, vækstkultur på plejehjem og det kommende arbejde med indførelsen af selvstyrende teams på ældreområdet. Det er derfor vurderingen, at der ikke på nuværende tidspunkt er ressourcer til at igangsætte flere større initiativer. Sammenholdt med meget få høringssvar på området giver det en indikation af, at det kan være hensigtsmæssigt
ikke at ansøge om frisættelse på dette område på nuværende tidspunkt.

På mødet i HovedMED blev det drøftet, at der har været gode erfaringer med skoleområdet i øvrige kommuner. HovedMED tilkendegav, at det er en god idé at søge skoleområdet som 1. prioritet. HovedMED bemærkede, at der kunne laves partnerskaber på tværs, så det bliver muligt at gøre andre ting, end der i dag bliver gjort. HovedMED bemærkede, at det skal huskes, at de der er tættest på børnene, er bedst til at vurdere, hvad der virker.

Ishøj Lærerkreds og BUPL har efterfølgende tilkendegivet, at de bakker op om at indstille skoleområdet til frisættelse. De anbefaler, at der holdes fokus på formålet, og hvad kommunen i givet fald frisættes til. Herudover ønskes der en god proces, hvor alle relevante parter omkring skolerne involveres.

Sagen drøftes på baggrund af input fra de faglige organisationer videre på FællesMED i Center for Dagtilbud og Uddannelse, såfremt skole- eller dagtilbudsområdet vælges.

Med baggrund i de indkomne høringssvar, drøftelsen i HovedMED samt drøftelse med lederne på området, anbefaler administrationen, at der meldes ind til KL, at Ishøj Kommune ønsker frisættelse på skoleområdet med dagtilbudsområdet som 2. prioritet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Ishøj Kommune søger om frisættelse på skoleområdet med dagtilbudsområdet som 2. prioritet.


Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 22. september 2022, pkt. 112:

Tiltrådt.

Administrationen indstiller, 22. september 2022, pkt. 91:

at Ishøj Kommune ikke søger om frisættelse på ældreområdet.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 22. september 2022, pkt. 91:

Tiltrådt.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 26. september 2022, pkt. 190:

Tiltrådt.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Beslutning

Godkendt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Godkendt