Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 5. januar 2016 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Beslutning

Ole Helding: Er energihandlingsplanen (sag 11) i overensstemmelse med borgmesterens udtalelser i tidsskrift.

Borgmesteren : Ja - energihandlingsplanen er et skridt i den retning.

 

Robert Kaufman, formand i Fasanparken: Hvornår kommer forholdene omkring selskabslokalerne Nisa i orden ?

Borgmesteren oplyste, at kommunen er opmærksom på problemerne, og at vi er i dialog med virksomheden om dette. Der er bl.a. aftalt en uvildig støjmåling.

Resume

Byrådet godkendte den 3. november 2015 et udkast til en fælles risikobaseret dimensionering (RDB) for Østsjællands Beredskab. Beredskabsstyrelsen har godkendt udkastet.

Sagsfremstilling

Beredskab Østsjælland er etableret den 1. oktober 2015 og er ejet af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje-Taastrup og Solrød Kommuner i fællesskab.

Østsjællands Beredskab har udarbejdet en fælles RBD, som er godkendt af Beredskabsstyrelsen. Byrådene skal nu godkende den fælles RBD, som vedlægges i bilag.

RBD’en er udtryk for, at der er skabt et sammenhængende beredskabsområde, som Østsjællands Beredskab dækker i samarbejde med Falck.

Med den nye fælles RBD forventer Østsjællands Beredskab at kunne levere det samme serviceniveau som hidtil samtidig med, at der på sigt kan opnås kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster som følge af stordriftsfordele og en optimeret planlægning af beredskab på tværs af kommunegrænser.

Den nye fælles RBD betyder lukning af stationen i Solrød Kommune. Solrød Kommune har i den anledning bedt om og fået udarbejdet dokumentation for, at serviceniveauet ikke forringes i kommunen. Undersøgelsen viser, at den nye RBD fortsat kan levere den samme gode service som tidligere, og at lukningen ikke kommer til at gå ud over beredskabsniveauet.

Til orientering har Statsforvaltningen den 18. november 2015 godkendt vedtægter herunder bilag og ejerstrategi for Østsjællands Beredskab. De respektive byråd godkendte i juni og august 2015 vedtægterne for Østsjællands Beredskab. 

Interimbestyrelsen for Østsjællands Beredskab har den 17. december 2015 besluttet, at indskrive Solrød brandstation i den nye RBD. Et nyt udbud af opgaven skal senere afgøre den endelige struktur for brandstationen, vurderet ud fra responstider.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at den fremlagte RBD for Østsjællands Beredskab godkendes.

Beslutning

Tiltrådt, idet der ønskes en evaluering af beredskabet om ca. 1 år.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

Bilag

Resume

Lejerbo har den 11. november 2015 fremsendt byggeregnskab, skema C, til kommunens godkendelse. Den samlede anskaffelsessum på skema C er opgjort til 42.949.000 kr.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har den 1. april 2014 godkendt skema B-ansøgningen med en anskaffelsessum på 44.434.000, hvoraf kommunens grundkapital udgør 10% - i alt 4.443.400.

Anskaffelsessummen på skema C er 1.484.648 kr. mindre end skema B hvilket skyldes, at de samlede udgifter for byggeriet har været mindre end budgetteret i skema B. Kommunens grundkapital udgør i henhold til skema C-ansøgningen kr. 4.294.900 - en mindre udgift på 148.500 kr.

Der er afsat et beløb i skema C på 631.930,06 kr. - til omkostninger til teknisk rådgivning/1 års gennemgang, revisionshonorar, m.v. Pengene til de afsatte beløb er øremærkede til de nævnte formål og kan ikke anvendes til andre formål. De manglende arbejder og afsatte beløb skal være afsluttet og afregnet inden seks måneder efter, at byggeregnskabet er godkendt. Ved afregningen fremsendes revisionspåtegnet regnskab for de afsatte beløb.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at byggeregnskab skema C samt bilag godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Boligforeningen AAB har den 14. december 2015 fremsendt skema A til kommunens godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet indeholder 32 rækkehuse beliggende langs Ishøj Boulevard og 26 rækkehuset beliggende langs Ishøj Søvej - i alt 58 rækkehuse.

Boligerne er fordelt med 23 stk. 2-rums boliger på 58,6 m2, 23 stk. 3-rums boliger på 78,6 m2 og 12 stk. 4-rums boliger på 94,5 m2.

Alle rækkehusene opføres i ét plan. På ankomstsiden etableres et udhus og terrasse, og i forbindelse med ankomsten til hver bolig, etableres der også én parkeringsplads. Byggeriet opføres i energiklasse 2020.

Opførelsen af de nye rækkehuse blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 17. august 2015. Efter opførelsen bliver boligerne en del af AAB's eksisterende afdeling 55.

Boligerne påtænkes opført på et samlet bruttoareal på 4.290 m2. Den foreløbige husleje er beregnet til kr. 1.150,- pr. m2/år.

Den samlede anskaffelsessum er anslået til kr. 100.300.000,- inkl. moms. Kommunens grundkapital udgør 10% af anskaffelsessummen - i alt kr. 10.030.020,-.

En del af grundarealet til rækkehusene tilhører Ishøj Kommune, hvorfor det er en forudsætning for projektets gennemførelse at AAB afd. 55 køber dette areal.

Kommunens areal udgør 14.466 m2, som AAB har tilbudt at købe for kr. 12.875.000 inkl. moms.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at skema A godkendes under forudsætning af, at køber endeligt dokumenterer at have købt grunden. I forbindelse med anvisning af boligerne, har beboerne i Vejleåparken via den interne venteliste fortrinsret til boligerne, og AAB forudsætter, at det også gælder for de 25% som ellers ville kunne anvendes til boligsociale formål ved indflytningen.

Lennart Nielsen (V) kan ikke tiltræde at der bygges flere almene boliger.

Beslutning

Tiltrådt, idet de sidste 2 linjer i Økonomi- og Planudvalgets indstilling udgår, således at kommunen opretholder retten til at benytte 25 % af lejlighederne til boligsociale formål. Herudover skal der i fremtiden udarbejdes selvstændigt driftsregnskab af rækkehusene.

Byrådet godkender købsprisen på kr. 12.875.000.

Ole Beckmann (V) støtter Lennart Nielsens særindstilling fra Økonomi- og Planudvalgets møde.

Bilag

Resume

På baggrund af ønske fra Beskæftigelsesudvalget er der udarbejdet en analyse af de langtidsledige borgere fra Ishøj Kommune. Formålet med analysen er at skabe øget viden om gruppen af langtidsledige borgere.

Sagsfremstilling

Nedenstående gives en oversigt over analysens centrale fund og konklusioner:

Forsikrede ledige:

 • Lavt uddannelsesniveau
 • Stor erfaring inden for lavtlønnet/ufaglært arbejde
 • 30 % modtager arbejdsmarkedsydelse
 • 1/5 har fysiske eller psykiske lidelser
 • 25 % har sproglige udfordringer

Jobparate kontanthjælpsmodtagere:

 • Dårligt eller intet uddannelsesniveau
 • Erfaring inden for lavtlønnet/ufaglært arbejde
 • 1/4 har fysiske eller psykiske lidelser
 • Mindre omfang af andre sociale udfordringer såsom kriminalitet, misbrug og dårlig opvækst

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere:

 • Sparsom eller intet uddannelsesniveau
 • Ingen eller sporadisk erhvervserfaring
 • Overvejende kvinder og ikke-etniske danskere
 • Fysiske og psykiske lidelser i stort set alle de gennemgåede sager
 • 1/5 har dårlige sprogkundskaber
 • Statisk gruppe - rykker sig ikke

Uddannelses- og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere:

 • Intet uddannelsesnieau/afsluttet folkeskole
 • Sparsom erhvervserfaring
 • De aktivitetsparate unge har svært fysiske og psykiske lidelser
 • De uddannelsesparateunge mangler motivation og tro på egne evner
 • Manglende netværk for alle unge
 • Manglende sociale kompetencer

Analysen er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget drøftede analyse af ledighed blandt langvarige ydelsesmodtagere sender sagen til Økonomi- og Planudvalget

Artikel til inspiration er vedhæftet referatet fra Beskæftigelsesudvalget

Input fra analysen tages med i udarbejdelsen af Aktiveringsstrategi for 2016.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Beskæftigelsesudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Analysen er sendt til Jobcentret, således at analysens konklusioner indarbejdes i Aktiveringsstrategien for 2016.

Bilag

Resume

I 2015 har energiteamet på baggrund af Energihandleplan 2015 haft fokus på analyser omkring energitilstanden på havnens bygninger. På denne baggrund fremlægges i Energihandlingsplan 2016

Sagsfremstilling

I Energihandlingsplan 2016 foreslås det, at udføre energibesparende tiltag, som er rentable ift. rentabilitetsberegningen: (levetiden x besparelsen) / investering ≥ 1,33

Uddybende beskrivelse af nedenstående energibesparende tiltag fremgår af vedhæftede notat.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Energihandlingsplan 2016 gennemføres

Økonomi- og Planudvalgets indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets og Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er afsat midler i budgetår 2016, afledt af energibesparelser, på 1.191.000,- til anvendelse på nye energibesparende tiltag. Energimidlerne ligger under KMU. I budgetforliget for 2016 er yderligere afsat 200.000,- kr. til energibesparende tiltag.

I Energihandlingsplan 2016 foreslås det, at der ud af de afsatte midler, anvendes som herunder

Energitiltag

Omkostninger

Tiltag på havnen

170.000

Udebelysning

100.000

Belysning på Vibeholmskolen

150.000

Fjernaflæsning

400.000

Styring

100.000

Cirkulationsvarme

150.000

El-tracing

20.000

Energimærkning

75.000

Total

1.165.000

 

Bilag

Resume

I Ishøj Kommune er det besluttet, at der udarbejdes kvalitetsrapport for Ishøj Kommunes dagtilbud hvert andet år. Der skal udarbejdes en kvalitetsrapport for 2015.

Kvalitetsrapporten fungerer som dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af såvel status som udvikling på dagtilbudsområdet. Samtidig indgår kvalitetsrapporten som en del af det samlede tilsyn med kommunens dagtilbud.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, Ishøj Kommunes Børn og Ungepolitik og lokale indsatsområder.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. oktober 2015 at sende kvalitetsrapporten i administrativ høring i perioden fra 26. oktober - 27. november 2015. Alle dagtilbudsbestyrelser har afgivet høringssvar, som er vedhæftet dagsordenen.

Hovedparten af høringssvarene udtrykker en generel tilfredshed med udkastet til kvalitetsrapporten og tager rapporten til efterretning. Nogle dagtilbud har supplerende tilkendegivelser i forhold til enkelte forhold i kvalitetsrapporten.

I et af høringssvarene gøres der opmærksom på, at der henvises til en tabel (tabel 2: udvikling i antal åbningstimer), som ikke eksisterer i rapporten. Det er korrekt og henvisningen bliver slettet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2015 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Som en del af kvalitetsrapporten indgår den obligatoriske evaluering af de pædagogiske læreplaner. Ifølge dagtilbudslovens § 10, stk. 2 skal Byrådet, mindst hver andet år, drøfte evalueringer af de pædagogiske læreplaner og tage stilling til, om evalueringen giver anledning til yderligere handlinger.

Bilag

Resume

Den 3. december 2013 besluttede Byrådet at offentliggøre 'Handleguide ved overgreb mod børn og unge'. Handleguiden er nu revideret og fremlægges til godkendelse. Revideringen sker blandt andet på baggrund af en dialog med Videncenter for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle overgreb mod børn (SISO) under Socialstyrelsen. Handleguiden forklarer de nødvendige handlinger i overgrebssager.

Sagsfremstilling

Som beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge har administrationen udarbejdet 'Handleguide ved overgreb mod børn og unge'. Handleguiden skal bidrage til at sikre den rette indsats for børn eller unge, der har været udsat for overgreb, eller hvor der er mistanke om overgreb i form af seksuelle overgreb eller vold.

Handleguiden skal kort og præcist guide ledere og medarbejdere i dagtilbud og skoler samt trænere og ledere i klubber, hvis der er mistanke om overgreb. Handleguiden har været til gennemlæsning blandt et udsnit af ledere.

Handleguiden er en del af et samlet materiale om forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge, som er samlet i en mappe til dagtilbud og i en mappe til skoler.
Mappen fremlægges på mødet.

Handleguiden uddeles i en layoutet version på mødet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at handleguiden vedtages og offentliggøres.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Ifølge lov om social service § 19, stk. 5 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov - dog med maksimalt fire års intervaller.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt kommunen vil eje nyt materiel til de nye affaldsordninger eller om kommunen vil leje materiel af Vestforbrænding.

Sagsfremstilling

Husstandene skal fremover sortere husholdningsaffaldet i seks fraktioner; rest-/madaffald, papir/plast og glas/metal.

Hver husstand skal fremover have tre 2-kammerbeholdere til rest- og madaffald, papir og plast, glas og metal. Yderligere tilbydes hver enkelt husstand en rød miljøboks til batterier/småt elektronik og farligt affald.

Ved etageejendomme suppleres det eksisterende materiel til de nye fraktioner - madaffald, metal og plast - idet etageejendommene allerede på nuværende tidspunkt har materiel til restaffald, papir og glas.  

Kommunen kan købe og dermed eje det nye materiel med hvad deraf følger af vedligeholdelse og udskiftning af defekte beholdere. Alternativt kan kommunen leje materiellet via af Vestforbrændings fællesordning for leje og service af materiel.

Kommunen kan også indkøbe og uddele bioposer og biospande, som borgerne kan benytte til indendørssortering af madaffald i køkkenet bl.a. for at undgå plast fra almindelige affaldsposer i madaffaldet.

Kommunikation
Vestforbrænding har i samarbejde med kommunens kommunikationsafdeling udarbejdet en kommunikationsstrategi, som beskriver selve udrulningen af affaldsordningerne i husstande og etageboliger.  

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at kommunen lejer det nye materiel igennem Vestforbrændings fællesordning for leje af materiel.
at Kommunen lejer biospande og udleverer bioposer til samtlige husstande. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Den nye affaldsordning forventes at medføre udgifter på ca. 12,2 mio. kr., og der er i vedlagte bilag 3 beskrevet to finansieringsforslag.

Hvis kommunen vælger selv at købe beholderne skal renovationen investere ca. 10 mio. kr i nyt materiel og ca. 2 mio. kr. i planlægning og kommunikation. Kommunen kan også vælge at leje beholdere via Vestforbrændings fællesordning.

I begge tilfælde anslås grundgebyret at skulle stige for haveboliger i 2017 med 320 kr., og for etageboliger i 2017 med 280 kr. og yderligere 100 kr. i 2018.

Gebyrstigningerne medtages i budgetforslaget 2017.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen, miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.
Regulativ for Husholdningsaffald.

Bilag

Resume

Ishøj kommune skal vedtage et ændret regulativ for husholdningsaffald, der skal træde i kraft den 1. juni 2016. Desuden skal der vedtages et ændret regulativ for erhvervsaffald.

Sagsfremstilling

Ændringer i regulativ for husholdningsaffald er, at affaldet indsamles i 3 beholdere med 2 kamre til henholdsvis:

 • mad- og restaffald,
 •  papir- og plastaffald
 • glas- og metalemballageaffald.

Endvidere indføres indsamling af farligt affald i miljøboks fra enfamiliehuse.

Ordninger for haveaffald og storskrald fortsætter uændret, dog overgår glas- og metalemballage til husstandsindsamling.

Det anbefales at opsige kommunens særlige aftaler om tilskud til grundejerforeningerne Strandgårdsparken og Strandlunden om driften af deres affaldspladser, således at de sidestilles med kommunens øvrige grundejerforeninger, som ikke modtager tilskud til deres ordninger.

I regulativ for erhvervsaffald ændres bestemmelser i ordningen for kommunale virksomheder og institutioner, således at de nugældende indsamlingsordninger fortsætter, indtil det evt. besluttes at indføre nye ordninger.

Regulativerne skal sendes i høring i 4 uger, hvorefter de atter fremlægges til endelig vedtagelse.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, 
at forslag til regulativ for husholdningsaffald og forslag til regulativ erhvervsaffald og sendes høring i 4 uger fra den 6. januar 2016 og
at tilskud til Strandgårdsparkens og Strandlundens affaldspladser ophører.

Ole Wedel-Brandt (Ø) undlod at tage stilling, til at tilskud til Strandgårdsparken og Strandlundens affaldspladser ophører.
Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Ole Wedel-Brandt (Ø) kan ikke tiltræde, at tilskuddet til Strandlundens og Strandgårdsparkens egne affaldspladser fjernes.

Økonomi

Den samlede gebyrfastlæggelse sker i forbindelse med budget 2017.  

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at vedtage at sende miljøvurdering af forslag til loklaplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer som lokalplanen medfører. Miljøvurderingen bygger på en afgrænsningsrapport, som har været sendt i høring hos berørte myndigheder som i dette tilfælde var Ishøj Kommunes miljøafdeling samt Kroppedal Museum. De indkomne høringssvar giver udelukkende anledning til en mindre præcisering i miljøvurderingen. I det videre arbejde er følgende seks miljøfaktorer blevet udpeget som de der kan berøres væsentligt af lokalplanen:

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna, Befolkningen, Jord/arealanvendelse, Vand, Klimatiske faktorer, Landskab.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres træbeplantning langs veje samt grøfter til opsamling og afledning af regnvand inden for lokalplanområdet. Forslaget giver dermed mulighed for at give området et grønt præg og mulighed for en begrænset forbedring af biodiversiteten i området.

Befolkningen: Lokalplanens mulighed for etablering af beplantning kan tilføre grønne elementer til erhvervsområdet og forskønne områdets karakter. Yderligere vil etablering af en stiforbindelse forbinde naturstien Strandparken-Hedeland nord for området til et kommende skovområde syd for Winthersminde Erhvervsområde. Det kan øge områdets rekreative potentiale.

Jord/arealanvendelse: Lokalplanen vurderes ikke at medføre væsentlig indvirkning på arealanvendelsen, fordi de største ændringer i forbindelse med arealanvendelsen er sket, da kommuneplan 2014 fastlagde anvendelsen som erhvervsområde.

Vand: Lokalplanen vurderes ikke at medføre aktiviteter, der kan forårsage risiko for forurening af grundvandet.

Klimatiske faktorer: Lokalplanen vurderes ikke at medføre aktiviteter, der kan forårsage risiko for forurening af grundvandet.

Landskab: Lokalplanområdet er udlagt som erhvervsområde med en bygningshøjde i op til 20 meter, hvilket ændrer den landskabelige oplevelse fra det nuværende landsbrugsområde. Etablering af lyskunst kan også påvirke den landskabelige oplevelse men vurderes ikke at medføre væsentlige indvirkninger på landskabet.

Arkæologisk kulturarv: Lokalplanområdet er ikke udpeget som et areal med kulturhistoriske interesser, men gennemgår pt. en arkæologisk forundersøgelse, hvor væsentlige fund registreres og bevares.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at sende Miljøvurderingen i høring i 8 uger fra 6. januar til 2. marts 2016 samtidig med lokalplanforslag 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Miljøvurderingen er udarbejdet i henhold til "Lov om Miljøvurdering af planer og programmer".

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at vedtage at sende forslag Kommuneplantillæg nr 2, der er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd, i høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune fik med Fingerplan 2013 lov til at inddrage et større areal til byudvikling, da arealet i forbindelse med etableringen af Ringsted-København jernbanen blev klemt inde mellem denne og motorring 4. Et bufferareal langs motorvejen og jernbanen blev i Fingerplanen ikke taget ud af den grønne kile. For at rette op på dette har Naturstyrelsen udarbejdet et teknisk brev, der redegør for fejlen og som muliggør at Ishøj Kommune kan se bort fra den grønne kile i bufferarealet. Ændringen vil blive indarbejdet i statens revision af Fingerplan 13. Ændringen er ikke indarbejdet i Kommuneplan 14 på grund af tidspunktet for modtagelsen af brevet fra Naturstyrelsen, og skal derfor indarbejdes via et kommuneplantillæg, således at kommuneplanen er i overensstemmelse med Naturstyrelsens bemærkninger og lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd er i overensstemmelse med kommuneplan 14 i forhold til afgrænsningen af de grønne kiler.

Kommuneplantillæg nr. 2 er derfor udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd, for at muliggøre, at området kan anvendes til transport- og logistikvirksomheder.

Kommuneplantillægget omhandler ændringen af den grønne kiles afgrænsning

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sende Kommuneplantillæg nr.2 i høring i 8 uger sammen med lokalplanforslag 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Planloven § 11

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd i offentlig høring i minimum 8 uger, samtidig med at en miljøvurdering af lokalplan 1.74 og kommuneplantillæg nr 2 offentliggøres med en høring på 8 uger.

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at udvikle et erhvervsområde på et landbrugsareal op imod Motorring 4 og Ishøj Stationsvej. Det sker på baggrund af, at Fingerplan 2013 udtager arealet som grøn kile på grund af den kommende højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Banen afskærer området fra den grønne kile ved krydsning af Motorring 4 ved Brentedalen mod nord og ved Ishøj Stationsvej/Vejleåvej mod syd. Arealet ligger ideelt placeret for transport- og distributionserhverv ved afkørslen til Motorring 4 og tæt på E20 og E47.

Winthersminde Erhvervsområde får et areal på cirka 240.000 m2, som udvikles i to etaper, hvoraf denne lokalplan omfatter etape 1, Winthersminde Erhvervsområde Syd med et areal på cirka 187.000 m2.

Lokalplanens formål er at skabe mulighed for at anvende området til transport- og distributionserhverv samt produktionserhverv med stort transportbehov samt administration og servicefunktioner, der knytter sig til de enkelte virksomheder. Samtidig giver lokalplanen mulighed for at opføre fastfoodrestaurant, cafeteria og tankstation i en mindre del af området ud mod Ishøj Stationsvej.

Det er lokalplanens mål, at Winthersminde Erhvervsområde Syd kommer til at fremstå med et sammenhængende udtryk. Det betyder, at lokalplanen indeholder principper for bebyggelse, belysning, beplantning, veje, klima og skiltning. Notat med eksempler på principper og krav vedhæftes.

Der er vedhæftet et rettelsesbilag i forhold til, at Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har meddelt, at der vil blive givet dispensation fra transportkorridoren ud mod jernbanen.

Transportkorridoren er derfor taget ud af lokalplanen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd sendes i offentlig høring i perioden 6. januar - 2. marts 2016.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Lokalplanen muliggør at kommunen etablerer og vedligeholder,

 • kunstbelysning langs Motorring 4 (af beplantningen)
 • beplantning langs Motorring 4 og Ishøj Stationsvej
 • byggemodning af vej frem til skel inklusiv beplantning og belysning.

Udgiften dækkes af de kommende salgsindtægter, og finansieres midlertidigt ved udlæg fra kassebeholdningen.

Lovgrundlag

Planloven § 13 og 15

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har fået et tilskud på kr. 620.000 til busfremkommelighed for buslinje 400S.

Sagsfremstilling

Park- og Vejcenter søgte i foråret 2015 om tilskud til "fremkommelighed der batter" for linje 400S. Kravet til medfinansiering var min. 50 %. Såfremt der opnåedes tilsagn, skulle der efterfølgende tages stilling til midler til medfinansiering.

Trafikstyrelsen har i august 2015 givet tilsagn om støtte på ca. 7 mio. kr. fra fremkommelighedspuljen, hvilket betyder at hele projektet "fremkommelighed der batter" kan gennemføres uden medfinansiering. Cowi, som har udarbejdet rapporten, har skønnet at anlægsøkonomien for Ishøjdelen udgør ca. kr. 620.000 inkl. projektering og uforudsete udgifter (25 %).

Ud over omlægning af linje 400S mellem Ishøj Station og Ishøj Stationsvej/Ishøj Boulevard, omhandler Ishøjdelen overvejende om samordning af signalanlæg.

Tilskudsmidlerne må ikke anvendes til drift af eksisterende signalanlæg, hvilket betyder at Park- og Vejcenter reserverer kr. 150.000 på driftsbudgettet i 2016 til udskiftning af to styreapparater.

Omlægning af linje 400S er planlagt udført ved køreplanskift 14. december 2015 og får ingen betydning for den øvrige trafik i området. Øvrige anlægsarbejder forventes udført i 1. kvartal 2016.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at projektet gennemføres.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges, således at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. 620.000 (overføres til budget 2016) samt, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 620.000 i 2016, der finansieres af tilskuddet.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Anlægsøkonomi (ekskl. moms):
Tilskud: kr. 620.000 inkl. projektudvikling og uforudsete udgifter.
Udskiftning af styreapparater: kr. 150.000

Bilag

Resume

Ansøgning fra transportfirmaet Kim Johansen Transport Group i Greve om udvidelse af forsøg med modulvogntog på Vejleåvej

Sagsfremstilling

Transportfirmaet Kim Johansen Transport Group i Greve har den 12. november 2015 fremsendt en ansøgning om kørsel med modulvogntog på Vejleåvej (Bilag A). Virksomheden ønsker at tilslutte sig det eksisterende vejnet for modulvogntog i Ishøj Kommune (Bilag B).

Den ansøgte strækning på Vejleåvej er cirka 500 meter lang, og fremgår af Bilag C.

Ansøgningen behandles efter virksomhedsordningen for modulvogntog, og Park- og Vejcenteret ansøger i samarbejde med virksomheden efter de nødvendige tilladelser fra Vejdirektoratet og Politiet.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen skal projektet gennemgås af en uafhængig trafiksikkerhedsrevisor, som skal sikre at trafiksikkerheden ikke forringes.

Nærmeste alternativ til at tilslutte sig modulvogntogsnettet i Ishøj Kommune, er at ansøger benytter Vejleåvej og Kildebrøndevej til motorvejsafkørsel 27, Greve Nord. Dette medfører cirka 1,3  km længere rute for ansøger, og udgifter til ombygning af en rundkørsel i Greve Kommune, og en ombygning af krydsene ved motorvejsramperne.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at det ansøgte imødekommes under forudsætning af, at ansøger afholder udgifter forbundet med ansøgning og eventuelle ændringer af Vejleåvej. Park- og Vejcenteret ansøger om de nødvendige tilladelser fra Vejdirektoratet og Politiet.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Ansøger afholder udgifter forbundet med ansøgningen, og eventuelle udgifter til ændringer af Vejleåvej. Ishøj Kommune afholder alle ekstra driftsudgifter til ekstra slid og skader på vejen, som følge af kørsel med modulvogntog.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bilag

Resume

Park- og Vejcenter har udarbejdet forslag til opgradering af stisystemer med og uden belysning.

Sagsfremstilling

Af budgetforlig 2015 fremgår det under punkt 14, at det frem mod 2016 og 2017 skal undersøges om kommunens stisystemer skal opgraderes evt. med bedre belysning og belægninger til f.eks. supercykelsti.

I 2016 og 2017 er der afsat kr. 500.000 i investeringsoversigten.

Vejdirektoratet udfører hvert 3. år hovedeftersyn af asfaltbelægninger på alle kommunale stier. For at sikre den nuværende vejkapital afsættes der allerede i investeringsoversigten kr. 250.000 til renovering af asfaltbelagte stier.

På denne baggrund har Park- og Vejcenter valgt at undersøge behovet for opgradering af grusstier til asfaltbelagte stier. Derudover undersøges det om der er kommunale stier der mangler belysning.

Udtræk fra stifortegnelsen viser at der er anlagt ca. 17 km grusbelagte stier i varierende bredde og fremgår af kortbilaget med rød og grøn. Notat med strækninger der foreslås opgraderet vedhæftes. Af oversigtsskemaet fremgår forslag til opgradering, anlægsinvestering og årlige driftsomkostninger. Strækninger som opgraderes med belysning vil indgå i snerydningen.

En gennemgang af manglende belysning på de kommunale stier, viser at det udelukkende drejer sig om grusbelagte stier.

Park- og Vejcenter ansøger om at få kr. 500.000 i investeringsoversigten i 2016 frigivet til opgradering af Skelstien eksklusive belysning i 2016.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at kr. 500.000 i investeringsoversigten i 2016 frigives til opgradering af Skelstien eksklusive belysning i 2016.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Økonomi fremgår af vedlagt bilag, og beløb er angivet ekskl. moms.

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

I denne sag orienteres om udtrædelser af skolebestyrelsen på Strandgårdskolen og om suppleringsvalg som er afholdt den 18. november 2015.

Sagsfremstilling

Følgende forældrerepræsentanter har meddelt, at de udtræder af skolebestyrelsen på Strandgårdskolen:

 • Michael Blaabjerg
 • Leslaw Stanislaw Matuszek
 • Waqar Ahmed
 • Iftikhar Ahmed
 • Marie Bremsø

Jf. Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen §4, stk.1, kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten skriftligt har meddelt Byrådet om udtræden, og har modtaget en bekræftelse på udtrædelsen fra Byrådet.

Der har været afholdt suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Strandgårdskolen den 18. november 2015 hvor følgende forældrevalgte repræsentanter er valgt som medlem af skolebestyrelsen:

 • Christian Stochholm Normand
 • Tanja Mikkelsen
 • Sigursteinn Halldórsson
 • Mia Rytter
 • Özlem Güngör
 • Kim Bo Lund Hansen

Følgende er forældrevalgt suppleant i skolebestyrelsen:

 • Camilla Holm Chemnitz

Valget er gennemført som et fredsvalg.

Indstilling

Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Anlægsloven for Hovedstadens Letbane har været til høring indtil den 23. november 2015, og der er bl.a. indkommet høringssvar fra en række forsyningsselskaber.

Lovforslaget forventes fremlagt til første behandling i Folketinget den 13. januar 2016, og forventes vedtaget til april 2016.

Sagsfremstilling

Af høringssvarene fra forsyningsselskaberne fremgår, at omlægning af ledninger i jord, først kan iværksættes, når den endelige beslutning om letbanens etablering er truffet af Folketinget og Hovedstadens Letbanes ejerkreds. Notat af 16/11-2015 vedhæftes.

Den oprindelige tidsplan havde forudsat, at omlægningen af ledningerne kunne pågå samtidigt med letbanens projektering.

Transportministeriet har valgt at ændre tidsplanen, hvilket medfører, at det af anlægsloven kommer til at fremgå, at Hovedstadens letbane vil kunne tages i brug 2023/2024.

Borgmestrene i ejerkommunerne har tiltrådt, at vedhæftede ”udkast til kommunalt brev” indsendes til Transportministeriet. Her ønskes en supplering til anlægsloven om, at der i det videre arbejde med letbaneprojektet vil blive arbejdet for at nedbringe forlængelsen af tidsplanen, således at letbanen så vidt muligt kan åbne senest i 2023.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Direktionscenter Økonomi (DCØ) har i overensstemmelse med Økonomiregulativet (godkendt 4. februar 2014) gennemført servicebesøg/controlling på en række driftssteder. Det drejer sig om:

Vibeholmskolen og sfo. den 18. november 2015

Bredekærgård, den 24. november 2015

Park og Vej, den 26. november 2015

Strandgårdskolen og sfo - Gruppeordningen og sfo den 27. november 2015

Børnehuset Elverhøj, den 30. november 2015

Servicebesøg/controlling har vist, at de kontrollerede områder på alle fem driftssteder bliver håndteret betryggende, dog på enkelte områder bør budget og konteringspraksis i samarbejde med driftssted og DCØ konsulenten gennemgås.

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets beslutning er besøgene ikke alene tænkt som en egentlig kontrol, men tillige som et servicebesøg, hvor dialogen mellem DCØ og organisationen er i højsæde. Dette med henblik på at tilføre organisationen øget værdi. DCØ vil med sit brede organisationskendskab og solide kendskab til systemer mv. kunne bidrage til et bredere perspektiv på de økonomiske opgaver, som det decentrale niveau udfører. Det kan fx være ved at have blik for særlige tekniske eller styringsmæssige udfordringer på driftsstederne, samt at indgå i dialog om konkrete spørgsmål til anvendelse af KMD Opus (økonomisystemet) mv.  

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at rapporten vedrørende servicebesøg/controlling for 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget består ud over repræsentanter for Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten af medlemmer, som repræsenterer henholdsvis uddannelsesområdet (CPH West), arbejdstagersiden (LO) arbejdsgiversiden (DA) Ishøjs erhvervsforening (Ole Noren)  samt socialmedicinsk enhed (Frederiksberg Hospital). Beskæftigelsesudvalget mødes fire gange årligt.

Der er fremlagt ønske om, at ovenstående udefrakommende medlemmer pr. 1. januar 2015 vil modtage diæter for deres deltagelse i møderne i Beskæftigelsesudvalget, og befordringsgodtgørelse til og fra møder, der afregnes efter statens takst. Diæterne vil blive udbetalt efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse og Ishøj Kommunes diætregulativ.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at udbetaling af diæter og befordringsgodtgørelse sker pr. 1. januar 2015.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Jævnfør Ishøj Kommunes diætregulativ udgør diæter for deltagelse i møder 405 kr. pr påbegyndt 4 timer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på fremtidens plejeboligbehov i Ishøj Kommune. Kommissoriet for denne gruppe blev godkendt på Økonomi- og Planudvalgets sidste møde. I forbindelse med arbejdsgruppens arbejde er planlagt et besøg til demenslandsbyen 'De Hogeweyk' i Amsterdam. Budgettet til denne studietur er sat til kr. 50.000, der dækker over udgifter til fly, overnatning, besøg i demenslandsbyen, transport samt bespisning for de 9 medlemmer af arbejdsgruppen, der deltager i besøget.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget godkender, at studieturen gennemføres med finansiering af Økonomi- og Planudvalgets pulje (2016), der herefter udgør kr. 5.575.700.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Finansiering af studieturen foreslås taget fra Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Sagsfremstilling

På baggrund af merforbrug på sygedagpengeområdet i 2015 har Vallensbæk Jobcenter udarbejdet en handleplan for området. Handleplanen skal således være med til at nedbringe antallet af sygedagpengesager og opnå budgetoverholdelse i 2016.

Jobcenterchef René Mikkelsen orienterede om handleplanen på møde i Beskæftigelsesudvalget d. 25. november 2015. Bl.a. vil Vallensbæk Jobcenter intensivere den tidlige indsats for at forebygge langvarige ydelsesforløb på sygedagpenge, ligesom der fremadrettet vil blive anvendt nøgletal i den løbende dialog mellem Ishøj og Vallensbæk. Nøgletallene giver således et bedre billede af udviklingen her og nu, hvilket styrker muligheden for at kunne handle politisk på området.

Handleplan er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager status på sygedagpengeområdet til efterretning, og sender sagen til Økonomi- og Planudvalget.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at indstilling fra Beskæftigelsesudvalget følges.

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen har været fremlagt for Beskæftigelsesudvalget. Der fremlægges således en rapport for Ishøj Kommune samt en rapport, der behandler Jobcenteret som helhed (Ishøj og Vallensbæk)

Sagsfremstilling

Resultatrevision opgøres een gang om året, og har til formål at skabe overblik over de resultater, der er opnået af beskæftigelsesindsatsen.

Resultatrevision for Ishøj Kommune indeholder:

 • Besparelsespotentiale
 • Udvikling i forsørgelsesgrupper
 • Status på Jobcenterets mål i Beskæftigelsesplan 2014
 • Tendenser - den seneste udvikling i 2015

Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk indeholder:

 • Udvikling i forsørgelsesgrupper
 • Status på Jobcenterets mål i Beskæftigelsesplan 2014
 • Tendenser - den seneste udvikling i 2015

Resultatrevision for Ishøj Kommune og resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk er vedhæftet.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager Resultatrevision 2014 til efterretning, og sender sagen til Økonomi og Planudvalget.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Beskæftigelsesudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag