Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 5. januar 2021 kl. 16:30

Virtuelt møde - ingen offentlig adgang. Mødet optages og udsendes dagen efter mødet.

Resume

Statsministeren har på et pressemøde tirsdag den 29. december 2020 kl. 19.00 meddelt, at de gældende Corona restriktioner forlænges to uger frem til og med den 17. januar 2021. Det betyder bl.a., at skolerne holder lukket til og med den 17. januar, og at eleverne skal modtage fjernundervisning af deres lærere.


Der skal tilbydes nødpasning til elever i 0. – 4. klasse. Reglerne vedr. nødpasning er reguleret i bekendtgørelse af 30. december 2020 samt Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer herom.


Der er i bekendtgørelsen opstillet kriterier for, hvem der kan modtage nødpasning, samt hvilke grupper kommunen skal prioritere nødpasning til, såfremt der er kapacitetsproblemer.

Sagsfremstilling

Det fremgår af de udmeldte retningslinjer vedr. nødpasning, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte rammerne for nødpasningen, herunder kriterier for udvælgelse af børn og unge, der tilbydes nødpasning i skole og sfo. Det fremgår af retningslinjerne, at kriterierne skal omfatte:

  1. Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1. – 4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende, og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
  2. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet forhold i hjemmet.

Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte barnets trivsel og tryghed.


Det fremgår også af retningslinjerne, at hvis man på grund af personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal man prioritere børn og unge omfattet af punkt 2 i ovenstående, og børn under 10 år, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder.


Det er ved en formandsbeslutning for Børne- og Undervisningsudvalget den 2. januar besluttet at iværksætte nødpasningen efter de kriterier, som er udmeldt via bekendtgørelsen af 30. december 2020 samt Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer herom. Tillige hermed er det besluttet, at en eventuel prioritering af kapacitet for nødpasningen vil følge de prioriteringer, som fremgår af samme bekendtgørelse.


Der er truffet en formandsbeslutning, da kriterierne skal tages i brug allerede fra 4. januar.


Nødpasning i SFO kræver, at barnet er indskrevet i SFO. Nødpasning søges på barnets skole via Aula. Alle forældre, der har børn på Ishøj Kommunes skoler, har modtaget brev herom på Aula.


Dagtilbuddene er ikke omfattet af nedlukningen, og modtager således børn som vanligt. Dog er der til de gældende Coronaretningslinjer for dagtilbud den 30. december 2020 tilføjet en opfordring til, at forældre, der har mulighed for det, kan overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode. Det kan fx være forældre, der selv er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra. Administrationen vil i den kommende uge skrive et brev til forældre i dagtilbud herom.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2300 af 30. december 2020: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af COVID-19.
Retningslinjer for dagtilbud på Børne- og Undervisningsministeriets område ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19, af 30. december 2020.

Indstilling

Forslag til beslutning:


Byrådet tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Region Hovedstaden ønsker at etablere et covid-19 vaccinationscenter i Ishøj Idræts- og Fritidscenter.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune er, sammen med de øvrige kommuner på vestegnen, blevet kontaktet af Region Hovedstaden den 3. januar, med en forespørgsel om egnede faciliteter til etablering af et vaccinationscenter. Vaccinationscenteret forventes at skulle fungere frem til 1. juli 2021. I Ishøj Kommunes Sundhedsberedskabsplan er Ishøj Idræts- og Fritidscenter udpeget som egnet vaccinationscenter i kommunen. Sundhedsberedskabsplanen er vedtaget af Ishøj Byråd den 26. juni 2018. Der er derfor tidligere taget stilling til, at idrætcentret er egnet til etablering af vaccinationsfaciliteter, da der er god plads, gode parkeringsforhold og nem adgang til offentlig transport. Kommunaldirektøren sendte på den baggrund en foreløbig interessetilkendegivelse til regionen.


Region Hovedstaden har den 4. januar besigtiget lokalerne i idrætscentret, og finder lokationen egnet til etablering af et covid-19 vaccinationscenter.

Region Hovedstaden forventer, at der skal vaccineres omkring 6.000 borgere på daglig basis i idrætscentret. Der kan blive behov for at skalere op og etablere endnu flere vaccinationspladser.


Det er forventningen, at der skal bygges 30 vaccinationsbåse samt observationslokale, hvor der løbende kan sidde 110-150 borgere, der skal observeres efter endt vaccination. Borgerne skal observeres i ca. 20 min. efter vaccination for allergisk reaktion.

Der skal endvidere etableres personale- og omklædningsrum for i alt ca. 100 personaler. Det forventes, at vaccinationscenteret vil blive bemandet af ca. 40-45 medarbejdere ad gangen. Der er behov for bade- og omklædningsfaciliteter, møde- og personalerum til dette personale.

Endeligt er der brug for ca. 500 parkeringspladser.


Der er i dag 154 parkeringspladser i tilknytning til idrætscentret, og der kan etableres yderligere 40 parkeringspladser til personalet, herunder ambulance- og lægebiler i gården. Derudover er der mulighed for at etablere parkeringspladser på en grusbane i tilknytning til idrætscenteret.


Etableringen af vaccinationscenteret forventes at kunne være færdig senest den 20. januar. Det forventes, at vaccinationer af borgere kan påbegyndes umiddelbart derefter. Vaccinationscenteret vil være åbent dagligt i tidsrummet kl. 7-22. Etablering af et vaccinationscenter forventes at påvirke brugere af idrætscentret. Det betyder bl.a., at der i et vist omfang kommer aflysninger og flytning af aktiviteter i idrætscenteret. Regionen forventer at bruge hal 1 til vaccinationer og bevægelsessalen til at observere borgerne efter endt vaccination. Regionen får muligvis også behov for hal 3, såfremt der bliver mulighed for at skalere op i antallet af vaccinationer. Området på 1. sal over foyeren vil regionen benytte til personalet. De områder, der ikke benyttes af regionen, vil der stadigvæk være mulighed for at bruge til normale aktiviteter.


Center for Kultur og Fritid vil hurtigst muligt udarbejde plan for, hvordan flest mulige af idrætscentrets aktiviteter kan gennemføres, når Covid 19 - restriktionerne løftes. De berørte brugere vil blive kontaktet og inddraget.

Etableringen af et vaccinationscenter vil desuden betyde mere trafik i området, herunder parkering i området omkring idrætscenteret.

Lovgrundlag

Ifølge Sundhedslovens bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet § 10 skal kommunen bistå regionen ved etablering af massevaccination.

Økonomi

Ishøj Kommune forventer at etablering og drift af vaccinationscenteret bliver omkostningsneutralt for kommunen, og således også at eventuelle skader og slitager bliver udbedret af regionen efter endt ophold i idrætscenteret. Det forventes også, at eventuelt lejetab dækkes således, at Ishøj Kommune ikke lider tab i perioden. Det skal afklares, om det bliver muligt at drive caféen i perioden, således at regionens medarbejdere og evt. borgere kan købe mad og drikkevarer i det omfang, som covid-19 restriktionerne tillader det.

Indstilling

Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at indgå samarbejdsaftale/kontrakt med Region Hovedstaden omkring etablering af et covid-19 vaccinationscenter på Ishøj Idræts- og Fritidscenter.

Beslutning

Tiltrådt.