Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 5. april 2022 kl. 16:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj - det åbne møde begynder kl. 19.00

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Samarbejdsaftale tiltrædes.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at borgmesteren bemyndiges til at forhandle køb mv.

Resume

Gammel Ishøjgård - hovedbygningen og tilhørende ca. 2.500 kvm. jord er tidligere besluttet afhændet efter reglerne om offentligt udbud.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 3. november (sag nr. 244) og den 3. december 2020 (sag nr. 276) blev det besluttet, at selve hovedbygningen samt omkringliggende ca. 2.500 kvm. jord skulle afhændes ved et offentligt udbud, men dog med et økonomisk udbytte begrænset til omkring kr. 700.000.


I den mellemliggende periode har der været gennemført evalueringer af hhv. bygning og areal med henblik på tanker om et fremtidigt brug. Det er vurderet, at der ikke på den korte bane, vil være et kommunalt behov, som kan blive opfyldt i den meget slidte bygning.


Det begrænsede økonomiske udbytte skal bl.a. ses i lyset af, at der skal sikres en vis skærmende afstand til naboen og derfor med et begrænset jordareal til salg. Samtidig skal der vises hensyn overfor en ældre beplantning på grunden (herunder særligt en hængebøg fra 1914), der i et stort omfang skal bibeholdes. De nuværende bygninger er i dårlig stand, og kan ikke umiddelbart anbefales renoveret.


Naboen er den kommunale familieinstitution (Ishøjgård), der har behov for et vist råderum. Det kan på længere sigt være en mulighed, at grunden tages i brug i kommunalt regi fremfor et salg med et meget begrænset udbytte.

Det kan evt. planlægges at åbne området som et grønt og offentligt rekreativt fristed efter dialog med naboer og landsbyen.


Betingelser for det offentlige udbud er tidligere udarbejdet, jævnfør bilag.


Set i lyset af situationen med et meget begrænset økonomisk udbytte ved et salg, samt de ovenfor nævnte forhold, kan det overvejes, om det er det rette tidspunkt for et salg.


Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at salgsbestræbelserne på Gl. Ishøjgård sættes på standby, og den ellers budgetterede salgsindtægt reguleres efter det gældende regelsæt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Beslutning

Ilse Hededal - Gildbrovej - fjernelse af badekar i enkelte lejemål.


Borgmesteren undersøger sagen, og vender tilbage med et skriftligt svar.


Kjeld Bertram og Connie Bjørn Nissen stillede spørgsmål om overholdelse af lovgivningen ift. BPA-ordningen.


Borgmesteren svarede på spørgsmålene:

Det er Ishøj Kommunes opfattelse, at vores kvalitetsstandarder overholder loven. Sagen er sendt til vurdering hos ministeren på området. Såfremt ministeriet vuderer noget andet, vil Ishøj Kommune naturligvis rette ind.

Bilag

Resume

Borgerrådgiverens årsberetning for 2020 og 2021 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Årsagen til at beretningsperioden i denne årsberetning er to år skyldes primært et forøget ressourcetræk i borgerrådgiverfunktionen i Hvidovre Kommune.

Borgerrådgiveren har derfor i begge kommuner i 2021 valgt at prioritere kerneopgaven med dialog med borgere og afdelinger om løsning og læring af de konkrete borgersager. Det har samtidig betydet, at administrative opgaver som produktion af årsberetning har været udskudt. Direktionen er orienteret om denne udvikling og prioritering i den administrative midtvejsstatus for 2021.


Funktionen er tilført nye opgaver i relation til Whistleblowerordning i begge kommuner uden tilførsel af ressourcer.

Etablering af Ishøj Kommunes nye hjemmeside er en mulighed for at sætte fokus på bedre borgerinformation og borgerservice.

Borgerrådgiveren gjorde i årsberetning for 2019 opmærksom på, at der var misvisende og forældet vejledning på kommunens centrale side om sagsbehandling. Der var heller ikke adgang til en oversigt over kommunens sagsbehandlingstider på de enkelte områder via en enkel søgefunktion på ordet ”sagsbehandlingstid”, se evt. vedhæftede link: https://ishoj.dk/om/fakta-om-ishoj-kommune/kommunens-sagsbehandling/

Kommunikationsafdelingen har efterfølgende, på kommunens hjemmeside, oprettet en side med generel information om kommunens sagsbehandling, herunder tidsfrister, forløb, klagemulighed og god forvaltningsskik.

Borgerrådgiveren har i en tidligere årsberetning anbefalet et øget fokus på procesorientering i ansøgningssager. Tematikken ses fortsat ved henvendelser til borgerrådgiverfunktionen. Det er borgerrådgiverens vurdering, at borgernes tillid og samarbejde med kommunen bliver belastet som følge af manglende forventningsafstemning og orientering om proces og tidshorisont.


Borgerrådgiverens har 3 anbefalinger på baggrund af årsberetningen:


 1. At byrådet vurderer hvorvidt den nuværende ordning med delt borgerrådgiverfunktion skal fortsætte samt vurderer ressourcebehovet i borgerrådgiverfunktionen.
 2. At sagsgange og sagsbehandling på området gennemgås og beskrives.
 3. At den centrale side om sagsbehandling i Ishøj Kommune gennemgås og ajourføres. Det anbefales videre, at de enkelte centres sagsbehandlingstider og kvalitetsstandarder kan fremsøges samlet på enkel vis. Dette kunne for eksempel ske ved, at der fra den centrale side om sagsbehandling er mulighed for at klikke sig videre til de enkelte centres sagsbehandlingstider og kvalitetsstandarder mv.

Lovgrundlag

Borgerrådgiverens afrapporteringer til byrådet sker indenfor rammerne af vedtægten for funktionen, som er udarbejdet i medfør af lov om kommunernes styrelse § 65e og styrelsesvedtægtens § 18.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Årsberetningen for 2020 og 2021 med anbefalinger godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Hjælp til at håndtere flygtningestrømmen i Trzebinia, Polen (Ishøj Kommunes venskabsby).

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget et brev fra borgmesteren i Trzebinia, som indeholder en appel om hjælp til at håndtere flygtningestrømmen fra Ukraine i Trzebinia. Konkret spørger de til et samarbejde om at yde humanitær hjælp til flygtninge fra Ukraine, samt om vi kan modtage nogle flygtninge og hjælpe med transport af dem herop.

Fordeling af flygtninge sker via Udlændingestyrelsen. Ishøj Kommune er en såkaldt nul-kommune, men Økonomi- og Planudvalget har på deres møde den 28. marts besluttet at meddele Udlændingestyrelsen, at Ishøj Kommune kan modtage op til 20 Ukrainske flygtninge. Fordelingen af disse flygtninge vil også ske via Udlændingestyrelsen.

Lovgrundlag

Særlov L 145 om personer fordrevet fra Ukraine.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Byrådet vedtager, at borgmesteren tager kontatk til Trzebinia og meddeler, at vi ikke kan hjælpe med at modtage flytgninge udenom det etablerede system. Endvidere afsøges det, hvad der kan være af konkrete hjælpebehov for flytgninge i Trzebinia med henblik på en vurdering af, om vi kan være behjælpelige med en form for nødhjælp.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Sengül Deniz (L) har den 28. marts 2022 meddelt kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen, at hun er sygemeldt i 3 måneder. 1. suppleant Steen Skovhus (L) indkaldes til Ishøj Byråd i Sengül Deniz' sygeperiode.


Valgruppen L og M skal samtidig udpege til nedenstående poster i Sengül Deniz sygeperiode:


Udvalg:


Valgt som medlem:

Parti:

Økonomi- og Planudvalget - medlem


Steen Skovhus

L

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - medlem

Steen Skovhus


LValgt som stedfortræder:

Parti:

Folkeoplysningsudvalget - stedfortræder


Steen Skovhus

L

Handicaprådet - stedfortræder


Steen Skovhus

LIndstilling

Tiltrådt, idet Steen Skovhus (L) udpeges til de nævnte poster i Sengül Deniz sygeperiode.

Beslutning

Valgruppen udpeger Steen Skovhus til

Resume

Formand for børn og unge-udvalget Jeannette Merklin (A) har sygeorlov frem til den 31. juli 2022. I hendes fravær udpeges et nyt medlem til børn og unge-udvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget består af to medlemmer, der vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. Der udpeges tillige en stedfortræder for hvert medlem, som indkaldes til at give møde ved medlemmets forfald. Stedfortræderne for de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen, vælges af de grupper i kommunalbestyrelsen, der har udpeget medlemmerne.

Udvalget består endvidere af en byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen samt to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Familieretshuset. Møderne afholdes i dagtimerne og kan i akutte sager indkaldes med relativ kort varsel.

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, som er valgt af kommunalbestyrelsen. Der vil efter udpegningen af Byrådets repræsentant blive en ny konstituering i børn- og unge-udvalget, der vil være gældende frem til den 31. juli 2022. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, skal være tilgængelig på telefon døgnet rundt ved behov for en foreløbig afgørelse, jf. § 75 i lov om social service.

På byrådsmødet den 9. december blev følgende valgt som byrådets repræsentanter i børn og unge-udvalget.

Valgt som medlemmer:

Parti:

1. Fmd. Jeannette Merklin

A

2. Næstfmd. Ole Wedel-Brandt

Ø


Valgt som personlige stedfortrædere:

Parti:

1. Henrik Olsen

A

2. Thomas Hjorth Rasmussen

A


Udvalget træffer afgørelser i sager om anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældrenes samtykke, jf. § 74 i lov om social service og godkender indstilling til adoption uden samtykke, jf. § 68e i lov om social service.

Udvalget træffer endvidere afgørelser i sager om overvåget samvær, afbrydelse af samvær, undersøgelser af børn uden samtykke, ændring af anbringelsessted, tilbageholdelse af et barn eller ung på anbringelsesstedet o.a., jf. § 74 i lov om social service.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 453 af 10. juni 1997 §§ 18-21 og bekendtgørelse nr. 727 af 10. juli 2019 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene. Der er imidlertid uregulerede områder i lovgivningen i forhold til sygemelding hos formanden og næstformanden for udvalget, hvorfor Social- og Ældreministeriet har oplyst, at der må ske en udfyldende fortolkning i overensstemmelse med de almindelige regler på området, som i dette tilfælde er den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv.

Indstilling

Byrådet udpeger en repræsentant til børn og unge-udvalget i perioden fra 6. april til 31. juli 2022, således at der for Byrådet er udpeget to medlemmer og to personlige stedfortrædere.

Beslutning

Tiltrådt, idet Bayram Yüksel (A) udpeges som repræsentant til børn og ungeudvalget.

Bilag

Resume

Afviklingen af Folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet onsdag den 1. juni 2022.

Sagsfremstilling

Statsministeren har udskrevet Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet onsdag den 1. juni 2022.

Til gennemførelse af det forestående valg skal der udpeges en række personer til varetagelse af forskellige poster og opgaver.

Ved byrådets konstituerende møde den 9. december 2021 blev følgende valgbestyrelse til Folketingsvalg, Folkeafstemning og Europa-Parlamentet udpeget for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025:


Som medlem

Parti

Som stedfortræder

Parti

1. Merete Amdisen

A

Kasper Bjering Søby Jensen

A

2. Pia Beckmann Skourup

V

Rasmus Ørvad Boné

C

3. Ole Wedel-Brandt

Ø

Sami Deniz

F


Valget foreslås organiseret, som beskrevet i vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget.

Økonomi

Der er bevilget kr. 750.000 til afholdelse af folkeafstemningen (sag nr. 60 på Økonomi- og Planudvalgets møde den 28. marts 2022).

Indstilling

Byrådet beslutter, at valget organiseres som beskrevet i bilaget.

Beslutning

Tiltrådt, i det Steen Skovhus (L) udpeges som formand for valgstyrerne på valgsted 1 (Forsamlingshuset).

Erkan Yapici (A) udpeges som formand for valgstyrerne på valgsted 3 (Gildbroskolen).

Til afstemning i hjemmene og på plejehjem udpeges:

Hold 1: Lone Algren Nielsen (A) og Bent Hansen (V)

Hold 2: Arne Poul Nielsen (A) og Ina Schwalm (L).

Bilag

Resume

Byrådet godkendte på møde den 1. marts 2022 (sag nr. 40) forslag til Forretningsorden for Ishøj Byråd, Forretningsorden for spørgetid i Byrådet samt Forretningsorden for stående udvalg med enkelte bemærkninger. Forretningsordenerne for stående udvalg godkendes endeligt på kommende udvalgsmøder.

I henhold til styrelsesloven skal forretningsordenen for Ishøj Byråd underkastes to behandlinger. Forretningsorden for Ishøj Byråd fremlægges hermed til endelig godkendelse med de indarbejdede rettelser/ændringer, som besluttet den 1. marts.

Sagsfremstilling

Sammen med lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven) og styrelsesvedtægten for Ishøj Kommune reguleres de overordnede retlige rammer for byrådets og de stående udvalgs virksomhed i Forretningsorden for Ishøj Byråd, Forretningsorden for spørgetid i Byrådet samt Forretningsorden for stående udvalg.


Udkast til forretningsorden for Ishøj Byråd indeholder overordnede (processuelle) bestemmelser om, hvordan møderne nærmere afvikles.

Der henvises til bilaget, hvor ændringsforslag er markeret med rødt.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15.01.2019 om kommunernes styrelse (styrelsesloven).

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Byrådet godkender forslag til Forretningsorden for Ishøj Byråd med de indarbejdede ændringer.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Resultatet af den administrative budgetopfølgning 0 (BO0) pr. 31. januar 2022 er et forventet udgiftspres i Center for Voksne og Velfærd (CVV) samt et mindre udgiftspres i Center for Ledelse og Strategi (CLS) og Center for Park, Vej og Miljø (CPVM). Den samlede forventning til driftsbudgettet er en budgetoverskridelse på 8,2 mio. kr. i 2022. Den forventede budgetoverskridelse skaber et yderligere pres på overholdelse af servicerammen, da der tidligere er givet tillægsbevillinger for 8,9 mio. kr. indenfor servicerammen. Hertil kommer, at driftsvidereførelserne vil skabe et yderligere pres på servicerammen. Alt i alt kan den samlede overskridelse af servicerammen opgøres til 25,9 mio. kr. såfremt alle de ovenstående udgifter realiseres.

Sagsfremstilling

Formålet med BO0 er at vurdere om forudsætningerne fra budgetvedtagelsen fortsat holder, eller om der er sket ændringer, som har væsentlige økonomiske konsekvenser - såvel i indeværende, som i kommende, budgetår.


Resultatet af BO0/2022 er et forventet større udgiftspres i CVV på 6 mio. kr., et mindre udgiftspres på 1,0 mio. kr. i CLS og 1,2 mio. kr. i CPVM. i alt 8,2 mio. kr. Forventningen til et stigende udgiftspres i CVV skyldes bl.a. en forventet stigning i udgifter til forsorgshjem og krisecentre, som vurderes at have en sammenhæng med Covid-19 situationen. CVV forventer desuden merudgifter til privat hjemmepleje og fysioterapi. Skønnene er behæftet med stor usikkerhed.


Størstedelen af merudgiften i CLS skyldes lønudgifter til Coronasekretariatet, som ikke er finansieret.


Merudgiften i CPVM skyldes stigende tariffer for distribution af el, og leverandøren har skønnet en udgiftsstigning på 1,2 mio. kr. for belysning af veje og stier.


Efter budgetvedtagelsen af budget 2022-2025 i oktober er der blevet givet en række tillægsbevillinger, som lægger yderligere pres på servicerammeoverholdelsen. Byrådet har bl.a. besluttet at øge rengøringsniveauet i 2022 med 5 mio. kr.* Alt i alt er der givet tillægsbevillinger indenfor servicerammen for 8,9 mio. kr.


I tillæg til de forventede merudgifter i budget 2022 vil driftsvidereførsler fra 2021 til 2022 skabe et yderligere pres på servicerammeoverholdelsen i 2022. Center for Borger, Økonomi og IT (CBOI) har p.t. opgjort de samlede ansøgte dispensationer for driftsvidereførsler til 8,8 mio. kr. Presset på servicerammen pga. driftsvidereførsler afhænger af det niveau, som Byrådet beslutter i videreførelsessagen, og er derfor også behæftet med usikkerhed.


Samlet set kigger Ishøj Kommune ind i nedenstående servicerammeudfordringer i 2022:

 • Forventet merforbrug på driften, 8,2 mio. kr.
 • Tildelte tillægsbevillinger, 8,9 mio. kr.
 • Forventede driftsvidereførelser, 8,8 mio. kr.


Dette giver en samlet udfordring på servicerammen på 25,9 mio. kr. i 2022.


Det anbefales, at CVV, CLS og CPVM arbejder videre med at analysere udgiftsområderne, dels mht. at vurderer et eventuelt tillægsbevillingsbehov, dels afsøger mulighederne for finansiering indenfor eget budget, frem mod BO1/2022.


* Byrådsmøde den 7. december, sag 305. ”Rengøring i 2022”.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem revision samt Økonomisk Politik for Ishøj Kommune.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser vurderes nærmere og håndteres i BO1/2022.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller:

at den administrative budgetopfølgning 2022 tages til efterretning.

at de ovennævnte fagcentre iværksætter initiativer frem mod BO1/2022, der vil sikre, at Ishøj Kommune overholder den med regeringen indgåede servicerammeaftale i 2022.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Anlægsprojekter løber ofte over flere år, og det er derfor nødvendigt at overføre uforbrugte anlægsbevillinger til det efterfølgende regnskabsår. Der søges om tillægsbevilling til overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022 på i alt 58,2 mio. kr. netto.

Sagsfremstilling

Det korrigerede anlægsbudget i 2021 - inkl. overførte uforbrugte midler fra 2020 - udgjorde 246,9 mio. kr. i udgifter og 129,0 mio. kr i indtægter. Der er afholdt udgifter til anlægsprojekter for i alt 101,9 mio. kr. i 2021. En række anlægsprojekter er ikke færdiggjorte, men fortsætter i 2022, og de uforbrugte midler fra 2021 skal derfor overføres til 2022. Dette sker i form af en tillægsbevilling. De enkelte anlægsprojekter, der ønskes overført til 2021 er oplistet i vedlagte bilag. Samlet set søges der om overførsel af udgifter på 119,3 mio. kr. og indtægter på 61,1 mio. kr. - i alt 58,2 mio. kr. netto.

Lovgrundlag

Cirkulære om budget- og regnskabssystem, revision mv. for kommuner.

Økonomi

Der gives tillægsbevilling til udgifter på 119,3 mio. kr. og indtægter på 61,1 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022 for netto 58,2 mio. kr., svarende til udgifter for 119,3 mio. kr. og indtægter for 61,1 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Der søges om tillægsbevilling til at overføre mindre- og merforbrug på driftsområderne fra 2021 til 2022.

Sagsfremstilling

Efter principperne i kommunens økonomiregulativ er det muligt at overføre uforbrugte driftsmidler fra et regnskabsår til det næste år. Formålet er at opnå en hensigtsmæssig udnyttelse og disponering af midlerne på driftsbudgettet. Det er således muligt for driftsstederne at spare op til konkrete anskaffelser og aktiviteter i det efterfølgende år. Tilsvarende kan et eventuelt opnået merforbrug reducere næste års driftsbudget.

Ved vurderingen af overførelsesanmodningerne lægges der vægt på årsagen til mindre- og merforbruget, hvad midlerne ønskes anvendt til i det nye år, kommunens likviditet og generelle økonomiske situation, herunder mulighed for at overholde servicerammen i det kommende år. I 2021 har der været time-out vedr. overførslerne, hvilket som udgangspunkt betyder et stop for overførsler. Byrådet har i juni måned 2021 behandlet sagen om time-out og besluttet følgende dispensationsmuligheder for time-out.

 • Ressourcer til fagligt efterslæb efter Covid-19
 • Særlige (statslige) puljer, der ellers skal tilbagebetales
 • Midler der er opsparet til konkrete formål mhp. anlæg/renovering

Administrationen har vurderet alle ansøgningerne og i vedhæftet skema indstillet, hvilke overførsler der kan dispenseres fra jfr. ovenstående. En del af overførslerne befinder sig dog i gråzonen, hvorfor disse er markeret ind i arket med en grå celle. Disse skal ses i sammenhæng med administrationens bemærkning til overførslen.

Der ønskes overført 8,8 mio. kr. i reelle driftsmidler. Overførsler der konverteres til anlæg i 2022 udgør 3,1 mio. kr. Af disse overførsler udgør særlige projekter og/eller projekter med ekstern finansiering samt takstfinansierede institutioner i alt 7,1 mio. kr., som vi er forpligtede til at overføre til næste år.

Under finansforskydninger overføres der 10,8 mio. kr. til grundkapitalindskud vedrørende nyt byggeri ved Vejleåparken og Solkysten.

De samlede ønskede overførsler af mindre- og merforbrug fremgår af vedlagte oversigtsskema.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision mv. Ishøj Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

De overførte beløb tilføres driftsbudgetterne i 2022. Såfremt der ikke overføres et tilsvarende beløb fra 2022 til 2023, vil der være tale om et kassetræk og en potentiel overskridelse af servicerammen i 2022.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at der gives tillægsbevilling til overførsel af driftsbevillinger for i alt 8,8 mio. kr. fra 2021 til 2022, jfr. oversigtsskemaet samt overførsler der konverteres til anlæg på 3,1 mio. kr. Heraf overføres også midler til takstfinansierede og eksterne projekter på 7,1 mio. kr.

at der gives tillægsbevilling til overførsel af finansforskydninger for 10,8 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Ishøj Kommunes årsregnskab for 2021 fremlægges med henblik på afgivelse til den revisionsmæssige gennemgang.

Sagsfremstilling

Ifølge reglerne skal årsregnskabet aflægges af Økonomi- og Planudvalget til Byrådet, så det kan afgives til kommunens revision, inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Regnskabet, der sendes til revisionen, er vedhæftet som bilag. Det vil tillige kunne afhentes i papirformat på rådhuset, 7. etage.

Der kan fremhæves følgende hovedtal fra regnskabet for 2021:

 • Regnskabet balancerer i henhold til hovedoversigten med 2.652.176 mio. kr.
 • Der er et mindreforbrug på driften på 10,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (oprindeligt budget plus tillægsbevillinger). Heraf udgør merforbruget inden for servicerammen 29,2 mio. kr.
 • Der er afholdt anlægsudgifter på i alt 49,9 mio. kr., og der søges videreført 58,2 mio. kr. netto til 2022.
 • Kassebeholdningen udgjorde 236,9 mio. kr. ultimo 2021, og den langfristede gæld (ekskl. lån til ældreboliger) udgjorde 380,5 mio. kr. Heraf vedrører 47,5 mio. kr. indefrosne feriepenge.

Når revisionen har afsluttet sin gennemgang, fremlægges årsregnskabet til byrådets godkendelse sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelse hertil. Dette er planlagt til at ske på Byrådets møde den 7. juni 2022.

I henhold til kommunens økonomiregulativ skal der aflægges regnskaber for anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne eller -indtægterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Anlægsregnskaber for de anlægsprojekter der er afsluttet i 2021, fremsendes særskilt.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og cirkulære om kommunernes budget og regnskab, revision mv.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med afgivelse af årsregnskabet til revisionen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskabet for 2021 afgives til revisionen.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Administrationen har udarbejdet kommunens befolkningsprognose, som dækker den 8-årige periode 2022 - 2029.

Befolkningsprognosen for Ishøj Kommune 2022 – 2029 viser, at befolkningstallet i kommunen vil stige med 1.466 personer i perioden.

Sagsfremstilling

Der bliver hvert år udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Ishøj Kommune. Den aktuelle befolkningsprognose dækker perioden 2022 – 2029 og anvendes som grundlag for prognosen på dagtilbudsområdet, skoleområdet og generel planlægning. Befolkningsprognosen har den højeste træfsikkerhed i de nærmest liggende år, og vil for den mere langsigtede udvikling kunne vise de sandsynlige tendenser. Befolkningsprognosen vil desuden indgå i budgetlægningen for 2023 - 2026.

Befolkningsprognosen bygger på en række forudsætninger, hvoraf de vigtigste er:

·         Boligbyggeprogrammet for Ishøj Kommune i perioden 2022 - 2026

·         De seneste 8 års flyttemønstre til og fra kommunen

·         De seneste 8 års fødselshyppighed

·         De seneste 8 års dødelighed

·         Udvikling i de seneste 8 års forblivelsesrater

 Udviklingen i befolkningen (aldersopdelt) estimeres i Befolkningsprognose 2022 – 2029 som i tabellen herunder.

 Befolkningsudviklingen fra 1. januar 2022 til år 1. januar 2029

Alder

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0 - 5 årige

1.664

1.657

1.654

1.683

1.723

1.753

1.806

1.858

6 - 15 årige

2.861

2.846

2.848

2.832

2.785

2.777

2.779

2.784

16 - 24 årige

2.604

2.605

2.609

2.582

2.617

2.627

2.598

2.622

25 - 64 årige

12.261

12.428

12.551

12.702

12.781

12.859

12.993

13.021

65 - 79 årige

3.055

3.038

3.044

3.030

3.019

2.997

2.977

2.997

80+ årige

776

851

926

1.008

1.121

1.245

1.322

1.405

Total

23.221

23.425

23.632

23.837

24.046

24.258

24.474

24.687

I perioden fra 1. januar 2022 til 1. januar 2029 kan Ishøj Kommune ifølge den udarbejdede prognose forvente, at befolkningstallet er stigende. I år 2029 forventes 24.687 personer i kommunen, mod 23.221 i år 2022 – en stigning på 1.466 personer, svarende til 6,3 pct. I budgetperioden 2023 – 2026 forventes en befolkningsstigning på 621 personer svarende til 2,7 pct.

I forhold til tidligere års befolkningsprognose, er der en ændring på udviklingen af børnetallet (0 – 5 årige). Der forventes i denne prognose ikke en lige så høj stigning i budgetperioden 2023 – 2026.Forventet stigning i budgetperioden er 66 børn svarende til 4,0 pct. hvor forventningen ved sidste års prognose var 5,2 pct.

Til gengæld forventes stigningen på 80+ årige at stige fra 851 personer i 2023 til 1.121 personer i 2026, svarende til en stigning på 31 pct. Mod en forventet stigning på 29 pct. ved sidste års befolkningsprognose.

Forsørgerbyrde er et udtryk for det bidrag den erhvervsaktive befolkningsgruppe skal generere til at forsørge pensionister og børn. Jo større forsørgerbyrden er, jo færre personer i den erhvervsaktive befolkning er der til at løfte forsørgelsen af den ikke-erhvervsaktive befolkning.

 • Forsørgerbyrden er i 2022 er beregnet til at være 0,56 (8.356 / 14.865)
 • Forsørgerbyrden er i 2029 er beregnet til at være 0,58 (9.044 / 15.643)

I Befolkningsprognosen for Ishøj Kommune 2022 - 2029 er der nærmere redegjort for den forventede udvikling samt de forskellige forudsætninger, der er lagt til grund.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2022 – 2029 godkendes og lægges til grund for Budget 2023 - 2026.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Indførelse af skærpede anvisningskriterier i familieboligerne i Vejleåparken. Det indstilles, at minimumskravet på 30 % godkendes af Byrådet.   

Sagsfremstilling

Parallelsamfundslovgivningens formål er at igangsætte en række forebyggende indsatser for at bekæmpe dannelse af nye parallelsamfund. Den aktuelle lovændring medfører, at visse boligområder herefter betegnes som "forebyggelsesområder". For Ishøj Kommune indebærer dette, at Vejleåparken pr. 1. december 2021 er et forebyggelsesområde og dermed omfattet af skærpede anvisningskriterier ved den kommunale boliganvisning.

Administrationen har været i dialog med Indenrigs- og Boligministeriet om den nye lovgivnings betydning for Ishøj Kommune. Indenrigs- og Boligministeriet har oplyst, at minimum 30 % af alle ledige familieboliger i området skal anvises efter de skærpede anvisningskriterier. Det er byrådet, der beslutter hvilken andel af familieboligerne, der skal anvises efter disse skærpede anvisningskriterier, dog som minimum 30 %.

I vedlagte notat er beskrevet, hvilken betydning den nye lovgivning har for Ishøj Kommune, og hvilke konsekvenser den har for borgere, boligselskaber og administration.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Lov om leje af almene boliger.

Lov om kommunal anvisningsret.

Økonomi

Implementering af ny lovgivning vil for administrationen betyde et estimeret ekstra ressourceforbrug på 122 timer årligt. Det vurderes, at denne ekstra udgift kan afholdes inden for den nuværende budgetramme for området.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at alle ledige familieboliger i Vejleåparken fortsætter med at blive anvist ud fra de til enhver tid gældende anvisningskriterier i samarbejdsaftalen om obligatorisk fleksibel udlejning, og at 30 % af disse ledige familieboliger endvidere anvises efter de skærpede anvisningskriterier (ufravigeligt lovkrav).

Der vedhæftes yderligere to bilag - brev fra Ishøj Kommune til Indenrigs- og Boligministeriet og ministeriets svar vedr. parallelsamfundslovgivningen.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Ifølge Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen § 4, stk.1 kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten skriftligt har meddelt Byrådet sit ønske om udtræden og har modtaget en bekræftelse på udtrædelsen.

Sagsfremstilling

Britt Berg Kanstrup ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Vibeholmskolen grundet skoleskift.

At udtrædelser af skolebestyrelser først kan ske, når det er meddelt Byrådet kan betyde en uhensigtsmæssig forsinkelse, fx. når forældre skifter skole, og der først kan indtræde en ny forældrerepræsentant, efter det er meddelt Byrådet. Administrationen foreslår derfor, at denne kompetence delegeres til Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning, og at kompetencen vedrørende udtrædelser af skolebestyrelser delegeres til Center for Dagtilbud og Uddannelse

Beslutning

Tilføjelse til indstillingen:

Børne- og Undervisningsudvalget orienteres på førstkommende møde.


Tiltrådt.

Resume

Bolig- og Planstyrelsen har sendt et forslag til et nyt landsplandirektiv i høring, der vedrører udpegning af nye grønne kiler samt mulighed for, at der i særlige tilfælde kan opføres nye bygninger med almene rekreative formål. Der er udarbejdet et høringssvar til forslaget, som foreslås afsendt til styrelsen. Der er frist for indsendelse af høringssvar den 19. april 2022.

Sagsfremstilling

Formålet med forslaget er dels at udvide hovedstadens sammenhængende grønne kile herunder øge adgangen til områder med et mangfoldigt dyre- og planteliv. Dels at give bedre muligheder for etablering af bygninger til almene rekreative formål. Med den foreslåede ændring vil der i områder, der ikke er omfattet af transportkorridor, kunne opføres nye mindre bebyggelser til almene rekreative formål, såfremt de opfylder visse betingelser:


 • at bebyggelsen skal understøtte intentionen om grønne kiler med adgang for alle (f.eks. friluftsaktiviteter og opholds- og læringsrum for naturskoler og skovbørnehaver)
 • at der skal være offentlig adgang til bebyggelsens udenomsarealer
 • opførelse af bebyggelse skal være begrundet i et særligt behov for at sikre fysiske rammer for det almene rekreative formål i hovedstadsområdets grønne kiler
 • at der er en funktionel sammenhæng mellem anvendelsen og beliggenheden i de grønne kiler
 • at nye bygninger opføres i tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer
 • at den eksisterende bebyggelse i de grønne kiler ikke er egnet til formålet
 • at de ikke egnede bygninger som udgangspunkt nedrives for at sikre, at den samlede bygningsmasse ikke forøges væsentligt
 • at nyt byggeri ikke medfører en væsentlig forøget trafikbelastning, nye vejanlæg og større parkeringsanlæg i den grønne kile


For Ishøjs vedkommende ligger en del af de grønne kiler samtidig i transportkorridorer - eksempelvis området nord for Ishøj Landsby. Her vil ændringen ikke medføre nye muligheder.


I den grønne kile syd for Torslunde og Ishøj Landsby og Vestervang, gives der med ændringen mulighed for, at Ishøj Kommune kan meddele en landzonetilladelse til opførelse af mindre bygninger til rekreative almene formål.


En del af Ishøjs grønne kile ligger i dag i byzone. Det gælder fra motorring 3 til og med strandparken, dog med undtagelse af arealet øst for vandrehjemmet samt boldbanerne øst for Ishøj Strandvej. Det nye landsplandirektiv giver ikke umiddelbart Ishøj (samt de øvrige kommuner) nye muligheder for at ændre anvendelse af en eksisterende bygning eller muliggøre opførelse af nye bygninger til almene rekreative formål på byzonearealer. I forslaget til høringssvar problematiseres dette, idet det (også) er i hele idrætsområdet med forskellige boldbaner, nyttehaverne og Ishøj Sø, hvor det på sigt kunne være relevant at ændre anvendelse af en eksisterede ejendom - eller opføre noget nyt til understøttelse af almene rekreative formål.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Landsplandirektivet er ikke i sig selv forbundet med økonomiske omkostninger for kommunen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at høringssvaret vedtages.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I forbindelse med omdannelsen af Det lille erhvervsområde viser de indledende forundersøgelser, at alle regn- og spildevandsledningerne skal udskiftes. Konsekvensen er, at de kommunale investeringer i nye vejforløb, etablering af en grøn park mv. øges, samt at anlægsudgifterne forskydes til 2026 og 2027. Det foreslås, at der samtidig afsættes midler til en intern ressource til at stå for projektet. Derfor søger Center for Park, Vej og Miljø om en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. for perioden 2022 til 2027. Tillægsbevillingen konteres som anlægsudgifter, og påvirker dermed ikke servicerammen.

Sagsfremstilling

I takt med udviklingen af det lille erhvervsområde har Ishøj Kommune, i samarbejde med Ishøj Forsyning, udarbejdet et forslag til etablering af bl.a. nye vejforløb, en grøn plads mv. i området. I budgetårene 2023, 2024 og 2025 er der derfor afsat henholdsvis 1,2, 4,9 og 2,2 mio. kr., dvs. en samlet projektsum på kr. 8,3 mio. kr.

Det er i forbindelse med forskellige politiske drøftelser i de relevante fagudvalg blevet påpeget, at der er et grundlæggende behov for at få kigget på de trafikale løsninger i området. Dertil kommer, at Ishøj Forsyning i forbindelse med de indledende forundersøgelser har vurderet, at samtlige regnvands- og spildevandsledninger skal udskiftes. Det vurderes, at behovet for udskiftning er nødvendigt, selvom man evt. politisk beslutter at reducere bebyggelsesprocenter mm. i Helhedsplanen.

Sidstnævnte ændring i forudsætningerne har givet anledning til en nærmere gennemgang af projektøkonomien og de aktiviteter, der skal gå forud for selve anlægsarbejdet. Af vedlagte bygherreoverslag er rådgiverdelen justeret i forhold til de nye forudsætninger, og her fremgår det, at der i kommunens budget mangler ca. 0,5 mio. kr. Da det samlede rådgiverhonorar overstiger tærskelværdien på 1,65 mio. kr., skal rådgiverdelen i EU-udbud. Med forventet opstart i marken i 2024, skal denne del igangsættes senest august 2022.

Center for Park, Vej og Miljø har vurderet, at det bliver nødvendigt at tilknytte en intern ressourceperson, svarende til et halvt årsværk til projektet i hele projektperioden, i alt 5 år. Ressourcepersonen får derudover til opgave at kigge på de samlede trafikløsninger i området, herunder parkeringsforhold, således at der sikres en optimal udnyttelse af arealerne på tværs af boligforeninger og andre aktører. Ressourcepersonen aflønnes via projektøkonomien (anlæg), og udgiften udgør samlet set kr. 1,8 mio. fordelt over 5 år. Den samlede projektsum hæves dermed til kr. 10,6 mio.

Med opstart i marken i foråret 2024 forventes projektet afsluttet sommeren 2027. Arbejdet omkring de trafikale løsninger, herunder parkering, igangsættes dog allerede fra 2022.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

Økonomi

Den justerede tidsplan betyder, at de kommunale anlægsudgifter reduceres med 0,2 mio. kr. i 2023 samt kr. 3,4 mio. i 2024. Til gengæld belastes det kommunale anlægsprojekt med tilsvarende beløb samt tillægsbevillingen i årene 2025, 2026 og 2027. Den ansøgte tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. for perioden 2022 til 2027 til den kommunale medfinansiering af forsyningsprojektet samt til planlægning af trafikløsningerne i området, konteres som anlægsudgifter og belaster dermed ikke kommunens serviceramme.

Hvis der gives yderligere anlægsbevilling, skal dette ses i sammenhæng med det samlede anlægsloft for kommunen, og det skal konkret vurderes, om der er plads i forhold til det samlede forventede anlægsforbrug i de konkrete budgetår, da en evt. merudgift vil belaste anlægsloftet.


Ny fordeling af økonomi i budgetårene 2022 - 2027 på baggrund af ændrede forudsætninger (oprindeligt budget samt tillægsbevilling).Budget

Rev. budget

Diff.

2022

0 kr.

275.000 kr.

-275.000 kr.

2023

1.200.000 kr.

1.050.000 kr.

150.000 kr.

2024

4.900.000 kr.

1.550.000 kr.

3.350.000 kr.

2025

2.200.000 kr.

2.725.000 kr.

-525.000 kr.

2026

0 kr.

2.725.000 kr.

-2.725.000 kr.

2027

0 kr.

2.275.000 kr.

-2.275.000 kr.
-2.300.000 kr.


Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr., som dækker projektets estimeret merudgifter
at der af tillægsbevillingen afsættes 1,8 mio. kr. til finansiering af en intern ressourceperson til projektet i hele projektperioden.
at der frigives 0,25 mio. kr. af budgettet til projektopstart i 2022.

Supplerende sagsfremstilling:

Efter Teknik- og Bygningsudvalgets møde er skemaet revideret/korrigeret.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges, med den tilføjelse at udgiften på kr. 0,25 mio. kr. finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 1.273.000.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Det endelige kommissorium for samarbejde mellem Køge Bugt-kommuner om havmiljøet i Køge Bugt fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på borgmesterrmøde den 7. marts fremlægges endeligt kommissorium for samarbejdet mellem Køge Bugt-kommunerne om havmiljøet til Køge Bugt (Brøndby, Greve, Ishøj, Køge, Solrød, Stevns og Vallensbæk kommuner)

Samarbejdet omfatter gensidig dialog og koordinering om projekter. Der nedsættes en arbejdsgruppe under ledelse af Stevns Kommune og en styregruppe på direktørniveau under ledelse af Køge Kommune, som har mulighed for inddragelse af ekstern ekspertise efter forudgående aftale.

Der indkaldes snarest til møde med Operate.

Lovgrundlag

Kommissioriet

Økonomi

Der vil blive anvendt ressourcer til teknisk arbejdsgruppe og til kommunikation. Udgifterne afholdes indenfor den eksisterende ramme.

Indstilling

Byrådet tager orientering og kommissorium til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Ved konstitueringen af Beboerklagenævnet- og Huslejenævnet den 9. december 2021, var alle nævnsmedlemmer endnu ikke på plads. Der orienteres nu om de endelige nævn for perioden 2022-2025.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2025:

Beboerklagenævn
Beboerklagenævnet træffer afgørelser i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer i almene boligorganisationer m.v. vedrørende nærmere angivne forhold.
Nævnet består af en juridisk formand, der udpeges af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet og to medlemmer, der vælges af byrådet efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold. I sager efter lovens kapitel 13 tiltrædes nævnet af en person, der er kyndig med hensyn til sociale forhold, som udpeges af byrådet. Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i Lejeloven, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret. Der vælges endvidere suppleant for den socialt sagkyndige

Fmd.: Ann Højbjerre (konstitueret 09/12/21)

Udlejerrepræsentant: Maria Ronild (Vildtbanegård) (konstitueret 09/12/21)

Lejerrepræsentant: Jakob Møldrup-Lakjer (LLOH) (konstitueret 09/12/21)
Indstillet som social-sagskyndig person: Anna Renata Krosnowska (konstitueret 09/12/21)


Suppleant for udlejerrepræsentant: Camilla Kisling (Ny)

Suppleant for lejerrepræsentant: Berit Ulrikka Bachmann (LLOH) (Ny)

Suppleant for social-sagkyndig: Maria Nadia Kristensen (Ny)


Huslejenævn

Huslejenævnet træffer afgørelser i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer i relation til huslejespørgsmål m.v. Nævnet består af en juridisk formand, der udpeges af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet og to medlemmer, der vælges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis udlejer- og lejerforeninger. Der vælges suppleanter for hvert medlem. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold. Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i Lejeloven, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret. I sager om tvister efter §§ 79a-79c i lejeloven tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den social-sagkyndige udpeges af byrådet.


Fmd.: Mads Frandsen

Udlejerrepræsentant: Rene Wøhler

Lejerrepræsentant: Jakob Møldrup-Lakjer (LLOH) (konstitueret 09/12/21)

Indstillet som social-sagkyndig person: Anna Renata Krosnowska (konstitueret 09/12/21)


Suppleant for udlejerrepræsentant: Camilla Kisling (Ny)

Suppleant for lejerrepræsentant: Berit Ulrikka Bachmann (LLOH) (Ny)

Suppleant for social-sagkyndig: Maria Nadia Kristensen (Ny)

Lovgrundlag

Beboerklagenævn - Almenlejelovens kapitel 17, §§ 96-98, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. september 2019.


Huslejenævn - Boligreguleringslovens §§ 35-44 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af4. september 2019, og Lejelovens §§ 106 og 109, stk. 2 og 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 4.september 2019.

Indstilling

 Byrådet tager de endelige nævn til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.


Resume

På baggrund af drøftelserne på budgetseminaret fremlægges pejlemærker for arbejdet med budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

Byrådet afholdt den 8. marts 2022 budgetseminar, hvor der blev givet en status på kommunens økonomiske situation og udvikling. Derudover blev der drøftet fokusområder, som skal indgå i administrationens budgetarbejde som forberedelse af oplæg til budget 2023-2026.

På seminaret indgik byrådets drøftelser i forhold til at arbejde mod et budget, der overholder service- og anlægsrammen.

Det er på nuværende tidspunkt for tidligt præcist at vurdere den økonomiske status ligesom størrelsen af service- og anlægsrammen først forventes kendt ultimo juni måned. Det er, trods de mange usikkerheder der foreligger, administrationens vurdering, at det er nødvendigt, at der udarbejdes et rådighedskatalog, med forslag til reduktion af servicerammeudgifterne på 20 mio. kr., hvorved budgettet vurderes at kunne overholde servicerammen.

Administrationen fremlagde på budgetseminaret en matematisk model for fordeling af fagudvalgenes bidrag til rådighedskataloget. Modellen tager afsæt i fagudvalgenes andel af servicerammen i budget 2022, korrigeret for enkelte ikke påvirkelige poster, som fx udgifter til tjenestemandspensioner. Såfremt denne model anvendes, skal fagudvalgene bidrage til rådighedskataloget med følgende fordeling:

Udvalg

Andel

1.000 kr.

Ishøj Kommune i alt

20.000


Økonomi- og Planudvalget

3.697


Teknik- og Bygningsudvalget

1.818


Klima- og Miljøudvalget

100


Børne- og Undervisningsudvalget

8.089


Kultur- og Fritidsudvalget

922


Social- og Sundhedsudvalget

5.715


Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

142


Administrationen indstiller, at der i det videre arbejde med budget 2023 arbejdes ud fra følgende:

 1. at der udarbejdes et rådighedskatalog med forslag til servicerammebesparelser på 20 mio. kr.
 2. at udvalgene udarbejder forslag på eget ansvarsområde svarende til overstående fordeling (den matematiske model)
 3. at udvalgene sikrer, at der udarbejdes forslag på eget ansvarsområde senest ultimo juni måned
 4. at der på økonomi- og planudvalgets område udarbejdes tværgående forslag, f.eks. vedrørende indkøbsområdet eller digitalisering

Der blev på Budgetseminaret forelagt forskellige metoder og tilgang til, hvordan fagudvalgene kan tilgå opgaven med at udarbejde forslag til rådighedskataloget. Til inspiration blev der peget på følgende metoder og tilgange:

 • Benchmark (nøgletal). Sammenligne Ishøj Kommunes udgifter med andre kommuner, for på den baggrund at udarbejde forslag om at tilpasse til f.eks. landsgennemsnit, gennemsnit på vestegnen eller lign.
 • Analyse af udvalgte fagområder. Ved at analysere et område, kan det vurderes, om der kan findes besparelser ved f.eks. at ændre nuværende praksis på området. Kan der effektiviseres på området?
 • Idékatalog med konkrete forslag til budgetbesparelser
 • Eller en kombination af overstående.

Endelig blev der peget på, at det kan være relevant at have fokus på tværgående forslag, der dækker flere fagområder og udvalg, hvilket f.eks. kunne være indkøbsområdet bredt set. Med henblik på, at det samlede budgetmateriale skal udsendes i høring medio august måned, skal fagudvalgene igangsætte deres arbejde på forårsmøderne, så forslagene kan være udarbejdet inden sommerferien.

Lovgrundlag

Byrådets økonomiske politik og den vedtagne budgetprocedure.

Økonomi

Materialet vedr. budget 2023-2026 fremlægges i forbindelse med høringen i sidste halvdel af august 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udarbejdes et rådighedskatalog med forslag til servicerammebesparelser på 20 mio. kr., og at fagudvalgene udarbejder forslag på eget ansvarsområde svarende til fordelingen i sagsfremstillingen. Det indstilles desuden, at fagudvalgene indmelder udarbejdede forslag senest ultimo juni, og at der på Økonomi- og Planudvalgets område udarbejdes tværgående forslag.


Økonomi- og Planudvalget vedtager følgende fordeling:

Økonomi- og Planudvalget: 5 mio. kr.

Teknik- og Bygningsudvalget: 3 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget: 0

Børne- og Undervisningsudvalget: 8 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget: 1 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget: 5 mio. kr.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 0 kr.

(I alt 22 mio. kr.)

Det indstilles desuden, at fagudvalgene indmelder udarbejdede forslag senest ultimo juni, og at der på Økonomi- og Planudvalgets område udarbejdes tværgående forslag.

Annelise Madsen (M) kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Godkendelse af årsregnskaberne 2021 for Ishøj Forsyning og afholdelse af generalforsamling

Sagsfremstilling

Der har den 8. marts 2022 været afholdt bestyrelsesmøde i Ishøj Forsyning Holding A/S, Ishøj Vand A/S, Ishøj Spildevand A/S og Ishøj Forsyning ApS, hvor årsrapporterne for regnskabsåret 2021 blev fremlagt og godkendt. De af revisionsfirmaet Deloitte udarbejdede årsrapporter vedlægges (Bilag 4.C,4.D,4.E,4.F). Samlet notat vedr. årsrapporterne vedlægges som (Bilag 1.E). 

Kommunen er eneaktionær. Kommunen kan som eneaktionær kun tale med én stemme på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i Ishøj Forsyning Holding A/S og datterselskaberne afholdes i forlængelse af byrådsmødet den 5. april 2022. Udkast til dagsorden i henhold til vedtægterne vedlægges (Bilag 1.F).

Udkast til protokollater vedrørende afholdelse af generalforsamlinger i Ishøj Forsyning Holding A/S samt datterselskaberne, Ishøj Vand A/S, Ishøj Spildevand A/S og Ishøj Forsyning ApS vedlægges som (Bilag 1.H, 1.I, 1.J, 1.K).

Lovgrundlag

Selskabsloven § 88.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at årsrapporterne for Ishøj Forsyning Holdning A/S samt datterselskaber tages til efterretning. Byrådet bemyndiger borgmester Merete Amdisen (A) og Direktør for by, kultur og miljø Marie Louise Madsen til at repræsentere Ishøj Kommune på generalforsamlingen.

Beslutning

Til efterretning.


Bilag

Resume

I forbindelse med budgetforliget for budget 2022 – 2025 blev det aftalt, at: ”Investeringspuljen forøges med 0,1 mio. kr., og der bruges 0,95 mio. kr. på initiativer, der skal styrke trivsel og selvværd blandt kommunens skoleelever: 0,1 mio. kr. Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.”

Med sagen præsenteres et forslag til udmøntning af budgetaftalen. Forslaget uddybes i bilagte notat.

Sagsfremstilling

I bilagte notat præsenteres et forslag til udmøntning af budgetaftalen om etablering af initiativer, der skal styrke trivsel og selvværd blandt kommunens skoleelever.

Forslaget angiver en mulig skitse til et pilotprojekt på Gildbroskolen og Vejlebroskolen. Efter projektperioden evalueres projektet med henblik på at udbrede de bedste resultater på alle kommunens folkeskoler.

Forslaget til et pilotprojekt, som skal udfoldes indholdsmæssigt og processuelt på de to deltagende skoler, indeholder ansættelse af en trivselsmedarbejder på skolerne i en pilotprojektperiode fra 1. maj 2022 – 31. oktober 2024, som varetager opgaven på Gildbroskolen og Vejlebroskolen i samarbejde og koordinering med skoleledere, lærerteams, elever, sundhedsplejerske og skolepsykolog på skolerne.

Det foreslås, at pilotprojektets målgruppe er elever og lærere på mellemtrinet (4. – 6. klasse) på de to skoler, og at målgruppen på længere sigt er de øvrige skolers mellemtrins elever og lærere.

Pilotprojektets mål er:

 • At øge den generelle trivsel og motivation til skolearbejdet blandt elever på mellemtrinet (4. – 6. klasse) på de to skoler, og på længere sigt på alle skolerne i Ishøj Kommune.
 • At forebygge stigende fravær, faldende motivation og trivsel i udskolingen på de to skoler, og på længere sigt på alle skolerne i Ishøj Kommune.
 • At afprøve, udvikle og videreformidle virksomme metoder til arbejdet med elevernes trivsel og motivation, som egner sig til implementering i den almindelige skoleaktivitet på alle kommunens folkeskoler.


Pilotprojektet og dets metoder monitoreres og evalueres i samarbejde med Center for Dagtilbud og Uddannelse med henblik på at undersøge hvilke metoder, der er mest virksomme til at imødekomme målet og dermed til implementering på de øvrige skoler.

Økonomi

Pilotprojektet på de to skoler og efterfølgende også implementeringen på de øvrige folkeskoler i kommunen dækkes inden for investeringspuljens beløb på 0.95 mio. kr.

Investeringspuljens midler på 0.95 mio. kr. anvendes til ansættelse af en trivselsmedarbejder på skolerne. Alle øvrige udgifter finansieres inden for den eksisterende ramme, herunder bl.a.:

 • Arbejdstid (skoleledere, mellemtrinslærer og skolepsykolog) i projektet.
 • Monitorering og evaluering af pilotprojektet.

Pilotprojektets konkrete output/nytteværdi forventes at være:

 • Mindre fravær og højere trivsel blandt eleverne i de klasser der deltager i pilotprojektet.
 • Udvikling og afprøvning af trivsels- og motivationsfremmende metoder som efterfølgende kan anvendes på alle folkeskoler i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller: at forslaget til udmøntning af budgetaftalen om etablering af initiativer, der skal styrke trivsel og selvværd blandt kommunens skoleelever godkendes.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at forslaget til udmøntning af budgetaftalen om etablering af initiativer, der skal styrke trivsel og selvværd blandt kommunens skoleelever godkendes.

Økonomi- og Planudvalget beslutter, at forslaget til udmøntning af budgetaftalen om etablering af initiativer, der skal styrke trivsel og selvværd blandt kommunens skoleelever godkendes, og at sagen sendes til efterretning i Byrådet.

Beslutning

Til efterretning.


Bilag

Resume

Der fremlægges en beskrivelse af, hvordan personalebemandingen vil være på de to afdelinger på Kærbo, der er omfattet af etape 2 og 3 af omlægningen fra ældreboliger til plejeboliger. Sagen fremlægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. februar blev der fremlagt økonomi vedr. etape 2 og 3 af omlægning af ældreboliger til plejeboliger. Social- og Sundhedsudvalget godkendte økonomien med kr. 4,342 mio./år til drift pr. afdeling. Udvalget ønskede, at administrationen udarbejdede en beskrivelse af, hvilke og hvor mange personaler, der vil være på de to afdelinger, når omlægningen er tilendebragt. Der er 9 beboere på begge afdelinger.


Fordeling af personale
Personalet fordeles ligeligt mellem de to afdelinger i etape 2 og 3. Beregningen er med forbehold for de nuværende beregninger og er afhængig af rekruttering samt beboernes behov.

Personale til plejeboligerne

 • Sygepleje = 41 timer pr. uge svarende til 1,1 fuldtidsstillinger
 • SOSU dagvagt = 362 timer pr. uge svarende til 9,8 fuldtidsstillinger
 • SOSU aftenvagt = 181 timer pr. uge svarende til 4,9 fuldtidsstillinger
 • SOSU nattevagt = 58 timer pr. uge svarende til 1,6 fuldtidsstillinger
 • Rengøringspersonale i boligerne = 57 timer pr. uge svarende til 1,5 fuldtidsstillinger

Samlet tilføres plejeboligerne 699 timer pr. uge svarende til 18,9 fuldtidsstillinger.

Personale til administration, rengøring, service og køkken

 • Køkkenpersonale/ ernæringsassistenter = 123 timer pr. uge svarende til 3,3 fuldtidsstillinger
 • Køkkenpersonale/ rengøringsassistenter = 40 timer pr. uge svarende til 1,1 fuldtidsstillinger
 • Teknisk service personale = 32 timer pr. uge svarende til 0,9 fuldtidsstillinger

Samlet tilføres køkkenet og teknisk service 195 timer pr. uge svarende til 5,3 fuldtidsstillinger.
Ved omlægning fra ældreboliger til plejeboliger vil der derfor i alt blive tilført 894 timer pr. uge svarende til 24,2 fuldtidsstillinger.

I vedhæftede notat uddybes det, hvilke opgaver de nævnte personaler forventes at varetage.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om personale ved omlægning af ældreboliger til plejeboliger til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.


Sagen sendes til Byrådet til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.


Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Beslutning

Godkendt.