Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj - det åbne møde begynder kl. 19.00

Resume

Ankestyrelsen har anmodet Byrådet om udtalelse vedr. TV-Ishøj til brug for Ankestyrelsens overvejelser om en eventuel tilsynssag. For at sikre fuldstændig uafhængighed ved udarbejdelsen af redegørelsen indstiller administrationen, at Byrådet beslutter at lade redegørelsen udarbejde af en uafhængig advokat.

Sagsfremstilling

Ved skrivelse af 29. september 2021 har Ankestyrelsen (bilag 1) anmodet Byrådet i Ishøj Kommune om en udtalelse om TV-Ishøj til brug for styrelsens overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en tilsynssag mod Ishøj Kommune.


Det fremgår af Ankestyrelsen skrivelse, at styrelsen er blevet opmærksom på sagen via en artikel på dr.dk, hvoraf det bl.a. fremgår, at borgmesteren i en periode har medvirket 53 gange i forskellige indslag, mens tre andre medlemmer af Byrådet kun har medvirket få gange i samme periode. Mere konkret anmoder Ankestyrelsen om, at høringssvaret særligt indeholder en redegørelse for karakteren af TV-Ishøj, hjemmelsgrundlaget for driften af kanalen og om forvaltningens bistand til driften af TV-Ishøj er partipolitisk neutral.


På Byrådets møde den 6. april 2021, jf. punkt 99 behandlede Byrådet spørgsmålet om TV-Ishøj med afsæt i administrationens notat af samme dato. Det fremgår af notatet, at administrationen er af den opfattelse, at administrationens medvirken til drift af TV-Ishøj er hjemlet i styrelsesloven og kommunalfuldmagtsreglerne m.fl. Administrationen er efter fornyet gennemgang af lovgrundlaget fortsat af den opfattelse, at driften af TV-Ishøj er hjemlet i kommunalfuldmagtsreglerne m.fl.


Henset til ovenstående omstændigheder foreligger der således konkrete og bestemte grunde til at antage, at en undersøgelse af lovligheden af TV-Ishøj - foranlediget af Ankestyrelsens aktuelle henvendelse - ville kunne kritiseres for ikke at være tilstrækkelig objektiv og upartisk, hvis undersøgelsen blev udarbejdet af administrationen selv. Hertil kommer, at en ikke uvæsentlig del af høringssvaret til Ankestyrelsen vil angå karakteren og omfanget af borgmesterens medvirken i TV-Ishøjs indslag: Da borgmesteren er øverste daglige leder af administrationen, forligger der således et over-/underordnelsesforhold mellem borgmesteren og administrationen, der er egnet til at så tvivl om administrationens "uvildighed" ved udarbejdelsen af en redegørelse. Endelig bør det også indgå i vurderingen, at den igangværende valgkamp tilsiger, at undersøgelsen af TV-Ishøj bør varetages af en uvildig person (advokatkontor), som ikke har umiddelbar/daglig berøring med borgmesteren og Byrådet.


Da redegørelsen til Ankestyrelsen samtidig fordrer særdeles godt kendskab til styrelsesloven og kommunalfuldmagtsreglerne, bør undersøgelsen overlades til en uafhængig advokat, som har kvalificeret indsigt i kommunalretlige forhold (styrelsesloven og kommunalfuldmagtsreglerne).


Det står naturligvis Byrådet frit for selv at udpege en bestemt advokat, der i givet fald vil skulle udarbejde undersøgelsen af TV-Ishøj til brug for Ankestyrelsens overvejelser om en eventuel tilsynssag.


Såfremt Byrådet ønsker at overlade indhentelse af en ekstern advokatundersøgelse til administrationen, er det administrationens anbefaling, at undersøgelsen bliver varetaget af en af nedenfor nævnte advokatkontorer, idet det er administrationens opfattelse, at advokater fra specialiserede advokater fra disse kontorer besidder de nødvendige kommunalretlige kvalifikationer til at kunne besvare Ankestyrelsens spørgsmål.


Administrationen kan pege på følgende advokatkontorer (uvægtet og uprioteret), som vil kunne varetage opgaven:


1. Horten.

2. Poul Smith ("kammeradvokaten").

3. Lundgrens .

4. Viltoft.

5. Bech-Bruun.


Såfremt Byrådet måtte overlade opgaven med at indhente en uvildig advokatundersøgelse af de rejste spørgsmål, vil "kommissoriet" for advokatundersøgelsen være afgrænset af de spørgsmål, som Ankestyrelsen har stillet ved henvendelsen til Byrådet den 29. september 2021. Byrådet bør samtidig beslutte, at advokatredegørelsen fremsendes "uredigeret" til Ankestyrelsen (se bilag 2). Byrådet bør endvidere afvente Ankestyrelsens afgørelse om, hvorvidt en eventuel tilsynssag skal indledes, inden det måtte blive besluttet at indlede yderligere politiske initiativer i anledning sagen.


Da Ankestyrelsen har givet Byrådet svarfrist på 2 måneder fra den 29. september 2021 at regne, forelægges nærværende sag for Byrådet i medfør af kommunestyrelseslovens § 8, stk. 5, jf. stk. 4, uagtet at Ankestyrelsens henvendelse allerede allerede er fremsendt til byrådets medlemmer, som følge af sagens hastede karakter.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 47 af 15. januar 2019) og kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Udgifter til en advokatundersøgelse anslås til mellem 150.000-250.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at der ved administrationens foranstaltning indhentes ekstern advokatundersøgelse af TV-Ishøj, som fremsendes til brug for Ankestyrelsens overvejelser om en tilsynssag skal rejses, samt at vedhæftede fremsendelsesskrivelse til Ankestyrelsen godkendes uden yderligere politisk behandling.

Beslutning

Ændringsforslag fremsendt af A, O, V, F og Ø: Vedlagt

Byrådet vedtog ændringsforslaget med den tilføjelse, at teksten i budgetaftalen vedr. TV-Ishøj følger udtalelsen.

Særindstilling: Ishøjlisten + Annelise Madsen (UFP) vedlagt.

Bilag