Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 5. november 2013 kl. 19:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Ole Wedel Brandt spurgte om hvorfor arbejdstiden for "køkkendamerne" i daginstitutioerne er reduceret i 2014 når Byrådet har besluttet at indføre en madordning i børnehaven fra 1. januar 2014.

Borgmesteren svarede, at der samlet set ansættes flere "køkkendamer" i 2014 end vi har i 2013. I en enkelt daginstitution sker der en reduktion i en køkkendames arbejdstid.

Per Madsen oplyste - i anledning af planerne om en stor transformatorstation i den grønne kile - at en transformatorstation også indeholder store mængder af olie. Der er derfor risiko for forurening og placeringen er tænkt til et område der anvendes til vandindvinding.

Borgmesteren oplyste, at det tema indgår i den VVM-undersøgelse der p.t. gennemføres. Det er fortsat Byrådets ønske at Transformatorstationen flyttes til Avedøre Holme  

Resume

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at det beløb der udbetales til valgstyrere og tilforordnede vælgere (valgdiæter) kan udgøre op til 5 diætbeløb for en valgdag.

Sagsfremstilling

Diæter udbetales for hver påbegyndt 4 timer, og hidtil har der maksimalt kunnet udbetales 2 diætbeløb pr. dag. Det er nu muligt at udbetale op til 5 diætbeløb på valgdage.
 
Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere møder kl. 08.30 og forventes at deltage i valgoptællingen indtil ca. 23.00-23.30. Der vil altså være mulighed for at udbetale op til 4 diætbeløb for valgdagen.


Valgbestyrelsen indstiller, at der udbetales kr. 1.580 (=4 diætbeløb) til de valgstyrere og tilforordnede vælgere, som deltager hele valgdagen. Deltager en valgstyrer eller tilforordnet vælger ikke i hele valgdagen, reguleres beløbet forholdsmæssigt.

Økonomi

Diætbeløbet udgør i 2013 kr. 395,- pr. påbegyndt 4 timer. Vælges det at udbetale 4 diætbeløb, vil valgstyrene og de tilforordnede vælgere hver få udbetalt kr. 1.580 (før skat) for valgdagen, 15 timer. I alt forventes udbetalt ca. kr. 130.000 i valgdiæter i forbindelse med Byrådsvalget.

Indstilling

at  valgbestyrelsens indstilling følges.

 

 

 

 

 

Beslutning

Tilføjelse til indstilling:, også for fremtidige valg

Tiltrådt

Lovgrundlag

Tilføjelse til den kommunale valglov - lov nr. 1252 af 18. december 2012.

Bilag

Sagsfremstilling

I medfør af Beredskabsloven, Sundhedsloven og Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale beredskab, er kommunen forpligtiget til, at kunne videreføre vigtige kommunale opgaver i kritiske situationer samt løse ekstraordinære opgaver, som kommunen kan blive ansvarlig for i en beredskabssituation.
 
Kommunen skal i henhold til lovgivningen, én gang i hver valgperiode revidere og vedtage en beredskabsplan. Den nuværende plan er godkendt i 2009.
 
Beredskabsplanen har været fremlagt i kommunens direktion og i beredskabskommissionen og blev efterfølgende sendt i høring hos Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsens bemærkninger er indarbejdet i beredskabsplanen.
 
Beredskabsplanen og Sundhedsstyrelsens bemærkninger fremlægges. 

Indstilling

at  beredskabsplanen godkendes.

 

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Fornyelse af samarbejdsaftaler om 100% anvisning af lejere til de almene boliger i Ishøj.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har siden d. 1. februar 2005 haft 100% anvisning til ledige boliger i alle almene boligorganisationer i kommunen. De nuværende aftaler udløber den 31/12-2013.

Revideret udkast til samarbejdsaftalen er fremsendt til alle boligorganisationerne med forlængelse frem til udgangen af 2017.

Boligforeningen AAB, afd. 55 Vejleåparken, Vildtbanegård Boligselskab og BO-VEST, Gadekæret har underskrevet den nye aftale.

Ishøj Boligselskab har på Styringsdialogmøde den 26.september 2013 oplyst, at de ikke ønsker at underskrive aftalen.Det medfører at boligselskabet selv overtager udlejningen pr. 1. januar 2014. Det er dog en betingelse for byggeriet af seniorboligerne, at der indgås en aftale om 100% anvisning af disse boliger. Der er aftalt møde med Ishøj Boligselskab den 31. oktober 2013.

Samarbejdsaftalen er også fremsendt til Lejerbo og KAB i forbindelse med deres byggeri i Fasanparken. Begge boligselskaber har tilkendegivet, at de vil at underskrive aftalen.

Der har været afholdt møde den 31. oktober med Ishøj Boligselskab, og nyt møde er aftalt til den 14. november 2013.

Indstilling

at  sagen tages til efterretning, og at Ishøj Boligselskab opfordres til fortsat at indgå samarbejdsaftalen, således at beboersammensætningen fortsat kan styrkes i Ishøj Boligselskab.

Bent Skov (A) deltog ikke i behandlingen p.g.a. inhabilitet.

 

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Bent Skov deltog ikke i behandlingen p.g.a. inhabilitet.

Lovgrundlag

Aftalen om 100% anvisning indgås efter bestemmelserne i almenlovens § 59.

Resume

Ifølge den hidtidige tidsplan skulle forslag til Kommuneplan 2014 have været behandlet på fagudvalgene i november og på byrådsmødet 3. december 2013.
Der er  behov for yderligere bearbejdning af planen. Det foreslås derfor, at udsætte behandlingen i fagudvalgene til februar 2014 og byrådsmødet i marts 2014.

Sagsfremstilling

Det har vist sig, at Naturstyrelsen, som i Fingerplan 2013 har godkendt at Trekantområdet ved højhastighedsbanen kan udlægges til erhvervsområde, samtidig stiller krav om, at der skal udarbejdes en omfattende redegørelse, fordi området er et "Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD)".
 
Der er behov for tid til at få udarbejdet supplerende materiale, herunder bestemmelser om sikring af grundvandsbeskyttelsen, som forudsætning for at bruge arealet til erhverv. Redegørelsen skal godkendes af Naturstyrelsen.
 
Desuden er Trekantområdet mindre end kommunen havde forudsat. Det viser sig, at der i Fingerplan 2013 er udtaget en bræmme til grøn kile, transportkorridor og afstandsbælte til Køge Bugt Motorvejen.
 
Administrationen er i forhandlinger med Naturstyrelsen om at få taget dette grønne kileareal ud af Fingerplanen. Det virker helt ulogisk at udlægge arealet lige ved siden af et erhvervsareal, som er taget ud af den grønne kile pga. at området mellem motorvej og højhastighedsbane ikke har rekreativ værdi. Der er behov for at få problemstillingen afklaret inden vedtagelsen af kommuneplanforslaget.

Økonomi

Hvis Naturstyrelsen fastholder den grønne kile vil det betyde en reduktion i arealanvendelsen på ca. 52.700 m2 svarende til ca. 30.000.000 kr. mindre i anslået salgsværdi. Arealet mellem jernbanen og motorvejen er i alt 231.270 m2.

Indstilling

at  udskyde vedtagelsen af forslag til Kommuneplan 2014 til udvalgsbehandling i februar 2014 og byrådet i marts 2014.

at der afholdes et temamøde om kommuneplanen på byrådsmødet i bebruar, som introduktion for det nye byråd

at Naturstyrelsen anmodes om at bræmme til grøn kile ændres, således at arealet kan anvendes til erhverv.

 

 

 

 

 

Beslutning

Rettelse og tilføjelse til  indstilling: efter februar tilføjes 2014 og Byrådet i marts 2014 og resten af sætningen slettes.

Der tilføjes yderligere til indstilling:

at der afholdes et temamøde om kommuneplanen på byrådsmødet i februar, som introduktion for det nye byråd.

at Naturstyrelsen anmodes om, at bræmmen til grøn kile ændres, således at arealet kan anvendes til erhverv.

Tiltrådt

Lovgrundlag

LBK nr. 587 af 27/05/2013 - Bekendtgørelse af lov om planlægning - Miljøministeriet

Bilag

Resume

Der skal tages stilling til, at Ishøj Kommune opkræver 1,0 % i garantiprovision (dvs. betaling for risikoen ved at kommunen garanterer for lånet) fra det nye selskab, som overtager de opgaver, der pt. udføres af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S.
Desuden skal der tages stilling til, at Ishøj Kommune garanterer for den del af disse lån, som afspejler kommunens nuværende ejerandel i rensefællesskabet i alt 701.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet traf den 6. maj 2013 endelig beslutning om at indgå i den nye Rense-koncern.
Ved denne beslutning fremgik også, at Ishøj Kommune pt. hæfter for de lån, der er optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S, og at kommunerne ved overgangen til aktieselskaber skal stille garanti for de eksisterende lån, der overføres fra rensefællesskaberne til de nye aktieselskaber. Ishøj Kommune er medejer af Spildevandscenter Avedøre I/S og hæfter derfor i fællesskab med de øvrige interessentkommuner for i alt 10 mio. kr.
Byrådet skal nu godkende den garantistillelse, som blev principgodkendt ved beslutningen om at indgå i den kommende Rense-koncern. Desuden skal kommunen over for Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S opkræve en garantiprovision som vederlag for garantien. Garantiprovisionen foreslås fastsat til 1,0 %, idet dette efter forvaltningens vurdering afspejler de markedsmæssige vilkår, og modsvarer den risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garantien.
I vedhæftede bilag A) er der mere detaljeret skrevet om problemstillingen.

Økonomi

Kommunen hæfter pt. for de samlede lån på 10 mio. kr., der er optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S, men kommer fremover alene til at stille garanti for den andel af lånene, der svarer til kommunens ejerandel. Denne andel udgør 7,1 % svarende til 701.000 kr. Ved at fastsætte en garantiprovision på 1,0 % bliver kommunens årlige indtægt 7.010 kr.

Indstilling

  • Ishøj Kommune, der pt. hæfter solidarisk for lån optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S i KommuneKredit, i forbindelse med etableringen af Rense-koncernen, indtræder som garant for den andel af disse lån, som afspejler kommunens nuværende ejerandel i rensefællesskabet i alt 701.000 kr.
  • Ishøj Kommune opkræver 1,0 % i garantiprovision fra det nye selskab.

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Rettelse i økonomi feltet: 7,1 rettes til 7,01.

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd besluttede på byrådsmødet den 24. juni 2013, at der til vejbidrag blev frigivet kr. 900.000 til Ishøj Forsyning A/S. Beløbet på kr. 900.000 svarer til 4% af forsyningens anlægsbudget.


Den 11. september 2013 modtog Ishøj Kommune en afgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet, som ikke kan godkende Ishøj Kommunes opgørelsesmetode for vejbidraget. Dette medfører, at vejbidraget stiger fra 4% til 8%. Afgørelsen fra Forsyningssekretariatet er vedlagt som Bilag A.

Økonomi

Den ændrede opgørelsesmetode medfører at vejbidraget for 2011 og 2012,  hvor der blev afregnet med 4%, skal reguleres med følgende:

2011: kr. 855.040
2012: kr. 638.653
I alt: kr. 1.493.693

Beløbet på kr. 1.493.693 skal tillægges renter, hvilket udgør cirka kr. 4.000
Vejbidraget for 2013, reguleres i foråret 2014, når det endelige anlægsbudget fra Ishøj Forsyning er forelagt.
Med Forsyningssekretariatets nuværende tolkning af lovgivningen, vil Ishøj Kommune også fremadrettet skulle afregne et vejbidrag på 8% af anlægsbudgettet i Ishøj Forsyning A/S.

Det foreslås, at det skyldige beløb til Ishøj Forsyning på kr. 1.493.693, samt renter på cirka kr. 4.000 udbetales. Udgiften afholdes over kassebeholdningen.

Indstilling

  • Ishøj Kommune tager Forsyningsekretariatets afgørelsen om et vejbidrag på 8% af Ishøj Forsyn A/S anlægsbudget til efterretning.

  • det skyldige beløb til Ishøj Forsyning på kr. 1.493.693, samt renter på cirka kr. 4.000 udbetales. Udgiften afholdes over kassebeholdningen.

  • Ishøj Forsyning A/S og Ishøj Kommune drøfter forsyningens anlægsplaner,

  • der i Ishøj Kommunes budget fremadrettet indarbejdes et vejbidrag på 8% af anlægsbudgettet i Ishøj Forsyning A/S.

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, nr 634 af 07/06/2010

Bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger, nr. 1212 af 14/10/2010

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. nr. 633 af 07/06/2010

Bilag

Sagsfremstilling

I foråret 2013 indgik 17 kommuner en samarbejdsaftale om, at Københavns Kommune udfører tilsynet med drikkevandet ved HOFORs 49 kildepladser og 7 regionale vandværker på vegne af de øvrige kommuner, som aftager drikkevand fra HOFORs regionale vandværker.

Med aftalen blev myndighedskompetencen  ved tilsyn, orienteringer ved mindre overskridelser af drikkevandskvaliteten og godkendelse af HOFORs årlige analyseprogram overdraget til Københavns Kommune.

Ifølge Naturstyrelsen kan en kommune ikke overdrage myndighedsansvaret til andre kommuner. Københavns Kommune har derfor rettet samarbejdsaftalen, således at de enkelte kommuner fremover har det fulde myndighedsansvar.

Lovgrundlag

Lov om vandforsyning m.v., lovbek. nr. 635 af 7. juni 2010 

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at tage myndighedsansvaret for tilsynet med kildepladser og vandværker tilbage.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

 

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

På Klima- og Miljøudvalgets møde præsenterede Vestforbrændings udviklingschef Yvonne Amskov hvad Vestforbrænding anbefaler i forhold til fremtidens affaldssystem i Ishøj Kommune.

Baggrunden for præsentationen var, at Ishøj Kommune netop har afsluttet et forsøg med flerkammerbeholdere til glas, papir/pap, metal, plast, bioaffald og restaffald samtidig med, at kommunen skal kunne imødekomme de nye krav fra EU og fra regeringens ressourcestrategi på affaldsområdet.

Vestforbrænding foreslår flg. principper:

1. Indsamling af 6 fraktioner ved haveboliger og etageboliger; glas, papir, metal, plast, mad- og restaffald.

2. Storskraldsordningen omlægges til en ringeordning for udvalgte affaldsfraktioner.

3. Genbrugsstationen udbygges til håndtering af øgede mængder samt understøtning af genbrug og undervisning  

samt følgende tidsplan 2013-2016:

2013: Principbeslutning i Klima- og Miljøudvalget.

2014: Ændring af storskraldsordning for villaer, samt udvidelse genbrugsstation.

2015: Implementering af "guldfraktioner" i etageboliger.

2016: Implementering af "guldfraktioner" i villaer og implementering af madaffald i hele kommunen.

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at principper om fremtidige affaldssystemer i Ishøj Kommune, som fremgår af Vestforbrændings præsentation, godkendes.

Indstilling

at  Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

 

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Der er sendt en ansøgning til Vejdirektoratet om penge til Ishøjruten (København - Hvidovre - Brøndby - Vallensbæk - Ishøj). Vejdirektoratet har besluttet at give et tilskud på 50 % til cykelsuperstierne.

Den 24. september 2013 har Vallensbæk Kommune oplyst, at de arbejder for cykelsuperstierne, men ikke har penge til projektet i 2014. På den baggrund  har Københavns, Hvidovre og Brøndby Kommune oplyst, at de planlægger at gennemføre projektet med Ishøjruten uden Vallensbæk og Ishøj Kommune. Ishøjruten ændrer muligvis navn, til eksempelvis Brøndbyruten.

Borgmester Ole Bjørstorp har sendt et åbent brev til Vallensbæk Kommune. Brevet blev fremlagt på byrådsmødet den 2. september 2013.

Park- og Vejcenteret foreslår, at arbejdet med Ishøjruten fortsætter, og at der over driftsbudgettet, betales cirka 14.000 kr. om året i 2014 og 2015 til drift af Projektsekretariatet for Cykelsuperstier. Det årlige budget for sekretariatet er 4 millioner kr, hvor Regionen betaler de  3 millioner kr. og kommunerne i projektet betaler 1 million kr, hvor Ishøjs Kommunes andel er cirka 14.000 kr.

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at

at Ishøj Kommune fortsætter i arbejdet i Projektsekretariatet for Cykelsuperstier, og at udgifterne på cirka  14.000 kr. afholdes over Park- og Vejcenteret driftsbudget.

at der arbejdes på en gennemførelse af Ishøjruten i 2014, og der afsættes midler (ca. 109.000 kr.) fra Trafikhandlingsplanen til opgaven i 2014.

Indstilling

at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har i efteråret 2013 gennemgået tilstanden af belægninger på de kommunale stier.

Resultatet fremgår af kortet vedlagt som bilag.

Der er cirka 4,8 km stier med et skadespoint over 1, dvs. at de trænger til ny belægning. Det vurderes at det kan udføres for 1.175.000 kr.

Den årlige nedbrydning af stierne svarer til en udgift på omkring  200.000 kr. til  250.000 kr.

Park- og Vejcenteret anvender årligt 10.000 kr. til slidlag på stierne. Reparation af skaderne på stierne kan derfor ikke afholdes inden for driftsbudgettet.

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Udvalget ønsker at sagen overføres til Byrådet.

Indstilling

at  sagen tages til efterretning.

 

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Byggesagsgebyrer foreslås fastsat ud fra en vurdering af omkostningerne til sagsbehandling for 5 forskellige typer af byggesager, dog er kategorien for simple konstruktioner sænket for at tage hensyn til byggeriets omkostning. For den type byggesager der betegnes simple konstruktioner" foreslås gebyret dog nedsat, fordi gebyret ellers vil være meget stort ser i forhold til det som byggeriet koster.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2011, at byggesagsgebyrerne skulle svare til udgifterne på byggesagsområdet.
Dette har medført , at vi i dag for nogle typer af byggesager er blandt de dyreste kommuner i landet.
Administrationen har udarbejdet et forslag til ny byggesaggebyrer, se bilag.  

Vi foreslår, en nedsættelse på 50% for "simple konstruktioner" og "øvrigt erhvervs- og etagebyggeri" og en tredobling af "ikke kompliceret industri og lagerbebyggelse".

Endvidere foreslår vi en nedsættelse af mindstegebyr og anmeldelse af erhvervsbyggeri i kategorien "øvrigt- og etagebyggeri", da byggesagsgebyret i nogen tilfælde ligger over end det egentlig koster at bygge.

Vi foreslår at vi fastholder gebyrerne for enfamiliehuse og andre faste konstruktioner, da vi ligger på niveau med Hvidovre, Høje Tåstrup, Rødovre og Glostrup.

Økonomi

Administrationen vurderer, at de ændrede gebyrer vil medføre en reducering af gebyrindtægten på op til 50 %, svarende til ca. 500.000 kr. Ændringen forventes ikke at få budgetmæssige konsekvenser for budget 2014, idet der vil blive gennemført flere nybyggerier og renoveringer af almene boliger end oprindeligt antaget. 

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at godkende forslaget til ændring af byggesagsgebyrer

Indstilling

at  Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Beslutning

Sag 243 blev behandlet som beslutningssag.

Tiltrådt

Resume

Ishøj Kommune overholder "kassekreditreglen". Kassebeholdningen ultimo 3. kvartal 2013 viser, at Ishøj Kommune ikke kommer i betalingsvanskeligheder.

Sagsfremstilling

Ifølge Budget- og regnskabssystemet for kommuner skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsopgørelse efter "kassekreditreglen". Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnit over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kontiene for likvide aktiver og kassekredit. For at overholde kassekreditreglenskal saldoen være positiv.

Likviditetsopgørelsen efter kassekreditreglen skal forelægges Byrådet.

Oversigt pr.30 september 2013 over den gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder  fremlægges.

Kassebeholdning, mio. kr.

 
1. kvartal
2. kvartal  
3. kvartal  
4. kvartal
2011
                     50,7
                     44,1
                     41,8
                     14,7
2012
                      -2,5
                     39,1
                     61,1
                     81,1
2013
                     62,6
                     82,8
                     78,3
                        -

Den grafiske fremstilling for den gennemsnitlige kassebeholdning pr. 30. september 2013 opgjort for forudgående 365 dage viser, at den gennemsnitlige likviditet pr. dag er 137,0 mio. kr.

Udviklingen herunder viser den gennemsnitlige likviditet pr. dag for perioden 2011 - 2013.

Gennemsnitlig likviditet pr. dag, mio. kr.

 
1. kvartal
2. kvartal
 
3. kvartal
 
4. kvartal
2011
                     87,9
                   100,7
                   116,8
                   118,1
2012
                   102,8
                   101,3
                     99,4
                   106,1
2013
                   114,5
                   127,1
                   137,0
                       -

Indstilling

at  likviditetsopgørelsen tages til efterretning.

 

 

 

 

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Sammenlægningen af Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre sker ved dannelse af fire selskaber, som i 2014 skal have et nyt navn og logo. Der er udarbejdet en fælles indstilling til de kommuner, der direkte ejer andele i det nye selskab, om at give forvaltningen bemyndigelse til at godkende nyt navn og logo. De 4 kommuner er: Brøndby, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.

Sagsfremstilling

De fire selskaber i den nye Rense-koncern stiftes i december 2013 med følgende navne: Vores Rens Holding A/S, Vores Rens Lynettefællesskabet A/S, Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S og Vores Rens Service A/S.
Der er iværksat en proces for at finde et nyt navn og en visuel identitet (logo mm.) til den nye Rense-koncern. Bestyrelsen forventes at tage stilling til navn mv. i begyndelsen af januar 2014. Navneændringen skal godkendes af ejerne på en generalforsamling.
Generalforsamlingen afvikles ved, at de enkelte ejere tager stilling til forslaget og orienterer ledelsen i Rense-koncernen herom, hvorefter beslutningen protokolleres og registreres i Erhvervsstyrelsen.
Det foreslås, at man i de 4 kommuner, der har direkte ejerskab til andele i den nye rensekoncern, giver forvaltningen mandat til at afgive kommunens stemme på generalforsamlingen. Herved kan navneændringen gennemføres snarest muligt efter bestyrelsens beslutning.

Indstilling

at  kommunalbestyrelsen giver forvaltningen mandat til at afgive kommunens stemme på en ekstraordinær generalforsamling i begyndelsen af 2014, hvor den nye Rense-koncern får sit endelige navn.

 

 

 

 

 

Beslutning

Til efterretning

Resume

Jobcenter Vallensbæk har udarbejdet Beskæftigelsesplan for 2014. Beskæftigelsesplanen medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.Beskæftigelsesplanen beskriver, hvilke områder inden for beskæftigelsesindsatsen, som Jobcenter Vallensbæk vil prioritere i 2014.

Planen har følgende 4 fokusområder.

  1. At øge andelen af unge, der starter på en erhvervsuddannelse,

  2. At begrænse tilgangen af personer til førtidspension,

  3. At begrænse antallet af langtidsledige personer

  4. At styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

De 4 fokusområder svarer til de landspolitiske målsætninger på beskæftigelsesområdet. 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2014 for indsatsen i Jobcenter Vallensbæk fremlægges i henhold til den udstukne tids- og procesplan fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Planen medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Til grund for planen ligger Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose for udviklingen i ledigheden, som indikerer et mindre fald i ledigheden i Ishøj på 2,7 procent fra 2012-14.

Desuden er der taget højde for Regeringens kontanthjælpsreform, der træder i kraft i 2014.

Beskæftigelsesplanen beskriver strategier og indsatser for mål fastsat af Beskæftigelsesministeren og øvrige lokale mål. Ministeren har for 2014 valgt at videreføre de 4 mål fra 2013, som er nævnt ovenfor.

Hertil kommer lokale mål for de langtidssygemeldte og de langvarige ledighedsydelsesforløb, hvor borgere ikke får fundet et fleksjob. Endelig rummer planen supplerende mål for uddannelsesmålet for unge samt for den virksomhedsrettede indsats.

En central udfordring er udviklingen i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere, hvoraf en del er langtidsledige. En del af udviklingen skyldes tilgangen af unge kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som med reformen på kontanthjælpsområdet vil få en særlig uddannelsesrettet indsats.

Strategien i Beskæftigelsesplanen udmøntes i ”Strategi for Aktivering og virksomhedskontakt for 2014”. Strategien udarbejdes af Jobcenteret i december 2013-januar 2014, og behandles derpå politisk.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har kommenteret planen i august 2013. Det Lokale Beskæftigelsesråd har behandlet planen den 29. august 2013. Rådets forslag til tilføjelser er indarbejdet i den vedlagte udgave.

Indstilling

Beskæftigelsesplan 2014 tages til efterretning

Beslutning

Sag 243 blev behandlet efter sag 234 - som beslutningssag. Beskæftigelsesplan 2014 blev godkendt.

Tiltrådt

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (nr. 340

af den 22. marts 2013).

Ad hoc Beskæftigelsesudvalget har behandlet sagen på deres møde i august. Sagen er efterfølgende blevet behandlet i Vallensbæk Jobcenter.  

 

 

 

Bilag

Sagsfremstilling

Der nye bygning til Naturcenteret på Ishøj Tange er klar til indvielse den 13. november 2013. 

Naturcenteret får med de nye rammer mulighed for at lade deres maritime aktiviteter udgå fra et aktivitetscenter på Ishøj Tange.
 
Det foreslås, at den nye bygning får navnet "Havhytten".

Indstilling

bygningen på Ishøj Tange får navnet "Havhytten".

 

 

 

 

 

Beslutning

Til efterretning

Resume

Projekt Brug for Alle er et beskæftigelsesrettet projekt, som skal bringe de svageste kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Projektet er en forløber for Førtidspensionsreformen, og tankerne bag er således meget ens. Projektet varede fra august 2012 - juli 2013, og målgruppen i Ishøj og Vallensbæk var på 182 personer.  

Projekt Brug for Alle er afsluttet. Borger- og Socialservice samt Vallensbæk Jobcenter har derfor udarbejdet en evaluering af projektet og dets resultater, som herved fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Af evalueringen fremgår det, at 4 af de 5 kommunale mål er indfriet. Mål og resultater er som følger:

1) 15 % færre borgere i målgruppen, som fortsat er i matchgruppe 3:
Ved afslutning af projektet var gruppen reduceret med 27 % og 7 borgere var rykket helt til matchgruppe 1. Målet blev således klart indfriet. 

2) 5 % af den samlede målgruppe kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder uddannelse:
2 % af målgruppen er i startet i job eller uddannelse. Men hele 16,5 % har været selvforsørgende i en periode på 4 uger eller mere. Vi anser målet som delvist indfriet.

3) 30 % af de unge under 30 år er påbegyndt uddannelse eller praktikforløb:
33 % af de unge under 30 år i målgruppen er påbegyndt uddannelse eller praktikforløb. Målet er indfriet.

4) 80 % af målgruppen deltager på mødet i det tværgående team:
75 % af målgruppen deltog på mødet i det tværgående team. Målet er ikke indfriet.

5) Medlemmerne af det tværgående team oplever forbedret samarbejde på tværs:
De medlemmer, der deltog jævnligt i teamet, er alle enige om, at samarbejdet er forbedret. Målet er indfriet.

Herudover skal det nævnes, at 44,5% af målgruppen har modtaget et beskæftigelsesrettet tilbud som en del af projektet.

Borger- og Socialservice og Vallensbæk Jobcenter er tilfredse med resultaterne i projektet.

Evalueringen er vedhæftet.

Social- og Sundhedsudvalget godkender evalueringen af Brug for Alle.

Sagen oversendes til Byrådet som efterretningssag.

Indstilling

evalueringen af projekt Brug for Alle til efterretning.

 

 

 

 

 

Beslutning

Til efterretning

Bilag