Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 5. december 2017 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Beslutning

Benny Strand, Pilegårds Vænge 18 fremsatte flere spørgsmål vedr. Kabelplus. Spørgsmålene fremsendes skriftligt til Teknik- og Miljødirektør Marie Louise Madsen.

Resume

Rasmus Boné (C), Ole Beckmann (V) og Ole Wedel-Brandt (Ø) har fremsendt begæring om en yderligere fintælling af stemmerne afgivet ved kommunalvalget den 21. november 2017.

Sagsfremstilling

Der blev på valgaftenen den 21. november 2017 foretaget to optællinger af stemmerne på de i alt 5 valgsteder (grovtælling og foreløbig optælling). På fire valgsteder var en meget lille forskel mellem den første og den anden optælling af stemmer. Men på Strandgårdskolen var der forskel på optællingsresultatet de to gange. Den væsentligste grund hertil var, at listestemmerne for socialdemokraterne ved en fejl ikke blev talt med ved den foreløbige optælling, hvilket førte til, at et mandat flyttede fra socialdemokraterne til de konservative.

Den 22. november 2017 var der i Centersalen fintælling af alle de afgivne stemmer. Her blev der gennemført to fintællinger af stemmerne afgivet på Strandgårdskolen mod én fintælling af stemmerne på de andre valgsteder. Det vil sige, at stemmerne Strandgårdsskolen i alt er blevet optalt fire gange.

Resultatet af fintællingen af alle afgivne stemmer betød, at to socialdemokratiske kandidater havde fået lige mange personlige stemmer. På denne baggrund besluttede Valgbestyrelsen, at alle socialdemokratiske stemmer (både listestemmer og personlige) samt alle ugyldige stemmer skulle fintælles påny. Denne ekstra fintælling medførte, at 1 stemme blev flyttet mellem to socialdemokratiske kandidater. Ingen stemmer blev flyttet mellem partier eller mellem Socialdemokratiet og de ugyldige.

Herefter underskrev Valgbestyrelsen valgbogen og godkendte dermed valget.

Rasmus Boné og Ole Beckmann anfører i deres begæringer om omtælling af alle stemmer, at hvis der rykkes 20 stemmer fra valgforbund 1 (A og O) til valgforbund 2 (C, I, og V) så ville Det Konservative Folkeparti komme i Byrådet. Dette er korrekt under forudsætning af, at der ikke samtidig rykker stemmer fra valgforbund 3 (B+F+Ø) eller ugyldige stemmer til valgforbund 1.

Da der har været gennemført ekstra fintælling på Strandgårdsskolen (med samme resultat) og resultaterne fra de 4 andre valgsteder har ligget meget stabilt hele vejen, er der ikke noget, der tyder på, at en yderligere fintælling vil føre til et nyt resultat samlet set. Vælger man alligevel at foretage en ny fintælling og mod forventning finder stemmer, der skal flyttes mellem partierne, vil det mest sandsynlige være, at der skal flyttes stemmer til Socialdemokratiet fra de øvrige partier, da Socialdemokratiets stemmer (og de ugyldige) allerede har gennemgået en ekstra fintælling.  

Indstilling

Byrådet beslutter, at afvise begæringerne om fornyet fintælling af stemmerne afgivet ved kommunalvalget den 21. november 2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

De fremsendte begæringer om en yderligere fintælling kan betragtes som egentlige valgklager, idet der henvises til bekendtgørelse om ”Lov om kommunale og regionale valg” hvoraf det fremgår at:

§ 93. Enhver vælger i kommunen henholdsvis regionen kan klage over valget. Klager skal indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet senest ugedagen efter valgdagen. Klager afgøres på et møde, der afholdes snarest efter klagefristens udløb.

§ 94. Afgørelser efter § 93, stk. 1, kan indbringes for økonomi- og indenrigsministeren af enhver vælger i kommunen henholdsvis regionen senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt klageren.

Bilag

Resume

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopføglning blev godkendt af Byrådet på mødet den 28. juni 2017.

Sagsfremstilling

Der er nu foretaget 2. budgetopfølgning for 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 34,4 mio.kr., jf. vedlagte oversigt. Broderparten af det forventede mindreforbrug er relateret til beskæftigelsespuljen samt den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Der forventes mindreudgifter inden for servicerammen på 9,9 mio.kr., mens der uden for servicerammen forventes mindreudgifter på 24,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om merudgifter på 0,3 mio.kr.

Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalgene for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Der er udarbejdet notat af 06. november 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede beløbsmæssige oversigt.

Tilføjelse til sagsfremstilling efter behandling i Økonomi- og Planudvalget:

”I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2017 er det konstateret, at Stabscenter  Økonomi fejlagtigt har medtaget et mindreforbrug på 550.000 kr. 2 gange.  Konsekvensen er, at budgetopfølgningen rettelig skal  udvise et samlet mindreforbrug på 33.820.000 kr.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen tiltrædes,

at der gives bevilling inden for fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet. 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Budgetopfølgningen udviser et samlet mindreforbrug på 34,4 mio. kr. jvf. vedhæftet oversigt.

Bilag

Resume

Kommunens revision Deloitte har den 21. november 2017 fremsendt beretning vedrørende uanmeldt beholdningseftersyn ved hovedkassen den 5. september 2017. Beretningen er den 22. november 2017 udsendt til Byrådet, jf. styrelseslovens regler herom.

Sagsfremstilling

Kommunens revision Deloitte har den 21. november 2017 fremsendt "Beretning vedrørende uanmeldt beholdningseftersyn den 5. september 2017".

Revisionesberetningen skal jf. Lov om kommuners styrelse udsendes til Byrådet inden 7 dage fra modtagelsen. Dette er sket den 22. november 2017.

Under punktet "beholdninger i pengeinstitutter" anfører revisioen, at der var beløb/bankposteringer som ikke var blevet udlignet/konteret. Revisionen henstiller, at der foretages en gennemgang/kontering af de udestående beløb.

Gennemgangen er i gang, og det skal bemærkes, at forholdet ikke indebærer økonomiske konsekvenser.

Under punktet "øvrige likvide beholdninger" (garantier for arbejder og entrepriser samt for deposita vedrørende udlændingeloven) bemærker revisionen, at der ved en afstemning var uoverensstemmelse mellem den vedhæftede specifikation og den saldo der er registreret i kommunens bogholderi. Forholdet kan imidlertid betragtes som afsluttet, da den korrekte specifikation er fremsendt til revisionen.

Revisionen anfører, at der er garantier som burde have været nedskrevet eller nulstillet. Det henstilles, at kommunen foretager de nødvendige korrektioner, så bogføringen stemmer til det underliggende system.

Administrationen vil sikre at dette sker, og bemærker i øvrigt, at korrektionerne ikke vil have hverken økonomisk eller driftsmæssig betydning for kommunen, men alene handler om korrekt regnskabsmæssig registrering.

Administrationens svar og kommentarer til revisionsberetningen i øvrigt, fremgår af vedhæftede skema. Administrationens svar er ligeledes sendt til revisionen.

Efter politisk behandling af hhv. revisionsberetning og administrationens svar herpå, sendes materialet til tilsynsmyndighederne.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at beretningen - og administrationens forslag til besvarelse - godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Der er ingen direkte eller afledte økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Bilag

Resume

AAB har den 6. november 2017, på vegne af afd. 55, Vejleåparken, søgt om yderligere fristforlængelse for fremsendelse af skema B.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har på møde den 6. juni 2017 godkendt fristforlængelse for fremsendelse af skema B til den 24. januar 2018. AAB ansøger om yderligere fristforlængelse for fremsendelse af skema B til primo juli 2018.

AAB og Ishøj Kommune har i maj 2017 afholdt møde omkring projektet vedrørende opførelse af 58 rækkehuse ved Vejleåparken. AAB oplyser, at siden mødet i maj har AAB arbejdet videre med en tilpasning af projektet og efter en del møder og dialog med Ishøj Kommune, er der sket en tilpasning i projektet, som AAB ønsker at arbejde videre med.

AAB's rådgiver Mangor & Nagel har kvalificeret, at det tilpassede projekt kan gennemføres inden for den rammeøkonomi, der er til rådighed.

Da AAB skal indsende en dispensationsansøgning ift. lokalplanen, projektmaterialet skal tilpasses og projektet skal udbydes i totalentreprise, søger AAB derfor om yderligere fristforlængelse.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at den sidste frist for fremsendelse af skema B ændres til primo juli 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ingen økonomisk betydning.

Lovgrundlag

Støttebekendtgørelsen § 38.

Bilag

Resume

Domea har den 12. november 2017, på vegne af Ishøj Boligselskab, Kirkehaven, sendt revideret skema C til kommunens godkendelse.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har tidligere behandlet og godkendt skema B på møde den 1. oktober 2013 med en anskaffelsessum på 90,732 mio. kr. I forhold til det godkendte skema B er der ikke sket ændringer i projektets udformning med hensyn boligantal mv.  

Anskaffelsessum for boligerne inkl. moms udgør ifølge skema C: 

Grundudgifter

12,014 mio. kr.

Håndværkerudgifter

 70,610 mio. kr.

Omkostninger

7,385 mio. kr.

Gebyrer

1,329 mio. kr.

I alt

91,338 mio. kr.

Heraf overskridelse af fastprisperioden med 

0,606 mio. kr.

Bygherren har ansøgt om godkendelse af en anskaffelsessum, hvor tillægget for overskridelsen af fastprisperioden var beregnet, og ikke svarede til faktisk udbetalte beløb til den udførende entreprenør. Det skema C, der nu fremlægges til godkendelse er derfor reduceret for så vidt angår dette beløb.

Boligerne finansieres på følgende vis: 

Realkreditlån, 88 %

80,377 mio. kr.

Kommunal grundkapitallån 10 %,

9,134 mio. kr.

Beboerindskud 2 %

1,827 mio. kr.

I alt

91,338 mio. kr.

Heraf afsat beløb (dokumenteres og fremsendes efterfølgende til kommunens godkendelse)

0,165 mio. kr.

Den årlige leje udgør på det foreliggende grundlag 1.040 kr./m² ekskl. varme mv. for familieboligerne (fælleslokalet indgår ikke i lejeberegningen).

Indstilling

Økonomi- og Planudvaget indstiller, at skema C med bilag godkendes og merudgiften (tillægsbevilling) i grundkapital kr. 60.623 finansieres via Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 58.740.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Kommunens samlede økonomiske forpligtelser udgør udgiften til grundkapitallån på 9.133.823 kr., hvilket er en forhøjelse i forhold til det godkendte skema B med 60.623 kr. Forhøjelsen foreslåes finansieret via Økonomi- og Planudvalgets pulje. Den kommunale garanti ydes for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien forventes at komme til at udgøre 60-70 % af lånet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelsen om støtte til almene boliger.

Bilag

Resume

Domea har den 16. november 2017 på vegne af Ishøj Boligselskab, Solkysten, søgt om fristforlængelse for fremsendelse af skema B. Skema B er fremsendt den 27. oktober 2017 til kommunens godkendelse; men Domea har nu anmodet om en tilbagetrækning af ansøgningen og søger i stedet om en fristforlængelse for fremsendelse af skema B på 4 måneder.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har på møde den 6. september 2016 behandlet og godkendt skema A, og fristen for fremsendelse af skema B var den 6. december 2017.

Domea anmoder om en fristforlængelse på 4 måneder for fremsendelse af skema B, da Domea har fundet det nødvendigt at aflyse det afholdte udbud, da der er uhensigtsmæssigheder og uklarheder i udbudsmaterialet. Domea vil hurtigst muligt igangsætte et nyt EU-udbud for hovedentreprisen.

Forventet byggestart er medio maj 2018, og forventet indflytning er den 1. november 2019.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives en fristforlængelse på 4 måneder, så nyt skema B skal fremsendes til Ishøj Kommune senest den 6. april 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Ingen økonomisk betydning.

Lovgrundlag

Støttebekendtgørelsen § 38.

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 18. september 2017 at sende forslaget til talentstrategien i høring skolebestyrelserne og i Fælleselevrådet. Forslaget har endvidere været til information og drøftelse i Fællles-MED for Center for Dagtilbud og Skoler. Høringssvar og udtalelse fra Fælles-MED er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

I perioden 2014 - 2017 har Ishøj Kommunes skoler gennemført et 3-årigt projekt med titlen ”Flere Lille og Store Nørder i Ishøj”. Projektets formål var at løfte læreres og elevers kompetencer inden for matematik og naturfag. Som en del af projektet er der sat fokus på arbejdet med talenter. Arbejdet med talentstrategien udspringer heraf.

Talentstrategien skal ses i sammenhæng med Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik samt Ishøj Kommunes skolepolitiske delmål, hvor det bl.a. fremgår, at i Ishøj Kommune værdsætter og understøtter vi særlige talenter – både kloge hoveder og hænder.

Det overordnede formål med den fælles kommunale talentstrategi er at understøtte den samlede talentindsats i Ishøj Kommune med plads til skolernes individuelle præg. En kommunal strategi skal skabe et fælles sprog omkring talenter og arbejdet med talenter, og samtidig åbne mulighed for forskellige måder at arbejde med talenter på.

Som led i talentindsatsen fortsættes medlemskabet hos Science Talenter i Sorø.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at talentstrategien for Ishøj Kommunes skoler godkendes, og at talentstrategien skrives i en kort udgave og letforståelig udgave, og at det overvejes, om nørdbegrebet er klogt at holde fast i. Begrebet testes i Fælles Elevrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Kontingentet til medlemskabet hos Science Talenter i Sorø finansieres inden for rammen af det eksisterende budget i Center for Dagtilbud og Skoler.

Bilag

Resume

På dialogmødet med skolebestyrelserne den 6. april 2017 var temaet rygning på dagsordenen. Resultatet af drøftelserne blev, at skolebestyrelserne ønsker, at der ved indgangen til skolernes område, bliver skiltet med rygeforbud på kommunale matrikler. På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 15. maj 2017 besluttede udvalget at sende sagen til Teknik- og Bygningsudvalget med henblik på at afsøge mulighederne for skiltning samt give et bud på skiltenes udformning og et anslået budget for projektet.

Sagsfremstilling

Teknik- og Bygningsudvalget har behandlet sagen i oktober 2017. Af dagsordenteksten fremgår det, at der i byggelovgivningen ikke er noget til hinder for, at man må opsætte ”rygning forbudt” skilte på kommunens matrikler. Administrationen har udarbejdet et bilag, der indeholder forslag til skilte og tekst, placering samt økonomi. Bilaget er vedhæftet.

På mødet blev det foreslået, at der opsættes skilte ved hovedindgangen(e) til hver skole, 1 - 2 skilte pr. skole. Teknik- og Bygningsudvalget besluttede at sende forslaget til skilt, som fremgår af bilaget og teksten "Røgfri skole - ved lov er rygning forbudt på skolens område", evt. med oplysning om bøde, videre til Børne- og Undervisningsudvalget.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede Teknik- og Bygningsudvalgets forslag herunder finansiering til opsætning af skilte.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede følgende:

 - Det skal fremgå af skiltningen, at rygning er forbudt ved lov.

 - Skiltene finansieres via en pulje, der placeres i Center for Børn og Forebyggelse således, at det beløb Børne- og Undervisningsudvalget lægger i kassen ved 2. budgetopfølgning reduceres med 50.000 kr.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Et skilt skønnes at koste ca. 2.000 kr. Der findes ikke en central pulje til finansiering, og omkostningerne til skilte og opsætning af skilte afholdes normalt lokalt.  

Bilag

Resume

Forsyningssekretariatet har for 2018 oplyst en ”indtægtsramme" for Ishøj Vand. Kommunen skal legalitetsgodkende taksten, dvs. at kommunen skal sikre at taksten overholder den indtægtsramme, der er udmeldt af Forsyningssekretariatet samt godkende, at selskabets budget balancerer. Selskabets indtægtsramme for 2018 er 19.268 kr. ekskl. moms og vedlægges (jf. bilag 5.A). Endvidere skal kommunen godkende, at der stilles garanti for forsyningens optagelse af et lån op til 15,8 mio. kr. samt godkende takstbladet for Ishøj Vand.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ishøj Forsyning har på ordinært bestyrelsesmøde i forsyningen den 25. oktober 2017 godkendt vandtaksten til 20,83 kr./m3 inkl. moms (jf. bilag 2.A). Taksten i 2017 var 20,52 kr./m3. inkl. moms. Taksten tager hensyn til, at projekter indenfor indtægtsrammen på ca. 2,8 mio. kr. (jf. bilag 5.C) kan gennemføres, samt at projekter udenfor indtægtsrammen på ca. 15,8 mio. kr. (jf. bilag 5.D) kan gennemføres med en låneoptagelse på op til 15,8 mio. kr.

For at gennemføre alle anlægsinvesteringer, vil Ishøj Forsyning optage en byggekredit hos Kommunekredit, der efterfølgende konverteres til anlægslån, når byggekreditten udløber. Lånet optages på baggrund af en kommunal garantistillelse. Kommunen kan garantere for lånet, uden at det belaster kommunens låneramme. Ishøj Vand betaler en engangsprovision til Ishøj Kommune på 1 % ved byggekredittens optagelse.

Del af beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Forsyning den 25. oktober 2017 (Bilag 2.A), Forsyningssekretariatets indtægtsramme for 2018 (Bilag 5.A), driftsbudget for 2018 (Bilag 5.B), anlægsbudget indenfor indtægtsrammen for 2018 (Bilag 5.C), anlægsbudget  udenfor indtægtsrammen for 2018 (Bilag 5.D) samt Takstblad (Bidrag og gebyrer) for Ishøj Vand (Bilag 6.A), vedlægges.

Godkendes vandtaksten sammen med spildevandstaksten, er den samlede takst 54,58 kr. /m3 inkl. moms. I 2017 var taksten 57,00 kr. /m3 inkl. moms.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at vandtaksten for vand på 20,83 kr./m3 inkl. moms, samt de tilhørende gebyrer og bidrag for 2018 godkendes.
at en kommunal garantistillelse på op til 15,8 mio. kr. til Ishøj Vands anlægsinvesteringer godkendes. Godkendelsen betinger en indbetaling af provision til Ishøj Kommune fra Ishøj Forsyning på 1 %.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Ebbe Rosenberg (A) forlod mødet under behandlingen af punkt 252 pga. inhabilitet.

Tiltrådt.

 

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Lovgrundlag

Vandsektorloven af den 12. juni 2009.

Bilag

Resume

Forsyningssekretariatet har for 2018 oplyst en ”indtægtsramme for Ishøj Spildevand. Kommunen skal legalitetsgodkende taksten, dvs. at kommunen skal sikre, at taksten overholder den indtægtsramme, der er udmeldt af Forsyningssekretariatet samt godkende, at selskabets budget balancerer. Selskabets indtægtsramme for 2018 er 31.262 kr. ekskl. moms og vedlægges (jf. bilag 7.A). Endvidere skal kommunen godkende tilslutningsbidraget for Ishøj Spildevand.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ishøj Forsyning har på ordinært bestyrelsesmøde i forsyningen den 25. oktober 2017, godkendt 3 takster for Ishøj Spildevand (jf. bilag 2.B). Takst 1 gælder for almindelige forbrugere og virksomheder med et mindre vandforbrug. Takst 2 og 3 gælder for virksomheder med et større vandforbrug.

Takst 1, 2 og 3 er således:
1. Takst 1 (100 %) på 33,75 kr./m3 inkl. moms (gældende for forbrug for alm. borger og erhverv med forbrug < 500 m3 pr. år),
2. Takst 2 (80% af takst 1) på 27,00 kr./m3 inkl. moms (gældende kun for erhverv med forbrug mellem 500 – 20.000 m3 pr. år),
3. Takst 3 (40 % af takst 1) på 13,50 kr./m3 inkl. moms (gældende kun for erhverv med forbrug 20.000> m3 pr. år),

Taksten i 2017 var Takst 1: 36,48 kr./m3, Takst 2: 30,64 kr./m3 og Takst 3: 18,97 kr./m3. inkl. moms. Taksten tager hensyn til, at projekter indenfor indtægtsrammen på ca. 8 mio. kr. (jf. bilag 7.C) kan gennemføres, samt at projekter udenfor indtægtsrammen på ca. 7,3 mio. kr. (jf. bilag 7.D) kan gennemføres uden låneoptagelse.

Del af beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Forsyning den 25. oktober 2017 (Bilag 2.B), Forsyningssekretariatets Indtægtsramme for 2018 (Bilag 7.A), driftsbudget for 2018 (Bilag 7.B), anlægsbudget indenfor indtægtsrammen for 2018 (Bilag 7.C), anlægsbudget udenfor indtægtsrammen for 2018 (Bilag 7.D) samt tilslutningsbidraget for Ishøj Spildevand (Bilag 8.A), vedlægges.

Tilslutningsbidraget for 2017 andrager kr. 51.512,35 ekskl. moms. I henhold til gældende betalingsvedtægt skal standardtilslutningsbidraget reguleres hvert år. For 2018 er standardtilslutningsbidraget indeksreguleret til kr. 51.816,25 ekskl. moms. (inkl. moms er det 64.770,32 kr.).

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at spildevandstaksterne på henholdsvis 33,75 kr./m3 inkl. moms, 27,00 kr./m3 inkl. moms og 13,50 kr./m3 inkl. moms, samt standardtilslutningsbidraget på 64.770,32 inkl. moms for 2018 godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Ebbe Rosenberg (A) forlod mødet under behandlingen af punkt 253 pga. inhabilitet.

Tiltrådt.

 

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Lovgrundlag

Vandsektorloven af den 12. juni 2009
Betalingsloven af den 7. juni 2010
Ændring af betalingsloven af den 4. juli 2013
Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. af den 2. september 2013

Bilag

Resume

Der er sat gang i planlægningen af et projekt, der skal udbygge den eksisterende støjvold langs Køge Bugt Motorvejen for at opnå en bedre støjbeskyttelse af boligområdet sydøst for motorvejen. Projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der skal træffes beslutning om at sende miljøkonsekvensrapporten samt udkast til afgørelse om tilladelse i offentlig høring i minimum 8 uger. Der er sideløbende udarbejdet forslag til lokalplan 1.82 med tilhørende kommuneplantillæg 4 og miljørapport. 

Sagsfremstilling

Park- Vej- og Miljøcenter har anmodet Ishøj Kommune, Plan om at gennemføre en miljøvurdering af projektet, jf. § 18, stk. 2, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Projektet er således omfattet af § 15 i loven, hvilket betyder, at der skal gennemføres en miljøvurdering af projektet og udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

I miljøkonsekvensrapporten beskrives projektet og de forventede miljømæssige konsekvenser af at gennemføre støjvoldsprojektet.

Planmyndigheden har i forbindelse med afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten hørt berørte myndigheder og offentligheden med henblik på at fastlægge omfanget og indholdet af rapporten. På dette grundlag indeholder rapporten en beskrivelse og vurdering af:
›       Biologisk mangfoldighed, arter og naturtyper.
›       Befolkningen og menneskers sundhed, herunder trafik, støj og støv, rekreative forhold og skyggepåvirkning.
›       Jord og grundvand.
›       Kulturarv - i anlægsfasen.

Rapporten behandler de væsentligste påvirkninger fra etableringen af en støjvold langs motorvejen i Ishøj samt de forventede konsekvenser for omgivelserne og skitserer de afværgeforanstaltninger, der indarbejdes i projektet. Rapporten danner desuden baggrund for myndighedens tilladelse til, at Park-, Vej, - og Miljøcenteret kan påbegynde projektet. Udkast til afgørelse om tilladelse indeholder en række vilkår og er vedlagt som bilag.

Parallelt hermed er der udarbejdet en miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg for den forhøjede støjvold, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 2, nr. 1. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for projektet samt miljørapport for disse planer er vedtaget på Byrådsmødet den 7. november 2017.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at miljøkonsekvensrapport samt udkast til afgørelse om tilladelse vedtages og sendes i offentlig høring samt til berørte myndigheder i mindst 8 uger. 

Venstre og Enhedslisten forelagde og oplæste en særindstilling til sagen, som vedlægges og følger sagen, når den offentliggøres.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstillingen følges.

Lennart Nielsen (V) og Sami Deniz (SF) tiltrådte særindstiling.

Beslutning

Tiltrådt.

Lennart Nielsen (V), Ole Beckmann (V), Sami Deniz (F), Kalbiye Yüksel (F) og Ole Wedel-Brandt (Ø) tiltrådte særindstilling.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Bilag

Resume

Høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Sagsfremstilling

Dette er en høring af kommunalbestyrelser og vandråd indenfor Køge Bugt Vandopland, som skal indberette synspunkter og faktuelle oplysninger til ministeriet, via sekretariatskommunen. Ministeriet har bedt om kvalificering og afgrænsning af udvalgte vandløbsstrækninger i Vandområdeplanen.

Køge Bugt Vandråd blev nedsat den 30. marts 2017 og består af landsdækkende og lokale foreninger/organisationer, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning.

Solrød Kommune har været udpeget som sekretariatskommune for vandrådet for de 21 kommuner i hovedvandopland - Køge Bugt bistået af NIRAS. Vandrådet havde sit sidste møde d. 14. september 2017.

I bekendtgørelse om vandråd er det fastsat, at kommunerne med bistand fra vandrådet i et hovedvandopland konkret skal løse en række obligatoriske opgaver (se Bilag 4 – notat om vandråd).

I forhold til kvalificering af udpegning af vandløb som kunstige og stærkt modificerede (opgave 2), fremgår det af Miljøstyrelsens IT-værktøj (MiljøGIS), at de nedre strækninger af Store Vejleå og Lille Vejleå, henholdsvis nedstrøms Vallensbæk Mose og til diget mod Ishøj Havn og nedenstrøms Ishøj Sø og til Lille Vejlesø, er udpeget til kandidater for drøftelse i vandrådet og kommunalbestyrelsen.

Store Vejleå og Lille Vejleå har imidlertid ikke været genstand for drøftelser i Køge Bugt Vandråd. Administrationen vurderer, at de nedre strækninger af vandløbene bør forblive udpeget som naturlige vandløb og ikke bør ændre status til kunstig eller stærkt modificeret. Af bilag 1 fremgår administrationens udkast til høringssvar vedr. Store Vejleå og Lille Vejleå. Et tilsvarende høringssvar er forelagt Vallensbæk Kommune for så vidt angår Store Vejleå.

Vandløbsstrækninger, der har været drøftet i Køge Bugt Vandråd, fremgår af bilag 2 og 3. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at
forslag til høringssvar bliver godkendt og sendt til Solrød Kommune som sekretariatskommune, der indberetter til Miljø- og Fødevareministeriet, at Ishøj Kommune ikke har ændringer til vandløb i kommunens område samt
at administrationen indberetter i Miljø- og fødevareministeriets IT – værktøj, at der ikke er ændringer til vandløb i kommunes område. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Udpegningen af Store Vejleå og Lille Vejleå som kunstige eller stærkt modificerede har ingen økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune, men kan muligvis få betydning i forhold til den overordnede prioritering af vandløbsindsatser i hele vandoplandet, idet indsatser i et naturligt vandløb må antages at gå forud for indsatser i et kunstigt eller stærkt modificeret vandløb.

Lovgrundlag

Lov om vandplanlægning.
Bekendtgørelse om vandråd. 

Bilag

Sagsfremstilling

Handicaprådet har på baggrund af konferencen om "mere lighed i sundhed" (afholdt i oktober 2016) ønsket, at der etableres et tilbud om sundhedstjek af udsatte borgere i Ishøj Kommune. På den baggrund har administrationen i Center for Socialservice udarbejdet en foreløbig beskrivelse af "sundhedstjek for udsatte borgere".

På Handicaprådets møde d. 13. december 2016 redegjorde administrationen kort for beskrivelsen samt kommende proces om sundhedstjek for udsatte borgere. Handicaprådet ønskede i den forbindelse, at man i "sundhedstjek for udsatte borgere" er særligt opmærksom på målgruppen af unge, der overgår fra børneområdet til voksenområdet.

Handicaprådet tilsluttede sig den foreløbige beskrivelse vedr. sundhedstjek for udsatte borgere. Handicaprådet besluttede derudover, at beskrivelsen skulle oversendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget behandlede i januar 2017 en foreløbig beskrivelse af projektet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tiltræder, at projekt "Sundhedstjek for Udsatte Borgere" igangsættes som pilotprojekt i 2018 og 2019. Projektet finansieres af overskydende midler fra demografi- og sundhedspuljen 2017 ved at reducere puljen fra kr. 1.252.000 til kr. 652.000 og overføre kr. 600.000 til forbrug i 2018 og 2019. Administrationen vender tilbage med en detaljeret projektbeskrivelse i januar 2018.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Projektet finansieres af overskydende midler fra demografi- og sundhedspuljen 2017 ved at reducere puljen fra kr. 1.252.000 til kr. 652.000 og overføre kr. 600.000 til forbrug i 2018 og 2019. Administrationen vender tilbage med en detaljeret projektbeskrivelse i januar 2018.

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

Den af byrådet bestilte Gallup-analyse viser, at kundetilfredsheden med Kabelplus er meget lav.

Sagsfremstilling

Gallup har lavet en tilfredshedsundersøgelse blandt kunderne på Ishøj Fællesantenne. Undersøgelsen belyser, hvordan kunderne oplever Kabelplus’ kundeservice. Undersøgelsen er baseret på 375 telefoninterviews, som udgør et repræsentativt udsnit af medlemmerne af Ishøj Fællesantenne.

Analysen viser, at 85 % af kunderne har oplevet problemer i forbindelse med overgangen til Kabelplus den 1. juni samt, at 49 % af kunderne fortsat oplever problemer med, at deres TV og/eller internet ikke virker, som det skal på interviewtidspunktet (uge 41-43).

Analysens hovedkonklusioner kan læses s. 9 i vedhæftet rapport, herunder Gallups anbefalinger.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at rapporten fra Gallup tages til efterretning,

Og at byrådet indkaldes til ekstraordinært temamøde om fremtiden for Ishøj Fællesantenne i januar.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Stabscenter for Økonomi (SCØ) har i overensstemmelse med Økonomiregulativet gennemført servicebesøg/controlling på driftsstederne:

  • Trækronerne (19. september 2017).
  • Hjemmeplejen (25. september 2017).
  • Gildbroskolen og SFO (27. september 2017).
  • Kultur Café og Bibliotek (5. oktober 2017).
  • Torsbo Plejehjem (25. oktober 2017).

Generelt kan det konkluderes, at økonomistyringen på de pågældende driftssteder håndteres på betryggende vis, jf. vedhæftede bilag.  

Sagsfremstilling

Formålet med Økonomicentrets besøg på et udpluk af driftssteder, er ikke alene tænkt som kontrol med stedets økonomiske forvaltning, men lige så meget som et servicebesøg. Der lægges vægt på god dialog om økonomistyringen mellem Økonomicentret og driftsstederne.

Økonomicentret kan med sit organisationskendskab og solide kendskab til systemer mv. bidrage til et bredere perspektiv på de økonomiske opgaver, som det decentrale niveau udfører. Det kan fx være ved at have blik for særlige tekniske eller styringsmæssige udfordringer på driftsstederne. På samme vis kan der være dialog om konkrete spørgsmål til anvendelse af KMD Opus (økonomisystemet) mv. Samtidig  har driftsstederne mulighed for at få afklaret spørgsmål til fx. økonomistyringen og økonomisystemet.

Resultatet af servicebesøgene har været forlagt direktionen den 14. november 2017.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at afrapporteringen om servicebesøg/controlling for 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består dels af oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt notat, som viser udviklingen over en længere årrække. De to bilag supplerer hinanden, og er med til at skabe et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet.

Bilag 1: Notat giver et overblik over udvikling i ledighedsprocenten for Ishøj Kommune, Vallensbæk, Region Hovedstaden og hele landet fra januar 2007- september 2017.

Bilag 2: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk pr. 21 november 2017.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag