Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 6. februar 2018 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Beslutning

Forespørgsel fra Alice Nikolajsen om renovering af stier i Ishøj.

Spørgsmål besvaret af borgmesteren:

Resume

I forbindelse med det nye byråds tiltræden fremlægges forslag til ny styrelsesvedtægt.

Sagsfremstilling

Forslag til ny styrelsesvedtægt blev første gang behandlet på byrådsmødet den 9. januar 2018. Da en ny styrelsesvedtægt kun kan vedtages efter to byrådsbehandlinger fremlægges den påny.

I forhold til førstebehandlingen er der tilføjet et nyt punkt under Økonomi- og Planudvalget § 11 stk. 12, hvor det foreslås,at "Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Ishøj Fællesantenne, som ejer af antennen".

Under § 19 "Vederlag som konstitueret formand" er der tilføjet en præcisering, idet også næstformanden naturligvis kan træde i formandens sted, hvis denne er fraværende. Næstformanden kan også opnå vederlag for dette hverv. Ifølge vederlagsbekendtgørelsen kan funktionsvederlag oppbæres i en uafbrudt periode på 9 måneder.

Endelig er der en ændring i § 20 hvor tilsynet med kommuner pr. 1 april 2017 varetages af Ankestyrelsen (tidligere Statsforvaltningen).

Alle ændringer, i forhold til førstebehandlingen af styrelsesvedtægten, er markeret med rødt i teksten.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til ny styrelsesvedtægt vedtages med ikraftræden den 1. marts 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Ved valgperiodens start fremsættes forslag til nye forretningsordenener for byråd, stående udvalg samt for spørgetid ved Ishøj Byråds ordinære offentlige møder.

Sagsfremstilling

Forslagene til nye forretningsordener er primært baseret på de gældende forretningsordener for Ishøj Byråd, de stående udvalg og forretningsordenen for spørgetid ved Ishøj Byråds ordinære møder. Forslagene er juridisk forankret i styrelsesloven, og tilhørende normalforretningsorden. Ifølge Styrelsesloven skal forslag til nye forretningsordener behandles to gange af byrådet, før de kan vedtages og derfor behandles forslagene på ny.

På baggrund af forslag fra Socialistisk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten indkaldte borgmesteren alle partiers gruppeformænd til en drøftelse af, hvordan borgerne, organisationer og virksomheder kan få mulighed for, at fremlægge deres sager for de stående udvalg. Der blev opnået enighed om, hvordan dette kunne ske, hvilket fremgår af "Forretningsorden for stående udvalg" § 4 stk. 5.

Der blev endvidere opnået enighed om, at der vil være åbne referater fra lukkede punkter, når det er muligt. Det gælder både referater fra byrådet og fra de stående udvalg.

Endelig bliver det præciseret, hvornår borgmesteren kan indkalde en stedfortræder, hvis et medlem af byrådet har forfald.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til nye forretningsordener vedtages. 

Beslutning

Ændringsforslag fra Venstre, Enhedslisten og SF til forretningsorden for spørgetid: "Borgmesteren og gruppeformændene har mulighed for at besvare borgernes spørgsmål i spørgetiden".

Afstemning: For 5 (Venstre, Enhedslisten og SFO) - Imod 13 (Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti).

Mindre præciseringer indføres i forretningsorden for stående udvalg (se bilag).

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 7. december 2017, pkt. 16, 17, 25, 26 og 29 mangler at blive udpeget suppleant til Medborger- og Demokratiforum og stedfortrædere til Rådet for Etniske Minoriteter, Ishøj Ungdomsskole og Ishøj Kulturskole samt 1 repræsentant til VEKS brugerråd.  

 

Nævn:

Udpeges:

 

Udpeges:

 

Medborger- og Demokratiforum:

1. suppleant:

 

Valgt blev: Erkan Yapici (A)

2. suppleant:

Valgt blev: Merete Amdisen (A)

 

Rådet for Etniske Minoriteter:

1. stedfortræder:

Valgt blev: Jørn Højmark (A)

 

 

 

Ishøj Ungdomsskole:

1. stedfortræder:

Valgt blev: Jeannette Merklin (A)

2. stedfortræder:

Valgt blev: Bayram Yüksel (A)

 

Ishøj Kulturskole:

1. stedfortræder:

Valgt blev: Jørn Højmark (A)

2. stedfortræder:

Valgt blev: Annelise Madsen (A)

 

VEKS:

1. brugerråd

Valgt blev: Poul Jørgensen (O)

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Det foreslås, at nedsætte et Uddannelsesudvalg med hjemmel i lov om kommunernes styrelse § 17 stk. 4.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommunes nye styrelsesvedtægt, som træder i kraft den 1. marts 2018 giver mulighed for at nedsætte et § 17 stk. 4-udvalg. Hermed refereres til den paragraf i styrelsesloven, der giver denne mulighed.

Af § 17 stk. 4. fremgår at: " I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed”.

Med hjemmel i denne lovgivning foreslås det, at nedsætte et Uddannelsesudvalg, som vil få fokus på:

 • Hvordan ruster grundskolen flere elever til at gennemføre en ungdomsuddannelse?
 • Hvordan skal den kommunale ungeindsats og den forberedende ungdomsuddannelse tilrettelægges og implementeres, så den understøtter og supplerer grundskolens indsats og de nye nationale mål?

Kommissoriet for Uddannelsesudvalget fremgår af bilagsmaterialet.

Nedsættelsen af udvalget er en del af konstitueringsaftalen.

Indstilling

Det indstilles, at der nedsættes et Uddannelsesudvalg, som beskrevet i Kommissorium for § 17, stk. 4.-udvalg.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bilag

Resume

Det indstilles at gennedsætte et beskæftigelsesudvalg som et ad hoc udvalg under Økonomi- og Planudvalget, for perioden 1. marts 2018 - 31. december 2021.

Sagsfremstilling

En af de store udfordringer i Ishøj Kommune er den høje ledighed. Der er brug for særlig politisk opmærksomhed på, hvilke tiltag der kan iværksættes for at nedbringe ledigheden.

Beskæftigelsesindsatsen varetages af jobcentret i Vallensbæk Kommune - som følge af det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk.

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte og forberede sager vedrørende beskæftigelsesindsatsen til Økonomi- og Planudvalget.

Det kan være drøftelse af:

 • Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken.
 • Beskæftigelsesplan og aktiveringsstrategi.
 • Forslag til særlige beskæftigelsestiltag.
 • Udviklingen på arbejdsmarked, herunder ledighedsstatistik.
 • Revisionsberetninger vedr. beskæftigelsesindsatsen.
 • Sammenhængen mellem beskæftigelsestiltagene og kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension.
 • Understøttelse af et velfungerende lokalt og regionalt arbejdsmarked og øget tilgang til uddannelse.

Beskæftigelsesudvalgets sammensætning foreslås at være borgmesteren og gruppeformændene fra de politiske partier i byrådet, i alt 6 personer. Derudover inviteres repræsentanter fra NEXT, faglige organisationer, virksomheder i Ishøj m.fl.

Vedlagt er udkast til kommisorium for beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at beskæftigelsesudvalget nedsættes som foreslået.

Beslutning

Tiltrådt, med den tilføjelse, at pind 7 udvides med  "regionalt" efter " velfungerende lokalt".

Bilag

Resume

Sundhedsministeriet har etablereret en pulje på 200 mio. kr., som kommuner og regioner kan søge med henblik på at etablere eller renovere lokaler til brug for læge- og sundhedshuse.

Ishøj Kommune er i dialog med tre læger, som ønsker at etablere praksis i kommunen, og derfor vil administrationen tage initiativ til at udarbejde en ansøgning til Sundhedsministeriet om midler til etablering af et lægehus i Ishøj.

Sagsfremstilling

Dialogen med de tre læger har blandt andet drejet sig om, hvor det nye lægehus kunne etableres. I den forbindelse er der set på flere forskellige lokationer, og på baggrund af disse sonderinger er valget faldet på Ishøj Rådhus, etage 5 Nord. Disse lokaler anses for velegnet til etablering af lægehus, idet denne placering er meget central i Ishøj samt at lægerne vurderer, at de kan etablere et tidssvarende lægehus på denne adresse.

Der arbejdes med en etablering af lægehus i de cirka 400 kvadratmeter lokaler, som i dag huser Ishøj Kommunes hjemmepleje.

I den anden ende af etage 5 Nord har Psykiatrisk Center Glostrup under Region Hovedstaden lejet sig ind. Til brug for ansøgningen til Sundhedsministeriet vil det være oplagt, for Ishøj Kommune, at indlede en dialog om et muligt fremtidigt samarbejde med både Psykiatrisk Center og de tre læger.

I budgetforliget for 2018 vedtog byrådet, at det skulle undersøges om Ishøj kunne yde nye læger et anlægstilskud. På denne baggrund har administrationen bedt juridisk chef Ulf Andersen om, at udarbejde et juridisk responsum, der vedlægges som bilag til denne sag. Ulf Andersens konklusion er, at Ishøj Kommune har forskellige muligheder for lovligt at yde støtte, herunder udleje lokaler til praktiserende læger.

I forbindelse med ansøgningen til etablering af lægehus, er der brug for at igangsætte en række initiativer herunder at udarbejde et budget for ombygningen af etage 5, Nord og endvidere lægge et budget for indkøb af nødvendigt udstyr/apparatur til varetagelse af behandlingsopgaverne i lægehuset. Både omkostninger i forbindelse med ombygning og indkøb af udstyr kan der søges støtte til hos Sundhedsministeriet.

Ministeriet skriver, at der i vurderingen af de indkomne ansøgninger vil der blive lagt vægt på, at der er tale om en koordineret indsats imellem kommunen og regionen, herunder almen praksis, som sikrer befolkningen i det pågældende område sundhedsfaglig behandling på et højt fagligt niveau, og som undgår overlappende indsatser. Administrationen vil derfor i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen, lægge vægt på en direkte inddragelse af de 3 læger, der viser interesse for at etablere praksis i Ishøj.

Der er ansøgningsfrist til Sundhedsministeriet pulje til etablering af læge- og sundhedshuse den 5. marts 2018.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at

 • Ishøj Kommune i samarbejde med de tre læger, udarbejder ansøgning til Sundhedsministeriets pulje for etablering af læge- og sundhedshuse.
 • Ishøj Kommune påbegynder planlægningen af en omdannelse af dele af etage 5 Nord på Ishøj Rådhus til lægecenter.
 • Ishøj Kommune afsøger mulighederne for nye lokaler til hjemmeplejen, der i dag har til huse på etage 5 Nord.

Lennart Nielsen (V) afventer stillingtagen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Folketinget har med virkning fra 1. januar 2018 vedtaget en lovændring, der giver Byrådet mulighed for at beslutte, at der skal opkræves et gebyr på højst 450 kr. for underretninger om udlægsforretning vedrørende ejendomsskat. Gebyret giver kommunerne mulighed for at løse inddrivelsesopgaven inde for de samme rammer, som SKAT tidligere har løst opgaven.

Sagsfremstilling

Kommunerne overtog opgaven med inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra SKAT den 2. februar 2017.  

Såfremt der opstår restance i en sag, som ikke bliver betalt efter den gængse rykkerprocedure, sender kommunen underretning om udlægsforretning. Underretningen er en meddelelse til borgeren eller virksomheden om, at kommunen på en given dato vil tage pant i ejendommen med henblik på tvangsauktion, hvis restancen ikke bliver indbetalt.

Hidtil har kommunerne ikke haft mulighed for at opkræve gebyr for underretninger om udlægsforretninger. Da SKAT varetog opgaven opkrævede de et gebyr på 450 kr.

Gebyropkrævningen kan bidrage til, at kommunerne kan løse inddrivelsesopgaven inden for de samme rammer, som SKAT tidligere har løst opgaven. Derudover kan det bidrage som incitament til at betale restancen inden underretning udsendes.

Forinden borgeren eller virksomheden modtager en underretning om udlægsforretning, sendes en gebyrfri påmindelse, og minimum 2 rykkerskrivelser med gebyr, jf. byrådets tidligere beslutninger. Ishøj Kommune har i alt sendt 58 underretninger i 2017 i forbindelse med restancer på ejendomsskat til borgere og virksomheder.

Det indstilles, at der indføres et gebyr på 450 kr. ved udsendelse af underretninger om udlægsforretninger med virkning fra 1. januar 2018.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der opkræves et gebyr 450 kr. for udsendelse af underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Gebyrindtægten vil afhænge af antallet af udsendte underretninger. Såfremt der f.eks. udsendes 50 underretninger om året, vil det svare til en indtægt på 22.500 kr.

Lovgrundlag

Lov nr. 1569 af 19.12.2017, om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrolloven.

Resume

Ishøj Byråd oprettede i forbindelse med budget 2018 en investeringspulje som "startkapital" til projekter og indsatser, der følger investeringstilgangen.

Direktionen har behandlet alle indkomne ansøgninger og indstiller to af ansøgningerne til videre behandling.

Sagsfremstilling

Kriterier for investeringspuljen er:

 • Projektet, har politisk aktualitet (fx indgå i budget 2018, omhandler et økonomisk udfordret område, omhandler område med politisk interesse for at udvikle/forbedre kvalitet, er effektdokumenteret osv.).
 • Der skal kunne udarbejdes en økonomisk business case (fx ved brug af Skandiamodellen).
 • Der skal kunne estimeres en gevinst for borgeren (effekt).
 • Ansøgningen laves i samarbejde mellem økonomicentret og fagcentret.

Ansøgningsfristen var den 6. december 2017.

Direktionen har behandlet fire indkomne ansøgninger til Investeringspuljen 2018 og indstiller ansøgning 1 og 2, i nævnte rækkefølge, til videre behandling. Begge projekter medvirker til at forebygge sygdomsudvikling og højne livskvaliteten, hos den ældre del af befolkningen i Ishøj. Det er især vigtigt, når vi ser på demografien for de kommende år, hvor der bliver flere ældre i Ishøj.

 1. Ansøgning vedr. "Den gode hverdag" fra Center for Ældre og Rehabilitering.
 2. Ansøgning vedr. "Tidlig opsporing af sygdomstegn og forebyggelse af indlæggelse" fra Center for Ældre og Rehabilitering.
 3. Ansøgning vedr. "Ishøj-modellen i Børneteamet" fra Center for Børn og Forebyggelse.
 4. Ansøgning vedr. "Fra jord til bord" fra Center for Social Service.

Vedhæftet er resume og ansøgning for hver af de fire investeringsprojekter.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at nedenstående ansøgninger, i nævnte rækkefølge, modtager opstartskapital fra Investeringspuljen 2018:

 1. Ansøgning vedr. "Den gode hverdag" fra Center for Ældre og Rehabilitering (1.377.000 mio. kr.).
 2. Ansøgning vedr. "Tidlig opsporing af sygdomstegn og forebyggelse af indlæggelse" fra Center for Ældre og Rehabilitering (1.630.875 mio. kr.). 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Der er afsat 3 mio. kr. til Investeringspuljen i budget 2018.

Bilag

Resume

Udbuddet af de otte letbanekontrakter for letbanen på Ring 3 er nu afsluttet og holder sig indenfor det samlede budget. Indgåelse af Letbanekontrakterne forudsætter interessenternes godkendelse.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Letbane (HL) har efter anmodning fra transport-, bygnings- og boligministeren bedt revisionsfirmaet EY foretage en ekstern kvalitetssikring af projektets risikoregister og reserver.

Den samlede økonomi for letbanen holder sig inden for det samlede budget, som fremgår af anlægsloven på godt 6,2 mia. kr. (2017-priser), og inkluderer en tilstrækkelig reserve.

Resultatet af udbuddet af de driftsrelaterede anlægsinvesteringer (kontrolvedligeholdelsescenter, transportsystem og drift/vedligeholdelse af Letbane) svarer til det forventede budget i anlægsloven.

Resultatet af udbuddene på de egentlige anlægsopgaver ligger 425 mio. kr. (2017-priser) over budget, og en forlængelse af anlægsfasen øger udgifterne med yderligere 300 mio. kr. (2017-priser) til i alt 725 mio. kr. Projektets finansieringsomkostninger er derimod 700 mio. kr. (2017-priser) lavere end forventet på grund af renteafdækningen.

Dette medfører, at der udestår finansiering af 25 mio. kr. Beløbet vil blive finansieret via den afsatte anlægsreserve på 1,1 mia. kr. Revionsvirksomheden EY anbefaler et reserveniveau på 10-20 procent af anlægsomkostningerne. Det svarer til mellem 440 og 880 mio. kr.

Hovedstadens Letbane har afsat en reserve på godt 1,1 mia. kr., svarende til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag, hvilket betyder, at ejernes indskud vil forblive uændret.

Projektets tidsplan for åbningen af letbanen fastlægges til andet halvår af 2024. Dette sker som følge af ledningsejernes krav om længere tid, udskydelse af ekspropriationerne og drøftelser med tilbudsgiverne og den deraf følgende længere anlægsproces. Tidsplanen fastlægges med forbehold for, at Ekspropriationskommissionen kan gennemføre de tidskritiske ekspropriationer i 2018. HL vil i 1. kvartal 2018 give ejerne en status herfor med anbefaling om åbningen af letbanen.

Godkendelse af bestyrelsens indstilling vil efterfølgende skulle indgå i de 11 letbanekommuners samlede stillingtagen som interessent i Hovedstadens Letbane I/S til godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen. Koordineringen af kommunernes fælles stillingtagen vil i henhold til Lov om Letbane på Ring 3 ske gennem Borgmesterforum.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at indstillingen fra bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S om ejernes godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførsel af letbanen på Ring 3 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Lov om letbane på Ring 3, februar 2014.

Bilag

Resume

Medborger- og Demokratiforum har den 16. august 2017 afviklet en fremtidsworkshop for Medborger- og Demokratiforums fremtidige virke. Udgangspunktet for workshoppen var en fælles dialog for, hvad Medborger- og Demokratiforum skal beskæftige sig med i den kommende periode 2018-2021. Medborger- og Demokratiforum vedtog på mødet den 1. november at fremsende notat om fremtidens Medborger- og Demokratiforum til byrådet.

Sagsfremstilling

Medborger- og Demokratiforum har efter afvikling af fremtidsworkshoppen udarbejdet et notat, hvor drøftelserne for debatten er samlet. Notatet indeholder områder, hvor der er oplistet opmærksomhedspunkter i forhold til Medborger- og Demokratiforums fremtidige virke.

Medborger- og Demokratiforum fremsender følgende anbefalinger til Medborger- og Demokratiforums arbejde for perioden 2018-2021: 

 • Der foretages navneændring til Medborgerforum.
 • Der sker en udvidelse af Medborger- og Demokratiforums repræsentation med medlemmer fra følgende områder: Foreningsunionen, Fælleselevrådet, Erhvervsforeningen, Udsatterådet og Handicaprådet.
 • Der udarbejdes en kommunikationsstrategi.
 • Medborger- og Demokratiforum anvendes i højere grad til debat- og informationsaktiviteter for den samlede kommune, især i samskabelsesmuligheder og aktiviteter mellem kommune og borgere.
 • Medborger- og Demokratiforum varetager projektet "Hjælp din nabo", der er en del af budgetforliget 2018.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at anbefalingerne fra Medborger- og Demokratiforrum vedtages.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der udarbejdes et kommissorium, der nærmere beskriver Medborger- og Demokratiforums opgaver. 

 

Beslutning

Tilføjelse i indstilling: ... og der udarbejdes en handlingsplan.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der ansøges om at etablere rækkehuse ved Vejleåparken uden ovenlysvinduer. Sagen har været behandlet i TBU senest i december 2017, hvor udvalget gav afslag på det fremsendte projektforslag. Der er indkommet et revideret projektforslag, som i forhold til tidligere ansøgning alene forudsætter en dispensation fra kravet om ovenlysvinduer i lokalplanen, og der foreslås meddelt dispensation hertil.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet revideret forslag til opførelse af 58 nye rækkehuse fordelt med hhv. 26 langs Ishøj Søvej og 32 langs Ishøj Boulevard (det samlede antal huse er uændret). Sagen inkl.dispensationsansøgninger har været forelagt på TBU i oktober 2016 og december 2017.

Borgmesteren og administrationen har holdt møde med AAB og en repræsentant fra beboerforeningen i januar 2018, og der er på den baggrund fremsendt et revideret projekt over rækkehusene. På dette møde blev der også gjort opmærksom på de oprindelige intentioner i lokalplanen og kommunens ønsker til kvaliteten i byggeriet.

Det reviderede projekt indeholder flere forskydninger pr. række end tidligere forslag, hvilket er i tråd med intentionen i lokalplanen, jf. lokalplanens § 7.1 skal bebyggelsen opføres som tæt-lav boligbebyggelse indenfor byggefelterne, som principielt vist på kortbilag 2.1 og 2.2. Det kan fortolkes både som forskydninger indenfor byggefeltet og som mulighed for men ikke krav til, at husene ligger på skrå i byggefeltet. Derfor skønnes, at intentionen imødekommes ved det øgede antal forskydninger pr. række.

Det reviderede projekt er godkendt af beboerforeningen, der ønsker at bevare kvaliteten i byggeriet. Derudover er det et ønske fra beboerforeningen, at ovenlysvinduer udgår. Det vil kræve en dispensation fra lokalplanen.

Området er omfattet af lokalplan 1.73 – Rækkehuse ved Vejleåparken.
Af § 8.7 fremgår, at ovenlys skal placeres på tagryg, som principielt vist på illustrations-bilag 1, figur A-D.

Der søges dispensation til, at ovenlyset helt udgår. Begrundelsen herfor er, at rækkehusene bliver smallere. De nye gennemlyste boliger er sikret et godt og kvalitetsmættet dagslysklima. Dagslysprocenten er uændret i boligerne. 

Indstilling

Det indstilles, at der meddeles dispensation fra kravet om ovenlysvinduer i rækkehusbebyggelsen.

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at sagen sendes via Økonomi- og Planudvalget til byrådet, som bedes drøfte det oprindelige ønske om vinklingen af de enkelte boliger. Formand Poul Jørgensen (O) og næstformand Henrik Olsen (A) ønskede at vedtage indstillingen og meddele dispensation fra kravet om ovenlysvinduer. Lennart Hartmann Nielsen (V) gjorde opmærksom på vigtigheden af at sikre dokumentation for, at støjkrav overholdes, jf. §11.1 i lokalplanen.

Supplerende sagsfremstilling:

Det er bestemmelserne i en lokalplan, der er juridisk bindende og ikke redegørelse eller kortbilag. I § 7.1 er der lavet kommentarer, der præciserer intentionen med bebyggelsen: at det er forskydningerne, der er vigtige og ikke en præcis placering eller retning. Det af AAB fremsendte projektforslag vurderes derfor ikke på dette punkt at forudsætte en dispensation.

Vælger byrådet, at de enkelte boliger skal ligge forskudt og vinklet, som det fremgår af kortbilag 2.1 og 2.2, kan byrådet vælge at nedlægge et § 14 forbud (planloven), hvorefter kommunen har et år til at udarbejde en ny lokalplan, hvor bestemmelserne stiller krav til, at bebyggelsen skal opføres forskudt og vinklet.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der meddeles dispensation fra kravet om ovenlysvinduer i rækkehusbebyggelsen.

Særindstilling: Lennart Nielsen (V) kan ikke tilslutte sig indstillingen, idet venstre ikke ønsker yderligere alment byggeri i kommunen.

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling: Det er Venstres opfattelse, at det reviderede projekt i sagen afviger markant meget fra det oprindelige planlagte projekt jf. lokalplan 1.73, der har været i offentlig høring i 2015. Derfor indstiller Venstre, at der nedlægges et § 14 forbud jf. planloven, således at der kan stilles krav i en ny lokalplan, om at bebyggelsen skal opføres forskudt og vinklet.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Sagsfremstilling

SF, Venstre og Enhedslisten ønsker en orientering om Region Hovedstadens planlagte besparelser på den kollektive trafik, og en beregning af konsekvenserne for Ishøj kommune.

Vi ønsker ligeledes en vurdering af, om ovenanførte besparelser, vil få nogen betydning for den øvrige busdrift i Ishøj Kommune, herunder den aftalte Movia undersøgelse, jf. det indgåede budgetforlig i Ishøj Kommune for 2018.

Beslutning

Byrådet vedtager, at kommunen skriver til regionen og beder om en orientering om regionens planlagte besparelser på den kollektive trafik, herunder konsekvenser for Ishøj Kommune.

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Kommune har rejst krav over for Vallensbæk Kommune om refusion af tjenestemandspensioner for en række pensionerede tjenestemænd, som i sin tid blev overdraget fra Vallensbæk til Ishøj. Vallensbæk har påberåbt sig forældelse for en del af kravets vedkommende, og har ikke betalt det fulde beløb.

Sagsfremstilling

Som led i kommunalreformen valgte Vallensbæk Kommune at overtage 2 institutioner fra det tidligere Københavns Amt (Kirkebækskolen og Kløverengen), herunder personalet og forpligtigelserne forbundet hermed.

I forbindelse med etablering af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune, overtog Ishøj Kommune bl.a. en række tjenestemænd på de pågældende institutioner. Det fremgår af aftalen om det forpligtende samarbejde, at pensionsforpligtelsen for tjenestemændene (som er oplistet i aftalen, og derfor er kendt af begge kommuner) påhviler Vallensbæk, for så vidt angår de år tjenestemændene var ansat i amtsregi og i Vallensbæk Kommune - dvs. inden overdragelse til Ishøj Kommune.

I takt med at disse tjenestemænd går på pension udbetales pensionen af Ishøj Kommune.

Ved en intern kontrol i 2017 er det konstateret, at der ikke er opkrævet refusion for de udbetalte pensionsbeløb for hele den periode, hvor de pågældende tjenestemænd har været på pension.

Ishøj Kommune udarbejdede derfor en opgørelse med refusionskrav for tjenestemændene med tilbagevirkende kraft, til Vallensbæk Kommune. Refusionskravet var på knapt 2,2 mio. kr.

Vallensbæk betalte knapt 1,4 mio. kr. og påberåbte sig forældelse for nogle af kravenes vedkommende, med henvisning til den 3 årige forældelsesfrist. Det skal dertil siges, at forældelsesmuligheden er en ret man kan påberåbe sig, men ikke en pligt. Sagen bør også ses i lyset af, at der er tale om et vedvarende samarbejde mellem to kommuner, og at forpligtelsen har været kendt af begge parter siden 2007.

Ishøj Kommunes chefjurist har vurderet sagen og har opstillet et fornyet krav ud fra de juridiske forhold omkring forældelse. Vallensbæk har accepteret kravet og betalt.

Samlet set har argumentet om forældelse betydet, at Vallensbæk har betalt ca. 400.000 kr. mindre end det oprindelige krav.

Der er etableret procedurer til sikring af, at der fremover løbende sendes refusionskrav for tjenestemandspensionerne til Vallensbæk Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Økonomi

Det indgåede beløb for refusion af tjenestemandspensioner vil indgå i regnskabet for 2017.

Resume

Områdelederen på Torsbo er blevet kontaktet af en borger, der ønsker at donere 500.000 kr. til Torsbo. Borgerens hustru har svær demens og bor på Torsbo.

Sagsfremstilling

Borgeren, der ønsker at donere 500.000 kr., er fuldstændig åndsfrisk og bor i egen bolig. Ægteparret har ingen livsarvinger. Det er borgerens ønske, at den ene halvdel af donationen bruges til forbedringer af Torsbos køkken, og den anden halvdel bruges i forbindelse med indretning af en demensvenlig have omkring Torsbo. Demenshaven anlægges i 2018, jf. investeringsoversigten i budget 2018.

Der bliver indgået en nærmere aftale med borgeren om donationen. Administrationen vil sikre særskilt bogføring, således at udgifterne løbende kan dokumenteres.

Ud over den kontante donation ønsker borgeren løbende at have mulighed for at give gaver til Torsbo f.eks. i form af et nyt kamera. Social- og Sundhedsudvalget vil blive orienteret, når disse gaver modtages. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget beslutter,

 • at der udarbejdes en skriftlig aftale med borgeren om den kontante donation,
 • at der gives indtægtsbevilling for donationen på 500.000 kr. og tilsvarende udgiftsbevilling til afholdelse af udgifterne,
 • at Social- og Sundhedsudvalget løbende bliver orienteret om nye gaver til Torsbo, og at disse effekter bliver indskrevet på Torsbos inventarliste.

Beslutning

Til efterretning.

 

Økonomi

Der søges om hhv. indtægts- og udgiftsbevilling på 500.000 kr. (udgiftsneutralt for kommunen).

Resume

Statusrapport for 2017 og handlingsplan for 2018.

Sagsfremstilling

Statusrapporten beskriver hvilke tiltag, der er foretaget på risikostyringsområdet, herunder skadesudviklingen og hvilke risikostyringstiltag, der er foretaget for at forebygge og minimere skader. Særligt det sidste punkt i handlingsplanen omkring forsikringsudbud er væsenligt, da porteføljen kan udbydes ultimo 2018.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager statusrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt notat, som viser udviklingen over en længere årrække. De to bilag supplerer hinanden, og er med til at skabe et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Vedlagt er også den nyeste nøgletalsrapport fra RAR Hovedstaden, der viser udviklingen på beskæftigelsesområdet i hele Region Hovedstaden.

Bilag 1: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk pr. 17. januar 2018. (Nyeste tal forventes eftersendt den 22. januar 2018).

Bilag 2: Supplerende nøgletalsnotat giver et overblik over udvikling i ledighedsprocenten og jobomsætningen i Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune, Region Hovedstaden og hele landet fra januar 2007- november 2017.

Bilag 3: "Nøgletal for arbejdsmarkedet, november 2017" fra RAR Hovedstaden, udgives ca. 3 gange årligt.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

Resume

Status over venskabsbysamarbejdet.

Sagsfremstilling

Liste over afholdte arrangementer i året 2017 og allerede planlagte arrangementer 2018 er vedhæftet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager status over venskabsbysamarbejdet til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

Resume

Center for Ældre og Rehabilitering ønsker at indgå i et samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Elderlearn i form af et pilotprojekt, der har til formål at skabe kontakt mellem ældre borgere i Ishøj Kommune og udlændinge, der er ved at lære dansk.

Sagsfremstilling

Sigtet med projektet er at afhjælpe ensomhed blandt ældre borgere i Ishøj Kommune ved at koble dem med udlændinge i Ishøj Kommune, der er ved at lære dansk og ønsker at forbedre dette. De to parter mødes en time om ugen og fører hverdagssamtaler om stort og småt. På den måde oplever de ældre at få besøg og at bidrage til, at udlændinge forbedrer deres danske sprog. Kombinationen mellem at have en samtalepartner og at opleve følelsen af, at man hjælper nogen, er en dokumenteret og effektiv måde at afhjælpe ensomhed på. En sidegevinst ved projektet er, at udlændinges danske sprog og kendskab til dansk kultur styrkes.

Målgruppen blandt ældre er udvalgt til at være de friskeste plejehjemsbeboere, som ofte kan føle sig ensomme på plejehjemmene, borgere i ældreboliger samt de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der ofte kan føle sig ensomme, fordi de har svært ved at komme uden for eget hjem og deltage i sociale aktiviteter. Herudover vil det være elever fra Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, der er nået til et sådan niveau i deres danskundervisning, at de har et udgangspunkt for at føre en samtale. Elderlearn vil samarbejde med Kærbo, Torsbo, Hjemmeplejen og Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i forbindelse med rekruttering af deltagere (underskrevne samarbejdsaftaler er vedhæftet). Elderlearn står for at etablere kontakten mellem den ældre og en udlænding, der er ved at lære dansk og deltager på det første møde. Der indhentes straffeattest på udlændingen, så den ældre kan føle sig tryg ved besøget. Elderlearn står ligeledes for dokumentation og afrapportering.

Elderlearn har allerede afprøvet konceptet i København, Frederiksberg og Nyborg Kommune, og primo januar 2018 opstartes et lignende pilotprojekt i Høje Taastrup Kommune.

Pilotprojektperioden løber fra den 22. januar 2018 til den 21. december 2018. Primo 2019 vil der blive fremlagt en evalueringsrapport for Social- og Sundhedsudvalget.

Se den vedhæftede projektbeskrivelse for uddybning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender pilotprojektet med Elderlearn i perioden 22. januar 2018 - 21. december 2018 med den angivne finansiering.

Punktet sendes til byrådet til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

 

Økonomi

Der ansøges om kr. 30.000 til pilotprojektet, som skal finansieres inden for Center for Ældre og Rehabiliterings egen budgetramme. Beløbet skal dække lønudgifter.

Bilag