Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 6. maj 2014 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Torben Mandrup, Torslunde Bylaug kommenterede på sag 124.

Rikke Sørensen, Torslunde Bygade 15 kommenterede ligeledes på sag 124.     

Resume

Vildtbanegård afd. 3, har den 31. marts 2014 afleveret skema A-ansøgning vedrørende Helhedsplan og renovering af afd. 3, med forventet byggestart ultimo 2014/primo 2015.

Sagsfremstilling

Projektet har været til urafstemning, med 309 ja stemmer, 101 nej stemmer, 2 blanke og 3 ugyldige stemmer.

Projektet drejer sig primært om klimaskærm, friarealer og miljøtiltag der er opdelt i følgende hovedtemaer:

 • Nye facader i stueetagerne med øget isolering, beklædt med natursten på gavle og belastede områder og den resterende del med pudsede overflader

 • Ny facade på etagerne med øget isolering og pudsede flader

 • Nye vinduer og døre i facaderne

 • Renovering af baderummene i boliger opført 1 1979/1980, der er 300 i alt

 • Nye installationer for brugsvand og afløbsledninger

 • Renoverede indgangspartier

 • Inddækning af altaner og terrasser

 • Trekanten, de hidtidige fælleslokaler mellem 2 blokke, ombygges til 2 stk. 2-rums boliger

 • Forbedring af udeområderne inklusiv udendørsbelysning

 • Affaldsskakterne lukkes og der etableres affaldsøer

 • Forbedring af parkeringsområderne med bedre tilkørselsforhold og flere pladser

 • Opførelse af nyt fælleshus på plænen mellem bebyggelsen og Ishøj Stationsvej

Der forventes en varmebesparelse på ca. 20%.

Økonomi

De samlede renoveringsudgifter udgør kr. 190.975.003,-, hvoraf støttede arbejder udgør kr. 125.854.727,- og ustøttede arbejder udgør kr. 65.120.276,-. Der er ingen kommunal medfinansiering.

Lejen pr. m2 pr. år udgør kr. 856,18. En stigning pr. år på ca. kr. 73,05 pr. m2.

Finansieringen fremgår af bilag 1.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at skema A og den skitserede finansieringsform godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Regnskabet for regnskabsåret 2013, der balancerer med godt 2,370 mia.kr. i hovedoversigten, fremlægges (ikke vedhæftet elektronisk).

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. afgiver revisionen inden 15. august 2014 beretning om revision af årsregnskabet. Direktionscenter-Økonomi håber dog at få beretningen, så den kan blive behandlet før sommerferien.

Anlægsregnskaber.

I henhold til Økonomiregulativet skal der forelægges særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter, hvis bruttoudgiften eller bruttoindtægten beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Anlægsregnskaber for de i 2013 afsluttede anlægsprojekter fremlægges.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskabet for 2013 overdrages til revisionen og senere fremlægges til godkendelse sammen med revisionsberetningen, og at de fremlagte anlægsregnskaber godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Direktionscenter – Økonomi har udarbejdet en befolkningsprognose som dækker perioden 2014 - 2021. Befolkningsprognosen udgør grundlaget for det kommende års budgetlægning.

Sagsfremstilling

I Befolkningsprognosen 2013 – 2020, der lå til grund for budget 2014, forventedes 21.181 personer pr. 1. januar 2014. Det faktiske indbyggertal blev imidlertid 21.547 personer – dvs. 366 personer mere end forventet.
 
Direktionscenter – Økonomi har udarbejdet en ny befolkningsprognose som dækker perioden 2014 - 2021, og som udgør grundlaget for det kommende års budgetlægning. Prognosen vedlægges som bilag.
 
I forbindelse med udarbejdelsen af prognosen er der indhentet baggrundsoplysninger om forventede fødsler og fremtidigt boligbyggeri hos henholdsvis Sundhedsplejen og Plan- Byg og Miljø.
 
Det forventes i prognosen, at Ishøj Kommunes indbyggertal allerede i 2017 vil passere 22.000 og gradvis vokse frem til 2021. Den forventede stigning i perioden 2014 – 2021 på 1.256 personer svarer til 5,92 pct.
 
Tabellen herunder viser den aldersopdelte udvikling i Ishøj Kommune. Som det ses forventes antallet af børn og unge i institutions- og skolealderen at være faldende, hvorimod antallet af personer i den erhvervsdygtige alder forventes at stige.

Alder

2014

2021

0 årige

244

294

1 - 2 årige

513

576

3 - 6 årige

1.152

1.079

7 - 16 årige

2.764

2.760

17 - 24 årige

2.408

2.319

25 - 64 årige

11.244

11.798

65 - 99+ årige

3.222

3.977

Total

21.547

22.803

Forsørgerbyrden i Ishøj Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet på 61,5 pct. Forsørgerbyrden viser forholdet mellem antallet af personer uden for den erhvervsaktive alder og antallet af personer, som skal forsørge dem - det vil sige dem i den erhvervsaktive alder.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Befolkningsprognosen for 2014 – 2021 godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Bemyndigelse/mandat til at afgive stemme på generalforsamlingen i henholdsvis Ishøj Forsyning og BIOFOS Holding A/S   

Sagsfremstilling

Der har den 9. april 2014 været afholdt bestyrelsesmøde i Ishøj Forsyning Holding A/S, Ishøj Vand A/S, Ishøj Spildevand A/S og Ishøj Serviceselskab ApS hvor årsrapporterne blev fremlagt og godkendt. De af revisionsfirmaet Deloitte udarbejdede årsrapporter vedlægges (Bilag 1.A,1.B,1.C,1.D). Samlet notat vedr. årsrapporterne vedlægges som Bilag 4.A

Generalforsamling skal afholdes i Ishøj Forsyning og regnskaberne vedlægges. Borgmesteren og Kommunaldirektøren foreslås bemyndiget til at afholde generalforsamling på kommunens vegne.

Kommunen er eneaktionær i Ishøj Forsyning Holding A/S. Kommunen kan som eneaktionær kun tale med én stemme på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i Ishøj Forsyning Holding A/S og datterselskaberne afholdes i forlængelse af Byrådsmødet den 6. maj 2014. Udkast til dagsordener i henhold til vedtægterne vedlægges i (Bilag 2.A).  

Der fremlægges udkast til protokollater vedrørende afholdelse af generalforsamlinger i Ishøj Forsyning Holding A/S samt datterselskaberne, Ishøj vand, Ishøj Spildevand og Ishøj Serviceselskab (Bilag 3.A, 3.B, 3.C, 3.D).

BIOFOS Holding A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling den 21. maj 2014.

Kommunalbestyrelserne i de fire kommuner (Brøndby, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk), der er aktionærer skal give mandat til at afgive stemme på generalforsamlingen. Der kan gives mandat til borgmester, kommunaldirektør eller andre.   

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at årsrapport for Ishøj Forsyning Holdning A/S samt datterselskaber tages til efterretning, og at Byrådet bemyndiger borgmester Ole Bjørstorp og kommunaldirektør Anders Hvid Jensen til at repræsentere Ishøj Kommune på disse og fremtidige generalforsamlinger i Ishøj Forsyning og Biofos Holding A/S.   

Beslutning

Tiltrådt.   

Lovgrundlag

Vandsektorloven og Selskabsloven (Ishøj Forsyning)   

Bilag

Resume

KKR Hovedstaden har anbefalet kommunalbestyrelserne i regionen samt regionsrådet at godkende Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning inden 1. juni 2014.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen er opdelt i to dele - en udviklingsstrategi og en styringsaftale.
 
Udviklingsstrategien redegør for, om der er områder, der har behov for særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne/regionen.
 
Konklusionen for Udviklingsstrategi 2015 er:

 • At der ikke er behov for at indgå aftaler mellem kommuner eller Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategien.

 • At kommunerne i hovedstadsregionen samlet set forventer en stigning i antallet af børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme).

 • At der forventes en stigning i antallet af borgere med stofmisbrug, alkoholmisbrug, sindslidelse, dobbeltdiagnose og hjemløse.

 • For enkelte målgrupper vurderes en nævneværdig, men mindre andel af kommunerne, at der vil ske et fald i antal borgere, bl.a. for børn og unge med udviklingshæmning.

Udviklingstendensen er et fokus på forebyggelse og rehabilitering, samt at man går fra døgntilbud til mindre indgribende tilbud i nærmiljøet samt inklusion i normalområdet.  
På denne baggrund er der identificeret fem fokusområder for den tværkommunale koordination.

 1. Stigning i antallet af hjemløse, særligt de unge.

 2. Flere ældre mennesker med udviklingshæmning – stiller nye krav til tilbuddene.

 3. Tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser (et øget og mere struktureret samarbejde).

 4. Inklusionsdagsordenens betydning for de højt specialiserede tilbud.

 5. Økonomistyring, effektiv drift og udviklingen af nye metoder.

De to særlige temaer for Rammeaftalen 2015 er ”Tilbud for borgere med dobbeltdiagnose” valgt af KKR Hovedstaden, og ”Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse” valgt af ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.  

KKR Hovedstadens opsummering af konklusioner og fokusområder er vedhæftet som bilag. Selve Udviklingsstrategien samt tilhørende 7 bilag kan rekvireres hos Borger- og Socialservice.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at  udkast til Udviklingsstrategi 2015 godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets, og Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Det foreslås, at PPR Center får den fulde bevillingskompetence til at visitere skoleelever med socio-emotionelle vanskeligheder til eksterne dagbehandlingstilbud, som drives under § 20,5 i Folkeskoleloven og § 52, stk. 3 i Serviceloven.
Dermed foreslås det, at budgettet for området flyttes fra Familiecenteret til PPR Center i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2014.

Sagsfremstilling

Skoletilbud i eksterne dagbehandlingstilbud skal pt. bevilliges både i PPR Center og i Familiecenteret, da disse tilbud drives under to forskellige lovgivninger. Vurderingen er, at behandlingsdelen fylder mindre end skoledelen, specielt med folkeskolereformens tydelige fokus på læring i disse tilbud. Det er derfor administrationens vurdering, at tilbuddets primære formål bedst varetages i PPR regi.

Forslaget vil forenkle de administrative rutiner, da bevilling og økonomi fremover kun skal ske i et center. Der udarbejdes administrativt procedurer og retningslinjer, hvor indstilling og opfølgning til eksterne dagbehandlingstilbud fortsat sker i samarbejde mellem psykologerne i PPR Center og rådgiverne i Familiecenteret.

Visitationen til dagbehandlingstilbud sker i samarbejde mellem PPR Center og Familiecenter, idet der nedsættes et visitationsudvalg med repræsentation fra begge centre.

Vedhæftede notat beskriver motivationen bag forslaget, den administrative konsekvens for visitation og konsekvenserne for børn og forældre.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at PPR Center får den fulde bevillingskompetence til eksterne dagbehandlingstilbud, og at budgettet for området flyttes fra Familiecenteret til PPR Center ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2014.
Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets, og Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Det overordnede formål med forslaget til en ændret organisering er, at Skolen på Ishøjgård bliver ét samlet skoletilbud organiseret som en helhedsskole.

Sagsfremstilling

Hensigten med forslaget er

 • at implementere folkeskolereformen og dermed styrke skolens læringsmæssige profil

 • at skabe en øget fleksibilitet i brugen af skolen - det gælder i forhold til elevsammensætning og elevantal samt skolens egne muligheder for at sammensætte eleverne i grupper

 • at sikre, at udgifterne pr. elev er konkurrencedygtig i forhold til andre tilsvarende specialundervisningstilbud.

Det foreslås, at skolen på Ishøjgård organiseres som helhedsskole, således at der skabes de bedst mulige rammer for organisering af undervisningen herunder den understøttende undervisning, den daglige motion og bevægelse samt lektiehjælp og arbejdet med barnets eller den unges specifikke problemer.

Dermed skabes de bedst mulige rammer for progression og læring hos skolens elever, da deres særlige behov forudsætter brugen af et vidt spektrum af differentierede metoder og tilgange. Helhedsskolen skaber den nødvendige tid og fleksibilitet i hverdagen, som elevernes læringsprocesser kræver.

Hvis Byrådet vedtager forslaget til den ændrede organisering af Skolen på Ishøjgård, herunder at den drives som helhedsskole, sendes det vedtagne forslag til ministeriets godkendelse.
Skolen på Ishøjgård har på nuværende tidspunkt høje udgifter pr. elev i forhold til andre lignende specialundervisningstilbud. Forslaget indebærer, at Skolen på Ishøjgård gøres konkurrencedygtigt således, at udgiftsniveauet matcher tilsvarende tilbud.

Den samlede økonomi for driften af Skolen på Ishøjgård forbliver uændret, men det foreslås at udgifterne til driften flyttes fra Familiecenteret til Center for Børn og Undervisning(CBU) pr. 1. januar 2015, så CBU får det fulde ansvar for driften af Skolen på Ishøjgård.
Organisering, normering, visitation og økonomi er beskrevet i vedhæftede notat.

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget behandlede forslaget til ændret organisering af Skolen på Ishøjgård på udvalgsmøderne i marts 2014 og besluttede at sende forslaget til høring i skolebestyrelsen. Forslaget har sideløbende været til information og drøftelse i MED-Udvalget.
Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelsen, som er vedhæftet dagsordenen. Udtalelsen fra MED-udvalget er ligeledes vedhæftet dagsordenen, men til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at forslaget til ændret organisering af Skolen på Ishøjgård vedtages.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret fremsender forslag til ændring af vedtægten for Ishøj Ungdomsskole.   

Sagsfremstilling

Der forslås følgende ændringer i forhold til tidligere godkendte vedtægter.

§7, stk. 3 (fremhævet i bilaget). Ændringen af fastlæggelse af mødefrekvensen fra 1 møde pr. måned til 4 møder pr. år, eller så ofte formanden eller 3 medlemmer måtte ønske det.

Endvidere § 7, stk. 10 (fremhævet i bilaget). Her er ordet viceungdomsskoleinspektør udskiftet med ordet afdelingsleder. Endelig er datoer opdateret således, at perioden omfatter den i overskriften nævnte.

Ungdomsskolebestyrelsen indstiller, at vedtægterne godkendes og videresendes til videre foranstaltning.   

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Ungdomsskolebestyrelsens indstilling følges.   

Beslutning

Tiltrådt.   

Bilag

Resume

Revision af vedtægterne for Ishøj Kulturskole - Bestyrelsens sammensætning.   Det foreslås, at vedtægternes §. 4, Bestyrelsens sammensætning ændres. Ændringen omhandler byrådets valg af repræsentanter til bestyrelsen.   

Sagsfremstilling

Det foreslås, at følgende ændringer indarbejdes i vedtægternes § 4 og § 4a:

 1. 2 repræsentanter vælges af byrådet
 2. Byrådet udpeger formanden for kulturskolebestyrelsen.
 3. Byrådet vælger repræsentanterne og deres stedfortrædere i forbindelse med det konstituerende møde efter hvert byrådsvalg, gældende for hele byrådets valgperiode.

Nuværende vedtægter vedhæftes.

Kulturskolebestyrelsen indstiller, at forslaget til ændringer godkendes og indarbejdes i vedtægterne.
Ændringerne træder i kraft ved byrådets godkendelse.

Kultur og Fritid har på baggrund af Kulturskolebestyrelsens behandling og bemærkninger til forslaget til vedtægtsændringer udarbejdet et oplæg af 16. april 2014 med rettelser til de eksisterende vedtægter.

Forslaget vedhæftes.   

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at det fremlagte forslag af 16. april 2014 godkendes.
Det indstilles endvidere, at vedtægterne for både Ishøj Ungdomsskole og Ishøj Kulturskole opdateres i en fælles proces med de to bestyrelser.

Efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde er der foretaget en præcisering 2. steder i vedtægterne. Fremgår med grøn tekst.   

Beslutning

Tiltrådt.   

Bilag

Sagsfremstilling

Valgt som formand for kulturskolebestyrelsen blev:

 

Navn:
Parti:
 Claus Mortensen
 A

Beslutning

Valgt blev Claus Mortensen (A)

Tiltrådt.

Resume

Fastlæggelse af kriterier for henholdsvis primære, sekundære og tertiære brugere af IBUS-grunden.

Sagsfremstilling

IBUS Grunden er en fritidsfacilitet med flere brugere med forskellige behov og tilknytning til stedet. Kriterierne sikrer veldefinerede rammer for booking af lejrplads og hytte for de forskellige brugergrupper.
 
Der opereres med tre brugergrupper:

 1. Primære bruger: De uniformerede ungdomskorps hjemmehørende i Ishøj
  IBUS Grund og hytte kan bookes et år frem i tiden for perioden 1. august – 31. juli. Årsplan udarbejdes i maj og godkendes på Folkeoplysningsudvalgets møde i juni. Når den overordnede plan er godkendt, kan korpsene booke ledige tider seks måneder frem i tiden for perioden 1. august – 31. juli.

 2. Sekundære brugere: Kommunale institutioner i Ishøj samt foreninger hjemmehørende i Ishøj
  Når de primære brugeres årsplan er fastlagt, kan sekundære brugere booke ledige tider 6. måneder frem i tiden for perioden 1. august – 31. juli.

 3. Tertiære brugere: Andre brugere
  Når de primære brugeres årsplan er fastlagt, kan tertiære brugere booke ledige tider 3. måneder frem i tiden for perioden 1. august – 31. juli.

Ordensreglerne for brug af IBUS Grunden udleveres til brugerne sammen med bekræftelsen af en booking.

Booking af grund og hytte sker via Kultur og Fritidscentret. 

Styregruppe for IBUS Grunden
Repræsentanter for hvert af uniformerede korps, Bredekærgård samt Kultur og Fritid
Gruppen holder minimum to årlige møder forår og efterår, hvor drift, vedligeholdelse og udvikling af grunden diskuteres.

IBUS sender forslaget til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at sende kriterierne for booking af IBUS Grund og hytte med anbefaling til Kultur og Fritidsudvalget med den tilføjelse, at tertiære brugere kun kan booke selve grunden, men ikke hytten.

Forslag til indstilling tiltrædes, med følgende ændringer: Under 3. brugergruppe "Tertiære brugere: Andre brugere" skal der stå: Når de primære og de sekundære brugeres årsplan er fastlagt, kan tertiære/andre brugere booke ledige tider 3 måneder frem i tiden for perioden 1. august - 31. juli. I indstillingen tilføjes det, at tertiære brugere er "andre brugere". 
Notat med kriterier for brug af IBUS Grunden er vedhæftet.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Park- og Vejcenter søger om at anvende resterende anlægsmidler fra rundkørselsprojektet på Ishøj Strandvej til udarbejdelse af projektforslag for Torslundevej. 

Sagsfremstilling

I forbindelse med en påtænkt fortovsrenovering langs Torslundevej, skal der sættes nye kantsten. På grund af kantafgrænsningen og nye rendestensbrønde langs Torslundevej, anbefales det at optimere det eksisterende regnvandssystem. I forslaget vurderes også tilstanden af eksisterende vandledning i Torslundevej.

Park- og Vejcenter har indhentet et tilbud på 150.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag for Torslundevej som beskrevet i bilaget.

Projektforslaget omhandler et vej-, kloak- og vandprojekt.

Beløbet på 150.000 kr. foreslås fordelt som følger:

Vejprojekt 50 % - 75.000 kr. (Park- og Vejcenter)

Kloakprojekt 35 % - 52.500 kr. (Ishøj Forsyning, kloak)

Vandprojekt 15 % - 22.500 kr.  (Ishøj Forsyning, vand).

(Efter aftale med Ishøj Forsyning).

 

Økonomi

75.000 kr. finansieres via overskydende anlægsmidler fra rundkørselsprojektet på Ishøj Strandvej. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der udarbejdes et projektforlag for Torslundevej og 75.000 kr. finansieres via overskydende anlægsmidler fra rundkørselsprojektet på Ishøj Strandvej.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

Park- og Vejcenter søger om at få frigivet midler af kommunens kassebeholdning til etablering af nye asfaltbelægninger på de kommunale stier med skadespoint over 1. 

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har i efteråret 2013 gennemgået tilstanden af asfaltbelægninger på de kommunale stier.
 
Resultatet fremgår af kortet vedlagt som bilag A.
 
Park- og Vejcenteret har gennemgået Vejdirektoratets registreringer og reparationsforslag for de stier med et skadespoint over 1, dvs. at de trænger til ny belægning.
 
Registreringen viser at der er ca. 6,5 km stier med skadespoint over 1, som tilsammen udgør et areal på ca. 12.660 m².
 
De anbefalede reparationsforslag er arbejder der skal udføres inden udlægning af nyt asfaltslidlag.
 
Reparationsarbejder beløber sig til ca. kr. 485.000,- og slidlagsarbejder til ca. kr. 915.000, hvilket giver en samlet total på kr. 1.400.000,-. Beløbet fordelt på stier fremgår af bilag B. 

Den årlige nedbrydning af stierne svarer til en udgift på omkring kr. 200.000 – 250.000.
 
Park- og Vejcenteret anvender årligt kr. 10.000 til reparation på stierne. Reparation af skaderne på stierne kan derfor ikke afholdes inden for driftsbudgettet. 

Økonomi

Kr. 1.400.000 af kommunens kassebeholdning. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der frigives kr. 1.400.000 af kommunens kassebeholdning til etablering af nye asfaltbelægninger på de kommunale stier med skadespoint over 1.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

Park- og Vejcenter ansøger om at få kr. 1.200.000 i investeringsoversigten frigivet til etape 6  til anlæg af trugsystemer og fortove i forbindelse med anlæg nye kloakker til afledning af regnvand i Strandområdet.

Sagsfremstilling

I 2008 besluttede Ishøj Kommune at anlægge nye kloakker til afledning af regnvandet i Strandområdet. Arbejdet udføres i 7 etaper fra 2008 til 2016, med start på Skovvej og Birkevej.

Etape 1, 2, 3 og 7 er afsluttet og etape 6 – Søsvinget, Søvangs Allé, Søkrogen og Søvangen pågår og forventes afsluttet ultimo september 2014. Ishøj Forsyning A/S står for kloakerings- og vandprojektet og Ishøj Kommunes Park- og Vejcenter står for anlæg af trugsystemer og fortove på de delstrækninger af vejene, som ikke berøres af projektet.

De samlede udgifter til etape 6 forventes at udgøre ca. 14.500.000 kr. heraf ca. 11.000.000 kr. til spildevand og 2.300.000 kr. til vand og 1.200.000 kr. til belægning/trugsystem.

Det endelige regnskab til Ishøj Kommune udarbejdes umiddelbart efter arbejdes afslutning.

Park- og Vejcenter ansøger om at få 1.200.000 kr. i investeringsoversigten frigivet.

I forhold til sagsfremstillingen på Teknik- og Bygningsudvalgets møde er nogle af beløbene rettet.

Økonomi

1.200.000 kr. fremgår af investeringsoversigten.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget indstiller, at der frigives 1.200.000 kr.  til trugsystemer og fortove i forbindelse med etape 6.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der stilles af Ole Wedel-Brandt forslag om at standse det planlagte byggeri på Torslunde Bygade 17, indtil Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i klagesagerne vedr. de meddelte dispensationer foreligger. Forslaget er vedlagt som bilag A.   

Sagsfremstilling

Forslaget begrundes bl.a. med at kommunen kan få et erstatningsansvar, hvis byggeriet efterfølgende skal fjernes ved en fysisk lovliggørelse (nedrivning) samt at forslagsstilleren mener at hvis ikke huset lovliggøres ved nedrivning, så vil det være nødvendigt at ændre lokalplanen.

Administrationen har følgende bemærkninger til forslaget:

Udover de muligheder forslagsstilleren nævner for lovliggørelse, kan der være andre fremgangsmåder, fx en fornyet dispensationsprocedure. Om der bliver tale om behov for lovliggørelse, og hvorledes dette skal ske, kan først afgøres, når klagenævnets afgørelse foreligger.

Det er ikke muligt lovligt at nedlægge et §14 forbud, som ønsket af Ole Wedel-Brandt.
Det fremgår af Naturklagenævnets afgørelse nr. 506, af september 2009, hvor nævnet i en konkret sag traf en afgørelse om ophævelse af et §14 forbud. Begrundelse var at forhold, der allerede er lovligt etablerede, eller hvortil der er meddelt byggetilladelse eller et bindende forhåndstilsagn, ikke kan hindres gennem et forbud efter planlovens § 14.

Da der er givet et bindende forhåndstilsagn gennem den meddelte dispensation fremgår det af afgørelse nr. 506, at der ikke kan nedlægges et §14 forbud.

Det kan oplyses, at sagen har været indbragt for statsforvaltningen med henblik på at få dispensationen givet opsættende virkning. Statsforvaltningen har meddelt, at den ikke har mulighed for suspendere eller annullere kommunens afgørelse (bilag b).   

Økonomi

En hindring af at lade bygherren udnytte den meddelte dispensation, ville medføre at bygherren kunne rejse et berettiget erstatningskrav. Udover at fremgangmåden ikke er lovlig ville den påføre kommunen unødige udgifter og være til stor gene for bygherren. Ved en afgørelse som giver kommunen medhold, vil der ikke blive påført kommunen udgifter.   

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at forslaget fra Ole Wedel-Brandt ikke tiltrædes.   

Beslutning

Økonomi- og Planudvalgets indstilling tiltrædes efter afstemning om Ole W. Brandts forslag:

For stemte 1 (Ole Wedel-Brandt - Ø)

Imod stemte 13 (A,V,O)

Undlod 2 (F)

- dermed faldt forslaget.

SF undlader at tage stilling, da sagen er på et niveau som burde få lægfold til at holde sig tilbage. Ole Beckmann( V) deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet.   

Bilag

Resume

Arbejdsfordeling mellem formænd og næstformænd i de stående udvalg og mellem 1. og 2. viceborgmester.  

Sagsfremstilling

Det "gamle" byråd besluttede i enighed at sprede de politiske opgaver, således at næstformændene i de stående udvalg. og 2. viceborgmester skulle have flere politiske opgaver- og dermed honoreres for indsatsen . Det "nye" byråd har i enighed fulgt beslutningen. Der er nu gået 4 mdr. af denne valgperiode, og arbejdsfordelingen bør nu være afklaret. Næstformænd honoreres årligt med 37.240 kr.

 • Hvilke politiske opgaver udfører næstformændene for disse midler ?

 • 2. viceborgmester modtager et honorar på 15.016 kr. Hvilke politiske opgaver udfører 2. viceborgmesteren for dette honorar ?

I SF mener vi at både borgere og byrådskolleger ret detaljeret skal vide, hvem der har div.politiske arbejdsområder.

Viceborgmesterens opgaver fremgår af styrelseslovens §33, og opgaver for formænd for stående udvalg fremgår af forretningsorden for stående udvalg.  

Beslutning

Tilføjelse: herudover er udarbejdet et notat som beskriver minimumsdelegering mellem formand og næstformand i de stående udvalg. Notat udsendes til byrådets medlemmer.

Tiltrådt.

SF kan ikke støtte, at næstformænd i stående udvalg og 2. viceborgmesteren honoreres for politiske arbejdsopgaver, der åbenbart ikke kan beskrives. SF trækker derfor sin støtte til den nye honorarordning og foreslår en tilbagevenden til den gamle ordning.  

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Kommune overholder "kassekreditreglen". Kassebeholdningen pr. 31. marts 2014 viser, at Ishøj Kommune ikke kommer i betalingsvanskeligheder, men kommunens likviditet er dog under pres.

Sagsfremstilling

Ifølge ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsoversigt efter "kassekreditreglen". Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnit over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kontiene for likvide aktiver og kassekredit. For at overholde kassekreditreglen skal saldoen være positiv.
 
Likviditetsoversigten skal forelægges Byrådet og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
Som supplement til likviditetsoversigten vises den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2012 til 2014.
 
Kassebeholdning ultimo kvartalet. mio. kr.

 
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2012
-2,5
39,1
61,1
81,1
2013
62,6
82,8
78,3
50,1
2014
76,1
 
 
 

 
I vurderingen af kassebeholdningens størrelse skal det bemærkes, at kassebeholdningens størrelse pr. 31. marts 2014 på 76,1 mio. kr. ikke er udtryk for den disponible likviditet. Byrådet har givet kassefinansierede tillægsbevillinger for i alt 43,3 mio. kr. (heraf udgør videreførsler fra 2013 32,8 mio. kr.) . Herefter udgør den disponible kassebeholdning 32,8 mio. kr. den 31. marts 2014.
 
Den forventede likviditet ultimo 2014 udgør herefter:

Disponibel kassebeholdning
Budgetteret forbrug i 2014
Forventede driftsoverførsler fra 2014 til 2015
Forventet kompensation for zinktag
på Strandgårdsskolen
 
    32,8 mio.kr.
  -18,5 mio kr.
   18    mio. kr.
      8,1 mio. kr.
Forventet likviditet ultimo 2014 
  40,4 mio. kr. *

*Beløbet er opgjort for de bevillingssager, der er på dagsordenen dd.
Dette er ca. 20 mio. kr. mindre end forudsat ved budget 2014. Her var forudsat en ultimo likviditet på 59,5 mio. kr.
 
Oversigt over den gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder pr. 31. marts 2014 ses i nedenstående tabel samt vedlagte bilag. Gennemsnitlig likviditet pr. dag er 139,2 mio. kr. ultimo 1. kvartal 2014.
 
Gennemsnitlig likviditet pr. dag opgjort ultimo kvartalet. mio. kr.

 
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2012
102,8
101,3
99,4
106,1
2013
114,5
127,1
137,0
137,4
2014
139,2
 
 
 Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsoversigten tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har modtaget decisionsskrivelser fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold af 26. marts 2014, Beskæftigelsesministeriet af 17. december 2013 og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter af 28. marts 2014 vedrørende ministeriernes gennemgang af revisionsberetningen for 2012.

Sagsfremstilling

Skrivelserne, som er resultatet af det enkelte ressortministeriums gennemgang af Ishøj Kommunes politiske behandling af revisionsberetningen for 2012, giver ikke anledning til bemærkninger, og kan derfor anses for afsluttet.
Skrivelserne fremlægges.
Statsforvaltningen Hovedstaden har den 17. juli 2013 kvitteret for Ishøj Kommunes indsendelse af årsregnskabet for 2012, revisionsberetningen og udskrift af byrådets møde, hvor regnskabet og beretningen blev behandlet.Det indsendte materiale har ikke givet Statsforvaltningen Hovedstaden anledning til bemærkninger, hvormed endelig godkendelse af regnskabet for 2012 forelægger.
Statsforvaltningen Hovedstaden har den 20. februar 2014 sendt skrivelse vedrørende godkendelse af Ishøj Kommunes  besvarelse af delberetning vedrørende beholdningseftersyn ved hovedkassen.
Begge skrivelser fremlægges.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at decisionsskrivelserne fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Statsforvaltningen Hovedstadens godkendelse af regnskabet for 2012 og delberetning vedrørende beholdningseftersyn ved hovedkassen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Ankestyrelsen har i en praksisundersøgelse publiceret marts 2014 undersøgt kommunernes praksis, når der bevilges virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

I undersøgelsen indgår 8 sager fra Jobcenter Vallensbæk, som vedrører Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund for undersøgelsen

Ankestyrelsen har i en praksisundersøgelse undersøgt kommunernes praksis i forbindelse med bevilling af virksomhedspraktik og ansættelse i løntilskud. Undersøgelsen har særligt fokus på de regler i lovgivningen, som har til formål at forhindre fortrængning af ordinært ansatte. Derudover har der været fokus på reglerne om høring af de ansatte og inddragelse af en medarbejderrepræsentant ved ansættelse i løntilskud.

Ankestyrelsen konkluderer overordnet, at 60 % af alle sagerne er administrativt i orden.
Omvendt finder Ankestyrelsen, at 35 % af sagerne har væsentlige fejl, og administrationen således er mangelfuld.

Grundlag for undersøgelsen er 111 sager fra 12 kommuner, heriblandt 8 sager fra Jobcenter Vallensbæk vedrørende Ishøj Kommune.

Sager fra Ishøj Kommune

Der blev fundet fejl i fire ud af de otte undersøgte sager, som vedrører Ishøj. Ankestyrelsen fandt følgende uoverensstemmelser:

 • I tomme felter skulle der have stået et 0, når der ikke har været nogen ansatte med løntilskud. Det er ikke tilstrækkeligt med et tomt felt.

 • Blanket er underskrevet af en medarbejderrepræsentant, men der er ikke samtidig krydset af i rubrikkerne, der vedrører, om de ansatte er hørt, er positive og er enige i betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

 • I en sag om en enkeltmandsvirksomhed er det oplyst, at der har været én i virksomhedspraktik de seneste 3 måneder, men antal ansatte i de seneste 12 måneder er ikke oplyst med antallet 0. 

Konsekvenser ved praksisundersøgelsen

På baggrund af undersøgelsen kommer Ankestyrelsen med en række anbefalinger, som Jobcenter Vallensbæk har valgt at følge. Dette har ført til en række indskærpelser overfor medarbejderne, hvormed det sikres, at sagerne oplyses tilstrækkeligt, at blanketter er tilstrækkeligt udfyldt, at der foreligger de påkrævede skriftlige tilkendegivelser fra arbejdsgiver og en medarbejderrepræsentant, og at der forud for ansættelse i enkeltmandsvirksomhed foreligger de påkrævede oplysninger.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at undersøgelsen tages til efterretning, idet de nævnte fejl har været uden betydning for borgerne.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag