Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 6. december 2016 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Beslutning

Ingen spørgsmål.

Sagsfremstilling

For at styrke sundhedsindsatsen har direktionen anbefalet, at centre og stabsenheder der arbejder med sundhedsområdet organisatorisk samles under samme direktørområde.

Det foreslås derfor, at Center for Ældre og Rehabilitering og Stabsenheden Sundhedsudvikling flyttes fra kommunaldirektørens område til Velfærds- og Undervisningsdirektørens område (Lisbet Lentz).

For at fastholde og styrke kommunens fokus på planområdet foreslås det, at ”Stabsenheden Plan” forbliver under konstitueret kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsens ressortområde.

Forslaget har været til information og drøftelse i de berørte MED-udvalg samt HovedMED.

Kommentarer fra de berørte MED-udvalg vedhæftes.

HovedMED har oplyst at de ikke, ud over kommentarer fra MED-udvalg, har yderligere kommentarer.

Forslag til ny organisationsplan og nuværende organisationplan er vedhæftet.

Indstilling

Byrådet vedtager, at forslaget til ny organisationsplan godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Sagsfremstilling

I Styrelseslovens §32 skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegning af garantiforpligtelser underskrives af Byrådets formand og en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet.

I forbindelse med Anders Hvid Jensens fratræden, er Kåre Svarre Jakobsen konstitueret som Kommunaldirektør, og Inge Sørensen er konstitueret som Teknik- og Miljødirektør pr. 1. november 2016, og foreslås derfor bemyndiget til at foretage underskrift i henhold til Styrelseslovens § 32.

P.t. er følgende bemyndiget af Byrådet h.h.v. den 10. december 2013 og den 5. april 2016 :

Navn:

Stilling

Parti:

Seyit A. Özkan

1. viceborgmester

A

Poul Jørgensen

Merete Amdisen

Kåre Svarre Jakobsen

2. viceborgmester

2. viceborgmester

Teknik- og Miljødirektør

O (i perioden 1/1-2014-31/12-2015)

A (i perioden 1/1-2016-31/12-2017)

Lisbet Lentz

Børne- og Kulturdirektør

 

 

 

 

 

Indstilling

Det indstilles, at Kåre Svarre Jakobsen fremover bemyndiges til at underskrive som konstitueret Kommunaldirektør , og at Inge Sørensen bemyndiges til at underskrive som konstitueret Teknik- og Miljødirektør

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsfremstilling

Vedhæftede udkast/forslag til mødekalender for 2017 har været behandlet på udvalgsmøderne.

Byrådsmøder 2017 (lukket møde kl. 17.00 og åbent møde kl. 19.00):

3. januar

7. februar

7. marts

4. april

2. maj

6. juni

28. juni

8. august

5. september

3. oktober

7. november

5. december

De stående udvalg har fastlagt deres møder på udvalgsmødet.

Byrådsseminar holdes 16. - 17. maj 2017.

Det indstilles, at byrådsmøder for 2017 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Københavns Vestegns Politi fremsender den 2. november 2016 en ansøgning om alkoholbevilling fra Haveforeningen Ishøjgård til foreningens fælleshus beliggende Paradis Alle 26, 2635 Ishøj. Samtidig søges foreningens formand Elsebeth Bock godkendt som bestyrer af alkoholbevillingen.

Haveforeningen har ikke tidligere haft en alkoholbevilling, men skal bruge tilladelsen i forbindelse med fællesspisninger og bankospil, hvor de sælger øl og bordvin til de fremmødte. Drikkevarerne sælges uden fortjeneste.

Ifølge Politiet har der ikke været problemer på adressen.

Indstilling

Det indstilles, at give Haveforeningen Ishøjgårds fælleshus en alkoholbevilling på 8 år fra dato, og at den til en hver tid siddende formand godkendes som bestyrer af alkoholbevillingen.  

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

Der skal godkendes ny social kyndig person samt suppleant til henholdsvis Huslejenævn og Beboerklagenævn.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets konstituering i december 2013 blev der til henholdsvis Husleje- og Beboerklagenævnet udpeget en social kyndig person samt en suppleant for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017. Da de pågældende personer har fået andet arbejde har Center for Socialservice indstillet:

Socialrådgiver Eva Holm-Rasmussen som social kyndig person og socialpædagog Anni Ettrup Clausen som suppleant for resten af perioden frem til 31. december 2017.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at socialrådgiver Eva Holm-Rasmussen udpeges som social kyndig person og socialpædagog Anni Ettrup Clausen som suppleant i henholdsvis Huslejenævnet og Beboerklagenævnet for resten af perioden frem til 31. december 2017.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Boligreguleringslovens § 36, stk. 5 og Almenlejelovens § 97, stk. 5.

Resume

Den 18. november 2016 holdt Center for Ejendomme og Byggesager licitation for rådhusrenoveringen. Af de 4 bydende havde 3 afgivet tilbud. Alle tre tilbud ligger over det budgetterede beløb. Selv det laveste bud og med mulige justeringer af priserne, vil der være en difference mellem budget og tilbud, hvorfor der søges supplerende anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Rådhusrenoveringsprojektet har budgetteret 11,5 mio. kr. for hovedentreprisen. Merudgifterne i forhold til budgettet indeholder primært merudgifter vedr.

 • El og IT-arbejder (formodet regnefejl)
 • En meget stor post for møbelflytning, som langt overstiger alle forventninger hertil
 • Etablering af brandsikring (ABA) - kr. 50.000 - på den del af etage 9, hvor der etableres kontorlokaler i tidl. mødelokale (krav, der stilles ifm. byggetilladelse).

Gennemgangen pegede desuden på enkelte poster, som evt. kan forhandles til en bedre pris, men selv under forudsætning af, at entreprenøren kan imødegå de foreslåede priser i forhandlingen, vil der blive et supplerende investeringsbehov på ca. 1,0 mio. kr.

Det vurderes, at hvis det udbudte projekt reduceres med arbejder for ca. 1 mio. kr. (kabelbakker, gulve og glasvægge), vil oplevelsen af arbejdets karakter som renovering bortfalde, og arbejderne fremstå som vedligeholdelse med udskiftning af loft og lys samt maling af vægge.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives supplerende anlægsbevilling på 1 mio. kr. til gennemførelse af rådhusrenoveringsprojektet finansieret med 0,5 mio. kr. over energipuljen fordelt i 2017-2018 og 0,5 mio. kr. over restbeløbet af det afsatte rådighedsbeløb til rådhusrenovering.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Der er afsat 11,5 mio. kr. til arbejder i hovedentreprisen.

På baggrund af de indkomne tilbud skønnes det inden forhandling med tilbudsgiverne, at de samlede udgifter efter udbudsrunden udgør ca. 12,5 mio. kr., dvs. ca. 1 mio. kr. over det afsatte budget.

Der er mulighed for at låneoptage til finansiering af energibesparende arbejder, men der optages sædvanligvis ikke lån i den størrelsesorden. Det kan evt. senere undersøges, om dette arbejde kan indgå i en samlet låneoptagelse til finansiering af energibesparende arbejder.

Resume

Det fremgår af økonomiregulativet, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges politisk.

Sagsfremstilling

Der er foretaget 2. budgetopfølgning 2016, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 14,3 mio.kr.

Der er forventede mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 9,6 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes mindreudgifter på 6,1 mio.kr. På anlægssiden forventes ligeledes mindreudgifter på 1,6 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om mindreindtægter - bl.a. grundet midtvejsregulering - på 2,9 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance, og dermed udgiftsneutrale.

Under Økonomi- og Planudvalget alene er der forventning om merudgifter på 1,0 mio.kr. Med nærværende sagsfremstilling fremlægges hele 2. budgetopfølgning for Økonomi- og Planudvalget under ét.

Der er udarbejdet notat af 10. november 2016 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede oversigt i beløb over budgetopfølgningen pr. 10. november 2016. Bilag C beskriver budgetopfølgningen for Ishøj Kommune pr. 30. september 2016 vedr. Jobcentret af 13. oktober 2016.

Budgetopfølgningen har været forelagt de enkelte fagudvalg - der vedlægges i bilag D referater fra møderne.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,
at budgetopfølgningen tiltrædes og
at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

DAB har på vegne af Vildtbanegård afd. 3 fremsendt anmodning om, at Ishøj Kommune godkender finansiering til etablering af adgangskontrolsystem, herunder låneoptagelse og kommunal garantistillelse overfor realkreditinstitut (100% kommunalgaranti).

Sagsfremstilling

I forlængelse af den generelle renovering af Vildtbanegård afd. 3 (Helhedsplanen) blev det på afdelingsmødet den 30. august besluttet at etablere et adgangskontrolsystem i alle opgange i afdelingen. Etableringsudgifter beløber sig til ca. kr. 3.600.000 afhængig af, hvilket system der vælges. I beløbet er indeholdt håndværkerudgifter, uforudsete udgifter, rådgiver, revision og byggeskadeforsikring. Projektet finansieres via et 20 årigt realkreditlån med en forventelig ydelse på 235.000 kr. pr. år, hvilket vil give en huslejestigning på 1% set i forhold til budgetudkast for 2017.

Eksempler på huslejestigning på et repræsentativt udsnit af boliger i afdelingen:

Areal

Husleje 1/1-2016

Ny husleje efter projekt (+1%)

Stigning

38

kr. 2.695

kr. 2.722

kr. 27

65

kr. 4.459

kr. 4.504

kr. 45

73

kr. 4.902

kr. 4.951

kr. 49

82

kr. 5.466

kr. 5.521

kr. 55

94

kr. 6.165

kr. 6.227

kr. 62

100

kr. 6.605

kr. 6.671

kr. 66

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at låneoptagelse og kommunal garantistillelse overfor realkreditinstitut til etablering af nyt adgangskontrolsystem godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der skal tages stilling til, hvilke initiativer fra ReVUS (Den regionale vækst- og udviklingsstrategi) som er relevante for Ishøj Kommune i den kommende 2017-2018 handlingsplan.

Sagsfremstilling

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er fra 2015, hvor den blev vedtaget af Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden. Der skal nu vedtages en ny 2-årig handlingsplan, der sætter rammerne for, hvilke initiativer som region og kommuner skal prioritere og igangsætte i løbet af 2017-18.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er en lovbunden opgave og er vedtaget af regionsrådet med inddragelse af Vækstforum Hovedstaden. Tidligere havde de hver deres plan (RUP og REUS). Strategien redegør for den fremtidige udvikling i hovedstadsregionen og indeholder både vækstrettede og udviklingsrettede dele.

REVUS udviklingsinitiativer finansieres via investeringer af EU-midler og regionale udviklingsmidler. Kommunerne kan deltage i projekterne i fællesskab med øvrige regionale aktører. Der er afsat 40 mio. kr. årligt fra 2015-2018 til igangsættelse af projekter i relation til strategien.

Det første skridt er at melde interesse for deltagelse i initiativerne. Det kræver en afvejning af, hvad der giver mening og balance i forpligtelser og ressourcer. Først når projekterne konkretiseres, defineres de økonomiske forpligtigelser.

Fyrtårnstemaerne i handlingsplanen er: 

1. Trafikplan for hovedstadsregionen
2. Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse
3. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter
4. Sund Vækst via banebrydende teknologier – en langsigtet investering i både bedre behandlinger og nye arbejdspladser
5. Living Lab for klimatilpasning
6. Ressourceeffektivitet – på vej mod en cirkulær økonomi
7. Madfællesskabet
8. Smart Greater Copenhagen
9. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen
10. Smart vækst gennem materialeinnovation, Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger

Initiativerne er nærmere beskrevet i bilag.
Følgende initiativer er umiddelbart særligt interessante for Ishøj :

1. Trafikplan for hovedstadsregionen.
2. Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse.
7. Madfællesskabet – Øget vækst og beskæftigelse gennem fremme af fødevareerhvervet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune tilkendegiver sin interesse for nærmere deltagelse i arbejdsgrupperne til initiativerne 1 og 2.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Vi forpligtiger os ikke økonomisk ved interessetilkendegivelse. Der er i første omgang tale om administrative ressourcer, der indgår i arbejdet. Handlingsplan 2017-18 forventes fremlagt til godkendelse i Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet i december. Der vil blive udarbejdet nærmere projektbeskrivelser for indsatserne.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om, at ansøge Realdania om penge til Kunst- og Kulturaksen. Realdania har på baggrund af en forundersøgelse af projektet opfordret Ishøj Kommune til at ansøge om en bevilling inden jul, da projektet passer rigtig godt ind i deres nuværende målsætninger og projektportefølje.

Sagsfremstilling

Forundersøgelsen af Kunst- og Kulturaksen belyser de forhold, der skal tages stilling til, for at realisere projektet, for eksempel de fysiske forhold, proces og økonomi. Forundersøgelsen blev godkendt på Økonomi- og Planudvalgets møde i oktober 2015 og blev finansieret af Ishøj Kommune sammen med Realdania. Undersøgelsen blev udført af Cowi.

I projektet etableres en stiforbindelse med kunst fra Ishøj Station til ARKEN Museum for Moderne Kunst med fokus på kunst, leg og sundhed. Projektet bidrager til kommuneplanstrategiens visioner om at styrke forbindelser, byrum, natur og sundhed og skal bestå af et fastlagt stiforløb, der skaber en forbindelse, der leder borgere og besøgende på rette vej samtidig med, at man kan gå på en aktiv opdagelse. Kunst, natur og byrum skal kunne aktivere med leg, oplevelser og udfordringer for eksempel med interaktivt lys, bænke og kunstværker, som skal opleves aktivt. Kunst- og Kulturaksen er første gang nævnt i kommuneplanstrategi 2007, i kommuneplan 2009 og fremgår af flere lokalplaner og politikker.

Projektet vil løbe over 3 år og bestå af en fase med udarbejdelse af udbudsmateriale og arkitektkonkurrence, derefter en fase med brugerinddragelse og projektering og til sidst en udbuds- og anlægsfase. Kunst- og Kulturaksen kan derudover udvikles med kunst og byrum ud over den 3-årige periode.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at principgodkende projektet Kunst- og Kulturaksen, og at ansøge Realdania om en bevilling.

Administrationen har efterfølgende foreslået, at Kulturchef John Romlund bliver medlem af styregruppen, der så består af følgende medlemmer:

Kåre Svarre Jakobsen, konstitueret kommunaldirektør Ishøj Kommune

Christian Gether, direktør ARKEN Museum for Moderne Kunst

John Romlund, kulturchef - Ishøj Kommune

Anja Carlslund, planchef - Ishøj Kommune

Erling Skovgaard-Holm, centerchef Park,-Vej og Miljøcenter - Ishøj Kommune

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Forundersøgelsen vurderer, at et realistisk budget for projektet vil være i alt 41-46 mil. kr.:

 • Realdania har tilkendegivet, at der bør være en kommunal medfinansiering på minimum 8 mio.kr.
 • ARKEN har tilkendegivet, at de kan bidrage med kunst for 20 mio.kr. over en periode på fire år.
 • Ved kommunal finansiering på 8 mio.kr. forventes Realdania at bidrage med 16 mio.kr.
 • Hvis Realdania, som forventet, godkender ansøgningen, vil Byrådet blive anmodet om en tillægsbevilling til projektet.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune og BUPL har på to møder i august og september 2016 drøftet pædagogers arbejde i folkeskolen i Ishøj Kommune. På baggrund af drøftelserne har parterne udarbejdet vedhæftede administrationsgrundlag for skolepædagoger i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Administrationsgrundlaget skaber en fælles ramme og forståelse for understøttelse af den pædagogfaglige dimension og pædagogers rolle i folkeskolen.

Det grundlæggende formål med administrationsgrundlaget, og samarbejdet herom, er, at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen og skolens øvrige aktiviteter med fokus på elevernes læring og trivsel samt pædagogernes arbejdsmiljø.

Administrationsgrundlaget sætter rammer og retning for pædagogernes arbejde på skolerne i Ishøj Kommune i forhold til årsnorm og tilstedeværelse, dialog om opgaver, planlægning af arbejdstiden samt kommunikation om skemaændringer.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at administrationsgrundlaget godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

For skolepædagogers arbejde gælder i øvrigt de til enhver tid gældende arbejdstidsregler/overenskomst for skolepædagoger indgået mellem KL og BUPL.

Bilag

Resume

Vestforbrænding har den 10. oktober 2016 anmodet om kommunens godkendelse af foreløbig låneramme på 413 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2017 og 2018.

Sagsfremstilling

Lånet skal finansiere strategiske investeringer på 173 mio. kr. i:

 • Kraftvarmeanlæg - Halosep (Blandt andet nyttiggørelse af flyveaske)
 • Fjernvarme - Forsyning udenfor varmenet (Vinge i Frederikssund og Sydlejren i Furesø)
 • Varmeplaner - Lyngby, Etape A
 • Omlastning i Høje-Taastrup (omlastning af genanvendelige materialer fra husholdningerne)
 • Akkumuleringstanke - varmenet (Optimering af fjernvarmen med tanke, der opmagasinerer varmt vand, som kan sendes ud i systemet, når der er behov).

Lånet skal finansiere driftsmæssige investeringer på 240 mio. kr. i:

 • Letbaneprojekt - eksisterende varmenet (Omlægning af fjernvarmeledninger som ligger i jorden på "gæsteprincip", hvorefter ledningsejeren skal bekoste omlægningen)
 • Varmenet tilslutning til eksisterende net (Blandt andet tilslutning af nye fjernvarmekunder)
 • Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter (Udskiftning af nedslidte komponenter og nye kraner)
 • Bygninger - Kraftvarmeanlæg (Forbedringer på anlægget i Glostrup).

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at
Vestforbrænding får godkendt en foreløbig låneramme på 413 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2017 på 266 mio. kr. og i 2018 på 147 mio. kr.
at lån optages med hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Godkendelse af lånerammen har ikke konsekvens for kommunens likviditet, men Kommunen hæfter for optaget lån til investeringen i  regi af Vestforbrænding.

Ultimo 2015 udgjorde Ishøj Kommunes andel 36 mio. kr. af Vestforbrændings fremmedkapital (det som virksomheden har lånt) på 1.500 mio. kr. svarende til 2,41%. Med den nye låneramme forøges kommunens andel af Vestforbrændings fremmedkapital med ca. 10 mio. kr.

Lovgrundlag

Vestforbrændings Vedtægter.

Bilag

Resume

Movia har sendt forslag til Trafikplan 2016 i høring hos kommuner og regioner på Sjælland med frist den 5. december 2016.

Forslag til Trafikplan 2016 beskriver hovedlinjerne i Movias strategiske udviklingsarbejde i de kommende år.

Sagsfremstilling

For Ishøj Kommune er det først muligt at fremsende høringssvaret efter Byrådsmødet i december 2016, hvilket er meddelt Movia.

Forslag til Trafikplan 2016 har forinden nærværende høring været i administrativ høring i kommuner og regioner, og er blevet tilrettet på baggrund heraf.

I henhold til trafikselskabsloven skal Movia mindst en gang hvert 4. år udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Movia skal sikre, at trafikplanen bliver udarbejdet i en tæt og åben proces med kommunerne og regionerne og således, at planen danner grundlag for en god sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af kommune- og regionsgrænser.

Ishøj Kommune benytter i dag Flextrafik til den visiterede kørsel og kan tilslutte sig, at Flextrafik i 2020 skal være et attraktivt valg og gerne med inddragelse af kommunens egen kørselsafdeling.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at høringssvar til Movias Trafikplan godkendes, hvor kommunen overordnet tilslutter sig Trafikplan 2016 med de bemærkninger, som fremgår af kommunens høringssvar.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Trafikplan 2016 har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune i forhold til nuværende busdrift.

Movias forslag til miljøkrav med mål om fossilfrihed i 2030 kan medføre øgede udgifter til busdriften.  

De forventede økonomiske konsekvenser for forslaget om fossilfri bustrafik i 2030 anslås at koste Ishøj Kommune ca. 300.000 kr. pr. år fra 2030 og frem.

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune ser med interesse på at VEKS arbejder med virksomhedens strategi frem mod 2020. I den forbindelse ønsker byrådet i Ishøj Kommune en høj grad af ejerskab og indflydelse på strategiarbejdet. 

Indstilling

Ishøj Kommune ønsker at strategien sendes til høring i ejerkommunerne forud for vedtagelse i bestyrelsen.

Beslutning

Ishøj Kommune afgiver svar efter 3. januar 2017. Kommunen inviterer repræsentanter fra VEKS til byrådsmødet.

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

Byrådet godkendte på sit møde den 1. marts 2016, sag nr. 55, at bevilge 250.000 kr. fra Økonomi- og Planudvalgets pulje til en særlig indsats på opkrævningsområdet. SKATs inddrivelsessystem EFI var på daværende tidspunkt netop blevet suspenderet, og SKAT havde indstillet inddrivelsen af kommunale restancer på ubestemt tid. Den særlige indsats ville blive udført af medarbejdere i Økonomicentret (Betaling og Ejendomsskat) som overarbejde i en periode. Som bebudet i forbindelse med sagen, gives her en foreløbig status på arbejdet.

Sagsfremstilling

Som følge af, at SKATs inddrivelsessystem EFI tidligere på året blev suspenderet, og SKAT samtidig stillede inddrivelse af kommunale restancer i beror, iværksatte Økonomicentret (Betaling og Ejendomsskat) en særlig indsats for selv at søge at inddrive kommunale restancer. Dette ved at kontakte borgere med restance til Ishøj Kommune pr. telefon, med henblik på at indgå betalingsaftale om afvikling, eller opnå indbetaling af restancen. Indsatsen havde også sigte på "god borgerbetjening", idet det gennem frivillige betalingsaftaler med kommunen kan undgås, at en borgers restancesager oversendes til inddrivelse via SKAT.

Restancer vedrørende ejendomsskat

Arbejdet med den særlige inddrivelsesindsats pågik i første fase i perioden medio marts til medio juni 2016, med fokus på ejendomsskatterestancer. Udgangspunktet var restancelisten pr. 1. marts 2016, med en totalrestance på knap 3,1 mio. kr. Indsatsen har resulteret i, at der er indgået betalingsaftaler i 50 sager for restancer på i alt 1,4 mio. kr.

Restancen på ejendomsskat udgjorde medio juni knap 1,6 mio. kr., altså 1,5 mio. kr. mindre, end ved indsatsens opstart. At restancen således næsten er halveret skyldes dog ikke alene den særlige indsats, idet der også er sket indbetalinger uden, at der har været kontakt til borgerne. Det økonomiske resultat ved indsatsen omkring ejendomsskatterestancer vurderes dog at være tilfredsstillende. Konkret kan det fx nævnes, at en større restancesag på ca. 200.000 kr., er opnået indbetalt.

Generelt har borgerne været positive, når de er blevet ringet op, hvilket antallet af indgåede aftaler også vidner om.

Der skal efterfølgende følges op på, at der reelt også sker indbetaling på de indgåede aftaler.

Restancer vedr. dagtilbudsbetaling 

I perioden fra medio september til medio november (indsatsen fortsætter til medio december), har den særlige inddrivelsesindsats været koncentreret om restancer vedrørende dagtilbudsbetaling. Udgangspunktet var en restancemasse på ca. 3,1 mio. kr. Der er gennemgået godt 110 sager, hvor der i de fleste er indgået betalingsaftaler om den akkumulerede restance, eller aftaler om at betale fremadrettet så restancen ikke vokser yderligere, og i mange sager er der sket konkret indbetaling af restancen. Pr. medio november 2016 er restancemassen nedbragt til ca. 2,2 mio. kr. Dette skyldes dog heller ikke alene den særlige indsats, idet der i perioden er sket modregning i Børne- og Ungeydelsen, lige som der er indbetalt uden kontakt til borgerne. Det vurderes dog, at det økonomiske resultat af den særlige indsats kan opgøres til ca. 230.000 kr. Det må konstateres, at restancer vedr. dagtilbudsbetaling er vanskeligere at inddrive gennem frivillige aftaler, grundet borgernes betalingsevne.

Det er ligeledes oplevelsen, at borgerne har været positive ved den telefoniske kontakt, hvor der også er afklaret spørgsmål eller misforståelse omkring restancen vedr. dagtilbudsbetaling.

Endelig evaluering til januar

Økonomicentret vil fremlægge en endelig evaluering af den særlige inddrivelsesindsats i januar 2017, herunder en vurdering af det samlede økonomiske resultat. På det tidspunkt er det også forventningen, at der er en nærmere afklaring af den fremtidige placering af inddrivelsesopgaven omkring ejendomsskat - der er endnu usikkerhed om lovforslagets ordlyd herom. Dette vil kunne indgå i en vurdering af en eventuel fortsat indsats på området.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Kommunens revision Deloitte har den 1. november 2016 fremsendt beretning vedrørende uanmeldt beholdningseftersyn ved hovedkassen den 1. september 2016.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelsesloven skal revisionsberetninger udsendes til Byrådet senest 7 dage efter modtagelsen. Beretningen blev udsendt den 2. november 2016.

Som det fremgår af beretningen, har det uanmeldte beholdningseftersyn ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende "beholdninger i pengeinstitutter".

Under "øvrige likvide beholdninger" (garantier for arbejder og entrepriser samt for deposita vedrørende udlændingeloven) bemærker revisionen, at der er opført garantier som burde have været nedskrevet eller nulstillet.

Revisionen har i den forbindelse henstillet, at kommunen foretager en gennemgang af garantier på de to områder, og at der forelægges dokumentation for korrigeret bogføring.

Administrationen vil sikre at dette sker, og bemærker, at korrektionerne ikke vil have hverken finansiel eller driftsmæssig betydning for kommunen, men alene handler om korrekt registrering.

Efter politisk behandling af hhv. revisionsberetningen og administrationens svar herpå, sendes materialet til tilsynsmyndighederne.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at beretningen og administrationens forslag til besvarelse godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Oversigt over fuldtidsmodtagere af udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned fremlægges til orientering. Formålet er at vise udviklingen på beskæftigelsesområdet for udvalgte målgrupper. Yderligere har nøgletallene til formål at afspejle aktuelle tendenser på beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at nøgletal tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Status på kontanthjælpsreformen samt jobprojekter, der er iværksat ifm. kontanthjælpsreformen.

Sagsfremstilling

225-timers reglen:
Antal personer der pt. er økonomisk ramt af 225-timers reglen er i alt 229. Heraf er der 36 ægtepar. Grundet systemmæssige udfordringer kan tallene ikke anses som 100 % valide.

Kontanthjælpsloftet:
Personer der er omfattet af kontanthjælpsloftet er i alt 321. Udbetaling Danmark har den 3. november 2016 oplyst, at de i løbet af november 2016, vil udarbejde en liste, der i intervaller viser, hvordan borgerne er økonomisk ramt af reformen.

Integrationsydelse:
Ishøj Kommune har pr. den 3. november 2016 28 borgere, der modtager den nye lave integrationsydelse.

Status på jobprojekter:
Jobcenter Vallensbæk har udarbejdet en status på to jobprojekter - AAB-projektet og Vikarkorpset i Ishøj Kommune - som er igangsat ifm. indførelse af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen. Status på de to jobprojekter er vedhæftet.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager orientering om kontanthjælpsreformen og jobprojekter til efterretning og sendes til Økonomi- og Planudvalget.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orientering om kontanthjælpsreformen og jobprojekter tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag