Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Ingen spørgsmål

Resume

Vedtagelse af Styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2014.

Sagsfremstilling

Regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt.

Ændringer til styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Styrelsesvedtægten er senest revideret og vedtaget på byrådet møde den 3. september 2013. Der er foretaget justering af vederlagene i henhold ny bekendtgørelse. Af oversigten over vederlag som var vedhæftet sagen den 3. september 2013 fremgår at byrådsvederlaget er 66.388. Det er dog ikke korrekt - det rigtige beløb er kr. 65.533 - bilaget er rettet og vedhæftet.

Indstilling

Det indstilles, at styrelsesvedtægten vedtages med de nævnte justeringer.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §2.

Bekendtgørelse nr. 1224 af 21. oktober 2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv.

Bilag

Resume

Forretningsorden for Ishøj Byråd og spørgetid til godkendelse

Sagsfremstilling

Forretningsorden vedtaget på Byrådets møde den 2. februar 2010 og Forretningsorden for spørgetid ved Ishøj Byråds ordinære offentlige møder vedlægges.

Ændringer/tilføjelser skal behandles i to ordinære byrådsmøder.

Der er ikke sket ændringer i Lov om kommunernes styrelse, der har givet anledning til ændringer i forretningsordnen eller spørgetid.

Indstilling

Det indstilles, at Forretningsorden for Ishøj Byråd og Forretningsorden for spørgetid tiltrædes.

Beslutning

Tiltrådt.

Der indarbejdes forslag om, at forretningsordnens §4, stk. 3: Et medlem kan maksimalt begære ordet til samme sag 3 gange. Taletiden ved 2. og 3. gang begrænses til maks 3 minutter pr. gang.

SF indstiller, at det af forretningsordnen for spørgetid kommer til at fremgå, at der i spørgetiden fra borgerside kan stilles spørgsmål til samtlige af byrådets partier. Forslaget støttes af V og Ø.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §10

Bilag

Sagsfremstilling

Valggruppe A og O har bedt C om at udpege medlemmer/suppleanter til følgende pladser fra det konstituerende møde den 10. december 2013:

 

Sag 17:

Fællesankenævn Københavns Vestegn(valgperioden 1/7-2014 – 30/6-2018):

Indstilling af personlig suppleant for Bjarne Andersen (A). 

Indstillet blev:

Navn:                     Parti:

Uffe Andersen       C

 

Sag 28.

VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S:

Indstilling af medlem til Brugerråd i henhold til kommissorium. 

Indstillet blev:

Navn:                   Parti:
Uffe Andersen     C 

 

Sag 38.
Taksations-og Overtaksationskommissionen efter lov om offentlige veje (vejloven):
Udpege et medlem til Taksationskommissionen. 

Indstillet blev: 

Navn:                   Parti:
Uffe Andersen      C


Sag 39.
Hegnsynet:
Udpege suppleant for plantekyndig Leif Christoffersen (A). 

Indstillet blev: 

Navn:                   Parti:
Uffe Andersen     C


Sag 59.
Distriktsudvalg for hjemmeværnet – KBH Vestegn Syd:
Udpege repræsentant.

Indstillet blev:

Navn:                  Parti:

Benny Hansen    C

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet udpegede i på det konstituerende møde medlemmer til Huslejenævn og Beboerklagenævn, men mangler at udpege en Social kyndig person.

Valgt blev:

Social kyndig person:
 
Suppleant:
Henriette Thoudal Jespersen,
Borger- og Socialservice
Tine Clausen,
Borger- og Socialservice

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Det er fra centralt hold besluttet, at der skal vælges forbrugerrepræsentanter til forsyningernes bestyrelser. Dette betyder for Ishøj Forsynings vedkommende, at bestyrelsen udvides med 2 medlemmer, hvilket nødvendiggør en udvidelse af den samlede ramme, for at opretholde honoreringen på samme niveau som hidtil.

Sagsfremstilling

Det er Byrådet der fastsætter honoraret til bestyrelsesmedlemmerne i Ishøj Forsyning A/S med tilhørende datterselskaber. Bestyrelsen bestod ved stiftelsen af 5 medlemmer.
 
Byrådet fastsatte på møde den 6. april 2010 honoraret til formand, næstformand og de 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer således: Formand kr. 75.000, næstformand kr. 40.000 og medlem kr. 30.000. Desuden blev der fastsat en ramme for den samlede honorering af bestyrelsen på kr. 205.000.

Forbrugerrepræsentanterne i bestyrelserne skal have samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer jfr. Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber § 3. stk. 2 - og skal derfor aflønnes på samme niveau, som de menige medlemmer i bestyrelsen.

Økonomi

Det er Ishøj Forsyning, der afholder udgifterne til honorering af bestyrelsesmedlemmerne i selskabet. En aflønning af de 2 indvalgte forbrugerrepræsentanter på samme niveau, som de nuværende medlemmer, nødvendiggør en udvidelse af den samlede ramme med kr. 60.000,-.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der aflønnes på samme niveau jfr. §3, stk. 2, idet forbrugerrepræsentanterne honoreres på samme niveau som de øvrige bestyrelsesmedlemmer med et honorar på kr. 30.000,- og at den samlede ramme udvides til kr. 265.000,-.

Beslutning

Tiltrådt.

Ebbe Rosenberg (A) og Poul Jørgensen (O) deltog ikke i behandlingen af sag 9 pga. inhabilitet.

Lovgrundlag

LBK nr. 772 af 16. juni 2012 Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.

Bilag

Resume

Lovgivningsinitiativet "Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge", der trådte i kraft i juli 2010, pålægger kommunerne at udarbejde en plan for forbyggelse af kriminalitet blandt børn og unge.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at udvikle den strategiske ramme for Ishøj Kommunes kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats tager afsæt i, og udmønter, de værdier og politiske prioriteringer, som beskrives i Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik samt i Medborgerpolitikken.

Forebyggelsesplanen skal læses i forlængelse af disse politikker, og er en tilføjelse til Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Ishøj Kommune er vedhæftet sammen med tillægsrapporten "Kriminalitet og Tryghed i tal", som beskriver hvilke kriminalitetsproblematikker, der er presserende og viser kriminalitetsudviklingen i de seneste fem år.

Arbejdet med at skabe planen for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Ishøj Komme er nærmere beskrevet i "Baggrundsnotat til forebyggelsesplanen", som er vedhæftet dagsordenen.
Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sende planen for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Ishøj Kommune samt tillægsrapporten "Kriminalitet og Tryghed i tal" til høring i de stående udvalg.

Sendes også til høring i Ungerådet. Materialet fremlægges i Styregruppen for det forpligtende samarbejde.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om social service § 19, stk. 3.

"Som en del af den sammenhængende børnepolitik skal kommunalbestyrelsen udarbejde en  plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet."

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret har på baggrund af henvendelse fra CPH WEST på møde den 2. december 2013 med administrationen drøftet muligheder og behov for etablering af yderligere faciliteter i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Sagsfremstilling

CPH WEST har i skoleåret 2013/2014 måttet afvise to idrætsklasser på grund af manglende plads i dagtimerne til undervisningen. Såfremt denne udvikling skulle vise sig igen i marts måned 2014 for skoleåret 2014/2015 ønsker CPH West etableret yderligere halkapacitet i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

CPH West tilkendegiver at man gerne vil indgå i projektet i lighed med den tidligere samarbejdsmodel for etablering af kunstgræsbanen.

Det indebærer, at CPH WEST optager lån til finansiering af et endeligt projekt og Ishøj Kommune skal drifte faciliteterne. Ishøj Kommune overtager bygningerne efter 10 år, og kan anvende faciliteterne udenfor skoletiden.

Økonomi

Kultur og Fritidscentret foreslår, at der frigives 75.000 kr. fra kassebeholdningen til udarbejdelse af et projektforslag, der kan danne grundlag for en kommende beslutningsproces.

Udgiften medtages i finansieringen af et eventuelt fremtidigt projekt.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der udarbejdes et forslag til projekt, og at finansiering sker ved foreløbig udlæg af kassebeholdningen med henblik på senere finansiering, såfremt endeligt projekt godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Kommunen skal godkende, at vandtaksten for Ishøj Vand for 2014 overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet har oplyst skal gælde for forsyningsselskaberne og, at selskabets budget balancerer efter ’hvile i sig selv’ princippet. (Dvs. at der skal være balance mellem indtægter og udgifter).

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ishøj Forsyning har for Ishøj Vand fastsat en vandtakst på 18,08 kr/m3 ekskl. moms for 2014, hvor den i 2013 er 17,60 kr/m3 ekskl. moms. Taksten tager hensyn til planlagte investeringer.
Taksten overholder det prisloft på 19,33 kr/m3 ekskl. moms for den maksimale vandtakst, som Forsyningssekretariatet, der er nedsat af Miljøstyrelsen til kontrol af forsyningsselskaberne, har fastsat.

Der er i bilaget vedr. anlægsbidrag og gebyrer 2014 redegjort for priser for målerleje, byggevand, sprinklere, rykkere m.v.
Plan-, Bygge- og Miljøcenter vurderer, at taksten for 2014 balancerer således, at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at taksfastsættelsen for vand på 18,08 kr pr. m3 ekskl. moms samt de tilhørende gebyrer og bidrag  for 2014 godkendes.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Ebbe Rosenberg (A) og Poul Jørgensen (O) erklærede sig inhabile i sagen, som henholdsvis formand og bestyrelsesmedlem i Ishøj Vand A/S.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens §2, stk1 og §6, stk. 2.

Bilag

Resume

Kommunen skal godkende, at spildevandstaksten for Ishøj Forsyning for 2014 overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet har oplyst skal gælde for forsyningsselskaberne om, at selskabets budget balancerer efter ’hvile i sig selv’ princippet. Dvs. at der skal være balance mellem indtægter og udgifter.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ishøj Forsyning har fastsat 3 spildevandstakster:

 • Takst 1 til 27,52 kr. ved vandforbrug til og med 500 m3/år ekskl. moms

 • Takst 2 til 26.42 kr. ved vandforbrug mellem 500 og 20.000 m3/år ekskl. moms

 • Takst 3 til 24.22 kr. vandforbrug over 20.000 m3/år ekskl. moms.

Taksterne overholder det prisloft på 32,29 kr. ekskl. moms pr. m3 for den maksimale spildevandstakst som Forsyningssekretariatet, der er nedsat af Miljøministeriet til kontrol af forsyningsselskaberne, har fastsat.
Taksterne tager hensyn til planlagte investeringer.
Forsyningsselskaberne skal fra den 1. januar 2014 opkræve spildevandstakster efter en ny betalingsstruktur. Taksterne skal deles i tre grupper, således at virksomheder kan opkræves en faldende takst pr. kubikmeter ved et større vandforbrug. Øvrige ejendomme opkræves takst 1 iflg. Naturstyrelsens vejledning om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag.
 
Plan-, Bygge- og Miljøcenter vurderer, at taksterne for 2014 balancerer således, at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at takstfastsættelsen 2014 for spildevand på henholdsvis 27,52 kr., 26,42 kr. og 24,22 kr. ekskl. moms for takst 1, 2 og 3, godkendes, idet det bemærkes, at taksten for 2014 for "ikke erhverv" i takst 1 også gælder selvom forbruget overstiger 500 m3/år,
at tilslutningsbidrag m.v. for 2014 fastsættes i overensstemmelse med bilaget "uddrag af Kloakforsyningens betalingsvedtægt". 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Ebbe Rosenberg (A) og Poul Jørgensen (O) erklærede sig inhabile i sagen, som henholdsvis formand og bestyrelsesmand i Ishøj Spildevand.

Lovgrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber
Lov om ændring af betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber
Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget mv.

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag af 5. november 2013 til revision af Regulativ for benyttelse af kommunale lokaler, anlæg m.v. i Ishøj Kommune – i daglig tale: Lokaleregulativet. Ud over redaktionelle ændringer, er hovedpunkterne i revisionen:

 • Regler i forbindelse med midlertidig overnatning i kommunale lokaler.

 • Mulighed for opkrævning af lokaleleje m.m. ved store offentlige foreningsarrangementer.

 • Krav om børneattester for foreninger der er faste brugere af lokaler

 • Mulighed for fremsættelse af erstatningskrav for ødelagt inventar

 • Et nyt kapitel, § 6 om Foreningshuset, klubhuse og faste klublokaler

 
Arbejdsgruppen der er nedsat til revision af tilskudsreglerne har den 14. november behandlet forslaget og anbefaler, at de revidere retningslinjer godkendes med virkning fra 1. januar 2014.
 
Forslag af 14. november 2013 til revision af Lokaleregulativet vedhæftes dagsordenen.
 
Folkeoplysningsudvalget indstiller at forslag af 26. november 2013 til revision af Lokaleregulativet godkendes.

Kultur- og Integrationsudvalget indstiller, at forslag af 14. november 2013 til revision af lokaleregulativet godkendes.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Integrationsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Lokaleregulativet ændres sådan at liste C udgår og liste Ø indgår  i bygningens brug.

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i skrivelse af 22. oktober 2013 anmodet Ishøj Kommune om at oplyse, hvad kommunen har opkrævet Vallensbæk Kommune for udførelse af opgaverne i det forpligtende kommunale samarbejde på vegne af Vallensbæk Kommune.

Opgørelsen fremgår af vedlagte svarskrift til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at opgørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Vallensbæk Jobcenter har fremsendt ledelsestilsyn for 2. kvartal 2013. Tilsynet skal sendes til efterretning i Byrådet.

Sagsfremstilling

Ledelsestilsyn for 2. kvartal 2013 vedrører følgende områder:

 • A-Dagpengeområdet
 • Kontanthjælpsområdet – arbejdsmarkedsparate borgere
 • Personer omfattet af integrationsloven
 • kontanthjælp/aktivering
 • Revalidering  
 • Ledighedsydelse
 • Løntilskud til ansættelse i Fleksjob
 • Løntilskud til førtidspensionister
 • Sygedagpengeopfølgning
 • Bogføring

De væsentligste konklusioner fra tilsynet er:

 • Resultaterne fra tilsynet er generelt tilfredsstillende med undtagelse af området for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
 • For de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er det i særdeleshed problemer med rettidighed i forbindelse med jobsamtaler, der ikke overholdes. Leder vil indskærpe problemstillingen for personalet.

Vallensbæk Jobcenter havde ved ledelsestilsynet ca. 30 ishøjborgere i ressourceforløb. Når antallet af borgere når en tilstrækkelig volumen, vil ressourceforløb blive medtaget som punkt i ledelsestilsynet.

Ledelsestilsyn er vedhæftet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at ledelsestilsyn for 2. kvt. 2013 sendes til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Status på de økonomiske konsekvenser for unge kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med den nye kontanthjælpsreform vedhæftes. Reformen træder i kraft 1. januar 2014.

Sagsfremstilling

Notat vedr. status for de økonomiske konsekvenser vedhæftes.  De økonomiske konsekvenser er særligt store for unge kontanthjælpsmodtagere mellem 25-29 år, som vurderes uddannelsesparate.

Denne målgruppe overgår til en sats svarende til SU. Det kan betyde, at en del unge kontanthjælpsmodtagere ikke kan betale deres aktuelle husleje og andre udgifter.
Området vil blive fulgt meget tæt i 1. Kvartal 2014.”

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at notatet tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Borgmesterens skrivelse af 6. januar 2014 til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen blev omtalt.

Lovgrundlag

Folketinget har den 28. juni 2013 vedtaget L 223 - Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love.(Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v).

L 224- Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love.(Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelses-pligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v).

Bilag

Resume

Kort information om Ishøj Kommunes tilbud til iværksættere.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommunes erhvervskontor tilbyder personlig vejledning til iværksættere. Potentielle iværksættere har også adgang til en række workshops, kurser og informationsaftener. Temaet er virksomhedsdrift, salg, markedsføring, regnskab, mv. Der er også mulighed for at henvise iværksætteren til private rådgivere, så de kan få gratis sparring med advokat, revisor, og lignende. Disse tilbud sker i samarbejdet Iværksætterkontaktpunktet. Ishøj Kommune er sekretariat for samarbejdet og Ole Bjørstorp er formand. Bilag uddyber arbejdet.

Indstilling

Økonomi- Planudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Borger- og Socialservice har revideret den eksisterende misbrugspolitik. Den nye misbrugspolitik fremlægges til godkendelse

Sagsfremstilling

Den reviderede misbrugspolitik er opdateret i forhold til vores nuværende viden om misbrugsområdet samt ud fra indholdet i Sundhedsministeriets sundhedspakker. Med dette udgangspunkt har vi valgt følgende 4 fokusområder i politikken:

 • Det forebyggende arbejde

 • Det tværfaglige samarbejde

 • Kompetenceudvikling og vidensdeling

 • Individuelle behandlingsforløb og god overgang til et liv uden misbrug

Ændringer i politikken
I forbindelse med revisionen af politikken er indholdet blevet ændret. De mest markante ændringer følgende:

 • Navnet er ændret fra rusmiddelpolitik til misbugspolitik

 • Etablering af lokalt forankrede tilbud og at gøre vejen til behandling kort og tydelig er nye visioner.

 • Der er udvalgt 4 nye værdier for misbrugsarbejdet: åbenhed, gensidig respekt, professionalisme og klare rammer for arbejdet

 • Det forebyggende arbejde, det tværfaglige samarbejde og overgangen til et liv uden misbrug er nye fokusområder.  

Den reviderede misbrugspolitik vil være gældende for perioden 2014-2018.

Social- og Sundhedsudvalget godkender misbrugspolitikken, og sender sagen til efterretning i Økonomi- og Planudvalg og Byråd, og kommunalbestyrelsen i Vallensbæk.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at misbrugspolitikken tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Borger- og Socialservice har udarbejdet en status på antallet af hjemløse i Ishøj Kommune. Status fremlægges til efterretning.

Sagsfremstilling

Borger- og Socialservice er blevet bedt om at udarbejde en status på antallet af hjemløse i Ishøj Kommune som en opfølgning på optællingen i uge 6. I den forbindelse har vi fundet frem til følgende: 

 • Antallet af borgere uden fast adresse i folkeregistret er steget fra 93 til 114

 • Antallet af optalte hjemløse er steget fra 37 til 51, men at dette har flere årsager

 • Antallet af borgere som bor på gaden er uændret og antallet af borgere, som bor hos netværk eller har midlertidigt ophold er steget en smule.

 • Antallet af borgere i gruppen ved ikke, er steget mest. Denne indbefatter bl.a. personer, som er fogedudsat og personer, som venter på at få en lejlighed.

Antallet af hjemløse kan variere, da der er mange forskellige årsager til, at personer kan være midlertidigt hjemløse. Tallene i denne status er derfor kun et øjebliksbillede.

Ishøj Kommune har stor fokus på området omkring hjemløshed, og der er således planer om deltagelse ved både nationale og internationale konferencer samt at indgå i et internationalt samarbejde om emnet.

Status er baseret på tal fra 21. november 2013.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at status på hjemløshed tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Årsregnskab 2012 for den fælleskommunale tandregulering Vestegnen fremlægges til orientering.

Social- og Sundhedsudvalget tager årsregnskabet til orientering.

Sagen sendes til orientering i Økonomi- og Planudvalget samt byrådet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager årsregnskabet til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag