Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 7. januar 2020 kl. 17:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Henrik Kjølberg stillede en række spørgsmål til sag nr. 9 - Lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge Syd.

Spørgsmålene indleveres skriftligt og besvares skriftligt af kommunen.

Resume

 Godkendelse af budgetramme på kr. 100.000 til at afholde ”Danmark for Målene" arrangement den 15. maj 2020.

Sagsfremstilling

FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. De udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter FN´s 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Ishøj Kommune er blevet kontaktet med henblik på at deltage i et ”Danmark for Målene” arrangement. ”Danmark for Målene” er en projektorganisation under Global Public, der arbejder for at fremme verdensmålene i hele Danmark via en oplysningsfestival i samarbejde med kommuner, virksomheder og organisationer. Foruden afholdelse af en festival, afholder projektorganisationen også et lokalt aktørmøde inden festivalen løber at staben. ”Danmark for Målene” er på finansloven med 3 mio. kr. i 2020, hvilket betyder at betaling for deltagelse i arrangementet bliver mindre.

Ved at deltage i ”Danmark for Målene” vil kommunen kunne skabe større opmærksomhed om kommuenens arbejde med klimadagsordenen samt de øvrige verdensmål, hvilket er fint i tråd med, at 2020 er klimaår i kommunen.

Det er planen, at festivalen skal afholdes den 15. maj 2020 i byhaven ved Ishøj Rådhus.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der bevilges kr. 100.000 til deltagelse i "Danmark for Målene" arrangementet. Udgiften finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 4.503.000.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Finansiering af deltagelse i ”Danmark for Målene” vil beløbe sig til ca. kr. 100.000, hvor kr. 50.000 går til projektorganisationen, og de øvrige kr. 50.000 til de afledte omkostninger til arrangementet - f.eks. Center for Park og Vej og Miljøs forberedelser til festivalen. Det foreslås, at pengene tages fra Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Bilag

Resume

Ansættelse af bredbåndskonsulent for at understøtte kommunens fiberstrategi.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 3. december 2019 en fiberstrategi, og at der på det kommende møde skulle fremlægges et særskilt beslutningspunkt vedr. ansættelse af en bredbåndskonsulent.

Bredbåndskonsulenten er nødvendig i en tidsbegrænset periode, fordi fiberudrulning ikke sker af sig selv. En forudsætning for at der bliver udrullet fiber i Ishøj er, at fiberleverandørerne får tilslutning til udrulning fra en tilstrækkelig stor procentdel af borgerne. Hos f.eks. TDC skal 80 % i et område tilkendegive deres interesse, før TDC ruller fiber ud i området. 

Hvis udrulning skal ske i den ønskede hastighed, viser erfaringer fra andre kommuner, at såvel borgere og leverandører har brug for nemme kontaktkanaler og nem og tydelig kommunikation. 

En bredbåndskonsulent er kommunes kontaktperson for alt vedr. fiberudrulning. Bredbåndskonsulent skal sikre, at det er nemt for borgere, virksomheder og fiberleverandører at henvende sig til kommunen med spørgsmål vedr. fiberudrulning, og at der kan ske en hurtig håndtering. I organisationen skal bredbåndskonsulenten sikre intern koordinering og bistå med kommunikation og at støtte samarbejdet mellem fagområderne. Bredbåndskonsulenten vil arbejde tæt sammen med brugerrådet for Ishøj Fællesantenne.

En bredbåndskonsulent skal have kompetencer til at koordinere, facilitere og lede projekter, være en god kommunikator og kunne samarbejde med borgere, virksomheder og kolleger. Personen skal desuden have interesse for og god forståelse for teknikken.

Eksempler på konkrete opgaver, som bredbåndskonsulenten skal varetage:

- Afholde borgermøder, hvor der informeres om muligheder for fiber og mulige leverandører

- Bygge bro mellem grundejere, grundejerforeninger, boligselskaber og leverandører

- Kontakte kommunens virksomheder og afdække deres ønsker og behov til fiber og inddrage dette i den samlede fiberudrulning 

- Kortlægge dækningen i kommune, herunder identificere eventuelle blinde pletter i kommunens fiberdækning, og afdække mulige løsninger for dækning af disse områder

- Dialog og samarbejde med Center for Park, Vej og Miljø om nedlægning af tomrør og om procedurer for bl.a. gravetilladelser og samgravning. 

- Oprette og vedligeholde en platform på kommunens hjemmeside, der informerer om muligheder for fiberudrulning. 

Ansættelse af bredbåndskonsulent i 2020 kan evalueres i efteråret 2020 mhp. stillingtagen om evt. forlængelse yderligere et år. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der afsættes 600.000 kr. til en bredbåndskonsulent eller konsulentbistand i 2020 med finansiering over det afsatte budget til Ishøj Fællesantenne.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

En bredbåndskonsulent skønnes at koste kr. 600.000 pr. år.

Resume

Ishøj Fællesantennes tv-priser for 2020 fremlægges til orientering. Samtidig fremlægges forslag fra brugerrådet til ændrede internetpriser.

Sagsfremstilling

TV-priser 2020

Byrådet besluttede den 1.oktober 2019 Ishøj Fællesantennes tv-priser for 2020. De endelige priser for 2020 var på daværende tidspunkt ikke kendt, fordi prisstigninger endnu ikke var blevet meldt ud af leverandørerne. Derfor blev byrådets beslutning truffet med forbehold for, at de endelige priser skulle forelægges Økonomi- og Planudvalget til orientering, når leverandørerne havde meldt prisstigninger ud.

Leverandørernes endelige priser er nu blevet meldt ud, og prisstigningerne bliver en smule lavere end estimeret.

Priserne pr. 1. januar 2020 bliver:

 

Estimerede priser (fremlagt 1. oktober 2019)

Endelige priser pr. 1.1.2020 (fremlagt 16. december 2019)

Grundpakke

123 kr.

123 kr.

Mellempakke

399 kr.

396 kr.

Fuldpakke

550 kr.

545 kr.

Internet-priser 2020

Brugerrådet har i løbet af efteråret drøftet, hvordan Ishøj Fællesantennes internet-produkter kan gøres mere attraktive. På baggrund af en dialog mellem brugerrådet og Kabelplus, foreslår brugerrådet følgende ændringer i fællesantennens internet-priser, der kan implementeres hurtigst muligt. Hvis der skal være 3 måneders varslingsperiode, vil priserne kunne implementeres med virkning fra 1. april 2020:

Eksisterende priser

Nye priser

1000/100 mbit

399 kr.

1000/100 mbit

299 kr.

330/60 mbit

279 kr.

Udgår*

 

120/50 mbit

199 kr.

200/50 mbit

219 kr.

10/10 mbit

159 kr.

25/10 mbit

169 kr.

6/6 mbit

119 kr.

6/6 mbit

119 kr.

2/2 mbit

0 kr.

4/4 mbit

0 kr.

* Nuværende medlemmer i gruppen flyttes til 1000/100. I den sammenlagte gruppe udleveres modems.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager tv-priser for 2020 til efterretning.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at brugerrådets foreslåede ændringer i internet-priser implementeres med virkning fra 1. april 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Procesplan for kommunens eventuelle afhændelse af Ishøj Fællesantenne.

Sagsfremstilling

I Ishøj Kommunes fiberstrategi fremgår det, at Ishøj Fællesantenne evt. skal afhændes, fordi kommunens ejerskab af fællesantennen er blevet en hæmsko for fiberudrulning til Ishøjs borgere.

En af mulighederne for afhændelse er et salg af fællesantennen. Hvis et salg skal gennemføres, inden Kabelplus’ kontrakt udløber den 31. maj 2021, skal forberedelse af processen igangsættes nu. Det bemærkes, at selvom der sættes gang i en salgsproces nu, er det ikke ensbetydende med, at der træffes beslutning om at sælge Ishøj Fællesantenne. Beslutning om et evt. salg af fællesantennen træffes på et senere tidspunkt.

Administrationen har bedt advokatfirmaet Horten om at udarbejde et forslag til procesplan for en salgsproces for Ishøj Fællesantenne (vedlagt). Første led i en salgsproces er en såkaldt markedsdialog. Markedsdialogen har til formål at afdække potentielle købere på markedet og belyse, hvilke købsvilkår aktørerne kan/vil imødekomme. Horten har afsat tre måneder til forberedelse af markedsdialog og selve markedsdialogen. Efter markedsdialogen forelægges sagen igen for byrådet mhp. endelig beslutning om et evt. salg herunder med forslag til købsvilkår.

Administrationen er sideløbende ved at afdække kommunens eget brug af fællesantennens anlæg, og hvordan kommunen fremover skal dække kommunens brug af bredbånd til de kommunale institutioner.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Hortens procesplan for salg af Ishøj Fællesantenne iværksættes. Og at der i forbindelse med budgetopfølgningen for 2020 afsættes 350.000 kr. til Hortens assistance i hele salgsprocessen med finansiering over det afsatte budget til Ishøj Fællesantenne.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Horten vurderer, at deres bistand i forbindelse med hele salgsprocessen vil koste 350.000 kr. ekskl. moms.

Bilag

Resume

AAB har i mail af 27. november 2019 fremsendt endelig ansøgning om godkendelse og garantistillelse til optagelse af yderligere lån på i alt 11 mio. kr. Låneoptagelsen dækker 6., 7. og 8. etape af køkkenudskiftningen i afd. 55, Vejleåparken. Beløbet for et nyt køkken betales, som tidligere år, som et forbedringstillæg til huslejen, indtil køkkenet er fuldt betalt. Betalingen for de nye køkkener følger lejemålet og ikke beboerne.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd godkendte den 2. oktober 2012 AAB's anmodning om, at afdelingen årligt kunne opsætte højst 100 køkkener samt 25 køkkener i flytteboliger. Da interessen blandt beboerne for udskiftning af køkkener var væsentlig større, end AAB forventede, har Ishøj Byråd efterfølgende godkendt og stillet garanti for yderligere låneoptagelser - senest den 28. juni 2017 med en låneoptagelse på 10 mio. kr., hvilket skulle dække etape 4, 5 og 6.

AAB har de sidste par år forsøgt at hjemtage lånene i etaper for hvert år, men da AAB ikke har gennemført de nødvendige tjek i sagen, er der sket overskridelse af tidligere godkendte beløb og garantier - og endvidere er der ikke ansøgt om kommunens godkendelse af 7. etape. Overskridelsen af 6. etape har medført, at restbeløbet på den seneste ansøgning (10 mio. kr.) ikke kan dække hele 6. etape af køkkenudskiftningen. AAB hjemtager derfor ikke restbeløbet på den tidligere garantistillelse ca. 2,274 mio. kr., men søger nu om godkendelse og garantistillelse af et nyt samlet lån for 6. etape. 

Oprindeligt ansøgte AAB om garantistillelse på i alt ca. 18 mio. kr. (for etaper til og med 2022), men på grund af AABs håndtering af sagen anbefaler administrationen, at AABs ansøgning kun bliver forelagt til godkendelse til og med 8. etape. Først ved afslutning og dokumenteret overholdelse af 8. etape vil AAB efterfølgende kunne fremsende ny ansøgning vedrørende 9. etape. Både i forbindelse med sagsbehandlingen og på styringsdialogmødet med AAB den 5. december 2019 er der rejst kritik overfor AAB, omkring AABs håndtering af sagen.

Låneoptagelse til og med 8. etape:

6. etape  (2018)

4,1 mio. kr.

7. etape  (2019)

3,0 mio. kr.

8. etape  (2020)

4,0 mio. kr.

I alt

11,1 mio. kr.

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at låneoptagelse og garantistillelse på 11 mio. kr. godkendes til udskiftning af køkkener til etape 6, 7 og 8.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomisk betydning for huslejeniveauet i forhold til de tidligere godkendelser.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Resume

Med vedtagelsen af den nye lov om Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den sammenhængende kommunale ungeindsats, har kommunerne fået et entydigt myndighedsansvar for at gøre unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Hidtil har ansvaret været delt mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og jobcentrene bl.a. afhængig af den unges alder og beskæftigelsessituation.

Med den nye lov var der ikke længere krav om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i UU-regi, og det er den enkelte kommune, der beslutter, hvordan uddannelsesvejledningen skal organiseres i den kommunale ungeindsats.

Ishøj Byråd besluttede på mødet den 2. oktober 2018, at UU Center Syd blev ophævet pr. 31. juli 2019, hvilket også var tilfældet i de øvrige deltagende kommuner.

Sagsfremstilling

Det afsluttede regnskab for UU Center Syd for perioden 1. januar - 31. juli 2019 er udarbejdet og er vedhæftet dagsordenen sammen med revisionsprotokollatet.

Af regnskabet fremgår det, at resultatet for 2019 viser et overskud på 305.000 kr., hvilket er tilfredsstillende og bedre end budgetteret.

I 2019 har der kun været almindelig drift i 1. kvartal, mens den resterende tid frem til lukningen pr. 31. juli 2019 har bestået i at overlevere aktiviteterne til kommunerne og lukke selskabet ned.

Da Ishøj Kommune er UU Center Syds administrationskommune, står Ishøj Kommune for afvikling af de sidste udestående poster efter selskabets ophør.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at det afsluttende regnskab og revisionsprotokollat for UU Center Syd for perioden 1. januar - 31. juli 2019 tages til efterretning. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Lov nr. 697 af 8. juni 2018 - Lov om forberedende grunduddannelse.
Lov nr. 698 af 8. juni 2018 – Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. 

Bilag

Resume

Godkendelse af samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling

KKR hovedstaden opfordrer kommunerne i Hovedstaden til at tiltræde `Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden` mellem Region Hovedstaden, PLO Hovedstaden og kommunerne i Hovedstaden.

Som led i udbygningen af det nære sundhedsvæsen har alle kommuner pr. 1. januar 2018 skullet etablere akutfunktioner med afsæt i de nationale kvalitetsstandarder. KKR Hovedstaden har den 7. november 2019 godkendt aftalen, som beskriver rammerne for samarbejdet mellem den kommunale akutfunktion, hospitalerne, 1813 og de praktiserende læger.

I tilknytning til samarbejdsaftalen lægges op til en forsøgsordning om honorering af praktiserende lægers ydelser ved kommunikation/rådgivning om patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner. Forsøgsordningens formål er at styrke kvalitet og tilgængelighed i forhold til kommunikationen mellem de kommunale akutfunktioner og praktiserende læger.

Såfremt samarbejdsaftalen godkendes, træder honoreringsaftalen i kraft den 1. februar 2020 og udløber den 31. december 2020 med mulighed for genforhandling.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Der lægges op til en 50/50 finansiering mellem region og kommuner. Den årlige økonomiske ramme udgør i alt 4,2 mio. kr. under forudsætning af, at alle kommuner tilslutter sig aftalen. Aftalen skal tiltrædes af den enkelte kommune. Udgiften for Ishøj Kommune beløber sig til 26.232 kr. årligt, som finansieres inden for eksisterende ramme på ældreområdet (se bilag: Administration af fælles forsøgsordning).

Region Hovedstaden har i budget 2020 afsat den aftalte ramme på 2,1 mio. kr. og PLO Hovedstaden har godkendt aftalen.

Bilag

Resume

Vedtagelse af lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge Syd og kommuneplantillæg nr. 10.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at opføre 12 rækkehuse og et etagebyggeri på tre etager. Bebyggelsen opføres på arealet mellem den eksisterende parcelhusbebyggelse Ørnekærs Vænge, fredskov og grøn kile/Lille Vejleå.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 5. september til og med den 31. oktober 2019, mens kommuneplantillæg nr. 10 har været i høring fra den 3. oktober til den 28. november 2019. Den 16. september blev der afholdt et orienterende borgermøde på Vibeholmsskolen.

I høringsperioden er der indsendt 12 høringssvar. Høringssvarene er rettet mod både lokalplan og kommuneplantillæg. Vi har modtaget følgende fra offentlige instanser og foreninger: Et høringssvar fra Trafikstyrelsen, som ikke har indsigelser til lokalplanen, kun en præcisering i afsnittet om støj. Danmarks Naturfredningsforenings lokalforening Ishøj-Vallensbæk har indgivet et høringssvar om et dige ved fredskoven, og ligeledes har Miljøstyrelsen om skovbyggelinjen. Banedanmark har ingen bemærkninger. Derudover har vi modtaget otte høringssvar fra borgere i området, hvoraf to er fra Grundejerforeningen Ørnekærgård. Emner, der går igen i høringssvarene, er etagebyggeriet, parkering, refleksion af støj, vejtræer, forslag til ny indkørsel og indbliksgener.

Der er udarbejdet et notat med kommentarer til høringssvarene og anbefalinger til ændringer samt præciseringer vedrørende parkering, støj, terrænregulering for området og ved dige samt afstand til fredskov. Det foreslås, at ændringerne fører til få rettelser i tekst og på kortbilag. Forslag til ændringer er markeret med understregninger i lokalplanen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at de medtagne høringssvar giver anledning til ændringer og præciseringer vedrørende parkering, støj, terrænregulering for området og ved dige samt afstand til fredskov og
at lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge og kommuneplantillæg nr. 10 endeligt vedtages og offentliggøres.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Efter behandlingen i Økonomi- og Planudvalget, er der udarbejdet nye kortbilag til lokalplanen. Ændringerne er udarbejdet på baggrund af en dialog med Miljøstyrelsen. Kortbilagene er vedhæftet.

På kortbilagene er de nordligste fire rækkehuse placeret 5-6 meter tættere på Ørnekærs Vænge, så afstanden til fredskoven bliver 22-23 meter. Som konsekvens heraf, bliver haven til det nordlige enderækkehus udvidet mod nord, så haven får bedre mulighed for sol.

Kommuneplanrammerne 1.B.29 og 1.B.30, som er vist i rettelsesbladet, følger sagen uændret.

Ishøj Kommune modtog den 19. december sindetskrivelse fra Miljøstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen og åbeskyttelseslinjen. Sindetskrivelsen er vedhæftet.

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling fra Venstre: Venstre kan tiltræde den endelige vedtagelse af lokalplan 1.88 "Ørnekærs Vænge Syd og kommuneplantillæg 10" (DO sag nr. 9), men finder, at der bør udarbejdes tillæg til lokalplanen, dersom de stillede spørgsmål på dagens byrådsmøde vedrørende støjproblematikken for området giver anledning dertil.

Ole Wedel-Brandt (Ø) tilslutter sig Venstres særindstilling.

Lovgrundlag

Planloven.

Bilag

Resume

Vedtagelse af lokalplan 1.93 Daginstitution, Industrivangen 26. Lokalplanen er udarbejdet for at præcisere anvendelsesbestemmelserne samt for at tilføje lovtekst i redegørelsen i Lokalplan 1.81 Daginstitution, Industrivangen 26.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.93 muliggør opførelse af daginstitution på Industrivangen 26. Ændringerne fra lokalplan 1.81 til lokalplan 1.93 er en præcisering af anvendelsesbestemmelserne samt en tilføjelse af lovtekst i redegørelsen.

Ændringerne i lokalplan 1.93 har været i høring i to uger frem til 25. november 2019. I høringsperioden er der modtaget én indsigelse, der retter sig mod lokalplanen som helhed. Læsevejledningen til lokalplan 1.93 samt høringsnotatet beskriver, at det ikke er lokalplanen, der er i høring, men alene ændringerne.

I høringsnotatet anbefales det derfor, at der ikke sker ændringer i lokalplanen på baggrund af den indkomne indsigelse.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.93 Daginstitution, Industrivangen 26 vedtages endeligt og offentliggøres. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlov.

Bilag

Resume

Center for Park-, Vej- og Miljø søger midler frigivet til lysprojektets 4. og næstsidste etape, belysning på broer.

Sagsfremstilling

I lysprojektet omkring Ishøj Bycenter er der brugt særlige initiativer til at binde bymidten sammen og skabe attraktive og trygge oplevelser.

Lysprojektet har styrket kvaliteten og funktionen af det offentlige rum. Projektet har gjort området omkring Ishøj Bycenter tryggere i de mørke timer og bidrager til at gøre området til et attraktivt sted at færdes. Desuden kan det ses som en del af realiseringen af kommunens nye Strategi for kunst i det offentlige rum.

Lysprojektet tager udgangspunkt i de fire elementer: ild, vand, jord og luft. Centrets oplyste tårne repræsenterer ild. Lyssætningen på stationsområdet repræsenterer vand. Ishøj Byhaves belysning på beplantning og arkitektur repræsenterer jord. Og belysning på broerne, som fører ind på centerets ø, repræsenterer luft.

Det foreslås, at man i 2020 udarbejder et samlet koncept for belysning af alle broerne for at få et sammenhængende visuelt udtryk for broerne. Efterfølgende udføres belysning af de to broer ved hhv. Vejleå Kirke og Brohuset for 1 mio. kr. Der er i investeringsoversigten afsat yderligere 1 mio. kr. i 2021, hvor belysning af de resterende broer vil blive udført.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at 1 mio. kr. til 4. etape af lysprojektet frigives jf. investeringsoversigten.  

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Der ønskes opført et indhegnet område til hundeluftning i Baneparken.

Sagsfremstilling

Der er et ønske fra borgere om et bynært hundeluftningsområde, hvor man kan lufte sin hund uden snor. Det foreslås at opsætte en indhegning på 800 m2 i Baneparken (se bilag A og B).

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at der opsættes et hundeluftningsområde i Baneparken, og
at 24.651,50 kr. til opførelse af hundeluftningsområde finansieres af Center for Park- Vej og Miljøs driftsbudget.  

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Der er indhentet tilbud på levering af indhegning til hundepark (bilag 3).    

Indhegning inkl. låger

19.651,50 kr.

2 Høm høm stativer

  5.000,00 kr.

I alt

24.651,50 kr.

 

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

Folkeoplysningsudvalget har på intern konference i august 2019 drøftet krav til holdfællesskaber og tilhørende samarbejdsaftaler.

Sagsfremstilling

Holdfællesskaber defineres som én eller flere foreninger, som slår sig sammen om at stille fælles hold i en eller flere årgange.

Formålet med holdfællesskaber er at sikre en bedre platform i forhold til at kunne tilbyde aktiviteten til alle interesserede medlemmer, således at træningsforhold optimeres, og hold består. Specialforbundene stiller krav om indgået aftale for holdfællesskaber, som omhandler involverede hold, økonomi mv.

Aftalen for et holdfællesskab kan være udformet forskelligt i forhold til medlemmets tilhørsforhold. Eksemplerne på måden at registrere medlemmet på kan medføre en risiko for dobbelt kommunalt tilskud. Risikoen kan blandt andet begrundes i, at kommunen ikke løbende får kendskab til aftaler om holdfællesskaber og deres indhold.
Når Ishøj Kommune yder tilskud efter Folkeoplysningsudvalgets retningslinjer for tilskud til frivillige foreninger, er det på baggrund af foreningernes opgørelse over de angivne aktive medlemmer i foreningen. Et aktivt medlem betegnes i Ishøj Kommune som et kontingentbetalende medlem med rettigheder, som aktivt medlem.

På den interne konference i august 2019 har Folkeoplysningsudvalget drøftet kravene til holdfællesskaber og tilhørende samarbejdsaftaler. Uddrag af referat fra Folkeoplysningsudvalgets interne konference vedrørende holdfællesskaber er vedhæftet dagsordenen.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at
- Center for Kultur og Fritid skal orienteres om holdfællesskaber og modtage den bagvedliggende samarbejdsaftale. Aftalen fremlægges for Folkeoplysningsudvalget til orientering.
- Et medlem i et holdfællesskab ikke kan være aktivt medlem i begge foreninger, men kun hvor medlemmet har sit tilhørsforhold.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at følge Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Beslutning

Til efterretning.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalget har på intern konference i august 2019 i arbejdsgrupper drøftet præciseringer af kriterierne gældende for eliteidrætspuljen.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets interne konference i 2017 blev kriterierne for eliteidrætstilskud drøftet, og det gav anledning til, at nye kriterier i 2018 blev vedtaget.

Efter at de nye kriterier trådte i kraft og blev benyttet ved de seneste ansøgningsrunder, har der været behov for, at Folkeoplysningsudvalget evaluerede kriterierne.
Kriterier for eliteidrætspuljen vedtaget af Ishøj Byråd den 8. maj 2018 er vedhæftet dagsordenen.

I 2018 blev det besluttet at afsætte midler til kursusvirksomhed inden for temaerne sportsernæring, skadesforebyggelse, mental træning og individuelle klubudviklingsforløb. Puljen er endnu ikke blevet anvendt af foreningerne, og der var i drøftelserne på den interne konference enighed om, at midlerne skulle tilbagelægges i puljen.

Kriteriernes formulering muliggør endvidere, at en forening kan ansøge om tilskud til flere elitehold. Det kunne være et seniorhold på højeste niveau samt et ungdomshold, som også begår sig på højeste niveau. Folkeoplysningsudvalgets drøftelse endte med et flertal for, at der udelukkende kan søges til et hold. Dog vil øvrige hold, evt. ungdomshold, blive taget med i den samlede vurdering ved tildeling af elitestøtte, som det også fremgår i kriterierne.

I drøftelserne tydeliggjorde Folkeoplysningsudvalget, at der er behov for en tydeliggørelse af talent og elite i kampsportsregi, idet der søges til udøvere optaget på talentcenter. Derudover var der også ønske om en præcisering af det organisatoriske forhold mellem forskellige forbund og stilarter i karate. Center for Kultur og Fritid har afholdt møde med Dansk Karate Forbund for at afklare dette. Udøvere udtaget til talentcenter betragtes som talenter, medmindre der er resultater, som viser et eliteniveau. Jf. kriterierne vil talenter blive taget med i den samlede vurdering ved tildeling af elitestøtte. I vedhæftet bilag er en præcisering af ovenstående.

Folkeoplysnigsudvalget indstiller, at
De forhåndsreserverede midler til kursusvirksomhed vil fremadrettet indgå i eliteidrætspuljen til uddeling.
Foreninger med holdsport kun kan søge støtte til ét elitehold. Øvrige elitehold tages med i den samlede vurdering.
Udøvere, der i kampsportsregi er udtaget til talentcenter, betragtes som udgangspunkt som talenter, medmindre der kan fremvises resultater opnået på højeste eliteniveau. Talenter tages med i den samlede vurdering jf. kriterierne.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at følge Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Beslutning

Til efterretning.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Ishøj Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger
§ 13.

Bilag

Resume

Forslag til ændringer af kriterier for foreningers brug af kunstgræsbaner.

Sagsfremstilling

Kriterier for foreningers brug af kunstgræsbaner er taget op til revision, da der er etableret endnu en kunstgræsbane ved Ishøj Idræts & Fritidscenter, således at der nu er to 11-mands baner i alt. Dette har givet anledning til en justering af kriterierne for fordeling og brug af banen.

Forslag til ændringer i kriterierne for brug af kunstgræsbanen blev præsenteret og drøftet på Folkeoplysningsudvalgets interne konference i august 2019.
Forslag er også præsenteret og drøftet med samtlige fodboldklubber på fordelingsmøde i september, hvor der var opbakning til justeringerne.

Hovedtrækkene i ændringerne er:

  • Tidligere kunne fodboldklubber senest få bookinger endeligt bekræftet 14 dage før kampafvikling. Dette rykkes til 30 dage, hvilket gør det lettere for fodboldklubberne at planlægge kampe og stævner.
  • Der lægges op til, at kommunens højest rangerende seniorhold kan booke tidligere end 30 dage før.

Det forventes, at udlejning af banerne vil kunne foregå mere smidigt, idet det bedre kan planlægges i forhold øvrige aktiviteter.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at kriterierne for foreningernes brug af kunstgræsbaner af 12. november 2019 godkendes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at følge Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Beslutning

Til efterretning.

 

Lovgrundlag

Jf. § 33 stk. 9 i Folkeoplysningsloven.

Bilag