Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 7. januar 2020 kl. 17:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Drøftelsespunkt:

Ishøj Kommune oplever en stigende efterspørgsel på plejeboliger. Behovet for plejeboliger forventes at stige yderligere i de kommende år som følge af, at andelen af ældre borgere et støt stigende. Derfor er administrationen gået i gang med at afdække forskellige muligheder for at imødekomme efterspørgslen på plejeboliger. Som led heri er der udarbejdet strateginotat vedr. plejeboligbehovet i Ishøj Kommune. Notatet fremlægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune råder over 101 plejeboliger. Aktuelt er der 31 borgere på venteliste til en plejebolig i Ishøj Kommune. Det betyder, at Ishøj Kommune ikke kan imødekomme plejeboliggarantien. Der er en forventning om, at dette vil blive en endnu større udfordringer fremover, da der ses en stor stigning i ældre borgere i Ishøj Kommune. Ifølge befolkningsprognosen for perioden 2019-2026 vil der være en stigning på 76 % ishøjborgere i aldersgruppen 80+årige, det svarer til 449 personer. Da der er en sammenhæng mellem alder og behovet for plejebolig, vil tilvæksten af 80+ årige medføre et yderligere pres på plejeboligbehovet i Ishøj Kommune. Der er således behov for, at Ishøj Kommune allerede nu tager stilling til, hvordan behovet for plejeboliger bedst kan håndteres.

 

Efterspørgslen på plejeboliger er ikke isoleret til Ishøj Kommune, og er en generel tendens i alle landets kommuner. Mange kommuner bygger derfor i disse år nye plejecentre. At bygge plejecentre er både en dyr og tidskrævende løsning, hvorfor administrationen i første omgang ikke anser dette som en realistisk mulighed. I stedet har administrationen kigget på muligheder i den allerede eksisterende bygningsmasse i Ishøj Kommune for at vurdere mulighederne for at om- eller tilbygge plejeboliger. Sideløbende hermed er administrationen i færd med at styrke den rehabiliterende indsats for borgere tilknyttet Hjemmeplejen og det sigte at forebygge eller udskyde behovet for plejeboliger.

 

Strategiske forslag:

Administrationen peger derfor på følgende strategiske pejlemærker, som kan imødekomme behovet for plejeboliger i Ishøj Kommune:
1. Fremskudt hverdagsrehabilitering for borgere i hjemmeplejen
2. Omlægning af ældreboliger på Kærbo til plejeboliger
3. Omlægning af Træningscenter Syd på Kærbo til plejeboliger
4. Samarbejde med almene boligselskaber om oprettelse af seniorvenlige boliger
5. Etablering af seniorvenlige ejerboliger i Brohuset

I vedhæftede notat uddybes de strategiske forslag yderligere. Det anbefales, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter de strategiske forslag, og tager stilling til det videre arbejde med forslagene.

Indstilling


Social- og Sundhedsudvalget drøfter strateginotat om plejeboliger i Ishøj Kommune, og hvilke scenarier administrationen skal arbejde videre med. Sagen sendes til Byrådet.

 

Det indstilles at, der arbejdes videre med  alle fem scenarier og at scenarierne 1-3 får højeste prioritet.

 

Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes yderligere på byrådsseminaret i april 2020.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag