Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 7. marts 2017 kl. 16:15

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Beslutning

Ingen spørgsmål.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Ingen spørgsmål

Sagsfremstilling

Niels Borre (F) meddeler i mail af 13. februar, at SF på sin generalforsamling har besluttet, at Sami Deniz overtager Niels Borres plads i Økonomi- og Planudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Kalbiye Yüksel fortsætter i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at Sami Deniz indtræder i Økonomi- og Planudvalget og Beskæftigelsesudvalget fra den 8. marts 2017, og at Kalbiye Yüksel fortsætter i Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Planlægning af deltagelse på Folkemøde 2017.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune planlægger at deltage i det årlige Folkemøde på Bornholm.

Praktisk:

 • Der er booket 2 sommerhuse med 4 sovepladser i hver.
 • Transport sker i 2 biler samt færgeovergang fra Ystad:

Afgang fra Ishøj Rådhus: Onsdag d. 14. juni kl. 17.00. Færgeovergang kl. 20.30 (aftensmad i Ystad)

Hjemrejse: Lørdag d. 17. juni med færgeovergang kl. 12.30 fra Bornholm.

Der er plads til 8 deltagere i alt, som vil være en blanding af politikere og administration.

Byrådet kan derfor udpege i alt 4 byrådsmedlemmer, som ønsker at deltage. Der tilstræbes ligelig kønsfordeling.

Indstilling

Byrådet vedtager, at der udpeges 2 mænd og 2 kvinder til Folkemøde 2017:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Beslutning

Udpeget blev:

Merete Amdisen (A)

Sengül Deniz (A)

Ebbe Rosenberg (A)

Ole Wedel-Brandt (Ø)

Annelise Madsen (A)

Tiltrådt.

 

Resume

Ishøj Byråd behandlede på temamøde den 3. januar 2017 Ishøjblomsten herunder forslag til sanering af politikker. Sagen fremlægges med henblik på at tilrettelægge det videre arbejde med Ishøjblomsten.

Sagsfremstilling

Formålet med Ishøjblomsten er at skabe overblik og sammenhæng fra politikker til udviklingsprojekter. Derudover giver Ishøjblomsten et billede af, hvad der aktuelt arbejdes med inden for og på tværs af forskellige politiske hovedområder.

I løbet af 2017 vil vi arbejde videre med følgende:

Sanering af eksisterende politikker:

Der findes lige nu 19 vedtagne politikker. Dertil kommer diverse strategier, handleplaner og manifester. På temamødet den 3. januar 2017 blev foreslået, at politikkerne revideres, så der fremadrettet er 6 - 8 hovedpolitikker i Ishøj Kommune. Disse kan udgøres af:

Medborgerpolitik.

Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik.

Kulturpolitik.

Sundhedspolitik (bemærk at seniorpolitikken foreslås integreret med sundhedspolitikken, som dækker sundheds-, social- og ældreområdet).

Børne- og Ungepolitik.

Miljøpolitik.

Når de nye hovedpolitikker er udarbejdet, annulleres de nuværende politikker. Fremadrettet vil kommunens styringsdokumenter blive struktureret efter følgende målhierarki:

 1. Hovedpolitikker.
 2. Strategier.
 3. Indsatsområder.
 4. Projekter.

Målhierarkiet viser, hvad vi ønsker at opnå (opad i hierarkiet), og hvordan vi konkret vil opnå dette (nedad i hierarkiet). Formålet er, at der skabes ensartethed på tværs af organisationen, ligesom målhierarkiet sammenholdt med Ishøjblomsten vil skabe øget overblik over, hvordan politiske ønsker og prioriteringer udleves i Ishøj Kommune.

Overordnet tidsplan:

Maj 2017: Opdateret overblik over udviklingsprojekter fremlægges (byrådsseminar).

Sommer/efterår 2017: Nuværende politikker og styringsdokumenter revideres, så de følger målhierarki.

1. kvartal 2018: Hovedpolitikker fremlægges til godkendelse hos byrådet.

Indstilling

Byrådet godkender, at vi igangsætter arbejdet med at udarbejde de 6 - 8 hovedpolitikker og organisering af øvrige styringsdokumenter efter målhierarkiet.

Beslutning

Socialdemokratiet foreslår, at Sundhedspolitikken erstattes af Velfærdspolitik (Handicappolitik + Værdighedspolitik).

Tiltrådt.

 

Resume

Ishøj Bycenter søger økonomisk sponsorat i forbindelse med 40-års jubilæet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Ishøj Bycenter i 2017 har 40 års jubilæum, er der planlagt en jubilæumskampagne fra den 28. april - den 28. maj 2017 med bl.a.:

 • Stort underholdningsprogram.
 • Inden- og udendørs dekorationer.
 • Kampagne på busser og S-togsstationer.

Bestyrelsen søger i den forbindelse Ishøj Kommune om et økonomisk sponsorat, der skal bidrage til at dække udgifterne til jubilæumskampagnen.

Ansøgningen fra bestyrelsen i Ishøj Bycenter er vedhæftet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kommunen giver 100.000 kr. til medfinansiering af arrangementer. Beløbet tages fra Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 3.890.460.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Det samlede budget er på kr. 1.680.000. Der søges om kr. 500.000.

Bilag

Resume

Det fremgår af lånebekendtgørelsen, at beslutning om optagelse af lån skal være truffet af byrådet senest den 31. marts efter regnskabsåret. Eventuelle lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Sagsfremstilling

Kommunernes adgang til at optage lån - også kaldet lånerammen - fremgår af Lånebekendtgørelsen. Der er en række udgifter, der er låneberettiget, hvoraf de mest relevante er (anlægs)udgifter til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger eller anlæg, og udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter.

På baggrund af de afholdte udgifter på de relevante områder i regnskab 2016, kan lånerammen opgøres til 2.542.271 kr. Det er et relativt beskedent beløb, som kommunen således har mulighed for at låne.

Der er ikke forudsat optaget lån i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017, og der er således heller ikke budgetlagt med renter og afdrag til nyt lån i 2017.

Derfor – og med henvisning til kommunens positive likviditet og lånebeløbets beskedne størrelse – foreslår administrationen, at der ikke optages lån i 2017.

Lånebekendtgørelsen giver mulighed for, at kommunen kan anvende ledig låneramme til at nedbringe deponerede beløb. Administrationen foreslår derfor, at den ikke udnyttede låneramme anvendes til frigivelse af deponering vedrørende garanti for lån til produktionsskolen Pilemøllen. (Byrådsmøde den 7. juni 2016, sag nr. 131). Det deponerede beløb udgør 2.066.000 kr., som herefter vil være disponibel likviditet.

Kommunens langfristede gæld ekskl. lån til ældreboliger udgør pr. 31. december 2016 423,5 mio.kr.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der ikke optages lån, og at den ledige låneramme anvendes til at frigive deponering på 2.066.000 kr. vedrørende Pilemøllen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Der er ikke budgetlagt med renter og afdrag til ny låneoptagelse i 2017.

Ved frigivelse af deponeringen vil den disponible likviditet blive øget med 2.066.000 kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Bilag

Resume

Der ansøges om videreførelse af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017.

Sagsfremstilling

Det korrigerede anlægsbudget på udgiftssiden - dvs. oprindeligt budget, tillagt videreførelse fra 2015 og tillægsbevillinger i årets løb - udgjorde i alt 150,3 mio. kr. Tilsvarende har det korrigerede anlægsbudget på indtægtssiden udgjort 95,6 mio. kr.

Anlægsprojekterne løber ofte over flere år, og det er derfor nødvendigt at videreføre uforbrugte anlægsbevillinger til efterfølgende år.

Ultimo regnskabsår 2016 udgør de ikke afholdte anlægsmidler i alt 49,6 mio. kr. på udgiftssiden, mens der på indtægtssiden resterer 10,5 mio. kr. I alt netto 39,1 mio. kr., som søges videreført til 2017.

De uforbrugte anlægsbevillinger er specificeret på de respektive anlægsprojekter i vedlagte oversigt.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der videreføres anlægsbevillinger for netto 39,1 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Det forslås, at der netto videreføres anlægsbevillinger for 39,1 mio. kr. til regnskabsår 2017.

Bilag

Resume

Ishøj Spildevand A/S skal, på grund af etablering af letbanen, flytte og etablere pumpestation ved krydset Ishøj Stationsvej og Ishøj Strandvej, hvorfor der skal tages stilling til et mageskifte, da den nye pumpestation ønskes placeret på kommunens areal på modsatte hjørne.

Sagsfremstilling

Ishøj Spildevand A/S ønsker at etablere en ny pumpestation på kommunens areal matr. nr. 40, Tranegilde By, Ishøj ved krydset Ishøj Stationsvej og Ishøj Strandvej. Den nye pumpestation skal erstatte eksisterende nedslidte pumpestation beliggende på Ishøj Spildevands ejendom matr. nr. 6dd, Tranegilde By, Ishøj i krydset Ishøj Stationsvej og Ishøj Strandvej. Skitse vedhæftet.

Renoveringen ønskes igangsat i 2017 som første step i en større ledningsomlægning, som skal pågå i perioden 2017 til og med 2019 på Ishøj Stationsvej og Ishøj Strandvej på grund af letbaneprojektet.

Den nye pumpestation ønskes etableret som vist på skitsen på modsat side af Ishøj Stationsvej, grundet fremtidig ledningsføring i krydset.

Udover selve pumpestationen etableres et el-styreskab, som placeres i nærheden af pumpebrønden. Adgangen til pumpestationen skal ske fra Ishøj Stationsvej.

Forsyningen påregner, at pumpestationen etableres i perioden august til og med november 2017.

Det forventes, at den nye pumpestation kan placeres på et samlet areal på ca. 25 - 30 m2 og uanset om Ishøj Spildevands ejendom udgør 505 m2 sker mageskiftet for hele ejendommen matr. nr. 6dd, Tranegilde By, Ishøj.

Der skal tinglyses en deklaration for den nye pumpestation. Vedhæftes.

Når den nye pumpestation er etableret, forventes nedlæggelse af den gamle pumpestation og reetablering af området at ske i 2019-2020.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der sker et mageskifte som anført, og at samtlige omkostninger i forbindelse med etablering af ny pumpestation og nedlæggelse af den gamle pumpestation afholdes af Ishøj Forsyning A/S.

Omkostninger forbundet med flytning af pumpestation og reetablering af areal udgør 3,4 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med etablering, drift og tinglysning af den nye pumpestation samt nedlæggelse af og reetablering af området for den gamle pumpestation afholdes af Ishøj Spildevand A/S. De samlede omkostninger er budgetteret til ca. 10 mio. kr.

Bilag

Resume

I forbindelse med den store fokus, der er på trafikstøj, stiller Ishøj Kommune en strækning på Ishøj Stationsvej til rådighed for demonstration af et støjabsorberende autoværn, som et forsøg på at afhjælpe støjgener ved boligerne langs vejen.

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget blev på mødet den 18. maj 2016 orienteret om Ishøj Kommunes deltagelse i udvikling og opsætning af et støjabsorberende autoværn. At autoværnet er støjabsorberende betyder, at støjen ikke kastes tilbage, men absorberes i en konstruktion af rockwool i et metalgitter.

Det er lykkedes GATE21 i samarbejde med firmaet NAG1, Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune og Rockwool at få 1,8 mio. kr. i støtte fra Markedsmodningsfonden til produktion af et støjabsorberende autoværn som firmaet NAG1, Noise Absorbing Guardrail, har patenteret og testet støjdæmpning og holdbarhed på.

Autoværnet ændrer et standardautoværn til en lav støjskærm, der kan dæmpe en del af den støj, der udsendes fra vej og dæk. De foreløbige resultater viser, at støjdæmpningen er mellem 1 og 4 dB. Autoværnet er 80 cm højt, hvilket er 20 cm højere end et almindeligt autoværn. Der vedlægges et billede af den seneste model af autoværnet.

Autoværnet blev med succes crash-testet i december 2016, og det støjabsorberende autoværn skal i løbet af 2017 opsættes på en demonstrationsstrækning ved en kommunal vej. Ishøj og Vallensbæk kommuner har udtrykt deres interesse i at deltage i denne demonstration. Autoværnet er planlagt opsat inden efteråret 2017, såfremt Ishøj Kommune vælger at deltage.

I 2014 blev der udarbejdet en støjkortlægning af Ishøj Kommune, og bortset fra støjbelastningen fra motorvejene viste kortlægningen, at der er flest boliger langs Ishøj Stationsvej og Ishøj Parkvej, der er støjbelastede.

Langs Ishøj Stationsvej er der, som vist på kortet på strækningen fra Køge Bugt Motorvejen til tankstationen ved Vildtbanevej, et eksisterende autoværn på en ca. 500 meter lang ubrudt strækning, som er relevant at anvende som demonstrationsstrækning.

Virksomheden DELTA vil lave støjmålinger fra de to teststrækninger i Ishøj og Vallensbæk Kommune både før og efter opsættelse af autoværnet, så effekten kan beregnes, og Ishøj Kommune vil indhente praktiske driftserfaringer i løbet af 2018.

Der vil blive iværksat en informationskampagne rettet mod de nærmeste naboer og trafikken på strækningen.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Ishøj Kommune deltager i opsætning af støjabsorberende autoværn langs Ishøj Stationsvej. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Markedsmodningsfonden yder støtte til produktion af 2,8 km støjabsorberende autoværn. I alt koster det ca. 4 mio. kr. og Markedsmodningsfonden støtter med 45% svarende til 1,8 mio. kr.
Kommunens andel af omkostning til opsætning af autoværnet udgør 150.000 kr. og kan finansieres af midler til Grønt Forum. I 2017 er Grønt Forums budget 75.000 kr., og der søges om videreførelse af 100.000 kr. fra budget 2016 til formålet.
Restbeløbet finansieres af GATE21, Rockwool Richard Müller m.fl.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede på mødet den 16. januar 2017 en lukket sag om indskrivning af elever, som flytter til Ishøj Skoles skoledistrikt.

Administrationen oplyste i den forbindelse, at elevtallet i den nuværende 2. klasse (kommende 3. klasse) vil nå op på 29, hvorfor der skal tages stilling til, om der skal gives dispensation for det maksimale elevtal på 28 elever, jf. Folkeskoleloven, eller, om der skal oprettes en ekstra 3. klasse fra skoleårets start i august 2017.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at beslutningen om, hvorvidt der skal oprettes to 3. klasser på Ishøj Skole ved skolestart i august 2017, afventer behandlingen af klassedannelsesplanen for skoleåret 2017/2018, som behandles i udvalget den 14. februar 2017.

Udvalget ønskede endvidere, at administrationen tager kontakt til Ishøj Skole med henblik på at vurdere, hvorvidt det vil være mest hensigtsmæssigt at dele klasserne eller lade dem blive sammen.

Sagsfremstilling

Folkeskoleloven forskriver, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 elever ved skoleårets begyndelse. Byrådet kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Hvis elevtallet i den kommende 3. klasse på Ishøj Skole fortsat er på 29 ved næste skoleårs begyndelse, skal Byrådet træffe beslutning om, hvorvidt der skal gives dispensation for det maksimale elevtal på 28 elever, eller om der skal oprettes en ekstra 3. klasse fra skoleårets start i august 2017.

Det fremgår af de detaljerede budgetforudsætninger, at midlerne til skolerne reguleres hvert skoleår ved ressourcetildelingen. Fordelingen sker efter elevtal og antallet af klasser på skolerne. Ressourcetildelingen bliver beregnet for et skoleår af gangen med udgangspunkt i klasse- og elevtal pr. 1. marts. Det skal endvidere bemærkes, at Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes Skolevæsen tilsiger, at på et klassetrin med to klasser (fra børnehaveklasse til 9. klasse), hvor den gennemsnitlige klassekvotient er under 14, skal der ske klassesammenlægning. Klassesammenlægning sker som udgangspunkt fra starten af det kommende skoleår.

Skolen har beskrevet en proces for klassedelingen med inddragelse af elever og forældre herunder, hvordan skolen vil skabe synergi mellem de to klasser og udnytte/kompensere for den meget lave klassekvotient i de to klasser. Som det fremgår af vedhæftede notat vurderer Ishøj Skole, at det er den bedste løsning, at den kommende 3. klasse bliver delt i to klasser på hhv. 14 og 15 elever.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at der oprettes to 3. klasser på Ishøj Skole i skoleåret 2016.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at kommende 3. klasse på Ishøj Skole deles i to klasser, hvis der ved ressourcetildelingen den 1. marts 2017 er 29 elever på årgangen.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Sagen tages af dagsordenen, idet elevtallet er faldet til 28.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 17, stk. 1 vedrørende elevtallet i grundskolens klasser.

Bilag

Resume

Ifølge folkeskoleloven skal kommunerne udarbejde en kvalitetsrapport for folkeskolerne. Rapporten skal i 2017 være godkendt i Byrådet senest den 31. marts 2017. Rapporten har været i administrativ høring i skolebestyrelserne frem til den 26. januar 2017. 

Sagsfremstilling

Denne kvalitetsrapport for Ishøj Kommunes skolevæsen er den tredje rapport, der udarbejdes efter bestemmelserne i folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 698 af 23. juni 2014.  

Kvalitetsrapporten har til formål at fremme dialogen mellem skoler, administration og politikere om elevernes læring, deres resultater og overgang til ungdomsuddannelser. Samtidig bruges rapporten som et redskab til at følge progressionen i de faglige resultater på skole- og klasseniveau. Rapporten omfatter data vedrørende Gildbroskolen, Ishøj Skole, Strandgårdskolen, Vejlebroskolen, Vibeholmskolen, Skolen på Ishøjgård og Udskolingsklassen på Møllen.

I rapporten indgår en række resultatoplysninger, der har til formål at belyse, hvordan eleverne i Ishøj Kommune klarer sig i forhold til de mål, der er besluttet i forbindelse med folkeskolereformen.

Der er indkommet høringssvar fra Gildbroskolen, Ishøj Skole, Strandgårdskolen, Vejlebroskolen og Vibeholmskolen. Oversigt over de indkomne høringssvar med administrationens bemærkninger er vedhæftet dagsordenen sammen med de indkomne høringssvar.

Kvalitetsrapporten 2017 er vedlagt som bilag til sagen. Resultaterne af de nationale test er omgivet af fortrolighed. Det er anført i bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen § 8, at omtalen af testresultaterne skal foregå på en sådan måde, at det er muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten, selvom testresultaterne ikke offentliggøres i rapporten. Der er derfor udarbejdet en version af kvalitetsrapporten til intern brug, hvor resultaterne af de nationale test på skoleniveau indgår. Denne version er vedhæftet dagsordenen som et lukket bilag.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Kvalitetsrapport for Ishøj Kommunes skolevæsen 2017 godkendes.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker, at kvalitetsrapporten i 2018 indeholder tabeller, der viser progression for de enkelte klasser fra år til år.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Skolernes kvalitetsrapport udarbejdes efter bestemmelserne i folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 698 af 23. juni 2014.  

Bilag

Resume

Det skal træffes beslutning om, at miljøscreeningen ikke medfører udarbejdelse af en miljøvurdering (Miljørapport) af forslag til lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej. 

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen fremgår af bilag A.

Screeningen viser efter Plans vurdering, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering (miljørapport) af forslag til lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej (bilag B).

Efter politisk behandling i byrådet offentliggøres afgørelsen med en klagefrist på 4 uger. Offentliggørelsen sker den 15. marts 2017, samtidig med offentliggørelsen af forslag til lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at det besluttes ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej, og at dette offentliggøres 15. marts med en klagefrist på 4 uger.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

I henhold til Lov om Miljøvurdering, LBK nr. 939 af 03/07/2013, af planer og programmer skal der gennemføres en screening af planer, som skal afdække, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Bilag

Resume

Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapier for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet.

KKR-hovedstaden har bedt om, at rammepapierne fornys.

KKR Hovedstaden har i skrivelse af 10. februar 2017 fremsendt KKR-mål for Sundhed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

KKR-mål for sundhed er et samlet rammepapir for psykiatri og somatik, og kommunernes egne mål. De handler om, hvordan vi som 29 kommuner løser de eksisterende kommunale opgaver og hvordan vi samarbejder om en fælles holdning og strategi for væsentlige fælleskommunale udfordringer.
KKR-Hovedstaden har valgt følgende tre mål for sundhed:                

Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme.

 • Akutfunktionerne skal sikre, at borgerne oplever tryghed og sammenhæng, og skal derfor understøtte, at borgeren kan forblive i sit nærmiljø længst muligt. I 2018 skal alle kommuner sikre deres borgere adgang til en akutfunktion, som lever op til sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard.

Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand.

 • Formålet med akuttilbuddene er ofte flere og variere fra tilbud til tilbud, men skal overordnet set gerne forebygge, at borgerne bliver så syge, at de har brug for hospitalspsykiatrisk behandling eller kunne tage hurtigt imod borgere, som bliver udskrevet fra hospitalspsykiatrien.

Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed.

 • Der skal etableres en fælles strategi for at fremme fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. Udfordringerne er klare. Blandt børn og unge har omkring 20 pct. alvorlige tegn på psykisk mistrivsel. I forhold til den fysiske sundhed kalder de unges alkohol- og rygevaner på opmærksomhed.

Fristen for tilbagemeldingen vedr. godkendelse er den 15. maj 2017.

De nye KKR-mål for Sundhed har været forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 13. februar 2017.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at KKR-mål for sundhed godkendes.

Der er efterfølgende modtaget og vedhæftet bilag vedr. KKR-mål for Sundhed.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om, at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt forslag til lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej i høring 8 uger. 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget er udarbejdet, så der gives mulighed for boliger og offentlige formål i lokalplanområdet - byggeriet skal være tæt-lav.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre boligbebyggelse i form af hjemløseboliger og et fælleshus i tilknytning til disse, samt på sigt at samle tilbud inden for socialpsykiatrien i lokalplanområdet.

Boligerne skal opføres i én etage med egen indgang og have. Haverne vil være adskilt af fast hegn mellem terrasserne og levende hegn mod de resterende arealer.

Den eksisterende adgangsvej og parkeringsplads bibeholdes. Stisystemet, der allerede findes i lokalplanområdet, vil fungere som hovedadgangsvej for brugerne og vil blive forlænget, så stien når boligerne.

Fælleshuset skal dels fungere som mødested med sociale aktiviteter for beboerne, og dels have kontorfaciliteter for en social vicevært, som vil blive tilknyttet stedet.

Lokalplanen offentliggøres sammen med Ishøj Kommunes afgørelse om, at der ikke udarbejdes miljørapport for lokalplanen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej sendes i høring 8 uger.

Særindstilling fra Venstre, der er betænkelig ved lokalplanens formålsparagraf § 1.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Særindstilling fra Venstre fastholdes.

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling fra Venstre:

Nyt tekstforslag til formålsparagraf §1:

"At skabe et fællesområde, hvor der etableres botilbud til kommunens hjemløse borgere".

Konsekvensændring til §4 er nødvendig på baggrund af §1 (formålsparagraffen).

Lovgrundlag

Planlovens §§13 og 15.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om endeligt at vedtage lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at udnytte den nordlige del af Winthersminde Erhvervsområde til transport- og distributionserhverv, samt produktionsvirksomheder med et stort transportbehov.

Lokalplanen stiller krav om, at beplantning, vej, belysning og skiltning bliver ens i hele Winthersminde Erhvervsområde for at skabe et pænt og sammenhængende område.

Tranegilde Drængrøft omlægges, så den indgår som en del af et regnvandsbassin, der etableres under højspændingsledningerne. Regnvandsbassinet skal optage vand fra hele Winthersminde Erhvervsområde.

Transportkorridoren, som ligger langs motorring 4, og indgår i lokalplanområdet, fastholdes i landzone, og kan bruges til beplantning og ekstra parkering.

Lokalplanforslaget har været i høring i 8 uger, og der er kommet bemærkninger fra Vejdirektoratet, Energinet og PCD Holding ApS.

Vejdirektoratet har bemærkninger om skiltning, der kan ses fra Motorring 4, vejbyggelinjer, og kunstbelysning. Vejdirektoratet bemærker også, at de forventes hørt i forbindelse med eventuelle fremtidige dispensationer fra lokalplanen.

Energinet har bemærkninger om de tinglyste deklarationer i lokalplanområdet.

PCD Holding ApS ønsker, at lokalplanområdet udvides.

Indsigelserne samt administrationens bemærkninger fremgår af vedhæftede bilag. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at endeligt vedtage og offentliggøre lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord med de forslåede ændringer.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Planloven.

Bilag

Resume

Grundejerforeningen for Ellekilde har den 1. september 2016 ansøgt om, at Ishøj Kommune overtager den private fællesvej Ellekilde, samt grundejerforeningens fællesareal. Ansøgningen og de ansøgte arealer fremgår af bilagene. Fællesarealet er det grønne areal mellem nr. 10 og 12.

Sagsfremstilling

Byggemodningen for Ellekilde blev afsluttet i 2010, og de cirka 300 meter vej er generelt i en tilstand, hvor Ishøj Kommune kan overtage veje og fællesarealer, uden der foretages reparationer af vejen.

Ved tilsyn er det konstateret, at 3 grundejere har ændret på vejrabatten:

 • Ved Ellekilde nr. 2 og 4 har grundejerne inddraget en del af vejarealet til haveanlæg (bilag C).
 • Ved Ellekilde 14 ejendom er der udlagt granitskærver i rabatten.

Ishøj Kommune har som vejmyndighed for de private fællesveje ikke godkendt ændringerne i vejarealet ved de 3 ejendomme.

Vejbelysningen på Ellekilde består af 15 lysmaster med Københavnerarmaturer, hvor belysningskilden er 32 W kompaktlysrør. Det må forventes, at alle kompaktlysrør skal skiftes til LED. DONG har vurderet, at udskiftningen til LED kan foretages til kr. 59.700 ekskl. moms (cirka kr. 3.316 ekskl. moms pr. ejendom).

Det foreslås, at Ellekilde optages som offentlig kommunal vej, når følgende er foretaget:

 • Grundejerne ved Ellekilde nr. 2, 4 og 14 reetablerer for egen regning græsrabatterne på vejarealet ud for deres ejendomme. Reetableringen skal være afsluttet og godkendt af Ishøj Kommune inden den 1. august 2017.
 • Lyskilden i de 15 armaturer udskiftes fra kompaktlysrør til LED. Ishøj Kommune forestår udskiftningen, og fordeler udgiften lige mellem de 18 ejendomme på vejen.

Ishøj Kommune har overtaget Merlegårdsvej som en offentlig kommunal vej i 2016. Det vurderes, at ansøgningen fra grundejerforeningen om overtagelse af Ellekilde på flere områder er sammenlignelig med overtagelsen af Merlegårdsvej.

Udgifterne til drift af Ellekilde vil kunne afholdes inden for det eksisterende budget til Park-, Vej- og Miljøcenteret.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Ellekilde optages som offentlig kommunal vej, når følgende er foretaget:

 • Grundejerne ved Ellekilde nr. 2, 4 og 14 reetablerer for egen regning græsrabatterne på vejarealet ud for deres ejendomme. Reetableringen skal være afsluttet og godkendt af Ishøj Kommune inden den 1. august 2017.
 • Lyskilden i de 15 armaturer udskiftes fra kompaktlysrør til LED. Ishøj Kommune forestår udskiftningen, og fordeler udgiften lige mellem de 18 ejendomme på vejen.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Venstre foreslår, at pind 1 i Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling udgår.

Socialdemokratiet + Dansk Folkeparti + Socialistisk Folkeparti + Enhedslisten er imod forslag fra Venstre.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje og lov om private fællesveje.

Bilag

Resume

Anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. søges frigivet til Vibeholmskolens udearealer.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 24. juni 2015 blev det besluttet, at gennemføre en gennemgribende renovering af Vibeholmskolens udearealer over en årrække.

I 2015 blev der udarbejdet en helhedsplan for skolens udearealer. Målet med helhedsplanen var blandt andet at få tidssvarende og flersidige udearealer. Helhedsplanen anbefalede renovering af skolens udearealer i 5 etaper.

Etape 1 blev udført i 2015, hvor byrådet den 4. november 2014 besluttede, at 1,5 mio. kr. fra puljen kvalitetsløft, i forbindelse med folkeskolereformen, skulle anvendes til udendørs læringsmiljø på Vibeholmskolen.

Etape 2 blev afsluttet i december 2016. Etape 3 omfatter skolegården mod vest (mod boldbanerne) og ligner i sin udformning meget etape 2. Skolegården bevares som asfaltbelagt gårdrum med tilføjelse af grafiske markeringer og inventar, der inspirerer til boldspil, rulleskøjteløb og læringslege. Skolegården opdeles rumligt, på tværs af forløbet, af espalierhegn med slyngplanter og lav hækplantning. Under halvtagene ved indgangene bliver der opholdspladser, hvor man kan opholde sig, også når vejret ikke er godt (jf. bilag A).

Indholdet i etape 4 og 5 i 2018 og 2019 vil blive koordineret med byggeriet af hal ved Vibeholmskolen, som er besluttet i budgetforliget for 2017.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til renovering af den langstrakte skolegård på Vibeholmskolen med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2017.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

I investeringsoversigten for 2017 er der afsat 2,8 mio. kr. til Vibeholmskolens udearealer, som nu søges frigivet og anvendt i 3. etape til hhv. rådgiverhonorar og anlægsudgifter.

Fordelingen af budgetlagte midler til de resterende 3 etaper er således:
2017 - 2.8 mio. kr.
2018 - 2 mio. kr.
2019 - 2 mio. kr.

På baggrund af etape 2, som var identisk med etape 3, ser budgetoverslag for etape 3 således ud:

Anlægsudgifter

 2.300.000,00 kr.

Landskabsarkitekt, honorar (15%)

    350.000,00 kr.

Uforudsete udgifter

    150.000,00 kr.

I alt

 2.800.000,00 kr.

 

Bilag

Resume

Der søges 3.200.000 kr. frigivet til udearealerne på Ishøj Skole.

Sagsfremstilling

Park-, Vej og Miljøcentret har i samarbejde med Lassen Landskab udarbejdet en helhedsplan for Ishøj Skoles udearealer. Den første etape blev udført i forbindelse med renovering af klasseværelser. Etape 2, der omfatter renovering af skolegården, gennemføres i 2017. Jf. bilag A.

Målet med renoveringen af skolegården er, at skabe tidssvarende og flersidige udearealer, der dels lever op til kommunens politiske visioner og dels til en folkeskolereform med heldagsundersvisning.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at der gives anlægsbevilling på 3,2 million kr. til den beskrevne renovering af Ishøj Skoles skolegård etape 2 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2017.
at der gives anlægsbevilling på 80.000 kr. finansieret over Økonomi- og Planudvalgets pulje 2017.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges. Det forudsættes, at de 80.000 kr. afholdes inden for det samlede budget.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

I investeringsoversigten for 2017 er der afsat 3,2 mio. kr. til renovering af Ishøj Skoles skolegård, som nu søges frigivet (bilag B). I skolegården er placeret en midlertidig pavillon og et cykelskur, som skal fjernes inden gennemførelse af udearealprojektet. Der er ikke afsat budget til nedrivning. Der er indhentet tilbud på nedrivning på ca. 80.000 kr. inkl. el- og kloakarbejde, der foreslås finansieret over Økonomi- og Planudvalgets pulje for 2017.

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Efter aftale med Den A. P. Møllerske Støttefond, har Ishøj Kommune fået mulighed for at søge til udvidelse af samarbejdsprojektet med Socialmedicinsk Enhed således, at projektet kommer til at omfatte flere borgere og længere indsatsperiode.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune indgik i efteråret 2016 et samarbejde med Socialmedicinsk Enhed, Frederiksberg Hospital, med det formål at undersøge om en helhedsorienteret, individuel tilrettelagt indsats udgående fra Socialmedicinsk Enhed kan bringe en gruppe af borgere på offentlig forsørgelse tættere på arbejdsmarkedet samt forebygge, at målgruppen ender på langvarig ydelse.

Målgruppen er 30 ledige, som har modtaget offentlig ydelse i maks. 5 år, og hvor det vurderes, at deres sag i jobcenteret er gået i stå. Selve indsatsperioden er maks. 6 måneder, og projektet vil forløbe i et år.

For at måle effekterne af indsatsen, sammenholdes borgernes udvikling med en kontrolgruppe.

Ishøj byråd støtter dette projekt med 2,3 mio. kr.

Udvidelse af projektet efter aftale med Den A. P. Møllerske Støttefond:

 • 50 borgere (plus 50 borgere i kontrolgruppe).
 • Indsatsperiode på 12 måneder.

Fordelene ved en udvidelse af projektet er, at vi med en målgruppe på 50 borgere i stedet for 30 øger mulighederne for at kunne påvise en signifikant effekt. Udvidelse af indsatsperioden gør det muligt, at arbejde med borgeren i længere tid, og dermed øge mulighederne for at flytte borgeren i en positiv retning i forhold til arbejdsmarkedet.

Ansøgningen (bilag 1) beskriver projektet i udvidet form, som kan blive realiseret, såfremt Den A. P. Møllerske Støttefond vil give bidrag hertil.

Ansøgning er indsendt med deadline mandag den 27. februar 2017 kl. 09.00. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at principgodkendelse af ansøgningen til Den A.P. Møllerske Fond, tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Udgifter til hele projektet: 6.420.277 kr.

Heraf indgår bevilling fra Ishøj Byråd som egenfinansiering: 2.325.609 kr.

Den A. P. Møllerske Fond ansøges om 5.039.134 kr. Dette beløb dækker over udgifter til indsatsen ud over egenfinansiering. Endvidere dækker det ansøgte beløb fondsmoms (17,5 %) samt overhead til Region Hovedstaden.

Budget fremgår af bilag 2.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består dels af oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt notat, som viser udviklingen over en længere årrække. De to bilag supplerer hinanden og er med til at skabe et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet.

Bilag 1 viser udviklingen på beskæftigelsesområdet for udvalgte målgrupper pr. måned og dermed aktuelle tendenser.

Bilag 2 giver et overblik over udvikling i ledighedsprocenten for Ishøj Kommune siden 2007. Dette sammenholdes med udviklingen i den andel af ledige borgere, som forlader systemet for at begynde ordinær beskæftigelse.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal på udvalgte områder.

Nøgletallene er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at nøgletal tages til efterretning.

Økonomi- og Planudvalget, tager nøgletal til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag