Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 7. april 2020 kl. 18:30

Rådhuset, Byrådssalen + virtuelt møde via Microsoft Teams

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt, at borgmesteren bemyndiges til at forhandle aftaler på plads vedr. ejendomssalg - Pilemølle Erhverv.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt, at borgmesteren bemyndiges til at indgå endelig aftale med vindende tilbudsgiver.

Beslutning

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt, at børne- og ungeydelse standses med virkning i 2. kvartal.

 

Resume

Som følge af situationen med Corona virus og for at støtte op om private leverandører, fremrykker Ishøj Kommune betaling af indkomne fakturaer.

Sagsfremstilling

Flere kommuner har besluttet at fremrykke betaling af modtagne fakturaer for derved at give en likviditetsmæssig håndsrækning til private leverandører. Denne foranstaltning er ligeledes anbefalet af KL.

Administrationen orienterede i mail af 17. marts 2020 Byrådet om, at Ishøj Kommune med virkning fra den 17. marts 2020 også har indført en sådan procedure.

Konkret er alle de godkendte fakturaer, der lå i systemet og ventede på at blive betalt når betalingsfristen udløb, blevet betalt straks. Det drejede sig om ca. 2.000 fakturaer med et samlet beløb på ca. 15 mio. kr.

Derudover vil fremtidige modtagne fakturaer blive betalt straks efter godkendelse, selv om betalingsfristen først er på et senere tidspunkt.

Denne midlertidige praksis vil fortsætte, indtil situationen har normaliseret sig.

Ifølge kommunens økonomiregulativ skal leverandørernes betalingsfrister følges, underforstået at regninger først betales ved forfald.

Derfor indstiller administrationen, at den midlertidige praksis godkendes.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at den midlertidige fremrykning af fakturabetaling godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der vil være tale om et hurtigere likviditetstræk, hvilket ikke vil udgøre noget problem.

Lovgrundlag

Ishøj Kommunes økonomiregulativ.

Resume

Coronavirussen er som udgangspunkt en sundhedskrise, men forventes at udvikle sig til en økonomisk krise. Til understøttelse af erhvervslivet fremlægges en hjælpepakke med i alt 10 initiativer til godkendelse.

Sagsfremstilling

Staten har fremlagt en række hjælpepakker til erhvervslivet i Danmark. Som supplement hertil kan Ishøj Kommune iværksætte en række lokale initiativer. Initiativerne 2, 3, 6, 8 og 9 er målrettet det lokale erhvervsliv. Det samme er vedligeholdelsesopgaverne under initiativ 5. De øvrige er generelle erhvervsfremmende initiativer.

1)  Forudbetaling af varer, tjenesteydelser og byggeri. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til efter en konkret vurdering at forudbetale ydelser til en værdi af 1 mio. kr. ekskl. moms eller derunder i perioden frem til 1. juli 2020, jf. bilag A. Forudbetaling vil alene ske på baggrund af en konkret anmodning fra en virksomhed og ikke som fast procedure.

2)  Erhvervsdrivende, som lejer sig ind i kommunens bygninger, tilbydes henstand i 3 måneder for betaling af husleje, hvis den erhvervsdrivendes omsætning er væsentligt negativt påvirket af Coronakrisen, jf. bilag B. Ishøj Teater modtager samme tilbud.

3)  Erhvervsdrivende, som betaler dækningsbidrag til Ishøj Kommune, tilbydes henstand resten af året, hvis den erhvervsdrivendes omsætning er væsentligt negativt påvirket af Coronakrisen. Den samlede henstand vil maximalt kunne gøre ca. 7 mio. kr. hvis alle ca. 230 virksomheder, der betaler dækningsbidrag, anmoder herom. Rammerne for at udsætte betaling af dækningsbidrag til 2021 er beskrevet af KL i bilag C.

4)  Anlægsinvesteringer fastholdes. Ishøj Kommune har i 2020 et ekstraordinært stort anlægsprogram på i alt 123,4 mio. kr. (brutto) inkl. overførsler fra 2019, som bl.a. skyldes støjvolden og Brohuset, jf. bilag D. Dermed er anlægsprogrammet næsten 37 mio. kr. højere end gennemsnittet af de realiserede anlægsinvesteringer de seneste 5 år. Af hensyn til omsætningen og beskæftigelsen i byggebranchen er det vigtigt, at sådanne projekter gennemføres trods de aktuelle begrænsninger i at gennemføre byggemøder, tilsyn mv.

5)  Anlægs- og vedligeholdelsesopgaver fremrykkes fra 2021 til 2020. På investeringsoversigten fremrykkes planlagte anlægsinvesteringer for i alt 6,26 mio. kr. fra 2021 til 2020. Ligeledes fremrykkes planlagte vedligeholdelsesopgaver for 2 mio. kr. på kommunale bygninger fra 2021 til 2020. I alt fremrykkes planlagte opgaver for 8,26 mio. kr. jf. bilag E.

6)  Kommunens centre er blevet bedt om at melde nye forslag til renoveringsarbejder ind, som kan gennemføres i 2020. Et centralt udvælgelseskriterium har været, at arbejderne kan udføres af lokale virksomheder. I alt foreslås renoveringsarbejder for ca. 13,875. mio. kr., jf. bilag F. Disse forslag er nye og således ikke indarbejdet i eksisterende investerings- eller vedligeholdelsesplaner.

7)  Fremme af el-biler. Der afsættes en ramme på 1 mio. kr. fra Økonomi- og Planudvalgets pulje til udskiftning af kommunens personbiler fra benzin/diesel til el. Nogle biler kan muligvis med fordel udskiftes gennem en leasing-aftale, da renteniveauet pt. er historisk lavt, uden at bruge af rammen på 1. mio. kr. Herudover forslås etablering af el-ladestandere ved kommunale arbejdspladser. Ladestanderne finansieres med 100.000 kr. af klimapuljen og yderligere max 200.000 kr. via Økonomi- og Planudvalgets pulje (i alt max 300.000 kr.), jf. bilag G. Yderligere undersøges det om private også kan benytte ladestanderne.

8)  Byggesagsgebyret ophæves resten af året for både erhverv og private. Det vil betyde tabte indtægter for ca. 350.000 kr. i 2020, jf. bilag H.

9)  Borgerservice udvider i Ishøj Bycenter. Bycentret har flere tomme lokaler, og med Corona-krisen forventes centret at gå en endnu sværere tid i møde. Som følge af et påbud fra Arbejdstilsynet har kommunen fået udarbejdet en ekstern rapport, der påpeger arbejdsmiljøproblemer i baglokalet, som bl.a. skyldes, at medarbejderne sidder for tæt med utilstrækkeligt dagslys og ventilation. Nabolokalet foreslås inddraget til kontorarbejdspladser. Etableringsomkostninger 200.000. kr. Årlig leje 300.000 kr. Den nye lejeaftale forventes indgået med normalt opsigelsesvarsel, dvs. typisk 6 mdr. 

10) Fremrykning af betaling af modtagne fakturaer fra erhvervslivet, jf. punkt 76 på byrådets dagsorden.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalgte indstiller,

1)  at borgmesteren bemyndiges til at forudbetale ydelser på 1. mio. kr. og derunder frem til 1. juli 2020.

2)  at erhvervsdrivende, der lejer sig ind i kommunale bygninger tilbydes mulighed for at udskyde huslejebetalingen i 3. mdr. De økonomiske konsekvenser heraf medtages i efterårets budgetopfølgning.  

3)  at erhvervsdrivende i Ishøj tilbydes mulighed for at udskyde betaling af dækningsbidrag til 2021. De økonomiske konsekvenser heraf medtages i efterårets budgetopfølgning. 

4)  at det besluttede anlægsprogram for 2020 fastholdes.

5)  at der fremrykkes anlægs- og vedligeholdelsesopgaver fra investeringsoversigten og vedligeholdelsesplanen fra 2021 til 2020 for i alt 8,26 mio. kr. Budgettet for anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for 2021 reduceres tilsvarende.

6)  at byggesagsgebyret ophæves resten af året. Mindreindtægten på 350.000 kr. medtages i efterårets budgetopfølgning.

7)  at der igangsættes nye/ekstra renoveringsarbejder for 13,875. mio. kr. i 2020. Udgiften finansieres af kassebeholdningen og medtages i efterårets budgetopfølgning.

8)  at der afsættes en pulje på 1 mio. kr. til indkøb af el-biler finansieret af Økonomi- og Planudvalgets pulje. Herudover etableres der el-ladestandere for op til 300.000 kr. finansieret med 100.000 kr. over klimapuljen og resten via Økonomi- og Planudvalgets puljen, der herefter udgør 2.800.000 kr.  

9)  at Borgerservice udvider i Ishøj Bycenter. Etableringsomkostninger på 200.000 kr. finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje, som herefter udgør 2.600.000 kr. Den årlige husleje på 300.000 kr. indarbejdes i budget 2021 og overslagsårene som en teknisk korrektion.  

Beslutning om fremrykning af betaling af fakturaer fra erhvervslivet træffes under behandling af pkt. 76.

 

Beslutning

Tilføjelse til punkt 2) i indstillingen, efter ... mulighed for at udskyde huslejebetalingen i 3. mdr.:

Ydermere tilbydes de erhvervsdrivende en afdragsordning.

 

Tiltrådt.

 

Særindstilling:

V + SF + Ø kan ikke tilslutte sig initiativ 9, og foreslår, at Borgerservice i stedet tilbydes ekstra kontorarbejdspladser i Rådhuset på etage 8.

Økonomi

I det omfang de erhvervsdrivende tager imod tilbuddet om henstand vil det påvirke kommunens likviditet her og nu, men pengene skal som udgangspunkt betales til kommunen på et senere tidspunkt. Kommunen løber dog den risiko, at en eller flere af virksomhederne går konkurs, inden betalingen er gennemført, og kommunen derfor kan få svært ved at opkræve pengene. Tilsvarende gælder ved evt. forudbetaling, at virksomheden kan gå konkurs, inden ydelsen er leveret, og kommunen dermed pådrager sig et tab.

Fremrykning af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for i alt 8,26 mio. kr. reducerer kommunens likviditet i 2020 men modsvares af mindreudgifter og dermed øget likviditet i 2021. 

Renoveringsarbejderne for 13,875 mio. kr. er nye ikke budgetlagte udgifter, som reducerer kommunens likviditet permanent. Tilsvarende gælder for mindreindtægterne fra byggesagsgebyret og udgifterne til udvidelse af Borgerservice.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision mv. Ishøj Kommunes regulativ for økonomistyring. Herudover findes der en række henvisninger til love, bekendtgørelser og vejledninger i bilagene til de forskellige initiativer i hjælpepakken.  

Bilag

Resume

Der søges om tillægsbevilling til at overføre mindre- eller merforbrug på driftsområderne fra 2019 til 2020.

Sagsfremstilling

Efter principperne i kommunens økonomiregulativ er det muligt til at overføre uforbrugte driftsmidler fra et regnskabsår til det næste. Formålet er at opnå en hensigtsmæssig udnyttelse og disponering af midlerne på driftsbudgettet. Det er således muligt for driftsstederne at spare op til konkrete anskaffelser og aktiviteter i det efterfølgende år. Tilsvarende kan et eventuelt opnået merforbrug reducere næste års driftsbudget.

Ved vurderingen af overførselsanmodningerne lægges der bl.a. vægt på årsagen til mindre- og merforbruget, hvad midlerne ønskes anvendt til i det nye år, kommunens likviditet og generelle økonomiske situation, herunder mulighed for at overholde servicerammen i det kommende år.

Principperne for overførsel af driftsmidler mellem årene vil i øvrigt blive revideret snarest muligt, og blive fremlagt i særskilt sag til politisk godkendelse.  

Fagcentrenes anmodninger om overførsler fra 2019 til 2020 er behandlet i direktionen. Der ønskes overført 9,893 mio. kr. i reelle driftsmidler. Hertil kommer 5,923 mio. kr. som vedrører særlige projekter og/eller projekter med ekstern finansiering. Endelig overføres der 2,441 mio. kr. som vedrører taksfinansierede institutioner, som vi er forpligtet til at overføre til næste regnskabsår.

Under finansforskydninger videreføres der 11,2 mio. kr. til grundkapitalindskud vedrørende nyt byggeri ved Vejleåparken, Solkysten og Balders Have.

De samlede ønskede overførsler af mindre- og merforbrug fremgår af vedlagte oversigtsskema.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling til overførsel af driftsbevillinger for i alt 18,257 mio. kr. fra 2019 til 2020, jf. oversigtsskemaet Endvidere at der gives tillægsbevilling til overførsel af finansforskydningerne for 11,3 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

De overførte beløb tilføres driftsbudgetterne i 2020. Såfremt der ikke overføres et tilsvarende beløb fra 2020 til 2021, vil der være tale om et kassetræk og en potentiel overskridelse af servicerammen i 2020.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision mv. Ishøj Kommunes regulativ for økonomistyring.

Bilag

Resume

Ishøj Kommunes årsregnskab for 2019 fremlægges med henblik på afgivelse til den revisionsmæssige gennemgang.

Sagsfremstilling

Ifølge reglerne skal årsregnskabet aflægges af Økonomi- og Planudvalget til Byrådet, så det kan afgives til kommunens revision, inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Regnskabet der sendes til revisionen er vedhæftet som bilag.

Der kan fremhæves følgende hovedtal fra regnskabet for 2019:

 • Regnskabet balancerer i henhold til hovedoversigten med 2.678.966 mio. kr.
 • Der er et mindreforbrug på driften på 37,975 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (oprindeligt budget plus tillægsbevillinger). Heraf udgør mindreforbruget inden for servicerammen 19,742 mio. kr.
 • Der er afholdt anlægsudgifter på i alt 51,356 mio. kr., og der videreføres 35,396 mio. kr. netto til 2020.
 • Kassebeholdningen udgjorde 204,009 mio. kr. ultimo 2019, og den langfristede gæld (ekskl. lån til ældreboliger) udgjorde 407,8 mio. kr. Heraf vedrører 29,7 mio. kr. indefrosset feriepenge.

Når revisionen har afsluttet sin gennemgang, fremlægges årsregnskabet til byrådets godkendelse sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelse hertil. Dette er planlagt til at ske på Byrådets møde den 6. juni 2020. Den aktuelle situation med Corona virus kan dog betyde ændringer i det planlagte forløb.

I henhold til kommunens økonomiregulativ skal der aflægges regnskaber for anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne eller -indtægterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Anlægsregnskaber for de anlægsprojekter der er afsluttet i 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskabet for 2019 afgives til revisionen. Det indstilles tillige, at de fremlagte anlægsregnskaber godkendes. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med afgivelse af årsregnskabet til revisionen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og cirkulære om kommunernes budget og regnskab, revision mv.

Bilag

Resume

Der har den 11. marts 2020 været afholdt bestyrelsesmøde i Ishøj Forsyning Holding A/S, Ishøj Vand A/S, Ishøj Spildevand A/S og Ishøj Serviceselskab ApS, hvor årsrapporterne blev fremlagt og godkendt. De af revisionsfirmaet Deloitte udarbejdede årsrapporter vedlægges (Bilag 1.A,1.B,1.C,1.D). Samlet notat vedr. årsrapporterne vedlægges som (Bilag 1.E). 

Sagsfremstilling

Kommunen er eneaktionær i Ishøj Forsyning. Kommunen kan som eneaktionær kun tale med én stemme på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i Ishøj Forsyning Holding A/S og datterselskaberne afholdes i forlængelse af byrådsmødet den 7. april 2020. Udkast til dagsorden i henhold til vedtægterne vedlægges (Bilag 1.F).

Udkast til protokollater vedrørende afholdelse af generalforsamlinger i Ishøj Forsyning Holding A/S samt datterselskaberne, Ishøj Vand, Ishøj Spildevand og Ishøj Serviceselskab vedlægges som (Bilag 1.H, 1.I, 1.J, 1.K).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at årsrapporterne for Ishøj Forsyning Holdning A/S samt datterselskaber tages til efterretning. Byrådet bemyndiger borgmester Ole Bjørstorp og teknisk direktør Marie Louise Madsen til at repræsentere Ishøj Kommune på generalforsamlingen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Landsbyggefonden har den 22. januar 2020 anmodet om kommunens bevilling af 1,6 mio. kr., til allerede godkendte tilskud, i forbindelse med renoveringen (Helhedsplanen) i Gadekæret (bilag vedlagt). Samtidig har BO-VEST på vegne af Gadekæret ansøgt om kommunens godkendelse, om anvendelse af 91.797 t.kr. på afdelingens reguleringskonto (bilag vedlagt).

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har på møde den 2. december 2008 godkendt en helhedsplan og skema A i Gadekæret med gennemførelse af støttede og ustøttede arbejder (bilag 3). I den godkendte helhedsplan er det anført, at der i planen er indeholdt en kapitaltilførsel på i alt 8 mio. kr., og at den kommunale andel heraf udgør 1,6 mio. kr., svarende til 1/5 del af beløbet. Beløbet ses ikke at være afsat i forbindelse med den oprindelige godkendelse i 2008, og i ansøgningen om godkendelse af byggeregnskabet/skema C (bilag 4), som Ishøj Byråd har godkendt på møde den 21. juni 2016, nævnes kapitaltilførslen heller ikke direkte i ansøgningen.

Under gennemførelsen af byggearbejderne gik entreprenøren Phil & Søn konkurs, og blandt andet derfor blev byggeregnskabet først udarbejdet i 2016 med et afsætningsregnskab på kr. 14.562.925. Når erstatningskrav mod boet efter Pihl & Søn, og Pihl’s garantiselskab TRYG er afsluttet, vil Ishøj Kommune få tilsendt regnskabet til godkendelse. BO-VEST orienterer løbende Ishøj Kommune om status i fremsendelse af regnskabet og oplyser, at BO-VEST er i dialog med Landsbyggefonden, og at varetagelse af tvistesagerne sker med juridisk bistand fra advokatfirma Poul Schmith, Kammeradvokaten.

Landsbyggefonden har nu fremsendt tilsagn til boligorganisationen på tilskud og lån, på grundlag af den godkendte helhedsplan til støttede arbejder - og omfanget af ustøttede arbejder er ligeledes godkendt af fonden. Landsbyggefonden ønsker nu kommunens udbetaling gennemført på grundlag af den oprindelige godkendelse af helhedsplanen - beløbet udgør fortsat 1,6 mio. kr. (bilag 1).

Ved anvendelse af midler på reguleringskontoen skal boligorganisationen indhente både kommunes og Landsbyggefondens godkendelse. Landsbyggefonden har den 22. januar 2020 godkendt boligorganisationens fremsendte ansøgning og opgørelse om anvendelse af 91.797 t.kr. på reguleringskontoen til anvendelse af diverse merarbejder - med forbehold for kommunens godkendelse (bilag 2).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune godkender, at boligafdelingens reguleringskonto benyttes til de ansøgte merarbejder.

Det indstilles endvidere, at der bevilges 1,6 mio. kr. til den allerede godkendte kapitaltilførsel. Beløbet finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 1.200.000.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

I afdelinger med støtte fra Landsbyggefonden skal der regnskabsmæssigt oprettes en reguleringskonto. Her henlægges eventuelle ekstraordinære driftsoverskud, tilskud m.v. i byggeperioden, som kommer til udbetaling, men hvor udgifterne til de støttede foranstaltninger endnu ikke er gennemført/faktureret. Udbetaling fra reguleringskontoen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Efter de gældende regler i almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ til ordningen omkring kapitaltilførsel, udgør kapitaltilførsel 1/5 (tilskud) fra boligorganisationen, 1/5 (lån) fra kommunen, 1/5 (lån) fra realkreditinstituttet og 2/5 fra Landsbyggefonden (1/5 lån, 1/5 tilskud). Udbetalingen af kapitaltilførsel sker først, når sagen er endelig afsluttet. I denne sag udgør kommunens andel (1/5) i alt 1,6 mio. kr.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 29, § 91, § 92, § 97 § 98, driftsbekendtgørelsens § 47, stk. 2 og Landsbyggefondens regulativ og vejledning af renoveringsstøtteordningen.

Bilag

Resume

Erfaringerne fra investeringsprojektet ”Tidlig Indsats for Psykisk Sårbare børn og unge” (TIPS) har vist sig at være særdeles positive. Derfor besluttede Børne- og Undervisningsudvalget den 16. september 2019 at forankre projektet som en varig indsats i Center for Børn og Forebyggelse pr. 1. januar 2020. En forankring af indsatsen kræver, at der flyttes midler fra budgettet for anbringelser i Center for Børn og Forebyggelse (konto 5) til budgettet for lønmidler (konto 6) til at finansiere ansættelse af medarbejdere til at varetage indsatsen.

Sagsfremstilling

I foråret 2017 blev der bevilliget 2,92 millioner kr. til over en toårig projektperiode at afprøve projekt ”Tidlig Indsats for Psykisk Sårbare børn og unge” (TIPS). Heraf blev 1,46 millioner finansieret af Socialstyrelsens pulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge. De resterende 1,49 millioner blev finansieret via Ishøj Kommunes investeringspulje.

Projektet var et investeringsprojekt, hvor formålet var at reducere antallet af anbringelser af psykisk sårbare unge. Antagelsen var, at hvis vi kunne sætte tidligere ind med en håndholdt indsats, ville behovet for anbringelse af psykisk sårbare unge blive reduceret. Indsatsens mål var således både at skabe bedre rammer og betingelser for familier med psykisk sårbare unge og samtidig at reducere udgifterne til anbringelse.

Evalueringen fra december 2018 viser først og fremmest, at forældrene til de 25 børn og unge, som havde været en del af projektet på det tidspunkt, generelt har været meget tilfredse med den tætte kontakt til kommunen, som indsatsen bl.a. indebærer. Vi kan endvidere konstatere, at antal nyanbragte unge er væsentligt reduceret, hvilket projektet har været en central del af. Således er kun én ung i projektperioden blevet anbragt, og det er vurderingen, at projektet har forebygget mindst fire anbringelser. Anbringelser af unge koster ofte over kr. 100.000 pr. måned, hvilket betyder, at det vurderes af indsatsen klart har kunnet betale sig. Det har dog været nødvendigt at etablere flere forebyggende foranstaltninger i form af tæt familiebehandling og udvidede kontaktpersonordninger. Det er dog stadig en klar vurdering, at investeringen kan betale sig - både menneskeligt og økonomisk.

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet d. 16. september 2019 besluttede udvalget at forankre projektet som en varig indsats i Center for Børn og Forebyggelse. Forankringen af projektet kræver, at der flyttes midler fra budgettet for anbringelser i Center for Børn og Forebyggelse (konto 5) til budgettet for lønmidler (konto 6) til at finansiere ansættelse af to familierådgiver (2 x 30 timer/uge) og en psykolog (10 timer/uge).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der varigt overflyttes kr. 885.000 fra budgettet for anbringelsesområdet (konto 5) til budgettet for lønmidler i Center for Børn og Forebyggelse (konto 6) til ansættelse af 1,6 stilling familierådgivere og 0,3 stilling psykolog. Budgetflytningen sker i forbindelse med kommende budgetopfølgning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Overflytningen af økonomi koster kr. 730.000 for ansættelse af to familierådgivere på 30 timer/uge. Udgifterne til psykologen vil være kr. 155.000 for 10 timer/uge. Dvs. en samlet flytning på kr. 885.000. Budget til lønninger til familierådgivere skal normalt afholdes på konto 6 (administration). Det er blevet undersøgt, om man budgetteknisk kan betragte indsatsen som en foranstaltning under konto 5 (sociale ydelser), således at det ikke belaster kommunens administrationsudgifter. Der er ikke fundet lovhjemmel til dette, hvorfor der indstilles til, at budgettet til indsatsen overflyttes fra konto 5 til konto 6.

Bilag

Resume

Center for Park, Vej og Miljø søger midler frigivet til lysprojektets 2. etape, belysning på broer. Det betyder, at midlerne fremrykkes fra 2021 til 2020.

Sagsfremstilling

I forlængelse af lysprojektet på Ishøj Stationsforplads har kommunen i samarbejde med ÅF Hansen og Henneberg udarbejdet en helhedsplan til et permanent lysprojekt omkring hele Ishøj Bycenter. Der henvises til lysprojektet, der blev fremlagt i sin helhed på Byrådsseminaret d. 14. maj 2013.

Lysprojektet har styrket kvaliteten og funktionen af det offentlige rum. Projektet har gjort området omkring Ishøj Bycenter tryggere i de mørke timer og bidrager til at gøre området til et attraktivt sted at færdes.

I lysprojektet er der brugt særlige initiativer til at binde området sammen og til at skabe attraktive og trygge oplevelser omkring Ishøj Bycenter.

Der er i februar 2020 frigivet midler til lysprojektets 4. etape, som omhandler et samlet koncept for belysning på broer, samt udførelse af lysprojekt på to ud af fem broer. De resterende tre broer er jf. investeringsoversigten planlagt i 2021.

Det foreslås, at man i stedet samler etape 4 og etape 5 til en samlet etape, der kan udføres og afsluttes i 2020. Man opnår på denne måde en optimering i forhold til rådgiver- og entreprenørtimer, samt besparelser på indkøb af armaturer og lign., og man flytter en del af den samlede store anlægsudgift, der ligger i 2021 til 2020. Derudover giver det en stor effekt, hvis man lyssætter alle fem broer i 2020.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at 1 mio. kr. til 5. etape af lysprojektet fremrykkes og frigives jf. investeringsoversigten for 2021.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

Status på, om Kabelplus’ udbudte internethastigheder følger udviklingen i markedet, fremlægges til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 5. marts 2019 besluttede byrådet at godkende Kabelplus’ opgradering af Ishøj Fællesantenne til docsis 3.1 med det forbehold, at Kabelplus skulle levere højere internethastigheder til IFA's brugere i takt med, at andre aktører på markedet blev i stand til at levere hhv. 1000/300, 1000/500 og 1000/1000 på et coax-net.

Da der er gået et år siden byrådets beslutning, gives en status på, om Kabelplus’ udbudte internethastigheder fortsat følger markedsudviklingen.

Pr. 1. marts 2020 er 1000/100 mbit den højeste internethastighed, som Kabelplus udbyder.

Kommunens tekniske rådgiver Brix & Kamp beskriver i vedlagte notat, at der fortsat ikke findes leverandører i Danmark, der kan levere internethastigheder på 1000/1000 mbit internet på et coax-net.

På den baggrund vurderer Brix og Kamp, at Kabelplus’ udbud af internethastigheder fortsat er markedssvarende.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager sagen til efterretning.

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

Resume

Folketinget har vedtaget forskellige regler (lov og bekendtgørelser) om nedlukning af skoler og institutioner, nødpasning og nødundervising mv. i forbindelse med indsatsen for at begrænse spredningen af COVID-19.

Af loven fremgår det, at byrådet fastsætter rammer for nødpasningen, herunder kriterier for udvælgelse af børn og unge, der tilbydes nødpasning. Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Hermed fremlægger administrationen forslag til rammer for nødpasningen i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

De regler, som Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt i forbindelse med indsatsen for at begrænse spredningen af COVID-19, er midlertidige regler, som vil blive ophævet, når arbejdsliv og skoleliv igen kan gennemføres under de forhold, vi kender.

Af loven fremgår det bl.a., at kommunen skal etablere nødpasning i dagtilbud, skole og sfo for

 1. 09årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 2. 09årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Det er den enkelte kommune, der er ansvarlig for at etablere nødpasningen, men det skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte børnenes og de unges trivsel og tryghed. Nødpasningen skal ske i overensstemmelse med Styrelsen for Patientsikkerheds påbud og anbefalinger. Det vil for eksempel sige, at der skal være god plads til både børn og personale.

Såfremt kommunen på grund af personale
eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal børn og unge i kategori 1 og 3 prioriteres.

Af loven fremgår det endvidere, at byrådet fastsætter rammer for nødpasningen, herunder kriterier for udvælgelse af børn og unge, der tilbydes nødpasning. Administrationens forslag til rammer for nødpasningen er bilagt sagen.

Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Med loven er det vedtaget, at byrådet har hjemmel til fortsat at opkræve forældrebetaling for dagtilbud og sfo både for børn, der benytter nødpasning og for børn, der ikke benytter nødpasning. Der vil således fortsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads.

En orientering fra Børne- og Undervisningsministeriet om at begrænse smitte af Covid-19 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede og besluttede rammer for nødpasning i Ishøj Kommune i forbindelse med indsatsen for at begrænse spredningen af COVID-19 og sender sagen til orientering i Byrådet.

Administrationen orienterer forældre via kommunens hjemmeside, Aula og Børneintra om mulighederne for at søge friplads i dagtilbud ved nedgang i lønindtægten. Sammen med orienteringen bringes en oversigt over indtægtsgrænser for friplads.

Beslutning

Til efterretning.

 

Økonomi

Forslaget er udgiftsneutralt.

Lovgrundlag

Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 med tilhørende bekendtgørelse.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen har undersøgt normeringen på Kærbo og Torsbo og lavet en sammenligning med analyse fra VIVE over normeringer på danske kommunale og private plejecentre/plejehjem - 2019.

Sagsfremstilling

VIVE har på foranledning af Ældre Sagen udarbejdet en analyse over normeringer på danske kommunale og private plejecentre/plejehjem - 2019 (se bilag). Analysen fra VIVE omfatter kun kommuner, hvor der minimum er 3 plejecentre. Det betyder, at Ishøj Kommune ikke er omfattet af kriterierne for analysen, og derfor ikke har deltaget. I analysen fra VIVE opgøres normeringen udelukkende i forhold til plejepersonale eller personale, der har direkte borgerkontakt. Således indgår ledelse, administration og rengøring mv. ikke i normeringen.

Analysen fra VIVE viser følgende:

 • Der er relativt flere medarbejdere på dagvagt og færre på nattevagt i 2019 end i 2017
 • Der er stor variation i normeringer på de enkelte plejecentre - især på nattevagter
 • Der gives en markant vækst i antal ufaglærte medarbejdere
 • To ud af tre ansatte er på deltid

Administrationen har undersøgt normeringer på Torsbo og Kærbo og lavet en sammenligning (se bilag) med resultaterne af VIVEs analyse for 2019.

Administrationens sammenligning viser, at både Torsbo og Kærbo har en bedre normering end landsgennemsnittet på dagvagt såvel som aften- og nattevagt.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, og sendes til efterretning i Byrådet.

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag