Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 7. juni 2022 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj - det åbne møde begynder kl. 19.00

Resume

For at sikre en større gennemskuligehed og dermed styrke den oplevede proces omkring opskrivning samt anvisning af almene boliger i Ishøj Kommune, er der udarbejdet et notat, der beskriver anvisningskriterier, kriterier for støtteskrivelser, regler for opskrivning og dokumentation mv. samt forslag til ændringer af disse til drøftelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune oplever under tiden borgere, der klager over muligheden for at få tilbudt en bolig.

Der klages blandt andet over:

 • At anvisningskriterierne er ugennemsigtige.
 • Uklarhed for borgerne om, hvordan anvisningen af boliger bliver prioriteret, og at de på trods af opskrivning på ventelisten i mange år endnu ikke er blevet tilbudt en bolig. 
 • Mangelfuld vejledning.
 • Måden hvordan kommunikationen mellem borger og kommune foregår på.

Borgerklagerne skal også ses i lyset af, at Boliganvisningen pga. mangel på boliger i hovedstadsområdet, får færre boliger til anvisning, og flere borgere derfor forgæves lader sig skrive op eller må vente længere på en ledig bolig.

Administrationens håndtering af anvisningsprocessen i Ishøj Kommune er beskrevet i vedlagte bilag 1, og der ønskes på temamøde den 7. juni 2022 en første drøftelse af forslagene til, hvordan området kan udvikles og styrkes.   

Administrationen vil i forlængelse af drøftelsen arbejde videre med et beslutningsforslag, der fremlægges for Økonomi- og Planudvalget samt byrådet efter sommerferien.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Byrådet besluttede i oktober 2021 at indføre parkeringskontrol i Ishøj Kommune i en forsøgsperiode på 2 år. Parkeringskontrollen blev igangsat i april 2022. På byrådets temamøde den 7. juni 2022 gives en status på kontrollen, som den er forløbet siden opstarten.

Sagsfremstilling

Med baggrund i et ønske om at komme ulovlig parkering til livs samt sikre en mere optimal udnyttelse af parkeringsarealerne i Ishøj, er der indført parkeringskontrol i Ishøj Kommune. Kontrollen foretages i en 2-årig periode, hvorefter der tages politisk stilling til, om ordningen skal fortsætte. Der er indgået kontrakt med Parkering Nord om at stå for kontrollen, som blev sat i gang i april måned i år. På byrådsmødet fortæller Parkering Nord om opstarten i Ishøj Kommune.


Som baggrund for drøftelsen er der vedlagt et bilag med oversigt over de bøder, som indtil videre er udstedt i Ishøj Kommune. Der er pr. 30. maj 2022 udstedt i alt 104 bøder, hvilket er relativt lavt. Bøden på Hjulmagervej er en test af systemet udført i Aalborg Kommune. I opstartsfasen arbejdes der blandt andet med at efterse, at skiltningen i de forskellige områder er tilstrækkelige ift. at kunne håndhæve parkeringskontrollen. Manglende eller upræcis skiltning korrigeres efterhånden, som de konstateres og i tæt dialog mellem P-Nord og Ishøj Kommune.


Kontrolafgifterne er som følger:


 • Normal parkeringsafgift: 510 kr.
 • Dobbelt parkeringsafgift (handicapparkeringspladser og blokering af indkørsler): 1.020 kr.
 • Køretøjer over 3500 kilo: 2.040 kr.


Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Færdselsloven.

Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje.

Bekendtgørelse om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder.

Bekendtgørelse om kommunal parkeringskontrol.

Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Beslutning

Lars Block Sørensen stillede sprøgsmål til sag 135 (lokalplan 1.96). Merete Amdisen gav tilsagn om, at Lars Block Sørensens høringssvar medsendes lokalplanen til Miljøstyrelsen.

Resume

Revideret mødekalender for 2022.

Sagsfremstilling

Borgmesteren har ønsket, at det ekstra byrådsmøde inden sommerferien, der oprindeligt var planlagt til tirsdag den 28. juni 2022 flyttes til mandag den 27. juni 2022 (samme dag om Økonomi- og Planudvalgsmødet). Der er desuden tilføjet KL's JobCamp den 3.-4. november 2022, budgetseminaret den 1. september 2022 samt byrådsseminaret den 31. oktober - 1. november 2022.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 20 stk. 1 og § 8 stk.

Indstilling

at mødekalenderen for resten af 2022 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Budgetopfølgning 1 indeholder administrationens forventning til regnskabsresultatet 2022. Resultatet af budgetopfølgningen er en forventet udfordring på servicerammeudgifter på 12,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og en mindreudgift udenfor servicerammen på 28,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 1 (BO1) indeholder administrationens forventede regnskabsresultat 2022, og er foretaget på baggrund af forbrugstal pr. 31. marts 2022.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed, og en fælles information om den økonomiske situation.


Sagen er bygget op således, at den indeholder;

 • Budgetopfølgningsnotat som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning (Bilag 1)
 • Oversigt over forventede budgetafvigelser (Bilag 2)
 • Oversigt over hidtil afgivne tillægsbevillinger til servicerammeudgifter i budget 2022 (Bilag 3)
 • Oversigt over budget og forbrug på udvalgsniveau (Bilag 4)


Hovedkonklusioner

 • Forventet merforbrug på 12,2 mio. kr. ift. korrigeret budget indenfor servicerammen.
 • Forventet mindreforbrug på 28,4 mio. kr. ift. korrigeret budget udenfor servicerammen.
 • Forventet mindreudgifter på anlægsområdet på 58,6 mio. kr. ift. korrigeret budget.


I perioden fra budgetvedtagelsen til BO1 er der givet tillægsbevillinger for 7,8 mio. kr. (ekskl. driftsoverførelser fra 2021-2022). Det betyder, at der inden første budgetopfølgning allerede er en udfordring på overholdelse af servicerammen.


I forbindelse med BO1 har administrationen vurderet, hvilke afvigelser der kan forventes til regnskab 2022, det vil sige, hvor der forventes merforbrug, og hvor der forventes mindreforbrug. Det forventede merforbrug på 12,2 mio. kr., lægger således et yderligere pres på servicerammen i 2022 i forhold til de allerede kendte udfordringer.


I forbindelse med vedtagelse af Økonomisk politik 2022-2025 for Ishøj Kommune har byrådet besluttet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger til udgifter, omfattede af servicerammen, med mindre de kan finansieres af tilsvarende mindreudgifter.

Det betyder, at de 12,2 mio. kr. som således er nye udfordringer i forhold til det korrigerede budget, bør håndteres ved, at der arbejdes på at finde modsvarende mindreudgifter, for at sikre overholdelse af servicerammen.


Det indstilles, at fagudvalg der forventer merforbrug i 2022, jf. nedenstående tabel 1, arbejder med at identificere modsvarende mindreforbrug. Status på dette arbejde, forelægges ved 2. budgetopfølgning.Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har været i kontakt med KL vedrørende servicerammen. KL oplyser, at de har aftalt med regeringen, at servicerammen løftes på baggrund af kommunernes merudgifter som følge af Corona og flygtninge fra Ukraine. Forøgelsen af servicerammen er ikke afklaret på nuværende tidspunkt, men forventes at blive fordelt efter befolkningsnøglen, når den foreligger. Ishøj Kommunes serviceudgifter til Corona og Ukraine i 2022 er på nuværende tidspunkt opgjort til ca. 1,7 mio. kr. jf. budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Økonomi

På baggrund af allerede afgivne tillægsbevillinger (7,8 mio. kr.) og centrenes indmeldinger til BO1 (12,2 mio. kr.), forventes et merforbrug og dermed overskridelse af servicerammen.

På baggrund af centrenes indmeldinger til BO1 forventes et mindreforbrug udenfor servicerammen på 28,4 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 58,6 mio. kr.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af sagen, da bevillinger foreslås håndteret af fagudvalgene frem mod 2. budgetopfølgning.


Indstilling

at Budgetopfølgning 1 2022 tages til efterretning.

at fagudvalgene frem mod 2. budgetopfølgning sikrer budgetoverholdelse inden for eget område, svarende til de forventede merforbrug i tabel 1.


Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 17. maj 2022, pkt. 42:

Tiltrådt.


Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 17. maj 2022, pkt. 47:

Tiltrådt.


Beslutning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 18. maj 2022, pkt. 39:

Tiltrådt.


Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 18. maj 2022, pkt. 49:

Tiltrådt. Budgetopfølgning 1 2022 taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at få en afklaring af, hvor Covid-19 og Ukraine relaterede udgifter finansieres og håndteres i forhold til servicerammen.


Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 19. maj 2022, pkt. 63:

Tiltrådt.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 19. maj 2022, pkt. 48:

Taget til efterretning. Forslag fra administrationen drøftes videre i forligskredsen.

Annelise Madsen (M) kan ikke tilslutte sig indstillingen.Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 95:

Tiltrådt.

Annelise Madsen (M) kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Kommunens revision Deloitte, har afsluttet den revisionsmæssige gennemgang af regnskabet for 2021, og har afgivet sin revisionspåtegning og -beretning. Revisionspåtegningen er uden forbehold.

Sagsfremstilling

Revisionsberetningen skal ifølge Lov om kommuners styrelse udsendes til byrådet inden syv dage fra modtagelsen. Dette forventes at ske pr. mail den 25. maj 2022.

Revisionspåtegningen er uden forbehold.


Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:


Revision af forvaltningen har giver anledning til 2 bemærkninger.

 • En bemærkning om generelle IT-kontroller, idet der ikke er foretaget periodiske revurderinger af rettigheder tildelt almindelige bruger eller brugere med udvidede rettigheder.
 • En bemærkning til at kommunens indkøbspolitik senest er opdateret i 2005 samt til opfølgning på overholdelse af udbudsregler og overholdelse af indkøbsregler.


Revision af årsregnskabet har givet anledning til 2 bemærkninger.

 • En bemærkning vedr. manglende hensættelse af kr. 56,1 mio.kr. vedr. skyldige feriepenge, dette har ingen likviditets- eller driftsmæssig virkning.
 • En bemærkning til takstberegning på pleje- og ældreområdet vedr. beregningsgrundlaget for fastsættelse af taksten for madservice.


Revision af det sociale område har givet anledning til 4 bemærkninger.

 • Der er i KY (Kommunernes Ydelsessystem) ikke beregnet bidrag til den obligatoriske pensionsordning for personer, der under for-revalidering modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Systemudvikler er bekendt med udfordringen.
 • I forbindelse med udbetaling af Tabt arbejdsfortjeneste i KY er der ikke foretaget modregning af sparede udgifter. Systemudvikler er bekendt med udfordringen.
 • Ved systemafstemning af KY og KMD-aktiv er der konstateret en difference vedr. A-skat, ATP, OP (obligatorisk pensionsbidrag) samt AM-bidrag.
 • I lighed med tidligere år mangler opgørelse af Boliglån.


Administrationen har foretaget den manglende registrering af feriepengeforpligtelsen. Registreringen er fortaget efter, at byrådet overgav regnskabet til revision den 5. april. Redegørelse og den regnskabsmæssige virkning er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Cirkulære om kommunernes budget og regnskab, revision mv.

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

 • at årsregnskabet for 2021 og revisionens beretning godkendes.
 • at korrektionerne omkring kommunens feriepengeforpligtelser samt kursregulering af kommunens værdipapirer godkendes.
 • at forslag til afskrivninger godkendes.Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 98:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Sag om justering af retningslinjer for behandling af indberetninger i Whistleblowerordningen.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd besluttede den 5. maj 2020 at oprette en whistleblowerordning. Den endelige udformning af ordningen blev vedtaget af byrådet den 1. september 2020, med ikrafttræden den 1. januar 2021.

Der er efterfølgende vedtaget en ny lov om beskyttelse af whistlebloweres (lov nr. 1436 af 29. juni 2021) med ikrafttræden den 17. december 2021, og der er på denne baggrund opstået behov for at justere kommunens retningslinjer for behandling af sager om indberetninger.

I kommunens gældende retningslinjer for behandling af indberetninger, jf. "Notat om Whistleblowerordning i Ishøj Kommune” fra september 2020, overlades ansvaret for at behandle, undersøge og afslutte sagerne til kommunaldirektøren, efter en indledende screening hos borgerrådgiveren. Denne procedure er ikke i overensstemmelse med den nye whistleblowerlov, idet det fremgår af vejledningen om whistleblowerordningen på offentlige arbejdspladser, at

1.       undersøgelsen af sagerne enten skal foretages af whistleblowerenheden eller

2.       den relevante afdeling skal på whistleblowerenhedens (borgerrådgiverens) anmodning udarbejde en redegørelse, som afrapporteres til enheden.

Undersøgelsesfasen i sagerne kan udmærket varetages af administrationen, men ansvaret for sagernes endelige vurdering må ikke i sin helhed henlægges til administrationen.

På denne baggrund er der udarbejdet vedhæftede forslag til ændring af notat om whistleblowerordning i Ishøj Kommune, hvor det præciseres, at ansvaret for at undersøge sagerne og udarbejde en redegørelse ligger hos kommunaldirektøren. Redegørelsen afleveres til borgerrådgiveren, som fortager en vurdering af sagens oplysninger og indberetningen. Borgerrådgiveren overgiver herefter sagen og sin vurdering tilbage til kommunaldirektøren, der træffer beslutning om eventuelle konsekvenser.

I særlige tilfælde vil borgerrådgiveren også selv kunne undersøge sagerne, hvis whistleblowerens anonymitet ikke kan sikres ved overgivelse af sagsoplysningen til administrationen.

Kommunaldirektøren orienterer løbende Økonomi- og Planudvalget om nye og afsluttede sager. Endvidere orienteres næstformanden for HovedMED om sagens udfald.

Lovgrundlag

Lov om beskyttelse af whistleblowere, Lovnr. 1436 af 29. juni 2021.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at forslag til notat om whistleblowerordning i Ishøj Kommune godkendes.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 100:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Budget 2023 og regnskab 2021 inkl. revisionsrapport og årsrapport for Beredskab 4K er godkendt i Beredskabskommissionen. Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal regnskab og budget forelægges til godkendelse i ejerkommunernes økonomiudvalg og byråd.

Sagsfremstilling

Kommunerne Ishøj, Vallensbæk, Greve og Høje-Taastrup etablerede den 1. juli 2019 det fælleskommunale beredskab ”Beredskab 4K I/S”. Den første januar 2020 overtog Beredskab 4K aktiviteter, aktiver og passiver fra det opløste Østsjællands Beredskab I/S. Med denne sag aflægges regnskab for Beredskab 4K's andet leveår, 2021. Regnskabet er revisionspåtegnet uden bemærkninger af BDO, og Beredskabskommissionen har godkendt regnskabet på mødet den 1. april 2022.


Budget 2023 for Beredskab 4K inkl. overslagsår er ligeledes godkendt i beredskabskommissionen den 1. april 2022.


Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal regnskab og budget forelægges til godkendelse i ejerkommunernes økonomiudvalg og byråd.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Økonomi

Regnskab 2021 viser et underskud på 0,7 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med, at selskabet i 2020 havde et overskud på 1,3 mio. kr. Værdien af maskinparken er opretholdt.


Budget 2023 ligger i samme niveau som tidligere år, hvori der er plads til udskiftninger og tilpasninger af materiel, så det sikres, at den samlede maskinpark ikke taber værdi. Beredskabet er fortsat i sine første leveår, og der kan derfor være enkelte ubekendte faktorer, der kan påvirke årets drift. Disse påvirkninger vurderes dog at kunne indeholdes indenfor beredskabets nuværende budgetramme. Udgiftsfordelingen mellem de fire ejerkommuner er uændret i forhold til det aftalte og fremgår af tabel 1 i bilag 4.

Indstilling

at regnskab 2021 og budget 2023 for Beredskab 4K godkendes. Godkendelsen er med forbehold for vedtagelsen af Ishøj Kommunes endelige budget 2023.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 102:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Der skal tages stilling til en plan for etablering af yderligere indkvarteringsmuligheder for ukrainske flygtninge.

Sagsfremstilling

På det seneste byrådsmøde den 2. maj 2022 blev der truffet beslutning om en løbende evaluering af behovet for at skaffe boliger til ukrainske flygtninge og de hermed forbundne udfordringer og omkostninger. Ishøj Kommune skal tilbyde indkvartering senest 4 dage efter, at ukrainske borgere har fået opholdstilladelse og er visiteret til Ishøj Kommune.


I bilag 1 er anført en status for den nuværende indkvartering. Der er pt. 31 ukrainere, der har fået opholdstilladelse i Ishøj Kommune. Der er med de nuværende beslutninger i byrådet plads til indkvartering af 16-20 borgere (afhængig af familiernes størrelse).

På den korte bane er der derfor behov for at finde indkvartering til yderligere 15-20 borgere. Desuden skal der træffes beslutning om, hvor mange boliger der yderligere skal etableres mhp., at der er rimelig vished for, at kommunen kan imødekomme sin forpligtelse ift. det forventede kommende indkvarteringsbehov. Klargøring af indkvarteringsmuligheder har en længere planlægnings- og udførelsestidshorisont end 4 dage, hvorfor arbejdet skal igangsættes nu.

Jf. den nuværende fordelingsnøgle mellem kommunerne, vil Ishøj Kommune modtage 40 flygtninge pr. 10.000 flygtninge, der visiteres i hele Danmark.

På byrådsmødet den 2. maj 2022 blev der orienteret om forskellige muligheder og alternativer:

 • Klargøre yderligere kommunale ejendomme til indkvartering
 • Etablering af en pavillonby
 • Fortrinsret for ukrainske flygtninge hos de almennyttige boligselskaber
 • Indgå dialog med private udlejere


I bilag 2 er disse muligheder nøjere beskrevet og gennemgået.

I de tilfælde, hvor de eller de(n) ukrainske flygtning(e) er tildelt opholdstilladelse i Ishøj Kommune, og der ikke kan anvises en varig bolig, vil ophold på Danhostel Vandrehjemmet og Zleep Hotels kunne anvises for en kort periode. 4-5 værelser på Frydkær (Brentedalen 130) er i øjeblikket under indretning med henblik på midlertidige ophold af en varighed på max. 3-4 uger, indtil en mere varig bolig kan anvises på en anden adresse.

I skrivende stund (den 25. maj) er Jægerbuen 2 A og Jægerbuen 2 B indrettet, og brugen er overladt til hhv. en ukrainsk familie på 4 personer og en ukrainsk familie på 6 personer. Ejendommen Tranegilde Strandvej 7 (Lænken) samt dele af Strandvangen 54 er under indretning. Disse tiltag har også medført et behov for et alternativt opholdssted for de foreninger og brugere, som tvinges til at flytte og med respekt for Folkeoplysningslovens regler, har kommunen tilbudt andre lokaliteter som erstatning. Det forventes derfor, at det i uge 22/23 vil være muligt at tilbyde bolig til yderligere 7-8 personer fordelt på 3-4 husstande. Foreningen Lænken flytter til et lokale i Brohuset, hvor der fortsat kan sikres en vis diskretion, og øvrige foreninger tilbydes også egnede andre lokaliteter.


Teknik- og Bygningsudvalget har på sit møde den 17. maj 2022 tilkendegivet sit samtykke til en dispensation, der vil gøre det muligt, at placere en skurby på P-arealet for enden af Vejlebrovej, hvis dette bliver politisk besluttet.


Supplerende sagsfremstilling

For at kunne overholde kommunens forpligtelser om indkvartering beder administrationen om et rammebeløb til at kunne indgå lejeaftaler med private udbydere af overnatningsmuligheder i Ishøj, f.eks. leje af ferielejligheder eller villaer uden unødig ventetid. I første omgang i 2022.

Der skønnes et økonomisk behov på op til månedligt 60.000 kr. til leje af 2 huse samt et antal ferieboliger (inkl. forbrug) og med forventning om overnatningsmuligheder for ca. 20 personer, dvs. et samlet beløb fra 8. juni 2022 og resten af 2022 på 420.000 kr. finansieret over Økonomi- og Planudvalgets pulje samt kassebeholdningen.

Lovgrundlag

Gældende særlovgivning som vedtaget den 16. marts 2022.

Økonomi

Økonomien forbundet med de foreliggende muligheder udgør:

 • Økonomi ved indretning af op til 20 boliger vil udgøre ca. 700.000 kr. (lig 40 pladser).
 • Nævnte beløb forøges med 60.000 kr. til indretning(møbler) af 4 almene boliger.
 • Omkostninger til midlertidige ophold på hotel og vandrehjem (frem til varig bolig kan anvises) forventes at udgøre 80.000 kr.
 • Etablering og indretning af en pavillonby vil medføre behov for økonomi med hhv. 2 mio. kr. til etablering af en pavillonby samt månedligt 350.000 kr. til drift mv.

Indstilling

at orientering om status tages til efterretning, og der gives anlægsbevilling til indretning af Frydkær til midlertidig indkvartering på 210.000 kr. over Økonomi- og Planudvalgets pulje.


at scenarie igangsættes med henblik på etablering af ca. 40 indkvarteringspladser, og der gives anlægsbevilling på

a) 700.000 kr. til ombygning, indretning og møblering i 2022,

b) 80.000 kr. til midlertidige ophold på hotel og vandrehjem i 2022 samt

c) driftsbevilling til lejetab ifm. med udlejning af almene boliger på 120.000 kr. og alle beløb med finansiering over Økonomi- og Planudvalgets pulje.


Økonomi- og Planudvalgets pulje udgør herefter 163.000 kr.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 109:

Tiltrådt, idet pind c) vedr. almene boliger udgår.


Økonomi- og Planudvalgets pulje udgør herefter 283.000 kr.


Supplerende indstilling:

at der gives bevilling på 420.000 kr. til indgåelse af aftaler om brugsret til overnatningsmuligheder med henblik på ophold for ukrainske flygtninge. Beløbet finansieres over Økonomi- og Planudvalgets pulje i 2022 (283.000 kr.) samt kassebeholdningen (137.000 kr.).


Økonomi- og Planudvalgets pulje udgør herefter 0 kr.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Ishøj Bycenter - den forestående renovering af P-dækket bliver dyrere end tidligere antaget. Der søges om bevilling hertil.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 7. december 2021 blev det vedtaget, at kommunen deltager i renovering af P-dækket. Byrådet godkendte derfor en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. Det blev skønnet, at renoveringsomkostningerne ville udgøre 12 mio. kr. excl. moms. Ishøj Kommune skulle hæfte i henhold til de kendte fordelingstal med knap 50 % heraf og beregnet til samlet kr. 5,6 mio. kr. excl. moms.

Arbejderne blev oplyst forventet igangsat pr. april/maj 2022, og derfor er de første initiativer tæt på et blive ført ud i livet.

P-dækket er i dag i en meget dårlig stand med risiko for faldulykker. P-dækket er efterhånden også så porøst, at der risikerer at komme skader på konstruktionerne i de underliggende kælderarealer. Ejerlejlighedsforeningen Ishøj Bycenter er bygherre på projektet, og der er blandt ejerne enighed om, at der skal søges en solid løsning, som kan række mange år frem. Bilag med nøjere beskrivelse.

Med baggrund i de seneste undersøgelser af skader i den bestående konstruktion, er økonomien blevet revurderet og forventes nu at udgøre samlet knap 18 mio. kr. De stærkt forøgede materialepriser spiller en væsentlig rolle ved den nu kendte merudgift. Den reviderede økonomi blev fremlagt på generalforsamlingen i ejerforeningen d. 19. maj 2022.

Arbejderne vil samtidig blive fordelt over 2022 og 2023, hvor den inderste del af P-dækket renoveres i 2022 og den yderste del af P-dækket i 2023.

Økonomi

Kommunens andel vil samlet set fortsat udgøre lige knap 50 % og således i alt ca. 9,0 mio. kr. Som fordeles ligeligt mellem 2022 og 2023.

Der ansøges om anlægsbevilling på yderligere op til 4,0 mio. kr., idet 5,0 mio. kr. tidligere er bevilget.


Indstilling

at der gives supplerende anlægsbevilling på 4,0 mio. kr., til afholdelse af kommunens andel i forbindelse med fordyrelse af renovering af P-dækket, med finansiering over kassebeholdningen og fordelt ligeligt mellem 2022 og 2023.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 110:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives en supplerende anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2022.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Ved en valgperiodes start er det hensigtsmæssigt at træffe beslutning om hvilke delegationer, som Byrådet skal give i den kommende valgperiode. På denne baggrund fremlægges forslag til delegering inden for området tilsyn med almene boliger.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune fører tilsyn med opførelse og drift af støttet boligbyggeri. Tilsynet med driften af almene boligorganisationer omfatter følgende afdelinger:


Vejleåparken

VBG III

Kirkehaven

Fasanparken

Gadekæret

VBG IV

Solkysten

Fasanvangen

VBG I

Søvej Huse

Musvitten

Baldershus

VBG II

Stenbjerggård

Balders Haveog følgende boligselskaber, (tilsynet omhandler kun de boligselskaber der er beliggende i Ishøj Kommune):

 • Ishøj Boligselskab
 • Det Sociale Boligselskab Vildtbanegård

Byrådet er kommunens øverste myndighed. Byrådet har som udgangspunkt det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed og har kompetencen til at tage stilling til enhver sag, som vedrører kommunen.

Byrådet har via Ishøj Kommunes styrelsesvedtægt, Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalg § 11 stk. 7 uddelegeret kompetencen således: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de bestemmelser i Lov om almene boliger, der regulerer det almene byggeris opførelse, finansiering, drift og kommunalt tilsyn samt boliganvisning.

Udgangspunktet er, at forhold, som forpligter kommunen økonomisk (det vil sige ydelse af lån, garanti for lån eller regaranti for lån), ikke kan delegeres til administrationen. Disse vil fortsat fremadrettet blive forelagt Økonomi- og Planudvalget og efterfølgende byrådet til endelig beslutning, se bilag 1.

For områder, hvor kommunen ikke forpligtes økonomisk, vil det være muligt at delegere beslutninger og kompetence til administrationen. På denne baggrund forslås, at Økonomi- og Planudvalget delegerer kompetencen til administrationen, se bilag 2.

Økonomi- og Planudvalget orienteres ved det månedlige møde om alle sager, hvor bemyndigelsen er anvendt.

Lovgrundlag

Kommunal styrelseslov.

Lov om almene boliger (Almenboligloven).

Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune.

Indstilling

at forslag til delegationer inden for tilsyn med almene boliger i Center for Byudvikling godkendes.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 111:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Det tidligere byråd godkendte i november 2021 visionsplanen for modernisering af Strandparken I/S. Der er nu udarbejdet en principaftale mellem de 5 ejerkommuner samt Bolig- og Planstyrelsen for det videre arbejde. Principaftalen fremlægges hermed til parallel politisk godkendelse i de 5 ejerkommuner samt hos Bolig- og Indenrigsministeren.

Sagsfremstilling

I 2019 udarbejdede bestyrelsen i Strandparken I/S et oplæg til en visionsplan for udvikling og modernisering af Køge Bugt Strandpark. I regeringens udspil fra foråret 2021 "Tættere på - en hovedstad i udvikling" fremgik, at Regeringen er indstillet på at udarbejde en anlægslov for projektet. Principperne i visionsplanen blev godkendt i Ishøj Byråd primo november 2021.


Baggrunden for initiativet er, at Strandparken siden sin etablering i 1980 har været en stor succes for Vestegnen, men at parken samtidig har et stort behov for en opgradering af især de fysiske faciliteter. Dertil kommer behovet for at fremtidssikre digerne, så de kan modstå øgede vandmængder, samt ikke mindst at styrke de naturværdier som parken også rummer.


Der er nu udarbejdet en principaftale mellem de 5 ejerkommuner samt Bolig- og Planstyrelsen, som fastlægger rammerne for det videre arbejde med moderniseringen. Udkastet omhandler dels principper for kommunernes samarbejde om kystbeskyttelse, naturbeskyttelse samt modernisering af faciliteter til brug for det almene friluftsliv og andre rekreative formål. Dels principper for regeringens udarbejdelse af et forslag til en anlægslov, som skal muliggøre den ønskede modernisering af faciliteter. Endeligt indeholder principaftalen en tidsplan for perioden fra godkendelse af principaftalen til fremsættelse af forslag til anlægslov.

Når principaftalen er godkendt iværksætter ejer-kommunerne en borgerinddragelse om kommunernes planer for modernisering af Strandparken. Koordinering af arbejdet sker via den fælles projektleder, der tiltræder i Vallensbæk Kommune pr. 1/6 2022. For Ishøj Kommunes vedkommende tager borgerinddragelsen udgangspunkt i dels visionsplanens udpegning af fokusområder, dels den udpegning af arealer til udvikling af bynære strande, som fremgår at kommuneplanen fra 2020: https://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/plan/15#/8654

Når borgerinddragelsen er gennemført, tilpasser kommunerne de endelige placeringer og afgrænsninger af arealer til faciliteter og endelig, maksimal bygningshøjde og - antal etagemeter for hvert areal samt stiforbindelser, der skal omfattes af anlægsloven. Herefter forelægges den samlede plan for kommunalbestyrelserne med henblik på godkendelse inden udgangen af 2022, hvorefter arbejdet med miljøvurdering samt anlægslov igangsættes. Der sigtes mod, at et forslag til anlægslov vil kunne fremsættes i Folketinget andet halvår 2023, hvorefter ejer-kommunerne kan udarbejde det nødvendige plangrundlag for projektet.

Indstilling

at principaftalen godkendes.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 116:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Der fremlægges et forslag til en revideret helhedsplan for omdannelsesområdet - "Det Lille Erhvervsområde". Planen sendes i høring i 10 uger. De indkomne høringssvar behandles i september og helhedsplanen forventes vedtaget på byrådsmødet i oktober.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget har besluttet at revidere helhedsplanen for "Det Lille Erhvervsområde" fra 2015. Blandt andet har der været lagt vægt på, at en revideret plan indeholder krav til parkering i konstruktion, etablering af fælleslokaler for beboerne, mere biodiversitet og kvalitet i de grønne områder samt krav om solceller på tagene. Det vedhæftede forslag til en ny helhedsplan er opdateret i forhold til disse ønsker. Helhedsplanen er derudover revideret ift. tekst og kortmateriale, så den afspejler den nyeste udvikling i området.


Helhedsplanen indeholder en række principper for udviklingen i området indenfor temaerne:

- Anvendelse

- Bebyggelsens omfang og arkitektur

- Vej-, sti- og parkering

- Grønne byrum

- Klima


Der er vedlagt 4 bilag:


1: Forslag til ny helhedsplan

2: Ændringsnotat

3: Tabel

4: Helhedsplanen fra 2015


Sideløbende med høringen er der lagt op til en navnekonkurrence i separat sag.

Lovgrundlag

En helhedsplan er ikke en lovbunden plan iht. planloven, men med planen sætter byrådet en retning for udviklingen til de borgere og andre interessenter i området.

Økonomi

Der er ikke økonomiske konsekvenser som følge af vedtagelse af planen.

Indstilling

at forslag til helhedsplan vedtages og sendes i offentlig høring i 10 uger med politisk behandling af de indkomne bemærkninger til planen til september.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 105:

Tiltrådt med den tilføjelse, at Økonomi- og Planudvalget opfordrer til, at der så vidt muligt bygges bæredygtigt og med bæredygtige materialer.

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomi- og Planudvalgets indstilling med følgende tilføjelser:

 • Facadeintegrerede solceller og facadebeplantning skal være en mulighed i helhedsplanen.
 • I punkt 9, bilag 2 præciseres, at der er tale om grøn beplantning.

Herudover ønsker Byrådet administrationens forslag til løsning af parkeringsudfordringer i området inden genbehandlingen af forslag til revideret helhedsplan.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven har afsat 275 millioner kroner i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne udmøntes i 2022 og frem gennem bloktilskuddet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommunes andel af midlerne i 2022 er 2,2 mio. kr. I 2023 og årene frem forventes det, at kommunen modtager 3,228 mio. kr. årligt. Formålet med midlerne er ansættelse af flere lærere i folkeskolen til eksempelvis tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser.

Samtidig har der i Ishøj Kommune været et ønske om at bevilge midler til en tolærerordning i indskolingen, hvilket var en del af budgetforliget for 2022.

Lovgrundlag

Aftale mellem Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om midler til et generelt løft af folkeskolen af 2. juni 2020.

Økonomi

Såfremt der tilføres flere midler til skolerne, end der allerede indgår i budgettet, vil Ishøj Kommune overskride servicerammen yderligere, og der vil derfor skulle findes kompenserende besparelser.

I og med at der allerede er givet finansiering til indførelse af tolærerordning via budgetforliget, og Ishøj Kommune vil overskride servicerammen, såfremt der tilføres området yderligere midler, foreslår administrationen:

 • At det generelle løft af folkeskolen i Ishøj Kommune løftes med samlet 2,2 mio. kr. i 2022 og 3,228 mio. kr. i 2023 og årene frem, svarende til bevillingen i finansloven.
 • At udgiften i 2022 finansieres dels gennem den 1 mio. kr. som er afsat til tolærerordning i indskolingen i budgettet for 2022 samt via mindreforbrug fra 1. budgetopfølgning svarende til 1,2 mio. kr. indenfor Center for Dagtilbud og Uddannelses budget. Fordelingen af midler til tolærerordningen fordeles, som det er vedtaget i Børne- og Undervisningsudvalget den 18. januar 2022. De resterende midler fordeles efter aftale med skolelederne.
 • At udgiften i 2023 og overslagsårene finansieres gennem de 2 mio. kr., som er afsat til tolærerordning i indskolingen i forbindelse med budget 2022, og at der i forbindelse med de tekniske korrektioner for budget 2023 indarbejdes 1,228 mio. kr. svarende til, at der samlet set afsættes de 3,228 mio. kr. til løft af folkeskolen, som er forudsat af regeringen og aftalepartier.

Indstilling

 • folkeskolerne i Ishøj Kommune samlet tilføres 2,2 mio. kr. i 2022 og 3,228 mio. kr. i 2023 til generelle løft af folkeskolen, herunder indførelse af tolærerordning i indskolingen.
 • finansiering i 2022 sker via af de 1 mio. kr., som er afsat i budgettet, og at de resterende 1,2 mio. kr. findes via mindreforbrug fra 1. budgetopfølgning i Center for Dagtilbud og Uddannelses budget.
 • administrationen i forbindelse med budget 2023 indarbejder et samlet budget på 3,228 mio. kr. til løft af folkeskolen/indførelse af tolærerordning i indskolingen svarende til de midler, som kommunen modtager fra staten.
 • fordelingen af midlerne til tolærerordningen fordeles som det er vedtaget i Børne- og Undervisningsudvalget den 18. januar 2022, at de resterende 1,2 mio. kr. i 2022 fordeles efter aftale med skolelederne og at de resterende 1,228 mio. kr. fordeles mellem skolerne på baggrund af elevtal.

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 19. maj 2022, pkt. 64:

 Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at

 • 1,2 mio. kr. fra mindreforbrug indenfor udvalgets ramme i 2022 tilføres folkeskolen således, at der sammen med de i budget 2022 bevilgede 1,0 mio. kr. til tolærerordning, samlet er afsat 2,2 mio. kr. til ansættelse af flere lærere, som tildelt kommunen fra “Pulje til et generelt løft af folkeskolen”
 • det præciseres, at de 2,2 mio. kr. kun kan anvendes til ansættelse af lærere (og ikke pædagoger, som oprindeligt besluttet under sag 5. januar 2022)
 • fordelingen af de tilførte 1,2 mio. kr. aftales med skolelederne.


Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • folkeskoleområdet løftes med 1,228 mio. kr. i overslagsårene 2023-2025, således at det sammen med de 2,0 mio. kr. afsat til tolærerordning, udgør et løft på i alt 3,228 mio. kr. til ansættelse af flere lærer, som tildelt fra “Pulje til et generelt løft af folkeskolen”.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 120:

Økonomi- og Planudvalget tiltræder Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling.

Beslutning

Byrådet godkender Økonomi- og Planudvalgets indstilling.

Bilag

Resume

I denne sag fremlægges forslag til delegationsplan på Børne- og Undervisningsudvalgets område med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Som kommunens øverste myndighed har Byrådet det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed samt kompetencen til at tage stilling til enhver sag, som vedrører kommunen.

Det betyder ikke, at alle beslutninger skal træffes af Byrådet. Byrådet har som udgangspunkt fri adgang til at overlade sin kompetence til et udvalg eller til den kommunale administration.

I tilfælde af delegation bevarer kommunalbestyrelsen ansvaret og kompetencen. Det er alene udøvelsen af kompetencen, som kan delegeres.

Det forslås at ensarte bemyndigelsen på de forskellige områder, således at udvalget sætter retning og rammer igennem principper og politikker og får forelagt alle sager af principiel/særlig afvigende karakter.

Det forslås, at Center for Børn og Forebyggelse og Center for Dagtilbud og Uddannelse administrativt kan træffe afgørelser og dispensationer i sager indenfor de rammer og retningslinjer, som udvalget har besluttet. Udvalget kan til enhver tid blive orienteret om de administrativt trufne afgørelser og dispensationer.

På denne baggrund fremlægges forslag til delegationer inden for Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Lovgrundlag

Lov om social service, folkeskoleloven, lov om specialundervisning for voksne, bekendtgørelse om forbyggende sundhedsydelser for børn og unge samt bekendtgørelse om tandpleje, bekendtgørelse om elevfravær fra undervisningen i folkeskolen, bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

 • forslag til delegationer indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets godkendes
 • delegationsoversigten fremlægges hvert 4. år i forbindelse med tiltrædelse af nyt byråd.


Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 19. maj 2022, pkt. 62:

Tiltrådt.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 121:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

I forlængelse af Klima- og Miljøudvalgets møde i marts måned 2022, har Ishøj Varmeværk bestilt et projektforslag for konvertering af naturgas - og elområderne til fjernvarme. Punktet er på, hvor Klima - og Miljøudvalget er bestyrelse for Ishøj Varmeværk, og derfor som ejer af projektet skal beslutte, hvorvidt der skal igangsættes en omkonvertering.
Projektforslaget viser et samfundsøkonomisk overskud på 54,2 mio. kr. Projektforslaget fremlægges til beslutning om at igangsætte konvertering til fjernvarme.

Sagsfremstilling

Ishøj Varmeværk ser et potentiale for fjernvarme i 1.735 private boliger. Det drejer sig om parcelhusene langs motorvejen/E45 (852 tilslutninger), parcelhusene på strandsiden (666 tilslutninger) og rækkehusene på Vejlebrovej (217 tilslutninger). I projektforslaget regnes der med en tilslutning på 90 %, hvilket svarer til 1.561 boliger.

Ishøj Varmeværk forsyner i dag boligselskaberne, Ishøj Lille Industri område, de kommunale institutioner og 32 parcelhuse (Traneparken) med fjernvarme.


Den forventede anlægsinvestering til nye hovedrør, stikledninger, pumper og vekslere, samt en ekstra varmekilde på Ishøj Varmeværk for forsyningssikkerheden vil koste kr. 137,1 mio. kr. Borgernes pris for fjernvarmen vil indeholde en tilbagebetaling af investeringen og betaling for de løbende udgifter. Prisen vil derfor afhænge af, hvor mange der tilslutter sig fjernvarmen. Projektet forventes tilbagebetalt over en 30-årig periode.

Beregningerne i projektforslaget viser:

Samfundsøkonomi: der vil opnås en samfundsøkonomisk gevinst på 54,2 mio. kr. (over en periode på 20 år), ved en 90 % tilslutning. Samfundsøkonomien viser en fordel på 15 % ift. de individuelle varmepumper. Der er i projektet foretaget en følsomhedsanalyse på tilslutningsprocenten. Den viser, at der stadigvæk er en samfundsøkonomisk gevinst på 39,2 mio. kr. i tilfælde af tilslutningsprocenten bliver 20% mindre.

Miljø
: der vil opnås en CO2 besparelse på 60.327 tons om året ved konvertering til fjernvarme ift. naturgas. En gennemsnitlig husstand udleder ca. 2,13 ton CO2 om året, hvor fjernvarmen vil bidrage til en gennemsnitlig emission på ca. 0,20 ton CO2 om året.

Sammenlignet med individuelle varmepumper viser projektet, at fjernvarmen vil udslippe 33 % mere CO2. Det skyldes forudsætningen om vedvarende energi i elproduktionen og forventningen om, at el-energien er 100 % grønt. Der er endvidere ikke regnet med Carbon Capture (CC), hvorfor den faktiske CO2 udledning ved fjernvarmen forventes at være lavere end beregnet. Og dermed på sigt, lige så grøn som de individuelle varmepumper.


CO2 besparelsen vil isoleret set bidrage til, at Ishøj Kommune kommer i mål med DK2020 målsætningerne hurtigere.

Selskabsøkonomi: at Ishøj Varmeværk vil opnå en positiv selskabsøkonomi. Ishøj Varmeværk opnår en indtægt på 94 mio. kr. efter 20 år og forventer at tilbagebetalingstiden for investeringen bliver indenfor 30 år.

Brugerøkonomi: at de nye forbrugere opnår en fordel ved fjernvarme. Den årlige varmeudgift inkl. tilbagebetaling vil udgøre 21.307 kr. Den årlige gevinst ved fjernvarme fremfor individuel varmepumpe vil være 4.400 kr., og 6.859 kr. ift. naturgasprisen. I prisen er der inkluderet udskiftning af varmeunit, men udgifterne forbundet med at ometablere/nedlægge eksisterende varmeforsyning er ikke inkluderet.


Projektforslaget er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Ishøj Varmeværk følger varmeforsyningsloven.

Økonomi

Anlægsinvesteringen vil koste 137,1 mio. kr., og optages som lån, som tilbagebetales til kommunen i takt med afdraget opkræves hos forbrugerne over taksten. Lånet forventes at være tilbagebetalt over 30 år, og vil hverken påvirke servicerammen eller anlægsloftet.

Indstilling

at projektforslaget godkendes og behandles af kommunens varmemyndighed.


Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 17. maj 2022, pkt. 36:

Tiltrådt.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 114:

Tiltrådt.

Annelise Madsen (M) kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Ishøj Varmeværk har fremsendt et projektforslag om omkonvertering af boligområder med naturgas og el til fjernvarme. Projektforslaget viser et samfundsmæssigt overskud både i forhold til økonomi og miljø. Projektforslaget skal sendes i fire ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Ishøj Varmeværk har fremsendt et projektforslag vedrørende udbygning af det eksisterende fjernvarmenet til fjernvarmeforsyning af 5 områder med i alt 1.735 husstande i Ishøj, som i øjeblikket primært forsynes med naturgas. For opretholdelse af forsyningssikkerheden inkluderer projektforslaget etableringen af en 10 MW elkedel.

Jf. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal byrådet godkende projektforslaget under forudsætning af, at projektforslaget samfundsøkonomisk set er den bedste løsning.

Projektforslaget viser, at der er god samfunds- og selskabsøkonomi ved at forsyne fjernvarme til området omfattet af projektforslaget.

Projektet medfører en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 54,2 mio. kr. Beregningen omfatter perioden 2022-2041, og der er foretaget følsomhedsberegninger, som viser, at projektet er robust over for ændringer i forudsætningerne.

Projektet giver en gennemsnitlig årlig brugerøkonomisk gevinst ved fjernvarme fremfor individuel varmepumpe. Den årlige brugerøkonomiske gevinst vil være 4.400 kr., og 6.859 kr. ift. naturgasprisen.

Projektforslaget skal jf. bekendtgørelsen i minimum 4 ugers offentlig høring hos de berørte grundejere og eksisterende forsyningsselskab. Administrationen anbefaler en længere høringsperiode, da den er sammenfaldende med sommerferie, og der forberedes at afholde informationsmøde for de berørte grundejere.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning LBK nr. 2068 af 16/11/2021.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen) BEK nr. 818 a.

Økonomi

Anlægsinvesteringen vil koste 137,1 mio. kr., og optages som lån, som tilbagebetales til kommunen i takt med afdraget opkræves hos forbrugerne over taksten. Lånet forventes at være tilbagebetalt over 30 år, og vil hverken påvirke servicerammen eller anlægsloftet.

Indstilling

at projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningen godkendes og sendes i minimum fire ugers offentlig høring.


Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 17. maj 2022, pkt. 37:

Tiltrådt.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 115:

Tiltrådt, idet høringsfristen fastsættes til den 15. august 2022.

Annelise Madsen (M) kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning

Byrådet godkender Økonomi- og Planudvalgets indstilling.

Bilag

Resume

Miljøministeriet har sendt forslag til vandområdeplaner for planperioden 2021-2027 (vandplan 3 – se Bilag 1) og tilhørende bekendtgørelser, vejledning og miljørapport i seks måneders offentlig høring til d. 22. juni 2022. De endelige vandområdeplaner skulle have været offentliggjort d. 22. december 2021, men er blevet forsinket. Høringssvar fra Ishøj Kommune fremlægges til politisk godkendelse (se Bilag 2).


Sagsfremstilling

I 2000 blev der på EU-niveau fastlagt bindende rammer for vandplanlægning i medlemslandene, også kaldet vandrammedirektivet. Direktivets overordnede mål er, at alle overfladevandområder samt grundvandsforekomster skal have opnået mindst "god tilstand" inden udgangen af 2015, dog med mulighed for forlængelse frem til 2027. For at leve op til kravet udarbejdes der statslige vandområdeplaner herunder et indsatsprogram, der skal sikre, at Danmark opnår den ønskede miljøtilstand indenfor den fastlagte tidsfrist.


Det nu udsendte høringsmateriale for Vandplan 3 redegør for påvirkninger af vandmiljøet, tilstandsvurderinger af vandmiljøet, miljømål for vandmiljøet samt indsatser til forbedring af vandmiljøet for perioden 2021 – 2027. Helt overordnet kan det siges, at vandmiljøet i Ishøj er i mindre god tilstand, og at der er behov for en række indsatser for at forbedre forholdene. Vandløbene varierer fra dårlig til moderat tilstand. En del af forklaringen skal findes i dårlige fysiske forhold med udrettede vandløb og mangel på sten og grus, men nærheden til byområder og udledning af stofbelastet regnvand og krav til effektiv afledning af overfladevandet (vandløbsvedligeholdelse) vil også kunne påvirke tilstanden. Lille Vejlesø i Strandparken har god økologisk tilstand.


Udkast til høringssvar

Høringssvaret indeholder bemærkninger for overfladevand (vandløb, søer og kystvand), grundvand, stofpåvirkninger samt klimaforandringer. Særligt fremhæves følgende bemærkninger:


 • Lille Vejleå. Kommunen har en forventning om at indsatserne, der ikke blev realiseret i planperioden 2015 – 2021, videreføres til vandområdeplan 3 ved planens endelige vedtagelse, og herunder at indsatserne gennemføres med de virkemidler, som blev belyst ved forundersøgelser af vandløbsstrækningerne.
 • Store Vejleå. Kommunen anerkender, at en ca. 2 km strækning af vandløbet er taget med i vandområdeplanen som en mindre strækningsbaseret restaureringsindsats med udlægning af sten og grus (se Bilag 3), hvilket også blev anbefalet af Vandrådet for Køge Bugt.
 • Vallensbæk Sø. Kommunen har et ønske om, at fjernelse af spærringen ved Vallensbæk Sø tages med som en øvrig indsats i den endeligt vedtagne vandområdeplan 3, idet det vil muliggøre, at fisk kan vandre op gennem Store Vejleå.


Udkastet til høringssvar har på administrativt niveau været sendt til kommentering i Vallensbæk og Greve Kommuner, hvad angår de fælleskommunale strækninger af henholdsvis Store Vejleå og Lille Vejleå.


Ishøj Kommunes høringssvar uploades i sin helhed til statens MiljøGIS (IT-værktøj), og de specifikke vandløbsstrækninger kommenteres direkte i MiljøGIS.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017)

Økonomi

Samtlige indsatser i statens vandområdeplan er finansieret af stats- og EU-midler.

Indstilling

at godkende høringssvaret fra Ishøj Kommune til Forslag til vandområdeplaner 2021 – 2027.


Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 17. maj 2022, pkt. 44:

Tiltrådt, men det indstilles, at det tilføjes i brevet, at kommunen tidligere har søgt puljen med henblik på at få fjernet den betonflisebelagte strækning i Lille Vejleå, og er blevet opfordret til at søge igen i 2026. Udvalget ønsker i brevet at udtrykke, at dette fortsat har interesse.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 118:

Økonomi- og Planudvalget tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Beslutning

Byrådet godkender Økonomi- og Planudvalgets indstilling.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 1.96 samt Kommuneplantillæg nr. 2. Sagen blev forelagt Teknik- og Bygningsudvalget i april, men behandlingen blev udskudt, da udvalget ønskede at besigtige området inden. Oplægget er det samme, som blev fremlagt til mødet i april.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget omfatter Ishøj Søndergade 3, samt Pilemøllevej 6-10 i den sydøstlige del af Ishøj Landsby.


Forslaget gør det muligt at opføre 21 nye boliger som dobbelthuse og enfamiliehuse, og der er stillet krav i lokalplansforslaget til blandt andet højde, materialer, beplantning, byggelinjer, klimatilpasning samt antallet af nye boliger.


Lokalplanforslaget, samt forslag til kommuneplantillæg, har været i høring i otte uger, og i perioden har Ishøj Kommune modtaget fire indsigelser, der omhandler trafik, reduktion af skovbyggelinje, højde og etager, drænledning, terrænregulering, en tidligere afgørelse fra 2003 fra Naturklagenævnet, den løbende dialog mellem borgere og Ishøj Kommune i lokalplanprocessen og bilag-IV arter.


Administrationen foreslår ændringer til placering og formulering af §´er, der omhandler byggelinjer, samt afløbskoefficient og befæstelsesgrad. Beskrivelse og bemærkninger til indsigelserne fremgår af høringsnotatet.


Miljøministeriet har derudover sendt en sindet-skrivelse, hvori der beskrives, hvor meget de har i sinde at reducere skovbyggelinjen med på lokalplanområdet, når de skal lave en endelig afgørelse, efter lokalplanforslaget og kommuneplantillægget vedtages endeligt. Sindetskrivelsen har betydet, at der konkret er ændret i bebyggelsesplanen for Pilemøllevej 6-10, så byggelinjerne her vil stemme overens med Miljøstyrelsens krav til afstande fra skoven til ny bebyggelse på delområdet B. Den nye bebyggelsesplan for delområde B er vedhæftet høringsnotatet. Miljøstyrelsens sindetskrivelse er også vedlagt som bilag.


Afgørelsen af miljøscreening af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg har været i høring i 4 uger, og der er ikke modtaget indsigelser hertil.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

at lokalplan 1.96 Boligområde, Ishøj Landsby Syd samt kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt og offentliggøres med de forslåede ændringer.


Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 17. maj 2022, pkt. 41:

Tiltrådt, dog med ønske om at den maksimale byggehøjde skal være 7,5 meter for at imødekomme indsigelserne.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 107:

Økonomi- og Planudvalget tiltræder indstillingen fra Teknik- og Bygningsudvalget.

Beslutning

Byrådet godkender Økonomi- og Planudvalgets indstilling.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af Strategi for ladeinfrastruktur i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Strategi for ladeinfrastruktur i Ishøj har været i offentlig høring fra den 17. marts 2022 til den 29. april 2022. Et udkast til strategien har ligeledes været præsenteret for Grønt Råd. Strategien er udarbejdet, da Ishøj Kommune ønsker at fremme grøn mobilitet gennem etablering af flest mulige ladestandere til opladning af elbiler. Det beskrives i strategien, hvordan en sådan udrulning kan ske, herunder hvilke redskaber og roller kommunen kan gøre brug af.

Ishøj Kommune har i høringsperioden modtaget flere bemærkninger, der omhandler ønsker for, hvor mange og hvor der skal sættes flere ladestandere op i fremtiden. Der har også været ønsker til frit valg af operatører. Der er udarbejdet et samlet dokument, hvor de indsendte bemærkninger, administrationens samlede konklusion og forslag til ændringer og det interaktive kort fremgår, se bilag nr. 3. På baggrund af høringen foreslår administrations følgende ændringer til det oprindelige udkast:

 • At teksten der beskriver det forventede behov for antallet af opstillede ladestandere (24) ud fra en fremskrivning til 2030, suppleres med en beskrivelse af Ishøj Kommunes ønske om en progressiv tilgang til opsætning af ladestandere, hvor det reelle tal overstiger det antal, som den gældende lovgivning kræver (s. 5-6 i strategien).
 • At strategien suppleres med et kortbilag, der viser geografiske lokaliteter over; eksisterende ladestandere, de steder hvor kommunen er forpligtet til at opsætte ladestandere samt forslag til områder, hvor der yderligere kan opstilles ladestandere.

Administrationen forslår også, at muligheden for at opsætte ladestandere i Det Lille Erhvervsområde undersøges nærmere ifm. at der arbejdes med midlertidig parkeringsplan ved varmeværket.

Grønt Råd har ikke efterfølgende indsendt indsigelser, men i referat fra mødet er der pointeret en bekymring angående elnettets nuværende bæreevne ift. et øget antal elbiler. Der blev også rettet en positiv opmærksomhed mod, at kommunen har ønsket en offensiv tilgang til opsætning af ladestandere, hvor der opstilles flere standere end lovgivningen stiller krav til. Det er ikke muligt i dag at sætte nøjagtige tal på, hvad elforbruget i kilowatt vil øges med i 2030, såfremt omstillingen går som forventet. Grunden herfor er flere ubekendte faktorer som fx folks ladevaner og de kommende års elpriser, der kan få indflydelse på folks ladevaner.

Lovgrundlag

Strategi for ladestandere er ikke en lovbunden strategi.

Økonomi

Sagen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for kommunen

Indstilling

at Strategi for ladeinfrastruktur endeligt vedtages.


Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 17. maj 2022, pkt. 38:

Tiltrådt.


Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 17. maj 2022, pkt. 48:

Tiltrådt.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 108:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Strandparken I/S drifter og vedligeholder hele Strandparken, og det indebærer større udgifter at vedligeholde Strandparkens infrastruktur og tekniske anlæg efter 40 år i funktion og som følge af Strandparkens øgede popularitet og flere besøgende. Strandparkens bestyrelse ønsker en beslutning om at fremskrive budgettet for 2023 med 25% og derefter som normalt med den årlige prisindeksregulering i ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Med 40 år gamle anlæg, nye helårsåbne caféer og legepladser, stigende priser på håndværksydelser og materialer, øget brug af Strandparken og generelt højere krav fra brugere, borgere og ejerkommuner, har Strandparken svært ved at løfte opgaverne indenfor det givne budget, hvilket de senere års regnskab har afspejlet. Desuden begynder der at være behov for større renoveringer og udskiftninger på de centrale klimasikringsanlæg, samt øget drift og vedligehold af infrastruktur, bygningsmasse samt målrettet naturpleje.

Strandparkens bestyrelse er løbende orienteret om den økonomiske udvikling i Strandparken, herunder at den frie likviditet (kassebeholdningen) i selskabet er faldende. Hvis det eksisterende serviceniveau skal fastholdes, og de kommende års stigende udgifter skal håndteres, vil det kræve en øgning af kommunernes bidrag på 25% i 2023 og derefter med den normale årlige prisindeksregulering som de sidste år har været på 2,5%. Ændringen er skitseret i nedenstående tabel for de enkelte kommuner.De forventede opgaver, som forudsætter større udgifter fremadrettet, er beskrevet i bilag 1 ”Foreløbig investerings- og driftsplan 2023-2026”, hvor beløb og tidsramme er angivet for overslagsårene 2023-26. Hvis det besluttes at fastholde det nuværende budgetniveau eller at forhøje budgettet med mindre end de foreslåede 25 %, så er det sekretariatets vurdering, at det vil have mærkbare konsekvenser for serviceniveauet og medføre lavere brugertilfredshed samt flere klager relateret til driften af Strandparken.

Strandparkens bestyrelse ønsker en beslutning om at fremskrive budgettet for 2023 med 25% og derefter som normalt med den årlige prisindeksregulering i ejerkommunerne. Sagen bliver behandlet i økonomiudvalg og byråd/kommunalbestyrelser i alle fem ejerkommuner.

Økonomi

I det nuværende fastsatte budget for Strandparken for 2023 betaler Ishøj Kommune 2.358.000 kr. til Strandparken. Med en fremskrivning af budgettet på 25 %, vil Ishøj i 2023 skulle betale 0,5 mio. kr. mere, således at bidraget til Strandparken fra Ishøj Kommune i 2023 er 2.865.000 kr. i alt. Derefter øges bidraget årligt med den normale prisindeksregulering.

Bidraget til Strandparken er aktuelt placeret på Teknik- og Bygningsudvalgets budget.

Indstilling

at det indgår i de kommende budgetforhandlinger, hvorvidt Ishøj Kommunes bidrag til Strandparken øges med 25% i 2023 og derefter årligt med den normale prisindeksregulering.


Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 17. maj 2022, pkt. 50:

Tiltrådt.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 117:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Status på byggeri af 30 nye plejehjemspladser ved Kærbo fremlægges til orientering. Til godkendelse i Teknik- og Bygningsudvalget fremlægges desuden oplæg om at inddrage ekstern bygherrerådgiver.

Sagsfremstilling

Den 1. marts 2022 besluttede byrådet, at Ishøj Kommune selv skal opføre og drifte 30 nybyggede plejehjemspladser ved Kærbo.

Administrationen er gået i gang med at planlægge byggeprocessen, og første foreløbige bud på en tidsplan er vedlagt. I henhold til tidsplanen forventes de nye plejeboliger klar til indflytning i første halvdel af 2025. Det er planen, at brugernes input til indretning indsamles i efteråret 2022. Brugerne er bl.a. beboere, bestyrelse, eksterne brugere, medarbejdere, senior- og tilgængelighedspanel m.fl. Herefter udarbejdes udbudsmateriale, hvorefter firmaer kan indsende tilbud, der blandt andet skal indeholde et bud på byggeriets arkitektur. Selve byggeriet forventes af vare halvandet år og forløbe ca. fra januar 2024 til forår 2025.

Det er nødvendigt at tilknytte en ekstern bygherrerådgiver til projektet med viden om de særlige økonomiske og juridiske rammer for alment byggeri. Der er brug for en bygherrerådgiver med viden om alment byggeri på trods af, at det er Ishøj Kommune selv, der bygger, og ikke et alment selskab. Det skyldes, at der bygges efter lov om almene boliger, og det derfor er de juridiske og økonomiske rammer fastsat heri, der gør sig gældende. Rådgiveren vil, som noget af det første, få til opgave at udarbejde et overslag over projektets økonomi og rammerne for det. Center for Ejendomme har gode erfaringer med at bruge Lilholm & Partnere i forbindelse med renovering af Brohuset. De er stærke i de juridiske og økonomiske rammer og har bidraget til, at de første etaper i Brohuset har holdt økonomi og tidsplan i et svært marked. Derfor ønsker Center for Ejendomme at bruge samme rådgiver til byggeriet af de 30 plejehjemspladser ved Kærbo.

Social- og Sundhedsudvalget bliver fagudvalg for byggeriet og vil løbende blive orienteret om projektet. Næste orientering forventes at blive fremlagt i efteråret. Den vil bl.a. indeholde en opsamling på brugernes input og ønsker til indretningen. I den sammenhæng vil Social- og Sundhedsudvalget også få mulighed for at komme med input til indretningen.

Sagen fremlægges sideløbende i Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget.

Økonomi

En ekstern bygherrerådgiver tilknyttet projektets afklaringsforløb, udbudsproces og projektering forventes at koste ca. 1,4 millioner kr. Bygherrerådgiveren vil sammen med kommunens eksterne revision gennemgå og sikre, at de økonomiske rammer og retningslinjer for opførelse af almene plejeboliger er afdækket og anvendes i forbindelse med projektet. Det skønnes, at udgifterne til revisionen udgør ca. 100.000 kr. til denne rådgivning. Udgifter til bygherrerådgiver og revision kan finansieres over det afsatte rådighedsbeløb i 2022 til ”Udvidelse af Kærbo med 30 pladser”.

Indstilling

at der bevilliges 1,4 millioner kr. til bygherrerådgiver Lilholm & Partnere og 100.000 kr. til ekstern revision med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2022 til ”Udvidelse af Kærbo med 30 pladser”.


Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 17. maj 2022, pkt. 43:

Tiltrådt.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 19. maj 2022, pkt. 54:

Tiltrådt.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 113:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

I begyndelsen af valgperioden er det hensigtsmæssigt at træffe beslutning om, hvilke delegationer, som Byrådet skal give til de forskellige stående udvalg.

Forslag til delegationsplan på Social- og Sundhedsudvalgets område er vedhæftet dagsordenen, og fremlægges med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Som kommunens øverste myndighed har Byrådet det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed samt kompetencen til at tage stilling til enhver sag, som vedrører kommunen.

Det betyder ikke, at alle beslutninger skal træffes af Byrådet. Byrådet har som udgangspunkt fri adgang til at overlade sin kompetence til et udvalg eller til den kommunale administration.

I tilfælde af delegation bevarer kommunalbestyrelsen ansvaret og kompetencen. Det er alene udøvelsen af kompetencen, som kan delegeres.

Det forslås at ensarte bemyndigelsen på de forskellige områder, således at udvalget sætter retning og rammer igennem principper og politikker, og får forelagt alle sager af principiel/særlig afvigende karakter.

Det forslås, at Center for Voksne og Velfærd administrativt kan træffe afgørelser og dispensationer i sager indenfor de rammer og retningslinjer, som udvalget har besluttet. Udvalget kan til enhver tid blive orienteret om de administrativt trufne afgørelser og dispensationer.

På denne baggrund fremlægges forslag til delegationer inden for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Lovgrundlag

Lov om social service og sundhedsloven.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

 • forslag til delegationer indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område godkendes.
 • Delegationsoversigten fremlægges hvert 4. år i forbindelse med tiltrædelse af nyt Byråd.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 19. maj 2022, pkt. 52:

Tiltrådt.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 122:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

På budgetseminar den 9. september 2021 ønskede byrådet, at der skulle indhentes tilbud på at få udarbejdet en ny budgettildelingsmodel på kommunens ældreområde. Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 11. oktober 2021, at Ishøj Kommune sammen med BDO indgik et samarbejde omkring udvikling af en demografi- og tildelingsmodel på ældreområdet, som skulle være færdig i april 2022. Der skal træffes beslutning om modellen skal bruges som grundlag for budget 2023 og frem.


Demografi- og tildelingsmodellerme blev fremlagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. maj 2022 af Thomas C. Pelch, BDO. Han vil på et byrådsmøde efter sommerferien komme og give et oplæg om modellerne.


Sagsfremstilling

Som følge af de politiske beslutninger har BDO i samarbejde med administrationen udviklet følgende:

 • Demografimodel for hjemmehjælp og -sygepleje (Hjemmeplejen og privat leverandør)
 • En tildelingsmodel for Hjemmeplejen
 • En tildelingsmodel for kommunens plejecentre

Demografimodellen har til formål at beregne de afledte økonomiske konsekvenser i forhold til ændringerne i befolkningsantallet og -sammensætning. Modellen tager højde for sund aldring. Det betyder, at de fulde konsekvenser af demografiudviklingen modregnes en forventning om, at tidspunktet forskubbes, hvor befolkningen generelt over tid har brug for hjælp.

Tildelingsmodellerne bruges internt på hjemmehjælp og -sygeplejeområdet og internt i plejecentrene til at fordele budgetterne.

Det tekniske indhold i modellerne er beskrevet i bilag 1 og 2.

Økonomi

Demografimodellen vil fremadrettet kunne bruges til teknisk at udregne, hvor mange midler der skal tilføres eller fratrækkes budgetmæssigt, såfremt der bibeholdes det serviceniveau på ældreområdet, der er på et givent tidspunkt. Samtidig giver modellen et bud på, i hvilken størrelsesorden de økonomiske konsekvenser vil være ved tilpasning af serviceniveauet, såfremt demografien ikke indregnes teknisk. Det betyder, at der i så fald vil være behov for at foretage benchmarking i forhold til at vurdere serviceniveauet i Ishøj Kommune på ældreområdet i forhold til andre kommuner.

Prognosen for de økonomiske konsekvenser ved demografimodellen ses i faste priser i forhold til korrigeret budget 2022 som udgangspunkt.Tabellen viser, det korrigeret budget 2022, mens tallene for 2023 - 2025 er tekniske ændringer baseret på demografimodellen.

Selvom budgettet teknisk tilrettes jf. demografimodellen, vil det altid være muligt politisk at tage stilling til om det er den fulde eller delvise effekt, der skal indregnes i det endelige budget.

Indstilling

 • at principperne i fremlagte demografi- og tildelingsmodel for ældreområdet anvendes ved budgetlægningen for 2023 og overslagsårene.
 • at der foreslås et udvidelsesforslag med 842.000 kr. i 2023, 1.932.000 kr. i 2024, 3.403.000 kr. i 2025 og 4.598.000 kr. i 2026.
 • at udvidelsesforslaget svarende til den demografiske udvikling på ældreområdet lægges i en central demografipulje.
 • at administrationen arbejder videre med analyser og benchmarking på serviceniveauet for ældreområdet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 19. maj 2022, pkt. 46:

Tiltrådt.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 123:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Halvårlig redegørelse fra administrationen vedr. sexisme oktober 2021.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Planudvalgets møde den 26. oktober 2020 (punkt 194) blev fremlagt en redegørelse for sexisme i Ishøj Kommune. Det blev besluttet, at administrationen udarbejder en halvårlig redegørelse om sexisme i Ishøj Kommune, herunder status på hændelser vedr. sexisme, til Økonomi- og Planudvalget.

Nærværende redegørelse er således nr. 4 redegørelse vedr. sexisme i Ishøj Kommune.

I overensstemmelse med ovenstående indeholder redegørelsen følgende punkter:

 • Oversigt over konkrete sager siden sidste redegørelse.
 • Krænkelser begået af ansatte i kommunen.
 • Krænkelser begået af borgere.
 • Anmeldelser via Whistleblowerordning
 • Trepartsaftale om 17 konkrete initiativer

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 4. marts 2022 indgået en trepartsaftale om 17 konkrete initiativer, der skal fremme en kulturændring på danske arbejdspladser igennem forebyggelse og håndtering af seksuel chikane. Initiativerne spænder bredt med tydeliggørelse og skærpelse af arbejdsgiverens ansvar, højere godtgørelsesniveau, en særlig indsats over for elever, lærlinge og personer med løsere ansættelsesforhold mv.
Disse initiativer kræver ændringer af ligebehandlingsloven og arbejdsmiljøloven. Regeringen vil derfor fremsætte lovforslag om disse initiativer for Folketinget. Administrationen følger op på trepartsaftalen.

 • 3i1-målingen 2021 – psykisk APV (se redegørelse).
 • Supplerende arbejdsmiljøuddannelse – workshop i forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger

Der har været afholdt 2 workshops (august og september) for arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter om forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger i 2021. Dette var et led i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

 • Andre initiativer

Det skal bemærkes, at det også er muligt for medarbejdere og samarbejdspartnere at indberette alvorlige forhold som f.eks. sexisme/seksuelle krænkelser via whistleblowerordningen, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2021. Da det er muligt at anmelde forhold anonymt via whistleblowerordningen, kan denne være et værktøj til at få sager frem i lyset, som kommunens ledelse måske ikke ellers ville få kendskab til.

Whistleblowerordningen er således et supplement til den nuværende tillidsbaserede dialog mellem ledelse og medarbejdere/samarbejdspartnere samt det eksisterende tillidsmands- og MED-system.

Sammenfatning:

På baggrund af ovenstående – og bedømt på det antal sag(er) der er kommet til HR-afdelingens kendskab - er det administrationens opfattelse, at der fortsat ikke er særlige udfordringer med sexisme/seksuelle krænkelser i Ishøj Kommune, og at de sag(er), som alligevel opstår, bliver håndteret bedst muligt.

Lovgrundlag

Arbejdsmiljøloven og Ishøj Kommunes personalepolitiske retningslinjer.

Økonomi

Sagen har ingen nævneværdige økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at administrationens redegørelse tages til efterretning.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 101:

Tiltrådt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har 100 % anvisningsret til ledige boliger i de almene boligorganisationer i kommunen. Der er indgået samarbejdsaftale med alle boligorganisationerne. Boligrapporten (bilag 1) er en gennemgang af årets aktiviteter, samt en status på om anvisningsaftalens formål med at kunne løse påtrængende boligsociale opgaver samt styrke og ændre beboersammensætningen er opfyldt.

Boligrapporten forelægges for Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

I Ishøj Kommune er der 5.005 almene boliger fordelt på 4.487 familieboliger, 47 seniorboliger, 359 ungdomsboliger, 42 ældreboliger og 70 supplementsrum uden køkken.
Der er registreret 2.277 aktive ansøgere på ventelisten pr. 31. december 2021 og kommunen har i 2021 anvist 383 boliger.

Derudover har kommunen godkendt 114 interne flytninger. Kommunen godkender interne flytninger, når en borger via boligselskabets interne venteliste, får tilbudt en større og dyrere bolig. Får en borger tilbudt en billigere og/eller mindre bolig, sker der ingen godkendelse fra kommunes side.

Der er i 2021 anvist 17 borgere via støtteskrivelser, som gives af kommunen til at løse påtrængende boligsociale opgaver.

Kommunen hæfter for lejetab, såfremt det ikke har været muligt at anvise en bolig indenfor 1 måned. Baggrunden for et lejetab er ofte, at flere på ventelisten alligevel ikke ønsker den bolig, som bliver tilbudt og boliganvisningen skal sende flere tilbud ud, inden boligen bliver udlejet. Derudover kan boliger som dem på fx Stationsforpladsen (VBG IV) generere lejetab, da de er svære at anvise grundet den høje husleje. I 2021 har der været et begrænset lejetab på kr. 57.118.

Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) skal som udgangspunkt betales af fraflytter. Betaler fraflytter ikke til boligselskabet, er kommunen forpligtet til at betale for istandsættelsesudgifterne. I 2021 har der været udgifter til istandsættelse på kr. 171.898, som kommunen har betalt. Efterfølgende sender kommunen kravet videre til opkrævning via skat.

Den samlede konklusion på boligrapporten er, at formålet med at kunne løse påtrængende boligsociale opgaver samt styrke og ændre beboersammensætningen er opfyldt, men at anvisningskriterierne bør tages op til revision inden for lovgivningens rammer.

Boligrapporten vil efterfølgende blive udsendt til boligorganisationerne samt offentliggjort på Ishøj Kommunes hjemmeside.


Lovgrundlag

Almenboligloven.

Økonomi

Lejetab på kr. 57.118.

Udgifter til istandsættelse kr.171.898.

Indstilling

at boligrapporten for 2021 tages til efterretning.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 112:

Tiltrådt.

Beslutning

Til efterretning.


Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at igangsætte en helhedsplan for området omkring den nye letbanestation, herunder afgrænsningen af helhedsplanen. På mødet fremlægges resultaterne af kortlægningen af de nuværende brugere af området.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæggelsen af Hovedstadens Letbane og den nye station ved Ishøj Strandvej -Ishøj Strand, ARKEN har Ishøj Kommune fået udtaget et areal af den grønne kile, se bilag 1. Arealet er beliggende på Ishøj Idræts- og Fritidscenter, hvor der i dag er boldbaner og idrætsfaciliteter. En eventuel udnyttelse af byggemuligheden vil derfor medføre, at boldbaner og funktioner fx skal ændre placering. Formålet med helhedsplanen vil derfor være at vise forslag til:


 • brug af den nye byggemulighed herunder placering, omfang og anvendelse af et nyt byggeri
 • placering og omplacering af nuværende aktiviteter
 • placering af eventuelle nye kultur- og fritidsaktiviteter, skoleudvidelse etc.
 • styrkelse af de eksisterende rekreative grønne kvaliteter og forbindelser
 • håndtering af parkering samt trafikafvikling i området
 • sikring af den oplevede tryghed i området herunder på den nye stationsforplads


Afgrænsningen af helhedsplanens område er fastlagt for kunne indarbejde - og tage hensyn til - de mange aktiviteter som foregår i området allerede. En bred afgrænsning betyder, at området kan behandles som én sammenhængende helhed og at potentialet for smartere brug af arealerne, til gavn for nuværende og kommende brugere af området, afdækkes, se bilag 2.


I foråret 2022 blev der udarbejdet en kortlægning af brugen og brugerne i området. Kortlægningen udgør et vigtigt input til hvilke hensyn, ønsker og muligheder der er til en kommende udvikling. Kortlægningen præsenteres på mødet af rådgivere fra Grandville. En lignende præsentation er blevet præsenteret for de personer og organisationer, som har bidraget til selve kortlægning, se bilag 3.


Helhedsplanen forventes at være færdig om ca. 1 år inklusiv politiske behandling.

Økonomi

Opgaven udføres indenfor eksisterende ramme.

Indstilling

at igangsætte en helhedsplan for området ved den nye letbanestation med den foreslåede geografiske afgrænsning.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 106:

Tiltrådt, idet det geografiske område udvides med boldbanerne på den anden side af Ishøj Strandvej.

Beslutning

Til efterretning.


Bilag

Resume

Økonomi- og Planudvalget har besluttet, at der skal afholdes en navnekonkurrence for omdannelsesområdet "Det Lille Erhvervsområde". Konkurrencen afholdes i forbindelse med revisionen af den eksisterende Helhedsplan fra 2015. Det foreslås, at konkurrencen lægges på kommunens hjemmeside og Facebook samtidig med, at forslaget til den nye Helhedsplan sendes i høring.

Sagsfremstilling

Der er nu vedtaget lokalplaner for ca. halvdelen af omdannelsesområdet, og det er tydeligt, at området langsomt er ved at ændre sig fra et traditionelt erhvervsområde til et boligområde. Navnet "Det Lille Erhvervsområde" er således ikke længere betegnende for området, som derfor bør have et nyt navn, både for at de eksisterende og fremtidige beboere føler sig afspejlet i området.


Derfor lægges der op til en navnekonkurrence, hvor borgerne inviteres til at indsende deres bud på et navn til området. Det nye navn kan fx. afspejle den nære centrale beliggenhed i byen, tæt på Strandparken og med mulighed for udsigt til vandet samt at klimatilpasningen vil være synlig i området, når projektet afsluttes i 2027.


Det foreslås, at navnekonkurrencen igangsættes på kommunens hjemmeside og Facebook samtidig med, at forslag til den reviderede helhedsplan sendes i høring.


Det endelige navn besluttes af byrådet ved den endelige vedtagelse af helhedsplanen.


Vinderen kåres i forbindelse med offentliggørelsen af helhedsplanen.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Udgiften til forslaget svarer til en æske chokolade eller buket blomster til vinderen af konkurrencen.

Indstilling

at der igangsættes en navnekonkurrence med den ovenfor beskrevne proces.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 30. maj 2022, pkt. 104:

Tiltrådt.

Beslutning

Til efterretning.


Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Beslutning

Godkendt.