Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 7. december 2021 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj - det åbne møde begynder kl. 19.00

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at der gives anlægsbevilling til afklaring vedr. Pilemølle Erhverv.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at der gives anlægsbevilling til renovering af Parkeringsdæk - Ishøj Bycenter.

Beslutning

Ingen spørgsmål.

Resume

Det nyvalgte byråd skal konstituere sig inden for rammerne af en gældende styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten - som kan sammenlignes med en "kommunal grundlov" - indeholder de centrale regler for kommunens styrelse. For at det nyvalgte byråd kan sammensættes i overensstemmelse med en konstitueringsaftale, skal det afgående byråd derfor vedtage en ny styrelsesvedtægt, som det nyvalgte byråd kan konstituere sig efter. Ændring af Styrelsesvedtægten skal behandles 2. gange af byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Byrådet kan beslutte ændringer i styrelsesvedtægten mellem 1. og 2. behandlingen. Forslag til ny styrelsesvedtægt for funktionsperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025 for Ishøj Kommune fremlægges til 2. behandling i byrådet.

Sagsfremstilling

De nærmere regler om kommunens styrelse skal fastsættes i en styrelsesvedtægt, som besluttes af byrådet. Det er den til hver tid gældende styrelsesvedtægt, som bl.a. regulerer antallet af stående udvalg og deres arbejdsområder m.v.

Et nyvalgt byråd kan ikke på det konstituerende møde foretage ændringer i en styrelsesvedtægt, hvorfor et nyt byråd må konstituere sig i overensstemmelse med en gældende styrelsesvedtægt: Dette følger bl.a. af kommunestyrelseslovens § 6, og er slået fast i en tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen i 2017.

Det afgående byråd skal derfor vedtage en ny styrelsesvedtægt således, at det nyvalgte byråd - på det konstituerende møde den 9. december 2021 - kan konstituere sig i overensstemmelse med en retvisende styrelsesvedtægt, som afspejler sammensætningen af det nye byråd og dets ønsker til den nye styrelsesvedtægt (herunder udvalgsstruktur m.v.).

Efter styrelsesloven skal forslag/ændring til en styrelsesvedtægt undergives 2 behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum. En tilsvarende ordning med 2 behandlinger iht. styrelsesloven kendes fra vedtagelses for kommunens budget, som også skal undergives 2 behandlinger.

Kravet om 2 behandlinger af styrelsesvedtægten i byrådet skal bl.a. sikre, at styrelsesvedtægten undergives særlig grundig behandling, fordi styrelsesvedtægten netop udgør den centrale juridiske ramme for byrådets overordnede virksomhed.

I formel henseende skal det af dagsordenspunktet for styrelsesvedtægtens fremlæggelse fremgå, at der er tale om forslag til 1. behandling af en ny styrelsesvedtægt, ligesom det af den efterfølgende dagsorden skal fremgå, at der er tale om 2. behandlingen af en ny styrelsesvedtægt.

Det vil således være muligt at foretage ændringer i udkastet til en ny styrelsesvedtægt mellem 1. og 2. behandlingen, således at den endeligt vedtagne styrelsesvedtægt kommer til af afspejle det nye byråds (flertallets) ønsker til den nye styrelsesvedtægt.

I konsekvens af ovenstående fremlægges udkast til ny styrelsesvedtægt til byrådets 2. behandling, idet det bemærkes, at der kan fremsættes ændringsforslag til det fremsatte forslag til ny styrelsesvedtægt for Ishøj Kommune forud for 2. behandlingen i overensstemmelse med det ovenfor anførte. Den endeligt vedtagne styrelsesvedtægt skal fremsendes til Ankestyrelsens orientering.

Efter byrådets 1. behandling er der foretaget en række rettelser i styrelsesvedtægten til brug for 2. behandlingen. Således er der både sket revideringer på grund af ny lovgivning på forskellige områder og samtidigt sket pæciseringer af opgaver indenfor de forskellige udvalg. Endvidere er der foretaget en række reguleringer i § 19 der omhandler vederlag m.v. Endelig er der foretaget en række redaktionelle ændringer.

”I henhold til styrelseslovens § 8, stk. 4, drager borgmesteren omsorg for at dagsorden med tilhørende materiale udsendes til medlemmerne af byrådet senest 4 hverdage før byrådsmødet. Hvis en sag ikke tåler udsættelse, kan byrådet dog beslutte at behandle en sag, selvom dagsordenspunktet og materialet er fremsendt til byrådet senere end 4 hverdage før byrådsmødet, jf. styrelseslovens § 8, stk. 5. Henset til at 2. behandlingen af en ny styrelsesvedtægt for den kommende funktionsperiode skal være vedtaget inden det konstituerende møde den 9. december 2021, må 2. behandlingen af den ny styrelsesvedtægt ske på byrådsmødet den 7. december 2021. Det har ikke været muligt, at få færdiggjort udkast til 2. behandlingen af styrelsesvedtægten til udsendelse af den ordinære dagsorden, hvorfor bilaget til dagsordenspunktet først udsendes fredag den 3. dec. 2021”.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 47 af 15.01.2019) § 2.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at byrådet godkender styrelsesvedtægten.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Administrationen har foretaget 2. budgetopfølgning 2021, jf. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune. Det samlede resultat af budgetopfølgningen viser forventede mindreudgifter på driften - både indenfor og udenfor serviceudgiftsrammen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Denne 2. budgetopfølgning er foretaget med udgangspunkt i forbruget pr. 31. august. 2021.

Da der dels resterer 4 måneder af budgetåret og dels er følger af Covid-19, er opgørelse af det forventede regnskab forbundet med større usikkerhed end normalt. Administrationen følger udviklingen løbende, herunder de økonomiske konsekvenser af Covid-19.

På grundlag af den aktuelle situation foreslår administrationen, at der ved denne budgetopfølgning gives tillægsbevilling til omplacering mellem de områder, hvor mer- og mindreudgifterne er konkret konstaterbare. Dette ikke mindst af styringsmæssige hensyn.

Udover nedenstående forslag til tillægsbevillinger foreslår administrationen, at der af styringsmæssige hensyn gives budgetneutrale omplaceringer mellem områder, hvor mer- og mindreudgifter er konkret konstaterbare, se bilag B.

På baggrund af 2. budgetopfølgning 2021 forventes samlet set:

 • Mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 9,8 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Heraf udgør uforbrugte puljer 6,2 mio. kr.
 • Mindreudgifter udenfor serviceudgiftsrammen på 30,7 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Heraf udgør uforbrugte puljer 21,6 mio. kr.
 • Covid-19 relaterede merudgifter er opgjort til 8,8 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget.
 • Der forventes ca. 65 mio. kr. i mindreudgifter på anlægsområdet. Uforbrugte anlægsmidler vil i forbindelse med regnskab 2021 blive søgt videreført til 2022.

Forventede mindreudgifter på Jobcentrets område udgør i alt 5,5 mio. kr. (udenfor serviceudgiftsrammen) med mindreudgifter på 6 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalgets områder og merudgifter på 0,5 mio. kr. under Økonomi- og Planudvalgets områder.

Der er udarbejdet budgetopfølgningsnotat (Bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet for Økonomi- og Planudvalgets områder.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Bilag D er beslutningsreferater fra de stående udvalg.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Under Økonomi- og Planudvalgets områder forventes der i alt mindreudgifter på 21,8 mio. kr. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Økonomi

Som angivet i budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling i henhold til budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Det er i budgetaftalen for 2022-25 besluttet af reducere den politiske udvalgsbetjening med 0,25 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet, at forligspartierne drøfter den konkrete udmøntning af besparelsen inden 1. januar, hvorfor forslag til udmøntningen forelægges det nuværende byråd nu.

Sagsfremstilling

Forud for vedtagelse af budget 2022 og overslagsårerne blev byrådet præsenteret for en række forslag til besparelser vedr. servicerammen. Et af forslagene var mindre politisk sekretariatsbetjening, som blev vedtaget i budgetaftalen med en besparelse på 0,25 mio. kr. årligt. I forslaget blev der præsenteret en række måder hvorpå besparelserne kan udmøntes, herunder reduktion i antallet af stående udvalg, reduktion i vederlag til byrådsmedlemmer, færre rejser, studieture og konferencer, større delegation til administrationen samt forslag om at samle alle udvalgsmøder til afholdelse samme dag (en gang om måneden) i dagtimerne.

Udmøntningen af besparelse på den politiske sekretariatsbetjening skal samtidig ses i lyset af de reviderede styrelsesvedtægter, som skal politisk vedtages. Som det ser ud nu, så vil der ske en udvidelse af stående udvalg fra 5 til 6 udvalg med etablering af et Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg, hvilket kalder på en udvidelse af den politiske sekretariatsbetjening. Herudover kalder det nye udvalg også på en udvidelse af budgettet til deltagelse i studieture og konferencer, fx KL’s årlige jobCAMP, som mange byrådsmedlemmer deltager i. På nuværende tidspunkt er udgifter til nyt udvalg ikke estimeret. Forligskredsen har drøftet muligheden for at reducere deltagelsen for administrationen på udvalgsmøder på det tekniske område. Da det primært er administrativt personale på chef- eller ledelsesniveau, som deltager på udvalgsmøder vil en sådan reduktion ikke kunne medføre en realiserbar økonomisk besparelse, da ledere og chefer arbejder uden øvre arbejdstid.

Når det skal besluttes, hvordan besparelsen skal udmøntes, kan byrådet overveje at:

 • udmønte besparelsen ved at lade den indgå som en samlet del af besparelsen på administration og ledelse, jf. lukket sag om slankning af lederlag samt administrativt personale.
 • genbesøge de forslag, som administrationen tidligere har forelagt, såsom færre rejser, studieture og konferencer, reduktion i vederlag til byrådsmedlemmer mv.


Økonomi

Reduktion på 0,25 mio. kr. til politisk udvalgsbetjening.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller at udmønte besparelsen ved at lade den indgå som en samlet del af besparelsen på administration og ledelse jvf. lukket sag.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I henhold til budgetaftalen for 2022-2025 skal venskabsbysamarbejdets budget reduceres med 0.15 mio. kr. årligt. Forligskredsen har aftalt, at det skal afgøres i 2021, hvordan besparelsen skal ske.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har siden 1985 haft venskabsbyer i Europa. Haninge var den første by, herefter fulgte Trzebinia (1992), Bad Salzungen (1994), Svedala (1998), Cihanbayli (2006) og Waalre fra 2016.


Intentionen med venskabsbysamarbejdet har været at fremme tolerance, tillid og forståelse for andre kulturer i vores nært beslægtede lande. Samarbejdet har fungeret indenfor foreningslivet, og på det politiske- og administrative niveau. Byrådet har været på besøg i Bad Salzungen i 2019 og en delegation fra Center for Voksne og Velfærd har været i Trzebinia i 2019. Der har endvidere været planlagt et besøg fra Waalre skolevæsen til Ishøjs skoler i 2020, hvilket blev aflyst pga. Corona. Den seneste aktivitet i venskabsbysamarbejdet var et planlagt venskabsbytræf her i Ishøj, hvilket skulle have været i foråret 2020. Der har også været planlagt et borgmesterbesøg fra Bad Salzungen, som skulle have været afholdt i efteråret 2020.

Byrådet har indgået en politisk aftale for budgettet for 2022-25, hvoraf det fremgår, at venskabsbysamarbejdet skal reduceres med 0.15 mio. kr. årligt. Hver venskabsby har indgået en samarbejdsaftale med Ishøj Kommune, og der har over årene udviklet sig en praksis, som omhandler samarbejde på det politiske og administrative niveau og på foreningsområdet. Det er derfor ikke som udgangspunkt muligt at undtage
den politiske og administrative del af en aftale uden at aftalerne genforhandles. Reduktion i omkostninger i venskabssamarbejdet anbefales derfor at ske ved en halvering i antallet af venskabsbyer fra 6 til 3. Danske kommuner har i gennemsnit ca. 3 venskabsbyer.

Det anbefales at bibeholde en venskabsby fra Skandinavien, en fra det vestlige Europa og en fra det østlige Europa for derved at have en diversitet i venskabsbyerne. Eksempelvis kunne det være Svedala fra Sverige, Waalre fra Holland og Trzebenia fra Polen, som der blev bibeholdt.

Lovgrundlag

Samarbejdsaftaler med de 6 venskabsbyer.

Økonomi

Der henvises til budgetaftalen for 2022-2025, hvor venskabsbysamarbejdets budget skal reduceres med 0.15 mio. kr. årligt.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen sendes til høring i Folkeoplysningsudvalget og foreningslivet inden fornyet behandling i byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I forbindelse med budgetaftalen 2022-2025 er det besluttet at forøge investeringspuljen med 0,2 mio. kr. samt at fordele puljemidlerne til at styrke samarbejdet mellem sundheds- og fritidsområdet samt børne- og skoleområdet til at styrke trivsel og selvværd blandt kommunes skoleelever. Det bør i den forbindelse afklares, hvad der skal ske med investeringspuljen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen blev det besluttet at forøge investeringspuljen med 0,2 mio. kr. således at den samlet set er på 1,9 mio. kr. i 2022 og efterfølgende år. Samtidig blev det besluttet at fordele puljemidlerne med 0,95 mio. kr. til initiativer, der skal styrke trivsel og selvværd blandt kommunens skolebørn og 0,95 mio. kr. til initiativer, der skal styrke samarbejdet mellem sundheds- og fritidsområdet.


Ishøj Kommune har siden 2015 arbejdet med udvikling og anvendelse af investeringstilgangen, og byrådet har siden 2017 vedtaget en investeringspulje som "startkapital" til projekter og indsatser, der følger investeringstilgangen. Investeringstilgangen understøtter, at vi arbejder med at beregne de potentielle økonomiske gevinster ved forskellige sociale indsatser. Arbejdet med investeringstilgangen hjælper os til at tænke i langsigtede løsninger. At investere i forebyggelse er styringsmæssigt svært at navigere i af flere årsager. Arbejdet med investeringstilgangen hjælper os med dette. Det betyder også, at der er en særlig proces forbundet med ansøgning til investeringpuljen, hvor fagområderne udarbejder en ansøgning med businesscase.


Administrationen foreslår, at arbejdet med investeringstilgangen, herunder processen omkring investeringspuljen, fortsætter således at de fagområder, som byrådet har besluttet at tildele puljemidler fra investeringspuljen forsat udarbejder ansøgninger med businesscase. Alternativt kan byrådet beslutte at nedlægge investeringspujlen, således at henholdsvis sundheds- og fritidsområdet og børne- og skoleområdet årligt får overført 0,95 mio. kr. hver. I budgetaftalen står det beskrevet at forøgelsen af investeringspuljen samt fordelingen af puljemidlerne til henholdsvis sundheds- og fritidsområdet og børne- og skoleområdet gælder for budget 2022 og efterfølgende år. Såfremt det besluttes, at arbejdet med investeringspuljen fortsætter, så bedes byrådet samtidig tage stilling til, om det betyder, at puljemidlerne også de kommende år øremærkes til initiativer som tidligere beskrevet. Det vil sige, at andre områder er afskåret fra at ansøge investeringspuljen til investeringsprojekter. Alternativt foreslår administrationen, at byrådet i forbindelse med næste års budget beslutter hvilke områder, som skal kunne ansøge investeringspuljen, det kommende år.


Økonomi

Der er ikke direkte økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget om at fortsætte arbejdet med investeringstilgangen i Ishøj Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller at arbejdet med investeringspuljen fortsætter i Ishøj Kommune, herunder processen omkring ansøgning til puljen, og at byrådet beslutter, hvilke indsatsområder der prioriteres til investeringspuljen.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Rengøringsniveauet har været forhøjet i 2021 grundet Corona. Ishøj Kommune følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for rengøring og hygiejne under Corona. Det er i forbindelse med budgettet for 2022 besluttet at gå tilbage til et rengøringsniveau som før Corona dog med en særlig indsats på daginstitutions- og skoleområdet, hvor der er afsat 1,5 mio. kr. Imidlertid er der ikke ændret på retningslinjerne for rengøring og hygiejne på daginstitutions- og skoleområdet. Hvis rengøringsniveuaet skal overholde retningslinjerne på de to nævnte områder, er der behov for budget til opgaven og til personale.

Sagsfremstilling

Det er i forbindelse med budgettet for 2022 besluttet at gå tilbage til niveau fra før Corona dog med et særlig indsats på daginstitutions- og skoleområdet med et øget budget på 1,5 mio. kr.

Efter budgetvedtagelsen er bl.a. retningslinjerne omkring Coronarengøring på daginstitution- og skoleområdet ikke ændret, dvs. der forventes et rengøringsniveau på daginstitutions- og skoleområdet, der er højere end det, der er sat budget af til i 2022.

Det midlertidigt ansatte rengøringspersonale er varslet opsagt. Hvis personalet skal fastholdes for en forhøjet rengøringsindsats i 2022, skal der træffes beslutning om bevilling hertil.

Økonomi

Der er i forbindelse med budgetforliget for budget 2022 afsat 1,5 mio. kr. til ekstra rengøring på daginstitutions- og skoleområdet. Dette kan indgå til at finansiere et forøget rengøringsniveau ifht før Corona. Det skal bemærkes, at ekstra udgifter til rengøring skal holdes inden for servicerammen, og at det derfor kan blive nødvendigt med besparelser på andre områder for ikke at overskride servicerammen.

Hvis der skal udføres et rengøringsniveau på daginstitutions- og skoleområdet, der overholder retningslinjer ifbm Corona, så forventes en merudgift på ca. 6,5 mio. kr. årligt, hvilket vil svare til en supplerende bevilling på 5,0 mio. kr. årligt.

Såfremt retningslinjerne ændres, vil rengøringsniveauet blive tilpasset tilsvarende.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at der gives driftsbevilling til et forhøjet rengøringsniveau på daginstitutions- og skoleområdet i 2022, der overholder retningslinjerne på området,

at der gives en supplerende bevilling på 5,0 mio. kr. for 2022 (udgiften ligger indenfor serviceramme) med finansiering af kassebeholdningen til at dække det forhøjede rengøringsniveau på daginstitutions- og skoleområdet.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Forsynings bestyrelse har godkendt vand- og spildevandstaksterne for 2022. Kommunen anmodes om at legalitetsgodkende taksterne. For Ishøj Vand godkendes vandtakst og takstblad samt selskabets optagelse af et anlægslån på 7,8 mio. kr. For Ishøj Spildevand godkendes 3 spildevandstakster samt et tilslutningsbidrag.

Sagsfremstilling

Der godkendes 1 vandtakst og 3 spildevandstakster samt et anlægslån til vand på 7,8 mio. kr. Derudover godkendes et tilslutningsbidrag for Ishøj Spildevand på kr. 66.004 inkl. moms samt Ishøj Vands takstblad.

Den samlede takst 1 i 2022 er 51,37 kr./m3. I 2021 var den 54,10 kr./m3.

Takst 1Takst 2Takst 3


Vand-spildevand 2022


Vand-spildevand 2022


Vand-spildevand 2022

Vand

8,54


Vand

8,54


Vand

8,54

Statsafgift vand

6,37


Statsafgift vand

6,37


Statsafgift vand

6,37

Moms

3,73


Moms

3,73


Moms

3,73

Vand i alt

18,64


Vand i alt

18,64


Vand i alt

18,64

Trappe % =

100%


Trappe % =

80%


Trappe % =

40%

Spildevand

26,19


Spildevand

20,95


Spildevand

10,47

Moms

6,55


Moms

5,24


Moms

2,62

Spildevand i alt

32,73


Spildevand i alt

26,19


Spildevand i alt

13,09

I alt

51,37


I alt

44,82


I alt

31,73

Der henvises til uddybende bilag i sagen.

Lovgrundlag

Vandsektorloven.

ØR-bekendtgørelsen.

Betalingsloven

Ændring af betalingsloven, og

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at vandtaksten for vand på 18,64 kr./m3 inkl. moms, samt de tilhørende gebyrer og bidrag for 2022 legaliseres, samt at spildevandstaksterne på henholdsvis 32,73 kr./m3 inkl. moms, 26,19 kr./m3 inkl. moms og 13,09 kr./m3 inkl. moms, samt standardtilslutningsbidraget på kr. 69,004 inkl. moms for 2022 legaliseres. Derudover godkendes en kommunal garantistillelse til Ishøj Vands anlægsinvesteringer. Garantistillelsen på 7,8 mio. kr. dækker et byggelån, der efterfølgende ændres til et anlægslån. Godkendelsen betinger en samtidig indbetaling af provision til Ishøj Kommune på 1 % af garantisummen, når byggekreditten udnyttes.

Beslutning

Ebbe Rosenberg (A) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Regeringen ønsker med nyt udspil at give mulighed for at modernisere Køge Bugt Strandpark. Projektet vil få væsentlig betydning for kommunernes anlægsbudget, og det foreslås, at der etableres en ny projektorganisering forankret i de fem ejer-kommuner.

Sagsfremstilling

Regeringen har som led i udspillet ”Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling” taget initiativ til en anlægslov, som muliggør en modernisering af Køge Bugt Strandpark. En anlægslov ophæver – enten permanent eller for en periode – strandbeskyttelseslinjen, søbeskyttelseslinjer mv., der i dag forhindrer en modernisering af Strandparken. I forbindelse med anlægsloven skal der ligeledes tages stilling til, hvordan de naturmæssige værdier, biodiversitet etc. kan styrkes gennem omdannelsen af Strandparken.   

Ifølge vedtægterne for Strandparken I/S kan driftsorganisationen udelukkende varetage drift af den eksisterende strandpark, og da beslutninger om kommunale anlægsudgifter skal forankres i de respektive kommunalbestyrelser/byråd, er der behov for at se på den fremtidige organisering af moderniseringsprojektet. Det vurderes at være altafgørende for realisering af projektet, at de 5 ejer-kommuner går i takt over for regeringen og over for fonde, der kan bidrage til realiseringen. Alle fem teknik- og miljøforvaltninger i ejerkommunerne fremlægger derfor denne sag i de enkelte kommunalbestyrelser/byråd for at opnå en hensigtsmæssig projektorganisering.

To modeller for den fremtidige organisering:

1)      Sekretariat for Køge Bugt Strandpark I/S udvides, og vedtægter ændres, så interessentselskabet kan arbejde med udvikling og kystsikring,

2)      Projektorganisering med fokus på kystsikring og udvikling af Strandparken forankres politisk direkte i de enkelte ejerkommuner,

De to modeller er nærmere beskrevet i bilag 1. Administrationerne i de fem kommuner vurderer, at model 2 egner sig bedst til at håndtere og koordinere et kommende moderniseringsprojekt på vegne af de fem kommunalbestyrelser/byråd, da det kræver en solid faglig forankring og samtidig en vis agilitet. Dertil kommer, at model 2 åbner op for, at projektet også kan omfatte de dele af Greves kyststrækning, som i dag ikke ligger inden for Strandparken I/S (stort ønske i Greve) samt havnene, der ikke er en del af Strandparken I/S, men naturligt skal omfattes af anlægsloven i forhold til fremtidig kystbeskyttelse.

Bolig- og Planstyrelsen har præsenteret de fem ejer-kommuner for en tidsplan, som administrationen vurderer er urealistisk. Styrelsen lægger bl.a. op til, at der foreligger en færdigbehandlet principaftale for projektet i april 2022. Derfor er administrationen i de fem ejer-kommuner i dialog med styrelsen om en revision af tidsplanen. Tidsplanen bør i højere grad tage hensyn til, at der er tale om et meget komplekst projekt med etablering af kystsikring, rekreative fritidsanlæg samt sikring af de naturmæssige værdier i området, som også kræver tilvejebringelse af en vis finansiering. Tidsplanen bør også afspejle, at der er tale om et tværkommunalt projekt, der skal koordineres og besluttes på tværs af 5 kommuner, ligesom der er behov for tid til involvering af interessenterne i området. Behovet for at sikre et udstrakt hensyn til de lokale beslutningsprocesser og ønsker - samt tid til inddragelse af lokale interessenter – er uddybet i bilag 4. 

Den omfattende proces med at forberede en anlægslov og sikre den nødvendige koordinering på tværs af kommunerne vil kræve væsentlige ressourcer og vil i forvejen stille krav om et betydeligt ressourcetræk hos de fem ejerkommuners plan, natur- og miljøenheder. Det foreslås derfor, at kommunen over 3 år afsætter kr. 400.000, der skal gå til ansættelse af en fælles projektleder, der skal sikre fælles fremdrift i projektet på tværs af kommunerne. Beløbet afspejler den fordelingsnøgle, der allerede i dag anvendes i regi af Strandparken. Projektlederen forankres i én af kommunerne med reference til den pågældende kommunes tekniske direktør.   

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomi

Det indstilles, at der bevilliges i alt kr. 400.000 til ansættelse af en fælles projektleder til at varetage de fælles kommunale interesser ifm. udarbejdelsen af en anlægslov. Beløbet dækker kommunens bidrag til ansættelse af en fælles projektleder i en periode på i alt 3 år. Det foreslås at udgiften finansieres af kassen. 

Realisering af moderniseringen af Køge Bugt Strandpark vil have store konsekvenser for de kommunale budgetter og eventuelt også for anlægsrammen. Det foreslås derfor, at den fælles projektorganisering snarest muligt fremlægger et forslag til finansieringsprincipper mm for det kommende projekt (bilag 3).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at byrådet godkender forslag til ny projektorganisering til udviklingen af Køge Bugt Strandpark efter model 2. (bilag 1),

at byrådet godkender, at forvaltningen i fællesskab med de øvrige ejerkommuner arbejder for, at Bolig- og Planstyrelsens tidsplan revideres under hensyntagen til projektets kompleksitet, behovet for tværkommunal koordinering samt inddragelse af interessenter (bilag 2),

at byrådet godkender, at Ishøj Kommune medfinansierer kr. 400.000 til ansættelse af en fælles projektleder i det kommende udviklingsprojekt, og at pengene tages fra kassebeholdningen (bilag 3).

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Boligselskabet Vildtbanegård har ændret sine vedtægter og anmoder Ishøj Kommune som tilsynsmyndighed om at gennemgå og underskrive disse nye vedtægter. Dertil søger administrationen bemyndigelse til fremover at behandle vedtægter samt ændringer i disse administrativt.

Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer i vedtægterne:

 • Boligselskabet udvider sine repræsentanter i repræsentantskabet fra før, hvor der var en repræsentant pr. afdeling, til nu hvor der er minimum en repræsentant pr. afdeling, men herudover en repræsentant pr. påbegyndt 299 boliger i en afdeling.

Fremover vil repræsentantskabet bestå af 13 repræsentanter, plus bestyrelsen på 11 medlemmer.

Repræsentantskabet i en almen boligorganisation skal bestå af boligorganisationens bestyrelse og mindst 1 repræsentant for hver afdeling. De afdelingsvalgte repræsentanter skal udgøre repræsentantskabets flertal.

 • Boligselskabet har fremover mulighed for at indkalde henholdsvis til repræsentantskabsmøde og afdelingsmøde skriftligt (digitalt), hvor der tidligere var krav om indkaldelse ved brev.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har pr. 1. oktober 2019 foretaget ændringer i bekendtgørelser om normalvedtægten, således at det nu er muligt for boligselskaberne at indkalde digitalt.

Lejere, som er fritaget for Digital Post, skal fritages for at modtage indkaldelser som digitale dokumenter hvis de ønsker dette.

Boligselskabet skal ved et fysisk brev oplyse alle lejere om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for fritagelse.

Lejeren skal ved fritagelse kunne dokumentere at være fritaget for Digital Post efter lov om Digital post fra offentlige afsendere.

Ændringerne i vedtægterne er i overensstemmelse med lovgivningen for området.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 11 og 12.

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger nr. 718 af 13. juni 2016.

Lov om digital post § 5.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at de nye vedtægter godkendes og

at administrationen bemyndiges til fremover at behandle vedtægter samt ændringer i disse administrativt  

Beslutning

Byrådet godkender de nye vedtægter, men overlader spørgsmålet om delegation til administrationen til det nye byråd.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I Ishøj Kommune er det besluttet, at der skal udarbejdes en kvalitetsrapport for Ishøj Kommunes dagtilbud hvert andet år. Der er således udarbejdet en kvalitetsrapport for 2021, som har været i høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser i perioden fra 20. september til 25. oktober.

Sagsfremstilling

Formålet med kvalitetsrapporten for Ishøj Kommunes dagtilbud er at give information om en række væsentlige forhold i dagtilbuddenes virke og udvikling samt at fungere som baggrund for dialog om status og udvikling i kommunens dagtilbud. Samtidig indgår kvalitetsrapporten som en del af det samlede tilsyn med kommunens dagtilbud.

Ifølge dagtilbudsloven skal byrådet sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af loven. Drøftelsen sker i forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten, som udarbejdes hvert andet år.

Center for Dagtilbud og Uddannelse har ansvaret for udarbejdelse af kvalitetsrapporten, herunder indsamlingen af relevante data og informationer.

Kvalitetsrapporten har været i høring i forældrebestyrelserne i perioden fra den 20. september til den 25. oktober. De indkomne høringssvar er samlet i bilagte notat.

Hovedparten af forældrebestyrelserne tager rapporten til efterretning. Børnehuset Ørnebo spørger i deres høringssvar til, hvordan kvalitetsrapporten bruges til at kvalitetssikre området og, hvordan byrådet understøtter, at dagtilbud i Ishøj Kommune kan opfylde de krav, der stilles til området. Forældrebestyrelsen anbefaler desuden en mere uddybende evaluering af, hvordan madordningen bidrager med kvalitetsløft for kommunens børn og anbefaler et fokus på, hvordan man fortsætter med at understøtte en opkvalificering på førstehjælp for det pædagogiske personale. Ligeledes nævnes sygefravær som en udfordring, og der spørges til, hvordan det politiske udvalg bruger og understøtter daginstitutionernes erfaringer fra Coronatiden.

Dagplejens forældrebestyrelse kommenterer, at der ikke er tilknyttet sprogpædagoger og støtte- og ressourcepædagoger til dagplejen, ligesom det i høringssvaret fremhæves, at dagplejen ikke er nævnt i kvalitetsrapportens beskrivelse af antal uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter.

Forslag til svar til forældrebestyrelserne i Børnehuset Ørnebo og Dagplejen er bilagt sagen.

Efter høringen foreslår administrationen følgende rettelser i kvalitetsrapporten:

 • Afsnit 8.4 om støtte- og ressourcepædagoger og specialgrupper side 28 tilrettes således, at det fremgår, at arbejdet med børn, som har særlige behov, indgår systematisk i dagtilbuddenes daglige pædagogiske praksis, og som en del af arbejdet med den pædagogiske læreplan. Arbejdet med børn med særlige behov understøttes af støtteressourcepædagoger og andre faggrupper med særlig viden på området ansat i Center for Børn og Forebyggelse.
 • Der tilføjes en tabel på side 32 om uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter i dagplejen.


Rettelserne er indskrevet i kvalitetsrapporten, som er bilagt sagen.

Lovgrundlag

Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik og Ishøj Kommunes strategi for dagtilbudsområdet. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at kvalitetsrapport for dagtilbud 2021 med de foreslåede ændringer tages til efterretning.

at udkast til svarbreve til forældrebestyrelserne i dagplejen og Ørnebo godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Vestforbrændings bestyrelse har den 29. september 2021 anmodet om kommunens godkendelse af en låneramme på 162 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2022.

Sagsfremstilling

Lånet skal finansiere strategiske investeringer på 20 mio. kr. i:

 • Forprojekt Carbon Capture

Det forventes som led i udmøntningen af klimaloven og klimaaftalerne fra 2020, at det vil blive et krav at indfange CO fra affaldsforbrændingsanlæg. Derfor iværksættes forprojekt og indledende projektering vedrørende etablering af CO-fangst (Carbon Capture) med henblik på at fange op til 500.000 tons CO fra Vestforbrænding.

Lånet skal derudover finansiere driftsmæssige investeringer på 142 mio. kr. i:

 • Udvikling - Logistisk flow omkring modtagehal
 • Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter
 • Varmenet tilslutning eksisterende net
 • Bygninger - Kraftvarmeanlæg
 • Andre bygninger, IT og indsamling

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Vestforbrændings vedtægter.

Økonomi

Godkendelse af lånerammen har ikke konsekvens for kommunens likviditet, men kommunen hæfter for optaget lån til investeringen i regi af Vestforbrænding.

Ultimo 2020 udgjorde Ishøj Kommunes andel 40,6 mio. kr. af Vestforbrændings fremmedkapital på ca. 1.683 mio. kr. svarende til 2,41 %.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
At Vestforbrænding får godkendt en låneramme på 162 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2022 på 162 mio. kr.
At lån optages med hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.


Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Der er udarbejdet et tillæg til helhedsplan - Byomdannelse af "Det Lille Erhvervsområde", Ishøj. Tillægget omfatter ejendommene, der ligger på Industriskellet 1-13. Området er omfattet af den eksisterende helhedsplan, som fastholder området til bilforhandlere og dagligvarebutik. Tillægget fastlægger principper for boliger og dagligvarebutikker i overensstemmelse med principperne fra den eksisterende helhedsplan.

Sagsfremstilling

Bilforhandlerne i området ønsker at fraflytte deres ejendomme, idet branchen skal tilpasse sig ændrede strukturer, som fordrer en ændret lokalisering. Det betyder, at området fremadrettet kan komme i spil til byudvikling, hvis dette ønskes.

Økonomi- og Planudvalget besluttede i september, at der derfor skulle udarbejdes et tillæg til den eksisterende helhedsplan, og at der skulle arbejdes videre med en videreførelse af de principper, der gælder i denne. Desuden blev det besluttet, at der i forbindelse med planlægningen skulle gennemføres en proces, der sikrede plads til input fra ejerne af naboejendommene, samt de i området repræsenterede boligselskabers afdelingsbestyrelser. I den forbindelse blev der indkaldt til idéer og forslag i perioden fra den 30. september til den 18. oktober, og der blev afholdt et møde for de interesserede den 12. oktober 2021 hos KIA.

Der fremlægges derfor et forslag til et tillæg til helhedsplanen, som omfatter Industriskellet 1-13. Tillægget viderefører de principper, som er gældende i den eksisterende helhedsplan.

Der er i høringsperioden modtaget en række ideer og forslag fra grundejere og beboere i og omkring området. Alle forslag er vedhæftet som bilag i deres fulde længde. I høringsnotatet er forslagene samlet under temaer, som er kommenteret og vurderet af administrationen.

En helhedsplan giver ikke i sig selv ret til at igangsætte et byggeri, men den fastsætter de principper, så der efterfølgende kan udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan indenfor. Et byggeri kan igangsættes på baggrund af en lokalplan samt byggetilladelse.

Temaerne fordeler sig på:

 • bygningshøjder
 • antal nye boliger
 • tæthed, grønne områder og fællesfaciliteter
 • parkering samt trafiksikkerhed
 • støj
 • detailhandel herunder cafeer
 • inddragelse

Fremadrettet proces:

Forslaget drøftes i Teknik- og Bygningsudvalget og Økonomi- og Planudvalget og besluttes endeligt af Byrådet i december. Tillægget vil herefter danne baggrund for efterfølgende kommuneplantillæg og lokalplaner.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslaget vedtages med følgende bemærkninger:

 • At der kun må bygges to etager ud imod Ishøj Strandvej
 • At kortbilaget angående højder opdateres
 • At det bør ikke hedde rækkehuse ud imod Ishøj Strandvej, men bebyggelse i 1-2 etager
 • At der gerne må være butikker og serviceerhverv i stueetager, men det er ikke et krav.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.


Pia Skourup (V) afventer stillingtagen.

Beslutning

Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Teknik- og Bygningsudvalget i det nye år.


Tiltrådt.


Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.99 Boliger, Industrivangen 20-26 i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanen muliggør ca. 122 boliger med varieret etageantal fra tre til seks etager. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med principperne i helhedsplanen for området.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et skitseprojekt, og muliggør opførsel af 122 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 80 m2 bruttoetageareal. Bygningerne placeres forskudt, så de ikke fremstår voluminøse og omkranses af et fælles gårdrum, som et " hjerte" i midten af bebyggelsen. Gårdrummet har et varieret "landskab" med beplantning, små bakker, lavninger/regnbede til håndtering af regnvand, og fælles grønne flader der indbyder til leg og ophold samt interne stier. Developer oplyser, at der er tale om ejerboliger.

Placering og omfang af bebyggelsen følger helhedsplanens principper om, at de enkelte projekter skal indgå i en større sammenhæng, der inkluderer resten af omdannelsesområdet. Stiforbindelser og klimaløsninger i lokalplanområdet bidrager også til, at bebyggelsen forbindes til det omkringliggende område. 

Projektet opføres med glasfacader kombineret med træ og tegl. Gavlene beklædes i mursten med detaljer, hvor udvalgte sten trækkes frem eller tilbage for at skabe skyggevirkninger på gavlene og gøre dem "levende". Alle tage opføres som grønt tag med en varieret sedum beplantning.

Der er i lokalplanen sat krav om én parkeringsplads pr. bolig, da lokalplanområdet ligger inden for det stationære område med ca. 800 meter til Ishøj Station, og mindst 2 cykelparkeringspladser pr. 100 m2 bolig, hvor mindst 50 % skal være med overdækning.

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanen, som kan findes i lokalplanens bilag. Afgørelsen af screeningen behandles i Klima- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplanforslaget vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges med den tilføjelse, at der i lokalplanen henvises til bygningsreglementets krav om el-laderstandere.

Beslutning

Tiltrådt.


Særindstilling SF + Ø:

Enhedslisten og SF ønsker indarbejdet krav i lokalplanen om 25 % almene boliger.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.95: Bevarende lokalplan for Torslunde Landsby.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.95 erstatter lokalplan 1.15 Torslunde Landsby. Anledningen til lokalplanen er et ønske om at opdatere den gældende lokalplan og indsætte flere bestemmelser, som skal sikre, at landsbymiljøet fremover bevares, specielt i henhold til nedrivning, nybyggeri og ombygninger. Der er også en oversigt og en kort beskrivelse af de bevaringsværdige bygninger. Der er foretaget en gennemgang af både bevaringsværdige bygninger og beplantning, som har medført nye udpegninger af bygninger og beplantning. Kortgrundlaget er også opdateret, så nedrevne bygninger og bevaringsværdig beplantning, som ikke længere eksisterer, ikke fremgår.

Byrådet vedtog i oktober 2020 nogle principper for lokalplanen, herunder minimumsstørrelser for udstykninger, krav til placering af småbygninger, samt bestemmelser om udseende på nybyggeri og ombygninger. Disse principper er nu indarbejdet i lokalplanen.

Der har i forbindelse med lokalplanarbejdet været afholdt et indledende borgermøde og workshop i februar 2020 samt et borgermøde i høringsperioden i august 2021. De borgere, som har fået udpeget ny bevaringsværdig bebyggelse, er blevet kontaktet direkte med efterfølgende mulighed for en besigtigelse på stedet og dialog om bebyggelsen.

Lokalplanforslaget har været i høring i 10 uger, og der er indkommet 16 høringssvar. Høringssvarene indeholder både forslag, spørgsmål og bemærkninger om blandt andet placering af skraldespande, størrelse på udstykning og krav til facadematerialerne. De indkomne høringssvar og et opsamlende høringsnotat er vedlagt som bilag.

Der gøres opmærksom på, at lokalplanforslaget er blevet forsinket pga. Coronasituationen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.95 Bevarende Lokalplan for Torslunde Landsby vedtages endeligt og offentliggøres med de foreslåede ændringer.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.


Pia Skourup (V) afventer stillingtagen.

Beslutning

Byrådet besluttede at sende sagen til fornyet behandling i Teknik- og Bygningsudvalget.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til Lokalplan 1.96 Boligområde, Ishøj Landsby Syd samt kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring i 8 uger. Forslaget giver mulighed for at overføre arealer til byzone og opføre op til 21 boliger i den sydlige del af Ishøj Landsby.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan 1.96, der omfatter Ishøj Søndergade 3 samt Pilemøllevej 6-10 i den sydlige del af Ishøj Landsby. Med lokalplanen overføres området fra landzone til byzone, og det muliggøres at opføre op til 21 boliger som 14 dobbelthuse og 7 parcelhuse. Omkring lokalplanområdet ligger Landsbyskoven.

På Ishøj Søndergade 3 udlægges området til 7 parcelhusudstykninger. For at sikre at ny bebyggelse vil passe ind i landsbyens eksisterende og meget nærliggende boligbyggeri, stiller lokalplanen krav til højde, bebyggelsesprocent, materialer, beplantning, vejforløb og opholdsareal. For så vidt angår spørgsmålet om Ishøj Søndergades beskaffenhed vurderes det, at henset til det nye og markant reducerede projekt i denne del af lokalplanen (fra 16 boligenheder til 7 boligenheder), er der pt. ikke behov for en opgradering af vejen.

På Pilemøllevej 6-10 udlægges området delvist til dobbelthuse, og den eksisterende bolig og garage på Pilemøllevej 10 bliver liggende. I området stiller lokalplanen også krav til højde, materialer, farver og opholdsarealer for at sikre sammenhæng og helhed i den samlede boligbebyggelse.

I begge områder stilles der krav til beplantningsbælter, hvor den eksisterende beplantning forsøges fastholdt i lokalplanen for at skabe landsbykarakter i den nye boligbebyggelse. Beplantningsbælterne skal også sikre en nødvendig afstand til Landsbyskoven, så skov og boliger ikke bliver til gene for hinanden med tiden.

Da der ikke er en eksisterende kommuneplanramme for lokalplanområdet, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 2. Kommuneplantillægget udlægger to nye kommuneplanrammer, der med lokalplanen bliver overført til byzone. De nye kommuneplanrammer fastsætter også anvendelse, bebyggelsesprocent, højde, antal etager, parkeringsnorm og boligtype.

Lokalplanforslaget offentliggøres med afgørelse om ikke at udarbejde miljørapport for hverken lokalplanforslag eller kommuneplantillæg. Denne afgørelse træffes i Klima- og Miljøudvalget.

Som forudsætning for endelig vedtagelse af lokalplanen kræver det, at der opnås en reduktion af skovbyggelinjen. Miljøministeriet tager først endelig stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der kan reduceres i skovbyggelinjen ifbm. vedtagelsen af lokalplanen. Der arbejdes også fortsat med at finde en løsning på eventuel reduktion af trafikstøj på Pilemøllevej.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan 1.96 Boligområde, Ishøj Landsby Syd sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger sammen med kommuneplantillæg nr. 2.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges, idet høringsperioden udvides til 10 uger.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Ishøj Byråd besluttede på mødet den 24. juni 2021 at afsætte overskuddet fra Region Hovedstadens leje af Ishøj Idræts & Fritidscenter som vaccinationscenter til kompensation til foreningslivet. Nu foreligger de endelige tilbud på de valgte anlæg, og det viser sig, at det blandt andet på grund af de generelle stigninger på håndværkerydelser og materialer bliver dyrere end forventet. Administrationen foreslår at finansiere merforbruget ved at overføre midler fra anlæg af nyt lysanlæg ved tennisbanerne, da dette anlægsprojekt er blevet billigere end forventet.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd besluttede på sit møde den 24. juni 2021 en række kompensationer til foreningslivet, da foreningslivet har måttet afvikle deres aktiviteter efter en nødplan, mens der har været vaccinationscenter i Ishøj Idræts & Fritidscenter. En række af kompensationerne er gennemført, men blandt andet er vandingsanlægget på stadion blevet dyrere end forventet. Der er således allerede et merforbrug i forhold til bevillingen på 250.000 kr.

Nu foreligger de endelige tilbud på de sidste kompensationer: Hockey-/multibane samt padelbaner. Tilbuddene viser, at anlæggene bliver 500.000 kr. dyrere end forventet.

Samlet set forventes et merforbrug på 750.000 kr. for hele kompensationssagen. Merforbruget skyldes bl.a. de stigende priser på håndværkerydelser og materialer.

Anlæg af banerne er blevet forsinket af såvel forlængelse af vaccinecenter som af indhentelse af de nødvendige miljøgodkendelser. Der er behov for en hurtig afklaring af finansieringen, så anlæg kan igangsættes og banerne kan være klar til sæsonen.

Økonomi

Administrationen foreslår, at der gives tillægsbevilling på 750.000 kr. svarende til det forventede merforbrug. Administrationen foreslår desuden, at tillægsbevillingen finansieres af det forventede mindreforbrug på anlægsprojektet nyt lysanlæg ved tennisbanerne.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der gives en tillægsbevilling til budget 2022 på 750.000 kr. til etablering af anlæg (Hockey-/multibane samt padelbaner) i forbindelse med sagen om kompensation til foreningslivet, og at beløbet frigives.

at tillægsbevillingen finansieres af mindreforbruget på anlægssagen vedrørende nyt lysanlæg ved tennisbanerne, med en reduktion på 750.000 kr.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.Beslutning

Tiltrådt.


Beslutning

Tiltrådt.


Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune. De aktuelle nøgletal bliver først frigivet den 20. i hver måned, hvorfor bilag med disse tal vil blive eftersendt.

Ishøj Kommune har indgået en aftale med Jobcenter Vallensbæk, der udarbejder et særligt statusnotat (bilag 3) som viser den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet under de særlige omstændigheder ved Coronakrisen.

Til orientering udgiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) løbende rapporter om beskæftigelsessituationen under COVID-19 på følgende link. De nyeste rapporter fra STAR kan findes på: https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at nøgletal for beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

På byrådsmøde den 5. oktober 2021 blev det besluttet, at etape 3 i Brohuset opføres i 3 etager. De juridiske konsekvenser for den nuværende kontrakt om ombygning af Brohuset er, at udførelse af etape 3 skal gennem et nyt EU-Udbud på grund af omfanget af ændringer.

Sagsfremstilling

Den nye ramme for etape 3, hvor der bygges i tre etager, har nødvendiggjort en juridisk afklaring af udbudsreglerne for denne ændring. Det får de juridiske konsekvenser, at der skal afholdes et nyt EU-Udbud for at overholde udbudsbetingelserne for offentligt byggeri.

Der opstartes forundersøgelser på de tekniske- og bygningsmæssige forhold, samt afholdelse af brugerdialoger. På den baggrund udarbejdes der et byggeprogram, hvorefter der afholdes EU-Udbud, der forventes afsluttet sommer 2022. Udbuddet planlægges som en totalentreprise med partnering, hvor parametre som økonomi, referencer, organisering og indretning/arkitekt vil danne grundlag for tildeling af opgaven. Det forventes, at den endelige ombygning kan stå færdig ultimo 2024.

Der igangsættes brugerdialog med Center for Beskæftigelse og Borgerservice. Separat kører der brugerdialog med hjælpemiddeldepotet og kommunens tekniske drift. Det er valgt at have denne brugerdialog i to spor, da det er forskellige formål etape 3 skal indeholde. Til hjælp herfor afholdes brugerdialoger, og ved afholdelse af EU-Udbud gøres brug af ekstern bygherrerådgiver Jørgen Lilholm og Partnere.

I forhold til Etape 4 omhandlende udearealer vil det primo 2022 blive afklaret, hvordan disse udbydes.


Lovgrundlag

Ændringen i kontrakten har en sådan størrelse, at der er en betydelig risiko, for at Klagenævnet for Udbud i tilfælde af en klage vil anse ændringen for at udgøre en betydelig udvidelse af kontrakten, jf. udbudsloven.

Økonomi

Etape 3 udgør samlet et budget på 84 mio. kr., der er afsat på investeringsoversigten for 2022-2024. Heraf er de 60 mio. kr. bevilliget på byrådsmøde den 5. oktober 2021.

Etape 4 udgør samlet et budget på 12,5 mio. kr., der er afsat på investeringsoversigten.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orienteringen om udbudsprocessen for Brohuset etape 3 og etape 4 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Landsbyggefondens midler til den nuværende boligsociale helhedsplan i Vejleåparken udløber ultimo oktober 2021. Den kommende helhedsplan løber fra november 2021 - november 2025, og gælder udelukkende for boligselskabet AAB, afd. 55 i Vejleåparken.

Sagsfremstilling

Der er modtaget endeligt tilsagn om tildeling af midler fra Landsbyggefonden, jævnfør den vedhæftede tilsagnsskrivelse.

Lovgrundlag

Ved lov nr. 1561 af 18. december 2018 blev almenboliglovens § 91a ændret således, at Landsbyggefonden i årene 2019–2026 inden for en årlig ramme på 380 mio. kr. kan give tilsagn til en boligsocial indsats i udsatte almene boligområder i form af huslejestøtte og boligsociale aktiviteter, lokal organisering mv.

Økonomi

Helhedsplanen er godkendt til at få tildelt 6,5 mio. kr. fra Landsbyggefonden. Ishøj Kommune bidrager med 800.000 kr. over fire år. Kommunens medfinansiering består derudover også af medarbejdertimer.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

15. juni 2021 blev ”Aftale om blandede boligområder - næste skridt i kampen mod parallelsamfund” indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. I forlængelse af aftalen er der fremsat et lovforslag, der indfører såkaldte forebyggelsesområder i almenboligloven.

Sagsfremstilling

Lovforslaget forventes færdigbehandlet 23. november 2021, med ikrafttrædelse den 1. december 2021.

Lovens formål er at igangsætte en række forebyggende indsatser for at bekæmpe dannelse af nye parallelsamfund. Disse områder kaldes forebyggelsesområder. Der er opstillet en række kriterier for forebyggelsesområder, som for Ishøj Kommune betyder, at områderne Vejleåparken og Vildtbanegaard 1 og 2 bliver til forebyggelsesområder.

Ishøj Kommune har allerede relativt stramme kriterier for tildeling af almene boliger i kommunen, blandt andet i forhold til indkomstkrav.

Det nye lovforslag indeholder en række nye bestemmelser, hvoraf særligt tre elementer har konsekvenser for Ishøj Kommune.

De tre elementer er:

 • Der indføres et krav til kommunerne om at anvende obligatorisk fleksibel udlejning i de udpegede forebyggelsesområder
 • Der indføres en mulighed for kommunerne til at indgå frivillige aftaler om kommunal anvisningsret til private udlejningsboliger
 • Der indføres en mulighed for kommunerne til at pålægge nedrivning og/eller renovering af almene boliger

De tre elementer uddybes nærmere i det vedlagte notat.

Administrationen vil i forbindelse med det aktuelle lovforslag arbejde videre med afklaring af de lovgivnings- og ressourcemæssige konsekvenser for kommunen og den nuværende praksis og efterfølgende fremlægge disse for Økonomi- og Planudvalget til endelig beslutning.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Indstilling

Økonomi og Planudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen tages af dagsordenen, idet dagsorden er forældet.

Bilag