Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 8. maj 2018 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

Det fremgår af budgetforliget for 2018, at der ønskes en kvartalsvis oversigt over sygefraværet for alle personalegrupper. Oversigt for 1. kvartal 2018 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

I vedlagte oversigt er vist sygefraværet for de forskellige overenskomstgrupper i kommunen i 1. kvartal 2018, svarende til den måde som sygefraværet er registreret i kommunens lønsystem. Som det fremgår, udgjorde sygefraværet i 1. kvartal 2018 5,9 %. Til sammenligning var sygefraværet i 1. kvartal 2017 på 6,0 %.

Ishøj Kommune har ikke adgang til at trække tilsvarende data om andre kommuners sygefravær fordelt på overenskomstgrupper, så der kan sammenlignes.

I det Fælleskommunale ledelsesinformationssystem FLIS kan der dog trækkes data for det gennemsnitlige sygefravær for alle landets kommuner. For hele 2017 udgjorde dette 4,4 %. I Ishøj udgjorde sygefraværet ifølge FLIS 4,9 % i 2017. Sygefraværet trukket fra kommunens lønsystem kan ikke sammenlignes direkte med FLIS, da opgørelsesmetoderne ikke er helt ens. Det er ikke muligt at trække sygefraværet fordelt på personalegrupper fra FLIS ligesom tallene i FLIS typisk er ældre, hvorfor den kvartalsvise oversigt laves ud fra tallene i kommunens lønsystem.  

Sygefravær er et fokusområde i Ishøj. Der har i de senere år været gennemført konkrete tiltag på områder, hvor sygefraværet tidligere var højt, og resultaterne af indsatserne har været gode.

Aktuelt er der iværksat en indsats med løbende opfølgning på arbejdspladser, hvor sygefraværet er mere end 6 %. I vedlagte bilag er der redegjort nærmere for denne indsats.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager oversigten over sygefraværet fordelt på overenskomstgrupper til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag