Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 8. august 2017 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Ingen spørgsmål.

Resume

Afviklingen af byråds- og regionsrådsvalget den 21. november 2017 skal organiseres.

Sagsfremstilling

Til gennemførelse af det forestående valg skal der udpeges en række personer til varetagelse af forskellige poster og opgaver.

Valget foreslås organiseret, som beskrevet i vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at valget organiseres som beskrevet i bilaget.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er i budget 2017 afsat 1. mio. kr. til afholdelse af byråds- og regionsrådsvalg.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg § 13-18.

Bilag

Resume

Underskriftsbemyndigelse vedrørende køb og salg af fast ejendom og andre dispositioner for Byrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 32 skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegning af garantiforpligtelser underskrives af byrådets formand og en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

Marie Louise Madsen er pr. 1. august 2017 tiltrådt som direktør for teknik, miljø, it og borgerservice og foreslås bemyndiget til at foretage underskrift i henhold til styrelseslovens § 32.

Følgende er bemyndiget i dag: 

Navn:

Stilling

 

Seyit A. Özkan

1. viceborgmester

 

Merete Amdisen

Kåre Svarre Jakobsen

2. viceborgmester

Kommunaldirektør

 

Lisbet Lentz

Velfærds- og Undervisningsdirektør

 

 

Indstilling

Det indstilles, at direktør Marie Louise Madsen bemyndiges til at foretage underskrift i henhold til styrelseslovens § 32.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Københavns Vestegns Politi fremsender forpagter Brit Folke´s ansøgning om alkoholbevilling til "Kanalu", Skovvej 52.

Brit Folke har forpagtet 4 strandhuse, hvoraf Kanalu er et af dem. Strandhuset er moderniseret, og konceptet er ændret fra ishus til tapas/cafe med udendørs servering, hvor det er meningen, at gæster kan få lidt at spise og et glas vin eller en øl.

Brit Folke overvejer, at holde åben hele året i Ishøj.

Københavns Vestegns Politi har ikke nogen forbehold, og alkoholbevilling gives normalt for 8 år.

Ansøgningen har været til høring i Plan og Center for Ejendomme og Byggesager som er enige i, at "Kanalu" hører ind under lokalplanens bestemmelser, og der ikke er noget til hinder for at kunne give alkoholdbevillingen

Indstilling

Det indstilles, at "Kanalu" får alkoholbevilling, og at Brit Folke er bestyrer af alkoholbevillingen.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Gaderæs er desværre et tilbagevendende problem i Ishøj Kommune. Derfor har Ishøj Kommune, Politiet og forskellige grundejere løbende dialog om dette problem. Politiet har netop taget to nye konkrete initaitver til at få stoppet gaderæset.

Sagsfremstilling

Gaderæs og afbrænding af bildæk er desværre et problem, som Ishøj Kommune er plaget af. Københavns Vestegns Politi er opmærksom på problemet med gaderæs, og arbejder på at mindske problemet. Politiet sætter nu konkret ind på to områder:

  • Fartkontrol på de udsatte strækninger
  • Forhindre mulighederne, for at gaderæserne kan samles i større grupper, inden de kører gaderæs

Politiet vil øge fartkontrollen på de udsatte strækninger i Ishøj Kommune, hvor der er konstateret gentagne hastighedsoverskridelser. Det drejer sig typisk om lange lige strækninger.

Politiet har endvidere konstateret, at de personer, som kører gaderæs, foretrækker at køre gaderæs på strækninger, hvor de først kan samles på en større parkeringsplads i nærheden, som eksempelvis ved butikkerne i Industridalen og Industribuen. Politiet har andre steder i politikredsen positive erfaringer med at få stoppet gaderæs, hvis man kan forhindre de personer, som kører gaderæs, i at mødes inden de kører. Hvis de ikke kan samles ved den strækning, hvor de kører ræs, så mindskes problemet.

Alle de store parkeringspladser i erhvervsområdet er private parkeringspladser. Ishøj Kommune ejer ikke parkeringspladser, hvor gaderæserne typisk mødes. Politiet har derfor kontaktet de private grundejere med henblik på, at grundejerne opsætter skilte, som forbyder parkering udenfor butikkernes åbningstider.

Dermed får Politiet mulighed for at udstede bøder til bilister, som samles på de store parkeringspladser ved butikkerne, før de typisk efterfølgende kører gaderæs. En sådan praksis skal være med til,at stresse de personer, som påtænker at køre gaderæs. Indsatsen mod, at gaderæserne kan samles forventes at være effektiv i løbet af efteråret.

Det kan dog konstateres, at problemet med gaderæs desværre er et tilbagevendende problem, hvorfor der er behov for en fornyet henvendelse til Politiet for, at sikre at Politiet fortsat har fokus på denne problemstilling.

Indstilling

Det indstilles, at Ishøj Byråd retter fornyet henvendelse til Politiet med henblik på, at få stoppet gaderæset.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Regionsrådet skal med bidrag fra Vækstforum i hver valgperiode vedtage en regional vækst- og udviklingsstrategi, ReVUS. Processen med at få kommunale bidrag til den kommende ReVUS 2019-2022 er startet i KKR-regi, og emnet skal drøftes på KKR Hovedstadens møde den 1. september 2017.

Sagsfremstilling

Den nuværende ReVUS tager udgangspunkt i en politisk vision om ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad”, og om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Visionen realiseres gennem fokuserede investeringer. 

KKR Hovedstaden har bedt om, at der skal være få fokuserede temaer og indsatser. Brev fra Formandskabet for KKR Hovedstaden med oplæg til 6 temaer er vedhæftet.

Ungdomsuddannelse og beskæftigelse

Ved kun at pege på få temaer, sikres en højere grad af fokusering i arbejdet med ReVUS. Dette skal lede til, at hver kommune bedre kan se sig selv i de projekter, som ReVUS i sin endelige form vil indeholde.

Ishøj Kommune vil i høringssvar til KKR opfordre til, at temaerne om ungdomsuddannelse og beskæftigelse bliver centrale. Forslag til høringssvar vedhæftes.

Indstilling

Det indstilles, at høringssvaret godkendes og sendes til KKR.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er ikke økonomiske forpligtelser med i arbejdsprocessen omkring ReVUS.

Bilag

Resume

Ishøj Fællesantenne har fået ny koncessionshaver og i den forbindelse har det været fremme, at Ishøj Fællesantennes anlæg ikke er så velvedligeholdt som antaget.

Det foreslås, at der igangsættes en uvildig analyse af Ishøj Fællesantennes stand og betydningen heraf for sikker drift.

Sagsfremstilling

Overgangen til ny koncessionshaver har medført en række tekniske og kundeservicemæssige problemer, der har betydet, at borgerne har oplevet ustabilt internet og TV, der pixelerer.

I overgangsperioden har den nye koncessionshaver i medierne givet udtryk for, at Ishøj Fællesantenne ikke har den gode vedligeholdelsesstand, som det var forventet.

Det er vigtigt, at Ishøj Fællesantenne virker, og borgerne derved har adgang til godt og stabilt TV og internet. For at få et overblik over, om der er konkrete tekniske udfordringer i Ishøj Fællesantennes net, foreslås det, at der gennemføres en undersøgelse af fællesantennens stand. Undersøgelsen foretages for at kunne adskille de tekniske problemer – i hvad der knytter sig til netværkets stand og, hvad der knytter sig til driften og administrationen af nettet – herunder problemerne i hhv. tekniske problemer og serviceproblemer.

Til orientering har Kabelplus på eget initiativ iværksat en gennemgang af anlægget, med særligt fokus på de områder, hvor Kabelplus mener at have oplevet stor forskel på den stand, som deres medarbejdere har mødt i anlægget, og den fremsendte dokumentation herpå - og dette suppleres med stikprøver på andre dele af anlægget. Denne gennemgang foretages primo–medio august.

jf. statusnotatet pr. 31/7 -17 leveres signalet TV og internet på de fleste områder i kommunen på det forventelige niveau, dog er der fortsat store udfordringer i Vildtbanegård 1, 2 og 3, og beboerne oplever ikke sikker og stabil drift. Boligforeningerne i Vildtbanegård ejer selv installationerne i bygningerne (en såkaldt hovednetstilslutning). Ishøj Fællesantenne ejer kablerne frem til bygningerne. Kabelplus er jf. kontrakten forpligtet til at sikre vedligeholdelsen af nettet og en opgradering, hvilket betyder installation af nye forstærkere også i boligforeningens installationer inden den 1. oktober 2018.

Det er i de sidste måneder konstateret, at installationerne/kablerne ikke alle af en kvalitet, der gør, at signalerne fra Ishøj Fællesantenne kan leveres stabilt til beboerne. Der har været afholdt møder med bestyrelsesformændene for de 4 foreninger mhp. at afklare problemet og finde løsninger. På et møde den 31. juli mellem bestyrelseformændene, Kabelplus og Ishøj Kommune er det aftalt, at der igangsættes en gennemgang af installationerne i lejlighederne på 4. sal, en generel vurdering af kablerne til opgangene, og med udgangspunkt i dette udarbejdes en rapport over behovet for udskiftning af kabler i Vildtbanegård 1, 2 og 3.

Denne gennemgang betales af boligforeningerne, som ejer installationen. Gennemgangen foretages fra den 7. august til den 18. august, og der er aftalt et nyt møde den 28. august, hvor resultatet af gennemgangen drøftes. Umiddelbart er det teknikernes opfattelse, at der først kan sikres stabil drift i Vildtbanegård 1, 2 og 3, når der er sket en udskiftning af kabler i dele af eller alle lejligheder.

Indstilling

Det indstilles, at Ishøj Byråd beslutter, at igangsætte en uvildig undersøgelse af kvaliteten af Ishøj Fællessantennes net og betydningen heraf for sikker drift, og at undersøgelsen finansieres over Økonomiudvalgets Pulje inden for en ramme på 150.000 kr. Puljen udgør herefter 270.000 kr.

Beslutning

Tilføjelse:

Har NETPLANs gennemgang været tilstrækkelig i forbindelse med rådgivning?

Har YouSee levet op til sine forpligtelser?'

Hvordan sikrer vi, at Kabel Plus lever op til aftalen og straks forbedrer deres kundeservice som omtalt i aftalen?

Tiltrådt.

 

Økonomi

Undersøgelsen af analysen af kvaliteten af Ishøj Fællesantennes installationer kan udføres af en tekniker samt en ekspert vedr. antenne og kabling. Det skønnes, at udgiften hertil udgør 100.000 kr - 150.000 kr.

Sagsfremstilling

På vegne af SF, Venstre og Enhedslisten fremsættes nedenstående beslutningsforslag til beslutning på byrådsmødet den 8. august 2017.

"Byrådet vedtager, at der foretages en uvildig undersøgelse af Netplans gennemgang af anlægget til Ishøj Fællesantenne, som udgjorde grundlaget for udbuddet af driften. Samtidig skal undersøgelsen omhandle Yousees vedligeholdelse af antenneanlægget i den periode, hvor de har haft koncessionen, samt om de har hindret Netplan i at få fuld adgang til anlægget ved gennemgangen. Endelig skal det undersøges, om Kabelplus har den fornødne ekspertise til at drive anlægget.

Begrundelsen for forslaget er, at der er stor utilfredshed blandt borgerne med den måde Ishøj Fællesantenne fungerer på efter Kabelplus overtagelse."

Beslutning

Taget af dagsordnen.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Der fremlægges status vedr. overgangen til ny koncessionshaver til efterretning.

Sagsfremstilling

Kabelplus har jf. kontrakten 60 arbejdsdage til at sikre en stabil overgang til ny koncessionshaver.

Status for overgangen til ny koncessionshaver er pr. 31. juli 2017, at mange kunder har oplevet problemer i større eller mindre omfang. På nuværende tidspunkt er hovedparten af problemer koncentreret omkring Vildtbanegård, mens antallet af fejl i øvrige områder har fundet et leje, som er forventeligt.

I vedlagte bilag vises en oversigt over, hvor mange modems, der er forbindelse til. Der var mange problemer i flere forskellige områder i juni. Indsatsen særligt i juli har betydet, at Kabelplus kan levere internet og derved TV-signaler til hovedparten af brugerne. Der er fortsat store problemer i Vildtbanegård 1, 2 og 3, hvor der pga. tekniske problemer i boligforeningernes egne installationer kombineret med den nye højere frekvens, som signalerne sendes med, ikke kan opnås stabil drift. Der arbejdes på at finde en løsning på dette i samarbejde mellem bestyrelserne, Kabelplus og Ishøj Kommune.

Status er uddybet i vedlagte notat fra Netplan samt i bilagene med måltal for driften af Ishøj Fællesantenne.

Flere borgere oplever udfordringer med trådløst netværk/WIFI. Dette er et generelt problem i hele Danmark, og problemet er øget efterhånden som flere og flere anvender trådløst net. Det er aftalt, at Kabelplus og Ishøj Kommune offentliggør en guide til den bedste udnyttelse af WIFI.

For den enkelte borger er det oftest ikke muligt at vurdere grunden til, at der opleves ustabilt net, eller at TV'et pixelerer. Kabelplus vil i alle tilfælde bistå med at afklare, hvad problemet er og forsøge at finde en løsning, men det er ikke givet, at ansvaret for at løse alle problemerne er placeret hos Ishøj Fællesantenne / Kabelplus.

Overordnet er der sket en positiv udvikling i leverancerne og sikkerheden af TV og internet. Ishøj Kommune vil fortsat føre tæt tilsyn med udviklingen af driften og kundeservicen ved ugentlige statusmøder. Kabelplus er forpligtet til løbende at dokumentere overfor kommunen, at de lever op til de fastsatte mål for kvaliteten. Når de 60 arbejdsdage til at sikre implementering er gået d. 24. august, vil byrådet samlet set kunne vurdere, om Kabelplus leverer sikker drift og lever op til kontrakten. Denne vurdering behandles på Økonomi- og Planudvalgsmødet den 28. august og Byrådets møde den 5. september.

Pressemeddelelse om status forventes offentliggjort den 9. august.

Indstilling

Det indstilles, at Ishøj Byråd tager status pr. 31. juli 2017 vedr. Ishøj fællesantenne til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Som optakt til Erhvervsstyrelsen arbejde med revision af Fingerplan 2013 blev alle hovedstadsområdets kommuner opfordret til at afgive ønsker til revisionen. Ishøj Kommunes ønsker inden for rammen af de ændringer, der hørte under spor 1 revisionen - Fingerplan 2017, blev for størestedelen imødekommet. Resten blev overført til spor 2 revisionen - Fingerplan 2018.

Det betyder følgende (se venligst vedlagte kortbilag):

Vestervang:

Området nord om Vestervang er taget ud af transportkorridoren og kan overføres til byzone med en lokalplan. Udviklingen skal være af lokal karakter.

De tre grunde syd for Ishøj landsby:

Områderne er taget ud af den grønne kile og kan overføres til byzone med en lokalplan. Udviklingen skal være af lokal karakter.

Nord for Ishøj Landsby:

Området nord for Ishøj landsby er overført til grøn kile. Området er skovrejsningsområde jf. Kommuneplan 2014.

Erhvervsområde (Bananen) og Motorcross banen:

Områderne er taget ud af den grønne kile og kan overføres til byzone med en lokalplan.

Winthersminde:

De to fløje af området er taget ud af grøn kile og den vestlige fløj langs jernbanen er taget ud af transportkorridor.

Indstilling

Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Med vedtagelsen af Fingerplan 2017,har Ishøj Kommune fået nye muligheder for byudvikling.

Lovgrundlag

Lov om planlægning og Fingerplan 2017

Bilag